Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2124(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0273/2009

Ingivna texter :

A6-0273/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 16
CRE 05/05/2009 - 16

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.13
CRE 06/05/2009 - 4.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0359

Antagna texter
PDF 509kWORD 250k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Allmän översyn av arbetsordningen
P6_TA(2009)0359A6-0273/2009

Europaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 om en allmän översyn av Europaparlamentets arbetsordning (2007/2124(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0273/2009).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet beslutar att införa uppförandekoden för förhandlingar i medbeslutandeärenden i arbetsordningen som bilaga XVIe, i enlighet med talmanskonferensens beslut av den 18 september 2008.

3.  Europaparlamentet beslutar att ändringarna träder i kraft den första dagen under parlamentets sjunde valperiod.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande text   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
1.  Parlamentet kan fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen, vilka fogas som bilaga till arbetsordningen.
1.  Parlamentet ska fastställa regler om öppenhet i fråga om ledamöternas ekonomiska intressen, vilka fogas som bilaga till arbetsordningen.
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Observatörer
1.  Om ett fördrag om en stats anslutning till Europeiska unionen har undertecknats kan talmannen, efter att talmanskonferensen gett sitt godkännande, uppmana anslutningsstatens parlament att bland sina egna ledamöter utse observatörer som till antalet motsvarar den aktuella statens framtida platser i Europaparlamentet.
2.  Observatörer ska delta i parlamentets överläggningar i avvaktan på anslutningsfördragets ikraftträdande och ha rätt att uttala sig i utskott och politiska grupper. De ska inte ha rösträtt och inte heller vara valbara för ämbeten inom parlamentet. Deras deltagande ska inte ha någon rättslig inverkan på parlamentets överläggningar.
3.  Dessa observatörer ska i lika stor utsträckning som parlamentsledamöterna ha rätt att använda parlamentets resurser och erhålla ersättning för kostnader som de åsamkas i sin egenskap av observatörer .
Ändring 51
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 11
Äldste ledamoten
Tillfällig ordförande
1.  Vid det sammanträde som avses i artikel 127.2 och vid varje annat sammanträde där avsikten är att välja talman och presidium ska den äldste närvarande ledamoten leda sammanträdet till dess att en talman valts.
1.  Vid det sammanträde som avses i artikel 127.2 och vid varje annat sammanträde där avsikten är att välja talman och presidium ska den avgående talmannen eller, om denne inte är närvarande, en av de avgående vice talmännen – enligt rangordning – eller, om inte någon av dem är närvarande, den ledamot som har haft sitt mandat under längst tid leda sammanträdet till dess att en talman valts.
2.  Under den äldste ledamotens ledning får inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av talman eller granskning av bevis om val av ledamöter.
2.  När en ledamot med stöd av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet får inga andra frågor behandlas än sådana som rör val av talman eller granskning av bevis om val av ledamöter.
Den äldste ledamoten ska utöva de av talmannens befogenheter som avses i artikel 3.2 andra stycket. Övriga frågor som rör granskning av bevis om val av ledamöter och som tas upp under den ledamotens ledning av sammanträdet ska hänvisas till utskottet med behörighet i frågor som rör valprövning.
Den ledamot som i kraft av punkt 1 tillfälligt leder sammanträdet ska utöva de av talmannens befogenheter som avses i artikel 3.2 andra stycket. Övriga frågor som rör granskning av bevis om val av ledamöter och som tas upp när den ledamoten leder av sammanträdet ska hänvisas till utskottet med ansvar för valprövning.
Ändring 52
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 13
1.  Talmannen ska väljas först. Före varje omröstning ska nomineringarna föreläggas ålderspresidenten, somska underrätta parlamentet. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter tre valomgångar, begränsas den fjärde valomgången till de två kandidater som i den tredje valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal förklaras den äldste kandidaten vald.
1.  Talmannen ska väljas först. Före varje omröstning ska nomineringarna föreläggas den ledamot som med stöd av artikel 11 tillfälligt leder sammanträdet, vilken ska tillkännage dem i kammaren. Har ingen kandidat erhållit absolut majoritet av de avgivna rösterna efter tre valomgångar, ska den fjärde valomgången begränsas till de två kandidater som i den tredje valomgången erhöll flest antal röster. Vid lika röstetal ska den äldste kandidaten förklaras vald.
2.  Så snart talmannen är vald ska ålderspresidenten överlämna ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalde talmannen får hålla ett öppningsanförande.
2.  Så snart talmannen är vald ska den ledamot som med stöd av artikel 11 tillfälligt leder sammanträdet överlämna ordförandeposten till talmannen. Endast den nyvalde talmannen får hålla ett öppningsanförande.
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 24 - punkt 4a (ny)
4a.  Talmanskonferensen ska ansvara för organisationen av strukturerade samråd med det europeiska civila samhället om viktiga ämnen. Detta kan inbegripa anordnande av offentliga debatter som rör frågor av allmänt europeiskt intresse, öppna för intresserade medborgares deltagande. Presidiet ska utse en vice ordförande som ska ansvara för genomförandet av sådana samråd och rapportera till talmanskonferensen.
Ändring 4
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 28 – punkt 2
2.  Varje ledamot kan ställa frågor som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas arbete. Sådana frågor ska inges skriftligen till talmannen och tillsammans med de avgivna svaren offentliggöras i parlamentets bulletin inom trettio dagar från det att de ingavs.
2.  Varje ledamot kan ställa frågor som rör presidiets, talmanskonferensens eller kvestorernas arbete. Sådana frågor ska inges skriftligen till talmannen och tillsammans med de avgivna svaren meddelas ledamöterna och offentliggöras parlamentets webbplats inom 30 dagar från det att de ingavs.
Ändring 5
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 30a (ny)
Artikel 30a
Tvärpolitiska grupper
1.  Enskilda ledamöter får bilda tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper med ledamöter, för att informellt utbyta åsikter om särskilda frågor mellan de olika politiska grupperna genom att locka till sig ledamöter från parlamentets olika utskott, och för att främja kontakten mellan ledamöterna och det civila samhället.
2.  Sådana grupper får inte delta i verksamhet som skulle kunna leda till att förväxlingar sker med parlamentets eller dess organs officiella verksamhet. De politiska grupperna kan, under förutsättning att villkoren i de bestämmelser om inrättande av tvärpolitiska grupper eller andra inofficiella grupper som antagits av presidiet är uppfyllda, underlätta dessa gruppers verksamhet genom att förse dem med logistiskt stöd. Sådana grupper ska redogöra för alla externa bidrag i enlighet med bilaga I.
Ändring 6
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 36 – punkt 1
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 40 ska ansvarigt utskott i samband med alla kommissionsförslag och alla övriga handlingar som avser lagstiftning pröva om en rättsakts finansiering är förenlig med budgetplanen.
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 40 ska det utskott som är ansvarigt för ärendet kontrollera om ett kommissionsförslag och alla övriga handlingar som avser lagstiftning är ekonomiskt förenliga med den fleråriga budgetramen.
(Övergripande ändringsförslag: ordet "budgetplanen" ska genomgående i hela arbetsordningen ersättas med "den fleråriga budgetramen".)
Ändring 7
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 39 – punkt 1
1.  Parlamentet kan enligt artikel 192 andra stycket i EG-fördraget, uppmana kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag om att anta nya eller ändra befintliga rättsakter, genom att anta en resolution på grundval av ett initiativbetänkande från ansvarigt utskott. Resolutionen ska antas av en majoritet av parlamentets samtliga ledamöter. Parlamentet kan samtidigt fastställa en frist för att lägga fram ett sådant förslag.
1.  Parlamentet får enligt artikel 192 andra stycket i EG-fördraget, anmoda kommissionen att lägga fram ett lämpligt förslag om att anta nya eller ändra befintliga rättsakter, genom att anta en resolution på grundval av det ansvariga utskottets initiativbetänkande. Resolutionen ska antas av en majoritet av parlamentets ledamöter vid slutomröstningen. Parlamentet kan samtidigt fastställa en frist för framläggandet av ett sådant förslag.
Ändring 8
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 45 - punkt 2
2.  Resolutionsförslag i initiativbetänkanden ska behandlas av parlamentet i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 131a. Ändringsförslag till dessa texter får inte behandlas i kammaren såvida de inte lagts fram av föredraganden för att beakta ny information, men alternativa resolutionsförslag får inges i enlighet med artikel 151.4. Denna punkt ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 38a eller 39, eller när betänkandet kan anses vara ett strategiskt betänkande i enlighet med de kriterier som fastställts av talmanskonferensen.
2.  Resolutionsförslag i initiativbetänkanden ska behandlas av parlamentet i enlighet med det förfarande för kortfattad redogörelse som fastställs i artikel 131a. Ändringsförslag till dessa texter ska behandlas i kammaren endast om de lagts fram av föredraganden för att beakta ny information eller av minst en tiondel av parlamentets ledamöter. Alternativa förslag till resolution får inges av de politiska grupperna i enlighet med artikel 151.4. Denna punkt ska inte tillämpas när ämnet för betänkandet kan bli föremål för en prioriterad debatt i kammaren, när betänkandet utarbetas i enlighet med den initiativrätt som avses i artiklarna 38a eller 39, eller när betänkandet kan anses vara ett strategiskt betänkande i enlighet med de kriterier som fastställts av talmanskonferensen.
Ändring 9
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 47 – strecksats 3
–  De ordförande, den föredragande och de föredragande av yttrande som berörs ska sträva efter att tillsammans fastställa vilka delar av texten som faller inom respektive utskotts exklusiva behörighetsområde och vilka delar av texten som faller inom ett gemensamt behörighetsområde samt komma överens om hur samarbetet dem emellan ska bedrivas.
–  De ordförande, och föredragande som berörs ska tillsammans fastställa vilka delar av texten som hör till respektive utskotts exklusiva ansvarsområde och vilka delar av texten som faller inom ett gemensamt ansvarsområde samt komma överens om hur samarbetet dem emellan ska bedrivas. Om det uppstår oenighet om ansvarsområdenas gränser ska frågan, på begäran av ett av de berörda utskotten, läggas fram för talmanskonferensen, som kan besluta i frågan om de olika ansvarsområdena eller besluta att förfarandet med gemensamma utskottssammanträden ska enligt artikel 47a ska tillämpas. Den andra och den tredje meningen i artikel 179.2 ska gälla i tillämpliga delar.
Ändring 10
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 47 – strecksats 4
–  Det ansvariga utskottet ska utan omröstning godta ändringsförslag från ett associerat utskott om förslagen rör frågor som det ansvariga utskottets ordförande, på grundval av bilaga VI och efter samråd med det associerade utskottets ordförande, anser falla inom det associerade utskottets exklusiva behörighetsområde, och som inte strider mot andra delar av betänkandet. Det ansvariga utskottets ordförande ska ta hänsyn till alla eventuella överenskommelser som uppnåtts i enlighet med den tredje strecksatsen.
–  Det ansvariga utskottet ska utan omröstning godta ändringsförslag från ett associerat utskott om förslagen rör frågor som faller inom det associerade utskottets exklusiva ansvarsområde. Om ändringsförslag om frågor som hör till det ansvariga utskottets och ett associerat utskotts gemensamma ansvarsområde avvisas av det ansvariga utskottet får det associerade utskottet lägga fram dessa ändringsförslag direkt för behandling i kammaren.
Ändring 11
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 47a (ny)
Artikel 47a
Förfarande med gemensamma utskottssammanträden
Om villkoren i artiklarna 46.1 och 47 är uppfyllda kan talmanskonferensen, om den är övertygad om att frågan är av större vikt, besluta att ett förfarande med gemensamma utskottssammanträden och en gemensam omröstning ska tillämpas. I sådana fall ska de berörda föredragande utarbeta ett gemensamt förslag till betänkande som ska behandlas och bli föremål för omröstning i de berörda utskotten vid gemensamma sammanträden som hålls inom ramen för de berörda utskottsordförandenas gemensamma ordförandeskap. De berörda utskotten kan inrätta utskottsgemensamma arbetsgrupper som förbereder de gemensamma sammanträdena och omröstningarna.
Ändring 12
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 2
Samrådsförfarandet är avslutat om förslaget till lagstiftningsresolution antas. Om parlamentet inte antar lagstiftningsresolutionen, ska förslaget återförvisas till det ansvariga utskottet.
Första behandlingen är avslutad om förslaget till lagstiftningsresolution antas. Om parlamentet inte antar lagstiftningsresolutionen, ska förslaget återförvisas till det ansvariga utskottet.
Ändring 13
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 51 – punkt 3
3.  Förslaget, så som det godkänts av parlamentet, och tillhörande resolution ska av talmannen såsom parlamentetsyttrande översändas till rådet och kommissionen.
3.  Förslaget, så som det godkänts av parlamentet, och tillhörande resolution ska översändas till rådet och kommissionen såsom parlamentets ståndpunkt.
(Övergripande ändringsförslag: I alla bestämmelser som rör medbeslutandeförfarandet ska orden "parlamentets yttrande" genomgående i hela arbetsordningen ersättas med "parlamentets ståndpunkt".)
Ändring 14
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 1
1.  Om ett kommissionsförslag inte får en majoritet av de avgivna rösterna ska talmannen, innan parlamentet röstar om förslaget till lagstiftningsresolution, uppmana kommissionen att dra tillbaka förslaget.
1.  Om ett kommissionsförslag inte får en majoritet av de avgivna rösterna eller om kammaren antagit ett förslag om förkastande, vilket kan läggas fram av det ansvariga utskottet eller minst 40 ledamöter, ska talmannen, innan parlamentet röstar om förslaget till lagstiftningsresolution, uppmana kommissionen att dra tillbaka förslaget.
Ändring 15
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 2
2.  Drar kommissionen tillbaka sitt förslag, ska talmannen fastslå att samrådsförfarandet är överflödigt och underrätta rådet om detta.
2.  Om kommissionen drar tillbaka sitt förslag, ska talmannen förklara förfarandet avslutat och underrätta rådet om detta.
Ändring 16
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 52 – punkt 3
3.  Drar kommissionen inte tillbaka sitt förslag, ska parlamentet återförvisa frågan till ansvarigt utskott utan att rösta om förslaget till lagstiftningsresolution.
3.  Om kommissionen inte drar tillbaka sitt förslag, ska parlamentet återförvisa frågan till ansvarigt utskott utan att rösta om förslaget till lagstiftningsresolution, såvida inte parlamentet, på förslag av ordföranden eller föredraganden för det ansvariga utskottet, av en politisk grupp eller av minst 40 ledamöter, väljer att rösta om förslaget till lagstiftningsresolution.
I sådana fall ska ansvarigt utskott, muntligen eller skriftligen, rapportera till parlamentet före utgången av en av parlamentet fastställd tidsfrist som inte får överstiga två månader.
I fall av återförvisning ska ansvarigt utskott, muntligen eller skriftligen, rapportera till parlamentet före utgången av en av parlamentet fastställd tidsfrist som inte får överstiga två månader.
Ändring 59
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 65a (ny) (ska införas i kapitel 6: lagstiftningsförfarandet – avslutande)
Artikel 65 a
Interinstitutionella förhandlingar i lagstiftningsförfaranden
1.  Förhandlingar med övriga institutioner som syftar till att få till stånd överenskommelser inom ramen för ett lagstiftningsförfarande ska föras i enlighet med uppförandekoden för förhandlingar i medbeslutandeärenden (bilaga XVIe).
2.  Innan det inleder sådana förhandlingar bör det ansvariga utskottet i princip fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter och fastsälla ett mandat, riktlinjer eller prioriteringar.
3.  Om förhandlingarna leder till en kompromiss med rådet efter det att utskottet har antagit sitt betänkande ska utskottet under alla omständigheter höras på nytt innan omröstning sker i plenum.
Ändring 18
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 66
1.  Om rådet i enlighet med artikel 251.2 i EG-fördraget har underrättat parlamentet om att det har godkänt parlamentets ändringar, men inte på annat sätt ändrat kommissionens förslag, eller om ingen av institutionerna har ändrat kommissionens förslag, ska talmannen tillkännage i kammaren att förslaget är slutgiltigt antaget.
Om rådet i enlighet med artikel 251.2 i EG fördraget har underrättat parlamentet om att det har godkänt parlamentets ståndpunkt ska talmannen, sedan slutgranskning har skett i enlighet med artikel 172a, tillkännage i kammaren att förslaget är antaget i den version som motsvarar parlamentets ståndpunkt.
2.  Före detta tillkännagivande ska talmannen kontrollera att inga tekniska förändringar av förslaget som rådet gjort påverkar innehållet i förslaget. I tveksamma fall ska talmannen samråda med ansvarigt utskott. Om de ändringar som gjorts anses påverka innehållet, ska talmannen underrätta rådet om att parlamentet kommer att gå vidare med en andra behandling så snart villkoren i artikel 57 har uppfyllts.
3.  Efter tillkännagivandet i punkt 1 ska talmannen tillsammans med rådets ordförande underteckna den föreslagna rättsakten och i enlighet med artikel 68 se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 19
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68 – rubriken
Undertecknande av antagna rättsakter
Krav i samband med utarbetande av rättsakter
Ändring 20
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68 – punkt 1
1.  Texten till sådana rättsakter som antas av parlamentet och rådet ska undertecknas av talmannen och av generalsekreteraren efter att dessa har kontrollerat att alla förfaranden vederbörligen avslutats.
utgår
Ändring 21
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68 – punkt 7
7.  De rättsakter som avses ovan ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på initiativ av parlamentets och rådets generalsekreterare.
utgår
Ändring 22
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 68a (ny) (att införas i kapitel 6: lagstiftningsförfarandet – avslutande)
Artikel 68a
Undertecknande av antagna rättsakter
Efter slutgranskning av den text som antagits i enlighet med artikel 172a, och efter det att det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats ska rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget undertecknas av talmannen och av generalsekreteraren, och parlamentets och rådets generalsekreterare ska se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 68
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 80a – punkt 3 – stycke 3
Ändringsförslag till de oförändrade delarna kan emellertid tillåtas undantagsvis och från fall till fall av ordföranden i det utskottet om han eller hon anser att detta är nödvändigt för att texten ska bli logisk eller för att det finns ett samband med andra tillåtliga ändringsförslag. En skriftlig motivering som rättfärdigar dessa undantag ska upprättas för dessa ändringsförslag.
Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av kommissionens förslag, ska det omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före omröstningen i enlighet med artikel 50 meddela utskottet hur den ställer sig till ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller inte.
Ändring 23
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 83 – punkt 1
1.  Om avsikten är att inleda förhandlingar om ingående, förnyande eller ändring av internationella avtal, däribland avtal inom särskilda områden som monetära frågor och handel, skaansvarigt utskott se till att kommissionen utförligt underrättar parlamentet om kommissionens rekommendation om förhandlingsmandat. Vid behov ska sekretess gälla.
1.  Om avsikten är att inleda förhandlingar om ingående, förnyande eller ändring av internationella avtal, däribland avtal inom särskilda områden som monetära frågor och handel, kandet ansvariga utskottetbesluta att utarbeta ett betänkande eller på annat sätt övervaka förfarandet och informera utskottsordförandekonferensen om det beslutet. Om lämpligt kan andra utskott uppmanas att avge yttranden i enlighet med artikel 46.1. Artiklarna 179.2, 47 eller 47a ska tillämpas i lämpliga fall.
Ordförandena och föredragandena för det ansvariga utskottet och eventuella associerade utskott, ska gemensamt vidta åtgärder för att se till att kommissionen utförligt underrättar parlamentet om rekommendationerna om förhandlingsmandat, vid behov med beaktande av sekretess, och förser parlamentet med den information som avses i punkterna 3 och 4.
Ändring 24
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 83 – punkt 6a (ny)
6a.  Före omröstningen om godkännande får ansvarigt utskott, en politisk grupp eller minst en tiondel av ledamöterna föreslå att parlamentet ska inhämta yttrande från domstolen över huruvida ett internationellt avtal är förenligt med fördragen. Om parlamentet godkänner ett sådant förslag ska omröstningen om godkännande skjutas upp till dess att domstolen har avgivit sitt yttrande.
Ändring 25
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 97 – punkt 3
3.  Parlamentet ska inrätta ett register över parlamentets handlingar. Lagstiftningshandlingar och andra handlingar som anges i en bilaga till arbetsordningen ska göras direkt tillgängliga i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 via parlamentets register. Hänvisningar till andra av parlamentets handlingar ska i största möjliga utsträckning tas med i registret.
3.  Parlamentet ska inrätta ett register över parlamentets handlingar. Lagstiftningshandlingar och vissa andra kategorier av handlingar ska göras direkt tillgängliga i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 via parlamentets register. Hänvisningar till andra av parlamentets handlingar ska i största möjliga utsträckning tas med i registret.
De handlingar som är direkt tillgängliga ska tas upp i en förteckning som ska godkännas av parlamentet och bifogas arbetsordningen som bilaga. Detta innebär inte att tillgången till handlingar av typer som inte finns med i förteckningen begränsas.
De handlingar som är direkt tillgängliga ska tas upp i en förteckning som ska godkännas av presidiet och offentliggöras på parlamentets webbplats. Detta innebär inte att tillgången till handlingar av typer som inte finns med i förteckningen begränsas. Sådana handlingar ska tillhandahållas efter skriftlig begäran.
De av parlamentets handlingar som inte är direkt tillgängliga via registret ska tillhandahållas efter skriftlig begäran.
Presidiet kan anta bestämmelser, som är i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1049/2001, om hur tillgången praktiskt ska organiseras, och som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Presidiet kan i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001 anta bestämmelser, om hur tillgången praktiskt ska organiseras, och som ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
(Bilaga XV utgår.)
Ändring 26
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 103 – punkt 1
1.  Ledamöter av kommissionen, rådet och Europeiska rådet kan när som helst anhålla om talmannens tillstånd att göra ett uttalande. Talmannen avgör när ett uttalande får göras och huruvida ett sådant uttalande ska följas av en fullständig debatt eller endast 30 minuters frågestund med korta och koncisa frågor från ledamöterna.
1.  Ledamöter av kommissionen, rådet och Europeiska rådet kan när som helst anhålla om talmannens tillstånd att göra ett uttalande. Efter varje möte i Europeiska rådet ska dess ordförande göra ett uttalande. Parlamentets talman avgör när ett uttalande får göras och huruvida ett sådant uttalande ska följas av en fullständig debatt eller endast 30 minuters frågestund med korta och koncisa frågor från ledamöterna.
Ändring 60
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 1
1.  En skriftlig förklaring på högst 200 ord om ett ämne som faller inom Europeiska unionens verksamhetsområde kan inges av upp till fem ledamöter. Skriftliga förklaringar ska tryckas på de officiella språken och delas ut. De ska tillsammans med namnen på undertecknarna finnas i ett register. Detta register ska vara offentligt och ska under sammanträdesperioderna placeras utanför ingången till plenisalen, medan det mellan sammanträdesperioderna ska placeras på en lämplig plats som bestäms av kvestorskollegiet
1.  En skriftlig förklaring på högst 200 ord om ett ämne som faller inom Europeiska unionens behörighetsområde, och som inte gäller frågor som är föremål för pågående lagstiftningsarbete, kan inges av upp till fem ledamöter. Godkännande ska ges av talmannen från fall till fall. Skriftliga förklaringar ska tryckas på de officiella språken och delas ut. De ska tillsammans med namnen på undertecknarna finnas i ett register. Detta register ska vara offentligt och ska under sammanträdesperioderna placeras utanför ingången till plenisalen, medan det mellan sammanträdesperioderna ska placeras på en lämplig plats som bestäms av kvestorskollegiet.
Ändring 27
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 3
3.  När en majoritet av parlamentets samtliga ledamöter har undertecknat en förklaring ska talmannen underrätta parlamentet om detta och i protokollet offentliggöra namnen på undertecknarna.
3.  När en majoritet av parlamentets ledamöter har undertecknat en förklaring ska talmannen underrätta parlamentet om detta, i protokollet offentliggöra namnen på undertecknarna samt offentliggöra förklaringen som en antagen text.
Ändring 28
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 4
4.  En sådan förklaring ska efter sammanträdesperioden översändas till de institutioner som anges i förklaringen, tillsammans med namnen på undertecknarna. Förklaringen ska ingå i protokollet från det sammanträde där förklaringen tillkännagavs. När förklaringen på detta sätt har offentliggjorts är förfarandet avslutat.
4.  Förfarandet avslutas i och med att förklaringen, tillsammans med namnen på undertecknarna, vid sammanträdesperiodens slut översänds till mottagarna.
Ändring 29
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 131 a
På begäran av föredraganden eller på förslag från talmanskonferensen får parlamentet också besluta att en fråga som inte behöver tas upp i en omfattande debatt ska behandlas genom att föredraganden gör en kortfattad redogörelse i kammaren. I så fall ska kommissionen ha möjlighet att uttala sig, och ledamöterna ska ha rätt att reagera genom att lägga fram en ytterligare skriftlig förklaring i enlighet med artikel 142.7.
På begäran av föredraganden eller på förslag från talmanskonferensen får parlamentet också besluta att en fråga som inte behöver tas upp i en fullständig debatt ska behandlas genom att föredraganden gör en kortfattad redogörelse i kammaren. I så fall ska kommissionen ha möjlighet att svara, varefter en debatt på högst tio minuter ska följa under vilken talmannen kan ge ordet till ledamöter som begärt ordet, varvid talartiden inte får överskrida en minut.
Ändring 30 och 66
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 142
Fördelning av talartid
Fördelning av talartid samt talarlista
1.  Talmanskonferensen kan föreslå parlamentet att talartid fördelas för en bestämd debatt. Parlamentet ska utan debatt fatta beslut om ett sådant förslag.
1.  Talmanskonferensen kan föreslå parlamentet att talartid fördelas för en bestämd debatt. Parlamentet ska utan debatt fatta beslut om ett sådant förslag.
1a.  Ingen ledamot har rätt att yttra sig om inte talmannen tilldelat ledamoten ordet. Ledamöterna ska tala från sina platser och rikta sig till talmannen. Om en talare avviker från ämnet ska talmannen återkalla talaren till ordningen.
1b.  Talmannen får för den första delen av en debatt fastställa en talarlista med en eller flera omgångar talare från varje politisk grupp som önskar yttra sig – vilket ska ske i turordning efter gruppernas storlek – samt en grupplös ledamot.
2.  Talartiden ska fördelas i enlighet med följande kriterier:
2.  Talartiden för denna del av debatten ska fördelas i enlighet med följande kriterier:
(a)  En första del av talartiden ska fördelas lika mellan alla politiska grupper.
(a)  En första del av talartiden ska fördelas lika mellan alla politiska grupper.
(b)  En andra del ska fördelas mellan de politiska grupperna i proportion till deras sammanlagda antal ledamöter.
(b)  En andra del ska fördelas mellan de politiska grupperna i proportion till deras sammanlagda antal ledamöter.
(c)  De grupplösa ledamöterna ska tilldelas en sammanlagd talartid som baseras på de delar som respektive politisk grupp tilldelas enligt a och b ovan.
(c)  De grupplösa ledamöterna ska tilldelas en sammanlagd talartid som baseras på de delar som respektive politisk grupp tilldelas enligt a och b.
3.  Avsätts en gemensam talartid för flera punkter på föredragningslistan, ska de politiska grupperna underrätta talmannen om hur stor del av talartiden som de avser att använda för varje enskild punkt. Talmannen ska se till att dessa talartider respekteras.
3.  Avsätts en gemensam talartid för flera punkter på föredragningslistan, ska de politiska grupperna underrätta talmannen om hur stor del av talartiden som de avser att använda för varje enskild punkt. Talmannen ska se till att dessa talartider respekteras.
3a.  Den resterande debattiden ska inte fördelas i förväg. I stället ska talmannen i regel ge ledamöter ordet i högst en minut. Talmannen ska så långt möjligt se till att talare från olika politiska åsiktsriktningar och från olika medlemsstater får ordet i turordning.
3b.  På begäran kan företräde ges åt ordföranden eller föredraganden i det ansvariga utskottet och åt gruppordförande som önskar tala på gruppens vägnar, eller åt talare som ersätter dessa.
3c.  Talmannen får ge ordet till ledamöter som genom att hålla upp ett blått kort visar att de vill ställa en fråga på högst en halv minut till en annan ledamot under dennes anförande, om talaren godtar detta och talmannen anser att detta inte kommer att störa debatten.
4.  Talartiden för inlägg om sammanträdesprotokollen, procedurfrågor, ändringar till det slutgiltiga förslaget till föredragningslista eller till föredragningslistan får inte överstiga en minut.
4.  Talartiden för inlägg om sammanträdesprotokollen, arbetsordningen, ändringar till det slutgiltiga förslaget till föredragningslista eller till föredragningslistan får inte överstiga en minut.
4a.  Utan att det påverkar talmannens övriga disciplinära befogenheter kan talmannen från det fullständiga förhandlingsreferatet avföra anföranden och inlägg från ledamöter som inte tilldelats ordet eller som överskridit den tilldelade talartiden.
5.  Kommissionen och rådet ska som regel ha rätt att yttra sig i en debatt om ett betänkande direkt efter det att betänkandet har lagts fram av föredraganden. Kommissionen, rådet och föredraganden får höras igen, särskilt för att bemöta uttalanden från Europaparlamentets ledamöter.
5.  Kommissionen och rådet ska som regel ha rätt att yttra sig i en debatt om ett betänkande direkt efter det att betänkandet har lagts fram av föredraganden. Kommissionen, rådet och föredraganden får höras igen, särskilt för att bemöta uttalanden från ledamöterna.
6.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen försöka komma överens med kommissionen och rådet om en lämplig fördelning av talartiden för dessa institutioner.
6.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 197 i EG-fördraget ska talmannen försöka komma överens med kommissionen och rådet om en lämplig fördelning av talartiden för dessa institutioner.
7.  Ledamöter som inte yttrat sig under en debatt kan, högst en gång per sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig förklaring på högst 200 ord som ska bifogas protokollet från debatten.
7.  Ledamöter som inte yttrat sig under en debatt får, högst en gång per sammanträdesperiod, lämna in en skriftlig förklaring på högst 200 ord som ska bifogas protokollet från debatten.
(Artiklarna 141 och 143 utgår.)
Ändring 32
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 150 – punkt 6 – stycke 2a (nytt)
När färre än 100 ledamöter är närvarande kan kammaren inte fatta ett sådant beslut om minst en tiondel av de närvarande ledamöterna motsätter sig detta.
Ändring 33
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 156
Om flera än 50 ändringsförslag har ingetts till ett betänkande för behandling i plenum får talmannen, efter samråd med utskottsordföranden, uppmana det ansvariga utskottet att hålla ett sammanträde för att behandla ändringsförslagen. Endast ändringsförslag som då stöds av minst en tiondel av utskottets ledamöter ska tas upp till omröstning i plenum.
Om mer än 50 ändringsförslag och krav på särskild eller delad omröstning har ingetts till ett betänkande för behandling i plenum får talmannen, efter samråd med utskottsordföranden, uppmana det ansvariga utskottet att hålla ett sammanträde för att behandla dessa ändringsförslag eller krav. Endast ändringsförslag och krav på särskild eller delad omröstning som då stöds av minst en tiondel av utskottets ledamöter ska tas upp till omröstning i plenum.
Ändring 34
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 157 – punkt 1
1.  En politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan begära delad omröstning om ett textavsnitt som ska gå till omröstning innehåller två eller flera bestämmelser, syftar på två eller flera punkter eller kan indelas i två eller flera delar som var och en har en egen logisk betydelse eller ett eget normativt värde.
1.  En politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan begära delad omröstning om ett textavsnitt som ska gå till omröstning innehåller två eller flera bestämmelser, syftar på två eller flera punkter eller kan indelas i två eller flera delar som har en egen betydelse och/eller ett eget normativt värde.
Ändring 35
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 159a (ny)
Artikel 159a
Slutomröstning
När omröstning sker om lagstiftningsförslag, oavsett om det rör sig om en enstaka omröstning och/eller om en slutomröstning, ska parlamentet använda omröstning med namnupprop med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet.
Ändring 36
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 160 – punkt 1
1.  Utöver de fall som anges i artiklarna 99.4 och 100.5, ska omröstning med namnupprop förrättas om detta skriftligen begärs av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter kvällen före omröstningen, såvida inte talmannen fastställer en ny tidsfrist.
1.  Utöver de fall som anges i artiklarna 99.4, 100.5 och 159a, ska omröstning med namnupprop förrättas om detta skriftligen begärs av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter kvällen före omröstningen, såvida inte talmannen fastställer en ny tidsfrist.
Ändring 37
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 160 – punkt 2 – stycke 1
2.  Namnuppropet ska ske i bokstavsordning och börja med namnet på en ledamot som tas fram genom lottdragning. Talmannen ska rösta sist.
2.  Omröstningen med namnupprop ska genomföras med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet. Om det senare av tekniska orsaker inte kan användas ska namnuppropet ske i bokstavsordning och börja med namnet på en ledamot som tas fram genom lottdragning. Talmannen ska rösta sist.
Ändring 38
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 162 – punkt 4 – stycke 1
4.  Två till sex genom lottdragning framtagna ledamöter ska räkna de röster som avges i en sluten omröstning.
4.  Två till åtta genom lottdragning framtagna ledamöter ska räkna de röster som avges i en sluten omröstning, förutom vid elektronisk omröstning.
Ändring 39
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 172
1.  Protokollet från varje sammanträde, innehållande parlamentets beslut och namnen på talarna, ska delas ut minst en halvtimme före inledningen av det därpå följande sammanträdets eftermiddagsblock.
1.  Protokollet från varje sammanträde, med uppgifter om parlamentets förfaranden och beslut och namnen på talarna, ska delas ut minst en halvtimme före inledningen av det därpå följande sammanträdets eftermiddagsblock.
Som "beslut" avses i samband med ett lagstiftningsförfarande även alla av parlamentet antagna ändringsförslag, även om kommissionsförslaget eller rådets gemensamma ståndpunkt till slut förkastas eller avvisas i enlighet med artikel 52.1 respektive artikel 61.3.
Som "beslut" avses i samband med ett lagstiftningsförfarande även alla av parlamentet antagna ändringsförslag, även om kommissionsförslaget eller rådets gemensamma ståndpunkt till slut förkastas eller avvisas i enlighet med artikel 52.1 respektive artikel 61.3.
De texter som parlamentet antagit ska delas ut separat. När de texter som avser lagstiftning som parlament antagit omfattar ändringar, ska de offentliggöras i en konsoliderad version.
2.  Vid inledningen av varje sammanträdes eftermiddagsblock ska talmannen förelägga kammaren protokollet från föregående sammanträde för justering.
2.  Vid inledningen av varje sammanträdes eftermiddagsblock ska talmannen förelägga kammaren protokollet från föregående sammanträde för justering.
3.  Framförs invändningar mot protokollet ska kammaren avgöra huruvida de föreslagna ändringarna ska beaktas. Ingen ledamot får yttra sig om protokollet i mer än en minut.
3.  Om invändningar framförs mot protokollet ska kammaren avgöra huruvida de föreslagna ändringarna ska beaktas. Ingen ledamot får yttra sig i frågan i mer än en minut.
4.  Protokollet ska undertecknas av talmannen och generalsekreteraren och förvaras i parlamentets arkiv. Det ska inom en månad offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
4.  Protokollet ska undertecknas av talmannen och generalsekreteraren och förvaras i parlamentets arkiv. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 40
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 172a (ny)
Artikel 172a
Antagna texter
1.  Texter som parlamentet antagit ska offentliggöras omedelbart efter omröstningen. De ska föreläggas kammaren tillsammans med det relevanta sammanträdesprotokollet och förvaras i parlamentets arkiv.
2.  Texter som parlamentet antagit ska genomgå en juridisk och språklig slutgranskning under ansvar av talmannen. När sådana texter antas efter en överenskommelse mellan parlamentet och rådet ska slutgranskningen göras av de båda institutionerna, som ska verka i nära samarbete och gemensamt samförstånd.
3.  Förfarandet i artikel 204a ska tillämpas när det, för att säkra textens enhetlighet och kvalitet i enlighet med parlamentets vilja, krävs anpassningar som inte bara handlar om rättelser av tryckfel eller rättelser som krävs för att samtliga språkversioner ska ges en enhetlig utformning, bli språkligt korrekta och terminologiskt konsekventa.
4.  De texter som parlamentet antagit enligt förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget ska utformas som konsoliderade texter. I fall där överenskommelser med rådet inte låg till grund för parlamentets omröstning ska eventuella ändringar som antagits markeras i den konsoliderade texten.
5.  Efter slutgranskningen ska de antagna texterna undertecknas av talmannen och av generalsekreteraren och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 41
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 175
Tillsättning av tillfälliga utskott
Tillsättning av särskilda utskott
Parlamentet kan när som helst på förslag från talmanskonferensen tillsätta tillfälliga utskott, vars behörighetsområden, sammansättning och mandatperioder ska fastställas vid samma tidpunkt som beslut om deras tillsättning fattas. Mandatperioden får vara högst tolv månader, såvida inte parlamentet vid denna periods utgång förlänger den.
Parlamentet kan när som helst på förslag från talmanskonferensen tillsätta särskilda utskott, vars ansvarsområden, sammansättning och mandatperioder ska fastställas vid samma tidpunkt som beslut om deras tillsättning fattas. Mandatperioden får vara högst tolv månader, såvida inte parlamentet vid denna periods utgång förlänger den.
Eftersom tillfälliga utskotts ansvarsområden, sammansättning och mandatperioder fastställs vid samma tidpunkt som dessa utskott tillsätts, kan parlamentet inte vid en senare tidpunkt besluta att ändra behörighetsområdena genom att begränsa eller utvidga dessa.
Eftersom särskilda utskotts ansvarsområden, sammansättning och mandatperioder fastställs vid samma tidpunkt som dessa utskott tillsätts, kan parlamentet inte vid en senare tidpunkt besluta att ändra ansvarsområdena genom att begränsa eller utvidga dessa.
Ändring 42
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 177 – punkt 1 – tolkningen (ny)
Vid upprätthållandet av det storleksmässiga förhållandet mellan de politiska grupperna ska närmaste lämpliga heltal användas. Om en grupp beslutar att inte ha några platser i ett visst utskott ska platserna i fråga förbli vakanta och utskottet minska i storlek i motsvarande omfattning. De politiska grupperna får inte utbyta platser sinsemellan.
Ändring 43
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 179 – punkt 2
2.  Om ett ständigt utskott förklarar sig obehörigt att behandla ett ärende, eller om en behörighetstvist uppstår mellan två eller flera ständiga utskott, ska frågan om behörighet hänskjutas till talmanskonferensen senast fyra arbetsveckor efter det att ärendets hänvisning till utskott har tillkännagivits i kammaren. Utskottsordförandekonferensen ska underrättas, vilken kan utfärda rekommendationer till talmanskonferensen. Talmanskonferensen ska fatta beslut senast sex arbetsveckor efter det att ärendet hänskjutits till konferensen. Annars ska ärendet tas upp till beslut på föredragningslistan för påföljande sammanträdesperiod.
2.  Om ett ständigt utskott förklarar att ett ärende inte hör till dess ansvarsområde, eller om en behörighetstvist uppstår mellan två eller flera ständiga utskott, ska ansvarsfrågan hänskjutas till talmanskonferensen senast fyra arbetsveckor efter det att ärendets hänvisning till utskott har tillkännagivits i kammaren. Talmanskonferensen ska fatta beslut inom sex veckor på grundval av en rekommendation från utskottsordförandekonferensen, eller, om ingen sådan rekommendation föreligger, från dess ordförande. Om talmanskonferensen inte har fattat ett beslut inom denna frist ska rekommendationen anses vara godkänd.
Ändring 44
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 179 – punkt 2 – tolkning (nytt)
Utskottsordförandena kan ingå avtal med andra utskottsordförande angående fördelningen av ett ärende till ett visst utskott, om nödvändigt efter att tillstånd har erhållits att inleda ett förfarande med associerade utskott i enlighet med artikel 47.
Ändring 45
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 182a (ny)
Artikel 182a
Utskottssamordnare och skuggföredragande
1.  De politiska grupperna får utse en av sina medlemmar till samordnare.
2.  Utskottssamordnarna ska vid behov kallas samman av sina utskottsordföranden för att förbereda beslut som utskottet ska fatta, särskilt beslut om förfarande och om utnämning av föredragande. Utskottet får delegera ansvaret att fatta vissa beslut till samordnarna, dock inte ansvaret att fatta beslut om antagande av betänkanden, yttranden eller ändringsförslag. Vice ordförandena får inbjudas att delta som rådgivare i utskottssamordnarnas möten. Samordnarna ska sträva efter att komma överens. Om de inte kan komma överens får de fatta beslut endast med en majoritet som klart och tydligt representerar en stor majoritet i utskottet, under beaktande av antalet ledamöter i respektive grupp.
3.  De politiska grupperna får för varje betänkande utse en skuggföredragande som ska följa utvecklingen beträffande betänkandet och utverka kompromisser inom utskottet på gruppens vägnar. Deras namn ska tillkännages för ordföranden. Utskottet får på förslag av samordnarna särskilt besluta att inbegripa skuggföredragandena i arbetet med att nå överenskommelser med rådet i medbeslutandeförfaranden.
Ändring 46
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 184
Protokoll från varje utskottssammanträde ska delas ut till utskottets samtliga ledamöter och föreläggas utskottet för justering vid det därpå följande sammanträdet.
Protokoll från varje utskottssammanträde ska delas ut till utskottets samtliga ledamöter och föreläggas utskottet för justering.
Ändring 47
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 186
Artiklarna 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143.1, 146, 148, 150-153, 155, 157.1, 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 och 171 ska i tillämpliga delar gälla även utskottssammanträden.
Artiklarna 11, 12, 13, 16, 17, 34–41, 140, 141, 143.1, 146, 148, 150-153, 155, 157.1, 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 och 171 ska i tillämpliga delar gälla även utskottssammanträden.
Ändring 48
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 188 – punkt 6a (ny)
6a.  När en punkt på föredragningslistan rör delegationens ansvarsområde ska ordföranden för delegationen ges en möjlighet att höras av ett utskott. Detsamma ska gälla för utskottets ordförande eller föredragande vid en delegations sammanträden.
Ändring 49
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 1a (ny)
1a.  När betänkandet särskilt rör tillämpningen eller tolkningen av EU:s lagstiftning, eller föreslagna ändringar till befintlig lagstiftning, ska utskottet med ansvar för ärendet associeras i enlighet med artikel 46.1 och artikel 47 första och den andra strecksatsen. Det ansvariga utskottet ska utan omröstning godkänna förslag som gäller delar av resolutionsförslaget och som mottagits från utskottet med ansvar för ärendet, avseende tillämpningen eller tolkningen av EU:s lagstiftning eller ändringar till befintlig lagstiftning. Om det ansvariga utskottet inte godkänner förslagen kan det associerade utskottet lägga fram dem direkt för parlamentet.
Ändring 50
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 204 – led ca (nytt)
ca)  Riktlinjer och uppförandekoder som antagits av parlamentets ansvariga organ (bilagorna XVIa, XVIb och XVIe).
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy