Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2124(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0273/2009

Předložené texty :

A6-0273/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 16
CRE 05/05/2009 - 16

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 4.13
CRE 06/05/2009 - 4.13
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0359

Přijaté texty
PDF 532kWORD 269k
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Revize jednacího řádu
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o všeobecné revizi jednacího řádu Parlamentu (2007/2124(REG))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 201 a 202 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0273/2009),

1.   se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.   se rozhodl vložit kodex chování pro jednání o dokumentech v rámci postupu spolurozhodování, který schválila Konference předsedů dne 18. září 2008, do jednacího řádu jako přílohu XVIe;

3.   rozhodl, že pozměňovací návrhy vstoupí v platnost prvním dnem sedmého volebního období;

4.   pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Platný text   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Jednací řád Parlamentu
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Parlament může stanovit pravidla průhlednosti týkající se finančních zájmů poslanců, která jsou uvedena v příloze k tomuto jednacímu řádu.
1.  Parlament stanoví pravidla pro transparentnost finančních zájmů poslanců, která jsou uvedena v příloze k tomuto jednacímu řádu.
Pozměňovací návrh 2
Jednací řád Parlamentu
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Pozorovatelé
1.  Byla-li podepsána smlouva o přistoupení státu k Evropské unii může předseda se souhlasem Konference předsedů vyzvat parlament přistupujícího členského státu, aby ze svých členů vybral určitý počet pozorovatelů odpovídající počtu budoucích křesel v Evropském parlamentu přidělených tomuto státu.
2.  Tito pozorovatelé se účastní do doby vstupu smlouvy o přistoupení v platnost jednání Parlamentu a jsou oprávněni hovořit ve výborech a politických skupinách. Nemají však právo hlasovat či kandidovat na funkce v rámci Parlamentu. Jejich účast nemá na jednání Parlamentu žádný právní účinek.
3.  Pokud jde o využívání zařízení Parlamentu a náhradu výloh vzniklých při jejich činnosti jako pozorovatelů, je jejich postavení stejné jako postavení poslance Parlamentu.
Pozměňovací návrh 51
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 11
Nejstarší poslanec
Dočasný předseda
1.  Na zasedání konaném podle čl. 127 odst. 2 a na každém jiném zasedání konaném za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá zasedání nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.
1.  Na zasedání konaném podle čl. 127 odst. 2 a na každém jiném zasedání konaném za účelem volby předsedy a předsednictva předsedá zasedání odstupující předseda nebo, není-li to možné, nejvýše postavený odstupující místopředseda nebo, není-li to možné, služebně nejstarší poslanec, dokud není zvolen předseda.
2.  Po dobu předsednictví nejstaršího poslance se nekoná žádná rozprava, kromě rozpravy týkající se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin.
2.  Po dobu předsednictví poslance, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, se nekoná žádná rozprava, kromě rozpravy týkající se volby předsedy nebo ověření pověřovacích listin.
Nejstarší poslanec vykonává pravomoci předsedy uvedené v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci. Vyskytne-li se během předsednictví nejstaršího poslance jakákoli jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji nejstarší poslanec výboru příslušnému pro ověřování pověřovacích listin.
Poslanec, který zastává funkci dočasného předsedy podle odstavce 1, vykonává pravomoci předsedy uvedené v čl. 3 odst. 2 druhém pododstavci. Vyskytne-li se během jeho předsednictví jakákoli jiná záležitost týkající se ověření pověřovacích listin, postoupí ji výboru příslušnému pro ověřování pověřovacích listin.
Pozměňovací návrh 52
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 13
1.  Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou nejstaršímu poslanci, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.
1.  Nejprve se volí předseda. Nominace se podávají před každou volbou poslanci ve funkci dočasného předsedy podle článku 11, který je oznámí Parlamentu. Jestliže po třech volbách nezíská žádný kandidát absolutní většinu odevzdaných hlasů, uskuteční se čtvrtá volba pouze mezi dvěma poslanci, kteří získali nejvyšší počet hlasů při třetí volbě. V případě rovnosti hlasů je prohlášen za zvoleného starší z kandidátů.
2.  Jakmile je předseda zvolen, uvolní nejstarší poslanec předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.
2.  Jakmile je předseda zvolen, uvolní poslanec ve funkci dočasného předsedy podle článku 11 předsednické křeslo. Úvodní projev může pronést pouze zvolený předseda.
Pozměňovací návrh 3
Jednací řád Parlamentu
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)
4a.  Konference předsedů je odpovědná za organizaci strukturované konzultace s evropskou občanskou společností o významných tématech. Ta může zahrnovat organizaci veřejných diskusí o tématech obecného evropského zájmu, kterých se mohou účastnit zainteresovaní občané. Předsednictvo jmenuje místopředsedu odpovědného za provádění těchto konzultací, který podává zprávy Konferenci předsedů.
Pozměňovací návrh 4
Jednací řád Parlamentu
Čl. 28 – odst. 2
2.  Kterýkoli poslanec může klást otázky týkající se práce předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Takové otázky se předkládají předsedovi písemně a do třiceti dnů od předložení se spolu s odpovědí zveřejní ve Věstníku Parlamentu.
2.  Kterýkoli poslanec může klást otázky týkající se práce předsednictva, Konference předsedů a kvestorů. Takové otázky se předkládají předsedovi písemně, oznámí se poslancům a do třiceti dnů od předložení se spolu s odpovědí zveřejní na internetových stránkách Parlamentu.
Pozměňovací návrh 5
Jednací řád Parlamentu
Článek 30 a (nový)
Článek 30a
Meziskupiny
1.  Jednotliví poslanci mohou vytvářet meziskupiny nebo jiná neoficiální seskupení poslanců složená z členů různých parlamentních výborů s cílem umožnit neformální výměnu názorů na konkrétní otázky napříč různými politickými skupinami a podporovat kontakty mezi poslanci a občanskou společností.
2.  Tato seskupení nesmí vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k záměně s oficiálními činnostmi Parlamentu nebo jeho orgánů. Jsou-li splněny podmínky stanovené v předpisech předsednictva o vytváření těchto seskupení, usnadňují politické skupiny činnost těchto seskupení tím, že jim poskytují logistickou podporu. Pokud se jim dostane jakékoli vnější podpory, učiní prohlášení podle přílohy I.
Pozměňovací návrh 6
Jednací řád Parlamentu
Čl. 36 – odst. 1
1.  Aniž je dotčen článek 40, příslušný výbor ověří finanční slučitelnost jakéhokoli návrhu Komise nebo jiného dokumentu legislativní povahy podle finančního výhledu.
1.  Aniž je dotčen článek 40, věcně příslušný výbor ověří finanční slučitelnost návrhu Komise nebo jiného dokumentu legislativní povahy s víceletým finančním rámcem.
(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: výraz "finanční výhled" se v celém textu jednacího řádu nahrazuje výrazem "víceletý finanční rámec".)
Pozměňovací návrh 7
Jednací řád Parlamentu
Čl. 39 – odst. 1
1.  Parlament může požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh na přijetí nového aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy o EU, přijetím usnesení na základě zprávy z vlastního podnětu od příslušného výboru. Usnesení se přijímá většinou hlasů všech poslanců Parlamentu. Parlament může zároveň stanovit lhůtu pro předložení takového návrhu.
1.  Parlament může požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh na přijetí nového aktu nebo změnu stávajícího aktu, podle čl. 192 druhého pododstavce Smlouvy o EU, a to formou usnesení na základě zprávy z vlastního podnětu od příslušného výboru. K přijetí usnesenípři konečném hlasováníje potřebný souhlas většiny všech poslanců. Parlament může zároveň stanovit lhůtu pro předložení takového návrhu.
Pozměňovací návrh 8
Jednací řád Parlamentu
Čl. 45 – odst. 2
2.  Návrhy usnesení obsažené ve zprávách z vlastního podnětu se projednávají v Parlamentu formou krátkého přednesení stanoveného v článku 131a. Změny těchto návrhů usnesení nejsou přípustné k projednání v plénu, pokud nejsoukvůli zohlednění nových informací předloženy zpravodajem, nicméně v souladu s čl. 151 odst. 4 mohou být předloženy alternativní návrhy usnesení. Tento odstavec se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro zařazení na přednostní rozpravu v plénu, je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článku 38a nebo 39, nebo může-li být zpráva podle kritérií stanovených Konferencí předsedů považována za strategickou.
2.  Návrhy usnesení obsažené ve zprávách z vlastního podnětu se projednávají v Parlamentu formou krátkého přednesení stanoveného v článku 131a. Pozměňovací návrhy k těmto návrhům usnesení jsou přípustné k projednání v plénu pouze tehdy, pokud jsou předloženy zpravodajem kvůli zohlednění nových informacínebo nejméně desetinou poslanců Parlamentu. Politické skupiny mohou předložit alternativní návrhy usnesení v souladu s čl. 154 odst. 4. Tento odstavec se nepoužije, splňuje-li předmět zprávy podmínky pro projednání při přednostní rozpravě v plénu, nebo je-li zpráva navržena podle práva podnětu podle článku 38a nebo 39, nebo může-li být zpráva podle kritérií stanovených Konferencí předsedů považována za strategickou.
Pozměňovací návrh 9
Jednací řád Parlamentu
Čl. 47 – odrážka 3
zúčastnění předsedové, zpravodaj a navrhovatelé se snaží společně určit části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a dohodnout se na přesných podmínkách své spolupráce;
– předsedové zúčastněných výborů, zpravodaj a navrhovatelé společně určí části textu, které spadají do jejich výlučné nebo společné působnosti, a  snaží se dohodnout na přesných podmínkách své spolupráce. V případě, že není dosaženo dohody o vymezení působnosti, předloží se věc na žádost jednoho ze zúčastněných výborů Konferenci předsedů, která může rozhodnout o otázce jejich působnosti, nebo o tom, že se uplatní postup společných schůzí výborů podle článku 47a; čl. 179 odst. 2 druhá a třetí věta se použije obdobně;
Pozměňovací návrh 10
Jednací řád Parlamentu
Čl. 47 – odrážka 4
– příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy přidruženého výboru, pokud se týkají záležitostí, které předseda příslušného výboru pokládá podle přílohy VI po konzultaci s předsedou přidruženého výboru za záležitosti spadající do výlučné působnosti přidruženého výboru, a které nejsou v rozporu s jinými částmi zprávy. Předseda příslušného výboru musí zohlednit všechny dohody, kterých bylo dosaženo podle třetí odrážky;
– příslušný výbor přijme bez hlasování pozměňovací návrhy přidruženého výboru, pokud se týkají záležitostí, které náleží do výlučné působnosti přidruženého výboru. Pokud příslušný výbor zamítne pozměňovací návrhy, jež náleží do společné působnosti tohoto výboru a přidruženého výboru, může přidružený výbor tyto pozměňovací návrhy předložit přímo Parlamentu.
Pozměňovací návrh 11
Jednací řád Parlamentu
Článek 47 a (nový)
Článek 47a
Postup společných schůzí výborů
Jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 46 odst. 1 a článku 47, může Konference předsedů v případě, že věci přikládá velkou důležitost, rozhodnout, že se uplatní postup společných schůzí výborů a společné hlasování. V takovém případě dotčení zpravodajové vypracují společný návrh zprávy, který projednají a o kterém hlasují dotčené výbory na společných schůzích konaných za společného předsednictví dotčených předsedů výborů. Dotčené výbory mohou ustavit mezivýborové pracovní skupiny s cílem připravit společné schůze a hlasování.
Pozměňovací návrh 12
Jednací řád Parlamentu
Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2
Postup konzultace je ukončen přijetím návrhu legislativního usnesení. Pokud Parlament legislativní usnesení nepřijme, vrátí návrh příslušnému výboru.
První čtení je ukončeno přijetím návrhu legislativního usnesení. Pokud Parlament legislativní usnesení nepřijme, vrátí návrh příslušnému výboru.
Pozměňovací návrh 13
Jednací řád Parlamentu
Čl. 51 – odst. 3
3.  Text návrhu schválený Parlamentem a doprovodné usnesení zasílá předseda Radě a Komisi jako stanovisko Parlamentu.
3.  Text návrhu schválený Parlamentem a doprovodné usnesení zasílá předseda Radě a Komisi jako postoj Parlamentu.
(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: ve všech ustanoveních jednacího řádu týkajících se postupu spolurozhodování se výraz "stanovisko Parlamentu" nahrazuje výrazem "postoj Parlamentu".)
Pozměňovací návrh 14
Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 1
1.  Jestliže návrh Komise nezíská většinu odevzdaných hlasů, požádá předseda před hlasováním o návrhu legislativního usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala zpět.
1.  Jestliže návrh Komise nezíská většinu odevzdaných hlasů nebo byl-li přijat návrh na zamítnutí, který může předložit příslušný výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců, požádá předseda před hlasováním o návrhu legislativního usnesení Komisi, aby svůj návrh vzala zpět.
Pozměňovací návrh 15
Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 2
2.  Jestliže tak Komise učiní, považuje předseda postup konzultace ve věci daného návrhu za bezpředmětný a informuje o tom Radu.
2.  Jestliže tak Komise učiní, prohlásí předseda postup za ukončený a informuje o tom Radu.
Pozměňovací návrh 16
Jednací řád Parlamentu
Čl. 52 – odst. 3
3.  Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, Parlament vrátí věc příslušnému výboru bez hlasování o návrhu legislativního usnesení.
3.  Jestliže Komise nevezme svůj návrh zpět, Parlament vrátí věc příslušnému výboru bez hlasování o návrhu legislativního usnesení, pokud Parlament na žádost předsedy či zpravodaje příslušného výboru nebo politické skupiny či nejméně čtyřiceti poslanců nepřistoupí k hlasování o návrhu legislativního usnesení.
V tomto případě příslušný výbor podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.
V případě vrácení věci příslušný výbor podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.
Pozměňovací návrh 59
Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 65 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6: Závěr legislativního procesu)
Članek 65a
Interinstitucionální jednání v legislativních postupech
1.  Jednání s jinými orgány, jejichž cílem je dosažení dohody během legislativního postupu, jsou vedena s ohledem na kodex chování pro jednání v souvislosti s postupy spolurozhodování (příloha XVIe).
2.  Příslušný výbor by měl před zahájením těchto jednání v zásadě přijmout rozhodnutí většinou svých členů a schválit mandát, pokyny nebo priority.
3.  Je-li poté, co výbor schválil zprávu, dosaženo jednáním s Radou kompromisu, je věc před hlasováním na plenárním zasedání v každém případě s výborem znovu konzultováno.
Pozměňovací návrh 18
Jednací řád Parlamentu
Článek 66
1.  Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES informuje Parlament, že schválila jeho pozměňovací návrhy, ale jinak návrh Komise nezměnila, nebo pokud žádný z orgánů návrh Komise nezměnil, oznámí předseda v Parlamentu konečné přijetí návrhu.
Pokud Rada podle čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES informuje Parlament, že schválila jeho postoj, oznámí předseda poté, co text prošel konečnou právně-jazykovou redakcí v souladu s článkem 172a, v Parlamentu jeho přijetí ve znění, jež odpovídá postoji Parlamentu.
2.  Před tímto oznámením předseda ověří, zda jakékoli technické úpravy provedené v návrhu Radou nezměnily jeho povahu. V případě pochybností konzultuje věc s příslušným výborem. Jsou-li podle jeho názoru tyto změny zásadní povahy, informuje předseda Radu, že Parlament přistoupí ke druhému čtení, jakmile budou splněny podmínky stanovené v článku 57.
3.  Po oznámení podle odstavce 1 předseda spolu s předsedou Rady navrhovaný akt podepíší a zajistí jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle článku 68.
Pozměňovací návrh 19
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – název
Podepisování přijatých aktů
Podmínky pro navrhování legislativních aktů
Pozměňovací návrh 20
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – odst. 1
1.  Texty aktů přijatých společně Parlamentem a Radou podepisuje předseda a generální tajemník poté, co bylo ověřeno, že veškeré postupy byly řádně ukončeny.
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 – odst. 7
7.  Výše uvedené akty zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie generální tajemníci Parlamentu a Rady.
vypouští se
Pozměňovací návrh 22
Jednací řád Parlamentu
Čl. 68 a (nový) (bude vložen do kapitoly 6: Závěr legislativního postupu
Článek 68a
Podepisování přijatých aktů
Po provedení konečné právně-jazykové redakce přijatého textu v souladu s článkem 172a a po kontrole řádného dokončení všech postupů podepíše předseda a generální tajemník akty přijaté postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o ES a generální tajemníci Parlamentu a Rady zajistí vyhlášení těchto aktů v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 68
Jednací řád Parlamentu
Čl. 80 a – odst. 3 – pododstavec 3
Přesto však mohou být pozměňovací návrhy částí, které zůstaly nezměněny, výjimečně a pro každý případ zvlášť, přijaty předsedou tohoto výboru, pokud se domnívá, že to vyžadují naléhavé důvody vnitřní koherence textu nebo spojitosti s jinými přijatelnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.
Pokud má v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 50 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.
Pozměňovací návrh 23
Jednací řád Parlamentu
Čl. 83 – odst. 1
1.  Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, včetně dohod ve specifických oblastech, jako jsou měnové záležitosti nebo obchod, příslušný výbor zajistí, aby Komise úplně, a v případě potřeby důvěrně, informovala Parlament o doporučeních pro mandát k vyjednávání.
1.  Pokud mají být zahájena jednání o uzavření, prodloužení platnosti nebo změně mezinárodní dohody, včetně dohod ve specifických oblastech, jako jsou měnové záležitosti nebo obchod, může se příslušný výbor rozhodnout vypracovat zprávu či jinak sledovat tento postup a informovat o tomto rozhodnutí Konferenci předsedů výborů. Je-li to vhodné, mohou být ostatní výbory požádány o stanovisko podle čl. 46 odst. 1. V případě potřeby se použije čl. 179 odst. 2, článek 47 nebo článek 47a.
Předsedové a zpravodajové příslušného výboru, a případně také přidružených výborů, přijmou společně vhodná opatření pro zajištění toho, aby Komise Parlamentu poskytla veškeré informace o doporučeních pro mandát k vyjednávání, případně i důvěrně, jakož i informace uvedené v odstavcích 3 a 4.
Pozměňovací návrh 24
Jednací řád Parlamentu
Čl. 83 – odst. 6 a (nový)
6a.  Dříve, než proběhne hlasování o souhlasu, příslušný výbor, politická skupina nebo nejméně jedna desetina poslanců může navrhnout, aby Parlament požádal Soudní dvůr o stanovisko, zda je mezinárodní dohoda v souladu se Smlouvami. Pokud Parlament takový návrh schválí, hlasování o souhlasu se odloží, dokud Soud nepředloží své stanovisko.
Pozměňovací návrh 25
Jednací řád Parlamentu
Čl. 97 – odst. 3
3.  Parlament vytvoří rejstřík dokumentů Parlamentu. Legislativní dokumenty a jiné dokumenty uvedené v příloze jednacího řádu jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 přímo k dispozici v rejstříku. V rejstříku budou pokud možno uvedeny odkazy na jiné dokumenty Parlamentu.
3.  Parlament vytvoří rejstřík dokumentů Parlamentu. Legislativní dokumenty a určité jiné kategorie dokumentů jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 přímo přístupné v rejstříku. V rejstříku budou pokud možno uvedeny odkazy na jiné dokumenty Parlamentu.
Kategorie dokumentů, které jsou přímo k dispozici, jsou uvedeny v seznamu přijatém Parlamentem a v příloze tohoto jednacího řádu. Tento seznam neomezuje právo na přístup k dokumentům, které nespadají do kategorií uvedených v seznamu.
Kategorie dokumentů, které jsou přímo přístupné, jsou uvedeny v seznamu přijatém předsednictvem a zveřejněny na internetových stránkách Parlamentu. Tento seznam neomezuje právo na přístup k dokumentům, které nespadají do kategorií uvedených v seznamu; tyto dokumenty jsou zpřístupněny na písemnou žádost.
Dokumenty Parlamentu, které nejsou přímo k dispozici v rejstříku, jsou zpřístupněny na písemnou žádost.
Předsednictvo může přijmout v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro přístup k dokumentům, která jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
Předsednictvo může přijmout v souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 pravidla pro přístup k dokumentům, která jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
(Příloha XV bude vypuštěna.)
Pozměňovací návrh 26
Jednací řád Parlamentu
Čl. 103 – odst. 1
1.  Členové Komise, Rady a Evropské rady mohou kdykoli požádat předsedu o dovolení učinit prohlášení. Předseda rozhodne, kdy může být prohlášení učiněno a zda může po takovém prohlášení následovat řádná rozprava nebo třicet minut stručných a věcných otázek poslanců.
1.  Členové Komise, Rady a Evropské rady mohou kdykoli požádat předsedu Parlamentu o dovolení učinit prohlášení. Předseda Evropské rady učiní prohlášení po každém jejím zasedání. Předseda Parlamentu rozhodne, kdy může být prohlášení učiněno a zda může po takovém prohlášení následovat řádná rozprava nebo třicet minut stručných a věcných otázek poslanců.
Pozměňovací návrh 60
Jednací řád Evropského parlamentu
Čl. 116 – odst. 1
1.  Až pět poslanců může předložit písemné prohlášení o nejvýše 200 slovech týkající se věci spadající do působnosti Evropské unie. Písemná prohlášení se vytisknou ve všech úředních jazycích a rozešlou se. Tato prohlášení se ukládají spolu se jmény signatářů v rejstříku. Tento rejstřík je veřejný, je k dispozici u vchodu do jednacího sálu v průběhu dílčích zasedání, a v době mezi zasedáními na vhodném místě, které určí kolegium kvestorů.
1.  Až pět poslanců může předložit písemné prohlášení o nejvýše 200 slovech, které se týká věci v působnosti Evropské unie a které se nesmí týkat otázek, jež jsou předmětem právě probíhajícího legislativního postupu. Povolení uděluje předseda pro každý případ zvlášť. Písemná prohlášení se vytisknou ve všech úředních jazycích a rozešlou se. Tato prohlášení se ukládají spolu se jmény signatářů v rejstříku. Tento rejstřík je veřejný, je k dispozici u vchodu do jednacího sálu v průběhu dílčích zasedání, a v době mezi zasedáními na vhodném místě, které určí kolegium kvestorů.
Pozměňovací návrh 27
Jednací řád Parlamentu
Čl. 116 – odst. 3
3.  Pokud prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto skutečnost Parlamentu a zveřejní jména signatářů v zápisu z jednání.
3.  Pokud prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, oznámí předseda tuto skutečnost Parlamentu a zveřejní jména signatářů v zápisu z jednání a prohlášení se zveřejní jako přijatý text.
Pozměňovací návrh 28
Jednací řád Parlamentu
Čl. 116 – odst. 4
4.   Takové prohlášení se zasílá na konci dílčího zasedání orgánům, které v něm jsou uvedeny, spolu se jmény signatářů. Prohlášení se uvádí v zápisu z jednání zasedání, na kterém je oznámeno. Zveřejněním v zápisu se celý postup uzavírá.
4.  Postup je ukončen, když je prohlášení spolu se jmény signatářů zasláno na konci dílčího zasedání adresátům.
Pozměňovací návrh 29
Jednací řád Parlamentu
Článek 131 a
Na žádost zpravodaje nebo na návrh konference předsedů může také Parlament rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou rozpravu bude projednán formou krátkého přednesení zpravodajem v plénu. V takovém případě má Komise možnost vystoupit a každý poslanec má právo reagovat dodatečným písemným prohlášením podle čl. 142 odst. 7.
Na žádost zpravodaje nebo na návrh Konference předsedů může také Parlament rozhodnout, že bod nevyžadující řádnou rozpravu bude projednán formou krátkého přednesení zpravodajem v plénu. V takovém případě má Komise možnost odpovědět a poté se může konat až desetiminutová rozprava, během které dá předseda slovo poslancům, kteří se přihlásí zvednutím ruky. Každý poslanec může hovořit nejvýše jednu minutu.
Pozměňovací návrh 30 a 66
Jednací řád Parlamentu
Článek 142
Stanovení řečnické doby
Rozdělení řečnické doby a seznam řečníků
1.  Konference předsedů může Parlamentu navrhnout, aby pro každou rozpravu byla stanovena řečnická doba. Parlament rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.
1.  Konference předsedů může Parlamentu navrhnout, aby byla u určité rozpravy rozdělena řečnická doba. Parlament rozhoduje o tomto návrhu bez rozpravy.
1a.  Žádný poslanec nesmí hovořit, aniž mu předseda udělí slovo. Poslanci hovoří ze svých míst a obracejí se na předsedu. Jestliže se řečník odchýlí od tématu, předseda jej napomene.
1b.  Předseda může vypracovat pro první část konkrétní rozpravy seznam řečníků, který obsahuje jedno nebo více kol řečníků z každé politické skupiny, které se rozpravy chtějí zúčastnit, v pořadí podle velikosti skupin, a jednoho nezařazeného poslance.
2.  Řečnická doba se stanoví v souladu s těmito kritérii:
2.  Řečnická doba se pro tuto část rozpravyrozdělí v souladu s těmito kritérii:
a) první část řečnické doby se rozdělí rovným dílem mezi všechny politické skupiny;
a) první část řečnické doby se rozdělí rovným dílem mezi všechny politické skupiny;
b) další část se rozdělí mezi politické skupiny v poměru k celkovému počtu jejich členů;
b) další část se rozdělí mezi politické skupiny v poměru k celkovému počtu jejich členů;
c) nezařazeným poslancům se přidělí celková řečnická doba podle částí přidělených každé politické skupině podle písmen a) a b).
c) nezařazeným poslancům se přidělí celková řečnická doba podle částí přidělených každé politické skupině podle písmen a) a b).
3.  Pokud je stanovena celková řečnická doba pro několik bodů pořadu jednání, informují politické skupiny předsedu, jaké části přiděleného času využijí pro jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly tyto řečnické doby dodrženy.
3.  Pokud je rozdělení celkové řečnické doby stanoveno pro několik bodů pořadu jednání, informují politické skupiny předsedu, jaké části přiděleného času využijí pro jednotlivé body. Předseda zajistí, aby byly tyto řečnické doby dodrženy.
3a.  Zbývající část času rozpravy se předem konkrétním způsobem nepřiděluje. Namísto toho předseda vyzve poslance, aby hovořili zpravidla nejdéle jednu minutu. Předseda v nejvyšší možné míře zajistí, aby dostávali slovo střídavě řečníci mající různé politické názory a pocházející z různých členských států.
3b.  Na žádost však může být dána přednost předsedovi nebo zpravodaji příslušného výboru a předsedům politických skupin, kteří si přejí vystoupit jménem těchto skupin, nebo řečníkům, kteří je zastupují.
3c.  Předseda může udělit slovo poslancům, kteří zvednutím modré karty signalizují, že chtějí jinému poslanci během jeho projevu položit otázku, která nezabere více než půl minuty, pokud je předseda přesvědčen, že tím nedojde k narušení rozpravy, a pokud s tím řečník souhlasí.
4.  Žádný poslanec nesmí hovořit déle než jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: zápisy, procesní návrhy, pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu pořadu jednání nebo k pořadu jednání.
4.  Žádný poslanec nesmí hovořit déle než jednu minutu k jakémukoli z těchto témat: zápisy z jednání, procesní návrhy, pozměňovací návrhy ke konečnému návrhu pořadu jednání nebo k pořadu jednání.
4a.  Aniž jsou dotčeny jeho další disciplinární pravomoci, může předseda nechat vyškrtnout z doslovných záznamů ze zasedání projevy poslanců, kteří hovořili bez vyzvání, nebo kteří pokračovali v projevu po uplynutí času, který jim byl přidělen.
5.  Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke zprávě zpravidla bezprostředně po zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj mohou vystoupit znovu, zejména v reakci na projevy poslanců Parlamentu.
5.  Komise a Rada vystoupí v rozpravě ke zprávě zpravidla bezprostředně po zpravodaji. Komise, Rada a zpravodaj mohou vystoupit znovu, zejména v reakci na projevy poslanců Parlamentu.
6.  Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí a Radou o tom, jaká řečnická doba jim bude přidělena.
6.  Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí a Radou o tom, jaká řečnická doba jim bude přidělena.
7.  Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho dílčího zasedání odevzdat písemné prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, které je přílohou doslovného záznamu z rozpravy.
7.  Poslanci, kteří nevystoupili v rozpravě, mohou nejvýše jednou v průběhu jednoho dílčího zasedání odevzdat písemné prohlášení v rozsahu nejvýše 200 slov, které je přílohou doslovného záznamu z rozpravy.
(Články 141 a 143 nebudou brány v potaz.)
Pozměňovací návrh 32
Jednací řád Parlamentu
Čl. 150 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)
Je-li přítomno méně než sto poslanců, nemůže Parlament rozhodnout jinak, jestliže má nejméně desetina přítomných poslanců výhrady.
Pozměňovací návrh 33
Jednací řád Parlamentu
Článek 156
Pokud bylo ke zprávě, kterou má Parlament projednat, předloženo více než 50 pozměňovacích návrhů, může předseda požádat příslušný výbor po konzultaci s jeho předsedou, aby se sešel k projednání pozměňovacích návrhů. O pozměňovacím návrhu, který nezíská alespoň jednu desetinu hlasů členů výboru, se v Parlamentu nehlasuje.
Pokud bylo ke zprávě, kterou má Parlament projednat, předloženo více než 50 pozměňovacích návrhů a žádostí o dílčí nebo oddělené hlasování, může předseda požádat příslušný výbor po konzultaci s jeho předsedou, aby se sešel k projednání těchto pozměňovacích návrhů nebo žádostí. O pozměňovacím návrhu nebo žádosti o dílčí nebo oddělené hlasování, které nezískají alespoň jednu desetinu hlasů členů výboru, se v Parlamentu nehlasuje.
Pozměňovací návrh 34
Jednací řád Parlamentu
Čl. 157 – odst. 1
1.  Jestliže text, o kterém se má hlasovat, obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se dotýká dvou nebo více otázek, nebo může být rozdělen do dvou nebo více částí, z nichž má každá svůj ucelený smysl a normativní hodnotu, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců požádat o dílčí hlasování.
1.  Jestliže text, o kterém se má hlasovat, obsahuje dvě nebo více ustanovení, nebo se dotýká dvou nebo více otázek, nebo může být rozdělen do dvou nebo více částí, které mají svůj ucelený smysl nebo normativní hodnotu, může politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců požádat o dílčí hlasování.
Pozměňovací návrh 35
Jednací řád Parlamentu
Článek 159 a (nový)
Článek 159a
Konečné hlasování
Při hlasování o legislativním návrhu, ať už jde o jediné nebo konečné hlasování, Parlament uplatní jmenovité hlasování za použití elektronického hlasovacího zařízení.
Pozměňovací návrh 36
Jednací řád Parlamentu
Čl. 160 – odst. 1
1.  Kromě případů stanovených v čl. 99 odst. 4 a čl. 100 odst. 5 se hlasuje jmenovitě, požádá-li o to písemně nejméně čtyřicet poslanců nebo politická skupina večer přede dnem hlasování, pokud předseda nestanoví jinou lhůtu.
1.  Kromě případů stanovených v čl. 99 odst. 4, čl. 100 odst. 5 a článku 159a se hlasuje jmenovitě, požádá-li o to písemně nejméně čtyřicet poslanců nebo politická skupina večer přede dnem hlasování, pokud předseda nestanoví jinou lhůtu.
Pozměňovací návrh 37
Jednací řád Parlamentu
Čl. 160 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Poslanci hlasují v abecedním pořadí počínaje jménem poslance, kterého určí los. Předseda hlasuje jako poslední.
2.  Jmenovité hlasování se provede s použitím elektronického hlasovacího zařízení. Nelze-li toto zařízení z technických důvodů použít, hlasují poslanci v abecedním pořadí počínaje jménem poslance, kterého určí los. Předseda hlasuje jako poslední.
Pozměňovací návrh 38
Jednací řád Parlamentu
Čl. 162 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Dva až šest skrutátorů, kteří byli vylosováni mezi poslanci, sečte hlasy odevzdané při tajném hlasování.
4.  Dva až osm skrutátorů, kteří byli vylosováni mezi poslanci, sečte hlasy odevzdané při tajném hlasování, pokud hlasování neproběhne elektronicky.
Pozměňovací návrh 39
Jednací řád Parlamentu
Článek 172
1.  Zápis z každého zasedání, obsahující rozhodnutí Parlamentu a jména řečníků, se rozdá nejméně půl hodiny před zahájením odpolední části následujícího zasedání.
1.  Zápis z každého zasedání, obsahující popis jednání a rozhodnutí Parlamentu a jména řečníků, se rozdá nejméně půl hodiny před zahájením odpolední části následujícího denního zasedání.
V rámci legislativního procesu se za rozhodnutí ve smyslu tohoto odstavcepovažují i všechny pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem, i když je návrh Komise podle čl. 52 odst. 1 nebo společný postoj Rady podle čl. 61 odst. 3 s konečnou platností zamítnut.
V rámci legislativního procesu se za rozhodnutí ve smyslu tohoto ustanovenípovažují i všechny pozměňovací návrhy přijaté Parlamentem, i když je návrh Komise podle čl. 52 odst. 1 nebo postoj Rady podle čl. 61 odst. 3 s konečnou platností zamítnut.
Texty přijaté Parlamentem jsou rozesílány odděleně. Pokud legislativní texty přijaté Parlamentem obsahují změny, jsou zveřejněny v úplném znění.
2.  Na začátku odpolední části zasedání předloží předseda Parlamentu zápis z předchozího zasedání ke schválení.
2.  Na začátku odpolední části denního zasedání předseda předloží Parlamentu zápis z předchozího zasedání ke schválení.
3.  Jsou-li k zápisům vzneseny jakékoli námitky, Parlament v případě potřeby rozhodne, zda se mají požadované změny projednávat. Žádný poslanec nesmí o zápisu hovořit déle než jednu minutu.
3.  Jsou-li k zápisům vzneseny jakékoli námitky, Parlament v případě potřeby rozhodne, zda se mají požadované změny projednávat. Žádný poslanec nesmí o tématu hovořit déle než jednu minutu.
4.  Zápis podepisuje předseda a generální tajemník a je uložen do archivu Parlamentu. Do jednoho měsíce se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
4.  Zápis podepisuje předseda a generální tajemník a je uložen do archivu Parlamentu. Zveřejní seÚředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 40
Jednací řád Parlamentu
Článek 172 a (nový)
Článek 172a
Přijaté texty
1.  Texty přijaté Parlamentem se zveřejňují ihned po hlasování. Předkládají se Parlamentu spolu se zápisem z příslušného zasedání a uchovávají se v záznamech Parlamentu.
2.  Texty přijaté Parlamentem podléhají konečné právně-jazykové redakci, za kterou je odpovědný předseda. Pokud jsou dané texty přijaty na základě dohody mezi Parlamentem a Radou, tuto redakci provádějí oba orgány v úzké spolupráci a na základě vzájemné dohody.
3.  Pokud jsou k zajištění koherence a kvality textu v souladu s vůlí vyjádřenou Parlamentem nezbytné úpravy, jež jdou nad rámec oprav typografických chyb či oprav nezbytných pro zajištění vzájemného souladu všech jazykových verzí a jejich jazykové správnosti a terminologické jednotnosti použije se postup stanovený v článku 204a.
4.  Texty přijaté Parlamentem postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy o ES mají formu textu v úplném znění. Nebylo-li hlasování Parlamentu založeno na dohodě s Radou, vyznačí se v úplném znění veškeré přijaté pozměňovací návrhy.
5.  Po provedení konečné právně-jazykové redakce podepisuje přijaté texty podepíše předseda a generální tajemník a zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 41
Jednací řád Parlamentu
Článek 175
Zřizování dočasných výborů
Zřizování zvláštních výborů
Na návrh Konference předsedů může Parlament kdykoli zřídit dočasné výbory, jejich působnosti, složení a funkční období se stanoví současně s přijetím rozhodnutí o jejich zřízení; jejich funkční období nesmí překročit dvanáct měsíců, pokud Parlament nerozhodne po uplynutí tohoto funkčního období o jeho prodloužení.
Na návrh Konference předsedů může Parlament kdykoli zřídit zvláštní výbory, jejichž působnost, složení a funkční období se stanoví současně s přijetím rozhodnutí o jejich zřízení; jejich funkční období nesmí překročit dvanáct měsíců, pokud Parlament nerozhodne po uplynutí tohoto funkčního období o jeho prodloužení.
Ze skutečnosti, že se působnost, složení a funkční období dočasných výborů stanoví ve stejné době, kdy jsou tyto výbory zřízeny, vyplývá, že Parlament nemůže následně rozhodnout o změně její působnosti ani ve smyslu jejího rozšíření, ani ve smyslu jejího omezení.
Ze skutečnosti, že se působnost, složení a funkční období zvláštních výborů stanoví ve stejné době, kdy jsou tyto výbory zřízeny, vyplývá, že Parlament nemůže následně rozhodnout o změně jejich působnosti ani ve smyslu jejich rozšíření, ani ve smyslu jejich omezení.
Pozměňovací návrh 42
Jednací řád Parlamentu
Čl. 177 – odst. 1 – výklad (nový)
Poměrné zastoupení politických skupin se nesmí odchýlit od nejbližšího celého čísla. Rozhodne-li se skupina nezasednout ve výboru, zůstanou dotčená křesla neobsazena a velikost výboru se o příslušný počet sníží. Výměna křesel mezi politickými skupinami není povolena.
Pozměňovací návrh 43
Jednací řád Parlamentu
Čl. 179 – odst. 2
2.  Pokud stálý výbor prohlásí, že není příslušný k posouzení otázky, nebo vznikne-li spor o příslušnosti dvou nebo více stálých výborů, posoudí otázku příslušnosti Konference předsedů do čtyř pracovních týdnů poté, co je v Parlamentu oznámeno postoupení věci výboru. Konference předsedů výborů je o věci informována a může dát doporučení Konferenci předsedů. Konference předsedů rozhodne do šesti pracovních týdnů ode dne, kdy jí byla otázka příslušnosti předložena. Jinak je otázka příslušnosti zařazena na pořad jednání následujícího dílčího zasedání.
2.  Pokud stálý výbor prohlásí, že není příslušný k posouzení otázky, nebo vznikne-li spor o příslušnosti dvou nebo více stálých výborů, je otázka příslušnosti postoupena Konferencí předsedů do čtyř pracovních týdnů poté, co je v Parlamentu oznámeno postoupení věci výboru. Konference předsedů rozhodne do šesti týdnů na základě doporučení Konference předsedů výborů, nebo pokud takové doporučení nebylo vydáno, na základě doporučení svého předsedy. Pokud v této lhůtě Konference předsedů nerozhodne, doporučení se považuje za schválené.
Pozměňovací návrh 44
Jednací řád Parlamentu
Čl. 179 – odst. 2 – výklad (nový)
Předsedové výborů mohou s předsedy jiných výborů uzavřít dohodu o přidělení určitých témat konkrétnímu výboru, která případně podléhá schválení postupem s přidruženými výbory podle článku 47.
Pozměňovací návrh 45
Jednací řád Parlamentu
Článek 182 a (nový)
Článek 182a
Koordinátoři a stínoví zpravodajové výboru
1.  Politické skupiny mohou určit jednoho ze svých členů jako koordinátora.
2.  V případě potřeby předseda svolává koordinátory výboru, aby připravili rozhodnutí, která má výbor přijmout, zejména rozhodnutí o postupu a jmenování zpravodajů. Výbor může koordinátorům svěřit pravomoc přijímat určitá rozhodnutí, s výjimkou rozhodnutí, jež se týkají přijímání zpráv, stanovisek nebo pozměňovacích návrhů. K účasti na schůzích koordinátorů výboru mohou být v poradní funkci přizváni místopředsedové. Koordinátoři usilují o nalezení shody. Jestliže shody nelze dosáhnout, mohou jednat, pouze pokud získají většinu, která s ohledem na příslušnou sílu jednotlivých skupin jasně představuje velkou většinu výboru.
3.  Politické skupiny mohou pro každou zprávu jmenovat stínového zpravodaje, který sleduje pokrok učiněný v souvislosti s příslušnou zprávou a hledá jménem skupiny kompromisy v rámci výboru. Jména stínových zpravodajů jsou oznámena předsedovi. Výbor může na návrh koordinátorů rozhodnout zejména o tom, že do hledání dohody s Radou v rámci postupů spolurozhodování budou zapojeni stínoví zpravodajové.
Pozměňovací návrh 46
Jednací řád Parlamentu
Článek 184
Zápis z každé schůze výboru se rozesílá všem jeho členům a předkládá se výboru ke schválení na nejbližší schůzi.
Zápis z každé schůze výboru se rozesílá všem jeho členům a předkládá se výboru ke schválení.
Pozměňovací návrh 47
Jednací řád Parlamentu
Článek 186
Pro schůze výborů se použijí obdobně články 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, čl. 143 odst. 1, články 146, 148, 150 až 153, 155, čl. 157 odst. 1, články 158, 159, 161, 162, 164 až 167, 170 a 171.
Pro schůze výborů se použijí obdobně články 11, 12, 13, 16, 17, 34 až 41, 140, 141, čl. 143 odst. 1, články 146, 148, 150 až 153, 155, čl. 157 odst. 1, články 158, 159, 161, 162, 164 až 167, 170 a 171.
Pozměňovací návrh 48
Jednací řád Parlamentu
Čl. 188 – odst. 6 a (nový)
6a.  Předseda delegace má právo vystoupit ve výboru, pokud je na pořadu bod, který se týká oblasti odpovědnosti delegace. Totéž platí na schůzích delegace pro předsedu nebo zpravodaje tohoto výboru.
Pozměňovací návrh 49
Jednací řád Parlamentu
Čl. 192 – odst. 1 a (nový)
1a.  Pokud se zpráva zabývá zejména uplatňováním či výkladem práva Evropské unie nebo navrhovanými změnami stávajících právních předpisů, přidruží se věcně příslušný výbor v souladu s čl. 46 odst. 1 a  čl. 47 první a druhou odrážkou. Návrhy na začlenění do návrhu usnesení zaslané věcně příslušným výborem přijme příslušný výbor bez hlasování, pokud se tyto návrhy týkají uplatňování či výkladu práva Evropské unie či změn stávajících právních předpisů. Pokud příslušný výbor tyto návrhy nepřijme, může je přidružený výbor předložit přímo Parlamentu.
Pozměňovací návrh 50
Jednací řád Parlamentu
Čl. 204 – písm. c a (nové)
(ca) obecné zásady a kodexy chování přijaté příslušnými orgány Parlamentu (přílohy XVIa, XVIb a XVIe).
Právní upozornění - Ochrana soukromí