Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2124(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0273/2009

Pateikti tekstai :

A6-0273/2009

Debatai :

PV 05/05/2009 - 16
CRE 05/05/2009 - 16

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 4.13
CRE 06/05/2009 - 4.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0359

Priimti tekstai
PDF 651kWORD 286k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Parlamento darbo tvarkos taisyklių bendra peržiūra
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento sprendimas dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros (2007/2124(REG))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0273/2009),

1.   nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.   nusprendžia įtraukti Elgesio kodeksą dėl derybų dėl pagal bendro sprendimo procedūrą priimamų dokumentų į Darbo tvarkos taisyklių XVIe priedą, vadovaujantis Pirmininkų sueigos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu;

3.   nusprendžia, kad pakeitimai įsigalios pirmą septintosios Parlamento kadencijos dieną;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Galiojantis tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Parlamentas gali priimti taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių.
1.  Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių.
Pakeitimas 2
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Stebėtojai
1.  Pasirašius valstybės stojimo į Europos Sąjungą sutartį, Parlamento pirmininkas, gavęs Pirmininkų sueigos sutikimą, gali pakviesti stojančiosios valstybės parlamentą iš savo narių skirti tokį skaičių stebėtojų, kuris atitiktų tai valstybei skirtą būsimų vietų Europos Parlamente skaičių.
2.  Tol, kol įsigalios stojimo sutartis, šie stebėtojai dalyvauja Parlamento darbe ir turi teisę kalbėti komitetuose ir frakcijose. Stebėtojai neturi teisės balsuoti ir būti kandidatais į renkamus Parlamento postus. Jų dalyvavimas neturi jokių teisinių pasekmių Parlamento darbui.
3.  Stebėtojai naudojasi Parlamento infrastruktūra bei vykdant stebėtojų veiklą jų patiriamos išlaidos jiems atlyginamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Parlamento nariams.
Pakeitimas 51
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnis
Vyriausias pagal amžių Parlamento narys
Laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas
1. 127 straipsnio 2 dalyje numatytam posėdžiui, taip pat bet kuriam kitam Pirmininko ir biuro rinkimams skirtam posėdžiui pirmininkauja vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Parlamento narys, kol bus išrinktas Pirmininkas.
1.  Kol bus išrinktas Parlamento pirmininkas, 127 straipsnio 2 dalyje numatytam posėdžiui, taip pat bet kuriam kitam posėdžiui, kuriame renkamas Parlamento pirmininkas ir Biuras, pirmininkauja kadenciją baigiantis Parlamento pirmininkas arba, jei jo nėra, kadenciją baigiantis Parlamento pirmininko pavaduotojas eilės tvarka arba, jei jo nėra, Parlamento narys, kuris ilgiausiai ėjo pareigas.
2.  Pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui, negali vykti jokių diskusijų, išskyrus tas, kurios susijusios su Pirmininko rinkimais ar jo įgaliojimų patikrinimu.
2.  Pirmininkaujant Parlamento nariui, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 1 dalį, negali vykti jokių diskusijų, išskyrus tas, kurios susijusios su Parlamento pirmininko rinkimais ar įgaliojimų patikrinimu.
Vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui suteikiami 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyti Pirmininko įgaliojimai. Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų patikrinimo, kurie iškeliami pirmininkaujant vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui, perduodami už įgaliojimų patikrinimą atsakingam komitetui.
Parlamento nariui, kuris laikinai eina Parlamento pirmininko pareigas pagal 1 dalį,suteikiami 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyti Parlamento pirmininko įgaliojimai. Visi kiti klausimai dėl įgaliojimų patikrinimo, kurie iškeliamijam pirmininkaujant, perduodami už įgaliojimų patikrinimą atsakingam komitetui.
Pakeitimas 52
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
13 straipsnis
1.  Pirmiausia renkamas Pirmininkas. Vyriausiam pagal amžių Parlamento nariui prieš kiekvieną balsavimą pristatomos kandidatūros, su kuriomis jis supažindina Parlamentą. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsavusiųjų daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių; balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal amžių kandidatas.
1.  Pirmiausia renkamas Parlamento pirmininkas. Parlamento nariui, kuris laikinai eina Pirmininko pareigas pagal 11 straipsnį, prieš kiekvieną balsavimą pristatomos kandidatūros, su kuriomis jis supažindina Parlamentą. Jeigu po trijų balsavimų nei vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsavusiųjų daugumos, per ketvirtą balsavimą balsuojama tik dėl dviejų trečiojo balsavimo metu daugiausiai balsų surinkusių narių; balsams pasidalijus po lygiai, išrinktu laikomas vyresnis pagal amžių kandidatas.
2.  Išrinkus Pirmininką, vyriausias pagal amžių Parlamento narys jam perleidžia pirmininko vietą. Tik išrinktas Pirmininkas gali sakyti sveikinimo kalbą.
2.  Išrinkus Parlamento pirmininką, Parlamento narys, kuris laikinai eina Pirmininko pareigas pagal 11 straipsnį, jam užleidžia Parlemento pirmininko vietą. Tik išrinktas Parlemento pirmininkas gali sakyti sveikinimo kalbą.
Pakeitimas 3
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
24 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Pirmininkų sueiga atsakinga už struktūrizuotų konsultacijų svarbiausiomis temomis su Europos pilietine visuomene organizavimą. Tai gali apimti viešų diskusijų, kuriose būtų leidžiama dalyvauti besidomintiems piliečiams, bendrojo Europos intereso klausimais organizavimą. Biuras skiria už šių konsultacijų įgyvendinimą atsakingą Parlamento pirmininko pavaduotoją, kuris teikia ataskaitas Pirmininkų sueigai.
Pakeitimas 4
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
28 straipsnio 2 dalis
2.  Visi Parlamento nariai gali pateikti klausimus dėl biuro, pirmininkų sueigos ir kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami raštu pirmininkui ir kartu su atsakymais skelbiami Parlamento biuletenyje per trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.
2.  Visi Parlamento nariai gali pateikti klausimus dėl Biuro, Pirmininkų sueigos ir kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami raštu Parlamento pirmininkui, apie juos pranešama Parlamento nariams ir jie kartu su atsakymais skelbiami Parlamento interneto svetainėje per trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.
Pakeitimas 5
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
30 a straipsnis (naujas)
30a straipsnis
Jungtinės grupės
1.  Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines arba kitas neoficialias narių grupes, skirtas rengti neoficialų įvairių frakcijų keitimąsi nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat skatinti Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšius.
2.  Šios grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo valdymo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas šių grupių steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdamos joms logistinę paramą. Remdamosi I priedo nuostatomis, tokios grupės praneša apie bet kokią iš išorės gaunamą paramą.
Pakeitimas 6
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
36 straipsnio 1 dalis
1.  Nepažeidžiant 40 straipsnio, atsakingas komitetas patikrina, ar Komisijos pasiūlymas ar kitas teisės aktų leidybos dokumentas finansiniu požiūriu yra suderinamas su finansine perspektyva.
1.  Nepažeidžiant 40 straipsnio, atsakingas komitetas patikrina, ar Komisijos pasiūlymas ar kitas teisėkūros dokumentas finansiniu požiūriu yra suderinamas su daugiamete finansine programa.
(Horizontalusis pakeitimas: žodžiai'finansinė perspektyva" visame Darbo tvarkos taisyklių tekste keičiami žodžiais "daugiametė finansinė programa").
Pakeitimas 7
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
39 straipsnio 1 dalis
1.  Parlamentas gali, pagal EB sutarties 192 straipsnio antrą pastraipą, prašyti Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo ar dėl jau egzistuojančio teisės akto pakeitimo, priimdamas rezoliuciją atsakingo komiteto iniciatyva pateikto pranešimo pagrindu. Rezoliucija priimama visų Parlamento narių dauguma. Tuo pačiu metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo teikimo terminą.
1.  Parlamentas, priimdamas rezoliuciją, kurios pagrindas – atsakingo komiteto pranešimas savo iniciatyva, gali EB sutarties 192 straipsnio antros pastraipos pagrindu prašyti Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo ar dėl jau egzistuojančio teisės akto pakeitimo. Rezoliucija priimama visų Parlamento narių dauguma galutiniame balsavime. Tuo pat metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo pateikimo terminą.
Pakeitimas 8
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
45 straipsnio 2 dalis
2.  Pranešimuose savo iniciatyva esantys pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi Parlamente laikantis 131a straipsnyje nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai plenariniame posėdyje nesvarstomi, išskyrus atvejus, kai juos pateikia pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, tačiau galima pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų pagal 151 straipsnio 4 dalį. Ši dalis netaikoma, jei pranešimo tema atitinka esmines diskusijas plenariniame posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 38a arba 39 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba jei pranešimą pagal Pirmininkų sueigos nustatytus kriterijus galima laikyti strateginiu pranešimu.
2.  Pranešimuose savo iniciatyva pateikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi Parlamente laikantis 131a straipsnyje nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo atveju, jeigu juos pateikia pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, arba ne mažiau kaip viena dešimtoji Parlamento narių. Frakcijos gali pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų pagal 151 straipsnio 4 dalį. Ši dalis netaikoma, jei pranešimo tema atitinka esmines diskusijas plenariniame posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 38a arba 39 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba jei pranešimą pagal Pirmininkų sueigos nustatytus kriterijus galima laikyti strateginiu pranešimu.
Pakeitimas 9
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
47 straipsnio 3 įtrauka
– suinteresuoti pirmininkai, pranešėjai ir nuomonių pranešėjaistengiasi kartu nustatyti jų išimtinei arba bendrai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitarti dėl tikslių bendradarbiavimo metodų;
– suinteresuoti komitetų pirmininkai, pranešėjai ir nuomonės referentai kartu nustato jų išimtinei arba bendrai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitaria dėl tikslių bendradarbiavimo metodų. Jei nesutariama dėl kompetencijos ribų, vienam iš nesutariančių komitetų paprašius, klausimas pateikiamas Pirmininkų sueigai, kuri gali priimti sprendimą dėl atitinkamos kompetencijos arba nuspręsti, kad pagal 47a straipsnį taikoma bendrų komitetų posėdžių procedūra. 179 straipsnio 2 dalies antras ir trečias sakiniai taikomi mutatis mutandis;
Pakeitimas 10
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
47 straipsnio 4 įtrauka
– atsakingas komitetas be balsavimo priima susijusio komiteto pakeitimus, kurie, atsakingo komiteto pirmininko nuomone, jam pasikonsultavus su susijusio komiteto pirmininku, VI priedo pagrindu priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai ir neprieštarauja kitoms pranešimo dalims. Atsakingo komiteto pirmininkas atsižvelgia į visus susitarimus, priimtus pagal trečią įtrauką;
– atsakingas komitetas be balsavimo priima susijusio komiteto pakeitimus, kurie priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai. Jei atsakingas komitetas atmeta pakeitimus tais klausimais, kurie priklauso bendrai atsakingo komiteto ir susijusio komiteto kompetencijai, susijęs komitetas gali teikti tuos pakeitimus tiesiogiai Parlamentui.
Pakeitimas 11
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
47 a straipsnis (naujas)
47a straipsnis
Bendrų komitetų posėdžių procedūra
Tuo atveju, kai tenkinamos 46 straipsnio 1 dalyje ir 47 straipsnyje nustatytos sąlygos, Pirmininkų sueiga, įsitikinusi, kad klausimas itin svarbus, gali nuspręsti taikyti bendrų komitetų posėdžių ir bendro balsavimo procedūrą. Tokiu atveju atitinkami pranešėjai parengia vieną pranešimo projektą, kurį susiję komitetai svarsto ir dėl kurio balsuoja bendruose posėdžiuose, bendrai pirmininkaujant susijusių komitetų pirmininkams. Siekdami pasirengti bendriems posėdžiams ir balsavimui, susiję komitetai gali steigti bendras komitetų darbo grupes.
Pakeitimas 12
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
51 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Kai priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas, baigiasi konsultavimosi procedūra. Jei Parlamentas teisėkūros rezoliucijos nepriima, pasiūlymas vėl perduodamas atsakingam komitetui.
Pirmasis svarstymas baigiasi priėmus teisėkūros rezoliucijos projektą. Jei Parlamentas teisėkūros rezoliucijos nepriima, pasiūlymas vėl perduodamas atsakingam komitetui.
Pakeitimas 13
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
51 straipsnio 3 dalis
3.  Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina Parlamentas, kartu su jį lydinčia rezoliucija Pirmininkas perduoda Tarybai ir Komisijai kaip Parlamento nuomonę.
3.  Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina Parlamentas, kartu su jį lydinčia rezoliucija Parlamento pirmininkas perduoda Tarybai ir Komisijai kaip Parlamento poziciją.
(Horizontalus pakeitimas: visose su bendro sprendimo procedūra susijusiose nuostatose žodžiai "Parlamento nuomonė" keičiami žodžiais "Parlamento pozicija". Tai taikoma visam Darbo tvarkos taisyklių tekstui).
Pakeitimas 14
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 1 dalis
1.  Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka balsavusiųjų daugumos, Pirmininkas, prieš Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai atšaukti savo pasiūlymą.
1.  Jei už Komisijos pasiūlymą nėra atiduodama balsų daugumaarba yra patvirtinamas pasiūlymas jį atmesti, kurį gali pateikti atsakingas komitetas arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, Parlamento pirmininkas, prieš Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai atšaukti savo pasiūlymą.
Pakeitimas 15
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Komisija savo pasiūlymą atšaukia, Pirmininkas paskelbia, kad konsultavimosi procedūra dėl pasiūlymo neteko pagrindo ir praneša apie tai Tarybai.
2.  Jei Komisija savo pasiūlymą atšaukia, Parlamento pirmininkas paskelbia, kad procedūra baigta, ir praneša apie tai Tarybai.
Pakeitimas 16
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
52 straipsnio 3 dalis
3.  Jei Komisija savo pasiūlymo neatšaukia, Parlamentas grąžina klausimą atsakingam komitetui, nebalsuodamas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.
3.  Jei Komisija savo pasiūlymo neatšaukia, Parlamentas grąžina klausimą atsakingam komitetui, nebalsuodamas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, nebent Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pirmininko ar pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymą, surengia balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.
Šiuo atveju, komitetas žodžiu ar raštu pateikia Parlamentui pranešimą per Parlamento nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai.
Grąžinimo atveju komitetas žodžiu ar raštu pateikia Parlamentui pranešimą per Parlamento nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai.
Pakeitimas 59
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
65 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių "Teisės aktų leidybos procedūros pabaiga")
65a straipsnis
Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu
1.  Derybos su kitomis institucijomis, siekiant susitarti teisėkūros procedūros metu, vedamos atsižvelgiant į Derybų, vykstančių bendro sprendimo procedūrų metu, elgesio kodeksą (XVIe priedas).
2.  Prieš pradėdamas tokias derybas, atsakingas komitetas iš esmės turėtų priimti sprendimą savo narių balsų dauguma ir patvirtinti įgaliojimus, gaires arba prioritetus.
3.  Jeigu per derybas pasiekiamas kompromisas su Taryba po to, kai komitetas patvirtina pranešimą, bet kokiu atveju prieš balsuojant plenariniame posėdyje iš naujo konsultuojamasi su komitetu.
Pakeitimas 18
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
66 straipsnis
1.  Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad pritaria jo pateiktiems pakeitimams, ir kad kitaip nekeičia Komisijos pasiūlymo, arba jei nei viena iš dviejų institucijų nesiūlo pakeitimų Komisijos pasiūlymui, plenarinio posėdžio metu Pirmininkas paskelbia, kad pasiūlymas yra galutinai priimtas.
Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad pritaria Parlamento pozicijai, atliekama galutinė teksto peržiūra pagal 172a straipsnį ir Parlamento pirmininkas plenarinio posėdžio metu paskelbia, kad pasiūlymas yra priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.
2.  Prieš tai paskelbdamas, Pirmininkas įsitikina, kad Tarybos padarytos techninės pasiūlymo adaptacijos yra nesusijusios su pasiūlymo turiniu. Esant abejonėms, jis pasikonsultuoja su atsakingu komitetu. Jei paaiškėja, kad kai kurie pakeitimai yra susiję su pasiūlymo turiniu, Pirmininkas praneša Tarybai, jog Parlamentas pradės antrąjį svarstymą kai tik bus įvykdytos 57 straipsnyje numatytos sąlygos.
3.  Pirmininkas, po paskelbimo pagal šio straipsnio 1 dalį, kartu su Tarybos pirmininku pasirašo siūlomą teisės aktą ir pasirūpina, kad šis teisės aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje 68 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pakeitimas 19
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 straipsnio antraštė
Priimtų teisės aktų pasirašymas
Įstatymo galią turinčių teisės aktų rengimo reikalavimai
Pakeitimas 20
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 straipsnio 1 dalis
1.  Parlamento kartu su Taryba priimtus teisės aktus, įsitikinus, jog visos procedūros buvo tinkamai atliktos, pasirašo Pirmininkas ir generalinis sekretorius.
Išbraukta.
Pakeitimas 21
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 straipsnio 7 dalis
7.  Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai pasirūpina, kad nurodyti teisės aktai būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Išbraukta.
Pakeitimas 22
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
68 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių "Teisės aktų leidybos procedūros pabaiga")
68a straipsnis
Priimtų teisės aktų pasirašymas
Atlikus priimto teksto galutinę peržiūrą pagal 172a straipsnį ir įsitikinus, kad visos procedūros tinkamai atliktos, teisės aktus, priimtus pagal EB sutarties 251 straipsnyje nustatytą procedūrą, pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius, o Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai juos paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 68
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
80 a straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Tačiau nepakeistų dalių pakeitimus, išskirtiniu atveju ir kiekvieną pakeitimą atskirai, gali priimti šio komiteto pirmininkas, jeigu jis mano, kad jie būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba dėl ryšio su kitais priimtinais pakeitimais. Šios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.
Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 50 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.
Pakeitimas 23
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
83 straipsnio 1 dalis
1.  Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo, įskaitant susitarimus tokiose specifinėse srityse kaip prekyba ar pinigų klausimai, sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas užtikrina, kad Komisija išsamiai, o prireikus, slaptai informuotų Parlamentą apie savo rekomendacijas dėl įgaliojimų derėtis.
1.  Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo, įskaitant susitarimus tokiose specifinėse srityse kaip pinigų politikos klausimai ar prekyba, sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą arba kitaip stebėti procedūrą, ir pranešti apie šį sprendimą Komitetų pirmininkų sueigai. Tam tikrais atvejais kitų komitetų gali būti prašoma pateikti nuomonę, remiantis 46 straipsnio 1 dalimi. Prireikus taikoma 179 straipsnio 2 dalis, 47 arba 47a straipsnis.
Atsakingo komiteto ir prireikus susijusių komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu imasi atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad Komisija išsamiai, o atitinkamais atvejais ir slaptai, informuotų Parlamentą apie savo rekomendacijas dėl įgaliojimų derėtis ir pateiktų 3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją.
Pakeitimas 24
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
83 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Prieš balsavimą dėl pritarimo, atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip viena dešimtoji Parlamento narių gali pasiūlyti Parlamentui paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl tarptautinio susitarimo atitikties Sutartims. Jei Parlamentas pritaria šiam pasiūlymui, balsavimas dėl pritarimo atidedamas iki tol, kol Teismas pateiks savo nuomonę.
Pakeitimas 25
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
97 straipsnio 3 dalis
3.  Parlamentas sukuria Parlamento dokumentų registrą. Teisės aktų leidybos ir kiti šių Darbo tvarkos taisyklių priede nurodyti dokumentai, yra tiesiogiai prieinami visuomenei per registrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. Registre, kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.
3.  Parlamentas parengia Parlamento dokumentų registrą. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 teisėkūros ir tam tikri kitų kategorijų dokumentai pateikiami registre, kad su jais tiesiogiai galėtų susipažinti visuomenė. Registre, kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.
Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti, rūšys yra išvardintos sąraše, kurį tvirtina Parlamentas ir kuris pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių. Šiame sąraše nepaminėti įvairių rūšių dokumentai taip pat gali būti prieinami visuomenei.
Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti, kategorijos yra išvardintos sąraše, kurį tvirtina Biuras ir kuris skelbiamas Parlamento tinklalapyje. Šiame sąraše nepaminėti įvairių kategorijų dokumentai taip pat gali būti prieinami visuomenei; šiuos dokumentus galima gauti pateikus rašytinį prašymą.
Parlamento dokumentus, su kuriais negalima tiesiogiai susipažinti registre, galima gauti pateikus raštišką paraišką.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas, biuras gali patvirtinti susipažinimo su dokumentais tvarką, kuri yra paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas, Biuras gali patvirtinti susipažinimo su dokumentais tvarką, kuri yra skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(XV priedas atkrenta)
Pakeitimas 26
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
103 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų Tarybos nariai bet kuriuo metu gali paprašyti Pirmininko leisti jiems padaryti pareiškimą. Pirmininkas nusprendžia, kada toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po jo vyks diskusijos, ar bus skirtas pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir glaustiems klausimams.
1.  Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų Tarybos nariai bet kuriuo metu gali paprašyti Parlamentopirmininko leisti jiems padaryti pareiškimą. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas po kiekvieno šios Tarybos susitikimo padaro pranešimą. Parlamentopirmininkas nusprendžia, kada toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po jo vyks išsamios diskusijos, ar bus skirtas pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir glaustiems klausimams.
Pakeitimas 60
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
116 straipsnio 1 dalis
1.  Ne daugiau kaip penki nariai gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių pareiškimą su Europos Sąjungos veikla susijusiu klausimu. Raštu pateikti pareiškimai spausdinami ir platinami oficialiomis kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę per Parlamento mėnesines sesijas arba atitinkamoje kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje tarp mėnesinių sesijų.
1.  Ne daugiau kaip penki Parlamento nariai gali raštu pateikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių pareiškimą Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais, kuriame neaptariami tie klausimai, kurie nagrinėjami šiuo metuvykstančiame teisėkūros procese. Parlamento pirmininkas kiekvieną leidimą suteikia atskirai.Rašytiniai pareiškimai spausdinami ir platinami oficialiomis kalbomis. Kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis jie yra įrašomi į registrą. Šis registras yra viešas ir jį galima rasti prie įėjimo į posėdžių salę per Parlamento mėnesines sesijas arba atitinkamoje kvestorių kolegijos nustatytoje vietoje laikotarpiu tarp mėnesinių sesijų.
Pakeitimas 27
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
116 straipsnio 3 dalis
3.  Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų Parlamento narių, Pirmininkas apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia pasirašiusiųjų pavardes protokole.
3.  Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų Parlamento narių, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia pasirašiusiųjų pavardes protokole ir tai, kad pareiškimo tekstas priimtas.
Pakeitimas 28
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
116 straipsnio 4 dalis
4.  Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje toks pareiškimas perduodamas nurodytai institucijai kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis. Tai užfiksuojama posėdžio, per kurį paskelbiamas pareiškimas, protokole. Pareiškimo paskelbimas protokole užbaigia procedūrą.
4.  Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje procedūra baigiama perduodant pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis adresatams.
Pakeitimas 29
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
131 a straipsnis
Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas taip pat gali nuspręsti, kad klausimą, dėl kurio nereikia išsamiai diskutuoti, per plenarinį posėdį trumpai pristatys pranešėjas. Tokiu atveju Komisija turi išsakyti savo nuomonę, o kiekvienas narys turi teisę išreikšti savo poziciją pagal 142 straipsnio 7 dalį pateikdamas papildomą raštišką pareiškimą.
Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas taip pat gali nuspręsti, kad klausimą, dėl kurio nereikia išsamiai diskutuoti, per plenarinį posėdį trumpai pristatys pranešėjas. Tokiu atveju Komisija gali pateikti savo atsakymą, po kurio vyks iki dešimties minučių trukmės diskusijos, kurių metu Parlamento pirmininkas gali iki vienos minutės suteikti Parlamento pirmininko pastebėtam žodžio prašančiam Parlamento nariui.
Pakeitimai 30 ir 66
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
142 straipsnis
Kalbėjimo laiko paskirstymas
Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas
1.  Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl tokio pasiūlymo Parlamentas priima be diskusijų.
1.  Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per tam tikras diskusijas laiką. Sprendimą dėl tokio pasiūlymo Parlamentas priima be diskusijų.
1a.  Parlamento nariai negali kalbėti nepakviesti Parlamento pirmininko. Parlamento nariai kalba iš savo vietų ir kreipiasi į Parlamento pirmininką. Jei kalbėtojai nukrypsta nuo temos, Parlamento pirmininkas juos dėl to perspėja.
1b.  Parlamento pirmininkas gali sudaryti pirmos tam tikrų diskusijų dalies kalbėtojų sąrašą, kuriame būtų numatyta viena ar kelios kalbėtojų iš kiekvienos frakcijos pagal jų dydį ir vieno nepriklausomo Parlamento nario grupės.
2.  Laikaspranešimams skiriamas pagal šiuos kriterijus:
2.  Šios diskusijų dalieskalbėti skirtas laikas paskirstomas pagal šiuos kriterijus:
a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;
a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;
b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;
b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma frakcijoms proporcingai pagal narių skaičių;
c) nepriklausomiems Parlamento nariams bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir b punktais.
c) nepriklausomiems Parlamento nariams bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, paskirtą kiekvienai frakcijai remiantis a ir b punktais.
3.  Kai bendras kalbėjimo laikas paskirstomas keliems darbotvarkės klausimams svarstyti, frakcijos informuoja Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.
3.  Kai bendras kalbėjimo laikas paskirstomas keliems darbotvarkės klausimams svarstyti, frakcijos informuoja Parlamento pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam klausimui aptarti. Parlamento pirmininkas užtikrina, kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.
3a.  Likęs diskusijų laikas nėra iš anksto specialiai paskirstomas. Vietoj to Parlamento pirmininkas suteikia galimybę nariams kalbėti paprastai ne ilgiau kaip vieną minutę. Parlamento pirmininkas kiek įmanoma labiau užtikrina, kad paeiliui galėtų kalbėti skirtingų politinių pažiūrų kalbėtojai ir skirtingoms valstybėms narėms atstovaujantys kalbėtojai.
3b.  Atsakingo komiteto pirmininkui ar pranešėjui bei frakcijų pirmininkams, kurie nori kalbėti frakcijų vardu, arba kalbėtojams, kurie juos pavaduoja, jų prašymu suteikiama pirmenybė.
3c.  Parlamento pirmininkas gali suteikti žodį Parlamento nariams, kurie pakeldami mėlynąją kortelę parodo, kad kalbant kitam nariui norėtų pateikti jam klausimą, bet ne ilgiau kaip per pusę minutės, jei kalbėtojas sutinka ir jei Parlamento pirmininkas įsitikinęs, kad dėl to nebus trukdoma diskusijoms.
4.  Parlamento narys gali kalbėti ne ilgiau kaip vieną minutę šiais klausimais: protokolų, procedūrinių pasiūlymų, galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų.
4.  Parlamento nariai gali kalbėti ne ilgiau kaip vieną minutę šiais klausimais: posėdžio protokolo, procedūrinių pasiūlymų, galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų.
4a.  Nepažeisdamas kitų drausminių įgaliojimų Parlamento pirmininkas gali pareikalauti išbraukti iš posėdžio diskusijų stenogramos tų Parlamento narių, kuriems nebuvo suteiktas žodis arba kurie viršijo jiems suteiktą laiką, kalbas.
5.  Diskutuojant dėl pranešimo, Komisija ir Taryba paprastai išklausomos iš karto po to, kai pranešėjas pristato pranešimą. Komisija, Taryba ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento narių išsakytas mintis.
5.  Kai diskutuojama dėl pranešimo, Komisija ir Taryba paprastai išklausomos iš karto po to, kai pranešėjas pristato pranešimą. Komisija, Taryba ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, atsakydami į Parlamento narių išsakytas mintis.
6.  Nepažeisdamas EB sutarties 197 straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms skiriamo laiko.
6.  Nepažeisdamas EB sutarties 197 straipsnio nuostatų, Parlamento pirmininkas ieško būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisija ir Taryba dėl jų kalboms skiriamo laiko.
7.  Per diskusijas nekalbėję Parlamento nariai gali ne daugiau kaip kartą per mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių raštišką pareiškimą, kuris pridedamas prie diskusijų stenogramos.
7.  Per diskusijas nekalbėję Parlamento nariai gali ne daugiau kaip kartą per mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių raštišką pareiškimą, kuris pridedamas prie diskusijų stenogramos.
(141 ir 143 straipsniai atkrenta)
Pakeitimas 32
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
150 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Kai dalyvauja mažiau kaip šimtas narių, Parlamentas negali nuspręsti kitaip, jei ne mažiau kaip viena dešimtoji dalyvaujančių Parlamento narių tam prieštarauja.
Pakeitimas 33
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
156 straipsnis
Kai plenariniame posėdyje pateikiama svarstyti daugiau negu penkiasdešimt pranešimo pakeitimų, Pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku, gali jam pasiūlyti nagrinėti pakeitimus komitete. Pakeitimai, nesurinkę šiame etape vienos dešimtosios komiteto narių teigiamų balsų, neteikiami balsavimui plenarinio posėdžio metu.
Kai plenariniame posėdyje pateikiama svarstyti daugiau negu penkiasdešimt pranešimo pakeitimų ir prašymų balsuoti dalimis ar atskiru balsavimu, Parlamento pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku, gali jam pasiūlyti nagrinėti šiuos pakeitimus ar prašymus komitete. Pakeitimai ar prašymai balsuoti dalimis ar atskiru balsavimu, nesurinkę šiame etape vienos dešimtosios komiteto narių balsų, neteikiami balsuoti plenarinio posėdžio metu.
Pakeitimas 34
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
157 straipsnio 1 dalis
1.  Frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų ar jei jis yra susijęs su dviem ar daugiau klausimų, ar jei tekstą galima padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą loginę prasmę ar savarankišką norminę vertę.
1.  Frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų, jei jis susijęs su dviem ar daugiau klausimų arba jei tekstą galima padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą prasmę ir (ar) savarankišką norminę vertę.
Pakeitimas 35
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
159 a straipsnis (naujas)
159a straipsnis
Galutinis balsavimas
Kai Parlamentas balsuoja dėl pasiūlymo dėl įstatymo galią turinčio teisės akto, nesvarbu, ar tai vienas balsavimas ir (arba) galutinis balsavimas, balsuojama vardiniu būdu, naudojant elektroninę balsavimo sistemą.
Pakeitimas 36
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
160 straipsnio 1 dalis
1.  Išskyrus 99 straipsnio 4 dalyje ir 100 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus, vardiniu būdu balsuojama, jei to raštu balsavimo išvakarėse paprašė frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, nebent Pirmininkas būtų nustatęs kitą terminą.
1.  Išskyrus 99 straipsnio 4 dalyje, 100 straipsnio 5 dalyje ir 159a straipsnyje numatytus atvejus, vardiniu būdu balsuojama, kai to raštu balsavimo išvakarėse paprašė frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, jeigu Parlamento pirmininkas nenustato kito termino.
Pakeitimas 37
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
160 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Balsuojama abėcėlės tvarka pradedant burtų keliu nustatyta Parlamento nario pavarde. Pirmininkas balsuoja paskutinis.
2.  Vardiniu būdu balsuojama naudojant elektroninę balsavimo sistemą. Kai dėl techninių priežasčių ja naudotis negalima, balsuojama abėcėlės tvarka pradedant burtų keliu pasirinkta Parlamento nario pavarde. Parlamento pirmininkas balsuoja paskutinis.
Pakeitimas 38
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
162 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
4.  Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš Parlamento narių tarpo burtų keliu paskirtų nuo dviejų ikišešių narių balsų skaičiavimo grupė.
4.  Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš Parlamento narių burtų keliu sudaryta 2–8 narių balsų skaičiavimo grupė, išskyrus tuos atvejus, kai nevyksta elektroninis balsavimas.
Pakeitimas 39
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
172 straipsnis
1.  Kiekvieno posėdžio protokolas su jame esančiais Parlamento sprendimais ir kalbėtojų pavardėmis išdalijamas ne vėliau kaip pusvalandį prieš kito posėdžio popietinę dalį.
1.  Kiekvieno posėdžio protokolas su jame smulkiai aprašytu svarstymu, Parlamento sprendimais ir kalbėtojų pavardėmis išdalijamas ne vėliau kaip prieš pusvalandį iki kito posėdžio popietinės dalies.
Teisės aktų leidybos procedūrų atveju "sprendimais" laikomi ir visi Parlamento priimti pakeitimai, net jei galutinai atmetamas Komisijos pasiūlymas, remiantis 52 straipsnio 1 dalimi, ar Tarybos bendrojipozicija, 61 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.
Teisėkūros procedūrų atveju sprendimais pagal šią nuostatą laikomi ir visi Parlamento priimti pakeitimai, net jei galutinai atmetamas Komisijos pasiūlymas remiantis 52 straipsnio 1 dalimi, ar Tarybos pozicija, 61 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.
Parlamento priimti tekstai išdalijami atskirai. Kai Parlamento priimtuose su teisės aktų leidyba susijusiuose tekstuose yra pakeitimų, jie skelbiami konsoliduota redakcija.
2.  Kiekvieno posėdžio popietinės dalies pradžioje Pirmininkas teikia Parlamentui tvirtinti ankstesnio posėdžio protokolą.
2.  Kiekvieno posėdžio popietinės dalies pradžioje Parlamento pirmininkas teikia Parlamentui tvirtinti ankstesnio posėdžio protokolą.
3.  Jeigu yra prieštaravimų dėl posėdžio protokolo, Parlamentas sprendžia, jei reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus. Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti dėl posėdžio protokolo ilgiau kaip vieną minutę.
3.  Jeigu yra prieštaravimų dėl posėdžio protokolo, Parlamentas sprendžia, jei reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus. Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti šia tema ilgiau kaip vieną minutę.
4.  Posėdžio protokolą pasirašo Pirmininkas ir generalinis sekretorius, jis saugomas Parlamento archyvuose. Posėdžio protokolas per vieną mėnesįturi būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4.  Posėdžio protokolą pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius, jis saugomas Parlamento archyvuose. Posėdžio protokolas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 40
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
172 a straipsnis (naujas)
172a straipsnis
Priimti tekstai
1.  Priimtus tekstus Parlamentas skelbia iš karto po balsavimo. Jie pateikiami Parlamentui tuo pačiu metu, kaip ir atitinkamo posėdžio protokolas, ir saugomi Parlamento archyvuose.
2.  Parlamento priimtus tekstus galutinai peržiūri teisininkai lingvistai, o už tai atsako Parlamento pirmininkas. Kai šie tekstai priimami vadovaujantis susitarimu, kurį pasiekė Parlamentas ir Taryba, minėtąją galutinę peržiūrą vykdo abi institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos ir pagal abipusį susitarimą.
3. 204a straipsnyje numatyta procedūra taikoma tada, kai, siekiant užtikrinti teksto nuoseklumą ir kokybę atsižvelgiant į Parlamento pareikštą valią, būtina atlikti pataisas, kuriomis norima daugiau nei ištaisyti spausdinimo klaidas ar padaryti pataisymus, kurių reikia, kad būtų suderinti tekstai visomis kalbomis, užtikrintas jų kalbinis taisyklingumas ir juose būtų vartojami nuoseklūs terminai.
4.  EB sutarties 251 straipsnyje numatyta tvarka Parlamento priimtos pozicijos įgyja konsoliduoto teksto formą. Kai Parlamento balsavimas nesiremia su Taryba pasiektu susitarimu, konsoliduotame tekste išskiriami visi priimti pakeitimai.
5.  Atlikus galutinę peržiūrą, priimtus tekstus pasirašo Parlamento pirmininkas ir generalinis sekretorius, ir jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 41
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
175 straipsnis
Laikinųjų komitetų sudarymas
Specialiųjų komitetų sudarymas
Pirmininkų sueigos siūlymu, Parlamentas gali bet kada sudaryti laikinuosius komitetus, kurių įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas yra tvirtinami priimant sprendimą juos sudaryti; šių komitetų įgaliojimų laikas yra daugiausiai dvylika mėnesių, nebent jei pasibaigus šiam laikotarpiui, Parlamentas jį pratęstų.
Pirmininkų sueigos siūlymu, Parlamentas gali bet kada sudaryti specialiuosius komitetus, kurių įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas yra tvirtinami priimant sprendimą juos sudaryti; šių komitetų įgaliojimų laikas yra ne daugiau kaip dvylika mėnesių, jei pasibaigus šiam laikotarpiui Parlamentas jo nepratęsia.
Kadangi laikinųjų komitetų įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas tvirtinami tuo pačiu metu kai priimamas sprendimas juos sudaryti, tai Parlamentas negali vėliau nuspręsti pakeisti komitetų įgaliojimus, norėdamas juos sumažinti ar išplėsti.
Kadangi specialiųjų komitetų įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas tvirtinami tuo pačiu metu kai priimamas sprendimas juos sudaryti, tai Parlamentas negali vėliau nuspręsti pakeisti komitetų įgaliojimus, norėdamas juos sumažinti ar išplėsti.
Pakeitimas 42
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
177 straipsnio 1 dalies išaiškinimas (naujas)
Proporcingai skiriant vietas komitetuose, frakcijoms tenkantis vietų skaičius turi būti lygus artimiausiam atitinkamam sveikam skaičiui. Jei frakcija nusprendžia neužimti jai priklausančių vietų komitete, šios vietos lieka laisvos, ir atitinkamai sumažėja komiteto narių skaičius. Frakcijoms neleidžiama tarp savęs keistis joms skirtomis vietomis komitetuose.
Pakeitimas 43
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
179 straipsnio 2 dalis
2.  Jei nuolatinis komitetas praneša, kad tam tikro klausimo nagrinėjimas nepriklauso jo kompetencijai arba iškyla konfliktas dėl kompetencijos tarp dviejų ar daugiau nuolatinių komitetų, kompetencijos klausimas perduodamas pirmininkų sueigai per keturias darbo savaites po to, kai plenarinio posėdžio metu buvo pranešta apie klausimo perdavimą komitetui. Apie tai informuojama komitetų pirmininkų sueiga, kuri gali pateikti pirmininkų sueigai skirtą rekomendaciją. Pirmininkų sueiga priima sprendimą per šešias darbo savaites po to, kai jai buvo perduotas klausimas dėl kompetencijos. Priešingu atveju, dėl klausimo sprendžiama kitos mėnesinės sesijos metu, ir jis įrašomas į darbotvarkę.
2.  Jei nuolatinis komitetas praneša, kad tam tikro klausimo nagrinėjimas nepriklauso jo kompetencijai arba iškyla konfliktas dėl kompetencijos tarp dviejų ar daugiau nuolatinių komitetų, kompetencijos klausimas perduodamas Pirmininkų sueigai per keturias darbo savaites po to, kai plenarinio posėdžio metu buvo pranešta apie klausimo perdavimą komitetui. Pirmininkų sueiga per šešias savaites priima sprendimą, remdamasi Komitetų pirmininkų sueigos rekomendacija, o jei tokios rekomendacijos nėra – Komitetų pirmininkų sueigos pirmininko pateikta rekomendacija. Jei Pirmininkų sueiga per šį laikotarpį nepriima sprendimo, laikoma, kad rekomendacija patvirtinta.
Pakeitimas 44
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
179 straipsnio 2 dalies išaiškinimas (naujas)
Komitetų pirmininkai gali sudaryti susitarimus su kitų komitetų pirmininkais dėl klausimo priskyrimo tam tikram komitetui, jei leidžiama, kai būtina, taikyti 47 straipsnyje numatytą darbo su susijusiais komitetais procedūrą.
Pakeitimas 45
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
182 a straipsnis (naujas)
182a straipsnis
Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai
1.  Frakcija gali vieną iš savo narių paskirti koordinatoriumi.
2.  Jei būtina, komiteto pirmininkas sušaukia komiteto koordinatorius komiteto sprendimams, visų pirma sprendimams dėl procedūros ir dėl pranešėjų paskyrimo, parengti. Komitetas gali įgalioti koordinatorius priimti tam tikrus sprendimus, išskyrus sprendimus, susijusius su pranešimų, nuomonių arba pakeitimų priėmimu. Komiteto koordinatorių posėdžiuose su patariamuoju balsu gali būti kviečiami dalyvauti komiteto pirmininko pavaduotojai. Koordinatoriai turi stengtis pasiekti susitarimą. Kai nepavyksta pasiekti susitarimo, jie sprendžia tik remdamiesi dauguma, kuri aiškiai atstovauja didžiajai daliai komiteto narių, atsižvelgdami į atitinkamą įvairių frakcijų dydį.
3.  Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi atitinkamo pranešimo eigą ir frakcijos vardu ieško kompromisinių sprendimų komitete. Šešėlinių pranešėjų pavardės pranešamos komiteto pirmininkui. Komitetas koordinatorių siūlymu gali visų pirma nuspręsti įtraukti šešėlinius pranešėjus, ieškant susitarimo su Taryba per bendro sprendimo procedūras.
Pakeitimas 46
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
184 straipsnis
Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai išdalijami visiems komiteto nariams ir pateikiami komitetui tvirtinti kito posėdžio metu.
Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai išdalijami visiems komiteto nariams ir pateikiami komitetui tvirtinti.
Pakeitimas 47
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
186 straipsnis
Komiteto posėdžiams mutatis mutandis taikomi 11–13, 16, 17, 140, 141 straipsniai, 143 straipsnio 1 dalis, 146, 148, 150–153, 155 straipsniai, 157 straipsnio 1 dalis, 158, 159, 161, 162, 164–167, 170 ir 171 straipsniai.
Komiteto posėdžiams mutatis mutandis taikomi 11–13, 16, 17, 34–41, 140, 141 straipsniai, 143 straipsnio 1 dalis, 146, 148, 150–153, 155 straipsniai, 157 straipsnio 1 dalis, 158, 159, 161, 162, 164–167, 170 ir 171 straipsniai.
Pakeitimas 48
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
188 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Delegacijos pirmininkui suteikiama galimybė kalbėti komitete, jei į darbotvarkę įtrauktas klausimas iš delegacijos kompetencijos srities. Tokia galimybė taip pat suteikiama to komiteto pirmininkui arba pranešėjui per delegacijos posėdžius.
Pakeitimas 49
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
192 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kai pranešimas visų pirma susijęs su Europos Sąjungos teisės taikymu arba aiškinimu arba su siūlomais galiojančių teisės aktų pakeitimais, už tą sritį atsakingas komitetas bendradarbiauja pagal 46 straipsnio 1 dalies nuostatas ir 47 straipsnio pirmos ir antros įtraukų nuostatas. Atsakingas komitetas turi be balsavimo pritarti komiteto, atsakingo už tą sritį, pasiūlymų dėl rezoliucijos dalims, kurios yra susijusios su Europos Sąjungos teisės taikymu ar aiškinimu arba su galiojančių teisės aktų pakeitimais. Jei atsakingas komitetas atmeta tokius pasiūlymus, susijęs komitetas gali jas pateikti tiesiogiai Parlamentui.
Pakeitimas 50
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
204 straipsnio c a punktas (naujas)
ca) atitinkamų Parlamento organų patvirtintos gairės ir elgesio kodeksai (XVIa, XVIb ir XVIe priedai).
Teisinė informacija - Privatumo politika