Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0001(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0246/2009

Pateikti tekstai :

A6-0246/2009

Debatai :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0368

Priimti tekstai
PDF 299kWORD 45k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Bendrijos finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito programa ***I
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0014),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0031/2009),

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2009 m. gegužės 6 d. laiške prisiimtą įsipareigojimą pritarti pasiūlymui su pakeitimais pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmą įtrauką

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonominės ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A6-0246/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   mano, kad teisėkūros pasiūlyme nurodyta orientacinė suma turi neviršyti 2007–2013 m. daugiametėje finansinėje programoje pagal 1a išlaidų kategoriją numatytos viršutinės ribos, ir pažymi, kad dėl kiekvieniems metams skiriamų sumų bus sprendžiama vykstant metinei biudžeto sudarymo procedūrai laikantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo (TIS) dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) 37 punkto;

3.   mano, kad tuo atveju, jei Europos institucijos, bendrai finansuojamos pagal finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programą, taptų agentūromis, taikomas TIS 47 punktas;

4.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

5.   patvirtina prie šios rezoliucijos pridėtą pareiškimą;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. gegužės 6 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2009/EB, kuriuo nustatoma Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa
P6_TC1-COD(2009)0001

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą Nr. 716/2009/EB.)


PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Paaštrėjusi finansų krizė parodė, kad reikia skubiai stiprinti priežiūros konvergenciją ir su tuo susijusį bendradarbiavimą ES lygmeniu. Šio tikslo siekiama dviem priemonėmis – rengiant bendras informacijos technologijų priemones ir plėtojant trims ES priežiūros komitetams (CESR, CEBS ir CEOIPS) bendrą priežiūros kultūrą.

Taigi laukiant, kol įsigalios 2010–2013 m. laikotarpio Bendrijos programa, Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų, susijusių su pasiūlymu 2009 m. skirti laikinąjį finansavimą trims ES priežiūros komitetams, t. y. priimti Komisijos sprendimą, kuriame būtų numatyti šie aspektai:

·   laikinasis finansavimas, kurį Komisija skirs 2009 m., bus pagal 12.0201 biudžeto eilutę įtrauktas į 2009 m. vidaus rinkos įgyvendinimo ir plėtojimo sistemą. Taigi šis laikinasis finansavimas bus skiriamas iš dabartinio Komisijos biudžeto – iš sumos, kurią biudžeto valdymo institucijos 2009 m. skyrė Vidaus rinkos ir paslaugų generaliniam direktoratui. Dėl finansavimo bus sprendžiama pagal Komisijos sprendimą;

·  Komisija trims ES priežiūros komitetams skirs ribotą kiekį dotacijų veiksmams, kurių lėšomis bus finansuojami i) viename ar keliuose sektoriuose įgyvendinami mokymo projektai, kuriuos parengs kiekvienas iš trijų ES priežiūros komitetų, ir ii) CESR atveju, specialus informacijos technologijų projektas pagal pranešimo apie sandorius mainų priemonę (TREM), numatytą Direktyvoje dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID)(1), visų pirma TREM išplėtimas siekiant įtraukti išvestines priemones, kuriomis prekiaujama ne biržoje. Tai – strateginiai projektai, kuriuos kaip prioritetinius nurodė trys ES priežiūros komitetai;

·   bendra laikinojo finansavimo, kurį Komisija skirs 2009 m., suma neviršys 500 tūkst. eurų ir turėtų padengti dalį nurodytų projektų ir mokymo, kuriuos ES priežiūros komitetai pasiūlė 2009 m., sąnaudų.

Komisijos sprendimą dėl laikinojo finansavimo 2009 m. pagrįsta priimti dėl išimtinių aplinkybių, susijusių su tebesitęsiančia finansų krize, ir dėl to, kad numatoma Bendrijos programa įsigalios tik nuo 2010 m. Taigi sprendimu nesiekiama sukurti precedento.

(1) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (OL L 145, 2004 4 30, p. 1.).

Teisinė informacija - Privatumo politika