Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0001(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0246/2009

Texte depuse :

A6-0246/2009

Dezbateri :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Voturi :

PV 06/05/2009 - 6.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0368

Texte adoptate
PDF 409kWORD 51k
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg
Program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului ***I
P6_TA(2009)0368A6-0246/2009
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului (COM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0014),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0031/2009),

–   având în vedere angajamentele reprezentantului Consiliului, exprimate în scrisoarea din 6 mai 2009, de a aproba propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuţă din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A6-0246/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă trebuie să fie compatibilă cu plafonul de la rubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013 și subliniază că valoarea anuală va fi decisă în cadrul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu punctul 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII);

3.   consideră că punctul 47 din AII se aplică în cazul în care organismele europene cofinanțate prin "Programul de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului" devin agenții;

4.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.   aprobă declaraţia sa anexată la prezenta rezoluţie;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a prima lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Deciziei (CE) nr.../2009 Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului
P6_TC1-COD(2009)0001

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Decizia nr. 716/2009/CE.)


ANEXĂ

Declarația Parlamentului European

Agravarea crizei financiare a evidențiat nevoia urgentă de consolidare a convergenței și cooperării în materie de supraveghere la nivelul UE. Dezvoltarea unui instrument de tehnologia informației și a unei culturi în domeniul supravegherii comune de către cele trei comitete europene de supraveghere (CESR, CEBS și CEOIPS) sunt două instrumente prin care se poate realiza acest obiectiv.

Ca urmare și până la intrarea în vigoare a programului comunitar pentru perioada 2010-2013, Parlamentul European și Consiliul invită Comisia să facă o propunere de finanțare interimară a celor trei comitetele de supraveghere din UE în 2009, sub forma unei decizii a Comisiei, ținând seama de următoarele aspecte:

·  Finanțarea interimară din partea Comisiei pentru 2009 va fi identificată în cadrul realizării și dezvoltării pieței interne pentru 2009 la linia bugetară 12 02 01. Finanțarea interimară în cauză va fi alocată, prin urmare, din bugetul existent al Comisiei, din sume deja prevăzute de autoritățile bugetare pentru Direcția Generală Piața Internă și Servicii pentru 2009. Decizia de finanțare va lua forma unei decizii a Comisiei.

·  Comisia va oferi comitetelor de supraveghere din UE subvenții limitate pentru acțiuni, pentru a finanța (i) programe de formare sectoriale și intersectoriale dezvoltate de fiecare dintre cele trei comitete de supraveghere din UE și (ii) în cazul CESR, un proiect specific de tehnologia informației în cadrul mecanismului de schimb al rapoartelor de tranzacție (TREM) prevăzut în Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID)(1), și anume extinderea mecanismului pentru a include instrumentele derivate extrabursiere. Acestea constituie proiecte strategice care au fost identificate ca priorități de cele trei comitete de supraveghere din UE.

·  Valoarea totală a finanțării interimare din partea Comisiei nu va depăși 500 000 EUR și ar trebui să acopere parțial costurile proiectelor identificate și a cursurilor de formare propuse de comitetele de supraveghere din UE pentru 2009.

Decizia Comisiei de finanțare intermediară pentru 2009 este justificată de circumstanțele excepționale generate de actuala criză financiară și de faptul că programul comunitar avut în vedere va intra în vigoare începând cu 2010. Prin urmare, decizia respectivă nu trebuie să constituie un precedent.

(1) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate