Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0001(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0246/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0246/2009

Debates :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0368

Pieņemtie teksti
PDF 303kWORD 44k
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
Kopienas programma finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0014),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0031/2009),

–   ņemot vērā 2009. gada 6. maija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt grozīto priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punkta otrās daļas pirmo ievilkumu;

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A6-0246/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzskata, ka likumdošanas priekšlikumā norādītajam indikatīvajam finansējumam jāatbilst 2007.–2013. gada finanšu shēmas 1.a izdevumu kategorijas maksimālajam apjomam, un norāda, ka par ikgadējo summu lems ikgadējā budžeta procedūrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) 37. punkta noteikumiem;

3.   uzskata, ka Iestāžu nolīguma 47. punktu piemēro tad, ja Eiropas iestādes, ko līdzfinansē ar programmas līdzekļiem, lai atbalstītu īpašus pasākumus finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā, kļūst par aģentūrām;

4.   prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

5.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto paziņojumu;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2009/.../EK, ar ko izveido Kopienas programmu īpašu pasākumu atbalstam finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā
P6_TC1-COD(2009)0001

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 716/2009/EK.)


PIELIKUMS

.Eiropas Parlamenta paziņojums

Finanšu krīzes padziļināšanās ir akcentējusi nepieciešamību steidzami stiprināt uzraudzības konverģenci un sadarbību ES līmenī. Triju ES uzraudzītāju komiteju, CESR, CEBS un CEOIPS izstrādāti kopīgi informācijas tehnoloģijas rīki un kopēja uzraudzības kultūra ir divi no instrumentiem šī mērķa sasniegšanai.

Tādēļ, un kamēr vēl nav stājusies spēkā Kopienas programma 2010.–2013. gadam, Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju turpināt darbu, Komisijas lēmuma veidā izstrādājot priekšlikumu par pagaidu finansējumu trijām ES uzraudzītāju komitejām 2009. gadā saskaņā ar turpmāk minētajām pamatnostādnēm.

·  Komisijas nodrošināto pagaidu finansējumu 2009. gadam noteiks atbilstoši iekšējā tirgus īstenošanas un attīstības pamatsistēmai 2009. gadam, finansējumu iekļaujot 12 0201. budžeta pozīcijā. Tādējādi šis pagaidu finansējums tiks nodrošināts no Komisijas pašreizējā budžeta, no summām, ko budžeta lēmējiestādes jau ir piešķīrušas Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorātam 2009. gadam. Tātad pats lēmums par finansēšanu tiks pieņemts kā Komisijas lēmums.

·  Komisija piešķirs trijām ES uzraudzītāju komitejām ierobežotu darbības dotāciju summu, lai finansētu i) vienai vai vairākām nozarēm paredzētus apmācību projektus, ko izstrādājusi kāda no trijām ES uzraudzītāju komitejām, un ii) CESR gadījumā ‐ konkrētu IT projektu ziņojumu par darījumiem apmaiņas mehānismam (Transaction Reporting Exchange Mechanism (TREM)), kā noteikts Direktīvā, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem(1), proti, TREM paplašināšanai, lai aptvertu ārpusbiržas atvasinātos instrumentus. Šos stratēģiskos projektus trīs ES uzraudzītāju komitejas ir noteikušas par prioritāriem.

·  Komisijas nodrošinātā pagaidu finansējuma kopsumma 2009. gadam nepārsniegs EUR 500 000, un tai jāsedz daļa no ES uzraudzītāju komiteju 2009. gadam noteikto projektu un ierosināto apmācību izmaksām.

Komisijas lēmums par pagaidu finansējumu 2009. gadam ir pamatots, ņemot vērā aktuālās finanšu krīzes ārkārtējos apstākļus un to, ka iecerētā Kopienas programma būs spēkā, tikai sākot no 2010. gada. Tāpēc šis lēmums nav paredzēts kā precedents.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika