Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0248(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0257/2009

Esitatud tekstid :

A6-0257/2009

Arutelud :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0360

Vastuvõetud tekstid
PDF 198kWORD 58k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused, eraelu puutumatuse kaitse ja tarbijakaitse ***II
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
PARANDUSED
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste koostöö kohta (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (16497/1/2008 – C6-0068/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0698) suhtes;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0723);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0257/2009),

1.   kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.   võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. mail 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul, direktiivi 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris ning määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta
P6_TC2-COD(2007)0248

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/136/EÜ) lõplikule kujule.)


LISA

Komisjoni deklaratsioon universaalteenuse kohta

preambuli 3 punkt a − universaalteenus

Komisjon võtab arvesse preambuli 3 punkti a teksti, mille osas Euroopa Parlament ja nõukogu kokku leppisid.

Komisjon soovib selles kontekstis kinnitada, et vastavalt 2008. aasta 25. septembri teatisele COM(2008)0572 elektroonilise sidevõrkude ja -teenuste valdkonna universaalteenuse ulatuse kohta edendab see 2009. aasta jooksul laialdast Euroopa Liidu tasandil arutelu, mis uurib suurt valikut alternatiivseid lähenemisi ja võimaldab huvitatud osapooltel oma vaateid väljendada.

Komisjon võtab arutelu kokku Euroopa Parlamendile ja nõukogule suunatud teatises ning esitab vastavalt vajadusele universaalteenuse direktiiviga seotud ettepanekud 2010. aasta 1. maiks.

Komisjoni deklaratsioon andmete puutumatuse rikkumisest teavitamise kohta

artikli 2 punkt h ja artikli 4 punkt 3 – e-privaatsuse direktiiv

Elektroonilist sidet reguleeriva raamistiku reformimine kehtetab Euroopa Liidu andmekaitse- ja privaatsuseeskirjadele uue põhimõtte: elektronsideteenuste ja -võrkude pakkujate poolt isikuandmete puutumatuse rikkumisest kohustuslikus korras teavitamise. See on tähtis samm suurema turvalisuse ja privaatsuskaitse suunas, kuigi selles etapis piirdub see vaid elektronside valdkonnaga.

Komisjon võtab arvesse Euroopa Parlamendi soovi, et kohustus isikuandmete puutumatuse rikkumisest teavitada ei tohiks piirneda vaid elektronside valdkonnaga, vaid võiks kehtida ka sellistele üksustele nagu teabeühiskonna teenuste pakkujad. Selline lähenemine oleks täielikult kooskõlas üldise avaliku poliitilise eesmärgiga parandada Euroopa Liidu kodanike isikuandmete kaitset ning nende võimet tegutseda, kui selliseid andmeid ohustatakse.

Selles kontekstis soovib komisjon kinnitada oma arvamust, mida deklareeriti reguleeriva raamistiku reformimise üle peetud läbirääkimistel, et avalike elektronsideteenuste pakkujate kohustus teavitada isikuandmete puutumatuse rikkumisest võimaldab laiendada arutelu üldiselt kohaldatavatele rikkumistest teavitamise nõuetele.

Komisjon alustab seega viivitamatult vastavaid ettevalmistusi, kaasa arvatud huvigruppidega nõupidamist, eesmärgiga esitada vastavalt vajadusele hiljemalt aastaks 2011 selles valdkonnas ettepanekud. Lisaks sellele konsulteerib komisjon Euroopa andmekaitseinspektoriga võimaluse osas kohaldada teistes valdkondades viivitamata direktiivis 2002/58/EÜ käsitletud andmete puutumatuse rikkumisest teavitamise põhimõtteid, hoolimata sellest, millise valdkonna või andmeliigiga on tegu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika