Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0248(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0257/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0257/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0360

Hyväksytyt tekstit
PDF 193kWORD 60k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut, yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja ***II
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
OIKAISUT
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0698)

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2008)0723),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0257/2009),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   panee merkille päätöslauselmaan liitetyt komission lausumat;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
P6_TC2-COD(2007)0248

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/136/EY.)


LIITE

Komission julkilausuma yleispalveluista

Johdanto-osan 3 a kappale – yleispalvelut

Komissio panee merkille johdanto-osan kappaleen (3 a) tekstin, josta Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet.

Komissio haluaa tässä yhteydessä vahvistaa, että kuten sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen alalla tarjottavan yleispalvelun laajuudesta 25. syyskuuta 2008 annetussa tiedonannossa KOM(2008)0572 todetaan, komissio edistää vuoden 2009 aikana EU:ssa laajamittaista keskustelua, jossa tarkastellaan useita erilaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja annetaan kaikkien asianosaisten ilmaista näkemyksensä.

Komissio tekee yhteenvedon keskustelusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavassa tiedonannossa, ja esittää 1. toukokuuta 2010 mennessä yleispalveludirektiivin osalta tarvittaessa ehdotuksia.

Komission julkilausuma tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisesta

2 artiklan h kohta ja 4 artiklan 3 kohta – sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi

Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän uudistamisen yhteydessä otetaan käyttöön uusi malli tietosuojaa ja yksityisyyttä koskeville EU:n säännöille: sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien ja verkkojen ylläpitäjien pakollinen ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Se on tärkeä askel kohti tehostettua turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa, vaikka se tässä vaiheessa rajoittuu sähköisen viestinnän alaan.

Komissio panee merkille Euroopan parlamentin tahdon, jonka mukaan velvoitetta ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ei pitäisi rajoittaa sähköisen viestinnän alaan, vaan sitä pitäisi myös soveltaa muihin tahoihin, kuten tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajiin. Tällainen lähestymistapa olisi täysin EU:n kansalaisten henkilötietojen suojaamisen tehostamista koskevan julkisen politiikan yleisen tavoitteen mukainen, ja se vastaisi myös kansalaisten kykyä ryhtyä toimiin, jos kyseiset tiedot on vaarannettu.

Tässä yhteydessä komissio haluaa vahvistaa sääntelyjärjestelmän uudistamista koskevien neuvottelujen aikana esittämänsä näkemyksen, jonka mukaan julkisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksista mahdollistaa keskustelun ulottamisen yleisesti sovellettaviin loukkauksia koskeviin ilmoitusvaatimuksiin.

Siksi komissio aikoo viipymättä käynnistää asianmukaiset valmistelut, jotka käsittävät myös sidosryhmien kuulemisen ja joiden tavoitteena on esitellä tarvittaessa ehdotuksia tällä alalla vuoden 2011 loppuun mennessä. Lisäksi komissio kuulee Euroopan tietosuojavaltuutettua mahdollisuudesta soveltaa välittömästi muilla aloilla periaatteita, jotka sisältyvät direktiivin 2002/58/EY tietoturvaloukkauksista ilmoittamista koskeviin sääntöihin, riippumatta alasta tai kyseessä olevien tietojen tyypistä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö