Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2124(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0273/2009

Texte depuse :

A6-0273/2009

Dezbateri :

PV 05/05/2009 - 16
CRE 05/05/2009 - 16

Voturi :

PV 06/05/2009 - 4.13
CRE 06/05/2009 - 4.13
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0359

Texte adoptate
PDF 649kWORD 325k
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg
Revizuirea generală a Regulamentului de procedură
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

Decizia Parlamentului European din 6 mai 2009 privind revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului (2007/2124(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 201 și 202 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A6-0273/2009),

1.   hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.   hotărăște să introducă Codul de conduită pentru negocierea dosarelor de codecizie, astfel cum a fost aprobat de Conferința președinților la 18 septembrie 2008, în Regulamentul de procedură, ca anexa XVIe;

3.   hotărăște ca amendamentele să intre în vigoare în prima zi a celei de-a șaptea legislaturi parlamentare;

4.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Textul în vigoare   Amendamentul
Amendamentul 1
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)  Parlamentul poate elabora norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, care sunt anexate la prezentul regulament.
(1)  Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, care sunt anexate la prezentul regulament.
Amendamentul 2
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 10a (nou)
Articolul 10a
Observatori
(1)  În cazul semnării unui tratat de aderare a unui stat la Uniunea Europeană, Președintele poate, după ce a obținut acordul Conferinței președinților, să invite parlamentul statului aderent să desemneze dintre membrii săi un număr de observatori egal cu numărul de locuri în Parlamentul European atribuite în viitor statului respectiv.
(2)  Observatorii respectivi iau parte la lucrările Parlamentului, până la intrarea în vigoare a tratatului de aderare, și au dreptul de a lua cuvântul în cadrul comisiilor și al grupurilor politice. Ei nu au drept de vot sau dreptul de a participa la alegeri pentru funcții în cadrul Parlamentului. Participarea lor nu are niciun efect juridic asupra lucrărilor Parlamentului.
(3)  Modalitatea de tratament în cazul acestora va fi similară cu cea a unui deputat în Parlament în ceea ce privește utilizarea facilităților Parlamentului și rambursarea costurilor ocazionate de activitățile lor în calitate de observatori.
Amendamentul 51
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 11
Decanul de vârstă
Președintele provizoriu
(1)  În cadrul ședinței prevăzute la articolul 127 alineatul (2), precum și în orice altă ședință consacrată alegerii Președintelui și Biroului, cel mai în vârstă dintre deputații prezențiîndeplinește funcțiile de președinte, cu titlul de decan de vârstă, până la proclamarea alegerii Președintelui.
(1)  În cadrul ședinței prevăzute la articolul 127 alineatul (2), precum și în orice altă ședință consacrată alegerii Președintelui și Biroului, Președintele aflat la sfârșit de mandat, sau, în lipsa acestuia sau acesteia, unul dintre vicepreședinţii aflaţi la sfârșit de mandat în ordinea precedenței, sau, în lipsa unuia dintre aceştia, deputatul care a deținut mandatul pentru perioada cea mai lungă ocupă funcția de președinte, până la declararea alegerii Președintelui.
(2)  Sub președinția decanului de vârstă nu se poate desfășura nicio altă dezbatere decât cea privind alegerea Președintelui sau verificarea prerogativelor.
(2)  Sub președinția deputatului care ocupă funcția în mod provizoriuîn temeiul alineatului (1) nu se poate desfășura nicio altă dezbatere decât cea privind alegerea Președintelui sau verificarea prerogativelor.
Decanul de vârstă exercită competențele Președintelui menționate la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf. Orice altă chestiune legată de verificarea prerogativelor care se ridică sub președinția decanului este trimisă comisiei competente cu verificarea prerogativelor.
Deputatul care ocupă funcția de Președinte în mod provizoriu în temeiul alineatului (1)exercită competențele Președintelui menționate la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf. Orice altă chestiune legată de verificarea prerogativelor care se ridică sub președinția acestuia sau acesteia este trimisă comisiei competente pentru verificarea prerogativelor.
Amendamentul 52
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 13
(1)  Se procedează mai întâi la alegerea Președintelui. Înainte de fiecare tur de scrutin, candidaturile trebuie prezentate decanului de vârstă, care le aduce la cunoștința Parlamentului. În cazul în care, după trei tururi de scrutin, niciun candidat nu întrunește majoritatea absolută a voturilor exprimate, în al patrulea tur de scrutin, pot candida numai primii doi clasați, care au întrunit cel mai mare număr de voturi la al treilea tur de scrutin; în cazul în care numărul de voturi este egal, este proclamat ales candidatul cel mai în vârstă.
(1)  Se procedează mai întâi la alegerea Președintelui. Înainte de fiecare tur de scrutin, candidaturile trebuie prezentate deputatului care ocupă funcția de Președinte în mod provizoriu în temeiul articolului 11, care le aduce la cunoștința Parlamentului. În cazul în care, după trei tururi de scrutin, niciun candidat nu întrunește majoritatea absolută a voturilor exprimate, la al patrulea tur de scrutin, pot candida numai primii doi clasați, care au întrunit cel mai mare număr de voturi la al treilea tur de scrutin. În cazul în care numărul de voturi este egal, este declarat ales candidatul cel mai în vârstă.
(2)  Imediat după alegerea Președintelui, decanul de vârstă îi cedează locul. Numai Președintele ales poate pronunța un discurs inaugural.
(2)  Imediat după alegerea Președintelui, deputatul care ocupă funcția de Președinte în mod provizoriu în temeiul articolului 11 îi cedează locul. Numai Președintele ales poate pronunța un discurs inaugural.
Amendamentul 3
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 24 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Conferința președinților este organul competent în ceea ce priveşte organizarea unor consultări structurate cu societatea civilă europeană asupra unor chestiuni de mare însemnătate. Aceasta poate include organizarea de dezbateri publice, deschise participării cetățenilor interesați, pe marginea unor subiecte de interes general european. Biroul numește un vicepreședinte responsabil cu desfășurarea acestor consultări, care prezintă un raport Conferinței președinților.
Amendamentul 4
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 28 – alineatul 2
(2)  Orice deputat poate pune întrebări în legătură cu activitățile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Aceste întrebări sunt prezentate în scris Președintelui; întrebările sunt publicate, însoțite de răspunsuri, în Buletinul Parlamentului în termen de treizeci de zile de la prezentare.
(2)  Orice deputat poate adresa întrebări în legătură cu activitățile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Aceste întrebări sunt prezentate în scris Președintelui, notificate deputaților și publicate, însoțite de răspunsuri, pe site-ul internet al Parlamentului în termen de 30 de zile de la prezentare.
Amendamentul 5
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 30a (nou)
Articolul 30a
Intergrupurile
(1)  Deputații individuali pot forma intergrupuri sau alte grupări neoficiale ale deputaţilor pentru a organiza schimburi de opinii informale în legătură cu chestiuni specifice între diferite grupuri politice, cu atragerea membrilor unor comisii parlamentare diferite, și pentru a promova contactul între deputați și societatea civilă.
(2)  Grupările de acest tip nu se pot implica în activități care pot genera confuzii în raport cu activitățile oficiale ale Parlamentului sau ale organelor sale. Sub rezerva respectării condițiilor prevăzute în normele privind constituirea unor astfel de grupări, astfel cum au fost adoptate de Birou, grupurile politice pot facilita activitățile intergrupurilor punându-le la dispoziție sprijin logistic. Astfel de grupări declară orice sprijin extern, în conformitate cu anexa I.
Amendamentul 6
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 36 – alineatul 1
(1)  Fără a aduce atingere articolului 40, comisia competentă verifică, pentru orice propunere a Comisiei sau orice alt document cu caracter legislativ, compatibilitatea financiară a actului cu perspectivele financiare.
(1)  Fără a aduce atingere articolului 40, comisia competentă pentru subiectul în cauză verifică, pentru orice propunere a Comisiei sau orice alt document cu caracter legislativ, compatibilitatea financiară a actului cu cadrul financiar multianual.
(Amendament orizontal: sintagma "perspectivă financiară" se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma "cadru financiar multianual")
Amendamentul 7
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 39 – alineatul 1
(1)  Parlamentul poate solicita Comisiei, în conformitate cu articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE, să îi prezinte orice propunere adecvată în vederea adoptării unui act nou sau a modificării unui act existent, prin adoptarea unei rezoluții pe baza unui raport din proprie inițiativă al comisiei competente. Rezoluția se adoptă cu majoritatea membrilor care compun Parlamentul. În același timp, Parlamentul poate fixa un termen pentru prezentarea propunerii.
(1)  Parlamentul poate solicita Comisiei, în conformitate cu articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE, să îi prezinte orice propunere adecvată în vederea adoptării unui act nou sau a modificării unui act existent, prin adoptarea unei rezoluții pe baza unui raport din proprie inițiativă al comisiei competente. Rezoluția se adoptă la votul final cu majoritatea membrilor care compun Parlamentul. În același timp, Parlamentul poate fixa un termen pentru prezentarea propunerii.
Amendamentul 8
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 45 – alineatul 2
(2)  Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 131a. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție nu sunt admisibile în vederea examinării în plen, cu excepția cazului în care au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi, dar pot fi depuse propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 151 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 38a sau la articolul 39, sau în cazul în care raportul poate fi considerat un raport strategic, în conformitate cu criteriile stabilite de Conferința președinților.
(2)  Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 131a. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție sunt admisibile în vederea examinării în plen doar dacă au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi sau au fost depuse de cel puțin o zecime dintre deputați. Grupurile politice pot prezenta propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 151 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 38a sau la articolul 39, sau în cazul în care raportul poate fi considerat un raport strategic, în conformitate cu criteriile stabilite de Conferința președinților.
Amendamentul 9
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 47 - liniuța 3
președintele, raportorul și raportorii pentru aviz respectiviîncearcă să identifice împreună acele părți din text care intră în competențele lor exclusive sau comune și să convină asupra modalităților precise ale cooperării lor,
președinţii și raportorii în cauzăidentifică împreună părțile din text care intră în competențele lor exclusive sau comune și convin asupra modalităților precise de cooperare. În cazul unui dezacord cu privire la delimitarea competențelor, chestiunea este supusă, la cererea uneia dintre comisiile implicate, Conferinței președinților, care poate decide cu privire la competențele respective sau cu privire la aplicarea procedurii reuniunilor comune ale comisiilor, în conformitate cu articolul 47a; articolul 179 alineatul (2) a doua și a treia teză se aplică mutatis mutandis;
Amendamentul 10
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 47 - liniuța 4
– comisia competentă în fond acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la aspectepe care președintele comisiei competente în fond, în temeiul anexei VI și după consultarea președintelui comisiei asociate, le consideră a fi de competența exclusivă a comisiei asociate și care nu sunt în contradicție cu alte elemente ale raportului. Președintele comisiei competente în fond ia în considerare orice înțelegere la care se ajunge în temeiul celor prevăzute la a treia liniuță,
– comisia competentă acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la subiectece sunt de competența exclusivă a comisiei asociate. În cazul în care amendamentele care privesc subiecte care intră în competența comună a comisiei competente și a unei comisii asociate sunt respinse de prima dintre acestea, cealaltă comisie poate prezenta amendamentele direct plenului;
Amendamentul 11
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 47a (nou)
Articolul 47a
Procedura reuniunilor comune ale comisiilor
În cazul în care condițiile menționate la articolul 46 alineatul (1) și la articolul 47 sunt îndeplinite, Conferința președinților poate decide, în cazul în care consideră că această chestiune este de importanță majoră, aplicarea unei proceduri a reuniunilor comune ale comisiilor și cu vot comun. În acest caz, raportorii respectivi întocmesc un singur proiect de raport, care este examinat și votat de comisiile implicate în cadrul unor reuniuni comune prezidate în comun de președinții comisiilor în cauză. Comisiile implicate pot institui grupuri de lucru între comisii pentru a pregăti reuniunile și voturile comune.
Amendamentul 12
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 2
Adoptarea proiectului de rezoluție legislativă încheie procedura de consultare. În cazul în care Parlamentul nu adoptă rezoluția legislativă, propunerea se retrimite comisiei competente.
Adoptarea proiectului de rezoluție legislativă încheie prima lectură. În cazul în care Parlamentul nu adoptă rezoluția legislativă, propunerea se retrimite comisiei competente.
Amendamentul 13
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 51 – alineatul 3
(3)  Președintele transmite Consiliului și Comisiei, sub formă de aviz al Parlamentului, textul propunerii în versiunea adoptată de Parlament, însoțit de rezoluția aferentă.
(3)  Președintele transmite Consiliului și Comisiei, sub formă de poziție a Parlamentului, textul propunerii în versiunea adoptată de Parlament, însoțit de rezoluția aferentă.
(Amendament orizontal: în toate dispozițiile referitoare la procedura de codecizie, expresia "avizul Parlamentului" se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu "poziția Parlamentului".)
Amendamentul 14
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 52 – alineatul 1
(1)  În cazul în care o propunere a Comisiei nu întrunește majoritatea voturilor exprimate, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea înainte ca Parlamentul să voteze proiectul de rezoluție legislativă.
(1)  În cazul în care o propunere a Comisiei nu întrunește majoritatea voturilor exprimate sau în cazul în care se adoptă o propunere de respingere a acesteia, care poate fi depusă de comisia competentă sau de cel puțin 40 de deputați, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea înainte ca Parlamentul să voteze proiectul de rezoluție legislativă.
Amendamentul 15
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 52 – alineatul 2
(2)  În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele constată că procedura de consultare aferentă a rămas fără obiect și informează Consiliul cu privire la aceasta.
(2)  În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele declară procedura încheiată și informează Consiliul cu privire la aceasta.
Amendamentul 16
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 52 – alineatul 3
(3)  În cazul în care Comisia nu își retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente fără a vota proiectul de rezoluție legislativă.
(3)  În cazul în care Comisia nu își retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente fără a vota proiectul de rezoluție legislativă, cu excepția cazului în care, la propunerea președintelui sau a raportorului comisiei competente, a unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputați, Parlamentul supune la vot proiectul de rezoluție legislativă.
În acest caz, comisia competentă redactează un nou raport pe care îl prezintă oral sau în scris Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, care nu poate să depășească două luni.
În cazul unei retrimiteri, comisia competentă redactează un nou raport pe care îl prezintă oral sau în scris Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, care nu poate să depășească două luni.
Amendamentul 59
Articolul 65a (nou) (a se introduce la Capitolul 6: Încheierea procedurii legislative)
Articolul 65a
Negocierile interinstituționale din cadrul procedurilor legislative
(1)  Negocierile cu celelalte instituții în scopul ajungerii la un acord în cursul unei proceduri legislative se desfășoară ținând seama de Codul de conduită pentru negocieri în contextul procedurilor de codecizie (anexa XVIe).
(2)  Înainte de deschiderea unor astfel de negocieri, comisia competentă ar trebui, în principiu, să hotărască cu majoritatea membrilor care o compun și să adopte un mandat și o serie de orientări sau priorități.
(3)  În cazul în care negocierile conduc la un compromis cu Consiliul în urma adoptării raportului respectiv în comisie, aceasta din urmă este, în orice caz, consultată din nou înainte de votul în plen.
Amendamentul 18
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 66
(1)  În cazul în care, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul informează Parlamentul că a aprobat amendamentele acestuia, dar nu a adus nicio altă modificare propunerii Comisiei sau dacă niciuna dintre cele două instituții nu a modificat propunerea Comisiei, Președintele anunță în plen că propunerea este definitiv adoptată.
În cazul în care, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul informează Parlamentul că a aprobat poziția acestuia, după finalizarea în conformitate cu articolul 172a, Președintele anunță în plen că propunerea este adoptată cu formularea care corespunde poziției Parlamentului.
(2)  Înainte de a anunța acest lucru, Președintele verifică dacă eventualele adaptări tehnice aduse propunerii de către Consiliu nu aduc atingere fondului acesteia. În cazul în care există îndoieli, Președintele consultă comisia competentă. În cazul în care rezultă că anumite modificări aduc atingere fondului, Președintele informează Consiliul despre faptul că Parlamentul va proceda la o a doua lectură de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 57.
(3)  După anunțul prevăzut la alineatul (1), Președintele, împreună cu Președintele Consiliului, procedează la semnarea actului propus și asigură publicarea lui în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 68.
Amendamentul 19
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 – titlu
Semnarea actelor adoptate
Cerințe privind redactarea actelor legislative
Amendamentul 20
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 – alineatul 1
(1)  Textul actelor adoptate în comun de către Parlament și Consiliu poartă semnătura Președintelui și a Secretarului General, după verificarea îndeplinirii tuturor procedurilor.
eliminat
Amendamentul 21
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 – alineatul 7
(7)  Actele menționate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija Secretarilor Generali ai Parlamentului și Consiliului.
eliminat
Amendamentul 22
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 68 a (nou) (urmează să fie introdus în capitolul 6: Încheierea procedurii legislative)
Articolul 68a
Semnarea actelor adoptate
După finalizarea textului adoptat în conformitate cu articolul 172a și după verificarea îndeplinirii tuturor procedurilor, actele adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE se semnează de Președinte și de Secretarul General și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija secretarilor generali ai Parlamentului și Consiliului.
Amendamentul 68
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 80a – alineatul 3 – paragraful 3
Totuși, amendamentele la părțile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepțional și, de la caz la caz, de către președintele respectivei comisii dacă acesta consideră că, din motive imperative de coerență internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente admisibile, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a amendamentelor.
Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii Comisiei, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 50, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.
Amendamentul 23
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 83 – alineatul 1
(1)  În cazul în care se intenționează deschiderea negocierilor privind încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional, care poate fi un acord într-un domeniu specific, cum ar fi chestiunile monetare sau comerțul, comisia competentă ia măsuri pentru ca Parlamentul să fie complet informat de către Comisie, în mod confidențial, dacă este necesar, cu privire la recomandările sale privind mandatul de negociere.
(1)  În cazul în care se intenționează deschiderea negocierilor privind încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional, care poate fi un acord într-un domeniu specific, cum ar fi chestiunile monetare sau comerțul, comisia competentă poate decide să redacteze un raport sau să monitorizeze în alt fel procedura și să informeze Conferința președinților de comisie cu privire la respectiva decizie. Atunci când este cazul, poate fi solicitat avizul altor comisii, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1). După caz, se aplică articolul 179 alineatul (2), articolul 47 sau articolul 47a.
Președinții și raportorii comisiei competente și, după caz, ai comisiilor asociate adoptă împreună măsuri adecvate pentru a garanta că Parlamentului i se furnizează informații complete de către Comisie, în mod confidențial, dacă este necesar, cu privire la recomandările sale privind mandatul de negociere, precum și informațiile menționate la alineatele (3) și (4).
Amendamentul 24
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 83 – alineatul 6a (nou)
(6a)  Înainte de votul privind aprobarea, comisia competentă, un grup politic sau cel puțin o zecime dintre deputați pot propune ca Parlamentul să solicite avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului internațional cu tratatele. Dacă Parlamentul aprobă propunerea, votul privind aprobarea se amână până la emiterea avizului Curții.
Amendamentul 25
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 97 – alineatul 3
(3)  Parlamentul întocmește un registru de documente ale Parlamentului. Documentele legislative și de altă natură menționate în anexă sunt, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, direct accesibile prin intermediul registrului Parlamentului. Trimiterile la alte documente ale Parlamentului sunt, în măsura posibilului, menționate în registru.
(3)  Parlamentul ţine un registru al documentelor Parlamentului. Documentele legislative și anumite alte categorii de documente sunt, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, direct accesibile prin intermediul registrului Parlamentului. Trimiterile la alte documente ale Parlamentului sunt, în măsura posibilului, menționate în registru.
Categoriile de documente direct accesibile sunt enumerate într-o listă adoptată de Parlament și prevăzută în anexă. Această listă nu limitează dreptul de acces la documentele care nu se înscriu în categoriile enumerate.
Categoriile de documente direct accesibile sunt enumerate într-o listă adoptată de Birou și publicată pe site-ul internet al Parlamentului. Această listă nu limitează dreptul de acces la documentele care nu se înscriu în categoriile enumerate şi care sunt disponibile pe bază de cerere scrisă.
Documentele Parlamentului care nu sunt direct accesibile prin intermediul registrului sunt disponibile pe bază de cerere scrisă.
Biroul poate adopta dispoziții de reglementare a modalităților de acces, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Biroul poate adopta dispoziții de reglementare a modalităților de acces, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(Anexa XV se elimină.)
Amendamentul 26
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 103 – alineatul 1
(1)  Membrii Comisiei, ai Consiliului și ai Consiliului European pot solicita Președintelui, în orice moment, să le fie dat cuvântul pentru a prezenta o declarație. Președintele hotărăște când poate fi prezentată declarația și dacă aceasta poate fi urmată de o dezbatere aprofundată sau de treizeci de minute de întrebări scurte și precise din partea deputaților.
(1)  Membrii Comisiei, ai Consiliului și ai Consiliului European pot solicita Președintelui Parlamentului, în orice moment, să le fie dat cuvântul pentru a prezenta o declarație. Președintele Consiliului European face o declarație după fiecare reuniune a acestuia. Președintele Parlamentului hotărăște când poate fi prezentată declarația și dacă aceasta poate fi urmată de o dezbatere aprofundată sau de 30 de minute de întrebări scurte și precise din partea deputaților.
Amendamentul 60
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116 – alineatul 1
(1)  Cel mult cinci deputați pot prezenta o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte, privind un subiect care se înscrie în cadrul activităților Uniunii Europene. Declarațiile scrise se tipăresc în limbile oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise într-un registru împreună cu numele semnatarilor. Acest registru este public și se păstrează în exteriorul intrării în hemiciclu în perioadele de sesiune, iar între perioadele de sesiune într-un loc adecvat, care urmează a fi stabilit de Colegiul chestorilor.
(1)  Cel mult cinci deputați pot prezenta o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte privind un subiect care se înscrie în competențele Uniunii Europene și care nu abordează chestiuni ce fac obiectul unei proceduri legislative în curs. Autorizația se acordă de Președinte de la caz la caz. Declarațiile scrise se tipăresc în limbile oficiale și se distribuie. Ele sunt înscrise într-un registru împreună cu numele semnatarilor. Acest registru este public și se păstrează în faţa intrării în hemiciclu în perioadele de sesiune, iar între perioadele de sesiune într-un loc adecvat, care urmează a fi stabilit de Colegiul chestorilor.
Amendamentul 27
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116 – alineatul 3
(3)  În cazul în care o declarație este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, Președintele informează Parlamentul cu privire la aceasta și înscrie numele semnatarilor în procesul-verbal.
(3)  În cazul în care o declarație este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, Președintele informează Parlamentul cu privire la aceasta, înscrie numele semnatarilor în procesul-verbal și asigură publicarea declarației ca text adoptat.
Amendamentul 28
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 116 – alineatul 4
(4)   O astfel de declarație se trimite, la sfârșitul perioadei de sesiune, instituțiilor pe care le menționează, indicând numele semnatarilor. Declarația se înscrie în procesul-verbal al ședinței în cursul căreia este anunțată. Această publicare marchează încheierea procedurii.
(4)  Procedura se încheie prin transmiterea către destinatari a declarației, la sfârșitul perioadei de sesiune, indicând numele semnatarilor.
Amendamentul 29
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 131a
La cererea raportorului sau la propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate decide, de asemenea, ca un punct care nu necesită o dezbatere amplă să fie examinat în plen, printr-o prezentare succintă realizată de raportor. În acest caz, Comisia are posibilitatea să intervină și orice deputat are dreptul să reacționeze prin prezentarea unei declarații scrise suplimentare, în conformitate cu articolul 142 alineatul (7).
La cererea raportorului sau la propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate decide, de asemenea, ca un punct care nu necesită o dezbatere amplă să fie examinat în plen, printr-o prezentare succintă realizată de raportor. În acest caz, Comisia are posibilitatea să răspundă, moment urmat de o perioadă de dezbatere de până la 10 minute, în cursul căreia Președintele poate da cuvântul, pentru intervenții cu durata de cel mult un minut fiecare, deputaților care îi solicită acest lucru ("catch the eye").
Amendamentul 30 şi 66
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 142
Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt
Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt și lista vorbitorilor
(1)  Conferința Președinților poate propune, în vederea derulării unei dezbateri, repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt. Parlamentul hotărăște fără dezbatere asupra acestei propuneri.
(1)  Conferința Președinților poate propune, în vederea derulării unei dezbateri, repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt. Parlamentul hotărăște fără dezbatere asupra acestei propuneri.
(1a)  Niciun deputat nu poate lua cuvântul dacă nu a fost invitat de Președinte. Vorbitorul ia cuvântul de la locul său și se adresează Președintelui. În cazul în care un vorbitor se îndepărtează de la subiect, Președintele îi atrage atenția cu privire la aceasta.
(1b)  Președintele poate întocmi, pentru prima parte a unei anumite dezbateri, o listă a vorbitorilor care să includă una sau mai multe runde de vorbitori de la fiecare grup politic care dorește să ia cuvântul, în ordinea mărimii lor, și un vorbitor din partea deputaților neafiliați.
(2)  Timpul afectat luărilor de cuvânt se repartizează în funcție de următoarele criterii:
(2)  Timpul afectat luărilor de cuvânt pentru această parte a dezbaterii se repartizează în funcție de următoarele criterii:
(a) o primă fracțiune din timpul afectat luărilor de cuvânt se repartizează în mod egal între toate grupurile politice,
(a) o primă fracțiune din timpul afectat luărilor de cuvânt se repartizează în mod egal între toate grupurile politice,
(b) o a doua fracțiune se repartizează între grupurile politice proporțional cu numărul lor total de membri,
(b) o a doua fracțiune se repartizează între grupurile politice proporțional cu numărul lor total de membri,
(c) deputaților neafiliați li se atribuie global un timp afectat luărilor de cuvânt calculat în funcție de fracțiunile de timp atribuite fiecărui grup politic, în conformitate cu literele (a) și (b).
(c) deputaților neafiliați li se atribuie global un timp afectat luărilor de cuvânt calculat în funcție de fracțiunile de timp atribuite fiecărui grup politic, în conformitate cu literele (a) și (b).
(3)  În cazul în care, pentru mai multe puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o repartizare globală a timpului afectat luărilor de cuvânt, Președintele este informat de către grupurile politice cu privire la fracțiunea de timp pe care au intenția să o consacre fiecăruia dintre aceste puncte. Președintele asigură respectarea timpului afectat luărilor de cuvânt astfel repartizat.
(3)  În cazul în care, pentru mai multe puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o repartizare globală a timpului afectat luărilor de cuvânt, Președintele este informat de către grupurile politice cu privire la fracțiunea de timp pe care au intenția să o consacre fiecăruia dintre aceste puncte. Președintele asigură respectarea timpului afectat luărilor de cuvânt astfel repartizat.
(3a)  Restul timpului afectat luărilor de cuvânt pentru o dezbatere nu se repartizează în prealabil. În schimb, ca regulă generală, Președintele dă cuvântul deputaților pentru cel mult un minut. Președintele se asigură, în măsura posibilului, că intervin alternativ vorbitori reprezentând curente politice diferite și provenind din state membre diferite.
(3b)  La cerere, se poate acorda prioritar cuvântul președintelui sau raportorului comisiei competente și președinților de grupuri politice care se exprimă în numele grupului lor sau vorbitorilor care îi înlocuiesc.
(3c)  Președintele poate da cuvântul deputaților care indică, prin ridicarea unui cartonaș albastru, dorința lor de a adresa o întrebare cu o durată de cel mult o jumătate de minut unui alt deputat, în timpul luării de cuvânt a acestuia din urmă, dacă vorbitorul este de acord și dacă Președintele este convins că acest lucru nu va întrerupe dezbaterea
(4)  Timpul afectat luărilor de cuvânt se limitează la un minut pentru intervențiile privind procesul-verbal, moțiunile de procedură, intervențiile privind modificările proiectului definitiv de ordine de zi sau ale ordinii de zi.
(4)  Timpul afectat luărilor de cuvânt se limitează la un minut pentru intervențiile privind procesul-verbal al şedinţei, moțiunile de procedură şi intervențiile privind modificările proiectului definitiv de ordine de zi sau ale ordinii de zi.
(4a)  Fără a aduce atingere celorlalte competențe disciplinare de care dispune, Președintele poate hotărî să suprime, din stenogramele şedinţelor, intervențiile deputaților care nu au obținut în prealabil cuvântul sau care depășesc timpul atribuit.
(5)  În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea raportului de către raportor. Comisia, Consiliul și raportorul pot lua din nou cuvântul, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.
(5)  În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea raportului de către raportor. Comisia, Consiliul și raportorul pot lua din nou cuvântul, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.
(6)  Fără a aduce atingere articolului 197 din Tratatul CE, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.
(6)  Fără a aduce atingere articolului 197 din Tratatul CE, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.
(7)  Deputații care nu au luat cuvântul în cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o dată în timpul unei perioade de sesiune, o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte, care va fi anexată la stenograma dezbaterii.
(7)  Deputații care nu au luat cuvântul în cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o dată în timpul unei perioade de sesiune, o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte, care va fi anexată la stenograma dezbaterii.
(Articolele 141 și 143 sunt eliminate.)
Amendamentul 32
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 150 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)
În cazul în care sunt prezenți mai puțin de 100 de deputați, Parlamentul nu poate adopta o decizie contrară dacă cel puţin o zecime dintre deputații prezenți se opun.
Amendamentul 33
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 156
În cazul în care au fost depuse peste cincizeci de amendamente pentru un raport în vederea examinării în plen, Președintele poate invita comisia competentă, după consultarea președintelui acesteia, să se reunească în vederea examinării. Amendamentul care în această etapă nu întrunește votul favorabil al unei zecimi dintre membrii comisiei nu se supune la vot în plen.
În cazul în care au fost depuse peste 50 de amendamente și cereri de vot separat sau pe părți pentru un raport în vederea examinării în plen, Președintele poate invita comisia competentă, după consultarea președintelui acesteia, să se reunească în vederea examinării amendamentelor sau a cererilor în cauză. Amendamentul sau cererea de vot separat sau pe părți care în această etapă nu întrunește votul favorabil al unei zecimi dintre membrii comisiei nu se supune la vot în plen.
Amendamentul 34
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 157 – alineatul 1
(1)  Votul pe părți poate fi solicitat de un grup politic sau de un număr de cel puțin patruzeci de deputați în cazul în care textul care trebuie supus la vot conține mai multe dispoziții, se referă la mai multe chestiuni sau poate fi divizat în mai multe părți, fiecare având un sens logic sau o valoare normativă proprie.
(1)  Votul pe părți poate fi solicitat de un grup politic sau de un număr de cel puțin 40 de deputați în cazul în care textul care trebuie supus la vot conține mai multe dispoziții, se referă la mai multe chestiuni sau poate fi divizat în mai multe părți care au un sens diferit și/sau o valoare normativă proprie.
Amendamentul 35
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 159a (nou)
Articolul 159a
Votul final
La votarea oricărei propuneri de act legislativ, indiferent dacă aceasta se face prin vot unic și/sau vot final, Parlamentul votează prin apel nominal, utilizând sistemul electronic de votare.
Amendamentul 36
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 160 – alineatul 1
(1)  În plus față de cazurile prevăzute la articolul 99 alineatul (4) și articolul 100 alineatul (5), se procedează la vot prin apel nominal în cazul în care un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați au cerut în scris acest lucru în seara precedentă votului, cu excepția cazului în care Președintele a hotărât un alt termen.
(1)  În plus față de cazurile prevăzute la articolul 99 alineatul (4), articolul 100 alineatul (5) și articolul 159a, se procedează la vot prin apel nominal în cazul în care un grup politic sau un număr de cel puțin 40 de deputați au cerut în scris acest lucru în seara precedentă votului, cu excepția cazului în care Președintele a hotărât un alt termen.
Amendamentul 37
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 160 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Apelul nominal se face în ordine alfabetică și începe cu numele deputatului tras la sorți. Președintele votează ultimul.
(2)  Votul prin apel nominal se efectuează prin sistemul electronic de votare. În cazul în care, din motive tehnice, acesta din urmă nu poate fi utilizat, apelul nominal se face în ordine alfabetică și începe cu numele deputatului tras la sorți. Președintele votează ultimul.
Amendamentul 38
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 162 – alineatul 4 – paragraful 1
(4)  Numărarea voturilor exprimate în cazul votului secret se face de către doi până la șase observatori trași la sorți dintre deputați.
(4)  Numărarea voturilor exprimate în cazul votului secret se face de către doi până la opt observatori trași la sorți dintre deputați, cu excepția cazurilor în care se votează electronic.
Amendamentul 39
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 172
(1)  Procesul-verbal al fiecărei ședințe, cuprinzând deciziile Parlamentului și numele vorbitorilor, se distribuie cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începutul următoarei ședințe de după-amiază.
(1)  Procesul-verbal al fiecărei ședințe, care prezintă procedurile, deciziile Parlamentului și numele vorbitorilor, se distribuie cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începutul următoarei ședințe de după-amiază.
Se consideră, de asemenea, "decizii", în cadrul procedurilor legislative, toate amendamentele adoptate de Parlament, chiar și în cazul respingerii finale a propunerii Comisiei, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1), sau a poziției comune a Consiliului, în conformitate cu articolul 61 alineatul (3).
Se consideră, de asemenea, "decizii", în cadrul procedurilor legislative, în sensul prezentei dispoziţii,toate amendamentele adoptate de Parlament, chiar și în cazul respingerii finale a propunerii Comisiei, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1), sau a poziției Consiliului, în conformitate cu articolul 61 alineatul (3).
Textele adoptate de către Parlament se distribuie separat. În cazul în care textele cu caracter legislativ adoptate de către Parlament conțin amendamente, acestea se publică în versiunea consolidată.
(2)  La începutul după-amiezii fiecărei ședințe, Președintele supune aprobării Parlamentului procesul-verbal al ședinței precedente.
(2)  La începutul după-amiezii fiecărei ședințe, Președintele supune aprobării Parlamentului procesul-verbal al ședinței precedente.
(3)  În cazul în care procesul-verbal este contestat, Parlamentul hotărăște, dacă este necesar, asupra luării în considerare a modificărilor cerute. Niciun deputat nu poate interveni mai mult de un minut asupra procesului-verbal.
(3)  În cazul în care procesul-verbal este contestat, Parlamentul hotărăște, dacă este necesar, asupra luării în considerare a modificărilor cerute. Niciun deputat nu poate interveni mai mult de un minut asupra subiectului.
(4)  Procesul-verbal poartă semnătura Președintelui și a Secretarului General și se păstrează în arhivele Parlamentului. Procesul-verbal trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de o lună.
(4)  Procesul-verbal poartă semnătura Președintelui și a Secretarului General și se păstrează în arhivele Parlamentului. Procesul-verbal trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 40
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 172a (nou)
Articolul 172a
Textele adoptate
(1)  Textele adoptate de Parlament sunt publicate imediat după vot. Acestea sunt puse la dispoziţia Parlamentului împreună cu procesul verbal al ședinței respective și sunt păstrate în arhivele Parlamentului.
(2)  Textele adoptate de Parlament fac obiectul unei finalizări juridico-lingvistice sub responsabilitatea Președintelui. În cazul în care textele în cauză sunt adoptate în baza unui acord încheiat între Parlament și Consiliu, finalizarea este efectuată de cele două instituții în strânsă cooperare și de comun acord.
(3)  Procedura prevăzută la articolul 204a se aplică atunci când, pentru a asigura coerența și calitatea textului în conformitate cu dorința exprimată de Parlament, sunt necesare adaptări care depășesc nivelul corectării greșelilor de dactilografiere sau al corecturilor menite să asigure concordanța între toate versiunile lingvistice, precum și corectitudinea lingvistică și coerența terminologică a acestora.
(4)  Pozițiile adoptate de Parlament în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE se prezintă sub forma unui text consolidat. În cazul în care votul Parlamentului nu a avut la bază un acord cu Consiliul, textul consolidat identifică toate amendamentele adoptate.
(5)  După finalizare, textele adoptate se semnează de către Președinte și de Secretarul General și sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 41
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 175
Constituirea comisiilor temporare
Constituirea comisiilor speciale
La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate constitui, în orice moment, comisii temporare, ale căror atribuții, componență și mandat sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora; mandatul acestor comisii este de cel mult douăsprezece luni, cu excepția cazului în care, la sfârșitul acestei perioade, Parlamentul hotărăște prelungirea mandatului.
La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate constitui, în orice moment, comisii speciale, ale căror atribuții, componență și mandat sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora; mandatul acestor comisii este de cel mult 12 luni, cu excepția cazului în care, la sfârșitul acestei perioade, Parlamentul hotărăște prelungirea mandatului.
Întrucât atribuțiile, componența și mandatul comisiilor temporare sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora, Parlamentul nu poate decide ulterior modificarea atribuțiilor, nici în sensul restrângerii, nici în sensul extinderii acestora.
Întrucât atribuțiile, componența și mandatul comisiilor speciale sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora, Parlamentul nu poate decide ulterior modificarea atribuțiilor, nici în sensul restrângerii, nici în sensul extinderii acestora.
Amendamentul 42
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 177 – alineatul 1 – interpretare (nouă)
Proporționalitatea între grupurile politice trebuie să respecte numărul întreg cel mai apropiat. Dacă un grup decide să nu ocupe locuri într-o comisie, locurile respective rămân vacante, iar comisia își reduce dimensiunile cu numărul corespunzător. Nu este permis schimbul de locuri între grupurile politice.
Amendamentul 43
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 179 – alineatul 2
(2)  În cazul în care o comisie permanentă declară că nu are competență pentru examinarea unei chestiuni sau în cazul conflictului de competență între două sau mai multe comisii permanente, Conferința președinților este sesizată cu privire la chestiunea competenței în termen de patru săptămâni de activitate de la anunțarea în plen a sesizării comisiei. Conferința președinților de comisii este informată cu privire la aceasta și poate emite o recomandare la adresa Conferinței președinților. Aceasta hotărăște în termen de șase săptămâni de activitate de la sesizarea cu privire la chestiunea competenței. În caz contrar, chestiunea se înscrie, în vederea luării unei decizii, pe ordinea de zi a perioadei de sesiune următoare.
(2)  În cazul în care o comisie permanentă declară că nu are competență pentru examinarea unei chestiuni sau în cazul conflictului de competență între două sau mai multe comisii permanente, Conferința președinților este sesizată cu privire la chestiunea competenței în termen de patru săptămâni de activitate de la anunțarea în plen a sesizării comisiei. Conferința președinților hotărăște în termen de șase săptămâni în temeiul recomandării Conferinței președinților de comisie sau, în lipsă, a președintelui acesteia din urmă. În cazul în care Conferința președinților nu a luat nicio decizie în termenul stabilit, recomandarea este considerată ca fiind aprobată.
Amendamentul 44
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 179 – alineatul 2 – interpretare (nouă)
Președinții de comisie pot încheia acorduri cu alți președinți de comisie cu privire la alocarea unui subiect unei comisii anume, sub rezerva autorizării, dacă este necesar, a procedurii comisiilor asociate, în conformitate cu articolul 47.
Amendamentul 45
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 182a (nou)
Articolul 182a
Coordonatori în cadrul comisiei și raportori alternativi
(1)  Grupurile politice pot desemna pe unul dintre membrii lor în calitate de coordonator.
(2)  Dacă este cazul, coordonatorii din cadrul unei comisii sunt convocați de către președintele comisiei pentru a pregăti deciziile care urmează a fi luate de către comisie, în special în cazul deciziilor privind procedura sau numirea raportorilor. Comisia poate să delege coordonatorilor competența de a lua anumite decizii, cu excepția deciziilor referitoare la adoptarea rapoartelor, avizelor și amendamentelor. Vicepreședinții pot fi invitați să participe la reuniunile coordonatorilor din cadrul comisiei, cu rol consultativ. Coordonatorii se străduiesc să ajungă la un consens. Atunci când nu se poate ajunge la un consens, aceștia pot hotărî doar cu o majoritate care reprezintă clar o majoritate largă a comisiei, ținând seama de reprezentarea proporțională a fiecărui grup politic.
(3)  Grupurile politice pot să desemneze, pentru fiecare raport, un raportor alternativ care să urmărească evoluția raportului respectiv și să obțină compromisuri în cadrul comisiei în numele grupului său. Numele raportorilor alternativi sunt comunicate președintelui comisiei. La propunerea coordonatorilor, comisia poate decide în special să implice raportorii alternativi în eforturile de a ajunge la un acord cu Consiliul în procedurile de codecizie.
Amendamentul 46
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 184
Procesul-verbal al fiecărei reuniuni a comisiei se distribuie tuturor membrilor comisiei și se supune aprobării acesteia la următoarea reuniune.
Procesul-verbal al fiecărei reuniuni a comisiei se distribuie tuturor membrilor comisiei și se supune aprobării acesteia.
Amendamentul 47
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 186
Articolele 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143 alineatul (1), articolele 146, 148, 150-153, 155, 157 alineatul (1), articolele 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 și 171 se aplică mutatis mutandis reuniunilor comisiilor.
Articolele 11, 12, 13, 16, 17, 34-41, 140, 141, 143 alineatul (1), articolele 146, 148, 150-153, 155, 157 alineatul (1), articolele 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 și 171 se aplică mutatis mutandis reuniunilor comisiilor.
Amendamentul 48
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 188 – alineatul 6a (nou)
(6a)  Președintelui unei delegații i se oferă posibilitatea de a fi audiat de către o comisie atunci când pe ordinea de zi se află un punct care ține de domeniul de competență al delegației. Același lucru se aplică președintelui sau raportorului unei comisii în cazul reuniunilor unei delegații.
Amendamentul 49
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 192 – alineatul 1a (nou)
(1a)  Atunci când raportul abordează în special aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii Europene sau modificări propuse la legislația în vigoare, comisia competentă este asociată în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) și articolul 47 prima și a doua liniuță. Comisia competentă acceptă fără vot sugestiile primite de la comisia competentă referitoare la părțile din propunerea de rezoluție care abordează aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii Europene, sau modificări ale legislației în vigoare. În cazul în care comisia competentă nu acceptă aceste sugestii, comisia asociată le poate prezenta direct în plen.
Amendamentul 50
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Articolul 204 – litera ca (nouă)
(ca) orientări și coduri de conduită adoptate de organele relevante ale Parlamentului (anexele XVIa, XVIb și XVIe).
Aviz juridic - Politica de confidențialitate