Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0001(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0246/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0246/2009

Keskustelut :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0368

Hyväksytyt tekstit
PDF 197kWORD 46k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Yhteisön ohjelma rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi ***I
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta (KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0014),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0031/2009),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 6. toukokuuta 2009 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä ehdotus sellaisena kuin se on tarkistettuna EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0246/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyn viitemäärän on oltava yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 otsakkeen 1 a enimmäismäärän kanssa, ja huomauttaa, että vuotuisesta määrästä päätetään vuotuisessa talousarviomenettelyssä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) 37 kohdan mukaisesti;

3.   katsoo, että toimielinten sopimuksen 47 kohtaa sovelletaan, jos ohjelmasta rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi osarahoitettavista eurooppalaisista elimistä tulee virastoja;

4.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2009/EY tekemiseksi rahoituspalveluihin, tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäistoimien tukemiseksi toteutettavasta yhteisön ohjelmasta
P6_TC1-COD(2009)0001

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 716/2009/EY.)


LIITE

Euroopan parlamentin lausuma

Rahoituskriisin kärjistyminen on tuonut esiin, että olisi kiireellisesti vahvistettava valvonnan lähentämistä ja yhteistyötä EU:n tasolla. Sen saavuttamiseen on kaksi välinettä: yhteisten tietotekniikan välineiden kehittäminen ja EU:n kolmen valvontaviranomaisen komitean, CESR:n, CEBS:n ja CEOIPS:n valvontakulttuuri.

Tämän johdosta, ja odotettaessa yhteisön ohjelman 2010-2013 voimaantuloa, Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota esittämään ehdotuksen EU:n kolmen valvontaviranomaisen komitean väliaikaisesta rahoittamisesta vuonna 2009 komission päätöksellä seuraavasti:

–  Komission väliaikainen rahoitus vuodelle 2009 määritellään sisämarkkinoiden toteuttamista ja kehittämistä vuonna 2009 koskevissa puitteissa budjettikohdassa 12.02011. Väliaikainen rahoitus tulee siis komission nykyisestä talousarviosta määristä, jotka budjettivallan käyttäjät ovat jo myöntäneet sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosastolle vuodeksi 2009. Itse rahoituspäätös on muodoltaan komission päätös.

–  Komissio tarjoaa EU:n kolmelle valvontaviranomaisten komitealle rajoitettuja toimikohtaisia avustuksia, joilla on määrä rahoittaa (i) alakohtaisia ja alojen välisiä koulutushankkeita, joita kukin EU:n kolmesta valvontaviranomaisen komiteasta kehittää ja (ii) CESR:n tapauksessa erityistä tietotekniikan hanketta osana liiketoimista ilmoittamista koskevaa tiedonvaihtomekanismia (TREM), josta säädetään rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä (MiFID)(1), siis siitä, että TREM-mekanismi laajennetaan kattamaan OTC-johdannaiset. EU:n valvontaviranomaisten komiteat ovat määritelleet nämä strategiset hankkeet ensisijaisiksi tavoitteiksi.

–  Komission väliaikaisen rahoituksen kokonaissumma vuodelle 2009 on enintään 500 000 euroa ja sen olisi katettava osa hankkeista ja koulutuksista, joita EU:n valvontaviranomaisten komiteat ovat määritelleet vuodelle 2009.

Komission päätös väliaikaisesta rahoituksesta vuodelle 2009 on perusteltu, koska meneillään oleva rahoituskriisi on luonut poikkeukselliset olosuhteet ja koska suunniteltu yhteisön ohjelma tulee voimaan vasta 2010. Päätöksellä ei siis ole tarkoitus luoda ennakkotapausta.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1),

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö