Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0180(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0185/2009

Teksty złożone :

A6-0185/2009

Debaty :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Głosowanie :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0369

Teksty przyjęte
PDF 635kWORD 364k
Środa, 6 maja 2009 r. - Strasburg
Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania *
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0553),

–   uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0451/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0185/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uboju i uśmiercania
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
(6)  Konieczne jest ustanowienie wspólnych przepisów w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju wewnętrznego rynku tych produktów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do głównych systemów oszołamiania i uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, a mianowicie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania najważniejszych handlowych gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania stosowanych wobec jeleni, kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i przepiórek utrzymywanych w celach handlowych (2006 r.). Prawodawstwo wspólnotowe w tej dziedzinie powinno zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te opinie naukowe. Zalecenia dotyczące stopniowego wycofywania stosowania dwutlenku węgla w przypadku świń i drobiu oraz wodnych kąpieli oszołamiających wobec drobiu nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ ocena skutków dowiodła, że obecnie w UE metody te nie są ekonomicznie opłacalne. Ponadto inne zalecenia nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one do parametrów technicznych, które należy ująć w środkach wykonawczych lub kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia dotyczące ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej dziedzinie.
(6)  Konieczne jest ustanowienie wspólnych przepisów w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju wewnętrznego rynku tych produktów. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął dwie opinie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do głównych systemów oszołamiania i uśmiercania niektórych gatunków zwierząt, a mianowicie na temat aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania najważniejszych handlowych gatunków zwierząt (2004 r.) oraz aspektów dobrostanu w odniesieniu do podstawowych systemów oszołamiania i uśmiercania stosowanych wobec jeleni, kóz, królików, strusi, kaczek, gęsi i przepiórek utrzymywanych w celach handlowych (2006 r.). W 2001 r. Komitet Naukowy ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt sporządził sprawozdanie w sprawie dobrostanu zwierząt hodowanych dla produkcji futra, które zawiera analizę metod uboju stosowanych na fermach zwierząt futerkowych. Prawodawstwo wspólnotowe w tej dziedzinie powinno zostać zaktualizowane, aby uwzględnić te opinie naukowe. Zalecenia dotyczące stopniowego wycofywania stosowania dwutlenku węgla w przypadku świń i drobiu nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ ocena skutków dowiodła, że obecnie w UE metody te nie są ekonomicznie opłacalne. Ponadto inne zalecenia nie powinny wchodzić w zakres niniejszego rozporządzenia, ponieważ odnoszą się one do parametrów technicznych, które należy ująć w środkach wykonawczych lub kodeksach dobrych praktyk. Zalecenia dotyczące ryb utrzymywanych w warunkach fermowych nie zostały ujęte we wniosku, ponieważ potrzebne są dalsze opinie naukowe i oceny gospodarcze w tej dziedzinie.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
(15)  Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt podkreśla również konieczność poszanowania przepisów legislacyjnych lub administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich, dotyczących zwłaszcza obyczajów religijnych, tradycji kulturowych i dziedzictwa regionalnego, przy formułowaniu i wdrażaniu polityk wspólnotowych, m.in. w odniesieniu do rolnictwa i rynku wewnętrznego. Dlatego też należy wyłączyć z zakresu rozporządzenia imprezy kulturalne, podczas których stosowanie się do wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt miałoby negatywny wpływ na sam charakter tych imprez.
(15)  Protokół w sprawie dobrobytu zwierząt podkreśla również konieczność poszanowania przepisów legislacyjnych lub administracyjnych oraz zwyczajów państw członkowskich, dotyczących zwłaszcza obyczajów religijnych, tradycji kulturowych lub tradycji o pochodzeniu religijnym i dziedzictwa regionalnego, przy formułowaniu i wdrażaniu polityk wspólnotowych, m.in. w odniesieniu do rolnictwa i rynku wewnętrznego. Dlatego też należy wyłączyć z zakresu rozporządzenia imprezy kulturalne, religijne i tradycyjne, podczas których stosowanie się do wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt miałoby negatywny wpływ na sam charakter tych imprez.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły
(16)  Ponadto tradycje kulturowe odnoszą się do odziedziczonych, przyjętych lub zwyczajowych wzorców myślenia, działania i zachowania, które obejmują pojęcie czegoś przekazanego przez poprzedników lub od nich nabytego. Przyczyniają się one do rozwoju długoletnich więzi społecznych między pokoleniami. Należy wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia uśmiercanie zwierząt odbywające się podczas tych imprez, pod warunkiem że działania te nie mają wpływu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego i nie są motywowane celami związanymi z produkcją.
(16)  Ponadto tradycje kulturowe lub tradycje mające swe źródło w religii odnoszą się do odziedziczonych, przyjętych lub zwyczajowych wzorców myślenia, działania i zachowania, które obejmują pojęcie czegoś przekazanego przez przodków lub od nich nabytego. Przyczyniają się one do rozwoju długoletnich więzi społecznych między pokoleniami. Należy wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia ubój zwierząt odbywający się podczas tych imprez, pod warunkiem że działania te nie mają wpływu na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 a preambuły (nowy)
(22a)  Wyżej wymienione nowe wyzwania będą nieuchronnie miały znaczące skutki finansowe dla podmiotów w Unii. Aby zapewnić zgodność z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, powinno zostać udostępnione odpowiednie finansowanie z Unii na rzecz wsparcia finansowego koniecznego do zapewnienia sektorowi Unii wiodącej pozycji w zakresie dobrostanu zwierząt w kontekście międzynarodowym.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  Zależnie od sposobu ich użycia w czasie uboju lub uśmiercania, niektóre metody oszołamiania mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu i minimalizuje niepokój i cierpienie zwierząt. W rezultacie wprowadzanie rozróżnienia między odwracalnymi i nieodwracalnymi metodami oszołamiania nie jest konieczne.
(24)  Zależnie od sposobu ich użycia w czasie uboju lub uśmiercania, niektóre metody oszołamiania mogą prowadzić do śmierci zwierzęcia, przez co unika się bólu i minimalizuje niepokój i cierpienie zwierząt.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32 preambuły
(32)  Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 przewiduje prowadzenie wykazu zakładów, z których dozwolony jest przywóz na teren Wspólnoty określonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Określone w niniejszym rozporządzeniu ogólne i dodatkowe wymagania mające zastosowanie do rzeźni powinny zostać uwzględnione do celów tego wykazu.
(32)  Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 przewiduje prowadzenie wykazu zakładów, z których dozwolony jest przywóz na teren Wspólnoty określonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Określone w niniejszym rozporządzeniu ogólne i dodatkowe wymagania mające zastosowanie do rzeźni powinny zostać uwzględnione do celów tego wykazu. Komisja powinna dołożyć starań, aby przywóz mięsa i produktów mięsnych z krajów trzecich przeznaczonych na rynek wewnętrzny był zgodny z ogólnymi zasadami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły
(33)  Rzeźnie i stosowane w nich urządzenia są zaprojektowane dla konkretnych kategorii zwierząt oraz wydajności. Jeżeli wydajność ta jest przekraczana lub urządzenia używane są w innych celach niż te, do których są przeznaczone, ma to negatywny wpływ na dobrostan zwierząt. Dlatego też informacje o tych aspektach powinny być przekazywane właściwym organom oraz powinny stanowić część procedury zatwierdzania rzeźni.
(33)  Rzeźnie i stosowane w nich urządzenia są zaprojektowane dla konkretnych kategorii zwierząt oraz wydajności. Jeżeli wydajność ta jest przekraczana lub urządzenia używane są w innych celach niż te, do których są przeznaczone, ma to negatywny wpływ na dobrostan zwierząt. Dlatego też informacje o tych aspektach powinny być przekazywane właściwym organom oraz powinny stanowić część procedury zatwierdzania rzeźni. Małe, regularnie kontrolowane rzeźnie o możliwościach ubojowych sięgających 50 sztuk zwierząt gospodarskich tygodniowo lub 150 000 sztuk drobiu rocznie i które sprzedają żywność bezpośrednio konsumentom końcowym, nie potrzebują kosztownej procedury wydawania zezwoleń, aby spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34a preambuły (nowy)
(34a)  Należy unikać cierpienia zwierząt spowodowanego strachem i stresem przed ubojem. Należy zatem zaprojektować budowę rzeźni i zaplanować procedury uboju oraz przeszkolić personel tak, aby zapobiec cierpieniom zwierząt spowodowanym stresem, strachem i bólem w czasie pomiędzy wyładunkiem a ubojem.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły
(35)  W odniesieniu do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.
(35)  W odniesieniu do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia rzeźni przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt. Starania na rzecz opracowania lepszych procedur oszołamiania powinny być nadal prowadzone. Należy także przyspieszyć badania w dziedzinie dostępnych alternatyw dla uboju nadwyżki kurcząt.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 preambuły
(37)  Uśmiercanie bez oszołomienia wymaga dokładnego podcięcia gardła w celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto w przypadku zwierząt, które nie są mechanicznie skrępowane po podcięciu, proces wykrwawiania może zostać spowolniony, tym samym niepotrzebnie przedłużając cierpienie. Dlatego też zwierzęta poddawane ubojowi bez oszołomienia powinny być indywidualnie krępowane.
(37)  Ubój bez oszołomienia wymaga dokładnego podcięcia gardła w celu zminimalizowania cierpienia. Ponadto w przypadku zwierząt, które nie są mechanicznie skrępowane po podcięciu, proces wykrwawiania może zostać spowolniony, tym samym niepotrzebnie przedłużając cierpienie. Dlatego też zwierzęta poddawane ubojowi bez oszołomienia powinny być indywidualnie krępowane, przy zastosowaniu skutecznego oszołomienia bezpośrednio po podcięciu.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 38 preambuły
(38)  W odniesieniu do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed ubojem przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.
(38)  W odniesieniu do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania w rzeźniach i fermach zwierząt futerkowych ciągle odnotowuje się postęp naukowy i techniczny. Z tego względu ważne jest, aby Wspólnota upoważniła Komisję do zmiany wymagań stosujących się do postępowania ze zwierzętami i ich krępowania przed uśmiercaniem przy jednoczesnym utrzymaniu stałego, wysokiego poziomu ochrony zwierząt.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a) – punkt (i)
(i) podczas technicznych lub naukowych eksperymentów przeprowadzanych pod nadzorem właściwego organu,
(i) w ramach działalności regulowanej dyrektywą Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych1;
__________
1Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a) – punkt (ii)
(ii) podczas polowań;
(ii) podczas polowań i wędkarstwa rekreacyjnego;
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a) – punkt (iv a) (nowy)
(iva) podczas ważnych świąt, w trakcie których składa się tradycyjną ofiarę przeznaczoną do własnego spożycia, takich jak Wielkanoc lub Boże Narodzenie, i tylko w okresie dziesięciu dni poprzedzających datę święta.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
ba) na wpół udomowionych jeleni odstrzelonych w naturze i przetworzonych na fermie zwierząt łownych;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b)
b) "działania powiązane" oznaczają działania takie jak obchodzenie się ze zwierzętami, magazynowanie, krępowanie, oszołamianie i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w związku z ich uśmierceniem i w miejscu, w którym ma ono się odbyć;
b) "działania powiązane" oznaczają działania takie jak obchodzenie się ze zwierzętami, wyładunek, magazynowanie, krępowanie, oszołamianie i wykrwawianie zwierząt, wykonywane w związku z ich ubojem i w miejscu, w którym ma on się odbyć;
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera ba) (nowa)
ba) "właściwy organ": organ centralny danego państwa członkowskiego uprawniony do zagwarantowania stosowania wymogów niniejszego rozporządzenia lub jakikolwiek inny organ, któremu organ centralny oddelegował to uprawnienie;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera d a) (nowa)
da) "nieprzytomność" oznacza utratę świadomości, w której następuje tymczasowe lub trwałe zaburzenie funkcji mózgu i po której zwierzę nie jest w stanie reagować na normalne bodźce, w tym na ból;
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera f)
f) "oszołamianie" oznacza jakikolwiek celowo wywołany szereg czynności, który bezboleśnie powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć;
f) "oszołamianie" oznacza jakikolwiek celowo wywołany szereg czynności, który powoduje utratę przytomności i wrażliwości na bodźce, w tym każdy szereg czynności powodujący natychmiastową śmierć;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera g)
g) "obyczaj religijny" oznacza szereg czynności związanych z ubojem zwierząt i zalecany przez religię taką jak islam lub judaizm;
g) "obyczaj religijny" oznacza szereg czynności związanych z ubojem zwierząt i zalecany przez religię lub wynikający z niektórych świąt religijnych;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera k)
k) "rzeźnia" oznacza każdy zakład wykorzystywany do uboju zwierząt lądowych;
k) "rzeźnia": oznacza zakład, w którym dokonuje się uboju i patroszenia zwierząt, których mięso przeznaczone jest do spożycia przez ludzi;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera m)
m) "zwierzęta futerkowe" oznaczają zwierzęta z gatunków ssaków utrzymywanych głównie w celu produkcji futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, nutrie i szynszyle;
m) "zwierzęta futerkowe" oznaczają zwierzęta z gatunków ssaków utrzymywanych głównie w celu produkcji futra, takich jak norki, tchórze, lisy, szopy, jenoty, nutrie, króliki i szynszyle;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)
a) fizyczną wygodę i ochronę, szczególnie poprzez utrzymywanie ich w czystości i odpowiednich warunkach cieplnych oraz zapobieganie upadkom i potknięciom;
a) fizyczną wygodę i ochronę, szczególnie poprzez utrzymywanie ich w odpowiednich warunkach cieplnych oraz zapobieganie upadkom i potknięciom;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)
d) warunki, w których nie wykazują objawów bólu, strachu, agresji ani innego nietypowego zachowania;
d) warunki, w których nie wykazują objawów bólu, agresji ani innego nietypowego zachowania;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)
f) zabezpieczenie przed niepożądanymi interakcjami.
skreślona
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Uśmiercanie w jakiejkolwiek formie nadwyżki jednodniowych piskląt jest niedopuszczalne od momentu pojawienia się odpowiednich alternatyw dla uśmiercania tych zwierząt.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli obyczaje religijne zalecają taką metodę, zwierzęta mogą być uśmiercane bez uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem że uśmiercenie ma miejsce w rzeźni.
2.  Zgodnie z obyczajami religijnymi zwierzęta mogą być poddawane ubojowi bez uprzedniego oszołomienia, pod warunkiem że ubój ma miejsce w rzeźni.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi
Jednakże państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu tego odstępstwa.
skreślony
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Oszołamianie przeprowadza się zgodnie z metodami określonymi w załączniku I.
1.  Oszałamianie przeprowadza się zgodnie z metodami określonymi w załączniku I. W celu uwzględnienia postępu naukowego i technicznego Komisja może zatwierdzić nowe metody oszałamiania na podstawie oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Personel odpowiedzialny za oszołamianie przeprowadza regularne kontrole, dopilnowując, aby zwierzęta nie wykazywały objawów przytomności i wrażliwości w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do stwierdzenia śmierci.
2.  Personel odpowiedzialny za oszołamianie przeprowadza regularne kontrole, dopilnowując, aby zwierzęta nie wykazywały objawów przytomności i wrażliwości w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do śmierci.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Po oszołomieniu jak najszybciej rozpoczyna się wykrwawianie.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi
Jednakże każda taka zmiana musi zapewniać poziom dobrostanu zwierząt co najmniej równy poziomowi zapewnianemu przez obecne metody, co mają wykazać dowody naukowe publikowane w odpowiednich czasopismach uznawanych na całym świecie i poddawanych wzajemnej ocenie.
Jednakże każda taka zmiana musi zapewniać poziom dobrostanu zwierząt co najmniej równy poziomowi zapewnianemu przez obecne metody, co mają wykazać odpowiednie dowody naukowe.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Wspólnotowe kodeksy dobrych praktyk dotyczących metod określonych w załączniku I mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.
4.  Wspólnotowe wytyczne odnośnie do opracowywania procedur i wdrażania zasad dotyczących metod określonych w załączniku I mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Podmioty sporządzają i wdrażają standardowe procedury operacyjne, aby zapewnić zgodność uśmiercania i powiązanych działań z art. 3 ust. 1.
2.  Podmioty sporządzają i wdrażają standardowe procedury operacyjne, aby zapewnić zgodność uboju i powiązanych działań z art. 3 ust. 1. W tym celu w przypadku rzeźni można stosować procedury określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Standardowe procedury operacyjne udostępniane są właściwemu organowi na jego żądanie.
3.  Standardowe procedury operacyjne udostępniane są właściwemu organowi na jego żądanie. Urzędowy weterynarz jest powiadamiany na piśmie, ilekroć standardowe procedury operacyjne ulegają zmianie.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Właściwy organ może dokonać zmiany standardowych procedur operacyjnych w przypadku, gdy procedury te są w sposób oczywisty niezgodne z ogólnymi regułami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Ustępy 1-3 nie mają zastosowania do uśmiercania zwierząt w rzeźniach, które dokonują uboju do 50 sztuk zwierząt gospodarskich tygodniowo.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)
a) zajmowanie się zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem;
a) zajmowanie się zwierzętami w celu skrępowania, oszołomienia lub uboju;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f)
f) wykrwawianie żywych zwierząt.
f) wykrwawianie żywych zwierząt i/lub metody uboju, o których mowa w art. 4 ust. 2.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)
fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  Uśmiercanie zwierząt futerkowych nadzorowane jest przez osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w art. 18, obejmujące wszystkie działania wykonywane pod jej nadzorem.
Skreślony
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera a)
a) kategorie lub masę ciała zwierząt, do stosowania wobec których urządzenia są przeznaczone;
a) gatunek lub masę ciała zwierząt, do stosowania wobec których urządzenia są przeznaczone;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera c a) (nowa)
ca) obsługa i regulacja urządzeń.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Podczas działań związanych z ubojem na miejscu bezpośrednio dostępne odpowiednie zapasowe urządzenia oszołamiające do użycia w przypadku awarii początkowo zastosowanych urządzeń oszołamiających.
2.  Podczas działań związanych z ubojem na miejscu jest bezpośrednio dostępna odpowiednia zastępcza metoda oszałamiania do użycia w przypadku awarii początkowo zastosowanych urządzeń oszałamiających. Jeżeli zastępcza metoda oszałamiania wymaga ciężkiego wyposażenia, odpowiednie będzie urządzenie przenośne.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Żadne zwierzę nie może zostać skrępowane, jeżeli pracownik rzeźni odpowiedzialny za ogłuszenie lub ubój tego zwierzęcia nie jest w pełnej gotowości do wykonania swojej pracy.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
Wymagania określone w rozdziałach II i III niniejszego rozporządzenia są właściwe do celów art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 854/2004.
W trakcie przeprowadzania kontroli w rzeźniach lub przedsiębiorstwach, które zostały zatwierdzone lub mają być zatwierdzone w państwach trzecich do celów wywozu do Unii Europejskiej, zgodnie z prawodawstwem unijnym, biegli Komisji upewniają się, że żywe zwierzęta określone w art. 5 zostały poddane ubojowi zgodnie z warunkami, które w odniesieniu do dobrostanu zwierząt są przynajmniej równoznaczne z przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu.
Świadectwo zdrowia dołączone do mięsa przywożonego z państw trzecich jest uzupełnione zaświadczeniem potwierdzającym, że powyższy wymóg został spełniony.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a
Uzgodnienia dotyczące przywozu z krajów trzecich
Komisja dopilnowuje, by mięso i produkty mięsne z krajów trzecich przeznaczone do spożycia na rynku wewnętrznym spełniały wymogi niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – część wprowadzająca
2.  Do celów niniejszego rozporządzenia właściwy organ, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zatwierdza w odniesieniu do każdej rzeźni:
2.  Do celów niniejszego rozporządzenia właściwy organ, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zatwierdza w odniesieniu do każdej rzeźni o możliwościach ubojowych przekraczających 50 sztuk zwierząt gospodarskich tygodniowo lub 150 000 sztuk drobiu rocznie:
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a)
a) maksymalny przerób dla każdej linii uboju;
skreślona
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c)
c) maksymalną pojemność każdego magazynu przeznaczonego dla koniowatych, bydła, owiec, kóz i świń oraz drobiu i zajęczaków.
c) maksymalną pojemność każdego magazynu przeznaczonego dla koniowatych, bydła, owiec, kóz i świń oraz drobiu, drobiu bezgrzebieniowego i zajęczaków.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.  Podmioty zapewniają mechaniczne krępowanie zwierząt uśmiercanych bez oszołomienia.
2.  Podmioty zapewniają - w stosownych przypadkach i w razie uboju zgodnego z obyczajami religijnymi - mechaniczne krępowanie zwierząt poddawanych ubojowi bez oszołomienia.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera e)
e) stosowanie prądu elektrycznego, który nie oszołamia ani nie uśmierca zwierzęcia w warunkach kontrolowanych, a szczególnie stosowanie prądu elektrycznego, który nie przepływa przez mózg.
skreślona
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit drugi
Jednakże lit. a) i b) nie stosują się do pęt używanych w stosunku do drobiu.
Jednakże lit. a) i b) nie stosują się do pęt używanych w stosunku do drobiu i zajęczaków.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Podmioty ustalają i wdrażają na miejscu odpowiednie procedury monitorowania w celu sprawdzenia i potwierdzenia, czy zwierzęta przeznaczone do uboju są skutecznie oszołomione w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do stwierdzenia śmierci.
1.  Podmioty ustalają i wdrażają na miejscu odpowiednie procedury monitorowania w celu sprawdzenia i potwierdzenia, czy zwierzęta przeznaczone do uboju są skutecznie oszołomione w okresie od zakończenia procesu oszołamiania do stwierdzenia śmierci. Zwierzęta muszą być martwe przed przystąpieniem do wszelkich innych procedur obróbki tusz lub czynności mogących wywoływać ból.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Podmioty prowadzące hodowle zwierząt futerkowych z wyprzedzeniem powiadamiają właściwy organ o terminie uboju zwierząt, tak aby umożliwić urzędowemu weterynarzowi kontrolę przestrzegania wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz standardowych procedur operacyjnych.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5
5.  Wspólnotowe kodeksy dobrych praktyk w zakresie procedur monitorowania w rzeźniach mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.
5.  Wspólnotowe wytyczne odnośnie do opracowywania procedur i wdrażania zasad dotyczących procedur monitorowania w rzeźniach mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5a (nowy)
5a.  Urzędowy weterynarz regularnie sprawdza wyżej wymienione procedury monitorowania i przestrzeganie standardowych procedur operacyjnych.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp -1 (nowy)
-  1. Podmioty są odpowiedzialne za zagwarantowanie przestrzegania norm określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  W każdej rzeźni podmioty wyznaczają urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt, który jest odpowiedzialny w danej rzeźni za zapewnienie zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Osoba ta bezpośrednio informuje podmiot o kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt.
1.  W każdej rzeźni podmioty wyznaczają urzędnika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt, który jest odpowiedzialny w danej rzeźni za kontrolę zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Osoba ta bezpośrednio informuje podmiot o kwestiach związanych z dobrostanem zwierząt.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5
5.   Ustępy 1 i 4 nie stosują się do rzeźni dokonujących rocznie uboju mniej niż 1 000 sztuk zwierząt gospodarskich z gromady ssaków lub 150 000 sztuk drobiu.
5.  Rzeźnie dokonujące rocznie uboju mniej niż 1 000 sztuk zwierząt gospodarskich z gromady ssaków lub 150 000 sztuk drobiu mogą być obsługiwane przez pracownika odpowiedzialnego za dobrostan zwierząt, a procedura uzyskania zaświadczenia o kwalifikacjach będzie uproszczona zgodnie z wymogami określonymi przez właściwy organ.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Przed rozpoczęciem działań właściwy organ i podmioty zaangażowane w wykonanie likwidacji ustalają plan działania w celu zapewnienia zgodności z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
skreślony
Wymagane przez prawodawstwo wspólnotowe w zakresie zdrowia zwierząt plany awaryjne obejmują w szczególności planowane metody uśmiercania i odpowiadające im standardowe procedury operacyjne zapewniające zgodność z przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, przy czym metody i procedury te oparte są na ustalonych w planie awaryjnym hipotezach dotyczących rozmiaru i lokalizacji podejrzewanych ognisk.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Do celów niniejszego artykułu oraz w wyjątkowych okolicznościach właściwy organ może wyrazić zgodę na odstępstwa od jednego lub więcej przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli uzna, że zgodność może wpłynąć na zdrowie ludzi lub znacząco spowolnić proces zwalczania choroby.
3.  Do celów niniejszego artykułu oraz w przypadku działania siły wyższej właściwy organ może wyrazić zgodę na odstępstwa od jednego lub więcej przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli uzna, że przestrzeganie przepisów może wpłynąć na zdrowie ludzi, znacząco spowolnić proces zwalczania choroby lub być w późniejszym czasie sprzeczne z dobrostanem zwierząt.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4
4.  W ciągu jednego roku od daty zakończenia działań związanych z likwidacją właściwy organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła Komisji i publicznie udostępnia, szczególnie za pośrednictwem Internetu, sprawozdanie oceniające wyniki tych działań.
skreślony
Sprawozdanie to zawiera w szczególności:
a) powody likwidacji;
b) liczbę uśmierconych zwierząt i ich gatunek;
c) użyte metody oszołamiania i uśmiercania;
d) opis napotkanych trudności, oraz, w stosownych przypadkach, znalezione rozwiązania łagodzące lub minimalizujące cierpienie danych zwierząt;
e) wszelkie odstępstwa przyznane zgodnie z ust. 3.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
W przypadku uśmiercania z konieczności, osoba odpowiedzialna za dane zwierzęta podejmuje wszelkie konieczne działania, aby jak najszybciej uśmiercić zwierzę.
W przypadku uboju z konieczności, osoba odpowiedzialna za dane zwierzęta podejmuje wszelkie konieczne działania, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia bez uszczerbku dla warunków określonych w załączniku III sekcja I rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczących uboju z konieczności poza rzeźnią.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17
Artykuł 17
skreślony
Ośrodki referencyjne
1.  Każde państwo członkowskie powołuje krajowy ośrodek referencyjny (zwany dalej "ośrodkiem referencyjnym") do wykonywania następujących zadań:
a) zapewnianie naukowej i technicznej wiedzy specjalistycznej związanej z zatwierdzaniem rzeźni;
b) przeprowadzanie oceny nowych metod oszołamiania;
c) aktywne zachęcanie podmiotów i innych zainteresowanych stron do opracowania kodeksów dobrej praktyki w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz publikowanie i rozpowszechnianie tych kodeksów, jak również kontrolowanie ich zastosowania;
d) opracowywanie wytycznych dla właściwych organów do celów niniejszego rozporządzenia;
e) akredytacja organów i podmiotów w związku z przyznawaniem świadectw kwalifikacji, o których mowa w art. 18;
f) korespondowanie i współpraca z Komisją i innymi ośrodkami referencyjnymi w celu wymiany informacji technicznych i naukowych oraz najlepszych praktyk w odniesieniu do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  W ciągu jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przekazują Komisji i pozostałym państwom członkowskim szczegółowe informacje o swoich ośrodkach referencyjnych oraz udostępniają te informacje w internecie.
3.  Ośrodki referencyjne mogą zostać utworzone jako sieć składająca się z odrębnych podmiotów, pod warunkiem że wszystkie zadania wymienione w ust. 1 są przydzielone w odniesieniu do wszelkich istotnych działań mających miejsce w danym państwie członkowskim.
Do wykonywania jednego lub więcej tych zadań państwa członkowskie mogą wyznaczyć podmiot znajdujący się poza ich terytorium.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)
b) przyznawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających zdanie niezależnego egzaminu końcowego; przedmioty tego egzaminu są odpowiednie w odniesieniu do danych kategorii zwierząt, odpowiadają działaniom wymienionym w art. 7 ust. 2 oraz przedmiotom określonym w załączniku IV;
b) dopilnowanie, by osoby odpowiedzialne za opracowanie i przestrzeganie standardowych procedur operacyjnych wymienionych w art. 6 zostały odpowiednio przeszkolone;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c)
c) zatwierdzanie programów szkoleń, o których mowa w lit. a), oraz treści i warunków egzaminu, o którym mowa w lit. b);
skreślona
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.   Właściwy organ może zlecić organizowanie szkoleń, przeprowadzanie egzaminu końcowego oraz wydawanie świadectw kwalifikacji odrębnemu organowi bądź podmiotowi, który:
2.   Programy szkoleń są opracowywane i, w razie potrzeby, prowadzone przez dane przedsiębiorstwo lub podmiot uprawniony przez właściwy organ.
a) posiada wiedzę specjalistyczną, personel i wyposażenie konieczne do realizacji tych zadań;
Przedsiębiorstwo lub podmiot wydaje świadectwa kwalifikacji z tej dziedziny.
b) jest niezależny i wolny od wszelkich konfliktów interesów w odniesieniu do wydawania świadectw kwalifikacji;
Właściwy organ, kiedy uzna za stosowne, może opracować i prowadzić programy szkoleń oraz wydawać świadectwa kwalifikacji.
c) jest uznany przez ośrodek referencyjny.
Szczegółowe informacje o tych organach i podmiotach są udostępniane, w szczególności za pośrednictwem Internetu.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy
3.   Świadectwa kwalifikacji wskazują, dla jakich kategorii zwierząt oraz działań wymienionych w art. 7 ust. 2 lub 3, świadectwo jest ważne.
3.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ odpowiedzialny za zatwierdzanie treści programów szkoleń wymienionych w ust. 2.
Poprawka 69 i 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi
Świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres nie dłuższy niż pięć lat.
Świadectwa kwalifikacji są ważne bezterminowo. Posiadacze świadectw kwalifikacji powinni podlegać wymogowi przechodzenia regularnych szkoleń.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2
2.  Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mogą postanowić, aby świadectwa kwalifikacji, o których mowa w art. 18, były wydawane bez egzaminów w przypadku osób z co najmniej [dziesięcioletnim] odpowiednim nieprzerwanym doświadczeniem zawodowym.
2.  Do dnia 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie mogą postanowić, aby świadectwa kwalifikacji, o których mowa w art. 18, były wydawane bez egzaminów w przypadku osób odpowiednio wyszkolonych i z co najmniej 12-miesięcznym odpowiednim doświadczeniem zawodowym poprzedzającym wejście w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Najpóźniej w dniu 1 stycznia 2013 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek legislacyjny w sprawie określenia warunków i przepisów dotyczących stosowania rzeźni polowych na terenie Unii gwarantujący, że w tych rzeźniach polowych zostaną podjęte wszelkie zabezpieczenia w celu zapobiegania naruszaniu dobrostanu zwierząt.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział I – tabela 1 – punkt nr 2 – Kategoria zwierząt
Przeżuwacze o masie ciała do 10 kg, drób i zajęczaki.
Przeżuwacze, drób i zajęczaki.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział I – tabela I – punkt nr 2 – Najważniejsze parametry – akapit drugi
Odpowiednia prędkość i średnica bolca dostosowane do gatunku i rozmiaru zwierzęcia.
Odpowiednia prędkość i średnica bolca (metoda płytki kontaktowej) dostosowane do gatunku i rozmiaru zwierzęcia.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział I – tabela 2 – punkt nr 2 – Nazwa
Uśmiercanie z elektrodami przyłożonymi na głowie i grzbiecie zwierzęcia
Oszałamianie lub ubój z elektrodami przyłożonymi na głowie i sercu lub na głowie i grzbiecie zwierzęcia
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział I – tabela 2 – punkt nr 2 – Kategoria zwierząt
Wszystkie gatunki z wyjątkiem jagniąt lub prosiąt o żywej wadze poniżej 5 kg oraz bydła.
Wszystkie gatunki.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział I – tabela 3 – punkt nr 2 – Kategoria zwierząt
Świnie i drób.
Świnie, drób i zwierzęta futerkowe.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – rozdział II – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)
Nie należy stosować dwutlenku węgla w stężeniach powyżej 30 % do głuszenia lub uboju drobiu w rzeźniach. Stężenia takie mogą być wykorzystywane jedynie do uśmiercania nadwyżki kurcząt w celu zwalczania chorób.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2.3
2.3.  Między zagrodami do przetrzymywania a korytarzem prowadzącym do miejsca oszołamiania znajduje się zagroda dla zwierząt oczekujących, z równym podłożem i pełnymi ściankami, która zapewnia stałe wprowadzanie zwierząt do oszołamiania i uśmiercania oraz pozwala na uniknięcie konieczności przepędzania zwierząt z zagród do przetrzymywania przez personel zajmujący się zwierzętami. Zagroda dla zwierząt oczekujących jest zaprojektowana w sposób uniemożliwiający uwięzienie lub stratowanie zwierząt
2.3.  Między zagrodami do przetrzymywania a korytarzem prowadzącym do miejsca oszołamiania znajduje się zagroda dla zwierząt oczekujących, która zapewnia stałe wprowadzanie zwierząt do oszołamiania i uboju oraz pozwala na uniknięcie konieczności przepędzania zwierząt z zagród do przetrzymywania przez personel zajmujący się zwierzętami. Zagroda dla zwierząt oczekujących jest zaprojektowana w sposób uniemożliwiający uwięzienie lub stratowanie zwierząt
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2
3.2.  Boksy do krępowania używane razem z urządzeniem z zablokowanym bolcem wyposażone są w urządzenia ograniczające ruchy głowy zwierzęcia w poziomie i pionie.
skreślony
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.3
3.3.  Nie stosuje się systemów krępujących bydło przez odwrócenie lub zastosowanie nienaturalnej pozycji.
skreślony
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1 a (nowy)
4.1a.  Urządzenia do głuszenia elektrycznego:
a) zawierają w sobie urządzenie sygnalizujące akustycznie lub wizualnie czas przyłożenia ich do zwierzęcia;
b) są połączone z urządzeniem wskazującym zastosowane napięcie i natężenie prądu, umieszczonym tak, aby było wyraźnie widoczne dla obsługującego.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.2
4.2.  Urządzenia elektryczne dostarczają prąd stały.
skreślony
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7.2
7.2.   Obiekty dla drobiu są zaprojektowane i zbudowane tak, aby zwierzęta były umieszczane w mieszance gazów wyłącznie w skrzynkach transportowych bez rozładunku.
7.2.   Żywy drób należy umieścić w mieszance gazów w skrzynkach transportowych lub za pomocą taśmociągu.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1.2
1.2.  Zwierzęta muszą być wyładowane jak najszybciej po dostarczeniu, a następnie uśmiercone bez zbędnej zwłoki.
skreślony
W przypadku drobiu i zajęczaków całkowity czas transportu powiększony o czas między wyładunkiem a uśmierceniem nie może przekraczać 12 godzin.
W przypadku ssaków z wyjątkiem zajęczaków całkowity czas transportu powiększony o czas między wyładunkiem a uśmierceniem nie może przekraczać:
a) 19 godzin dla zwierząt nieodsadzonych jeszcze od matki;
b) 24 godzin dla koniowatych i świń;
c) 29 godzin dla przeżuwaczy.
Po upływie tych terminów należy przetrzymać zwierzęta w magazynach, nakarmić je, a następnie w odpowiednich odstępach podawać im umiarkowane ilości pokarmu. W takim przypadku zwierzętom zapewnia się odpowiednią ilość ściółki lub odpowiedniego materiału gwarantującego wygodę stosowną dla gatunku i liczby danych zwierząt. Materiał ten musi zapewniać odpowiednią absorpcję moczu i odchodów.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1.5
Dla celów uboju zwierzęta nieodsadzone jeszcze od matki, zwierzęta mleczne w okresie laktacji, samice, u których podczas podróży nastąpił poród, oraz zwierzęta dostarczone w kontenerach mają pierwszeństwo przed innymi rodzajami zwierząt. Jeżeli jest to niemożliwe, wprowadza się środki mające na celu złagodzenie ich cierpienia, szczególnie przez:
skreślony
a) dojenie zwierząt mlecznych w odstępach nie dłuższych niż 12 godzin;
b) w przypadku samic, u których nastąpił poród – zapewnienie nowonarodzonym zwierzętom odpowiednich warunków do ssania oraz odpowiednich warunków w zakresie dobrostanu;
c) zapewnienie wody w przypadku zwierząt dostarczonych w kontenerach.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1.7 – litera c)
c) podnoszenie lub ciągnięcie zwierząt za głowę, uszy, rogi, nogi, ogon lub sierść lub obsługa w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie;
c) podnoszenie lub ciągnięcie zwierząt za głowę, uszy, rogi, nogi (z wyjątkiem nóg drobiu i zajęczaków), ogon lub sierść lub obsługa w sposób powodujący niepotrzebny ból lub cierpienie;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1.8 a (nowy)
1.8a.  Urządzenia do głuszenia elektrycznego nie wolno używać jako środka krępowania lub unieruchamiania, bądź zmuszania zwierząt do poruszania się.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1.8b (nowy)
1.8b Zwierząt niemogących samodzielnie się poruszać nie wolno zaciągać do miejsca uboju, ale należy dokonywać ich uboju tam, gdzie się znajdują.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 2.1
2.1.  Każde zwierzę musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby wstać, położyć się i obrócić.
2.1.  Za wyjątkiem dużego bydła trzymanego w indywidualnych zagrodach przez okres czasu nieprzekraczający rozsądnych granic, każde zwierzę musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby wstać, położyć się i obrócić.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Głuszenie za pomocą przyrządu bolcowego
2 a.1.  Przyrząd bolcowy musi być ustawiony w taki sposób, aby pocisk wchodził w korę mózgową. Należy zakazać zwłaszcza strzelania bydłu w potylicę. Zezwala się na strzelanie owcom i kozom w potylicę, jeśli obecność rogów uniemożliwia wykorzystanie ciemienia. W takim przypadku strzał musi być umiejscowiony bezpośrednio za podstawą rogów i wymierzony w kierunku pyska, a wykrwawienie należy rozpocząć w ciągu 15 sekund po strzale.
2 a.2.  Używając przyrządu bolcowego, obsługujący musi po każdym strzale sprawdzić, czy bolec chowa się całkowicie. Jeśli tak nie jest, przyrządu nie wolno ponownie użyć do czasu, kiedy zostanie naprawiony.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – ustęp 2b (nowy)
2b.  Krępowanie zwierząt
Zwierzę nie jest umieszczane w boksie do głuszenia, a jego głowa nie jest umieszczana w urządzeniu do ograniczania jego ruchów, chyba że osoba zajmująca się głuszeniem zwierzęcia jest gotowa do wykonania swojego zadania natychmiast po umieszczeniu zwierzęcia w boksie lub zapięciu jego głowy.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3.1
3.1.  W przypadku gdy jedna osoba jest odpowiedzialna za oszołamianie, pętanie, podnoszenie i wykrwawianie zwierząt, osoba ta musi przeprowadzać wszystkie te działania kolejno na jednym zwierzęciu przed przeprowadzeniem któregokolwiek z nich na innym zwierzęciu.
3.1.  W przypadku gdy jedna osoba jest odpowiedzialna za oszołamianie, pętanie, podnoszenie i wykrwawianie zwierząt, osoba ta musi przeprowadzać wszystkie te działania kolejno na jednym zwierzęciu przed przeprowadzeniem któregokolwiek z nich na innym zwierzęciu. Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku oszałamiania grupowego.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3.1a (nowy)
3.1a.  Wykrwawianie należy rozpocząć niezwłocznie po ogłuszeniu i przeprowadzać w taki sposób, aby spowodować natychmiastowe, obfite i całkowite wykrwawienie.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3.2a (nowy)
3.2a.  Po przecięciu naczynia krwionośnego przed zakończeniem wykrwawiania nie wolno wykonywać na zwierzętach żadnych czynności związanych z oprawianiem, ani stosować wobec nich żadnego stymulowania elektrycznego przed upływem:
a)  min. 120 sekund w przypadku indyków lub kaczek;
b)  min. 90 sekund w przypadku wszelkich innych typów drobiu;  
c)  min. 30 sekund w przypadku ogłuszonego bydła;
d)  min. 120 sekund w przypadku bydła, które nie zostało ogłuszone;
e)  min. 20 sekund w przypadku owiec, kóz, świń i zwierzyny płowej;
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3.2 b (nowy)
3.2b.  W przypadku uboju samic ciężarnych:
a)  Jeżeli macica jest nienaruszona, należy zostawić w niej płód aż do śmierci.
b)  W razie wątpliwości lub w sytuacji odkrycia przytomnego płodu w macicy zwierzęcia po uśmierceniu, płód należy natychmiast usunąć, ogłuszyć za pomocą przyrządu bolcowego penetrującego i uśmiercić przez wykrwawienie.
Rzeźnie powinny posiadać odpowiedni sprzęt do szybkiego ręcznego przeprowadzenia procedury, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3.3
3.3.  Nie uśmierca się ptaków za pomocą automatycznych noży do obcinania szyi, jeżeli nie można stwierdzić czy noże te skutecznie przecięły naczynia krwionośne. Jeżeli noże okazują się nieskuteczne, ptaka niezwłocznie się uśmierca.
3.3.  Nie uśmierca się ptaków za pomocą automatycznych noży do obcinania szyi, jeżeli nie można stwierdzić czy noże te skutecznie przecięły naczynia krwionośne. Jeżeli noże okazują się nieskuteczne, można niezwłocznie dokonać uboju ptaka.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – litera f a) (nowa)
fa) uśmiercanie zwierząt futerkowych.
Praktyczne aspekty zajmowania się zwierzętami i krępowania ich.
Praktyczne aspekty technik oszołamiania.
Wspomagające metody oszołamiania i/lub uboju.
Konserwacja urządzeń do ogłuszania lub uboju.
Kontrolowanie skuteczności oszołomienia.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności