Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0180(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0185/2009

Внесени текстове :

A6-0185/2009

Разисквания :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0369

Приети текстове
PDF 699kWORD 379k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Защита на животни по време на умъртвяване *
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0553),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0451/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0185/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение  1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на умъртвяване
Предложение за регламент на Съвета относно защитата на животните по време на клане и умъртвяване
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). Законодателството на общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците, както и за постепенно премахване на употребата на електрически ток във водна баня при птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.
(6)  Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие две становища относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на някои видове животни, а именно относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на основните видове животни, отглеждани за търговски цели (2004 г.), и относно хуманното отношение към животните като аспект от основните системи за зашеметяване и умъртвяване на селскостопански елени, кози, зайци, щрауси, патици, гъски и пъдпъдъци, отглеждани за търговски цели (2006 г.). През 2001 г. Научният комитет по здраве на животните и хуманно отношение към тях (SCAHAW) прие доклад относно хуманното отношение към животните, отглеждани за добив на кожа, съдържащ анализ на методите за умъртвяване, използвани във ферми за производство на кожи. Законодателството на Общността в тази област следва да бъде актуализирано, за да бъдат взети предвид посочените научни становища. Препоръките за постепенно премахване на употребата на въглероден диоксид при свинете и птиците не бяха включени в предложението, тъй като от оценката на въздействието стана ясно, че към настоящия момент те не са икономически жизнеспособни в ЕС. Освен това, в настоящия регламент не следва да се включват други препоръки, тъй като те се отнасят за технически параметри, които следва да бъдат включени в мерките за изпълнение или кодексите на добрите практики. Препоръки относно рибовъдството не бяха включени в предложението поради необходимостта от допълнително научно становище и икономическа оценка в тази област.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  В Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните се подчертава необходимостта от спазването на законовите или административните разпоредби и на характерните за съответната държава-членка обичаи, свързани по-специално с религиозните обреди, културните традиции и регионалното наследство, при формулирането и прилагането на политиките на Общността inter alia в областта на селското стопанство и вътрешния пазар. Следователно е целесъобразно културните мероприятия да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, в случай че изискването за хуманно отношение към животните се отразява отрицателно върху самото естество на съответното мероприятие.
(15)  В Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните се подчертава необходимостта от спазването на законовите или административните разпоредби и на характерните за съответната държава-членка обичаи, свързани по-специално с религиозните обреди, културните традиции или традициите с религиозен произход и регионалното наследство, при формулирането и прилагането на политиките на Общността inter alia в областта на селското стопанство и вътрешния пазар. Следователно е целесъобразно културните, религиозните и традиционните мероприятия да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент, в случай че изискването за хуманно отношение към животните се отразява отрицателно върху самото естество на съответното мероприятие.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Освен това, културните традиции са свързани с наследен, установен или обичаен начин на мислене, действие или поведение, включващ в действителност понятието за нещо предадено или придобито от предшественик. Те способстват заздравяването на дълготрайните социални връзки между поколенията. Предвид че тези дейности не засягат пазара на животински продукти и не са продиктувани от производствени цели, е целесъобразно умъртвяването на животни по време на посочените мероприятия да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент.
(16)  Освен това, културните традиции или традициите с религиозен произход са свързани с наследен, установен или обичаен начин на мислене, действие или поведение, включващ в действителност понятието за нещо предадено или придобито от предшественик. Те способстват заздравяването на дълготрайните социални връзки между поколенията. Предвид че тези дейности не засягат пазара на животински продукти, е целесъобразно клането на животни по време на посочените мероприятия да бъде изключено от обхвата на настоящия регламент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)
(22а) Горепосочените нови предизвикателства неизбежно ще имат значителни финансови последици за операторите в Съюза. За да се гарантира спазване на правилата, определени в настоящия регламент, следва да се отдели достатъчно финансиране от Съюза за оказване на необходимата финансова подкрепа, за да може на Съюза да се отреди водеща роля по въпросите на хуманното отношение към животните в международен план.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните. Следователно не е необходимо да се разграничават обратими и необратими методи на зашеметяване.
(24)  В зависимост от начина на прилагането им в процеса на клане или умъртвяване някои методи за зашеметяване могат да доведат до смърт, при която е избегната болката и са сведени до минимум уплахата или страданието на животните.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  В Регламент (ЕО) № 854/2004 е изложен списък с предприятия, от които е разрешено да се осъществява внос в Общността на посочените продукти с животински произход. Изложените в настоящия регламент общи и допълнителни разпоредби, приложими към кланиците, следва да бъдат взети предвид за целите на посочения списък.
(32)  В Регламент (ЕО) № 854/2004 е изложен списък с предприятия, от които е разрешено да се осъществява внос в Общността на посочените продукти с животински произход. Изложените в настоящия регламент общи и допълнителни разпоредби, приложими към кланиците, следва да бъдат взети предвид за целите на посочения списък. Комисията следва да гарантира, че вносът на предназначени за вътрешния пазар месо и месни продукти от трети страни съответства на общите правила, установени в настоящия регламент.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Кланиците и използваното в тях оборудване са проектирани за определени категории животни и определен капацитет. Ако този капацитет бъде надхвърлен или ако оборудването не се използва по предназначение, това се отразява отрицателно върху хуманното отношение към животните. Поради това информацията във връзка с посочените аспекти следва да се предава на компетентните органи и да представлява част от процедурата за одобрение на кланици.
(33)  Кланиците и използваното в тях оборудване са проектирани за определени категории животни и определен капацитет. Ако този капацитет бъде надхвърлен или ако оборудването не се използва по предназначение, това се отразява отрицателно върху хуманното отношение към животните. Поради това информацията във връзка с посочените аспекти следва да се предава на компетентните органи и да представлява част от процедурата за одобрение на кланици. Малките, редовно контролирани кланици, с капацитет до 50 единици едър рогат добитък седмично или 150 000 единици птици годишно, и които практикуват основно пряка продажба на хранителни продукти на крайните потребители, не се нуждаят от сложна система за разрешаване, за да спазват общите принципи на настоящия регламент.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 34 а (нов)
(34а) Необходимо е да се избягват страданията на животните преди клане, причинени от страх или стрес. Ето защо е целесъобразно конструкцията на кланиците да се проектира, процедурите на мястото на клане да се организират и персоналът да бъде обучен, така че да се спестява стреса, страха и болката на животните от момента на разтоварването до момента на клането.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  В областта на конструкцията, разположението и оборудването на кланиците често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към конструкцията, разположението и оборудването на кланиците, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.
(35)  В областта на конструкцията, разположението и оборудването на кланиците често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към конструкцията, разположението и оборудването на кланиците, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните. Усилията за разработване на по-добри методи за зашеметяване следва да бъдат непрекъснати. Следва да се засилят също така и научните изследвания в областта на алтернативите на клането на бракувани еднодневни пилета.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  Умъртвяването без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно.
(37)  Клането без зашеметяване изисква гърлото да бъде прерязано по подходящ начин, позволяващ страданието да бъде сведено до минимум. Освен това е вероятно при животните, които не са фиксирани по механичен начин след прерязването, да се забави процесът на обезкръвяване, като това ненужно удължава страданието на животните. Ето защо животните, заклани без да бъдат зашеметени, следва да бъдат фиксирани самостоятелно и да бъдат ефективно зашеметени веднага след прерязването.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди клане, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.
(38)  В областта на манипулациите и фиксирането на животните често се наблюдава научно-технически прогрес в кланицитеи във фермите за отглеждане на животни за добив на кожа. Ето защо е важно Общността да упълномощи Комисията да изменя изискванията, приложими към манипулациите и фиксирането на животните преди умъртвяване, като същевременно запазва еднаква и висока степен на защита на животните.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка i
i) по време на технически или научни експерименти, провеждани под надзора на компетентния орган;
i) в рамките на дейностите, регулирани от Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели1;
__________
1ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка ii
ii) по време на ловни дейности;
ii) по време на ловни дейности и спортен риболов;
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква a – подточка iv а (нова)
ivа) по време на големи религиозни празненства, които включват традиционни жертвоприношения за лична консумация, например на Великден или Коледа, и само за период от десет дни преди съответните дати;
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – точка б а (нова)
ба) полупитомни елени, простреляни на полето и обработени чрез съоръженията на стопанство за дивеч.
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – буква б)
б) "свързани операции" означава операции като манипулации, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат умъртвени;
б) "свързани операции" означава операции като манипулации, разтоварване, настаняване, фиксиране, зашеметяване и обезкръвяване на животни, които се провеждат в рамките на тяхното умъртвяване и на мястото, където трябва да бъдат заклани;
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – буква б а) (нова)
ба) "компетентен орган" означава централен орган на държава-членка, който има правомощия да гарантира спазването на изискванията на настоящия регламент или всеки друг орган, на който централният орган е делегирал посочените правомощия;
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – буква г а) (нова)
га) "безсъзнание" означава състояние на липса на съзнание, при което е налице временно или постоянно нарушаване на функционирането на мозъка и вследствие на което животното е неспособно да реагира на нормални дразнители, включително на болка;
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – буква е)
е) "зашеметяване" означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, без да предизвиква болка, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;
е) "зашеметяване" означава всеки умишлен процес, който причинява загуба на съзнанието и чувствителността, включително всеки процес, водещ до незабавна смърт;
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – буква ж)
ж) "религиозен обред" означава серия от действия, свързани с клане на животни, които се изискват от дадена религия, като напр. ислям или юдейство;
ж) "религиозен обред" означава серия от действия, свързани с клане на животни, които се изискват от дадена религия или произтичат от някои религиозни празненства;
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – буква к)
k) "кланица" означава всякопредприятие за клане на сухоземни животни;
к) "кланица" означава обект, използван за клане и чистене на животни, чието месо е предназначено за консумация от човека;
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – буква м)
м) "животни, отглеждани за добив на кожа" означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, южноамерикански гризачи и чинчили;
м) "животни, отглеждани за добив на кожа" означава бозайници, отглеждани главно за производство на кожа, като визони, порове, лисици, миещи мечки, енотовидни кучета, южноамерикански гризачи, питомни зайци и чинчили;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)
a) получават физическо удобство и защита, по-специално чрез поддържането им чисти, държането им при удобна за тях температура и предпазването им от падане или подхлъзване;
a) получават физическо удобство и защита, по-специално чрез държането им при удобна за тях температура и предпазването им от падане или подхлъзване;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)
г) не показват признаци на болка, страх, агресия или друг вид анормално поведение;
г) не показват признаци на болка, агресия или друг вид анормално поведение;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква е)
е) са предпазени от опасно взаимодействие.
заличава се
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3 а (нов)
3a.  Умъртвяването на бракувани еднодневни пилета, независимо от прилагания метод, няма да бъде разрешено след като се намерят подходящи алтернативи на умъртвяването на тези животни.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 1
2.  Чрез дерогация от параграф 1, когато такива методи са част от религиозни обреди, животните могат да бъдат умъртвени без предварително зашеметяване, при условие че умъртвяването се извършва в кланица.
2.  В съответствие с религиозни обреди, животните могат да бъдат заклани без предварително зашеметяване, при условие че клането се извършва в кланица.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – алинея 2
Държавите-членки могат да вземат решение да не прилагат тази дерогация.
заличава се
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Зашеметяването се извършва в съответствие с методите, изложени в приложение I.
1.  Зашеметяването се извършва в съответствие с методите, изложени в приложение I. С цел да се вземе предвид научния и техническия прогрес, Комисията може да одобри нови методи за зашеметяване въз основа на оценка на Европейския орган за безопасност на храните и в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1
2.  Персоналът, отговарящ за зашеметяването, провежда редовни проверки, за да гарантира, че животните не показват признаци на съзнание или чувствителност в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта.
2.  Персоналът, отговарящ за зашеметяването, провежда редовни проверки, за да гарантира, че животните не показват признаци на съзнание или чувствителност в периода между края на процеса на зашеметяване и смъртта.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)
2а. Обезкървяването започва възможно най-бързо след зашеметяването.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – алинея 2
Въпреки това всички такива изменения трябва да гарантират хуманно отношение към животните, което е най-малкото равностойно на това при действащите методи съгласно научни доказателства, публикувани в подходящи специализирани издания, които са международно признати.
Въпреки това всички такива изменения трябва да гарантират хуманно отношение към животните, което е най-малкото равностойно на това при действащите методи съгласно съответните научни доказателства.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
4.  Кодексите на добрите практики на Общността относно методите, изложени в приложение I, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
4.  Насоки на Общността за изготвянето на процедури и прилагането на правила относно методите, изложени в приложение I, могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
2.  Операторите разработват и прилагат такива стандартни оперативни процедури, които позволяват да се гарантира, че умъртвяването и свързаните операции се провеждат в съответствие с член 3, параграф 1.
2.  Операторите разработват и прилагат такива стандартни оперативни процедури, които позволяват да се гарантира, че клането и свързаните операции се провеждат в съответствие с член 3, параграф 1. За тази цел процедурите, предвидени в член 5 на Регламент (ЕО)№ 852/2004, могат да се използват за кланиците.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Стандартните оперативни процедури се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване.
3.  Стандартните оперативни процедури се предоставят на разположение на компетентния орган при поискване. Официалният ветеринарен лекар се уведомява писмено за всяка промяна на стандартните оперативни процедури.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)
3а. Компетентният орган може да промени стандартните оперативни процедури, когато те са в явно несъответствие с общите правила и изисквания, определени в настоящия регламент.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)
3б. Параграфи от 1 до 3 не се прилагат за умъртвяването на животни в кланици, където се колят не повече от 50 животински единици седмично.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква а)
a) манипулации и грижа за животните, преди да бъдат фиксирани;
a) манипулации за животните с цел да бъдат фиксирани, зашеметени или заклани;
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква е)
е) обезкръвяване на живи животни.
е) обезкръвяване на живи животни и/или метода за клане, посочен в член 4, параграф 2.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – точка е а) (нова)
еа) умъртвяване на животни за добив на кожа.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Умъртвяването на животни, отглеждани за добив на кожа, се надзирава от лице, притежаващо свидетелство за квалификация съгласно член 18, което съответства на всички операции, извършвани под негов надзор.
заличава се
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 8 – буква a)
a) категориите или теглото на животните, за които е предназначена употребата на оборудването;
a) животинските видове или теглото на животните, за които е предназначена употребата на оборудването;
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 8 – точка в а) (нова)
ва) поддръжката и калибрирането на оборудването.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  По време на кланичните операции на непосредствено разположение на място има подходящо помощно оборудване за зашеметяване, което се използва в случай на повреда на използваното първоначално оборудване за зашеметяване.
2.  По време на кланичните операции на непосредствено разположение на място има подходящ алтернативен метод за зашеметяване, който се прилага в случай на повреда на използваното първоначално оборудване за зашеметяване. Когато този алтернативен метод за зашеметяване се отнася до тежки инсталации, се приспособява преносимо оборудване.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)
2а. Никое животно не се фиксира, ако лицето, което отговаря за зашеметяването или клането на животното, не е готово за извършване на манипулацията.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 10
Изискванията, определени в глави II и III от настоящия регламент, са релевантни за целите на член 12, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 854/2004.
По време на инспекция на кланици или учреждения в трети държави, които са били или предстои да бъдат одобрени за целите на износа към Европейския съюз в съответствие със законодателството на ЕС, експертите на Комисията гарантират, че животните, посочени в член 5, са били заклани при спазване на условия, които са поне равностойни на условията, предвидени в настоящия регламент що се отнася до хуманното отношение към животните.
В допълнение към санитарния сертификат, придружаващ месото, внесено от трети държави, се представя удостоверение, удостоверяващо спазването на това изискване.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a
Режим на вноса от трети държави
Комисията гарантира, че месо и месни продукти от трети държави, които са предназначени за консумиране на вътрешния пазар, отговарят на разпоредбите на настоящия регламент.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – уводна част
2.  За целите на настоящия регламент компетентният орган, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, одобрява за всяка кланица:
2.  За целите на настоящия регламент компетентният орган, посочен в член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, одобрява за всяка кланица с капацитет на клане над 50 животински единици седмично или над 150 000 единици птици годишно:
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква a)
a) максималния капацитет на всяка кланична линия;
заличава се
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква в)
в) максималния капацитет на всяко място за настаняване на еднокопитни животни и говеда, овце, кози и свине, и птици и зайцевидни.
в) максималния капацитет на всяко място за настаняване на еднокопитни животни и говеда, овце, кози и свине, и птици, щраусови и зайцевидни.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Операторите осигуряват механично фиксиране на животните, умъртвявани, без да бъдат зашеметени.
2.  Операторите осигуряват механично фиксиране на животните, когато това е приложимо и става въпрос за клане, свързано с религиозни обреди, при което животните се колят без да бъдат зашеметени.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – буква д)
д) използването на електричество, което не води до зашеметяване или умъртвяване на животните в условия, които са под контрол, по-специално всяко използване на електричество, което не засяга мозъка.
заличава се
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 2
Букви а) и б) не се прилагат за окачването на птици.
Букви а) и б) не се прилагат за окачването на птици и зайцевидни.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  Операторите внедряват и прилагат съответните процедури за мониторинг, позволяващи да се провери и потвърди действителното зашеметяване на животните в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта.
1.  Операторите внедряват и прилагат съответните процедури за мониторинг, позволяващи да се провери и потвърди действителното зашеметяване на животните в периода между края на процеса на зашеметяване и потвърждаването на смъртта. Животните трябва да са мъртви преди всякаква друга потенциално мъчителна процедура, свързана с обработване на трупа или третиране.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)
4а. Операторите на ферми за животни с цел производство на кожи съобщават предварително на компетентните органи датата, на която животните трябва да бъдат умъртвени, с оглед официалният ветеринарен лекар да провери дали са спазени определените в настоящия регламент изисквания и стандартните оперативни процедури.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5
5.  Кодексите на добрите практики на Общността относно процедурите за мониторинг в кланиците могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
5.  Насоки на Общността за изготвянето на процедури и прилагането на правила относно процедурите за мониторинг в кланиците могат да бъдат приемани в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 2.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 а (нов)
5а. Официалният ветеринарен лекар редовно проверява горепосочените процедури за мониторинг и спазването на стандартните оперативни процедури.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 14 – параграф -1 (нов)
-  1. Операторите отговарят за спазването на правилата, установени в настоящия регламент.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Операторите назначават служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, за всяка кланица, чиято задача е да гарантира, че в същата кланица се спазват правилата, определени в настоящия регламент. Той/тя докладва директно на оператора по въпросите, свързани с хуманното отношение към животните.
1.  Операторите назначават служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, за всяка кланица, чиято задача е да контролира, че в същата кланица се спазват правилата, определени в настоящия регламент. Той/тя докладва директно на оператора по въпросите, свързани с хуманното отношение към животните.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5
5.  Параграфи 1 и 4 не се прилагат по отношение на кланици, в които годишно се колят по-малко от 1 000 животински единици бозайници или 150 000 единици птици.
5.  Кланици, в които годишно се колят по-малко от 1 000 животински единици бозайници или 150 000 единици птици могат да се управляват от служител, отговарящ за хуманното отношение към животните, а процедурата за получаване на свидетелство за квалификация се опростява съгласно техническите условия, определени от компетентния орган.
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  Компетентният орган и операторите, участващи в операция по унищожаване на популацията, изготвят план за действие с оглед гарантиране спазването на правилата, определени в настоящия регламент, преди началото на операцията.
заличава се
В плановете за действие в извънредни ситуации, които се изискват съгласно законодателството на Общността в областта на здравето на животните, се включват по-специално планираните методи за умъртвяване и съответните стандартни оперативни процедури за гарантиране спазването на правилата, определени в настоящия регламент, които се основават на описаната в плана за действие в извънредни ситуации хипотеза относно размера и местоположението на предполагаемите огнища.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
3.  За целите на настоящия член и при изключителни обстоятелства компетентният орган може да отпуска дерогации от една или повече от разпоредбите на настоящия регламент, в случай че според него съществува вероятност спазването им да застраши здравето на човека или да забави значително процеса на изкореняване на дадено заболяване.
3.  За целите на настоящия член и при форсмажорни обстоятелства компетентният орган може да предоставя дерогации от една или повече от разпоредбите на настоящия регламент, в случай че според него съществува вероятност спазването им да застраши здравето на човека, да забави значително процеса на изкореняване на дадено заболяване или в последствие да е в ущърб на благосъстоянието на животните.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
4.  В срок от една година, считано от датата, на която е приключила операцията по унищожаване на популацията, компетентният орган, посочен в параграф 1, представя на Комисията доклад за оценка на постигнатите резултати, който се предоставя на разположение на обществеността, по-специално в интернет.
заличава се
Посоченият доклад съдържа по-специално:
а) причините за унищожаването на популацията;
б) броя и видовете умъртвени животни;
в) приложените методи на зашеметяване и умъртвяване;
г) описание на срещнатите затруднения и, когато е уместно, намерените решения за облекчаване или свеждане до минимум на страданието на засегнатите животни;
д) всяка дерогация, отпусната в съответствие с параграф 3.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 16
В случай на спешно умъртвяване лицето, отговарящо за засегнатите животни, предприема всички необходими мерки за възможно най-скорошното им умъртвяване.
В случай на спешно клане, лицето, отговарящо за засегнатите животни, предприема всички необходими мерки за възможно най-скорошното им клане, без да се засягат условията, установени в приложение ІІІ, раздел І, глава VI от Регламент (ЕО) № 853/2004, във връзка с клането по спешност извън кланицата.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17
Член 17
заличава се
Референтни центрове
1.  Всяка държава-членка определя национален референтен център (наричан по-долу "референтен център") за изпълнение на следните задачи:
а) предоставяне на научно-технически експертни становища във връзка с одобрението на кланиците;
б) извършване на оценка на новите методи за зашеметяване;
в) активно стимулиране на разработването от страна на операторите и другите заинтересовани страни на кодекси на добрите практики за прилагане на настоящия регламент, както и публикуването и разпространението на тези кодекси и мониторинга на тяхното прилагане;
г) разработване на ръководства, предназначени за компетентния орган, за целите на настоящия регламент;
д) акредитиране на структури и субекти за издаване на свидетелства за квалификация съгласно член 18;
е) водене на кореспонденция и сътрудничество с Комисията и другите референтни центрове с оглед обмен на научно-техническа информация и добри практики във връзка с прилагането на настоящия регламент.
2.  В срок от една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент държавите-членки представят подробна информация за техните референти центрове на Комисията и останалите държави-членки и предоставят тази информация в Интернет на разположение на обществеността.
3.  Референтните центрове могат да бъдат учредени като мрежа, състояща се от отделни субекти, при условие че са възложени всички задачи, изброени в параграф 1, за всички съответни дейности, които се провеждат в засегнатите държави-членки.
За изпълнението на една или повече от тези задачи държавите-членки могат да определят структура, която се намира извън тяхната територия.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)
б) издаване на свидетелства за квалификация, удостоверяващи успешното полагане на независим краен изпит; тематичните области, които са част от този изпит, отговарят на съответните категории животни и съответстват на операциите, изброени в член 7, параграф 2, и на тематичните области, изложени в приложение IV;
b) гарантиране, че лицата, на които е възложено разработването и поддържането на стандартните оперативни процедури, посочени в член 6 от настоящия регламент, са получили подходящо обучение;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква в)
в) одобряване на учебни програми, съответстващи на курсовете, посочени в буква а), и на съдържанието и условията за провеждане на изпита, посочен в буква б).
заличава се
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.   Компетентният орган може да прехвърли правата за организиране на курсовете и крайния изпит и за издаване на свидетелство за квалификация на отделна структура или субект, като тази структура или субект:
2.   Учебните програми се разработват и при целесъобразност се предоставят от самото предприятие или от организация, одобрена от компетентния орган.
а) притежава необходимите за това експертни умения, персонал и оборудване;
Предприятието или организацията издава свидетелствата за квалификация в тази област.
б) е независим/а и няма конфликт на интереси по отношение на издаването на свидетелствата за квалификация;
При необходимост компетентният орган може да разработва и предоставя учебни програми и да издава свидетелства за квалификация.
в) е акредитиран/а от референтния център.
Подробната информация относно тези структури или субекти се предоставя на разположение на обществеността, по-специално в Интернет.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 1
3.   В свидетелствата за квалификация се посочват категориите животни и вида операции, изброени в член 7, параграфи 2 или 3, за които важат.
3.   Държавите-членки определят компетентния орган, отговорен за одобряване на съдържанието на програмите за обучение, посочени в параграф 2.
Изменения 69 и 70
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 – алинея 2
Валидността на свидетелствата за квалификация не надхвърля период от пет години.
Свидетелствата за квалификация важат безсрочно. Притежателите на свидетелства за квалификация са длъжни редовно да участват в квалификационни курсове.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2
2.  До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, без полагане на изпит, на лицата, разполагащи със съответния непрекъснат професионален опит от минимум [десет] години.
2.  До 31 декември 2014 г. държавите-членки могат да издават свидетелства за квалификация съгласно член 18, без полагане на изпит, на лицата с подходяща подготовка и разполагащи със съответния професионален опит от минимум дванадесет месеца преди влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 а (нов)
2а. Най-късно до 1 януари 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за установяване на правилата и условията за използването на мобилни кланици в рамките на Съюза, като гарантира, че са в тях са взети всички предпазни мерки, за да се избегне излагането на риск на хуманното отношение към животните.
Изменение 73
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица I – ред 2 – категория животни
Преживни животни с тегло до 10 kg, птици и зайцевидни.
Преживни животни, птици и зайцевидни.
Изменение 74
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица I – ред 2 – ключови параметри - алинея 2
Подходяща бързина и диаметър на болта в зависимост от размера и вида на животното.
Подходяща бързина и диаметър на болта (метод на контактните плочки) в зависимост от размера и вида на животното.
Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица 2 – ред 2 – наименование
Цялостно умъртвяване чрез електрошок
Зашеметяване или клане от главата до сърцето или цялостно зашеметяване или клане чрез електрошок
Изменение 76
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица 2 – ред 2 – категория животни
Всички видове, с изключение на агнета или прасенца с живо тегло под 5 kg и говеда.
Всички видове.
Изменение 77
Предложение за регламент
Приложение I – глава I – таблица 3 – ред 2 – категория животни
Свине и птици.
Свине, птици и животни, отглеждани за добив на кожа.
Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение I – глава II – точка 7 – алинея 1 а (нова)
За зашеметяване или клане на птици в кланица не се използва въглероден диоксид в концентрация над 30 %. Подобна концентрация може да се използва само за умъртвяване на бракувани еднодневни пилета или за целите на контрол срещу болести.
Изменение 79
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2.3
2.3.  Трябва да има на разположение кошара за изчакване с издигнат под и здрави прегради, разположена между кошарите за държане и пистата, водеща до пункта за зашеметяване, за да се гарантира равномерно зареждане с животни за зашеметяване и умъртвяване, както и да се избегне необходимостта персоналът, извършващ манипулации, да подкарва животните от кошарите за държане. Кошарата за изчакване се проектира, така че животните да не се заклещват или смачкват.
2.3.  Трябва да има на разположение кошара за изчакване, разположена между кошарите за държане и пистата, водеща до пункта за зашеметяване, за да се гарантира равномерно зареждане с животни за зашеметяване и клане, както и да се избегне необходимостта персоналът, извършващ манипулации, да подкарва животните от кошарите за държане. Кошарата за изчакване се проектира, така че животните да не се заклещват или смачкват.
Изменение 80
Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2
3.2.  Боксовете за фиксиране, използвани във връзка с употребата на пистолет с прихванат болт, се оборудват със съоръжение, ограничаващо както страничните, така и вертикалните движения на главата на животното.
заличава се
Изменение 81
Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.3
3.3.  Не се използват системи за фиксиране на говеда, при които се прилага обръщане или неестествена позиция на тялото на животното.
заличава се
Изменение 82
Предложение за регламент
Приложение II – точка 4.1 а (нова)
4.1а. Оборудването за зашеметяване чрез електрошок е:
а) снабдено с устройство със звуков или визуален сигнал, което показва времетраенето на неговото приложение върху животното;
б) свързано с устройство, което показва електрическото напрежение и използваната сила на тока, което е разположено така, че да е ясно видимо за оператора.
Изменение 83
Предложение за регламент
Приложение II – точка 4.2
4.2.  Електрическите уреди осигуряват наличие на постоянен ток.
заличава се
Изменение 84
Предложение за регламент
Приложение II – точка 7.2
7.2.   Съоръженията за птици се проектират и изграждат, така че животните да се превозват до газовите смеси в кошове, без да се разтоварват.
7.2.   Живите птици следва да се превозват до газовите смеси в кошовете им или върху транспортни ленти.
Изменение 85
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.2
1.2.  Животните трябва да се разтоварят възможно най-бързо след пристигането им и да се заколят след това без ненужно закъснение.
заличава се
При птиците и зайцевидните общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от 12 часа.
При бозайниците, с изключение на зайцевидните, общото време за транспортиране, събрано с времето между разтоварването и клането, не трябва да бъде повече от:
а) 19 часа за неотбитите животни;
б) 24 часа за еднокопитни и свине;
в) 29 часа за преживни животни.
След изтичане на тези срокове животните трябва да се настанят и нахранят и след това да получават умерено количество храна през подходящи интервали. В тези случаи животните получават съответно количество материал за оформяне на леговище или друг подобен материал, гарантиращ съответното за вида и броя на засегнатите животни удобство. Този материал трябва да осигури подходящо абсорбиране на урината и фекалиите.
Изменение 86
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.5
При клането на неотбитите животни, кърмещите млечни животни, родилите по време на същия ден женски или доставените в контейнери животни се дава предимство пред останалите животни. Ако това не е възможно, се предприемат мерки за облекчаване на страданията им, по-специално чрез:
заличава се
а) доене на млечни животни на интервали, не по-големи от 12 часа;
б) осигуряване на подходящи условия за сучене и хуманно отношение към новородените животни, в случай че някое женско животно роди;
в) осигуряване на вода за доставените в контейнери животни.
Изменение 87
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.7 – буква в)
в) вдигане или влачене на животните за главата, ушите, рогата, краката, опашката или козината, или боравене с тях по начин, причиняващ болка или страдание, които могат да бъдат избегнати;
c) вдигане или влачене на животните за главата, ушите, рогата, краката (с изключение на краката на птици и зайцевидни), опашката или козината, или боравене с тях по начин, причиняващ болка или страдание, които могат да бъдат избегнати;
Изменение 88
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.8 а (нова)
1.8а. Електрошоковото оборудване, служещо за зашеметяване, не трябва да се използва като средство за фиксиране или обездвижване на животните.
Изменение 89
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1.8 б (нова)
1.8б. Животните, които не са в състояние да се движат, не трябва да се влекат към мястото за клане, а трябва да се колят на мястото, където се намират.
Изменение 90
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2.1
2.1.  Всяко животно разполага с достатъчно пространство, за да може да се изправя, да ляга и да се обръща.
2.1.  С изключение на едрия рогат добитък, разположен в индивидуални боксове за разумен период от време, всяко животно разполага с достатъчно пространство, за да може да се изправя, да ляга и да се обръща.
Изменение 91
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2 а (нова)
2а. Зашеметяване с прихванат болт
2а.1. Прихванатият болт трябва да е разположен така, че да се гарантира, че жилото прониква в мозъчната кора. По-специално се забранява застрелването на говеда в тила. Овце и кози могат да бъдат застрелвани в тила, ако наличието на рога не позволява позициониране върху челото. В подобни случаи, изстрелът трябва да бъде разположен непосредствено зад основата на рогата и да е насочен към устата, а обезкървяването трябва да започне не по-късно от 15 секунди след изстрела.
2а.2. В случай, че се използва инструмент с прихванат болт, стопанският субект трябва да провери дали болтът действително се връща в първоначалното си положение след всеки изстрел. В противен случай, инструментът не трябва да се използва повторно, докато не бъде поправен.
Изменение 92
Предложение за регламент
Приложение III – точка 2 б (нова)
2б. Фиксиране на животни
Животното не трябва да се поставя в бокс за зашеметяване и главата му не се поставя в устройство, предназначено да ограничава движенията му, преди операторът, който трябва да го зашемети, да е готов да извърши това възможно най-бързо след като животното е поставено в бокса за зашеметяване или главата му е завързана.
Изменение 93
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.1
3.1.  Когато зашеметяването, окачването, повдигането и обезкръвяването на животните се извършват от едно лице, това лице трябва да извършва всичките операции последователно върху едно животно, преди да пристъпи към извършването на която и да е от тях върху друго животно.
3.1.  Когато зашеметяването, окачването, повдигането и обезкръвяването на животните се извършват от едно лице, това лице трябва да извършва всичките операции последователно върху едно животно, преди да пристъпи към извършването на която и да е от тях върху друго животно. Това изискване не се прилага, когато се използва групово зашеметяване.
Изменение 94
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.1 а (нова)
3.1а. Обезкървяването трябва да започне незабавно след зашеметяването и да бъде проведено така, че да доведе до бързо, изобилно и пълно обезкървяване.
Изменение 95
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.2 а (нова)
3.2а. След разрязване на кръвоносните съдове върху животното не се изпълняват никакви процедури по преместване или стимулиране с електрошок, преди обезкървяването да е приключило, и в никакъв случай преди изтичането на:
а) промеждутък от време по-голям от 120 секунди в случай на пуйка или гъска;
б) промеждутък от време по-голям от 90 секунди в случай на всякакъв друг вид птица;
в) промеждутък от време по-голям от 30 секунди в случай на зашеметени говеда;
г) промеждутък от време по-голям от 120 секунди в случай на говеда, които не са били зашеметени;
д) промеждутък от време по-голям от 20 секунди в случай на овце, кози, свине и елени.
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.2 б (нова)
3.2б. При клане на бременно животно:
а) ако матката е незасегната, плодът трябва да бъде оставен в нея, докато умре;
б) в случай на съмнение или в случай, че плод в съзнание е открит в утробата на животно след клане, плодът трябва да бъде бързо отстранен, зашеметен с проникващ прихванат болт и умъртвен чрез обезкървяване.
Кланиците трябва да разполагат с подходящо оборудване за бързото изпълняване на процедурата, ако се наложи.
Изменение 96
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3.3
3.3.  Птиците не трябва да се колят с автоматични ножове, освен в случай че е възможно да се гарантира, че те действително са прекъснали кръвоносните съдове. Ако ножовете не са ефективни, птицата се умъртвява незабавно.
3.3.  Птиците не трябва да се колят с автоматични ножове, освен в случай че е възможно да се гарантира, че те действително са прекъснали кръвоносните съдове. Ако ножовете не са ефективни, птицата се заколва незабавно.
Изменение 97
Предложение за регламент
Приложение IV – точка е а) (нова)
еа) клане на животни за добив на кожа.
Практически аспекти на манипулациите и фиксирането на животните.
Практически аспекти на техниките за зашеметяване.
Резервни методи за зашеметяване и/или клане.
Поддръжка на оборудването за зашеметяване и/или клане.
Мониторинг на ефективността на зашеметяването.
Правна информация - Политика за поверителност