Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0248(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0257/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0257/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0360

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 280kWORD 54k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών ***II
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0698),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0723),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0257/2009),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   λαμβάνει γνώση της δήλωσης της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 6 Μαΐου 2009 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
P6_TC2-COD(2007)0248

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2009/136/ΕΚ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την καθολική υπηρεσία

Αιτιολογική σκέψη 3α - Καθολική υπηρεσία

Η Επιτροπή επισημαίνει το κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 3α στο οποίο συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή προτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, να επιβεβαιώσει εκ νέου ότι, όπως ορίζεται στην κοινοποίηση COM (2008)0572 της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίες στα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στη διάρκεια του 2009 θα προωθήσει τη διεξαγωγή εκτεταμένων συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ όπου θα εξεταστεί ένα μεγάλο εύρος εναλλακτικών προσεγγίσεων και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η Επιτροπή θα συνοψίσει τη συζήτηση σε μια κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα παρουσιάσει τις εν λόγω προτάσεις μέχρι την 1η Μαΐου 2010 σχετικά με την οδηγία καθολικής υπηρεσίας κατά περίπτωση.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων

Άρθρο 2 στοιχείο η) και άρθρο 4 παράγραφος 3 – Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η μεταρρύθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου για Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες εισαγάγει μια νέα έννοια στους κανόνες προστασίας δεδομένων και ιδιωτικής ζωής: την υποχρεωτική γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων από τους φορείς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ύπαρξη βελτιωμένης προστασίας ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής, παρόλο που στο στάδιο αυτό αφορά μόνο τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η Επιτροπή επισημαίνει την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτως ώστε η υποχρέωση για γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων να μην περιορίζεται μόνο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά να εφαρμόζεται, επίσης, και σε οντότητες όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας πληροφοριών. Μια τέτοια προσέγγιση θα συνάδει πλήρως με τον συνολικό στόχο της δημόσιας πολιτικής για βελτίωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για παροχή δυνατότητας στους πολίτες να προβούν σε ενέργειες σε ανάλογη περίπτωση παραβίασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να επιβεβαιώσει εκ νέου την άποψή της, όπως έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου, ότι η υποχρέωση για τους φορείς παροχής δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων καθιστά σκόπιμη την επέκταση της συζήτησης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης παραβιάσεων με γενικότερο πεδίο εφαρμογής.

Η Επιτροπή, συνεπώς, θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση τις κατάλληλες προπαρασκευαστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την παρουσίαση προτάσεων στον τομέα αυτό, όπως κρίνεται σκόπιμο έως το τέλος του 2011. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα διαβουλευτεί με την Ομάδα του Άρθρου 29 καθώς και με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πιθανότητα εφαρμογής και σε άλλους τομείς των αρχών που περιλαμβάνονται στους κανόνες γνωστοποίησης παραβιάσεων δεδομένων στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, ανεξάρτητα από τον τομέα ή τον τύπο δεδομένων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου