Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0248(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0257/2009

Indgivne tekster :

A6-0257/2009

Forhandlinger :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0360

Vedtagne tekster
PDF 108kWORD 49k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, beskyttelse af privatlivets fred og forbrugerbeskyttelse ***II
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
BERIGTIGELSER
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. maj 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (16497/1/2008 - C6-0068/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0698),

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2008)0723),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0257/2009),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   tager Kommissionens erklæringer, som er vedføjet denne beslutning, til efterretning;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster af 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 6. maj 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, direktiv 2002/58/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor og forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse
P6_TC2-COD(2007)0248

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/136/EF).


BILAG

Kommissionens erklæring om forsyningspligt

Betragtning (3a) - Forsyningspligt

Kommissionen noterer sig teksten i betragtning (3a), som Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om.

Kommissionen ønsker i den forbindelse at understrege, at den som anført i meddelelsen KOM (2008)0572 af 25. september 2008 om forsyningspligtens omfang i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i løbet af 2009 vil lancere en bred debat på EU-niveau, hvor en lang række alternative tilgange vil blive undersøgt, og alle berørte parter vil få lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter.

Kommissionen vil sammenfatte debatten i en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet og vil senest den 1. maj 2010 i nødvendigt omfang fremsætte forslag til ændring af forsyningspligtdirektivet.

Kommissionens erklæring om underretning om brud på datasikkerheden

Artikel 2, litra h) og artikel 4, stk. 3 - direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation

Med reformen af regelsættet for elektronisk kommunikation bliver der indført et nyt begreb i EU's regler om beskyttelse af data og privatliv: udbydere af elektroniske kommunikationstjenester og -netværk er forpligtede til at anmelde brud på datasikkerheden. Det er et vigtigt skridt i retning af en forbedret sikkerhed og beskyttelse af privatlivet, selv om det på nuværende tidspunkt er begrænset til elektroniske kommunikationstjenester.

Kommissionen noterer sig Europa-Parlamentets ønske om, at en forpligtelse til at underrette om brud på persondatasikkerheden ikke begrænses til elektroniske kommunikationstjenester, men udvides til også at omfatte udbydere af informationssamfundstjenester. En sådan tilgang ville være helt i tråd med den generelle offentlige politiske målsætning om at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger og deres mulighed for at anlægge sag, såfremt der sker misbrug af sådanne oplysninger.

I denne forbindelse ønsker Kommissionen at fastholde sit standpunkt, som blev fremsat i løbet af forhandlingerne om reformen af regelsættet, at forpligtelsen for udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester til at anmelde brud på persondatasikkerheden giver anledning til at udvide debatten til generelle krav om underretning ved brud.

Derfor vil Kommissionen straks påbegynde det nødvendige forberedende arbejde, herunder høring af interesserede parter med henblik på at fremlægge passende forslag på dette område inden 2011. Derudover vil Kommissionen rådføre sig med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om muligheden for anvendelse med øjeblikkelig virkning af principperne i reglerne om underretning i tilfælde af brud på datasikkerheden i direktiv 2002/58/EF inden for andre sektorer, uanset hvilken sektor eller type af oplysninger der er tale om.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik