Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0001(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0246/2009

Teksty złożone :

A6-0246/2009

Debaty :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Głosowanie :

PV 06/05/2009 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0368

Teksty przyjęte
PDF 304kWORD 80k
Środa, 6 maja 2009 r. - Strasburg
Wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych ***I
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0014),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0031/2009),

–   uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 6 maja 2009 r., do zatwierdzenia wniosku po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Prawnej i Komisji Budżetowej (A6-0246/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   uważa, że finansowa kwota referencyjna podana w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem działu 1a nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013 i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z punktem 37 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) (PMI);

3.   uważa, że pkt 47 PMI ma zastosowanie w przypadku, gdyby organy europejskie współfinansowane w ramach programu wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych stały się agencjami;

4.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

5.   zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji.

6.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 maja 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2009/WE ustanawiającej wspólnotowy program wspierania określonych działań w obszarach usług finansowych, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych
P6_TC1-COD(2009)0001

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr 716/2009/WE.)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego

Pogłębiający się kryzys finansowy zwrócił uwagę na konieczność pilnego wzmocnienia konwergencji w zakresie nadzoru i współpracy na szczeblu UE. Można osiągnąć to w dwojaki sposób – poprzez opracowanie wspólnych narzędzi technologii informacyjnej oraz wspólną strukturę w dziedzinie nadzoru sprawowaną przez trzy komitety organów nadzoru UE: CESR (Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych), CEBS (Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego) i CEOIPS (Komitetu Europejskich Inspektorów ds. Ubezpieczeń i Emerytur Pracowniczych).

W związku z tym, w oczekiwaniu na wejście w życie programu wspólnotowego na okres 2010-2013, Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji o przedstawienie wniosku zapewniającego finansowanie tymczasowe na 2009 r. trzem komitetom organów nadzoru UE poprzez decyzję Komisji obejmującą co następuje:

·  Tymczasowe finansowanie Komisji na 2009 r. wpisuje się w ramy pozycji budżetowej 12.0201 na wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego w 2009 r. Tymczasowe finansowanie pochodzi zatem z istniejącego budżetu Komisji – z kwot, które władze budżetowe przyznały już DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług na 2009 r. Decyzja dotycząca finansowania przyjmie więc postać decyzji Komisji.

·  Komisja udostępni trzem komitetom organów nadzoru UE określone dotacje na działania z myślą o finansowaniu (i) projektów szkoleń o charakterze sektorowym i międzysektorowym opracowywanych przez każdy z trzech komitetów organów nadzoru UE oraz (ii) w odniesieniu do CESR – konkretnego projektu IT w ramach mechanizmu przesyłania sprawozdań dotyczących transakcji (TREM), o którym mowa w dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa RIF)(1), a konkretnie objęcia pozagiełdowych instrumentów pochodnych mechanizmem TREM. Trzy komitety organów nadzoru UE uznały te strategiczne projekty za priorytetowe.

·  Całkowita kwota tymczasowego finansowania Komisji na 2009 r., nie przekraczając 500 000 EUR, winna pokrywać część kosztów na finansowanie wyłonionych projektów i szkoleń zaproponowanych przez komitety organów nadzoru UE na 2009 r.

Decyzja Komisji w sprawie tymczasowego finansowania na 2009 r. jest uzasadniona wyjątkowymi okolicznościami związanymi z kryzysem finansowym oraz faktem, że planowany program wspólnotowy wejdzie w życie dopiero od 2010 r. Decyzja ta nie może zatem mieć charakteru precedensu.

(1) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s.1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności