Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0180(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0185/2009

Pateikti tekstai :

A6-0185/2009

Debatai :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0369

Priimti tekstai
PDF 638kWORD 366k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Gyvūnų apsauga juos žudant *
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos žudant (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0553),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0451/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A6-0185/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas
Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos žudant
Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl gyvūnų apsaugos juos skerdžiant ir žudant.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Europos maisto saugos tarnyba (EMST) priėmė dvi nuomonės dėl tam pagrindinių tikrų rūšių gyvūnų svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės aspektų, būtent 2004 m. nuomonę dėl dažniausių prekybos tikslais auginamų rūšių gyvūnų pagrindinių svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės aspektų ir 2006 m. nuomonę dėl prekybos tikslais ūkiuose auginamų elnių, ožkų, triušių, stručių, ančių, žąsų ir putpelių pagrindinių svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės aspektų. Rekomendacijos laipsniškai atsisakyti anglies dioksido naudojimo kiaulėms ir naminiams paukščiams žudyti ir svaiginimo vandens voniose naminiams paukščiams žudyti neįtrauktos į šį pasiūlymą, nes atlikus poveikio vertinimą paaiškėjo, kad šiuo metu ES būtų ekonomiškai neperspektyvų atsisakytų šių metodų. Be to, šiame reglamente neatsižvelgta į tam tikras kitas rekomendacijas, nes jos susijusios su techniniais parametrais, kurie turėtų būti įtraukti į įgyvendinimo priemones arba gerosios patirties kodeksus. Rekomendacijos dėl ūkinių žuvų neįtrauktos į pasiūlymą, nes prireikė papildomos šios srities mokslinės nuomonės arba ekonominio vertinimo.
(6)  Europos maisto saugos tarnyba (EMST) priėmė dvi nuomonės dėl pagrindinių tam tikrų gyvūnų rūšių svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės aspektų, t. y. 2004 m. nuomonę dėl pagrindinių dažniausių prekybos tikslais auginamų gyvūnų rūšių svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės aspektų ir 2006 m. nuomonę dėl pagrindinių prekybos tikslais ūkiuose auginamų elnių, ožkų, triušių, stručių, ančių, žąsų ir putpelių svaiginimo ir žudymo sistemų gerovės aspektų. 2001 m. Gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės mokslinis komitetas (GSGGMK) patvirtino ataskaitą dėl kailinių gyvūnų gerovės, kurioje buvo pateikta ir kailinių gyvūnų ūkiuose naudojamų gyvūnų žudymo metodų analizė. Reikėtų atnaujinti Bendrijos teisės aktus, taikomus šioje srityje, kad būtų atsižvelgta į minėtas mokslines nuomones. Rekomendacijos laipsniškai atsisakyti anglies dioksido naudojimo kiaulėms ir naminiams paukščiams žudyti neįtrauktos į šį pasiūlymą, nes atlikus poveikio vertinimą paaiškėjo, kad šiuo metu ES ekonomiškai neperspektyvu atsisakyti šių metodų. Be to, šiame reglamente neatsižvelgta į tam tikras kitas rekomendacijas, nes jos susijusios su techniniais parametrais, kurie turėtų būti įtraukti į įgyvendinimo priemones arba gerosios patirties kodeksus. Rekomendacijos dėl ūkinių žuvų neįtrauktos į pasiūlymą, nes prireikė papildomos šios srities mokslinės nuomonės arba ekonominio vertinimo.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  Gyvūnų apsaugos ir gerovės protokole pabrėžiama, kad formuojant ir įgyvendinant įvairių sričių, inter alia, žemės ūkio ir vidaus rinkos Bendrijos politiką reikia laikytis teisinių ar administracinių valstybių narių nuostatų ir tradicijų, visų pirma susijusių su religinėmis apeigomis, kultūros tradicijomis ir regionų paveldu. Todėl reikėtų netaikyti šio reglamento kultūros renginiams, jei gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis neigiamai paveiktų paties renginio esmę.
(15)  Gyvūnų apsaugos ir gerovės protokole pabrėžiama, kad formuojant ir įgyvendinant Bendrijos politiką įvairiose srityse, inter alia, žemės ūkio ir vidaus rinkos, reikia laikytis valstybių narių teisinių ar administracinių nuostatų bei tradicijų, visų pirma susijusių su religinėmis apeigomis, kultūros tradicijomis arba religinį pagrindą turinčiomis tradicijomis ir regionų paveldu. Todėl šio reglamento nereikėtų taikyti kultūros, religiniams ir tradiciniams renginiams, jei gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis neigiamai paveiktų atitinkamo renginio esmę.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  Kultūros tradicijos – tai paveldėti, nusistovėję arba įprasti mąstymo, veiklos ar elgesio modeliai, į kuriuos iš esmės įtraukiama protėvių perduotų arba iš jų įgytų dalykų sąvoka. Jos padeda puoselėti ilgalaikius socialinius kartų ryšius. Jei šie veiksmai neturi įtakos gyvūninės kilmės produktų rinkai ir negrindžiami gamybos reikmėmis, reikėtų netaikyti šio reglamento gyvūnųžudymui per tokius renginius.
(16)  Kultūros tradicijos arba religinį pagrindą turinčios tradicijos – tai paveldėti, nusistovėję arba įprasti mąstymo, veiklos ar elgesio modeliai, kurie iš tiesų apima kažką perduoto arba įgyto iš protėvių. Jos padeda puoselėti ilgalaikius socialinius kartų ryšius. Jei šie veiksmai neturi įtakos gyvūninės kilmės produktų rinkai, šio reglamento nereikėtų taikyti gyvūnų skerdimui per tokius renginius.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a)  Dėl minėtų naujų iššūkių Sąjungos ūkio subjektams neišvengiamai kils didelės finansines pasekmės. Norint, kad būtų laikomasi šiame reglamente įtvirtintų taisyklių, turėtų būti skirtas tinkamas Sąjungos finansavimas teikti finansinę paramą, kad tarptautiniu lygiu būtų užtikrinta pirmaujanti Sąjungos padėtis gyvūnų gerovės klausimu.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  Kai kuriais svaiginimo metodais, priklausomai nuo to, kaip jie naudojami skerdžiant ar žudant, gyvūnus galima nužudyti, išvengiant skausmo ir sumažinant gyvūnų nerimą ar kančias. Todėl nebūtina atskirti grįžtamųjų ir negrįžtamųjų svaiginimo metodų.
(24)  Kai kuriais svaiginimo metodais, atsižvelgiant į tai, kaip jie naudojami skerdžiant ar žudant, gyvūnus galima nužudyti, išvengiant skausmo ir sumažinant gyvūnų nerimą ar kančias.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  Reglamente (EB) Nr. 854/2004 nustatytas įmonių, iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, sąrašas. Šiame sąraše turėtų būti atsižvelgiama į skerdykloms taikomus bendrus ir papildomus reikalavimus, nustatytus šiame reglamente.
(32)  Reglamente (EB) Nr. 854/2004 pateiktas įmonių, iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, sąrašas. Sudarant šį sąrašą reikėtų atsižvelgti į skerdykloms taikomus bendrus ir papildomus reikalavimus, nustatytus šiame reglamente. Komisija turėtų užtikrinti, kad iš trečiųjų valstybių importuojami vidaus rinkai skirti mėsa ir mėsos produktai atitiktų bendrąsias šiame reglamente nustatytas taisykles.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  Skerdyklos ir jose naudojami įrengimai suprojektuoti konkrečių kategorijų gyvūnams, numatant konkretų pajėgumą. Jei šis pajėgumas viršijamas arba jei įrengimai naudojami nenumatytoms reikmėms, kenkiama gyvūnų gerovei. Todėl informacija apie šiuos dalykus turėtų būti teikiama kompetentingoms institucijoms ir į ją turėtų būti atsižvelgiama tvirtinant skerdyklas.
(33)  Skerdyklos ir jose naudojami įrengimai suprojektuoti konkrečių kategorijų gyvūnams, numatant konkretų pajėgumą. Jei šis pajėgumas viršijamas arba jei įrengimai naudojami nenumatytoms reikmėms, kenkiama gyvūnų gerovei. Todėl informacija apie šiuos dalykus turėtų būti teikiama kompetentingoms institucijoms ir į ją turėtų būti atsižvelgiama per skerdyklų patvirtinimo procedūrą. Nedidelėms nuolat tikrinamoms skerdykloms, kurių skerdimo pajėgumas neviršija 50 gyvulių vienetų per savaitę arba 150 000 naminių paukščių vienetų per metus ir iš kurių maistas dažniausiai parduodamas tiesiai galutiniam vartotojui, nereikia taikyti sudėtingos leidimų išdavimo procedūros, kad jos įgyvendintų šio reglamento principų.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(34a)  Būtina vengti gyvūnų kančių, kurias jie patiria iš baimės ar streso prieš skerdimą. Todėl reikia suprojektuoti skerdyklų konstrukciją, suplanuoti skerdyklų procedūras ir apmokyti darbuotojus taip, kad laikotarpiu nuo iškrovimo iki skerdimo gyvūnai nepatirtų streso, baimės ir skausmo.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  Skerdyklų konstrukcijos, išplanavimo ir įrengimų srityje nuolat vyksta mokslo ir technikos pažanga. Todėl svarbu, kad Bendrija įgaliotų Komisiją iš dalies keisti skerdyklų konstrukcijos, išplanavimo ir įrengimų reikalavimus, išlaikant vienodą ir patikimą gyvūnų apsaugą.
(35)  Skerdyklų konstrukcijos, planavimo ir įrengimų srityse nuolat vyksta mokslo ir technikos pažanga. Todėl svarbu, kad Bendrija įgaliotų Komisiją iš dalies keisti skerdyklų konstrukcijos, planavimo ir įrengimų reikalavimus, išlaikant vienodą ir aukšto lygio gyvūnų apsaugą. Reikėtų nuolat stengtis ieškoti geresnių svaiginimo procedūrų. Be to, reikėtų paspartinti tyrimus ieškant alternatyvių būdų paukščių jauniklių pertekliui naikinti.
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  Žudant neapsvaigintus gyvūnus reikia tiksliai perpjauti jiems gerklę, kad gyvūnai kuo mažiau kentėtų. Be to, mechaniškai nesuvaržyti gyvūnai po to, kai jiems perpjaunama gerklė, gali lėčiau kraujuoti ir ilgiau patirti nebūtinų kančių. Todėl kiekvieną gyvūną, kuris žudomas neapsvaigintas, reikėtų suvaržyti atskirai.
(37)  Skerdžiant neapsvaigintus gyvūnus reikia tiksliai perpjauti jiems gerklę, kad jie kuo mažiau kentėtų. Be to, mechaniškai nesuvaržyti gyvūnai jiems perpjovus gerklę gali lėčiau kraujuoti ir ilgiau patirti nebūtinų kančių. Todėl kiekvieną gyvūną, kuris žudomas neapsvaigintas, reikėtų suvaržyti atskirai ir veiksmingai apsvaiginti iš karto po to, kai jis papjaunamas.
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  Gyvūnų paruošimo ir suvaržymo priemonių srityje nuolat vyksta mokslo ir technikos pažanga. Todėl svarbu, kad Bendrija įgaliotų Komisiją iš dalies keisti reikalavimus, taikomus gyvūnų paruošimui ir suvaržymui prieš skerdimą, išlaikant vienodą ir patikimą gyvūnų apsaugą.
(38)  Gyvūnų paruošimo ir suvaržymo priemonių, taikomų skerdyklose ir kailinių gyvūnų ūkiuose, srityje nuolat vyksta mokslo ir technikos pažanga. Todėl svarbu, kad Bendrija įgaliotų Komisiją iš dalies keisti reikalavimus, taikomus gyvūnų paruošimui ir suvaržymui prieš žudymą, išlaikant vienodą ir aukšto lygio gyvūnų apsaugą.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis
i) per techninius ar mokslinius eksperimentus, atliekamus kompetentingai institucijai prižiūrint,
i) vykdant veiklą, reguliuojamą pagal 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos direktyvą 86/609/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo1;
____________________________________
1OL L 358, 1986 12 18, p. 1.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis
ii) per medžioklę,
ii) per medžioklę ir poilsinę žvejybą;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)
iva) didžiosioms religinėms šventėms, pavyzdžiui, Velykoms ar Kalėdoms, per kurias atnašaujamos tradicinės aukos, skirtos asmeniniam vartojimui, ir tik dešimties dienų laikotarpiu iki jų pradžios.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies ba punktas(naujas)
ba) pusiau prijaukintiems elniams, nušautiems laukuose ir apdorotiems medžiojamų gyvūnų fermoje;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b dalis
(b) susiję veiksmai – gyvūnų ruošimo, laikymo aptvaruose, suvaržymo (fiksavimo), svaiginimo ir kraujo nuleidimo veiksmai, vykdomi gyvūnų žudymo vietoje, rengiantis juos nužudyti;
b) "susiję veiksmai" – gyvūnų ruošimo, iškrovimo, laikymo aptvaruose, suvaržymo, svaiginimo ir kraujo nuleidimo veiksmai, vykdomi gyvūnų skerdimo vietoje ir rengiantis juos paskersti;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b a punktas (naujas)
ba) "kompetentinga institucija" – valstybės narės pagrindinė valdžios institucija, įgaliota užtikrinti šio reglamento reikalavimų laikymąsi, arba bet kuri kita institucija, kuriai pagrindinė valdžios institucija suteikė šiuos įgaliojimus;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d a punktas (naujas)
da) "nesąmoningumas" – sąmonės netekimo būklė, per kurią smegenų funkcijos laikinai arba visiškai nutrūksta ir po kurios gyvūnas nebegali reaguoti į įprastus dirgiklius, įskaitant skausmą;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio f punktas
f) svaiginimas – tyčinis veiksmas, dėl kurio gyvūnas praranda sąmonę ir jautrumą, bet nepatiria skausmo, taip pat staigią mirtį sukeliantis veiksmas;
f) "svaiginimas" – tyčinis veiksmas, dėl kurio gyvūnas praranda sąmonę ir jautrumą, taip pat staigią mirtį sukeliantis bet koks veiksmas;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio g punktas
(g) religinės apeigos – veiksmai, susiję su gyvūnų skerdimu pagal religinius, pvz., islamo ar judaizmo, nurodymus;
g) "religinės apeigos" – veiksmai, susiję su gyvūnų skerdimu pagal religinius nurodymus arba atliekami per tam tikras religines šventes;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio k punktas
k) skerdykla – bet kokia įmonė, kurioje skerdžiami sausumos gyvūnai;
k) "skerdykla" – įmonė, kurioje skerdžiami ir išdarinėjami gyvūnai, kurių mėsa skirta žmonių maistui.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio m punktas
m) kailiniai gyvūnai – žinduoliai, daugiausia auginami kailiams gauti, kaip antai: audinės, šeškai, lapės, meškėnai, nutrijos ir šinšilos;
m) "kailiniai gyvūnai" – žinduoliai, daugiausia auginami kailių gamybai, kaip antai: audinės, šeškai, lapės, meškėnai, usūriniai šunys, nutrijos, triušiai ir šinšilos;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas
a) gyvūnams sudaromos patogios sąlygos ir užtikrinama apsauga, visų pirma jie laikomi švarioje aplinkoje, palaikant tinkamą temperatūrą ir užtikrinant, kad jie nekristų ar neslystų;
a) gyvūnams sudaromos patogios sąlygos ir užtikrinama apsauga, visų pirma jie laikomi tinkamoje temperatūroje, taip pat užtikrinama, kad jie nekristų ar neslystų;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas
d) gyvūnams nebūdingi skausmo, baimės, agresijos ar kitokio neįprasto elgesio požymiai;
d) gyvūnams nepasireikštų skausmo, agresijos ar kitokio neįprasto elgesio požymiai;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies f punktas
(f) gyvūnai nežalotų kitų gyvūnų.
Išbraukta.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Atradus tinkamas vienadienių paukščių jauniklių žudymo alternatyvas, nebeleidžiama toliau, neatsižvelgiant į naudojamas priemones, žudyti šių gyvūnų pertekliaus.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jei tokie metodai būtini pagal religines apeigas, gyvūnus galima žudyti neapsvaigintus, jeigu jie žudomi skerdykloje.
2.  Pagal religines apeigas gyvūnus galima skersti neapsvaigintus, jeigu jie skerdžiami skerdykloje.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Tačiau valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šios leidžiančios nukrypti nuostatos.
Išbraukta.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Svaiginimas vykdomas I priede nurodytais metodais.
1.  Svaiginimas vykdomas I priede išvardytais metodais. Siekdama atsižvelgti į mokslinę ir techninę pažangą Komisija, remdamasi Europos maisto saugos tarnybos vertinimu bei laikydamasi 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, gali patvirtinti naujus svaiginimo metodus.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Už svaiginimą atsakingi darbuotojai vykdo reguliarius patikrinimus, siekdami užtikrinti, kad nuo svaiginimo pabaigos iki mirties patvirtinimo gyvūnams nebūdingi jokie sąmoningumo ar jautrumo požymiai.
2.  Už svaiginimą atsakingi darbuotojai vykdo periodinius patikrinimus, siekdami užtikrinti, kad nuo svaiginimo pabaigos iki mirties gyvūnams nepasireikštų jokie sąmoningumo ar jautrumo požymiai.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kraują nuleisti pradedama iškart po apsvaiginimo.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tačiau šiais pakeitimais užtikrinamas gyvūnų gerovės lygis turi būti bent jau lygiavertis pasiektam taikomais metodais ir pakeitimai turi būti pagrįsti moksliniais įrodymais, paskelbtais tinkamuose, tarptautiniu lygmeniu pripažintuose ir šios srities specialistų įvertintuose leidiniuose.
Vis dėlto šiais pakeitimais užtikrinamas gyvūnų gerovės lygis turi būti bent jau lygiavertis pasiektam taikomais metodais ir pakeitimai turi būti pagrįsti tinkamais moksliniais įrodymais.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis
4.  Bendrijos gerosios patirties kodeksai, susiję su I priede nurodytais metodais, gali būti priimami laikantis 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.
4.  Bendrijos procedūrų rengimo ir taisyklių įgyvendinimo gairės, susijusios su I priede išvardytais metodais, gali būti priimamos laikantis 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Ūkio subjektai parengia ir taiko minėtas įprastines veiklos procedūras, siekdami užtikrinti, kad žudymas ir susiję veiksmai vykdomi laikantis 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos.
2.  Ūkio subjektai parengia ir taiko minėtas įprastines veiklos procedūras, siekdami užtikrinti, kad skerdimas ir susiję veiksmai vykdomi laikantis 3 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos. Šiuo tikslu skerdyklose gali būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 852/2004 5 straipsnyje nustatytos procedūros.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Įprastinės veiklos procedūros pateikiamos kompetentingoms institucijoms, jei jos pateikia atitinkamą prašymą.
3.  Įprastinės veiklos procedūros pateikiamos kompetentingoms institucijoms, jei jos pateikia prašymą. Pakeitus įprastines veiklos procedūras oficialiam veterinarijos gydytojui apie tai pranešama raštu.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kompetentinga valdžios institucija gali iš dalies pakeisti įprastines veiklos procedūras, jei jos aiškiai neatitinka šiame reglamente nustatytų bendrųjų taisyklių ir reikalavimų.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b. 1–3 dalys netaikomos, kai gyvūnai žudomi skerdyklose, kuriose per savaitę nužudoma ne daugiau kaip 50 gyvulių vienetų.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  Gyvūnų paruošimas ir priežiūra prieš suvaržymą;
a) gyvūnų paruošimas suvaržymo, svaiginimo ar skerdimo tikslais;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f punktas
(f) gyvų gyvūnų kraujo nuleidimas.
f) gyvų gyvūnų kraujo nuleidimas ir (arba) 4 straipsnio 2 dalyje minimi skerdimo metodai.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)
fa) kailinių gyvūnų žudymas.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis
3.  Kailinių gyvūnų žudymą stebi asmuo, turintis 18 straipsnyje nurodytą kompetencijos sertifikatą, susijusį su visais jam prižiūrint atliekamais veiksmais.
Išbraukta.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio a punktas
(a) gyvūnų, kuriems skirta ši įranga, kategorijos ar svoris;
a) gyvūnų, kuriems skirta ši įranga, rūšys ar svoris;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio c a punktas (naujas)
ca) įrangos priežiūros ir kalibravimo metodai.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Atliekant skerdimo veiksmus skerdimo vietoje yra tinkama atsarginė svaiginimo įranga, naudojama, jei iš pradžių naudota svaiginimo įranga sugenda.
2.  Atliekant skerdimo veiksmus skerdimo vietoje nedelsiant naudojamas tinkamas atsarginis svaiginimo metodas, jei iš pradžių naudota svaiginimo įranga sugenda. Kai šis atsarginis svaiginimo metodas susijęs su sunkiais įrenginiais, tinkama naudoti kilnojamą įrangą.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Gyvūnas nesuvaržomas, jei už šio gyvūno apsvaiginimą ar paskerdimą atsakingas skerdikas yra nepasirengęs atlikti šių veiksmų.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis
Šio reglamento II ir III skyriuose nustatyti reikalavimai taikomi, įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 854/2004 12 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas.
Tikrindami skerdyklas arba įmones, kurios buvo arba turi būti patvirtintos trečiosiose valstybėse, kad galėtų eksportuoti į Europos Sąjungą laikydamosi Sąjungos teisės aktų, Komisijos ekspertai įsitikina, kad 5 straipsnyje minimi gyvūnai skerdžiami sąlygomis, kurios bent jau atitiktų šiame reglamente nurodytus su gyvūnų gerove susijusius reikalavimus.
Kartu su iš trečiosios valstybės importuojama mėsa sveikatos sertifikatas pateikiamas kartu su patvirtinimu, kad įvykdyti minėti reikalavimai.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Importo iš trečiųjų valstybių tvarka
Komisija užtikrina, kad trečiųjų valstybiųmėsa ir mėsos produktai,skirti vartojimui vidaus rinkoje, atitiktų šio reglamento nuostatas.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis
2.  Taikydama šį reglamentą Reglamento (EB) Nr. 854/2004 4 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija tvirtina visų skerdyklų:
2.  Taikydama šį reglamentą Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija tvirtina visų skerdyklų, kurių skerdimo pajėgumas didesnis kaip 50 gyvulių vienetų per savaitę ar didesnis kaip 150 000 naminių paukščių vienetų per metus:
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies a punktas
(a) didžiausią kiekvienos skerdimo linijos našumą;
Išbraukta.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies c punktas
c) didžiausią Equidae ir galvijų, avių, ožkų ir kiaulių rūšių gyvūnų, naminių paukščių ir kiškiažvėrių, kuriuos galima laikyti kiekvienoje laikymo aptvaruose teritorijoje, skirtoje šiems gyvūnams, skaičių.
c) didžiausią Equidae ir galvijų, avių, ožkų ir kiaulių rūšių gyvūnų, naminių paukščių, bėgiojančiųjų paukščių (ratitae) ir kiškiažvėrių, kuriuos galima laikyti kiekviename šiems gyvūnams laikyti skirtame aptvare, skaičių.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Ūkio subjektai užtikrina, kad žudomi neapsvaiginti gyvūnai būtų mechaniškai suvaržomi.
2.  Ūkio subjektai užtikrina, kad prireikus bei gyvūnų skerdimo pagal religines apeigas atveju, kai skerdžiami neapsvaiginti gyvūnai, jie būtų mechaniškai suvaržomi.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies e punktas
e) naudoti elektros srovę, kuri neapsvaigina ar nenužudo gyvūno valdomomis sąlygomis, visų pirma, elektros srovę, neveikiančią visų smegenų.
Išbraukta.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tačiau a ir b punktai netaikomi naminių paukščių pančiams.
Tačiau a ir b punktai netaikomi naminių paukščių ir kiškiažvėrių pančiams.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
1.  Ūkio subjektai parengia ir įgyvendina tinkamą stebėsenos tvarką, skirtą tikrinti ir tvirtinti, kad skersti skirti gyvūnai yra veiksmingai apsvaiginti nuo svaiginimo pabaigos iki mirties patvirtinimo.
1.  Ūkio subjektai parengia ir įgyvendina tinkamą stebėsenos tvarką, skirtą tikrinti ir tvirtinti, kad skerdimui skirti gyvūnai yra veiksmingai apsvaiginti nuo svaiginimo pabaigos iki mirties patvirtinimo. Prieš atliekant bet kokią kitą galimai skausmingą skerdenos išdarinėjimo procedūrą ar prieš apdorojimą gyvūnai turi būti negyvi.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4b.  Kailinių gyvūnų ūkius eksploatuojantys subjektai iš anksto praneša kompetentingoms institucijoms, kada bus žudomi gyvūnai, kad oficialus veterinarijos gydytojas galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir įprastinių veiklos procedūrų.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalis
5.  Bendrijos gerosios patirties kodeksai, susiję su stebėsenos tvarka skerdyklose, gali būti priimami laikantis 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.
5.  Bendrijos procedūrų rengimo ir taisyklių įgyvendinimo gairės, susijusios su stebėsenos tvarka skerdyklose, gali būti priimamos laikantis 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Oficialus veterinarijos gydytojas periodiškai tikrina, ar laikomasi minėtų stebėsenos ir įprastinių veiklos procedūrų.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio -1 dalis (nauja)
-  1. Ūkio subjektai atsako už tai, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų taisyklių.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Ūkio subjektai kiekvienoje skerdykloje skiria gyvūnų gerovės specialistą, atsakingą už šiame reglamente nustatytų taisyklių laikymosi užtikrinimą toje skerdykloje. Jis arba ji teikia klausimų, susijusių su gyvūnų gerove, ataskaitas tiesiogiai ūkio subjektui.
1.  Ūkio subjektai kiekvienoje skerdykloje skiria gyvūnų gerovės specialistą, atsakingą už šiame reglamente nustatytų taisyklių laikymosi priežiūrą toje skerdykloje. Jis teikia klausimų, susijusių su gyvūnų gerove, ataskaitas tiesiogiai ūkio subjektui.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5. 1 ir 4 dalys netaikomos skerdykloms, kuriose skerdžiama ne daugiau kaip 1 000 žinduolių vienetų arba 150 000 naminių paukščių vienetų per metus.
5.  Skerdyklas, kuriose skerdžiama mažiau kaip 1 000 žinduolių vienetų ar mažiau kaip 150 000 naminių paukščių vienetų per metus, gali ekspoatuoti gyvūnų gerovės specialistas, ir tvarka, pagal kurią gaunamas kompetencijos sertifikatas, bus supaprastinta laikantis kompetentingos institucijos nustatytų reikalavimų.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Naikinimo veiksmuose dalyvaujantys kompetentinga institucija ir ūkio subjektai, prieš pradėdami naikinimą parengia veiksmų planą, kuriuo užtikrinama, kad laikomasi šiame reglamente nustatytų taisyklių.
Išbraukta.
Visų pirma nepaprastosios padėties planuose, būtinuose pagal gyvūnų sveikatos Bendrijos teisės aktus, nurodomi žudymo metodai, kuriuos planuojama taikyti ir atitinkamos įprastinės veiklos procedūros, kuriomis užtikrinama, kad laikomasi šiame reglamente nustatytų taisyklių, remiantis nepaprastosios padėties planuose numatyta prielaida dėl įtariamų protrūkių dydžio ir vietos.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.  Taikydama šį straipsnį ir išimtinėmis aplinkybėmis kompetentinga institucija gali nustatyti leidžiančias nukrypti nuostatas dėl vienos ar kelių šio reglamento nuostatų, jei ji mano, kad šių nuostatų laikymasis gali paveikti žmonių sveikatąarba labai sulėtinti ligos likvidavimą.
3.  Taikydama šį straipsnį ir tais atvejais, kai atsirandaforce majeure aplinkybių, kompetentinga institucija gali nustatyti leidžiančias nukrypti nuostatas dėl vienos ar kelių šio reglamento nuostatų, jei ji mano, kad laikantis šių nuostatų gali būti daromas neigiamas poveikis žmonių sveikatai, labai sulėtintas ligos likvidavimasar toliau sukeliama žala gyvūnų gerovei.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis
4.  Per vienerius metus nuo naikinimo veiksmų pabaigos 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija perduoda Komisijai veiksmų rezultatų vertinimo ataskaitą ir ją paskelbia, visų pirma internete.
Išbraukta.
Šioje ataskaitoje visų pirma nurodoma:
(a) naikinimo priežastys;
(b) nužudytų gyvūnų skaičius ir rūšys;
(c) taikyti svaiginimo ir žudymo metodai;
(d) patirti sunkumai ir, jei tinkama, priemonės, kurių imtasi gyvūnų kančioms malšinti ar mažinti;
(e) visos leidžiančios nukrypti nuostatos, priimtos pagal 3 dalį.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis
Jei vykdomas priverstinis žudymas, už gyvūnus atsakingas asmuo imasi visų būtinų priemonių gyvūnams kuo greičiau nužudyti.
Jei vykdomas priverstinis skerdimas, už gyvūnus atsakingas asmuo, nepažeisdamas Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo I skirsnio VI skyriaus reikalavimų dėl priverstinio gyvūnų skerdimo ne skerdykloje, imasi visų būtinų priemonių gyvūnams kuo greičiau paskersti.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
17 straipsnis
Išbraukta.
Pavyzdiniai centrai
1.  Kiekvienoje valstybėje narėje steigiamas nacionalinis pavyzdinis centras (toliau – pavyzdinis centras) ir jam pavedamos šios užduotys:
(a) teikti kompetentingą mokslinę ir techninę pagalbą, susijusią su skerdyklų tvirtinimu;
(b) vertinti naujus svaiginimo metodus;
(c) aktyviai raginti ūkio subjektus ir kitas suinteresuotąsias šalis rengti šio reglamento įgyvendinimo gerosios patirties kodeksus, juos skelbti, skleisti ir stebėti jų taikymą;
(d) rengti kompetentingai institucijai skirtas gaires, susijusias su šio reglamento nuostatų taikymu;
(e) akredituoti kompetencijos sertifikatus išduodančias įstaigas ir padalinius, kaip nurodyta 18 straipsnyje;
(f) dalytis informacija ir bendradarbiauti su Komisija ir kitais pavyzdiniais centrais, siekiant keistis techniniais ir moksliniais duomenimis bei geriausia patirtimi, susijusia su šio reglamento įgyvendinimu.
2.  Per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išsamią informaciją apie savo pavyzdinius centrus ir skelbia šią informaciją internete.
3.  Galima steigti pavyzdinių centrų tinklą, sudarytą iš atskirų padalinių, jei visos 1 dalyje išvardytos užduotys vykdomos dėl visos susijusios veiklos toje valstybėje narėje.
Valstybė narė gali pavesti vieną ar kelias iš šių užduočių kitos valstybėse teritorijoje esančiam padaliniui.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas
b) atitinkamų kompetencijos sertifikatų išdavimą nešališką baigiamąjį egzaminą išlaikiusiems darbuotojams; per egzaminą tikrinami dalykai susiję su atitinkamų gyvūnų kategorijomis, 7 straipsnio 2 dalyje išvardytais veiksmais ir IV priede nurodytais dalykais;
b) priežiūrą, ar visi asmenys, kurie parengia arba prižiūri šio reglamento 6 straipsnyje nurodytas įprastines veiklos procedūras, buvo tinkamai apmokyti;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas
(c) a punkte nurodytų mokymų programos ir b punkte nurodyto egzamino turinio ir sąlygų tvirtinimą.
Išbraukta.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.   Kompetentinga institucija gali pavesti mokymų ir baigiamojo egzamino rengimą ir kompetencijos sertifikatų išdavimą atskirai įstaigai ar padaliniui:
2.   Mokymo programas turi būti parengtos ir prireikus vykdomos pačioje verslo įmonėje arba organizacijoje, kuriai kompetentinga institucija suteikė leidimą užsiimti šią veikla.
a) turintiems reikiamos kompetencijos, darbuotojų ir įrangą;
Tokia verslo įmonė arba organizacija išduoda šios srities kompetencijos sertifikatus.
b) nepriklausomiems ir neturintiems interesų konfliktų dėl kompetencijos sertifikatų išdavimo;
Kompetentinga institucija prireikus gali rengti ir vykdyti mokymo programas bei išduoti kompetencijos sertifikatus.
c) akredituotiems pavyzdinio centro.
Išsami informacija apie šias įstaigas ar padalinius skelbiama viešai, visų pirma internete.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
3.   Kompetencijos sertifikatuose nurodoma, kokioms gyvūnų kategorijoms ir 7 straipsnio 2 ar 3 dalyse išvardytiems veiksmams galioja šis sertifikatas.
3.   Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją, atsakingą už 2 dalyje nurodytų mokymo programų turinio tvirtinimą.
Pakeitimai 69 ir70
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Kompetencijos sertifikatai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus.
Kompetencijos sertifikatai galioja neribotą laiką. Reikalaujama, kad kompetencijos sertifikatų turėtojai periodiškai dalyvautų mokymuose.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
2.  Iki 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali priimti nuostatas, pagal kurias 18 straipsnyje nurodyti kompetencijos sertifikatai būtų išduodami be egzamino asmenims, kurie įrodo atitinkamą ir ne trumpesnę nei [dešimties] metų tęstinę profesinę patirtį.
2.  Iki 2014 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali priimti nuostatas, pagal kurias 18 straipsnyje nurodyti kompetencijos sertifikatai būtų išduodami be egzamino asmenims, kurie įrodo tinkamą mokymą ir atitinkamą profesinę patirtį, kuri iki šio reglamento įsigaliojimo yra bent 12 mėnesių trukmės.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija iki 2013 m. sausio 1 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai teisėkūros pasiūlymą dėl kilnojamųjų skerdyklų naudojimo Sąjungoje sąlygų ir taisyklių nustatymo užtikrindama, kad šiose kilnojamose skerdyklose imtasi visų atsargumo priemonių, siekiant nepakenkti gyvūnų gerovei.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I skyriaus I lentelės antra eilutė "Gyvūnų kategorija"
Atrajotojai iki 10 kg, naminiai paukščiai ir kiškiažvėriai.
Atrajotojai, naminiai paukščiai ir kiškiažvėriai.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I skyriaus I lentelės skilties antros eilutės "Pagrindiniai parametrai" antroji pastraipa
Gyvūno dydį ir rūšį atitinkantis strypo greitis ir skersmuo.
Gyvūno dydį ir rūšį atitinkantis strypo greitis ir skersmuo (plokščio kontaktinio paviršiaus metodas).
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I skyriaus 2 lentelės antra eilutė "Pavadinimas"
Žudymas, elektros srove veikiant gyvūno kūną
Apsvaiginimas arba skerdimas, elektros srove veikiant gyvūno galvos smegenis ir širdį arba gyvūno kūną
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I skyriaus 2 lentelės antra eilutė "Gyvūnų kategorija"
Visos rūšys, išskyrus lengvesnius nei 5 kg ėriukus ar paršelius ir galvijus.
Visos rūšys.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I skyriaus 3 lentelės antra eilutė "Gyvūnų kategorija"
Kiaulės ir naminiai paukščiai.
Kiaulės, naminiai paukščiai ir kailiniai gyvūnai.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II skyriaus 7 punkto 1 a dalis (nauja)
7.1a.  Didesnės kaip 30 % koncentracijos anglies dioksidas nenaudojamas paukščiams svaiginti ar skersti skerdyklose. Tokios koncentracijos dioksidas gali būti naudojamas tik paukščių jauniklių pertekliui naikinti arba ligų kontrolės tikslais.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2.3 punktas
2.3.  Įrengiamas lygių grindų ir vientisų sienų laikinas aptvaras tarp laikymo aptvarų ir tako, kuriuo gyvūnai varomi į svaiginimo vietą, siekiant užtikrinti, kad gyvūnai tolygiai pasiektų svaiginimo ir žudymo vietą, ir darbuotojams nereikėtų jų priverstinai varyti iš laikymo aptvarų. Laikini aptvarai projektuojami taip, kad gyvūnai juose neįstrigtų ar nebūtų sutrypti.
2.3.  Įrengiamas laikinas aptvaras tarp laikymo aptvarų ir tako, kuriuo gyvūnai varomi į apsvaiginimo vietą, siekiant užtikrinti, kad gyvūnai tolygiai pasiektų svaiginimo ir skerdimo vietą, ir darbuotojams nereikėtų jų priverstinai varyti iš laikymo aptvarų. Laikini aptvarai projektuojami taip, kad gyvūnai juose neįstrigtų ar nebūtų sutrypti.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2 punktas
3.2.  Suvaržymo priemonėse, naudojamose kartu su strypiniu pistoletu, įrengiamas įtaisas, ribojantis gyvūno galvos horizontalųjį ir vertikalųjį judėjimą.
Išbraukta.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.3 punktas
3.3.  Draudžiama naudoti galvijų suvaržymo sistemas, jei jie suvaržomi apverčiant ar kitoje nenatūralioje padėtyje.
Išbraukta.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1 a punktas (naujas)
4.1a Svaiginimo elektros srove įrangoje turi būti:
a) įmontuotas matomas arba girdimas įtaisas, rodantis jo panaudojimo vienam gyvūnui trukmę;
b) įtaisas, rodantis įtampą ir srovę bei įtaisytas taip, kad būtų gerai matomas operatoriui.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.2 punktas
4.2.  Elektros aparatas tiekia nuolatinę srovę.
Išbraukta.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7.2 punktas
7.2.  Naminiams paukščiams skirtos priemonės projektuojamos ir konstruojamos taip, kad gyvūnai į dujų mišinio kameras patektųtik gabenimo dėžėse, jų prieš tai neiškraunant.
7.2.   Gyvi naminiai paukščiaiturėtų patekti į dujų mišinio kameras arba gabenimo dėžėse, arba ant konvejerio juostų.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1.2 punktas
1.2.  Atvežtus gyvūnus būtina kuo greičiau iškrauti ir paskersti, nedelsiant, jei tam nėra pagrįstų priežasčių.
Išbraukta.
Visas naminių paukščių ar kiškiažvėrių gabenimas, kartu su laikotarpiu tarp iškrovimo ir skerdimo, trunka ne ilgiau kaip 12 valandų.
Visas žinduolių, išskyrus kiškiažvėrius, gabenimas, kartu su laikotarpiu tarp iškrovimo ir skerdimo, trunka ne ilgiau kaip:
(a) gabenant nenujunkytus gyvūnus – 19 valandų;
(b) gabenant Equidae ir kiaules – 24 valandų;
(c) gabenant atrajotojus – 29 valandų.
Viršijus nurodytą laiką gyvūnai turi būti suvaryti į aptvarus ir pašerti, ir vėliau tinkamais laiko tarpais šeriami nedideliu pašarų kiekiu. Tuomet gyvūnams paklojama pakankamai pakratų ar lygiaverčių medžiagų, užtikrinant, kad atitinkamam skaičiui konkrečios rūšies gyvūnams būtų pakankamai patogu. Medžiagos turi tinkamai sugerti šlapimą ir išmatas.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1.5 punktas
1.5.  Gabenant gyvūnus skersti, pirmenybė teikiama nenujunkytiems gyvūnams, laktuojantiems pieniniams gyvūnams, kelionės metu atsivedusioms patelėms ar konteineriuose atvestiems jaunikliams. Jei tai neįmanoma, tokių gyvūnų kančioms malšinti visų pirma imamasi šių priemonių:
Išbraukta.
(a) pieniniai gyvūnai melžiami ne rečiau kaip kas 12 valandų;
(b) sudaromos tinkamos sąlygos žindyti ir užtikrinti jauniklių gerovę, jei patelė jų atsivedė;
(c) jei jaunikliai atsivedami konteineriuose, jiems duodama vandens.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1.7 punkto c papunktis
(c) kelti ar tempti gyvūnus už galvos, ausų, ragų, kojų, uodegos ar vilnų, ar elgtis su jais taip, kad patirtų išvengiamą skausmą arba kančių;
c) kelti ar tempti gyvūnus už galvos, ausų, ragų, kojų (išskyrus naminių paukščių ir kiškiažvėrių kojas), uodegos ar vilnų, ar elgtis su jais taip, kad patirtų išvengiamą skausmą arba kančių;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1.8 a punktas (naujas)
1.8a Elektrinio svaiginimo prietaiso negalima naudoti kaip suvaržymo ar sulaikymo priemonės ar tada, kai norima priversti gyvūnus judėti.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1.8 b punktas (naujas)
1.8b Gyvūnų, kurie negali paeiti, negalima vilkti į skerdimo vietą, jie turi būti skerdžiami toje vietoje, kurioje jie guli.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.1 punktas
2.1.  Kiekvienas gyvūnas turi pakankamai erdvės atsistoti, atsigulti ir apsisukti.
2.1.  Išskyrus didelius galvijus, kurie laikomi atskiruose garduose protingo termino neviršijantį laikotarpį, kiekvienam gyvūnui suteikiama pakankamai erdvės atsistoti, atsigulti ir apsisukti.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 a punktas (naujas)
2a.  Svaiginimas strypiniu pistoletu
2a.1  Pistoletas nukreipiamas taip, kad strypas pataikytų tiesiai į galvos smegenų žievę. Ypač draudžiama šauti galvijams į tarpuragį. Avims ir ožkoms galima šauti į tarpuragį, jeigu šauti į pakaušį trukdo jų ragai. Tokiu atveju šaunama ten, kur prasideda ragai, nukreipiant šūvį snukio link ir pradedant kraujo nuleidimą per 15 sekundžių nuo šūvio.
2a.2  Jei naudojamasi strypiniu pistoletu, operatorius privalo įsitikinti, kad strypas po kiekvieno šūvio grįžta į savo pradinę padėtį. Jei taip nėra, tokio instrumento, kol jis nebus pataisytas, naudoti negalima.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 b punktas (naujas)
2b.  Gyvūnų suvaržymas
Gyvūnas netalpinamas į svaiginimo aptvarą ir jo galva neturėtų būti talpinama į atitinkamą įtaisą siekiant suvaržyti gyvūno judesius, kol asmuo, kuris turi apsvaiginti gyvūną, nėra pasiruošęs gyvūno apsvaiginti kai tik atitinkamas gyvūnas patalpinamas į svaiginimo aptvarą ar kai tik pritvirtinama jo galva.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3.1 punktas
3.1.  Jeigu gyvūnus svaigina, pančioja, kelia ir jiems kraują nuleidžia vienas asmuo, visas šias operacijas jis privalo atlikti su vienu gyvūnu ir tik po to imtis kito.
3.1.  Jeigu gyvūnus svaigina, pančioja, kelia ir jiems kraują nuleidžia vienas asmuo, visus šiuos veiksmus jis privalo atlikti su vienu gyvūnu ir tik po to imtis šių veiksmų su kitu gyvūnu. Šis reikalavimas netaikomas, kai gyvūnai svaiginami grupėmis.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 skirsnio 3.1 a punktas (naujas)
3.1a.  Nuleisti kraują reikia pradėti nedelsiant po apsvaiginimo atliekant jį taip, kad nukraujavimas būtų greitas, gausus ir visiškas.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 skirsnio 3.2 a punktas (naujas)
3.2a.  Perpjovus kraujagysles, tolesnis dorojimas ar tikrinimas elektra neatliekami, kol nebaigiama nuleisti kraujo ir bet kuriuo atveju ne anksčiau kaip praėjus:
a) jei pjaunamas kalakutas arba žąsis – ne mažiau kaip 120 sekundžių;
b) jei pjaunamas bet kuris kitas paukštis – ne mažiau kaip 90 sekundžių;
c) jei skerdžiamas apsvaigintas galvijas – ne mažiau kaip 30 sekundžių;
d) jei skerdžiamas galvijas, kuris nebuvo apsvaigintas, – ne mažiau kaip 120 sekundžių;
e) jei skerdžiama avis, ožka, kiaulė ar elnias – ne mažiau kaip 20 sekundžių.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3.2 b punktas (naujas)
3.2b.  Jei skerdžiamas vaikingas gyvūnas:
a) jei gimda nepažeista, vaisius turi likti viduje iki bus negyvas;
b) jei abejojama arba jei sąmonės nepraradęs vaisius randamas gimdoje gyvūną paskerdus, vaisius turi būti nedelsiant išimtas, apsvaigintas skverbiamuoju strypiniu pistoletu ir nužudytas nuleidžiant kraują.
Skerdyklose turi būti tinkami įrengimai, kad, prireikus, būtų galima, nedelsiant atlikti procedūrą.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3.3 punktas
3.3.  Paukščiai neskerdžiami automatiniu kaklo perpjovimo įtaisu, jei nepatvirtinama, kad juo patikimai perpjaunamos kraujagyslės. Jei perpjovimo įtaisu kraujagyslės neperpjaunamos, paukštis nedelsiant nužudomas.
3.3.  Paukščiai neskerdžiami automatiniu kaklo perpjovimo įtaisu, jei nepatvirtinama, kad juo patikimai perpjaunamos kraujagyslės. Jei perpjovimo įtaisu kraujagyslės neperpjaunamos, paukštis nedelsiant paskerdžiamas.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo f a punktas (naujas)
fa) kailinių gyvūnų skerdimas.
Praktiniai gyvūnų paruošimo ir suvaržymo aspektai.
Praktiniai svaiginimo būdų aspektai.
Atsarginiai svaiginimo ir (arba) skerdimo metodai.
Svaiginimo ir (arba) skerdimo įrengimų priežiūra.
Svaiginimo veiksmingumo stebėsena.
Teisinė informacija - Privatumo politika