Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0180(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0185/2009

Předložené texty :

A6-0185/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0369

Přijaté texty
PDF 691kWORD 363k
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Ochrana zvířat při usmrcování *
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0553),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0451/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0185/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Nadpis
Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování
Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při porážení a usmrcování
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty)(1) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty)(2) v roce 2006. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže a vodní lázně pro omračování drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.
(6)  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2006. Vědecký výbor pro otázky zdraví zvířat a řádného zacházení se zvířaty (SCAHAW) přijal v roce 2001 zprávu o řádném zacházení se zvířaty chovanými pro kožešinu, která obsahovala analýzu metod usmrcování používaných na kožešinových farmách. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat rovněž zdůrazňuje potřebu dodržovat při stanovování a provádění politik Společenství mimo jiné v zemědělství a v oblasti vnitřního trhu právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím. Proto je vhodné vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení kulturní akce, pokud by dodržování požadavků na řádné zacházení se zvířaty mělo negativní vliv na samotný charakter dotčené akce.
(15)  Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat rovněž zdůrazňuje potřebu dodržovat při stanovování a provádění politik Společenství mimo jiné v zemědělství a v oblasti vnitřního trhu právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi nebo tradicemi náboženského původu a regionálním dědictvím. Proto je vhodné vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení kulturní, náboženské a tradiční akce, pokud by dodržování požadavků na řádné zacházení se zvířaty mělo negativní vliv na samotný charakter dotčené akce.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Kulturní tradice navíc souvisejí se zděděným, ustáleným nebo navyklým způsobem myšlení, jednání či chování, který zahrnuje koncept něčeho předaného nebo získaného od předků. Přispívají k upevňování dlouhodobých sociálních vazeb mezi generacemi. Pokud takové činnosti nemají vliv na trh s živočišnými produkty a nejsou motivovány produkcí, je vhodné vyjmout usmrcování zvířat při těchto akcích z oblasti působnosti tohoto nařízení.
(16)  Kulturní tradice nebo tradice náboženského původu navíc souvisejí se zděděným, ustáleným nebo navyklým způsobem myšlení, jednání či chování, který zahrnuje koncept něčeho předaného nebo získaného od předků. Přispívají k upevňování dlouhodobých sociálních vazeb mezi generacemi. Pokud takové činnosti nemají vliv na trh s živočišnými produkty, je vhodné vyjmout porážení zvířat při těchto akcích z oblasti působnosti tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)
(22a)  Nové výše uvedené výzvy budou mít nevyhnutelně podstatné finanční důsledky pro provozovatele v Unii. Za účelem dosahování souladu s pravidly uvedenými v tomto nařízení se musí zpřístupnit odpovídající finanční prostředky EU, které poskytnou potřebnou finanční podporu k zajištění vedoucí úlohy  Unie v  oblasti  řádného zacházení se zvířaty na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení. Z toho důvodu není nutné rozlišovat mezi vratnými a nevratnými metodami omračování.
(24)  Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  Nařízením (ES) č. 854/2004 se stanoví seznam zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu do Společenství. Pro účely uvedeného seznamu by měly být zohledněny obecné a doplňkové požadavky na jatky stanovené v tomto nařízení.
(32)  Nařízením (ES) č. 854/2004 se stanoví seznam zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu do Společenství. Pro účely uvedeného seznamu by měly být zohledněny obecné a doplňkové požadavky na jatky stanovené v tomto nařízení. Komise by měla zajistit, aby dovoz masa a masných výrobků ze třetích zemí určených pro vnitřní trh splňoval obecná pravidla stanovená v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Jatky a vybavení používané na jatkách jsou koncipovány pro určité kategorie zvířat a kapacity. Dojde-li k překročení těchto kapacit, nebo pokud je příslušné vybavení používáno k účelům, pro něž není koncipováno, má to nepříznivý dopad na zacházení se zvířaty. Informace o těchto aspektech by proto měly být sděleny příslušným orgánům a měly by být součástí schvalovacího postupu jatek.
(33)  Jatky a vybavení používané na jatkách jsou koncipovány pro určité kategorie zvířat a kapacity. Dojde-li k překročení těchto kapacit, nebo pokud je příslušné vybavení používáno k účelům, pro něž není koncipováno, má to nepříznivý dopad na zacházení se zvířaty. Informace o těchto aspektech by proto měly být sděleny příslušným orgánům a měly by být součástí schvalovacího postupu jatek. Malé, pravidelně kontrolované jatky s kapacitou porážky v maximální výši 50 velkých zvířat týdně nebo 150 000 kusů drůbeže ročně, které většinou prodávají potraviny přímo konečnému spotřebiteli, nevyžadují drahý schvalovací postup s cílem dosáhnout souladu se zásadami tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
(34a)  Mělo by se předejít tomu, aby zvířata před porážkou trpěla strachem a stresem. Proto je vhodné koncipovat konstrukci jatek, plánovat úkony porážky a organizaci přepravy způsobem, který znemožňuje, aby zvířata trpěla stresem, strachem a bolestí v době mezi vykládkou a porážkou.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  V oblasti konstrukce, uspořádání a vybavení jatek dochází k neustálému vědeckému a technickému pokroku. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se konstrukce, uspořádání a vybavení jatek při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.
(35)  V oblasti konstrukce, uspořádání a vybavení jatek dochází k neustálému vědeckému a technickému pokroku. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se konstrukce, uspořádání a vybavení jatek při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat. Neustále by mělo pokračovat úsilí o vývoj nových postupů omračování. Měl by se urychlit i pokrok ve věci alternativ k porážení nadpočetných kuřat.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
(37)  Usmrcení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna.
(37)  Porážení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna a účinně omráčena ihned po proříznutí hrdla.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před porážkou při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.
(38)  V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách a kožešinových farmách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před usmrcením při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod i
i) při vědecko-technických pokusech uskutečněných pod dohledem příslušného orgánu;
i) v rámci činností, které spadají do obsahu působnosti směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely1,
__________
1Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod ii
ii) při lovu;
ii) při lovu a rekreačním rybolovu;
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod iv a (nový)
iva) v rámci obětí, které jsou určené na individuální potřebu vyplývající z tradic významných náboženských svátků, jako jsou Velikonoce a Vánoce, a pouze v průběhu deseti dnů před datem svátků.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nový)
ba) na polodomestikované jeleny usmrcené v terénu a zpracované v zařízeních pro chov divokých zvířat.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b
(b) "souvisejícími úkony" se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata usmrcena, jako je například manipulace se zvířaty, jejich ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;
(b) "souvisejícími úkony": se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata poražena, jako je například manipulace se zvířaty, jejich vykládka, ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b a (nové)
ba) "příslušným orgánem": se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za to, že zajistí dodržování požadavků tohoto nařízení, nebo jakýkoli jiný orgán, na který tento ústřední orgán pravomoc přenesl;
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. d a (nové)
da) "bezvědomím": se rozumí ztráta vědomí s dočasným nebo trvalým porušením fungování mozku, po kterém je zvíře neschopné reagovat na běžné podněty včetně bolesti;
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. f
f) "omráčením" se rozumí každý záměrný postup, který bez bolesti způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;
f) "omráčením" se rozumí každý záměrný postup, který způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. g
g) "náboženským obřadem" se rozumí řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím, jako například islámem nebo judaismem;
g) "náboženským obřadem": se rozumí řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím nebo spojených s některými náboženskými svátky;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. k
k) "jatkami" se rozumí každý provoz určený k porážce suchozemských zvířat;
k) "jatkami": se rozumí provoz určený k porážce a opracování zvířat, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu;
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. m
m) "kožešinovými zvířaty" se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, nutrie a činčily;
m) "kožešinovými zvířaty": se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, psíci mývalovití, nutrie, králíci a činčily;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a
a) fyzické pohodlí a ochrana, zejména aby byla zvířata čistá, v teple a aby nemohla upadnout či uklouznout;
a) fyzické pohodlí a ochrana, zejména aby byla zvířata v teple a aby nemohla upadnout či uklouznout;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d
d) aby zvířata nevykazovala známky bolesti, strachu, agrese či jiného neobvyklého chování;
d) aby zvířata nevykazovala známky bolesti, agrese či jiného neobvyklého chování;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. f
f) aby se předcházelo agresivním interakcím mezi zvířaty.
vypouští se
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
3a.  Usmrcování nadbytečných jednodenních kuřat, a to jakýmkoli způsobem, nebude již nadále povoleno, jakmile budou k dispozici vhodná alternativní řešení k usmrcování těchto zvířat.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Odchylně od odstavce 1 mohou být zvířata usmrcena bez předchozího omráčení v případech, kdy jsou takové metody stanoveny náboženskými obřady, pokud k takovému usmrcení dojde na jatkách.
2.  V rámci náboženských obřadů mohou být zvířata poražena bez předchozího omráčení, pokud k takové porážce dojde na jatkách.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Členské státy se však mohou rozhodnout tuto odchylku neuplatnit.
vypouští se
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Omráčení se provádí v souladu s metodami stanovenými v příloze I.
1.  Omráčení se provádí v souladu s metodami stanovenými v příloze I. Komise může schválit nové metody omračování na základě hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a podle postupu uvedeného v čl. 22 odst. 2 při zohlednění vědeckého a technologického pokroku.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Zaměstnanci odpovědní za omráčení provádějí pravidelné kontroly k zajištění toho, že zvířata v době mezi ukončením procesu omráčení a potvrzením smrti nevykazují žádné známky vědomí či citlivosti.
2.  Zaměstnanci odpovědní za omráčení provádějí pravidelné kontroly k zajištění toho, že zvířata v době mezi ukončením procesu omráčení a smrtí nevykazují žádné známky vědomí či citlivosti.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Vykrvení by mělo začít co možná nejdříve po omráčení.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2
Tyto změny však musí zajistit takovou úroveň zacházení se zvířaty, která je alespoň rovnocenná stávajícím metodám, což musí být doloženo vědeckými poznatky zveřejněnými ve vhodných mezinárodně uznávaných lektorovaných časopisech.
Tyto změny však musí zajistit takovou úroveň zacházení se zvířaty, která je alespoň rovnocenná stávajícím metodám, což musí být doloženo odpovídajícími vědeckými poznatky.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4
4.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty kodexy osvědčených postupů Společenství týkající se metod stanovených v příloze I.
4.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty pokyny pro stanovení postupů a uplatňování pravidel Společenství týkající se metod stanovených v příloze I.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Provozovatelé vytvářejí a provádějí takové standardní operační postupy tak, aby se zajistilo, že usmrcování zvířat a související úkony jsou prováděny v souladu s čl. 3 odst. 1.
2.  Provozovatelé vytvářejí a provádějí takové standardní operační postupy tak, aby se zajistilo, že porážení zvířat a související úkony jsou prováděny v souladu s čl. 3 odst. 1. K tomu se mohou pro jatky uplatnit postupy uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 852/2004.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Standardní operační postupy jsou na požádání poskytnuty příslušným orgánům.
3.  Standardní operační postupy jsou na požádání poskytnuty příslušným orgánům. Úřední veterinární lékař je informován písemně, vždy když se změnily standardní operační postupy.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
3a.  Příslušný orgán může změnit standardní operační postupy, pokud zjevně neodpovídají všeobecným pravidlům a požadavkům stanoveným v tomto nařízení.
Pozměňovací návrhy 120
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)
3b.  Odstavce 1–3 se nevztahují na usmrcování zvířat na jatkách, kde je poráženo nejvýše 50 velkých dobytčích jednotek týdně.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a
a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním;
a) manipulace se zvířaty pro účely jejich znehybnění, omráčení nebo porážení;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f
f) vykrvení živých zvířat.
f) vykrvení živých zvířat nebo metoda porážení uvedená v čl. 4 odst. 2 .
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)
fa) usmrcení kožešinových zvířat.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3
3.  Nad usmrcováním kožešinových zvířat dohlíží osoba, která má osvědčení o způsobilosti podle článku 18, jež se vztahuje na veškeré úkony prováděné pod jejím dohledem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. a
a) kategorie nebo váha zvířat, pro které jsou zařízení či přístroje určeny;
a) druhy nebo váha zvířat, pro které jsou zařízení či přístroje určeny;
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. c a (nové)
ca) údržba a metody kalibrace uvedených zařízení a přístrojů.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Při provádění úkonů spojených s porážkou musí být na místě bezprostředně k dispozici náhradní omračovací přístroje, které budou použity v případě selhání původně použitých omračovacích přístrojů.
2.  Při provádění úkonů spojených s porážkou musí být na místě bezprostředně k dispozici náhradní omračovací metoda, která bude použita v případě selhání původně použitých omračovacích přístrojů. V případech, kdy tato náhradní metoda omračování vyžaduje velkou instalaci, jsou vhodná mobilní zařízení.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.  Zvíře nesmí být znehybněno, pokud není osoba odpovídající za jeho omráčení či jeho porážku připravena tento úkon provést.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Článek 10
Na ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 854/2004 se vztahují požadavky uvedené v kapitolách II a III tohoto nařízení.
Při kontrole jatek nebo zařízení, které byly nebo budou schváleny ve třetích zemích, aby vyvážela do Evropské unie v souladu s právními předpisy EU, znalci Komise zajistí, aby živá zvířata uvedená v článku 5 byla porážena za podmínek, které jsou z hlediska dobrých životních podmínek zvířat alespoň rovnocenné podmínkám stanoveným v tomto nařízení.
Zdravotní osvědčení doprovázející maso dovezené ze třetí země musí být doplněné osvědčením, které potvrzuje, že uvedený požadavek byl splněn.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10 a
Opatření pro dovozy ze třetích zemí
Komise zajistí, aby maso a masné výrobky ze třetích zemí, které jsou určené ke spotřebě na vnitřním trhu, splňovaly ustanovení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí
2.  Pro účely tohoto nařízení schvaluje příslušný orgán uvedený v článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 pro každé jatky:
2.  Pro účely tohoto nařízení schvaluje příslušný orgán uvedený v článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 pro každé jatky s kapacitou porážky více než 50 velkých dobytčích jednotek týdně nebo více než 150 000 kusů drůbeže ročně:
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a
a) maximální kapacitu pro každou porážecí linku;
vypouští se
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c
c) maximální kapacitu pro každé místo ustájení určené pro koňovité, skot, ovce, kozy, prasata, drůbež a zajícovité.
c) maximální kapacitu pro každé místo ustájení určené pro koňovité, skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, ptáky nadřádu běžci a zajícovité.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Provozovatelé zajistí, aby zvířata usmrcovaná bez omráčení byla mechanicky znehybněna.
2.  Provozovatelé zajistí podle potřeby a v případě porážky na základě určitých náboženských rituálů, kdy jsou zvířata porážená bez omráčení, aby byla zvířata mechanicky znehybněna.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. e
e) použití elektrického proudu, který za kontrolovaných podmínek zvířata neomráčí ani nezabije, zejména v případě elektrických zařízení, která nesevřou mozek.
vypouští se
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2
Písmena a) a b) se však nevztahují na zavěšovací háčky pro drůbež.
Písmena a) a b) se však nevztahují na zavěšovací háčky pro drůbež a zajícovité.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Provozovatelé zavádějí a provádějí vhodné kontrolní postupy k ověření a potvrzení toho, že jatečná zvířata jsou v období od konce procesu omráčení do potvrzení smrti účinně omráčena.
1.  Provozovatelé zavádějí a provádějí vhodné kontrolní postupy k ověření a potvrzení toho, že jatečná zvířata jsou v období od konce procesu omráčení do potvrzení smrti účinně omráčena. Zvířata musí být mrtvá dříve, než je započato s jakýmkoli dalším potenciálně bolestivým zpracovávacím úkonem nebo úpravou jatečního těla.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)
4a.  Provozovatelé kožešinových farem uvědomí příslušný orgán předem, kdy budou zvířata usmrcena, aby měl úřední veterinární lékař možnost zkontrolovat, zda budou dodrženy požadavky stanovené v tomto nařízení a standardy operačních postupů.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5
5.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty kodexy osvědčených postupů Společenství týkající se kontrolních postupů na jatkách.
5.  Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty pokyny pro stanovení postupů a uplatňování pravidel Společenství týkající se kontrolních postupů na jatkách.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)
5a.  Úřední veterinární lékař pravidelně osvědčuje výše uvedené kontrolní postupy a soulad se standardními operačními postupy.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. -1 (nový)
-  1. Provozovatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Provozovatelé jmenují na každých jatkách pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který bude na daných jatkách zajišťovat dodržování pravidel stanovených v tomto nařízení. Pracovník informuje provozovatele přímo o záležitostech týkajících se problematiky zacházení se zvířaty.
1.  Provozovatelé jmenují na každých jatkách pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který bude na daných jatkách dohlížet na dodržování pravidel stanovených v tomto nařízení. Pracovník informuje provozovatele přímo o záležitostech týkajících se problematiky zacházení se zvířaty.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5
5.  Odstavce 1 a 4 se nepoužijí pro jatky o kapacitě porážky do 1 000 velkých dobytčích jednotek pro savce nebo 150 000 kusů drůbeže ročně.
5.  Jatky o kapacitě porážky do 1 000 velkých dobytčích jednotek pro savce nebo 150 000 kusů drůbeže ročně může provozovat pracovník odpovědný za řádné zacházení se zvířaty, přičemž postupy nutné k získání osvědčení o způsobilosti budou zjednodušeny v souladu se specifikacemi stanovenými příslušným orgánem.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
1.  Příslušný orgán a provozovatelé účastnící se úkonů spojených s depopulací stanoví před zahájením daných úkonů akční plán k zajištění dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení.
vypouští se
Konkrétně budou do pohotovostních plánů, které jsou vyžadovány podle právních předpisů Společenství o zdraví zvířat, začleněny plánované metody usmrcování a odpovídající standardní operační postupy k zajištění dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení, a to na základě hypotézy ohledně velikosti a místa ohnisek, na něž existuje podezření, uvedené v pohotovostním plánu.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3
3.  Pro účely tohoto článku a za mimořádných okolností může příslušný orgán stanovit odchylky od jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení, pokud se domnívá, že dodržení daných ustanovení může mít nepříznivý dopad na lidské zdraví nebo výrazně zpomalit proces eradikace určité nákazy.
3.  Pro účely tohoto článku a v případech vyšší moci může příslušný orgán stanovit odchylky od jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení, pokud se domnívá, že dodržení daných ustanovení může mít nepříznivý dopad na lidské zdraví, výrazně zpomalit proces eradikace určité nákazy nebo dále narušit dobré životní podmínky zvířat.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
4.  Do jednoho roku od ukončení úkonů spojených s depopulací předá příslušný orgán uvedený v odstavci 1 Komisi hodnotící zprávu o výsledcích depopulace a zveřejní ji, zejména pomocí internetu.
vypouští se
Tato zpráva musí zejména obsahovat:
a) odůvodnění depopulace;
b) počet a druhy usmrcovaných zvířat;
c) použité metody omračování a usmrcování;
d) popis zjištěných problémů a případně nalezená řešení ke zmírnění nebo minimalizaci utrpení dotčených zvířat;
e) případné odchylky stanovené v souladu s odstavcem 3.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Článek 16
V případě nutné porážky učiní osoba odpovědná za dotčená zvířata veškerá nezbytná opatření, aby byla dotčená zvířata usmrcena co nejdříve.
V případě nutné porážky učiní osoba odpovědná za dotčená zvířata veškerá nezbytná opatření, aby byla dotčená zvířata poražena co nejdříve, aniž jsou dotčeny podmínky uvedené v části I kapitoly VI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 týkající se porážky mimo jatka při vzniku mimořádné situace.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Článek 17
Článek 17
vypouští se
Referenční centra
1.  Každý členský stát určí národní referenční centrum (dále jen "referenční centrum") k provádění následujících úkolů:
a) zajišťování vědeckého a technického odborného zázemí v souvislosti se schvalováním jatek;
b) posuzování nových metod omračování;
c) aktivní podpora pro provozovatele a jiné zainteresované strany při vypracovávání kodexů osvědčených postupů pro provádění tohoto nařízení a zveřejňování a šíření takových kodexů a sledování jejich uplatňování;
d) vypracovávání pokynů pro příslušný orgán pro účely tohoto nařízení;
e) akreditace subjektů a organizací pro vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18;
f) korespondence a spolupráce s Komisí a ostatními referenčními centry pro účely sdílení technických a vědeckých informací a osvědčených postupů, pokud jde o provádění tohoto nařízení.
2.  Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží členské státy Komisi a ostatním členským státům údaje o svém referenčním centru a zveřejní tyto informace na internetu.
3.  Referenční centra mohou být zřízena jako síť tvořená samostatnými organizacemi, pokud budou pro veškeré příslušné činnosti prováděné v dotčených členských státech přiděleny veškeré úkoly uvedené v odstavci 1.
Členské státy mohou k provádění jednoho nebo více z těchto úkolů určit organizaci se sídlem mimo jejich vlastní území.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. b
b) udělování osvědčení o způsobilosti, které dokládá složení nezávislé závěrečné zkoušky; předměty této zkoušky se týkají dotčené kategorie zvířat a odpovídají úkonům uvedeným v čl. 7 odst. 2 a předmětům uvedeným v příloze IV;
b) zajištění toho, aby každá osoba, která je odpovědná za rozvoj a udržování standardních operačních postupů stanovených v článku 6 tohoto nařízení, absolvovala příslušnou odbornou přípravu;
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c
c) schvalování programů odborné přípravy pro kurzy uvedené v písmenu a) a obsahu a podmínek zkoušky uvedené v písmenu b).
vypouští se
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.   Příslušný orgán může pověřit organizací kurzů, závěrečné zkoušky a vydáváním osvědčení o způsobilosti zvláštní subjekt nebo organizaci, které:
2.   Podnik vypracovává programy odborné přípravy a případně je také sám provozuje, nebo je provozuje subjekt, který byl pověřený příslušným orgánem
a) mají k těmto úkolům náležitou způsobilost, personální obsazení a vybavení;
Podnik nebo organizace vydá osvědčení o způsobilosti v dané oblasti.
b) jsou nezávislé a prosté případného střetu zájmů, pokud jde o vydávání osvědčení o způsobilosti;
V případě, že to považuje za nezbytné, může příslušný orgán vytvářet a realizovat programy odborné přípravy a vydávat osvědčení o způsobilosti.
c) jsou akreditované referenčním centrem.
Údaje o takových subjektech a organizacích jsou veřejně přístupné, zejména prostřednictvím internetu.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1
3.   V osvědčení o způsobilosti se uvádí, na které kategorie zvířat a na které z úkonů uvedených v čl. 7 odst. 2 nebo 3 se osvědčení vztahuje.
3.   Členské státy určí příslušný orgán odpovědný za schvalování obsahu programů odborné přípravy uvedených v odstavci 2.
Pozměňovací návrhy 69 a 70
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2
Osvědčení o způsobilosti je platné po dobu nejvýše pěti let.
Osvědčení o způsobilosti je platné po neomezenou dobu. Držitelé osvědčení o způsobilosti mají povinnost pravidelně absolvovat programy odborné přípravy.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
2.  Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 bez zkoušky osobám, které doloží relevantní souvislou odbornou praxi v délce nejméně [deseti] let.
2.  Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 bez zkoušky osobám, které doloží odpovídající odbornou přípravu a relevantní odbornou praxi v délce nejméně dvanácti měsíců před vstupem tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)
2a.  Komise předloží nejpozději do 1. ledna 2013 Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na zavedení podmínek a pravidel pro využívání mobilních jatek v rámci Unie, přičemž zajistí, aby v těchto mobilních jednotkách byla přijata veškerá nezbytná opatření, která zabrání porušení řádného zacházení se zvířaty.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka I – řádek č.° 2 – kategorie zvířat
Přežvýkavci do 10 kg, drůbež a zajícovití.
Přežvýkavci, drůbež a zajícovití.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka I – řádek č.° 2 – klíčové parametry – pododstavec 2
Vhodná rychlost a průměr projektilu podle velikosti a druhu zvířete.
Vhodná rychlost a průměr projektilu (otisková metoda) podle velikosti a druhu zvířete.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka 2 – řádek č.° 2 – název
Usmrcení elektrickým proudem provedené od hlavy k zádům
Omráčení nebo poražení elektrickým proudem provedené od hlavy k srdci nebo od hlavy k zádům
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka 2 – řádek č.° 2 – kategorie zvířat
Všechny druhy kromě jehňat nebo selat o živé váze do 5 kg a skotu.
Všechny druhy.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola I – tabulka 3 – řádek č° 2 – kategorie zvířat
Prasata a drůbež.
Prasata, drůbež a kožešinová zvířata.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Příloha I – kapitola II – bod 7 – pododstavec 1 a (nový)
K omračování a porážení drůbeže na jatkách se nesmí používat oxid uhličitý o koncentraci vyšší než 30 %. Tuto koncentraci lze používat pouze k usmrcování nadpočetných kuřat nebo pro účely zdolávání nákaz.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2.3
2.3.  Mezi kotci pro ustájení a průchodem vedoucím k místu omráčení musí být čekací kotec s rovnou podlahou a pevnými bočními stěnami, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun zvířat k omračování a usmrcování a aby osoby manipulující se zvířaty nemusely zvířata přehánět z kotců pro ustájení. Čekací kotec musí být koncipován tak, aby se zabránilo uvíznutí nebo pošlapání zvířat.
2.3.  Mezi kotci pro ustájení a průchodem vedoucím k místu omráčení musí být čekací kotec, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun zvířat k omračování a porážení a aby osoby manipulující se zvířaty nemusely zvířata přehánět z kotců pro ustájení. Čekací kotec musí být koncipován tak, aby se zabránilo uvíznutí nebo pošlapání zvířat.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2
3.2.  Pokud je použit přístroj s upoutaným projektilem, musí být boxy pro znehybnění opatřeny zařízením, které omezí pohyb hlavy zvířete ze strany na stranu a nahoru a dolů.
vypouští se
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.3
3.3.  Nepoužívají se systémy, které znehybňují skot převrácením zvířete nebo jinou nepřirozenou polohou.
vypouští se
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1 a (nový)
4.1a.  Elektrické omračovací přístroje:
a) jsou opatřeny zvukovým nebo vizuálním zařízením ukazujícím délku jeho použití u jednoho zvířete;
b) jsou napojeny na zařízení ukazující napětí a intenzitu proudu, které musí být umístěno tak, aby na ně obsluha jasně viděla.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.2
4.2.  Elektrický přístroj dodává konstantní proud.
vypouští se
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Příloha II – bod 7.2
7.2. Zařízení pro drůbež je koncipováno a vybudováno tak, aby zvířata byla do prostoru s plynnými směsmi dopravována pouze v přepravkách, aniž by byla vyložena.
7.2.   Živá drůbež by měla být dopravována do prostoru s plynnými směsmi v přepravkách nebo na dopravních pásech.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.2
1.2.  Zvířata musí být co nejrychleji po příjezdu vyložena a následně bez zbytečného odkladu poražena.
vypouští se
V případě drůbeže nebo zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout 12 hodin.
V případě savců s výjimkou zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout:
a) u neodstavených zvířat 19 hodin;
b) u koňovitých a prasat 24 hodin;
c) u přežvýkavců 29 hodin.
Po uplynutí těchto lhůt musí být zvířata ustájena, nakrmena a následně jim musí být ve vhodných intervalech podáváno malé množství krmiva. V takových případech musí být zvířatům poskytnuto náležité množství podestýlky nebo rovnocenného materiálu, které zvířatům zajistí pohodlí s ohledem na druh a počet dotčených zvířat. Tento materiál musí umožnit odpovídající absorpci moči a výkalů.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.5
Nejdříve musí být poražena neodstavená zvířata, laktující zvířata chovaná na mléko, samice, které porodily během přepravy, nebo zvířata dodaná v kontejnerech. Pokud to není možné, je nutné učinit opatření ke zmírnění jejich utrpení, a to zejména tímto způsobem:
vypouští se
a) dojení zvířat chovaných na mléko v intervalu nejvýše 12 hodin;
b) v případě samice, která porodila, zajištění vhodných podmínek pro kojení a řádného zacházení s nově narozeným zvířetem;
c) v případě zvířat dodaných v kontejnerech napájení zvířat.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.7 – písm. c
c) zvedat nebo vléct zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny, ocas či srst nebo s nimi manipulovat takovým způsobem, aby jim byla způsobena bolest nebo utrpení, které nejsou nevyhnutelné;
c) zvedat nebo vléct zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny (s výjimkou noh drůbeže a zajícovitých), ocas či srst nebo s nimi manipulovat takovým způsobem, aby jim byla způsobena bolest nebo utrpení, které nejsou nevyhnutelné;
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.8 a (nový)
1.8a.  Je zakázáno používat elektrické omračovací přístroje jako prostředku ke krocení a znehybňování zvířat či jako zařízení k jejich pohánění.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1.8 b (nový)
1.8b Zvířata, která nejsou schopna chodit, se nesmějí na místo porážky vléct, nýbrž musejí být zabita tam, kde se nacházejí.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2.1
2.1.  Každé zvíře musí mít dostatek prostoru, aby mohlo stát, ležet a aby se mohlo otočit.
2.1.  S výjimkou případů velkého skotu drženého v samostatných kotcích po dobu, která nepřesahuje přiměřenou mez, musí mít každé zvíře dostatek prostoru, aby mohlo stát, ležet a aby se mohlo otočit.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 a (nový)
2a.  Omračování pomocí perkusní pistole
2a.1.  Perkusní pistole musí být umístěna tak, aby projektil pronikl do kůry mozkové. Zejména je zakázáno porážet skot ranou do týla. U ovcí a koz je tato metoda povolena v případě, když rohy znemožňují čelní pozici. V takových případech musí být rána vedena bezprostředně za bází rohů a namířena do ústní dutiny. Vykrvení musí začít do 15 vteřin po úderu.
2a.  V případě použití nástroje s pevným projektilem si musí manipulant ověřit, zda se skutečně projektil vrací po každém výstřelu do výchozí polohy. Pokud tomu tak není, smí se přístroj znovu použít až po opravě.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Příloha III – bod 2 b (nový)
2b.  Znehybňování zvířat
Zvíře nesmí být zavedeno do boxu, kde bude omráčeno, a jeho hlavu nelze umístit do zařízení určeného k jeho znehybnění, dokud není osoba, která provádí znehybnění, připravena tento úkon provést, jakmile bude zvíře umístěno do boxu určeného k omráčení, případně jakmile bude hlava zvířete upevněna.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.1
3.1.  Pokud za omráčení, zavěšení, vyzdvihnutí a vykrvení zvířat odpovídá jedna osoba, musí tento pracovník provést sled všech těchto úkonů u jednoho zvířete předtím, než některý z těchto úkonů začne provádět u dalšího zvířete.
3.1.  Pokud za omráčení, zavěšení, vyzdvihnutí a vykrvení zvířat odpovídá jedna osoba, musí tento pracovník provést sled všech těchto úkonů u jednoho zvířete předtím, než některý z těchto úkonů začne provádět u dalšího zvířete. Tento požadavek se nevztahuje na případy použití skupinového omráčení.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.1 a (nový)
3.1a Vykrvení musí začít bezprostředně po omráčení a musí by provedeno tak, aby se dosáhlo rychlého a mohutného krvácení a úplného vykrvení.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.2 a (nový)
3.2a.  Po naříznutí krevních cév se na zvířeti nesmí provádět žádné zpracovávací úkony ani elektrická stimulace před ukončením vykrvení a v žádném případě před uplynutím následující doby:
a) v případě krocanů a hus před uplynutím alespoň 120 vteřin;
b) v případě všech dalších ptáků před uplynutím alespoň 90 vteřin;  
c) v případě omráčeného skotu před uplynutím alespoň 30 vteřin;
d) v případě neomráčeného skotu před uplynutím alespoň 120 vteřin;
e) v případě ovcí, koz, prasat a jelenů před uplynutím alespoň 20 vteřin.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.2 b (nový)
3.2b.  Při porážce březích zvířat platí, že:
a) pokud je děloha intaktní, musí být plod ponechán do svého úmrtí uvnitř;
b) v případě pochybností či pokud se po porážce zvířete v jeho děloze najde plod při vědomí, musí být okamžitě vyjmut, omráčen pomocí penetrační pistole a usmrcen vykrvením.
Jatky musejí mít k dispozici vhodné zařízení, které bude v případě nutnosti použito k okamžitému provedení tohoto úkonu.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3.3
3.3.  Ptáci se smí porážet automatickým naříznutím krku, pouze pokud lze konstatovat, zda automatickým naříznutím krku skutečně došlo k naříznutí krevních cév. Pokud uříznutí krku nebylo účinné, musí být pták okamžitě usmrcen.
3.3.  Ptáci se smí porážet automatickým naříznutím krku, pouze pokud lze konstatovat, zda automatickým naříznutím krku skutečně došlo k naříznutí krevních cév. Pokud uříznutí krku nebylo účinné, musí být pták okamžitě poražen.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Příloha IV – bod f a (nový)
fa) usmrcení kožešinových zvířat.
Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.
Praktické aspekty metod omračování.
Náhradní metody omračování nebo porážení.
Údržba omračovacích přístrojů nebo zařízení k porážení.
Kontrola účinnosti omráčení.

(1) The EFSA Journal (2004) 45, s. 1.
(2) The EFSA Journal (2006) 326, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí