Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2599(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0285/2009

Iesniegtie teksti :

B6-0285/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 4.12

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0358

Pieņemtie teksti
PDF 214kWORD 55k
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
2009. gada rīcības programma nevalstiskajām struktūrām un vietējām varas iestādēm attīstības jomā (II daļa. Mērķprojekti)
P6_TA(2009)0358B6-0285/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par priekšlikumu Komisijas lēmumam, ar ko izveido 2009. gada rīcības programmu nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā (II daļa ‐ Mērķprojekti)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā(1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

–   ņemot vērā priekšlikumu Komisijas lēmumam, ar ko izveido 2009. gada rīcības programmu nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā (II daļa ‐ Mērķprojekti) (CMTD(2009)0387 – D004766/01),

–   ņemot vērā 2009. gada 15. aprīļa atzinumu, ko sniegusi Regulas (EK) Nr. 1905/2006 35. panta 1. punktā norādītā komiteja ("Attīstības sadarbības instrumenta (ASI) pārvaldības komiteja"),

–   ņemot vērā "Vispārējo novērtējumu pasākumiem, kas paredzēti, lai Eiropā veicinātu sabiedrības informētību par attīstības jautājumiem ‐ izglītošana attīstības jomā" (EK atsauces Nr. 2007/146962, nobeiguma ziņojums),

–   ņemot vērā savu 2008. gada 13. marta rezolūciju par ES sadarbības politikas attīstības jomā mērķi jaunajās dalībvalstīs(2),

–   ņemot vērā 8. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(3),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. pantu,

A.   tā kā 2009. gada 15. aprīlī ASI pārvaldības komiteja, izmantojot rakstisku balsojuma procedūru, atbalstīja priekšlikumu 2009. gada rīcības programmai nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā (II daļa ‐ Mērķprojekti) (CMTD(2009)0387 – D004766/01);

B.   tā kā saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 7. panta 3. punktu un 1. pantu Eiropas Parlamenta un Komisijas 2008. gada 3. jūnija Nolīgumā par īstenošanas procedūrām Padomes Lēmumam 1999/468/EK Parlaments ir saņēmis ASI pārvaldības komitejai iesniegto īstenošanas pasākumu projektu, kā arī balsojuma rezultātus;

C.   tā kā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka viens no nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā paredzētās tematiskās programmas mērķiem ir "paaugstināt Eiropas iedzīvotāju zināšanu līmeni par attīstības jautājumiem un mobilizēt Kopienā un kandidātvalstīs aktīvu publisko atbalstu nabadzības samazināšanai un ilgtspējīgas attīstības stratēģijām partnervalstīs";

D.   tā kā "Dalībvalstu kopīgajā paziņojumā par ASI nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām", kas Komisijai nosūtīts 2009. gada 19. martā, 11 dalībvalstis paudušas bažas par Komisijas ieceri izbeigt tiešo finansēšanu ("mērķprojektu" procedūra) TRIALOG un DEEEP(4) projektiem, kas tiek īstenoti attiecīgi no 1998. un 2003. gada, tā vietā attiecībā uz šiem projektiem nosakot pienākumu piedalīties konkursā, atbildot uz "uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus";

E.   tā kā 11 dalībvalstu, tostarp 9 "jauno" dalībvalstu, kopīgajā paziņojumā ir izteikts brīdinājums, ka Komisijas plāns pārtraukt tiešu atbalstu TRIALOG un DEEEP ir iecerēts visnepiemērotākajā laikā, ņemot vērā pašreizējo finanšu stāvokli daudzās no "jaunajām" dalībvalstīm un to, kā šis stāvoklis ietekmē NVO spēju darboties un attīstīties, kā arī paustas bažas, ka var izveidoties situācija, kad noteiktu laikposmu finansējums netiek piešķirts, kas kaitēs šiem projektiem un būs iemesls tam, ka tiks zaudēts kvalificēts personāls, zinātība un jau izveidoti tīkli;

F.   tā kā līdzīgas bažas savā 2009. gada 19. marta vēstulē ir paudis Attīstības komitejas priekšsēdētājs, norādot, ka informācija un veiktspējas palielināšana sadarbībai attīstības jomā jaunajās dalībvalstīs, kā arī Eiropas sabiedrības izglītošana vienmēr ir bijušas komitejas pastāvīgās prioritātes, un prasot Komisijai iesniegt Parlamentam objektīvus un pārredzamus kritērijus, pēc kuriem tā lemj, kuri pasākumi un projekti atbilst tieša finansējuma piešķiršanas prasībām, turklāt prasot atlikt šī ierosinātā pasākuma īstenošanu vismaz uz vienu gadu, lai novērstu iespējamos finansēšanas pārtraukuma laikposmus un neapdraudētu šo ļoti noderīgo projektu reālas izpildes iespējas;

G.   tā kā iepriekšminētajā "Vispārējā novērtējumā pasākumiem, kas paredzēti, lai Eiropā veicinātu sabiedrības informētību par attīstības jautājumiem ‐ izglītošana attīstības jomā" ir secināts, ka mērķprojektu stratēģisks pielietojums ir palīdzējis sasniegt programmas "Līdzfinansēšana ar attīstības jomas NVO" mērķus un ka DEEEP ir bijis nozīmīgs koordinācijas mehānisms, lai paplašinātu dialogu, veicinātu paraugprakses apmaiņu un veidotu sadarbības tīklus un partnerattiecības gan ES līmenī, gan starp attiecīgajām valstu struktūrām un ES, turklāt secināts, ka TRIALOG, strādājot ar jaunajām ES dalībvalstīm un pievienošanās sarunvalstīm, ir efektīvi palīdzējis uzlabot dialogu un palielināt veiktspēju;

H.   tā kā TRIALOG programma palīdz pildīt Parlamenta 2008. gada 13. marta rezolūcijā par ES sadarbības politikas attīstības jomā mērķi jaunajās dalībvalstīs akcentēto nepieciešamību veidot kopēju saziņas un izglītības stratēģiju, lai novērstu to, ka jaunajās dalībvalstīs sabiedrība neatzīst sadarbībai attīstības jomā noteiktās prioritātes, un DEEEP programma atbilst šajā pašā rezolūcijā iekļautajai Parlamenta prasībai veicināt izglītošanu attīstības jomā un Eiropas izglītībā veicināt izpratni par attīstības jomu;

I.   tā kā iepriekšminētajā 2009. gada rīcības programmā Komisija arī ierosina piešķirt tiešu subsīdiju projektam "Vadības prasmes veicināšana Kubā", kas jāīsteno Eiropas Pārvaldības veicināšanas fondam; tā kā saskaņā ar ASI tematisko programmu nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā mērķprojektu procedūra līdz šim ne reizi nav izmantota pasākumiem partnervalstīs;

J.   tā kā Komisija pēc tam publicēja "Paskaidrojumu ASI pārvaldības komitejai attiecībā uz nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā"(5), tajā precizējot mērķdarbību atlases kritērijus un paskaidrojot, ka to pamatā ir Finanšu regulas īstenošanas kārtības(6) 168. pants un ka subsīdijas var piešķirt jo īpaši tām struktūrām, kurām ir de jure vai de facto monopols, un specifiska rakstura darbībām, kuru īstenošanai ir vajadzīga īpaša struktūra tās tehniskās kompetences, augstās specializācijas vai administratīvo pilnvaru dēļ,

1.   ir pret to, lai tā pašreizējā veidā tiktu pieņemts priekšlikums Komisijas lēmumam, ar ko izveido 2009. gada rīcības programmu nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā (II daļa ‐ Mērķprojekti) (CMTD(2009)0387 – D004766/01);

2.   prasa Komisijai precizēt kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta de jure vai de facto monopolstāvokļa esamība, ņemot vērā, ka savā kopīgajā paziņojumā 11 dalībvalstis ir norādījušas ‐ raugoties no "jauno" dalībvalstu viedokļa, de facto monopolstāvoklis joprojām pastāv attiecībā uz Eiropas mēroga pasākumiem, kurus īsteno TRIALOG un DEEEP;

3.   uzstāj, ka kritēriji tiešo subsīdiju piešķiršanai mērķprojektiem ir jāpiemēro atklāti, pārredzami un horizontāli, lai nodrošinātu visiem līdzvērtīgus konkurences apstākļus; tāpēc uzstāj, ka tie paši kritēriji ir jāpiemēro TRIALOG, DEEEP un projektam "Vadības prasmes veicināšana Kubā";

4.   uzstāj, ka ar stratēģisku Eiropas mēroga programmu ir jānodrošina nepārtraukts finansējums tiem noderīgajiem pasākumiem, kas paredzēti, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu un veidotu sadarbības tīklus un partnerattiecības gan ES līmenī, gan starp attiecīgajām valstu struktūrām un ES, kā arī lai uzlabotu dialogu un palielinātu veiktspēju, strādājot ar "jaunajām" dalībvalstīm un pievienošanās sarunvalstīm;

5.   aicina Komisiju sākt dialogu ar Parlamentu saistībā ar tematiskajām programmām paredzētās uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus sistēmas gaidāmo pārskatīšanu(7); uzskata ‐ nav lietderīgi paļauties uz to, ka pārskatīšanas rezultātā varētu tikt formulēti ieteikumi sistēmas koriģēšanai vai uzlabošanai; tāpēc prasa, lai pašreizējā kārtība tieši finansētām darbībām saglabātos nemainīga 12 mēnešu laikposmā un lai jebkuras turpmākas izmaiņas atspoguļotu pārskatīšanas procesa rezultātus un nodrošinātu ilgtermiņa, prognozējamus un ilgtspējīgus pasākumus sadarbībai attīstības jomā;

6.   aicina Komisiju pielāgot lēmuma projektu, ar ko izveido 2009. gada rīcības programmu nevalstiskajām struktūrām un pašvaldībām attīstības procesā (II daļa ‐ Mērķprojekti) (CMTD(2009)0387 – D004766/01), lai iekļautu ES mēroga projektus, kas attiecas uz informētības palielināšanu par attīstības jautājumiem paplašinātā ES un izglītības attīstības jomā apmaiņu ES;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0097.
(3) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(4) DEEEP ‐ "Development Education Exchange in Europe" ["Izglītības attīstības jomā apmaiņa Eiropā"]; http://www.deeep.org/TRIALOG ‐ "Development NGOs in the enlarged EU" ["Attīstības jomas NVO paplašinātajā ES"]; http://www.trialog.or.at/start.asp?ID=96
(5) AIDCO/F1/NC D(2009), 6.4.2009. (D004766-01-EN-02).
(6) Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula ( EK, Euratom)  Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.).
(7) "Palermo II process".

Juridisks paziņojums - Privātuma politika