Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0248(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0257/2009

Ingivna texter :

A6-0257/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.1
CRE 06/05/2009 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0360

Antagna texter
PDF 256kWORD 49k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, behandling av personuppgifter och integritetsskydd ***II
P6_TA(2009)0360A6-0257/2009
RÄTTELSER
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0698),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0723),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0257/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förklaringar som bifogas resolutionen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


Europaparlamentets ståndpunkt antagen vid andra behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen
P6_TC2-COD(2007)0248

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första/andra behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/136/EG.)


BILAGA

Kommissionens förklaring

Samhällsomfattande tjänster (skäl 3a)

Kommissionen noterar den text i skäl 3a som Europaparlamentet och rådet kommit överens om.

I enlighet med vad som uppgavs i dess meddelande KOM(2008)0572 av den 25 september 2008 om omfattningen av samhällsomfattande tjänster när det gäller elektroniska kommunikationsnätverk och kommunikationstjänster, vill kommissionen bekräfta att den under 2009 kommer att verka för en omfattande debatt på EU-nivå där man ska undersöka en bred uppsättning alternativa strategier och möjliggöra för alla berörda parter att uttrycka sina synpunkter.

Kommissionen kommer att sammanfatta debatten i ett meddelande till Europaparlamentet och rådet och senast den 1 maj 2010 kommer den att alltefter behov lägga fram förslag som gäller direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Rapportering om överträdelse av dataskyddsbestämmelserna

Artiklarna 2 h och 4.3 – direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

Genom reformen av regelverket för elektronisk kommunikation införs ett nytt begrepp för EU:s uppgiftsskydd och integritetsbestämmelser: obligatoriska meddelanden om personuppgiftsöverträdelser från leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster och kommunikationsnät. Detta är ett viktigt steg mot förbättrad säkerhet och ökat integritetsskydd, även om det på detta stadium är begränsat till sektorn för elektronisk kommunikation.

Kommissionen noterar Europaparlamentets önskan att en skyldighet att meddela personuppgiftsöverträdelser inte ska begränsas till sektorn för elektronisk kommunikation utan också gälla aktörer såsom leverantörer av informationssamhällets tjänster. En sådan strategi skulle vara helt i linje med de övergripande offentliga politiska målen för att förbättra skyddet för EU-medborgarnas personuppgifter och deras möjlighet att vidta åtgärder om dessa uppgifter hanteras felaktigt.

Kommissionen vill här upprepa sin åsikt, som uppgetts under förhandlingarna om reformen av regelverket, att skyldigheten för leverantörer av offentligt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att meddela om personuppgiftsöverträdelser gör det lämpligt att utvidga debatten till generella krav på meddelanden om överträdelser.

Kommissionen kommer därför att utan dröjsmål inleda ett lämpligt förberedande arbete som inkluderar samråd med intressenter, med syfte att lägga fram förslag inom detta område senast 2011 i enlighet med behoven. Dessutom kommer kommissionen att samråda med Europeiska datatillsynsmannen om potentialen för omedelbar tillämpning inom andra sektorer av de principer som uttrycks i reglerna om meddelanden om personuppgiftsöverträdelser i direktiv 2002/58/EG, oavsett vilken sektor eller vilken typ av uppgifter det gäller.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy