Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0249(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0271/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0271/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 6.3
CRE 06/05/2009 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0362

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 269kWORD 37k
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο
Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και Υπηρεσία ***II
P6_TA(2009)0362A6-0271/2009
Ψήφισμα
 Κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της εκδόσεως κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Τηλεπικοινωνίες (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0699),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0720),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0271/2009),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 6 Μαΐου 2009 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας
P6_TC2-COD(2007)0249

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου