Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0257/2009

Predkladané texty :

A6-0257/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0360

Prijaté texty
PDF 291kWORD 55k
Streda, 6. mája 2009 - Štrasburg
Elektronické komunikačné siete a služby, osobné údaje a ochrana súkromia ***II
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
KORIGENDÁ
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0698),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2008)0723),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0257/2009),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   berie na vedomie vyhlásenia Komisie priložené k tomuto uzneseniu;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 6. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa
P6_TC2-COD(2007)0248

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/136/ES.)


PRÍLOHA

Vyhlásenie Komisie o univerzálnej službe

Odôvodnenie 3a - univerzálna služba

Komisia berie do úvahy text odôvodnenia 3a, ktorý odsúhlasil Európsky parlament a Rada.

Komisia chce v tejto súvislosti opätovne potvrdiť, že ako vyhlásila vo svojom oznámení KOM(2008)0572 z 25. septembra 2008 o rozsahu univerzálnej služby v elektronických komunikačných sieťach a službách, bude v priebehu roka 2009 podporovať rozsiahlu diskusiu na úrovni EÚ, ktorou sa preskúma široký rozsah alternatívnych prístupov a umožní, aby všetky zainteresované strany vyjadrili svoj názor.

Komisia zhrnie túto diskusiu do oznámenia Európskemu parlamentu a Rade a ak to bude potrebné, predloží do 1. mája 2010 tieto návrhy vo vzťahu k smernici o univerzálnej službe.

Vyhlásenie Komisie o oznámení o narušení údajov

Článok 2 písm. h) a článok 4 ods. 3 – smernica o súkromí v elektronickej komunikácii

Reforma regulačného rámca elektronických komunikácií zavádza nový pojem do pravidiel ochrany údajov a súkromia v EÚ: povinné oznámenie o narušeniach osobných údajov zo strany poskytovateľov elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb. Je to dôležitý krok k posilneniu ochrany bezpečnosti a súkromia, hoci v tejto fáze sa stále týka len sektora elektronických komunikácií.

Komisia berie do úvahy želanie Európskeho parlamentu, že povinnosť oznamovať narušenia osobných údajov by sa nemala týkať len sektora elektronických komunikácií, ale mala by sa vzťahovať aj na subjekty, ako sú napríklad poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti. Takýto prístup by bol v plnom súlade s celkovým cieľom verejnej politiky – zvýšiť ochranu osobných údajov európskych občanov a ich schopnosť konať v prípade narušenia týchto údajov.

Komisia chce v tejto súvislosti opätovne potvrdiť svoje stanovisko, ako vyhlásila v priebehu rokovaní o reforme regulačného rámca, že v súvislosti so záväzkom poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb oznámiť narušenia osobných údajov je vhodné rozšíriť diskusiu na všeobecne uplatniteľné požiadavky oznámenia o narušení.

Komisia preto bezodkladne začne s príslušnými prípravnými prácami vrátane konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom predstaviť vhodným spôsobom návrhy v tejto oblasti do konca roku 2011. Okrem toho bude Komisia konzultovať s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov možnosti okamžitého uplatnenia zásad obsiahnutých v pravidlách oznámenia o narušení údajov v smernici 2002/58/ES aj na iné odvetvia, bez ohľadu na odvetvie alebo typ údajov, ktorých sa to týka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia