Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0180(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0185/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0185/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0369

Hyväksytyt tekstit
PDF 456kWORD 307k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Eläinten suojelu lopettamisen yhteydessä *
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0553),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0451/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A6-0185/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko
Ehdotus neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä
Ehdotus neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut kaksi lausuntoa tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja lopettamiseen käytettävien menetelmien hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 annettiin lausunto keskeisten kaupallisten eläinlajien tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja vuonna 2006 annettiin lausunto kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista. Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen ottamiseksi huomioon. Suositusta luopumisesta hiilidioksidin käytöstä sikojen ja siipikarjan osalta ja suositusta luopumisesta vesitainnutuksen käytöstä siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti toteuttamiskelpoisia EU:ssa tällä hetkellä. Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä parametreja, joiden paikka on täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä toimintatapoja koskevissa ohjeissa. Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei otettu mukaan ehdotukseen siksi, että niiden osalta on vielä tarpeen hankkia tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia arviointeja.
(6)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut kaksi lausuntoa tiettyjen eläinlajien tainnuttamiseen ja lopettamiseen käytettävien menetelmien hyvinvointinäkökohdista: vuonna 2004 annettiin lausunto keskeisten kaupallisten eläinlajien tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista, ja vuonna 2006 annettiin lausunto kaupallisesti tarhattujen hirvieläinten, vuohien, kanien, strutsien, ankkojen, hanhien ja viiriäisten tainnuttamisessa ja lopettamisessa käytettävien tärkeimpien menetelmien hyvinvointinäkökohdista. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea (SCAHAW) hyväksyi vuonna 2001 raportin turkisten tuotantoa varten pidettävien eläinten hyvinvoinnista, johon sisältyi arvio turkistarhoilla käytettävistä lopettamismenetelmistä. Yhteisön lainsäädäntöä tällä alalla olisi päivitettävä näiden tieteellisten lausuntojen ottamiseksi huomioon. Suositusta luopumisesta hiilidioksidin käytöstä sikojen ja siipikarjan osalta ei sisällytetty tähän ehdotukseen, sillä vaikutustenarviointi osoitti, että ne eivät olisi taloudellisesti toteuttamiskelpoisia Euroopan unionissa tällä hetkellä. Joitakin suosituksia ei ole otettu tähän ehdotukseen siksi, että ne koskevat teknisiä parametreja, joiden paikka on täytäntöönpanotoimenpiteissä tai hyviä toimintatapoja koskevissa ohjeissa. Viljeltyjä kaloja koskevia suosituksia ei otettu mukaan ehdotukseen siksi, että niiden osalta on vielä tarpeen hankkia tieteellisiä lausuntoja ja tehdä taloudellisia arviointeja.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Pöytäkirjassa eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista korostetaan myös tarvetta kunnioittaa uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriin ja alueellisiin perinteisiin liittyviä jäsenvaltioiden lakeja tai hallinnollisia määräyksiä ja tapoja, kun muotoillaan ja pannaan täytäntöön esimerkiksi maatalouteen ja sisämarkkinoihin liittyviä yhteisön politiikkoja. Siksi on asianmukaista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kulttuuritapahtumat, joiden perimmäistä olemusta eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten noudattaminen muuttaisi.
(15)  Pöytäkirjassa eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista korostetaan myös tarvetta kunnioittaa uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteisiin tai uskonnollista alkuperää oleviin perinteisiin sekä alueellisiin perinteisiin liittyviä jäsenvaltioiden lakeja tai hallinnollisia määräyksiä ja tapoja, kun muotoillaan ja pannaan täytäntöön esimerkiksi maatalouteen ja sisämarkkinoihin liittyviä yhteisön politiikkoja. Siksi on asianmukaista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kulttuuritapahtumat, uskonnolliset ja perinteiset tapahtumat, joiden perimmäistä olemusta eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten noudattaminen muuttaisi.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Lisäksi kulttuuriperinteisiin liittyy peritty, vakiintunut tai totuttu ajattelu-, toiminta- tai käyttäytymismalli, johon sisältyy ajatus jostakin edeltävien sukupolvien välittämästä tai heiltä saadusta. Perinteet auttavat ylläpitämään kestäviä sosiaalisia siteitä sukupolvien välillä. Jos tällainen toiminta ei vaikuta eläintuotteiden markkinoihin eikä sen päämääränä ole tuotanto, on asianmukaista jättää tällaisten tapahtumien aikana suoritettava eläinten lopettaminen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
(16)  Lisäksi kulttuuriperinteisiin tai uskonnollista alkuperää oleviin perinteisiin liittyy peritty, vakiintunut tai totuttu ajattelu-, toiminta- tai käyttäytymismalli, johon sisältyy ajatus jostakin edeltävien sukupolvien välittämästä tai heiltä saadusta. Perinteet auttavat ylläpitämään kestäviä sosiaalisia siteitä sukupolvien välillä. Jos tällainen toiminta ei vaikuta eläintuotteiden markkinoihin, on asianmukaista jättää tällaisten tapahtumien aikana suoritettava eläinten teurastaminen tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
(22 a)  Edellä mainituilla uusilla haasteilla on väistämättä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia unionin toimijoihin. Tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi olisi asetettava käyttöön riittävästi unionin rahoitusta, jonka ansiosta unionille voidaan taloudellisesti varmistaa välttämätön johtoasema eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Käyttötavasta riippuen eräät teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä käytettävät tainnutusmenetelmät voivat johtaa eläimen kuolemaan niin, että eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva tuska tai kärsimys on vähäistä. Siksi ei ole tarpeen tehdä eroa kuolemaan johtavien ja muiden tainnuttamismenetelmien välillä.
(24)  Käyttötavasta riippuen eräät teurastamisen ja lopettamisen yhteydessä käytettävät tainnutusmenetelmät voivat johtaa eläimen kuolemaan niin, että eläimelle ei aiheudu kipua ja että aiheutuva tuska tai kärsimys on vähäistä.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
(32)  Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään luettelosta, jossa mainitaan sellaiset laitokset, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu. Tämän asetuksen yleiset vaatimukset ja teurastamoja koskevat lisävaatimukset olisi otettava huomioon kyseisessä luettelossa.
(32)  Asetuksessa (EY) N:o 854/2004 säädetään luettelosta, jossa mainitaan sellaiset laitokset, joista tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuonti on sallittu. Tämän asetuksen yleiset vaatimukset ja teurastamoja koskevat lisävaatimukset olisi otettava huomioon kyseisessä luettelossa. Komission olisi varmistettava, että lihan ja lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sisämarkkinoille noudatetaan tässä asetuksessa vahvistettuja yleisiä sääntöjä.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Teurastamot ja niissä käytettävät välineet on suunniteltu tiettyjä eläinluokkia ja teurastusmääriä varten. Jos nuo määrät ylitetään tai välineitä käytetään tarkoituksiin, joihin niitä ei ole suunniteltu, eläinten hyvinvointi vaarantuu. Toimivaltaisille viranomaisille olisi siksi annettava näitä seikkoja koskevat tiedot osana teurastamojen hyväksyntämenettelyä.
(33)  Teurastamot ja niissä käytettävät välineet on suunniteltu tiettyjä eläinluokkia ja teurastusmääriä varten. Jos nuo määrät ylitetään tai välineitä käytetään tarkoituksiin, joihin niitä ei ole suunniteltu, eläinten hyvinvointi vaarantuu. Toimivaltaisille viranomaisille olisi siksi annettava näitä seikkoja koskevat tiedot osana teurastamojen hyväksyntämenettelyä. Säännöllisesti tarkastettavissa pienissä teurastamoissa, joissa teurastetaan enintään 50 nautayksikköä viikossa tai enintään 150 000 yksikköä siipikarjaa vuodessa ja joiden toiminta kohdistuu pääasiassa elintarvikkeiden myyntiin suoraan loppukuluttajalle, ei tarvita monimutkaista hyväksymismenettelyä tämän asetuksen yleisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)
(34 a)  Eläimille pelosta tai stressistä aiheutuvaa kärsimystä teurastuksen edellä on vältettävä. Siksi teurastamoiden tilat ja menetelmät on suunniteltava ja henkilöstö on koulutettava siten, että vältetään eläinten stressi, pelko ja kipu kuljetusvälineestä purkamisen ja teurastamisen välillä.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.
(35)  Teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan teurastamojen rakennustapaan, tilojen sijoitteluun ja välineisiin liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy. On kannustettava tainnutusmenetelmien jatkuvaan kehittämiseen. Samoin on lisättävä tutkimusta, jossa etsitään ylimääräisten untuvikkojen vaihtoehtoisia teurastusmenetelmiä.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale
(37)  Lopettaminen ilman tainnuttamista edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, jotta eläimen kärsimys olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin.
(37)  Teurastaminen ilman tainnuttamista edellyttää tarkkaa kurkun leikkaamista, jotta eläimen kärsimys olisi mahdollisimman vähäistä. Lisäksi jos eläimiä ei pidetä mekaanisesti kiinni leikkaamisen jälkeen, veren poistuminen tapahtuu todennäköisesti hitaammin, mikä pitkittää eläimen kärsimystä tarpeettomasti. Ilman tainnutusta teurastettavat eläimet olisi siksi pidettävä kiinni yksittäin, ja ne olisi tainnutettava viipymättä leikkaamisen jälkeen.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale
(38)  Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen teurastusta liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.
(38)  Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen teurastamoissa ja tehoturkistarhoissa liittyvä tieteellinen tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi on tärkeätä, että yhteisö valtuuttaa komission muuttamaan eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen ennen lopettamista liittyviä vaatimuksia niin, että eläinten suojelun yhdenmukainen ja korkea taso säilyy.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta
i) toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa tehtävien teknisten tai tieteellisten kokeiden yhteydessä;
i) kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annetulla neuvoston direktiivillä 86/609/ETY1 säännellyn toiminnan yhteydessä;
__________
1EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta
ii) metsästyksen yhteydessä;
ii) metsästyksen tai virkistyskalastuksen yhteydessä;
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)
iv a) osana joulun ja pääsiäisen kaltaisia tärkeitä uskonnollisia juhlamenoja, joissa perinteisesti teurastetaan eläimiä henkilökohtaiseen kulutukseen, kuitenkin vain asianomaisia juhlapäiviä edeltävien kymmenen päivän aikana.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a) kun puolikesyjä hirvieläimiä teurastetaan ulkosalla ja jatkokäsitellään riistatarhan tiloissa.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta
b) 'liittyvillä toiminnoilla' eläinten lopettamisen yhteydessä ja lopettamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, kuten eläinten käsittelyä, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua;
b) 'liittyvillä toiminnoilla' eläinten teurastamisen yhteydessä ja teurastamispaikassa tapahtuvaa toimintaa, kuten eläinten käsittelyä, kuljetusvälineestä purkamista, säilytystä, liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista ja verenlaskua;
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)
b a) 'toimivaltaisella viranomaisella' jäsenvaltion keskusviranomaista, jolla on toimivalta huolehtia tämän asetuksen vaatimusten noudattamisesta, tai muuta viranomaista, jolle mainittu keskusviranomainen on siirtänyt tämän tehtävän;
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi)
d a) 'tajuttomuudella' tilaa, jossa tajunta on tietynasteisesti heikentynyt, jossa aivojen toiminta on tilapäisesti tai pysyvästi lakannut ja jonka jälkeen eläin ei kykene reagoimaan tavanomaisiin ärsykkeisiin, kipu mukaan lukien;
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f alakohta
f) 'tainnuttamisella' tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät;
f) 'tainnuttamisella' tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden, mukaan luettuina välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät;
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g alakohta
g) 'uskonnollisella rituaalilla' eläinten teurastamiseen liittyvien toimintojen sarjaa, jonka määrittää uskonto, kuten islam tai juutalaisuus;
g) 'uskonnollisella rituaalilla' eläinten teurastamiseen liittyvien toimintojen sarjaa, jonka määrittää uskonto tai joka perustuu tiettyihin uskonnollisiin juhlamenoihin;
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – k alakohta
k) 'teurastamolla' maaeläinten teurastukseen käytettävää laitosta;
k) 'teurastamolla' laitosta, jossa teurastetaan ja käsitellään eläimiä, joiden liha on tarkoitettu ihmisravinnoksi;
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – m alakohta
m) 'turkiseläimillä' pääasiassa turkisten tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, kettu, pesukarhu, nutria ja tsintsilla;
m) 'turkiseläimillä' pääasiassa turkisten tuotantoa varten kasvatettavia nisäkkäitä, joita ovat muiden muassa minkki, hilleri, kettu, pesukarhu, supikoira, nutria, kaniini ja tsintsilla;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta
a) eläimille tarjotaan fyysinen mukavuus ja suoja erityisesti pitämällä ne puhtaina ja sopivassa lämpötilassa sekä estämällä niitä kaatumasta tai liukastumasta;
a) eläimille tarjotaan fyysinen mukavuus ja suoja erityisesti pitämällä ne sopivassa lämpötilassa sekä estämällä niitä kaatumasta tai liukastumasta;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta
d) eläimissä ei näy merkkejä kivusta, pelosta, aggressiivisuudesta tai muusta epänormaalista käyttäytymisestä;
d) eläimissä ei näy merkkejä kivusta, aggressiivisuudesta tai muusta epänormaalista käyttäytymisestä;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta
f) haitallinen vuorovaikutus estetään.
Poistetaan.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Ylimääräisten untuvikkojen lopettaminen on menetelmästä riippumatta kiellettyä siitä alkaen, kun käytössä on asianmukaisia vaihtoehtoja näiden eläinten lopettamiselle.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, eläimiä voidaan lopettaa ilman edeltävää tainnutusta, kun lopettamismenetelmä määräytyy uskonnollisen rituaalin mukaan ja sillä edellytyksellä, että lopettaminen tapahtuu teurastamossa.
2.  Eläimiä voidaan teurastaa ilman edeltävää tainnutusta uskonnollisen rituaalin mukaan sillä edellytyksellä, että teurastaminen tapahtuu teurastamossa.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla soveltamatta mainittua poikkeusta.
Poistetaan.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Tainnuttaminen on suoritettava liitteen I mukaisilla menetelmillä.
1.  Tainnuttaminen on suoritettava liitteen I mukaisilla menetelmillä. Tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi komissio voi hyväksyä uusia tainnutusmenetelmiä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen suorittaman arvioinnin perusteella ja 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Tainnuttamisesta vastaavan henkilöstön on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että eläimet eivät tainnutusprosessin päättymisen ja kuoleman vahvistamisen välisenä aikana osoita mitään merkkejä tajuissaan olemisesta tai tuntemiskyvystä.
2.  Tainnuttamisesta vastaavan henkilöstön on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia sen varmistamiseksi, että eläimet eivät tainnutusprosessin päättymisen ja kuoleman välisenä aikana osoita mitään merkkejä tajuissaan olemisesta tai tuntemiskyvystä.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Verenlasku on aloitettava mahdollisimman pian tainnutuksen jälkeen.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Näiden muutosten on kuitenkin taattava, että eläinten hyvinvoinnin taso on vähintään yhtä hyvä kuin käytettäessä nykyisiä menetelmiä, mistä osoituksena pidetään alan kansainvälisesti tunnustetuissa ja vertaisarvioiduissa julkaisuissa julkaistua tieteellistä näyttöä.
Näiden muutosten on kuitenkin taattava, että eläinten hyvinvoinnin taso on vähintään yhtä hyvä kuin käytettäessä nykyisiä menetelmiä, mistä osoituksena pidetään asianmukaista tieteellistä näyttöä.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Liitteessä I vahvistettuihin menetelmiin liittyviä hyviä toimintatapoja koskevia yhteisön ohjeita voidaan hyväksyä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
4.  Liitteessä I vahvistettuihin menetelmiin liittyvien menettelyjen laatimista ja sääntöjen täytäntöönpanoa varten voidaan hyväksyä yhteisön ohjeita 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Toimijoiden on laadittava toimintaohjeisto ja pantava ohjeet täytäntöön sen varmistamiseksi, että lopettaminen ja siihen liittyvät toiminnot suoritetaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
2.  Toimijoiden on laadittava toimintaohjeisto ja pantava ohjeet täytäntöön sen varmistamiseksi, että teurastaminen ja siihen liittyvät toiminnot suoritetaan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten teurastamoihin voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 852/2004 5 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
3.  Toimintaohjeisto on pyynnöstä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville.
3.  Toimintaohjeisto on pyynnöstä asetettava toimivaltaisen viranomaisen saataville. Virkaeläinlääkärille on ilmoitettava kirjallisesti kaikista toimintaohjeistojen muutoksista.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Toimivaltainen viranomainen voi muuttaa toimintaohjeistoja, jos niissä ei selvästi noudateta tässä asetuksessa vahvistettuja yleisiä sääntöjä ja vaatimuksia.
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Edellä olevia 1–3 kohtaa ei sovelleta eläinten lopettamiseen teurastamoissa, joissa teurastetaan enintään 50 nautayksikköä viikossa.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta
a) eläinten käsittely ja hoito ennen niiden liikkumisen rajoittamista;
a) eläinten siirtäminen liikkumisen rajoittamista, tainnuttamista tai teurastamista varten;
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f alakohta
f) elävien eläinten verenlasku.
f) elävien eläinten verenlasku ja/tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut teurastustavat.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)
f a) turkiseläinten lopettaminen.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
3.  Eläinten lopettamisen valvojana on oltava henkilö, jolla on 18 artiklassa tarkoitettu kelpoisuustodistus, joka kattaa kaikki hänen valvonnassaan suoritettavat toimet.
Poistetaan.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta
a) niiden eläinten luokat ja painot, joita varten välineet on tarkoitettu;
a) eläinlajit ja eläinten painot, joita varten välineet on tarkoitettu;
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
c a) välineiden kunnossapito- ja kalibrointimenetelmät.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
2.  Teurastuksen aikana on teurastuspaikalla oltava välittömästi saatavilla asianmukaiset varatainnutusvälineet, joita on käytettävä, jos ensin käytetyt tainnutusvälineet eivät toimi.
2.  Teurastuksen aikana on teurastuspaikalla oltava välittömästi saatavilla asianmukainen varatainnutusmenetelmä, jota on käytettävä, jos ensin käytetyt tainnutusvälineet eivät toimi. Jos varatainnutusmenetelmä vaatii raskaita laitteistoja, voidaan käyttää siirrettävää välineistöä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Eläimen liikkumista ei saa rajoittaa, jos sen tainnuttamisesta tai teurastamisesta vastaava henkilö ei ole valmis suorittamaan tainnuttamista tai teurastamista.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
10 artikla
Tämän asetuksen II ja III luvussa vahvistetuilla vaatimuksilla on merkitystä asetuksen (EY) N:o 854/2004 12 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta.
Kun komission asiantuntijat tarkastavat kolmansien maiden hyväksyttyjä tai hyväksyttäväksi tulevia teurastamoja tai laitoksia yhteisöön suuntautuvaa yhteisön lainsäädännön mukaista vientiä varten, niiden on varmistettava, että 5 artiklassa tarkoitetut elävät eläimet on teurastettu olosuhteissa, jotka vastaavat eläinten hyvinvoinnin osalta vähintään tässä asetuksessa säädettyjä olosuhteita.
Kolmansista maista tuodusta lihasta on terveystodistuksen lisäksi annettava vakuutus, joka todistaa edellä olevan vaatimuksen noudattamisen.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
10 a artikla
Kolmansien maiden tuontiin sovellettavat järjestelyt
Komissio varmistaa, että lihan ja lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista sisämarkkinoilla tapahtuvaan kulutukseen noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on tämän asetuksen soveltamiseksi hyväksyttävä kunkin teurastamon osalta seuraavat ominaisuudet:
2.  Asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on tämän asetuksen soveltamiseksi hyväksyttävä kunkin sellaisen teurastamon osalta, jonka teurastuskapasiteetti on enemmän kuin 50 nautayksikköä viikossa tai enemmän kuin 150 000 siipikarjayksikköä vuodessa, seuraavat ominaisuudet:
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta
a) kunkin teurastuslinjan suurin kapasiteetti;
Poistetaan.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – c alakohta
c) kunkin hevoseläinten, naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten sekä siipikarjan ja jäniseläinten säilytykseen tarkoitetun alueen enimmäiskapasiteetti.
c) kunkin hevoseläinten, naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten sekä siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja jäniseläinten säilytykseen tarkoitetun alueen enimmäiskapasiteetti.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.  Toimijoiden on huolehdittava siitä, että ilman tainnuttamista lopetettavien eläinten liikkumista rajoitetaan mekaanisesti.
2.  Toimijoiden on huolehdittava siitä, että aina tarvittaessa sekä uskonnollisissa teurastuksissa, joissa eläimet teurastetaan ilman tainnuttamista, eläinten liikkumista rajoitetaan mekaanisesti.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – e alakohta
e) sellaisten sähkövirtojen käyttö, jotka eivät tainnuta tai tapa eläimiä hallituissa olosuhteissa, erityisesti sellaisen sähkövirran käyttö, joka ei kulje aivojen läpi.
Poistetaan.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Edellä olevaa a ja b kohtaa ei kuitenkaan sovelleta siipikarja varten käytettäviin ripustuskoukkuihin.
Edellä olevaa a ja b alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta siipikarjaa ja jäniseläimiä varten käytettäviin ripustuskoukkuihin.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
1.  Toimijoiden on laadittava ja pantava täytäntöön soveltuvat seurantaohjeet, joiden avulla voidaan todentaa ja vahvistaa, että teurastettaviksi tarkoitetut eläimet ovat tosiasiassa tainnutettuina tainnuttamisprosessin päättymisen ja kuoleman vahvistamisen välisen ajan.
1.  Toimijoiden on laadittava ja pantava täytäntöön soveltuvat seurantaohjeet, joiden avulla voidaan todentaa ja vahvistaa, että teurastettaviksi tarkoitetut eläimet ovat tosiasiassa tainnutettuina tainnuttamisprosessin päättymisen ja kuoleman vahvistamisen välisen ajan. Eläinten on oltava kuolleita ennen kuin niille suoritetaan muuta, mahdollisesti kivuliasta ruhon nylkemistä tai käsittelyä.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Turkistarhojen toimijoiden on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen, milloin eläimiä lopetetaan, jotta virkaeläinlääkäri voi valvoa tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten ja toimintaohjeistojen noudattamista.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 kohta
5.  Teurastamojen seurantamenettelyihin liittyviä hyviä toimintatapoja koskevia yhteisön ohjeita voidaan hyväksyä 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
5.  Teurastamojen seurantamenettelyihin liittyvien menettelyjen laatimista ja sääntöjen täytäntöönpanoa varten voidaan hyväksyä yhteisön ohjeita 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Virkaeläinlääkärin on säännöllisesti tarkistettava edellä mainitut seurantamenettelyt ja toimintaohjeiston noudattaminen.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Toimijat vastaavat tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattamisen varmistamisesta.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
1.  Toimijoiden on nimettävä jokaiseen teurastamoon eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, joka huolehtii siitä, että kyseisessä teurastamossa noudatetaan tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä. Eläinten hyvinvoinnista vastaava raportoi eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa suoraan toimijalle.
1.  Toimijoiden on nimettävä jokaiseen teurastamoon eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö, joka valvoo tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattamista kyseisessä teurastamossa. Eläinten hyvinvoinnista vastaava raportoi eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa suoraan toimijalle.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta
5.  Edellä olevaa 1–4 kohtaa ei sovelleta teurastamoihin, joissa teurastetaan vähemmän kuin 1 000 yksikköä nisäkkäitä tai vähemmän kuin 150 000 yksikköä siipikarjaa vuodessa.
5.  Eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö voi johtaa sellaisen teurastamon toimintaa, jossa teurastetaan vähemmän kuin 1 000 yksikköä nisäkkäitä tai vähemmän kuin 150 000 yksikköä siipikarjaa vuodessa, ja kelpoisuustodistuksen saantimenettelyä yksinkertaistetaan toimivaltaisen viranomaisen määrittelemiä erityisvaatimuksia noudattaen.
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
1.  Toimivaltaisen viranomaisen ja joukkolopettamiseen osallistuvien toimijoiden on ennen toimenpiteen käynnistämistä laadittava toimintasuunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä noudatetaan.
Poistetaan.
Suunnitellut lopettamismenetelmät ja niitä vastaava toimintaohjeisto, jonka avulla varmistetaan tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen noudattaminen, on sisällytettävä yhteisön lainsäädännön edellyttämiin eläinten terveyteen liittyviin valmiussuunnitelmiin kyseisissä suunnitelmissa vahvistettujen, epäiltyjen taudinpurkausten kokoa ja sijaintia koskevien olettamusten perusteella.
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta
3.  Tätä artiklaa sovellettaessa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksia yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä, jos se katsoo, että säännösten noudattaminen todennäköisesti vaikuttaisi ihmisten terveyteen tai hidastaisi merkittävästi taudin hävittämistä.
3.  Tätä artiklaa sovellettaessa ja ylivoimaisen esteen tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi myöntää poikkeuksia yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä, jos se katsoo, että säännösten noudattaminen todennäköisesti vaikuttaisi ihmisen terveyteen, hidastaisi merkittävästi taudin hävittämistä tai heikentäisi entisestään eläinten hyvinvointia.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta
4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on vuoden kuluessa joukkolopettamistoimenpiteen päättymisestä toimitettava komissiolle ja asetettava erityisesti internetin kautta julkisesti saataville arviointikertomus toimenpiteen tuloksista.
Poistetaan.
Kertomuksessa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:
a) joukkolopettamisen syyt;
b) lopetettujen eläinten määrä ja laji;
c) käytetyt tainnutus- ja lopettamismenetelmät;
d) kuvaus kohdatuista ongelmista ja soveltuvin osin ratkaisuista, joilla on lievitetty tai vähennetty eläinten kärsimystä;
e) selvitys mahdollisista 3 kohdan mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
16 artikla
Hätälopettamisen piiriin kuuluvista eläimistä vastaavan henkilön on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin eläinten lopettamiseksi mahdollisimman pian.
Hätäteurastamisen piiriin kuuluvista eläimistä vastaavan henkilön on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin eläinten teurastamiseksi mahdollisimman pian, sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan I jakson VI luvussa asetettuja vaatimuksia hätäteurastamisesta teurastamon ulkopuolella.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
17 artikla
17 artikla
Poistetaan.
Asiantuntijalaitokset
1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä kansallinen asiantuntijalaitos, jäljempänä 'asiantuntijalaitos', jolla on seuraavat tehtävät:
a) antaa teurastamojen hyväksyntään liittyvää tieteellistä ja teknistä asiantuntija-apua;
b) arvioida uusia tainnutusmenetelmiä;
c) kannustaa aktiivisesti toimijoita ja muita sidosryhmiä laatimaan, julkaisemaan ja levittämään tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä hyviä käytänteitä koskevia ohjeita ja seurata niiden soveltamista;
d) laatia toimivaltaiselle viranomaiselle ohjeita tämän asetuksen soveltamista varten;
e) akkreditoida elimiä ja laitoksia, jotka voivat antaa 18 artiklan mukaisia kelpoisuustodistuksia;
f) vaihtaa tietoja ja tehdä yhteistyötä komission ja muiden asiantuntijalaitosten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien teknisten ja tieteellisten tietojen ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.
2.  Jäsenvaltioiden on vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta toimitettava tiedot asiantuntijalaitoksestaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä julkaistava kyseiset tiedot internetissä.
3.  Asiantuntijalaitos voi koostua erillisten yksiköiden verkostosta, kunhan kaikille 1 kohdassa luetelluille tehtäville osoitetaan tekijä kaikkien jäsenvaltiossa suoritettavien kyseisten toimenpiteiden osalta.
Jäsenvaltiot voivat nimetä alueensa ulkopuolella sijaitsevan yksikön suorittamaan jonkin tai joitakin kyseisistä tehtävistä.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta
b) antaa kelpoisuustodistuksia, jotka osoittavat, että henkilö on suorittanut hyväksytysti riippumattoman loppututkinnon; tämän tutkinnon aiheiden on oltava kyseiselle eläinluokalle soveltuvia ja vastattava 7 artiklan 2 kohdassa lueteltuja toimintoja sekä liitteessä IV vahvistettuja aihealueita;
b) varmistaa, että 6 artiklassa tarkoitettujen toimintaohjeistojen laatimisesta ja päivittämisestä vastaavat henkilöt ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen;
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta
c) hyväksyä a kohdassa tarkoitetun koulutuksen kurssiohjelmat sekä b kohdassa tarkoitetun tutkinnon sisältö ja edellytykset.
Poistetaan.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
2.   Toimivaltainen viranomainen voi delegoida koulutuksen ja loppututkinnon järjestämisen ja kelpoisuustodistuksen antamisen erilliselle elimelle tai yksikölle,
2.   Yrityksen tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän järjestön on kehitettävä ja tarvittaessa myös toteutettava koulutusohjelmat.
a) jolla on tehtävään tarvittava asiantuntemus, henkilöstö ja välineet;
Yritys tai järjestö antaa aihetta koskevat kelpoisuustodistukset.
b) joka on riippumaton ja jolla ei ole kelpoisuustodistusten myöntämiseen liittyviä eturistiriitoja;
Toimivaltainen viranomainen voi tarpeen vaatiessa kehittää ja toteuttaa koulutusohjelmia ja antaa kelpoisuustodistukset.
c) joka on asiantuntijalaitoksen akkreditoima.
Tiedot tällaisista elimistä tai yksiköistä on asetettava julkisesti saataville erityisesti internetin kautta.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.   Kelpoisuustodistuksesta on käytävä ilmi, mitkä eläinluokat ja mitkä 7 artiklan 2 tai 3 kohdassa luetellut toiminnot se kattaa.
3.   Jäsenvaltion on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen koulutusohjelmien sisällön hyväksymisestä.
Tarkistukset 69 ja 70
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Kelpoisuustodistukset saavat olla voimassa korkeintaan viiden vuoden ajan.
Kelpoisuustodistukset ovat voimassa rajoittamattoman ajan. Kelpoisuustodistusten haltijoiden on osallistuttava säännöllisesti koulutukseen.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2014 saakka säätää, että 18 artiklassa tarkoitettuja kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää ilman tutkintoa henkilöille, joilla todistettavasti on asiaankuuluva yhtäjaksoinen työkokemus vähintään [kymmenen] vuoden ajalta.
2.  Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2014 saakka säätää, että 18 artiklassa tarkoitettuja kelpoisuustodistuksia voidaan myöntää ilman tutkintoa henkilöille, joilla todistettavasti on asianmukainen koulutus ja asiaankuuluva yhtäjaksoinen työkokemus vähintään kahdentoista kuukauden ajalta ennen tämän asetuksen voimaantuloa.
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio esittää 1 päivään tammikuuta 2013 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan säännöt ja edellytykset siirrettävien teurastamojen käytölle unionissa ja varmistetaan, että siirrettävissä yksiköissä toteutetaan kaikki varotoimet eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I luku – taulukko 1 – rivi 2 – Eläinluokka
Enintään 10 kg painavat märehtijät, siipikarja ja jäniseläimet
Märehtijät, siipikarja ja jäniseläimet
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I luku – taulukko 1 – rivi 2 – Keskeiset parametrit – 2 alakohta
Asianmukainen nopeus ja pultin läpimitta eläimen lajin ja koon mukaan
Asianmukainen nopeus ja pultin läpimitta (kosketuslaattamenetelmä) eläimen lajin ja koon mukaan
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I luku – taulukko 2 – rivi 2 – Nimitys
Sähköllä tapahtuva lopettaminen, jossa elektrodit kohdistetaan päähän ja kehoon
Sähköllä tapahtuva tainnutus tai teurastus, jossa elektrodit kohdistetaan päähän ja sydämeen tai päähän ja kehoon
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I luku – taulukko 2 – rivi 2 – Eläinluokka
Kaikki lajit paitsi karitsat ja porsaat, joiden elopaino on alle 5 kg ja nautaeläimet
Kaikki lajit
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – I luku – taulukko 3 – rivi 2 – Eläinluokka
Siat ja siipikarja
Siat, siipikarja ja turkiseläimet
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
LIITE I – II luku – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Hiilidioksidia ei saa käyttää yli 30 prosentin pitoisuuksina siipikarjan tainnuttamiseen tai teurastamiseen teurastamossa. Mainitunsuuruisia pitoisuuksia saa käyttää vain ylimääräisten untuvikkojen lopettamiseen tai tautien torjumiseen.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 2.3 kohta
2.3.  Säilytyskarsinoiden ja tainnuttamispisteeseen johtavan käytävän välillä on oltava tasaisella lattialla ja umpinaisilla seinillä varustettu odotuskarsina, jotta eläimiä tulee tainnutukseen ja lopetukseen tasaisesti ja jotta eläinten käsittelijöiden ei tarvitse hätistää eläimiä säilytyskarsinoista. Odotuskarsinan on oltava sellainen, että eläimet eivät voi jäädä satimeen tai joutua tallatuiksi.
2.3.  Säilytyskarsinoiden ja tainnuttamispisteeseen johtavan käytävän välillä on oltava odotuskarsina, jotta eläimiä tulee tainnutukseen ja teurastukseen tasaisesti ja jotta eläinten käsittelijöiden ei tarvitse hätistää eläimiä säilytyskarsinoista. Odotuskarsinan on oltava sellainen, että eläimet eivät voi jäädä satimeen tai joutua tallatuiksi.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 3.2 kohta
3.2.  Pulttipistoolimenetelmän yhteydessä käytettävien liikkumista rajoittavien häkkien on oltava sellaisia, että ne ehkäisevät eläimen pään liikkeen sekä vaaka- että pystysuunnassa.
Poistetaan.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 3.3 kohta
3.3.  Nautaeläinten liikkumisen rajoittamiseksi ei saa käyttää sellaisia järjestelmiä, joissa eläin on ylösalaisin tai muussa luonnottomassa asennossa.
Poistetaan.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 4.1 a kohta (uusi)
4.1  a. Sähkötainnutusvälineet on
a) varustettava laitteella, joka ilmaisee yhden eläimen tainnutusajan kuuluvalla tai näkyvällä tavalla
b) kytkettävä laitteeseen, joka ilmaisee jännitteen ja kuormituksen sähkövirran ja on selvästi käyttäjän nähtävillä.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 4.2 kohta
4.2.  Sähkölaitteiden on annettava tasavirtaa.
Poistetaan.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
LIITE II – 7.2 kohta
7.2.   Siipikarjan käsittelyyn tarkoitettu laitteisto on suunniteltava ja rakennettava niin, että eläimet siirretään kaasuseoksiin vain kuljetushäkeissä ilman niiden purkamista.
7.2.   Elävä siipikarja olisi siirrettävä kaasuseoksiin joko kuljetushäkeissään tai kuljetushihnoilla.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 1.2 kohta
1.2.  Eläimet on purettava kuljetusvälineistä mahdollisimman nopeasti saapumisen jälkeen ja teurastettava ilman tarpeetonta viivytystä.
Poistetaan.
Siipikarjan ja jäniseläinten osalta kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa saa olla enintään 12 tuntia.
Muiden nisäkkäiden kuin jäniseläinten osalta kokonaiskuljetusaika yhteenlaskettuna kuorman purkamisen ja teurastuksen välillä kuluneen ajan kanssa saa olla enintään
a) 19 tuntia vieroittamattomien eläinten osalta
b) 24 tuntia hevoseläinten ja sikojen osalta
c) 29 tuntia märehtijöiden osalta.
Edellä mainittujen aikarajojen umpeuduttua eläimet on vietävä säilytystiloihin ja ruokittava, jonka jälkeen niille on annettava kohtuullinen määrä ravintoa asianmukaisin välein. Tällaisessa tapauksessa eläimille on varattava sopiva määrä kuivikkeita tai vastaavaa materiaalia, joka takaa asianmukaisen mukavuustason eläinlajin ja eläinten määrän mukaan. Materiaalin on kyettävä imemään riittävä määrä virtsaa ja ulostetta.
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 1.5 kohta
Teurastuksen osalta muihin eläimiin nähden etusijalle on asetettava vieroittamattomat eläimet, maidossa olevat lypsyeläimet, kuljetuksen aikana synnyttäneet naaraat ja kuljetussäiliöissä toimitetut eläimet. Jos tämä ei ole mahdollista, eläinten kärsimystä on lievennettävä erityisesti
Poistetaan.
a) lypsämällä lypsyeläimet vähintään 12 tunnin välein
b) järjestämällä asianmukaiset olosuhteet imettämiselle ja huolehtimalla vastasyntyneen eläimen hyvinvoinnista
c) tarjoamalla vettä kuljetussäiliöissä toimitetuille eläimille.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 1.7 kohta – c alakohta
c) nostaa tai vetää eläimiä päästä, sarvista, korvista, jaloista, hännästä tai turkista tai käsitellä niitä siten, että niille aiheutuu vältettävissä olevaa kipua tai kärsimystä
c) nostaa tai vetää eläimiä päästä, sarvista, korvista, jaloista (siipikarjan ja jäniseläinten koipia lukuun ottamatta), hännästä tai turkista tai käsitellä niitä siten, että niille aiheutuu vältettävissä olevaa kipua tai kärsimystä
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 1.8 a kohta (uusi)
1.8  a. Sähkötainnutusvälineitä ei saa käyttää eläinten liikkumisen rajoittamiseksi, lamaannuttamiseksi tai liikkeelle saamiseksi.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 1.8 b kohta (uusi)
1.8  b. Kävelemään kykenemättömiä eläimiä ei saa raahata teurastuspaikalle, vaan ne on teurastettava niille sijoilleen.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2.1 kohta
2.1.  Kullakin eläimellä on oltava tarpeeksi tilaa nousta seisomaan, paneutua makuulle ja kääntyä.
2.1.  Lukuun ottamatta suuria nautaeläimiä, joita pidetään yksittäisissä karsinoissa enintään kohtuullisen ajan, kullakin eläimellä on oltava tarpeeksi tilaa nousta seisomaan, paneutua makuulle ja kääntyä.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Lävistävä pulttipistooli
2 a.1.  Pulttipistooli on suunnattava siten, että ammus tunkeutuu aivokuoreen. Erityisesti kiellettyä on ampua nautoja niskaan. Lampaiden ja vuohien ampuminen niskan suunnasta on sallittua, jos päälaen kautta ampuminen ei ole sarvien vuoksi mahdollista. Näissä tapauksissa laukaus on kohdistettava sarvien tyven taakse ja suunnattava suuhun, ja verenlasku on aloitettava 15 sekunnin kuluessa laukaisusta.
2 a.2.  Lävistävää pulttipistoolia käytettäessä laitteen käyttäjän on tarkistettava, että laitteen lukitus palautuu jokaisen laukaisun jälkeen. Jos näin ei tapahdu, laite on korjattava ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Eläinten liikkumisen rajoittaminen
Eläintä ei saa laittaa tainnutuskarsinaan eikä sen päätä laitteeseen, joka estää pään liikkeet, ennen kuin tainnutuksesta vastaava henkilö on valmis tainnuttamaan eläimen heti kun se on karsinassa tai kun sen pää on kiinnitetty.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 3.1 kohta
3.1.  Jos yksi henkilö vastaa eläinten tainnuttamisesta, ripustamisesta, nostamisesta ja verenlaskusta, hänen on suoritettava kaikki nämä toimet asianmukaisessa järjestyksessä yhdelle eläimelle ennen minkään niistä suorittamista toiselle eläimelle.
3.1.  Jos yksi henkilö vastaa eläinten tainnuttamisesta, ripustamisesta, nostamisesta ja verenlaskusta, hänen on suoritettava kaikki nämä toimet asianmukaisessa järjestyksessä yhdelle eläimelle ennen minkään niistä suorittamista toiselle eläimelle. Vaatimusta ei sovelleta, kun eläimiä tainnutetaan ryhmänä.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 3.1 a kohta (uusi)
3.1  a. Verenlasku on aloitettava viipymättä tainnutuksen jälkeen ja suoritettava niin, että se on mahdollisimman nopea, runsas ja täydellinen.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 3.2 a kohta (uusi)
3.2  a. Verisuoneen piston jälkeen eläimelle ei saa suorittaa mitään nylkemiseen liittyviä toimia eikä sähköstimulaatiota ennen kuin verenlasku on suoritettu loppuun, ja joka tapauksessa on odotettava
a) kalkkunan tai hanhen tapauksessa vähintään 120 sekuntia
b) minkä tahansa muun linnun tapauksessa vähintään 90 sekuntia  
c) tainnutettujen nautaeläinten tapauksessa vähintään 30 sekuntia
d) tainnuttamattomien nautaeläinten tapauksessa vähintään 120 sekuntia
e) lampaiden, vuohien, sikojen ja hirvieläinten tapauksessa vähintään 20 sekuntia.
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liit III – 3.2 b kohta (uusi)
3.2  b. Teurastettaessa tiinettä eläintä,
(a) jos kohtu on vahingoittumaton, sikiö on jätettävä kohtuun, kunnes se kuolee.
(b) jos varmuutta ei saada tai jos teurastetun eläimen kohdusta löytyy tajuissaan oleva sikiö, se on pikaisesti poistettava kohdusta, tainnutettava lävistävällä pulttipistoolilla ja lopetettava suorittamalla verenlasku.
Teurastamoilla on oltava helposti saatavilla asianmukaiset välineet suorittaa toimenpide tarpeen vaatiessa nopeasti.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
LIITE III – 3.3 kohta
3.3.  Lintuja saa teurastaa automaattisella kaulankatkaisulaitteella vain silloin, kun voidaan varmistaa se, onko automaattinen laite tosiasiassa katkaissut verisuonet. Jos kaulankatkaisulaite ei ole toiminut, lintu on lopetettava välittömästi.
3.3.  Lintuja saa teurastaa automaattisella kaulankatkaisulaitteella vain silloin, kun voidaan varmistaa se, onko automaattinen laite tosiasiassa katkaissut verisuonet. Jos kaulankatkaisulaite ei ole toiminut, lintu on teurastettava välittömästi.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – f a alakohta (uusi)
f a) turkiseläinten lopettaminen.
Eläinten käsittelyyn ja niiden liikkumisen rajoittamiseen liittyvät käytännön näkökohdat
Tainnuttamismenetelmiin liittyvät käytännön näkökohdat
Tainnuttamisen ja/tai teurastamisen varamenetelmät
Tainnuttamis- ja/tai teurastamisvälineiden kunnossapito
Tainnuttamisen tehokkuuden seuranta
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö