Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2599(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0285/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0285/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.12

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0358

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 47k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Teemaohjelmaan "Valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten rooli kehityksessä" liittyvä vuotuinen toimintaohjelma vuodelle 2009 (Osa II: kohdennetut hankkeet)
P6_TA(2009)0358B6-0285/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 luonnoksesta komission päätökseksi, jolla perustetaan vuotuinen toimintaohjelma 2009 valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolista kehityksessä (Osa II: kohdennetut hankkeet)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006(1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

–   ottaa huomioon luonnoksen komission päätökseksi, jolla perustetaan vuotuinen toimintaohjelma 2009 valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolista kehityksessä (Osa II: kohdennetut hankkeet) (CMTD(2009)0387 - D004766/01),

–   ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1905/2006 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean (kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hallintokomitea) 15. huhtikuuta 2009 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon kehityskysymyksiä ja kehityskasvatusta koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi Euroopassa toteutettujen toimien yleisarvioinnin (komission viitenumero 2007/146962, lopullinen kertomus),

–   ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteista uusille jäsenvaltioille(2),

–   ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(3) 8 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hallintokomitea äänesti 15. huhtikuuta 2009 kirjallisella menettelyllä valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolista kehityksessä (Osa II: kohdennetut hankkeet) laadittua vuotuista toimintaohjelmaa 2009 (CMTD(2009)0387 - D004766/01) koskevan luonnoksen puolesta,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti sai päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdan sekä neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 3. kesäkuuta 2008 tehdyn Euroopan parlamentin ja komission välisen sopimuksen 1 kohdan mukaisesti kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hallinnointikomitealle toimitetut ehdotukset täytäntöönpanotoimiksi sekä äänestystulokset,

C.   ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1905/2006 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolia kehityksessä koskevalla aihekohtaisella ohjelmalla muun muassa "lisätään Euroopan kansalaisten tietoisuutta kehityskysymyksistä ja haetaan yhteisön ja liittyvien maiden kansalaisten aktiivista tukea köyhyyden vähentämisen ja kestävän kehityksen strategioille kumppanimaissa",

D.   ottaa huomioon, että 11 jäsenvaltiota lähetti 19. maaliskuuta 2009 komissiolle jäsenvaltioiden yhteisen julkilausuman kehitysyhteistyön rahoitusvälineen valtiosta riippumattomista toimijoista ja paikallisviranomaisista, jossa ilmaistiin huoli komission aikeista lopettaa Trialog- ja Deeep-hankkeiden(4) suora rahoitus, jota on jatkettu vuodesta 1998 (Trialog) ja 2003 (Deeep) lähtien, ja velvoittaa ne osallistumaan "tarjouskilpailuun",

E.   ottaa huomioon, että 11 jäsenvaltion (joista 9 "uutta" jäsenvaltiota) yhteisessä julkilausumassa varoitetaan, että komission suunnitelma Trialog- ja Deeep-hankkeiden suoran rahoituksen lopettamisesta osuu ajoitukseltaan erittäin hankalaan vaiheeseen, kun otetaan huomioon monien "uusien" jäsenvaltioiden nykyinen rahoitustilanne ja sen vaikutukset kansalaisjärjestöjen kykyyn toimia ja kehittyä, ja ilmaistaan huolestuminen rahoitukseen mahdollisesti tulevista aukoista, jotka haittaavat näitä hankkeita aiheuttamalla pätevän henkilöstön, tietämyksen ja jo perustettujen verkostojen menetyksiä,

F.   ottaa huomioon, että kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja otti esille vastaavia huolenaiheita 19. maaliskuuta 2009 päivätyssä kirjeessään huomauttaen, että kehitysyhteistyötä koskevien tietojen ja valmiuksien kartuttaminen uusissa jäsenvaltioissa ja eurooppalaisten kehityskasvatus ovat olleet koko ajan etusijalla valiokunnan toiminnassa ja että komission pitäisi toimittaa parlamentille objektiiviset ja avoimet vaatimukset, joiden perusteella se päättää, mitkä toimet ja hankkeet saavat suoraa rahoitusta, ja viimein, että ehdotetun toimen täytäntöönpanoa olisi siirrettävä vähintään yhdellä vuodella mahdollisten rahoitusaukkojen välttämiseksi ja näiden erittäin hyödyllisten hankkeiden elinkelpoisuuden turvaamiseksi,

G.   ottaa huomioon, että edellä mainitussa kehityskysymyksiä ja kehityskasvatusta koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseksi Euroopassa toteutettujen toimien yleisarvioinnissa todetaan, että kohdennettujen hankkeiden strateginen käyttö on osaltaan mahdollistanut Euroopan kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa toteutetun yhteisrahoitusohjelman, ja että Deeep on ollut tärkeä koordinointimekanismi vuoropuhelun lisäämiseksi, parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämiseksi sekä kansallisten ohjelmien ja EU:n välisten tai EU:n tason verkostojen ja kumppanuussuhteiden rakentamiseksi; ottaa huomioon, että Trialog on toiminut tehokkaasti parantaessaan vuoropuhelua ja valmiuksia uusissa jäsenvaltioissa ja jäsenyyttä valmistelevissa valtioissa,

H.   ottaa huomioon, että Trialog-ohjelma täyttää osaltaan ne tarpeet, joihin parlamentti puuttui 13. maaliskuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikasta uusissa jäsenvaltioissa ja jotka koskevat viestintä- ja koulutuspolitiikan kokonaisstrategiaa korvaamaan uusissa jäsenvaltioissa esiintyvää kehitysyhteistyöpolitiikan julkisen tunnustuksen puutetta ja joissa Deeep-ohjelmaa pyydettiin vastaamaan pyyntöihin kehityskoulutuksen ja tiedottamisen lisäämisestä eurooppalaisessa koulutuksessa,

I.   ottaa huomioon, että edellä mainitun vuotuisen toimintaohjelman 2009 yhteydessä komissio ehdottaa myös suoraa tukea European Foundation of Management Development -säätiön hankkeelle Kuuban johtajakoulutuksen lujittamiseksi; ottaa huomioon, että kehitysyhteistyön rahoitusvälineen aihekohtaista ohjelmaa valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolista kehityksessä ei ole aiemmin käytetty toimintaan kumppanuusmaissa,

J.   ottaa huomioon, että komissio on sittemmin julkaissut selventävän muistion kehitysyhteistyön rahoitusvälineen valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten hallintokomitealle(5), jossa se selvittää kohdennettujen toimien valintakriteerejä, jotka perustuvat varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 168 artiklaan(6), ja että tukea voidaan myöntää elimille, joilla on lakisääteinen tai tosiasiallinen monopoli, ja toimiin, joiden ominaispiirteet edellyttävät tietyn tyyppistä elintä teknisten valmiuksien, erikoisosaamisen tai hallinnollisen toimivallan vuoksi,

1.   vastustaa sitä, että luonnos komission päätökseksi, jolla perustetaan vuotuinen toimintaohjelma 2009 valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolista kehityksessä (Osa II: kohdennetut hankkeet) (CMTD(2009)0387 – D004766/01), hyväksytään nykyisessä muodossaan;

2.   pyytää komissiota selventämään kriteerejä, joilla määritellään 'lakisääteinen tai tosiasiallinen monopoliasema', koska 11 jäsenvaltiota mainitsi yhteisessä julkilausumassaan, että "uusien" jäsenvaltioiden kannalta tosiasiallinen monopoliasema on vielä vallalla Trialog- ja Deeep-hankkeiden kautta toteutettavissa Euroopan laajuisissa toimissa;

3.   vaatii kohdennetuille hankkeille myönnettävän suoran rahoituksen kriteerien avointa ja monialaista soveltamista, jotta kaikilla olisi yhtäläiset toimintaedellytykset; vaatii siksi, että samoja kriteerejä sovelletaan Trialog- ja Deeep-hankkeisiin ja Kuuban johtajakoulutuksen lujittamista koskevaan hankkeeseen;

4.   vaatii, että parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämistä, EU:n tasoisten sekä kansallisten toimijoiden ja EU:n välisten verkostojen ja kumppanuuksien rakentamista, vuoropuhelun parantamista sekä uusien jäsenvaltioiden ja liittymistä valmistelevien valtioiden valmiuksien parantamista koskevien arvokkaiden toimien keskeytymätön rahoitus on varmistettava strategisella, Euroopan laajuisella ohjelmalla;

5.   pyytää komissiota käynnistämään vuoropuhelun parlamentin kanssa aihekohtaisten ohjelmien ehdottamista koskevan järjestelmän tulevasta uudelleentarkastelusta(7); pitää epäasianmukaisena ennakoida uudelleentarkastelun jälkeisiä suosituksia järjestelmän muutoksista tai parannuksista; kehottaa siksi jättämään nykyiset suorarahoitustoimia koskevat järjestelyt ennalleen 12 kuukauden ajanjaksoksi, ja mukauttamaan tulevat muutokset uudelleenarviointiprosessin tuloksiin pitkän aikavälin ennakoitavan ja kestävän kehitysyhteistyötoiminnan varmistamiseksi;

6.   kehottaa komissiota mukauttamaan luonnostaan päätökseksi, jolla perustetaan vuotuinen toimintaohjelma 2009 valtiosta riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten roolista kehityksessä (Osa II: kohdennetut hankkeet) (CMTD(2009)0387 - D004766/01), siten, että siihen sisällytetään EU:n laajuisia hankkeita kehitysyhteistyökysymyksistä tiedottamiseksi laajentuneen EU:n alueella ja kehityskasvatusvaihdon käynnistämiseksi EU:ssa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0097.
(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(4) DEEEP: Euroopan kehityskasvatusvaihto - http://www.deeep.org/TRIALOG: Kehitysyhteistyöjärjestöt laajentuneessa Euroopan unionissa - http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96
(5) AIDCO/F1/NC D(2009) of 6.4.2009 (D004766-01-EN-02).
(6) Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23. joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1).
(7) Palermo II -prosessi

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö