Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0248(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0257/2009

Pateikti tekstai :

A6-0257/2009

Debatai :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0360

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 49k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Elektroninių ryšių tinklas ir paslaugos, privataus gyvenimo ir vartotojų apsauga **II
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
KLAIDŲ IŠTAISYMAI
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0698) per pirmąjį svarstymą ,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0723),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0257/2009),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   atsižvelgia į Komisijos pareiškimus, pridėtus prie šios rezoliucijos;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, 2008 09 24, P6_TA(2008)0452.


Europos Parlamento pozicija, priimta per antrąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/.../EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo
P6_TC2-COD(2007)0248

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/136/EB.)


PRIEDAS

Komisijos deklaracija dėl universaliųjų paslaugų

3a konstatuojamoji dalis - Universaliosios paslaugos

Komisija atkreipia dėmesį į 3a konstatuojamosios dalies tekstą, dėl kurio susitarė Europos Parlamentas ir Taryba.

Tokiomis aplinkybėmis Komisija nori dar kartą patvirtinti, kad, kaip yra nurodžiusi 2008 m. rugsėjo 25 d. Komunikate COM (2008)0572 dėl elektroninių ryšių tinklų ir kitų tokių universaliųjų paslaugų apimties, 2009 m. ji skatins išsamias diskusijas ES lygiu, per kurias bus nagrinėjami įvairūs alternatyvūs metodai ir sudarytos sąlygos visiems suinteresuotiems subjektams pareikšti savo nuomonę.

Komisija komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai apibendrins diskusijas ir iki 2010 m. gegužės 1 d. pateiks reikalingus pasiūlymus dėl universaliųjų paslaugų direktyvos.

Komisijos deklaracija dėl pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą

2 straipsnio h punktas ir 4 straipsnio 3 dalis – E. privatumo direktyva

Elektroninių ryšių reguliavimo pagrindų reforma įvedama nauja ES duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių srityje koncepcija: elektroninių ryšių paslaugų ir tinklų teikėjai privalo pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Tai yra svarbus žingsnis siekiant didesnio saugumo ir geresnės privatumo apsaugos, nors šioje stadijoje tokia apsauga taikoma tik elektroninių ryšių sektoriui.

Komisija atkreipia dėmesį į Europos Parlamento norą pareigą pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimus taikyti ne tik elektroninių ryšių sektoriuje, bet ir įstaigoms, pavyzdžiui informacinės visuomenės paslaugų teikėjams. Tokia pozicija visiškai atitiktų bendrą viešosios politikos tikslą - pagerinti ES piliečių asmens duomenų apsaugą ir padidinti piliečių galimybes imtis veiksmų, kai tokiems duomenims iškyla pavojus.

Tokiomis aplinkybėmis Komisija nori dar kartą patvirtinti per derybas dėl reguliavimo pagrindų reformos pateiktą poziciją, kad viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams nustatyta pareiga pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimus sudaro tinkamas sąlygas išplėsti diskusijas ir diskutuoti dėl bendrai taikomų reikalavimų pranešti apie pažeidimus.

Todėl Komisija nedelsdama pradės tinkamus parengiamuosius darbus, įskaitant konsultacijas su suinteresuotais subjektais, siekdama, prireikus, ne vėliau kaip 2011 m. pabaigoje pateikti pasiūlymus šioje srityje. Be to, Komisija konsultuosis su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu dėl galimybių nedelsiant taikyti principus dėl pranešimą apie duomenų apsaugos pažeidimus, nustatytus Direktyvos 2002/58/EB taisyklėse, neatsižvelgiant į susijusį sektorių arba duomenų tipą.

Teisinė informacija - Privatumo politika