Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2124(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0273/2009

Внесени текстове :

A6-0273/2009

Разисквания :

PV 05/05/2009 - 16
CRE 05/05/2009 - 16

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.13
CRE 06/05/2009 - 4.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0359

Приети текстове
PDF 537kWORD 292k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Преразглеждане на Правилника за дейността
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно цялостно преразглеждане на Правилника за дейността (2007/2124(REG))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 201 и 202 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A6-0273/2009),

1.  Реши да измени своя правилник както е посочено по-долу;

2.  Реши да добави в своя Правилник за дейността, като Приложение XVIд, Кодекса за поведение относно преговорите в рамките на процедурите на съвместно вземане на решение, както е одобрен от Председателския съвет на 18 септември 2008 г.;

3.  Реши измененията да влязат в сила на първия ден от седмия парламентарен мандат;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 9 – параграф 1 – алинея първа
1.  Парламентът може да приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП, които се включват като приложение към настоящия правилник.
1.  Парламентът приема правила относно прозрачността на финансовите интереси на членовете на ЕП, които се включват като приложение към настоящия правилник.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 10 a (нов)
Член 10 а
Наблюдатели
1.  Когато е бил подписан договор за присъединяване на дадена държава към Европейския съюз, председателят на Парламента, след като е получил съгласието на Председателския съвет, може да покани парламента на присъединяващата се държава да избере измежду своите членове наблюдатели, чийто брой е равен на броя на определените за тази държава бъдещи места в Европейския парламент.
2.  До влизането в сила на договора за присъединяване тези наблюдатели вземат участие в работата на Парламента и имат право да се изказват в рамките на комисиите и политическите групи. Те нямат право да гласуват, нито да се кандидатират за изборни длъжности в рамките на Парламента. Тяхното участие няма никакви правни последици за дейността на Парламента.
3.  Положението им е приравнено на това на член на Парламента, що се отнася до използването на услуги в рамките на Парламента и възстановяването на разходите, свързани с дейността им като наблюдатели.
Изменение 51
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 11
Най-възрастен член на ЕП
Временно председателство
1.  Заседанието, предвидено в член 127, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от най-възрастния присъстващ член на ЕП до избирането на председател.
1.  Заседанието, предвидено в член 127, параграф 2, както и всяко заседание, провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от тях - от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.
2.  Под председателството на най-възрастния член на ЕП не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател и проверката на пълномощия.
2.  Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската функция съгласно параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са свързани с избора на председател или проверката на пълномощия.
Най-възрастният член на ЕП упражнява правомощията на председателя по втората алинея на параграф 2 на член 3. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, който бъде повдигнат под председателството на най-възрастния член на ЕП, се отнася до комисията, отговаряща за проверката на пълномощията.
Членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно параграф 1, упражнява правомощията на председателя по втората алинея на параграф 2 на член 3. Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, който бъде повдигнат под неговото председателство, се отнася до комисията, компетентна за проверката на пълномощията.
Изменение 52
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 13
1.  Първи се избира председателят. Преди всяко гласуване кандидатурите се представят на най-възрастния член на ЕП, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат.
1.  Първи се избира председателят. Преди всяко гласуване кандидатурите се представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 11, който ги обявява пред Парламента. Ако след три гласувания нито един кандидат не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване. В случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат.
2.  Веднага след избирането на председател, най-възрастният член на ЕП освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.
2.  Веднага след избирането на председател, членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно член 11, освобождава председателското място. Само избраният председател може да произнесе встъпително слово.
Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 24 – параграф 4 a (нов)
4а. Председателският съвет отговаря за организирането на структурирани консултации с европейското гражданско общество по главните теми. Това може да включва провеждането на публични разисквания по въпроси от общоевропейски интерес, открити за участие на заинтересовани граждани. Бюрото определя заместник-председател, който отговаря за провеждането на такива консултации и докладва пред Председателския съвет.
Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 28 – параграф 2
2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите. Въпросите се представят в писмена форма на председателя и се публикуват, заедно с дадените отговори, в Бюлетина на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.
2.  Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото, на Председателския съвет и на квесторите. Въпросите се представят в писмена форма на председателя, съобщават се на членовете на ЕП и се публикуват, заедно с дадените отговори, на интернет страницата на Парламента в срок от тридесет дни от внасянето им.
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 30 a (нов)
Член 30а
Интергрупи
1.  Отделни членове на ЕП могат да съставят интергрупи или други неформални обединения на членове на ЕП, за осъществяване на неофициален обмен на становища по конкретни въпроси между различните политически групи, като се привличат членове на различни парламентарни комисии, както и за насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.
2.  Такива обединения не могат да извършват дейности, водещи до объркване с официалните дейности на Парламента или неговите органи. Ако са спазени условията, предвидени в приетите от Бюрото правила за тяхното създаване, политическите групи могат да подпомагат дейностите им, като им оказват логистична подкрепа. Всяка външна подкрепа, получавана от такива обединения, се обявява в съответствие с Приложение I.
Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 36 – параграф 1
1.  Без да се накърнява член 40, компетентната комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение на Комисията, както и на всеки документ от законодателен характер с финансовите перспективи.
1.  Без да се накърнява член 40, водещата комисия проверява финансовата съвместимост на всяко предложение на Комисията, както и на всеки документ от законодателен характер, с многогодишната финансова рамка.
(Хоризонтално изменение: думите "финансови(те) перспективи" се заместват навсякъде в текста на Правилника на дейността с думите "многогодишна(та) финансова рамка".)
Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 39 – параграф 1
1.  По силата на втория параграф на член 192 от Договора за ЕО, Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.
1.  По силата на втория параграф на член 192 от Договора за ЕО, Парламентът може да поиска от Комисията да внесе всякакво подходящо предложение за приемане на нов акт или за изменение на действащ акт, като приеме резолюция въз основа на доклад по собствена инициатива на компетентната комисия. Резолюцията се приема с мнозинство от всички членове на Парламента при окончателното гласуване. Едновременно с това Парламентът може да определи срок за внасяне на предложението.
Изменение 8
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 45 – параграф 2
2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 131а. Изменения на такива предложения за резолюции не са допустими за разглеждане на пленарно заседание, освен ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, но съгласно член 151, параграф 4 могат да бъдат внесени алтернативни предложения за резолюции. Настоящият параграф не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 38а или 39 или когато докладът може да бъде счетен за стратегически според определените от Председателския съвет критерии.
2.  Предложенията за резолюции, съдържащи се в докладите по собствена инициатива, се разглеждат от Парламента в съответствие с процедурата на кратко представяне, предвидена в член 131а. Изменения на такива предложения за резолюции са допустими за разглеждане на пленарно заседание единствено ако са внесени от докладчика с цел отразяване на нова информация, или от най-малко една десета от членовете на Парламента. Политическите групи могат да внасят алтернативни предложения за резолюции в съответствие счлен 151, параграф 4. Настоящият параграф не се прилага, когато темата на доклада отговаря на изискванията за провеждане на ключово разискване на пленарно заседание, когато докладът е съставен на основание на право на инициатива по член 38а или 39, или когато докладът може да бъде счетен за стратегически според определените от Председателския съвет критерии.
Изменение 9
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47 – тире 3
– съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище се стремят съвместно да определят части от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или обща компетентност и да се споразумеят за точните условия на сътрудничеството си;
– съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище съвместно определят части от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или обща компетентност, и се споразумяват за точните условия на сътрудничеството си. В случай на несъгласие относно границите на компетентността, по искане на една от засегнатите комисии въпросът се отнася до Председателския съвет, който може да се произнесе по въпроса за съответната компетентност или да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни заседания на комисии по член 47а; второто и третото изречение от втората алинея на член 179, параграф 2, се прилагат с необходимите измененияmutatis mutandis;
Изменение 10
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47 – тире 4
– водещата комисия приема измененията на асоциирана комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които председателят на водещата комисия счете, на основание Приложение VI и след консултации с председателя на асоциираната комисия, за въпроси от изключителната компетентност на асоциираната комисия, при условие че те не противоречат на друга част от доклада. Председателят на водещата комисия взема под внимание всяко споразумение, постигнато по третото тире;
– водещата комисия приема измененията на асоциирана комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия. Ако изменения по въпроси, които попадат в обхвата на общата компетентност на водещата комисия и на асоциирана комисия, бъдат отхвърлени от първата, асоциираната комисия може да ги внесе направо в Парламента;
Изменение 11
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 47 a (нов)
Член 47а
Процедура на съвместни заседания на комисии
Когато са изпълнени условията, посочени в член 46, параграф 1 и член 47, Председателският съвет, ако се увери, че въпросът е от голямо значение, може да реши, че следва да се приложи процедура на съвместни заседания на комисии и общо гласуване. В такъв случай съответните докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от съответните комисии на съвместни заседания, които се провеждат под общото председателство на съответните председатели на комисии. Комисиите могат да създадат смесени работни групи , които да подготвят съвместните заседания и гласувания.
Изменение 12
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 51 – параграф 2 – алинея втора
Процедурата на консултация приключва с приемането на проекта на законодателна резолюция. Ако Парламентът не приеме законодателната резолюция, предложението на Комисията се връща на компетентната комисия.
Първото четене приключва с приемането на проекта на законодателна резолюция. Ако Парламентът не приеме законодателната резолюция, предложението на Комисията се връща на компетентната комисия.
Изменение 13
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 51 – параграф 3
3.  Председателят на Парламента изпраща одобрения от Парламента текст на предложението и придружаващата го резолюция на Съвета и на Комисията като становище на Парламента.
3.  Председателят на Парламента изпраща одобрения от Парламента текст на предложението и придружаващата го резолюция на Съвета и на Комисията като позиция на Парламента.
(Хоризонтално изменение: във всички разпоредби относно процедурата на съвместно вземане на решение текстът "становище(то) на Парламента" се замества в целия Правилник за дейността с текста "позиция(та) на Парламента".)
Изменение 14
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 1
1.  Ако предложението на Комисията не събере мнозинство от подадените гласове, преди гласуването на проекта на законодателна резолюция, председателят на Парламента приканва Комисията да оттегли предложението си.
1.  Ако предложението на Комисията не събере мнозинство от подадените гласове или ако бъде прието предложение за неговото отхвърляне, което може да бъде внесено от компетентната комисия или най-малко четиридесет членове на ЕП, преди гласуването на проекта на законодателна резолюция, председателят на Парламента приканва Комисията да оттегли предложението си.
Изменение 15
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 2
2.  Ако Комисията оттегли предложението си, председателят обявява процедурата на консултация за безпредметна и уведомява Съвета за това.
2.  Ако Комисията оттегли предложението си, Председателят обявява процедурата за приключена и уведомява Съвета за това.
Изменение 16
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 3
3.  Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът връща въпроса на компетентната комисия, без да гласува проекта на законодателна резолюция.
3.  Ако Комисията не оттегли предложението си, Парламентът връща въпроса на компетентната комисия, без да гласува проекта на законодателна резолюция, освен ако Парламентът, по предложение на председателя на компетентната комисия или на нейния докладчик, или на политическа група, или на поне четиридесет членове на ЕП, пристъпи към гласуването на проекта на законодателна резолюция.
В този случай компетентната комисия докладва отново писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.
В случай на връщане за ново разглеждане компетентната комисия докладва отново писмено или устно на Парламента в определен от него срок, който не може да надвишава два месеца.
Изменение 59
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 65 а (нов) (добавя се в Глава 6: Приключване на законодателната процедура)
Член 65а
Междуинституционални преговори при законодателните процедури
1.  Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение относно преговорите в рамките на процедурите на съвместно вземане на решение (приложение XVIд).
2.  По принцип, преди започване на такива преговори, компетентната комисия следва да вземе решение с мнозинство от своите членове и да приеме мандат, насоки или приоритети.
3.  Ако преговорите доведат до компромис със Съвета след приемането на доклада от страна на компетентната комисия, с нея при всички случаи се провеждат нови консултации преди гласуването в пленарна зала.
Изменение 18
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 66
1.  Когато по силата на член 251, параграф 2 от Договора за ЕО Съветът е информирал Парламента, че приема направените от него изменения, и че не е внесъл други промени в предложението на Комисията, или когато нито една от двете институции не е внесла изменения в предложението на Комисията, председателят обявява в пленарно заседание, че предложението е окончателно прието.
Когато, съгласно член 251, параграф 2 от Договора за ЕО Съветът е информирал Парламента, че приема неговата позиция, при условие че се постигне окончателно оформяне съгласно член 172а, председателят обявява в пленарно заседание, че предложението е прието в редакцията, съответстваща на позицията на Парламента.
2.  Преди да обяви това, председателят се уверява, че всички внесени от Съвета технически промени в текста не променят предложението по същество. В случай на съмнение той се консултира с компетентната комисия. Ако някои от направените промени се отнасят към съществото на въпроса, той информира Съвета, че Парламентът ще пристъпи към второ четене веднага, след като бъдат изпълнени условията по член 57.
3.  След обявяването по параграф 1 председателят на Парламента, заедно с председателя на Съвета, подписва предложения акт и прави необходимото за неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 68.
Изменение 19
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 – заглавие
Подписване на приетите актове
Изисквания за съставяне на законодателни актове
Изменение 20
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 – параграф 1
1.  Текстовете на актове, приети съвместно от Парламента и Съвета, се подписват от председателя и от генералния секретар, след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени.
заличава се
Изменение 21
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 – параграф 7
7.  Горепосочените актове се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз от генералните секретари на Парламента и на Съвета.
заличава се
Изменение 22
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 а (нов) (добавя се в Глава 6: Приключване на законодателната процедура)
Член 68а
Подписване на приетите актове
След финализирането на приетия текст съгласно член 172а и след като бъде потвърдено, че всички процедури са надлежно спазени, актовете, приети по процедурата, предвидена в член 251 от Договора за ЕО, се подписват от председателя и от генералния секретар и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз от генералните секретари на Парламента и на Съвета.
Изменение 68
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 80а - параграф 3 - алинея 3
Въпреки това, изменения на частите, които остават непроменени могат да се допускат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, че това се налага по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста или поради това, че измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да бъдат посочени в писмената обосновка на измененията.
Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната комисия възнамерява също така да внесе изменения към кодифицираните части от предложението на Комисията, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 50 следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.
Изменение 23
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 83 – параграф 1
1.  Когато се предвижда започване на преговори за сключване, подновяване или изменение на международно споразумение, включително споразумения в специфични области като парични въпроси или търговия, компетентната комисия следи Парламентът да бъде изчерпателно информиран, ако е необходимо при условията на поверителност, от Комисията за нейните препоръки относно мандата за преговори.
1.  Когато се предвижда започване на преговори за сключване, подновяване или изменение на международно споразумение, включително споразумения в специфични области като парични въпроси или търговия, компетентната комисия може да реши да изготви доклад или да наблюдава по друг начин процедурата и да информира Съвета на председателите на комисии за това решение. По целесъобразност могат да се изискват становищата на други комисии съгласно член 46, параграф 1. Член 179, параграф 2 и член 47 или 47а се прилагат според случая.
Председателите и докладчиците на компетентната комисия или, в зависимост от случая, на асоциираните комисии предприемат съвместно съответните действия, за да се гарантира, че Комисията предоставя на Парламента пълна информация, ако е необходимо при условията на поверителност, за своите препоръки относно мандата за преговори, както и информацията по параграфи 3 и 4.
Изменение 24
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 83 – параграф 6 a (нов)
6а. Преди да се проведе гласуването за одобрение, компетентната комисия, политическа група или най-малко една десета от членовете на ЕП могат да предложат Парламентът да поиска становището на Съда на Европейските общности относно съвместимостта на дадено международно споразумение с Договорите. Ако Парламентът одобри такова предложение, гласуването за даване на одобрение се отлага до произнасянето на становището на Съда.
Изменение 25
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 97 – параграф 3
3.  Парламентът създава регистър на документите на Парламента. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 до законодателните документи и другите документи, посочени в приложение към настоящия правилник, се осигурява пряк достъп чрез регистъра. Доколкото е възможно, в регистъра се включват и препратки към другите документи на Парламента.
3.  Парламентът създава регистър на документите на Парламента. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 до законодателните документи и някои други категории документи се осигурява пряк достъп чрез регистъра. Доколкото е възможно, в регистъра се включват и препратки към другите документи на Парламента.
Категориите документи, до които се осигурява пряк достъп, се посочват в утвърден от Парламента списък, който се прилага към настоящия правилник. Този списък не ограничава правото на достъп до документите, които не са включени в изброените категории.
Категориите документи, до които се осигурява пряк достъп, се посочват в приет от Бюрото списък, който се публикува на интернет страницата на Парламента. Този списък не ограничава правото на достъп до документите, които не са включени в изброените категории; тези документи се предоставят въз основа на писмено заявление.
Документите на Парламента, до които не се осигурява пряк достъп чрез регистъра, се предоставят въз основа на писмено заявление.
Бюрото може да приеме правила в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно режима за достъп, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Бюрото може да приеме правила в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно режима за достъп, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
( Приложение XV се заличава.)
Изменение 26
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 103 – параграф 1
1.  Членовете на Комисията, Съвета и Европейския съвет могат по всяко време да поискат от председателя разрешение да направят изявление. Председателят решава кога може да бъде направено изявлението, както и дали то да бъде следвано от пълни разисквания или от тридесет минути, в които членове на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
1.  Членовете на Комисията, Съвета и Европейския съвет могат по всяко време да поискат от председателя на Парламента разрешение да направят изявление. Председателят на Европейския съвет прави изявление след всяко заседание на Европейския съвет. Председателят на Парламента решава кога може да бъде направено изявлението, както и дали то да бъде последвано от пълни разисквания или от тридесетминутна сесия, в която членове на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси.
Изменение 60
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 - параграф 1
1.  Най-много петима членове на Парламента могат да внесат писмена декларация от не повече от 200 думи по въпрос отсферата на дейност на Европейския съюз. Писмените декларации се отпечатват на официалните езици и се разпространяват. Те се вписват в регистър, заедно с имената на лицата, които са ги подписали. Регистърът е публичен и се пази пред входа на пленарната зала по време на месечните сесии, а в останалото време на подходящо място, определено от квесторската колегия.
1.  До петима членове на Парламента могат да внесат писмена декларация от не повече от 200 думи по въпрос, който попада в компетенциите на Европейския съюз и не включва теми, предмет на текуща към момента законодателна процедура. Председателят дава разрешение за всеки отделен случай. Писмените декларации се отпечатват на официалните езици и се разпространяват. Те се вписват в регистър, заедно с имената на лицата, които са ги подписали. Регистърът е публичен и се пази пред входа на пленарната зала по време на месечните сесии, а през останалото време на подходящо място, определено от квесторската колегия.
Изменение 27
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 3
3.  Когато дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, председателят уведомява за това Парламента и публикува имената на подписалите я членове на ЕП в протокола от заседанието.
3.  Когато дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, председателят уведомява за това Парламента и публикува имената на подписалите я членове на ЕП в протокола от заседанието и декларацията като приет текст.
Изменение 28
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 4
4.   В края на месечната сесия декларацията се изпраща на институциите, упоменати в нея, заедно с имената на подписалите я членове на ЕП. Тя се включва в протокола от заседанието, на което е обявена. Процедурата се закрива с публикуването на протокола.
4.  Процедурата се закрива с предаването, в края на месечната сесия, на декларацията заедно с имената на подписалите я членове на ЕП на нейните адресати.
Изменение 29
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 131 а
По искане на докладчика или по предложение на Председателския съвет Парламентът може също да реши въпрос, който не се нуждае от пълни разисквания, да бъде разгледан посредством кратко представяне в пленарна зала от докладчика. В такъв случай Комисията има възможност за изказване и всеки член на ЕП има право на отговор, като внесе допълнително писмено изявление по реда на член 142, параграф 7.
По искане на докладчика или по предложение на Председателския съвет Парламентът може също да реши въпрос, който не се нуждае от пълни разисквания, да бъде разгледан посредством кратко представяне в пленарна зала от докладчика. В такъв случай Комисията има възможност да даде отговор, последван от разискване с продължителност до десет минути, по време на което председателят на Парламента може да даде думата на членове на ЕП, които привлекат вниманието му, за не повече от една минута всеки.
Изменения 30 и 66
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 142
Разпределение на времето за изказвания
Разпределение на времето за изказвания и списък на ораторите
1.  Председателският съвет може да предложи на Парламента да разпредели времето за изказвания за дадено разискване. Парламентът взема решение по предложението, без да го поставя на обсъждане.
1.  Председателският съвет може да предложи на Парламента как да се разпредели времето за изказвания в рамките на определено разискване. Парламентът взема решение по предложението, без да го поставя на обсъждане.
1а. Членовете на ЕП не могат да се изказват, без да са получили думата от председателя. Членовете на ЕП се изказват от място и се обръщат към председателя. Ако даден оратор се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава да се придържа към темата.
1б. За първата част на конкретно разискване председателят може да състави списък на ораторите, който включва една или повече поредици от желаещи да се изкажат оратори от всяка политическа група, по ред определен от числеността на политическата група, и един независим член на ЕП.
2.  Времето за изказвания се разпределя по следните критерии:
2.  Времето за изказвания през тази част на разискването се разпределя по следните критерии:
а) една част от времето се разделя поравно между всички политически групи;
а) една част от времето се разделя поравно между всички политически групи;
б) друга част се разделя между политическите групи пропорционално на общия брой на техните членове;
б) друга част се разделя между политическите групи пропорционално на общия брой на техните членове;
в) независимите членове на ЕП получават общо време за изказвания въз основа на дяловете на всяка политическа група, определени в букви а) и б).
в) независимите членове на ЕП получават общо време за изказвания въз основа на дяловете на всяка политическа група, определени в букви а) и б).
3.  Когато е определено общо време за изказвания по няколко точки от дневния ред, политическите групи съобщават на председателя каква част от времето си ще използват за отделните точки. Председателят следи за спазването на направеното разпределение.
3.  Когато е определено общо време за изказвания по няколко точки от дневния ред, политическите групи съобщават на председателя каква част от времето си ще използват за отделните точки. Председателят следи за спазването на направеното разпределение.
3а. Останалата част от времето за разискване не се разпределя предварително. Вместо това председателят приканва членовете на ЕП да ограничават по правило изказванията си до една минута. Председателят гарантира, доколкото е възможно, редуването на изказвания на оратори с различни политически възгледи и от различни държави-членки.
3б. При поискване, може да се отдава предимство на председателя или докладчика на компетентната комисия и на председателите на политическите групи, които желаят да се изкажат от името на своите групи, или на заместващи тези лица оратори.
3в. Председателят може да дава думата на членове на ЕП, които, чрез вдигане на синя карта, изразят желание да зададат въпрос от не повече от половин минута на друг член на ЕП по време на неговото изказване, със съгласието на оратора и когато председателят се увери, че това няма да доведе до смущаване на разискването.
4.  Никой член на ЕП не може да говори повече от една минута по: протоколите, процедурни предложения, изменения в окончателния проект на дневен ред или дневния ред.
4.  Никой член на ЕП не може да говори повече от една минута по: протоколите от заседания, процедурни предложения, изменения в окончателния проект на дневен ред или дневния ред.
4а. Без да се накърняват останалите дисциплинарни правомощия на председателя, той може да разпореди да бъдат заличени от протоколите от заседанията изказвания на членове на ЕП, на които не е била дадена думата или които продължават да говорят след изтичане на определеното им време.
5.  По правило по време на разискванията по даден доклад Комисията и Съветът се изслушват непосредствено след представянето на доклада от докладчика. Комисията, Съветът и докладчикът могат да бъдат изслушани отново, в частност, за да отговорят на изказвания, направени от членове на ЕП.
5.  По правило при разискванията по даден доклад Комисията и Съветът се изслушват непосредствено след представянето на доклада от докладчика. Комисията, Съветът и докладчикът могат да бъдат изслушани отново, в частност, за да отговорят на изявления, направени от членове на ЕП.
6.  Без да се накърняват разпоредбите на член 197 от Договора за ЕО, председателят се стреми да постигне споразумение с Комисията и Съвета за подходящо разпределение на времето за изказвания между тях.
6.  Без да се накърняват разпоредбите на член 197 от Договора за ЕО, председателят се стреми да постигне споразумение с Комисията и Съвета за подходящо разпределение на времето за изказвания между тях.
7.  Членовете на ЕП, които не са се изказвали по време на разискванията, могат, най-много веднъж в рамките на една месечна сесия, да внесат писмено изявление, не по-дълго от 200 думи, което се прилага към стенографския протокол от разискванията.
7.  Членовете на ЕП, които не са се изказвали по време на разискванията, могат, най-много веднъж в рамките на една месечна сесия, да внесат писмено изявление, не по-дълго от 200 думи, което се прилага към стенографския протокол от разискванията.
(Членове 141 и 143 се заличават.)
Изменение 32
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 150 – параграф 6 – алинея 2а (нова)
Ако присъстващите членове на ЕП са по-малко от сто, Парламентът не може да реши друго, ако срещу него възразят поне една десета от присъстващите членове на ЕП.
Изменение 33
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 156
Когато са внесени повече от петдесет изменения към доклад, които да бъдат разгледани на пленарно заседание, председателят може, след като се консултира с председателя на компетентната комисия, да поиска тя да разгледа предложените изменения на нейно заседание. Всяко изменение, което на този етап не събере гласовете на най-малко една десета от членовете на комисията, не се поставя на гласуване на пленарно заседание.
Когато за един доклад са внесени повече от петдесет изменения и искания за разделно гласуване или гласуване поотделно, които да бъдат разгледани на пленарно заседание, председателят може, след като се консултира с председателя на компетентната комисия, да поиска тя да разгледа тези изменения или искания на нейно заседание. Всяко изменение или искане за разделно гласуване или гласуване поотделно, което на този етап не събере гласовете на най-малко една десета от членовете на комисията, не се поставя на гласуване на пленарно заседание.
Изменение 34
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 157 – параграф 1
1.  Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, или може да бъде разделен на две или повече части, всяка от които има самостоятелен логически смисъл и нормативна стойност, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да поискат разделно гласуване.
1.  Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или нормативна стойност, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да поискат разделно гласуване.
Изменение 35
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 159 a (нов)
Член 159а
Окончателно гласуване
При гласуване на предложение за законодателен акт , независимо дали това става с едно и/или с окончателно гласуване, Парламентът гласува поименно чрез електронната система за гласуване.
Изменение 36
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 160 – параграф 1
1.  Наред със случаите, предвидени в член 99, параграф 4 и член 100, параграф 5, гласуването е поименно и ако политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП са отправили писмено искане за това вечерта преди гласуването, освен ако председателят не определи друг срок.
1.  В допълнение към случаите, предвидени в член 99, параграф 4, член 100, параграф 5 и член 159а гласуването е поименно и ако политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП са отправили писмено искане за това вечерта преди гласуването, освен ако председателят не определи друг срок.
Изменение 37
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 160 – параграф 2 – алинея първа
2.  Поименното гласуване се извършва по азбучен ред, като се започва с изтеглено чрез жребий име на член на ЕП. Председателят гласува последен.
2.  Поименното гласуване се извършва чрез електронната система за гласуване. Когато последната не може да се използва по технически причини, поименното гласуване се извършва по азбучен ред, като се започва с изтеглено чрез жребий име на член на ЕП. Председателят гласува последен.
Изменение 38
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 162 – параграф 4 – алинея първа
4.  От двама до шест членове на ЕП, избрани чрез жребий, преброяват гласовете, подадени при тайно гласуване.
4.  От двама до осем членове на ЕП, избрани чрез жребий, преброяват гласовете, подадени при тайно гласуване, освен ако се провежда електронно гласуване.
Изменение 39
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 172
1.  Протоколът от всяко заседание, съдържащ решенията на Парламента и имената на изказалите се, се раздава най-малко половин час преди началото на следобедната част на следващото заседание.
1.  Протоколът от всяко заседание, в който подробно се описват заседанието и решенията на Парламента и имената на изказалите се, се раздава най-малко половин час преди началото на следобедната част на следващото заседание.
В контекста на законодателната процедура всички изменения, приети от Парламента, също се считат за решения по смисъла на настоящияпараграф, включително в случай на окончателно отхвърляне на предложението на Комисията по член 52, параграф 1 или на отхвърляне на общата позиция на Съвета по член 61, параграф 3.
В контекста на законодателната процедура всички изменения, приети от Парламента, също се считат за решения по смисъла на тази разпоредба, включително в случай на окончателно отхвърляне на предложението на Комисията по член 52, параграф 1 или съответно на отхвърляне на позицията на Съвета по член 61, параграф 3.
Текстовете, приети от Парламента, се раздават отделно. Когато приетите от Парламента законодателни текстове съдържат изменения, те се публикуват в консолидирана версия.
2.  В началото на следобедната част на всяко заседание председателят предлага на Парламента да одобри протокола от предходното заседание.
2.  В началото на следобедната част на всяко заседание председателят предлага на Парламента да одобри протокола от предходното заседание.
3.  Ако протоколът бъде оспорен, Парламентът, при необходимост, решава дали поисканите промени трябва да бъдат взети под внимание. Никой член на ЕП не може да се изказва по протокола повече от една минута.
3.  Ако протоколът бъде оспорен, Парламентът, при необходимост, решава дали поисканите промени трябва да бъдат взети под внимание. Никой член на ЕП не може да се изказва по тази тема повече от една минута.
4.  Протоколът се подписва от председателя и от генералния секретар и се съхранява в архивите на Парламента. Протоколите се публикуват в срок от един месец в Официален вестник на Европейския съюз.
4.  Протоколът се подписва от председателя и от генералния секретар и се съхранява в архивите на Парламента. Протоколите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 40
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 172 a (нов)
Член 172а
Приети текстове
1.  Приетите от Парламента текстове се публикуват непосредствено след гласуването. Те се представят на Парламента заедно с протокола от съответното заседание и се съхраняват в архивите на Парламента.
2.  Приетите от Парламента текстове подлежат на правно-езикова редакция под отговорността на председателя на Европейския парламент. Когато такива текстове са приети въз основа на споразумение, постигнато между Парламента и Съвета, окончателното редактиране на текстовете се извършва от двете институции при условията на тясно сътрудничество и взаимно съгласие.
3.  Процедурата по член 204а се прилага когато, за да се гарантира последователността и качеството на текста в съответствие с изразената от Парламента воля, са необходими адаптации, които надхвърлят отстраняването на печатни грешки или корекции, необходими за гарантиране на съответствие между всички езикови версии, на тяхната езикова правилност и терминологична последователност.
4.  Приетите от Парламента текстове по процедурата, посочена в член 251 от Договора за ЕО, са под формата на консолидиран текст. Когато гласуването на Парламента не е извършено въз основа на споразумение със Съвета, в консолидирания текст се посочват всички приети изменения.
5.  След финализирането им приетите текстове се подписват от председателя и генералния секретар и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 41
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 175
Създаване на временни комисии
Създаване на специални комисии
По предложение на Председателския съвет Парламентът може по всяко време да създава временни комисии, чиито правомощия, състав и срок на действие се определят едновременно с решението за създаването им; срокът на действие на временната комисия не може да бъде по-дълъг от дванадесет месеца, освен ако след изтичане на този срок Парламентът реши да го удължи.
По предложение на Председателския съвет Парламентът може по всяко време да създава специални комисии, чиито правомощия, състав и срок на действие се определят едновременно с решението за създаването им; срокът на действие на специалната комисия не може да бъде по-дълъг от дванадесет месеца, освен ако след изтичане на този срок Парламентът реши да го удължи.
Тъй като правомощията, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят в момента на вземане на решение за тяхното създаване, Парламентът не може впоследствие да реши да промени техните правомощия, като ги разшири или ограничи.
Тъй като правомощията, съставът и срокът на действие на специалните комисии се определят в момента на вземане на решение за тяхното създаване, Парламентът не може впоследствие да реши да промени техните правомощия, като ги разшири или ограничи.
Изменение 42
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 177 – параграф 1 - тълкуване (ново)
Пропорционалното разпределение на местата в комисия между политическите групи не трябва да се отклонява от най-близкото съответно цяло число. Ако дадена група реши да не заеме места в определена комисия, въпросните места остават свободни и комисията намалява своята численост със съответния брой членове. Не може да се позволява размяна на места между политически групи.
Изменение 43
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 179 – параграф 2
2.  Ако постоянна комисия се обяви за некомпетентна да разгледа определен въпрос, както и в случай на спор за компетентност между две или повече постоянни комисии, въпросът за компетентността се отнася до Председателския съвет в срок от четири работни седмици от обявяването на пленарно заседание на разпределянето на въпроса за разглеждане от комисията. Съветът на председателите на комисии се уведомява за това и може да отправи препоръка до Председателския съвет. Председателският съвет се произнася в срок от шест работни седмици от сезирането му с въпроса за компетентността. В противен случай въпросът се включва за решаване в дневния ред на следващата месечна сесия.
2.  Ако постоянна комисия се обяви за некомпетентна да разгледа определен въпрос, както и в случай на спор за компетентност между две или повече постоянни комисии, въпросът за компетентността се отнася до Председателския съвет в срок от четири работни седмици от обявяването на пленарно заседание на разпределянето на въпроса за разглеждане от комисията. Председателският съвет взема решение в срок от шест седмици въз основа на препоръка на Съвета на председателите на комисии или, ако не се очаква подобна препоръка, по препоръка на председателя на последния. Ако в този срок Председателският съвет не е взел решение, препоръката се счита за одобрена.
Изменение 44
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 179 – параграф 2 - тълкуване (ново)
Председателите на комисии могат да встъпват в споразумение с председатели на други комисии относно разпределянето на даден въпрос за разглеждане от дадена комисия ако, по необходимост, е получено разрешение за процедура с асоциирани комисии съгласно член 47.
Изменение 45
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 182 a (нов)
Член 182а
Координатори за комисии и докладчици в сянка
1.  Политическите групи могат да определят един от своите членове за координатор.
2.  При необходимост, координаторите за съответната комисия се свикват от нейния председател, за да подготвят решенията, които следва да бъдат взети от комисията, по-конкретно решения относно процедурата и назначаването на докладчици. Комисията може да делегира на координаторите правомощие за вземане на определени решения, с изключение на решения за приемането на доклади, становища или изменения. Заместник-председателите могат да бъдат поканени да участват в заседанията на координаторите за комисии в съвещателно качество. Координаторите се стремят към постигането на консенсус. Когато не може да бъде постигнат консенсус, те могат да действат единствено с мнозинство, което ясно представлява широкото мнозинство в комисията, като съответно се вземе предвид числеността на различните групи.
3.  Политическите групи могат за всеки доклад да определят докладчик в сянка, който да следи напредъка на съответния доклад и да намира компромиси в рамките на комисията от името на групата. Имената на докладчиците в сянка се съобщават на председателя на комисията. Комисията, по предложение на координаторите, може по-конкретно да взема решение за включване на докладчика в сянка при търсенето на споразумение със Съвета при процедурите на съвместно вземане на решение.
Изменение 46
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 184
Протоколът от всяко заседание на комисията се раздава на всички нейни членове и се внася за одобрение в комисията на следващото й заседание.
Протоколът от всяко заседание на комисията се раздава на всички нейни членове и се внася за одобрение в комисията.
Изменение 47
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 186
Членове 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, параграф 1, членове 146, 148, членове от 150 до 153, член 155, член157, параграф 1, членове 158, 159, 161, 162, членове от 164 до 167 и членове 170, 171 се прилагат mutatis mutandis към заседанията на комисиите.
Членове 11, 12, 13, 16, 17, от 34 до 41, 140, 141, 143, параграф 1, членове 146, 148, членове от 150 до 153, член 155, член157, параграф 1, членове 158, 159, 161, 162, членове от 164 до 167 и членове 170, 171 се прилагат mutatis mutandis към заседанията на комисиите.
Изменение 48
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 188 – параграф 6 a (нов)
6а. Председателят на делегация получава възможност да бъде изслушан от дадена парламентарна комисия, когато в нейния дневен ред е включена точка, която касае кръга на компетентност на делегацията. Същото се прилага на заседанията на делегация за председателя или докладчика на съответната комисия.
Изменение 49
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 1 a (нов)
1а. Когато докладът се отнася по-конкретно до прилагането или тълкуването на правото на Европейския съюз, или до предложения за промени в действащото законодателство, комисията, компетентна по предмета на предложението, се асоциира в съответствие с член 46, параграф 1 и член 47, първо и второ тире. Водещата комисия приема без гласуване предложенията за части от предложението за резолюция, получено от компетентна по предмета на предложението комисия, които се отнасят до прилагането или тълкуването на правото на Европейския съюз, или до промени в действащото законодателство. Ако водещата комисия не приеме тези предложения, асоциираната комисия може да ги внесе директно в парламента.
Изменение 50
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 204 – буква в a (нова)
ва) насоки и кодекси за поведение, приети от съответните органи на Парламента (приложения ХVІа, ХVІб и ХVІд).
Правна информация - Политика за поверителност