Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0180(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0185/2009

Ingivna texter :

A6-0185/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0369

Antagna texter
PDF 465kWORD 304k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Skydd av djur vid tidpunkten för avlivning *
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0553),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0451/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0185/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
Förslag till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning
Förslag till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för slakt och avlivning
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har antagit två yttranden om djurskyddsaspekterna i de vanligaste systemen för bedövning och avlivning av vissa djurarter, nämligen Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals 2004 och Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail 2006. Gemenskapslagstiftningen på detta område bör uppdateras med hänsyn till dessa vetenskapliga yttranden. Rekommendationerna att utfasa användningen av koldioxid av svin och fjäderfä och vattenbad för bedövning av fjäderfä togs inte med i förslaget eftersom det framgick av konsekvensanalysen att detta inte är ekonomiskt genomförbart i dagens läge i EU. Andra rekommendationer bör inte heller beaktas i denna förordning eftersom de avser tekniska parametrar som bör ingå i tillämpningsföreskrifter eller regler för god praxis. Rekommendationer för odlad fisk togs inte med i förslaget eftersom ytterligare vetenskapliga yttranden och en ekonomisk utvärdering behövdes på detta område.
(6)  Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har antagit två yttranden om djurskyddsaspekterna i de vanligaste systemen för bedövning och avlivning av vissa djurarter, nämligen Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals 2004 och Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail 2006. EU:s vetenskapliga kommitté för djurs hälsa och välbefinnande (SCAHAW) antog 2001 en rapport om välbefinnande för djur som föds upp för pälsproduktion (The Welfare of Animals Kept for Fur Production), som omfattade en översyn av de avlivningsmetoder som används på pälsfarmer. Gemenskapslagstiftningen på detta område bör uppdateras med hänsyn till dessa vetenskapliga yttranden. Rekommendationerna att utfasa användningen av koldioxid av svin och fjäderfä och vattenbad för bedövning av fjäderfä togs inte med i förslaget eftersom det framgick av konsekvensanalysen att detta inte är ekonomiskt genomförbart i dagens läge i EU. Andra rekommendationer bör inte heller beaktas i denna förordning eftersom de avser tekniska parametrar som bör ingå i tillämpningsföreskrifter eller regler för god praxis. Rekommendationer för odlad fisk togs inte med i förslaget eftersom ytterligare vetenskapliga yttranden och en ekonomisk utvärdering behövdes på detta område.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Protokollet om djurskydd och djurens välfärd betonar även behovet av respekt för rättsliga och administrativa bestämmelser och seder i medlemsstaterna, särskilt avseende religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv, vid utformningen och tillämpningen av gemenskapspolitiken bland annat avseende jordbruk och den inre marknaden. Därför är det lämpligt att förordningen inte omfattar kulturevenemang, där efterlevnaden av djurskyddskraven skulle ha en negativ effekt på själva kärnan i de berörda evenemangen.
(15)  Protokollet om djurskydd och djurens välfärd betonar även behovet av respekt för rättsliga och administrativa bestämmelser och seder i medlemsstaterna, särskilt avseende religiösa riter, kulturella traditioner eller traditioner av religiöst ursprung och regionalt arv, vid utformningen och tillämpningen av gemenskapspolitiken bland annat avseende jordbruk och den inre marknaden. Därför är det lämpligt att förordningen inte omfattar kulturella, religiösa och traditionella evenemang, där efterlevnaden av djurskyddskraven skulle ha en negativ effekt på själva kärnan i de berörda evenemangen.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  Kulturella traditioner avser ärvda, fastställda eller sedvanliga tankemönster, handlingar eller beteendemönster, vilka i själva verket inbegriper något som förmedlats av eller förvärvats från förfäderna. De bidrar till att främja långvariga sociala band mellan generationerna. Under förutsättning att sådan verksamhet inte påverkar marknaden med animaliska produkter och inte syftar till produktion, bör avlivning av djur som sker under sådana evenemang inte omfattas av denna förordning.
(16)  Kulturella traditioner eller traditioner av religiöst ursprung avser ärvda, fastställda eller sedvanliga tankemönster, handlingar eller beteendemönster, vilka i själva verket inbegriper något som förmedlats av eller förvärvats från förfäderna. De bidrar till att främja långvariga sociala band mellan generationerna. Under förutsättning att sådan verksamhet inte påverkar marknaden med animaliska produkter, bör slakt av djur som sker under sådana evenemang inte omfattas av denna förordning.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  De nya utmaningar som nämns ovan kommer oundvikligt att ha avsevärda finansiella effekter på aktörerna i EU. För att garantera att bestämmelserna i denna förordning efterlevs bör lämplig EU-finansiering göras tillgänglig i syfte att ekonomiskt stödja de åtgärder som är nödvändiga för att internationellt ge EU en pionjärroll när det gäller djurskydd.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Beroende på hur de används under slakt eller avlivning kan vissa bedövningsmetoder leda till döden utan att orsaka smärta och med minsta möjliga plåga eller lidande för djuret. Följaktligen bör man göra åtskillnad mellan reversibla och icke-reversibla bedövningsmetoder.
(24)  Beroende på hur de används under slakt eller avlivning kan vissa bedövningsmetoder leda till döden utan att orsaka smärta och med minsta möjliga plåga eller lidande för djuret.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 32
(32)  I förordning (EG) nr 854/2004 föreskrivs en förteckning över inrättningar från vilka det är tillåtet att importera särskilda produkter av animaliskt ursprung till gemenskapen. Hänsyn bör tas till de allmänna krav och de tilläggskrav för slakterier som fastställs i denna förordning då förteckningen sammanställs.
(32)  I förordning (EG) nr 854/2004 föreskrivs en förteckning över inrättningar från vilka det är tillåtet att importera särskilda produkter av animaliskt ursprung till gemenskapen. Hänsyn bör tas till de allmänna krav och de tilläggskrav för slakterier som fastställs i denna förordning då förteckningen sammanställs. Kommissionen bör se till att import av kött och köttprodukter från tredje länder avsedda för den inre marknaden uppfyller de allmänna bestämmelser som fastställs i denna förordning.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 33
(33)  Slakterier och utrustning som används i dem är utformade för särskilda djurkategorier och särskild kapacitet. Om kapaciteten överskrids eller utrustningen används för andra ändamål än de ursprungligen avsedda har detta en negativ effekt på djurens välbefinnande. Information om dessa aspekter bör därför sändas till de behöriga myndigheterna och bör utgöra en del av förfarandet för godkännande av slakterier.
(33)  Slakterier och utrustning som används i dem är utformade för särskilda djurkategorier och särskild kapacitet. Om kapaciteten överskrids eller utrustningen används för andra ändamål än de ursprungligen avsedda har detta en negativ effekt på djurens välbefinnande. Information om dessa aspekter bör därför sändas till de behöriga myndigheterna och bör utgöra en del av förfarandet för godkännande av slakterier. Mindre slakterier som kontrolleras regelbundet, som har en slaktkapacitet på upp till 50 nötkreatur per vecka eller 150 000 fjäderfän per år och som främst sysslar med direkt försäljning av livsmedel till slutkonsumenten, behöver inte några kostsamma förfaranden för godkännande för att genomföra principerna i denna förordning.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)
(34a)  Det är nödvändigt att förhindra djurs lidande på grund av ångest och stress före slakt. Därför bör slakterierna byggas, slaktförfarandena planeras och personalen utbildas på ett sätt som förhindrar djurs lidande på grund av stress, ångest och rädsla mellan avlastning och slakt.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)  Slakteriernas konstruktion, utformning och utrustning utvecklas ständigt vetenskapligt och tekniskt. Därför är det viktigt att gemenskapen ger kommissionen befogenheter att ändra kraven på hur slakterierna är byggda, utformade och utrustade samtidigt som en enhetlig och hög skyddsnivå för djuren bibehålls.
(35)  Slakteriernas konstruktion, utformning och utrustning utvecklas ständigt vetenskapligt och tekniskt. Därför är det viktigt att gemenskapen ger kommissionen befogenheter att ändra kraven på hur slakterierna är byggda, utformade och utrustade samtidigt som en enhetlig och hög skyddsnivå för djuren bibehålls. Utvecklingen av bättre bedövningsförfaranden bör ständigt främjas. Forskningen bör även stärkas när det gäller alternativ till slakt av överskottskycklingar.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  Avlivning utan bedövning kräver ett rätt utfört halssnitt för att minimera lidandet. Det är risk för att djur som inte fixeras mekaniskt då snittet läggs avblodas långsammare, vilket onödigt förlänger djurens lidande. Djur som slaktas utan bedövning bör därför hållas fast.
(37)  Slakt utan bedövning kräver ett rätt utfört halssnitt för att minimera lidandet. Det är risk för att djur som inte fixeras mekaniskt då snittet läggs avblodas långsammare, vilket onödigt förlänger djurens lidande. Djur som slaktas utan bedövning bör därför hållas fast och få effektiv bedövning omedelbart efter att snittet lagts.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 38
(38)  Vetenskapliga och tekniska framsteg sker ständigt på området hantering och fixering av djur i slakterier. Därför är det viktigt att gemenskapen ger kommissionen befogenheter att ändra kraven på hantering och fixering av djur före slakt samtidigt som en enhetlig och hög skyddsnivå för djuren bibehålls.
(38)  Vetenskapliga och tekniska framsteg sker ständigt på området hantering och fixering av djur i slakterier och pälsfarmer. Därför är det viktigt att gemenskapen ger kommissionen befogenheter att ändra kraven på hantering och fixering av djur före avlivning samtidigt som en enhetlig och hög skyddsnivå för djuren bibehålls.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a – led i
i) under tekniska eller vetenskapliga experiment, som utförs under tillsyn av den behöriga myndigheten,
i) inom ramen för den verksamhet som regleras i rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål1,
______________
1 EGT L 358, 18.12.1986, s. 1.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a – led ii
ii) under jakt,
ii) under jakt och sportfiske,
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led a – led iva (nytt)
iva) i samband med särskilda religiösa högtider då djur traditionellt slaktas för direkt konsumtion, till exempel under påsk och jul, och endast under en period på tio dagar före de relevanta tidpunkterna.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba) på halvtama rådjur som skjuts ute i det fria och bearbetas i en anläggning för hägnat vilt.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – led b
b) därmed sammanhängande verksamhet: verksamhet såsom hantering, uppstallning, fixering, bedövning och avblodning av djur som äger rum i samband med och på det ställe där de ska avlivas,
b) därmed sammanhängande verksamhet: verksamhet såsom avlastning, hantering, uppstallning, fixering, bedövning och avblodning av djur som äger rum i samband med och på det ställe där de ska slaktas,
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – led ba (nytt)
ba) behörig myndighet: den centrala myndighet i en medlemsstat som har till uppgift att se till att kraven i denna förordning efterlevs, eller varje annan myndighet till vilken den centrala myndigheten har delegerat den uppgiften.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – led da (nytt)
da) medvetslöshet: ett tillstånd av omedvetenhet med ett tillfälligt eller permanent avbrott i hjärnfunktionen, efter vilket djuret är oförmöget att reagera på normala stimuli, inbegripet smärta.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – led f
f) bedövning: varje avsiktligt framkallad process som leder till att ett djur utan smärta förlorar medvetandet och känslighet, inbegripet varje process som leder till omedelbar död,
f) bedövning: varje avsiktligt framkallad process som leder till att ett djur förlorar medvetandet och känslighet, inbegripet varje process som leder till omedelbar död,
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – led g
g) religiös ritual: en rad handlingar med koppling till slakt av djur som påbjuds av en religion såsom islam eller judendomen,
g) religiös ritual: en rad handlingar med koppling till slakt av djur som påbjuds av en religion eller föranleds av särskilda religiösa högtider,
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – led k
k) slakteri: varje anläggning där landlevande djur slaktas,
k) slakteri: anläggning för avlivning och uppslaktning av djur vars kött är avsett som livsmedel,
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – led m
m) pälsdjur: djur av däggdjursarter som främst föds upp för pälsproduktion, såsom mink, iller, räv, tvättbjörn, nutria och chinchilla,
m) pälsdjur: djur av däggdjursarter som främst föds upp för pälsproduktion, såsom mink, iller, räv, tvättbjörn, mårdhund, nutria, kanin och chinchilla,
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a
a) garanteras fysisk komfort och skydd, särskilt genom att hållas rena, deras behov av termisk komfort tillgodoses och de skyddas från att falla eller halka,
a) garanteras fysisk komfort och skydd, särskilt genom att deras behov av termisk komfort tillgodoses och de skyddas från att falla eller halka,
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d
d) inte visar några tecken på smärta, rädsla, aggression eller annat abnormalt beteende,
d) inte visar några tecken på smärta, aggression eller annat abnormalt beteende,
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led f
f) inte utsätts för negativ interaktion.
utgår
Ändring 119
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
3a.  Avlivning av överskott av dagsgamla kycklingar, oberoende av avlivningsmetod, kommer att förbjudas så snart det finns alternativ till avlivning av dessa djur.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1
2.  Om religiösa riter påbjuder sådana metoder får djur genom undantag från punkt 1 avlivas utan bedövning före avlivningen, under förutsättning att avlivningen äger rum i ett slakteri.
2.  I enlighet med religiösa riter får djur slaktas utan bedövning före slakten, under förutsättning att slakten äger rum i ett slakteri.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
Medlemsstaterna kan dock välja att inte tillämpa detta undantag.
utgår
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Bedövning ska ske i enlighet med metoderna i bilaga I.
1.  Bedövning ska ske i enlighet med metoderna i bilaga I. I syfte att ta hänsyn till tekniska och vetenskapliga framsteg kan kommissionen godkänna nya bedövningsmetoder på basis av en bedömning som gjorts av Europeiska livsmedelsmyndigheten och i överensstämmelse med förfarandet i artikel 22.2.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1
2.  Personal med ansvar för bedövningen ska regelbundet kontrollera att djuren inte visar några tecken på medvetande eller känslighet under perioden mellan bedövningsprocessens slut och bekräftelsen på att döden inträtt.
2.  Personal med ansvar för bedövningen ska regelbundet kontrollera att djuren inte visar några tecken på medvetande eller känslighet under perioden mellan bedövningsprocessens slut och dödsögonblicket.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
2a.  Efter bedövning ska avblodning inledas så snart som möjligt.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2
Varje sådan ändring måste dock garantera att djurskyddet är på minst samma nivå som de befintliga metoderna, vilket ska påvisas med vetenskapliga belägg som offentliggjorts i lämpliga, internationellt erkända tidskrifter med expertgranskning.
Varje sådan ändring måste dock garantera att djurskyddet är på minst samma nivå som de befintliga metoderna, vilket ska påvisas med lämpliga vetenskapliga belägg.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4
4.   Gemenskapsregler för god praxis för metoderna i bilaga I får antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 22.2.
4.   Gemenskapsriktlinjer för utarbetande av förfaranden och genomförande av bestämmelser för metoderna i bilaga I får antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 22.2.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1
2.  Aktörerna ska fastställa och tillämpa sådana standardrutiner som garanterar att avlivning och därmed sammanhängande verksamhet utförs i enlighet med artikel 3.1.
2.  Aktörerna ska fastställa och tillämpa sådana standardrutiner som garanterar att slakt och därmed sammanhängande verksamhet utförs i enlighet med artikel 3.1. För detta ändamål kan de förfaranden som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 852/2004 utnyttjas för slakterierna.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Standardrutinerna ska på begäran lämnas till den behöriga myndigheten.
3.  Standardrutinerna ska på begäran lämnas till den behöriga myndigheten. Den officiella veterinären ska skriftligen underrättas varje gång standardrutinerna ändras.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
3a.  Den behöriga myndigheten får ändra standardrutinerna om det är uppenbart att de inte överensstämmer med de allmänna bestämmelser och krav som fastställs i denna förordning.
Ändring 120
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3b (ny)
3b.  Punkterna 1–3 ska inte gälla för avlivning av djur i slakterier där högst 50 djurenheter slaktas per vecka.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led a
a)  Hantering och vård av djur innan de hålls fast.
a)  Drivande av djur som ska hållas fast, bedövas eller slaktas.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f
f)  Avblodning av levande djur.
f)  Avblodning av levande djur och/eller de slaktmetoder som avses i artikel 4.2.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led fa (nytt)
fa)  Avlivning av pälsdjur.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 7 - punkt 3
3.  Avlivning av pälsdjur ska övervakas av en person som innehar ett sådant kompetensbevis som avses i artikel 18 och som omfattar alla de uppgifter som utförs under personens överinseende.
utgår
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2 – led a
a)  Djur- eller viktkategori utrustningen är avsedd för.
a)  Djurart eller viktkategori utrustningen är avsedd för.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2 – led ca (nytt)
ca)  Utrustningens underhåll och kalibrering.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Vid slakt ska lämplig reservutrustning för bedövning finnas omedelbart tillgänglig på plats och användas om den bedövningsutrustning som ursprungligen skulle användas inte fungerar.
2.  Vid slakt ska en lämplig reservmetod för bedövning finnas omedelbart tillgänglig på plats och användas om den bedövningsutrustning som ursprungligen skulle användas inte fungerar. Om denna reservmetod kräver tunga installationer är mobil utrustning lämplig.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
3a.  Djur får inte fasthållas förrän den slaktare som ansvarar för bedövningen eller slakten är redo att utföra sitt uppdrag.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 10
Kraven i kapitlen II och III i denna förordning är relevanta för tillämpningen av artikel 12.2 a i förordning (EG) nr 854/2004.
Vid besiktning av slakterier eller anläggningar i tredje land vilka har bemyndigats eller ska bemyndigas att exportera till Europeiska unionen i enlighet med EU:s lagstiftning, ska kommissionens experter säkerställa att de levande djur som avses i artikel 5 har slaktats under villkor som åtminstone garanterar samma humana behandling som den som fastställs i denna förordning.
Det hälsointyg som åtföljer kött som importerats från tredjeland ska kompletteras med ett intyg som visar att ovanstående krav har uppfyllts.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
System för import från tredjeländer
Kommissionen ska se till att kött och köttprodukter från tredjeländer avsedda för konsumtion på den inre marknaden uppfyller bestämmelserna i denna förordning.
Ändring 121
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen
2.  För tillämpningen av denna förordning ska den behöriga myndigheten som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 i varje slakteri godkänna följande:
2.  För tillämpningen av denna förordning ska den behöriga myndigheten som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 godkänna följande för varje slakteri med en slaktkapacitet på mer än 50 djurenheter per vecka eller mer än 150 000 fjäderfäenheter per år:
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led a
a)  Det maximala genomflödet för varje slaktlinje.
utgår
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led c
c)  Maximal kapacitet för varje uppstallningsområde avsett för hästdjur, nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfä och hardjur.
c)  Maximal kapacitet för varje uppstallningsområde avsett för hästdjur, nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfä, strutsfåglar och hardjur.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.  Aktörerna ska se till att djur som avlivas utan bedövning hålls fast mekaniskt.
2.  Aktörerna ska i förekommande fall se till att djur som slaktas utan bedövning och för religiösa ändamål hålls fast mekaniskt.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – led e
e)  Användning av elektrisk ström om den inte bedövar eller dödar djuren under kontrollerade förhållanden, särskilt varje användning av elektrisk ström som inte omsluter djurets hjärna.
utgår
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2
Punkterna a) och b) ska dock inte tillämpas på fjättring av fjäderfä.
Leden a och b ska dock inte tillämpas på fjättring av fjäderfä och hardjur.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1
1.  Aktörerna ska inrätta och tillämpa lämpliga övervakningsförfaranden för att verifiera och bekräfta att djur som ska slaktas bedövats effektivt under perioden mellan bedövningsprocessens slut till bekräftelse av att döden inträtt.
1.  Aktörerna ska inrätta och tillämpa lämpliga övervakningsförfaranden för att verifiera och bekräfta att djur som ska slaktas bedövats effektivt under perioden mellan bedövningsprocessens slut till bekräftelse av att döden inträtt. Djuren måste vara döda innan någon annan potentiellt smärtsam metod för rensning av slaktkroppen genomförs eller behandling tillämpas.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
4a.  Pälsdjursuppfödare ska på förhand meddela de behöriga myndigheterna då djur ska avlivas, för att den officiella veterinären ska kunna kontrollera att de krav som fastställs i denna förordning samt standardrutinerna följs.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5
5.  Gemenskapsregler för god praxis för övervakningsförfaranden i slakterier får antas i enlighet med förfarandet i artikel 22.2.
5.  Gemenskapsriktlinjer för utarbetande av förfaranden och genomförande av bestämmelser om övervakningsförfaranden i slakterier får antas i enlighet med förfarandet i artikel 22.2.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)
5a.  Den officiella veterinären ska regelbundet kontrollera ovan nämnda övervakningsförfaranden och efterlevnaden av standardrutiner.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt -1 (ny)
-1.  Aktörerna ska vara ansvariga för att se till att de bestämmelser som fastställs i denna förordning efterlevs.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  Aktörerna ska utse en djurskyddsansvarig för varje slakteri som ansvarar för att bestämmelserna i denna förordning följs i slakteriet. Denna ska avge rapport om djurskyddsfrågor direkt till aktören.
1.  Aktörerna ska utse en djurskyddsansvarig för varje slakteri som ansvarar för att övervaka att bestämmelserna i denna förordning följs i slakteriet. Denna ska avge rapport om djurskyddsfrågor direkt till aktören.
Ändring 103
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5
5.  Punkterna 1 och 4 ska inte gälla i slakterier med mindre än 1 000 däggdjursenheter eller 150 000 fjäderfäenheter per år.
5.  Slakterier med mindre än 1 000 däggdjursenheter eller 150 000 fjäderfäenheter per år kan drivas av en djurskyddsansvarig, och förfarandet för erhållande av kompetensbevis ska förenklas i enlighet med specifikationer som fastställs av den behöriga myndigheten.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
1.  Den behöriga myndigheten och de aktörer som deltar i utslaktningen ska innan utslaktningen påbörjas fastställa en handlingsplan för att säkerställa efterlevnad av kraven i denna förordning.
utgår
Särskilt planerade avlivningsmetoder och motsvarande standardrutiner för att säkerställa efterlevnad av kraven i denna förordning ska ingå i de beredskapsplaner som krävs enligt gemenskapslagstiftningen om djurhälsa på grundval av hypotesen i beredskapsplanen angående storlek och läge på misstänkta utbrott.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3
3.  Vid tillämpning av denna artikel och i undantagsfall får den behöriga myndigheten bevilja undantag från ett eller flera av bestämmelserna i denna förordning om den anser att efterlevnaden sannolikt påverkar människors hälsa eller i betydande grad saktar upp utrotningen av en sjukdom.
3.  Vid tillämpning av denna artikel och vid fall av force majeure får den behöriga myndigheten bevilja undantag från ett eller flera av bestämmelserna i denna förordning om den anser att efterlevnaden sannolikt påverkar människors hälsa eller i betydande grad saktar upp utrotningen av en sjukdom eller äventyrar djurskyddet ytterligare.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
4.  Inom ett år från utslaktningens slut ska den behöriga myndighet som avses i punkt 1 överlämna en rapport med en utvärdering av utslaktningen till kommissionen samt göra den allmänt tillgänglig, bland annat via Internet.
utgår
Rapporten ska särskilt innehålla följande:
a)  Orsakerna till avslaktningen.
b)  Antal avlivade djur och berörda arter.
c)  Bedövnings- och avlivningsmetoder som använts.
d)  Beskrivning av svårigheter vid avslaktningen, och, i tillämpliga fall, vilka lösningar som använts för att lindra eller minimera de berörda djurens lidande.
e)  Eventuella undantag som beviljats i enlighet med punkt 3.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 16
Vid nödavlivning ska personen med ansvar för de berörda djuren vidta alla nödvändiga åtgärder för att avliva djuren så snabbt som möjligt.
Vid nödslakt ska personen med ansvar för de berörda djuren vidta alla nödvändiga åtgärder för att slakta djuren så snabbt som möjligt, med förbehåll för de villkor som fastställs avsnitt I, kapitel VI i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 för nödslakt utanför slakteriet.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 17
Artikel 17
utgår
Referenscentrum
1.  Varje medlemsstat ska utse ett nationellt referenscentrum (nedan kallat referenscentrum) för följande uppgifter:
a)  Tillhandahålla vetenskaplig och teknisk sakkunskap för godkännande av slakterier.
b)  Bedöma nya bedövningsmetoder.
c)  Aktivt uppmuntra aktörer och andra berörda parter att utarbeta regler för god praxis avseende tillämpningen av denna förordning och offentliggöra och sprida sådana regler samt övervaka tillämpningen av dem.
d)  Utarbeta riktlinjer för den behöriga myndigheten för tillämpningen av denna förordning.
e)  Ackreditera organ och enheter för utfärdande av kompetensbevis enligt artikel 18.
f)  Upprätthålla kontakt och samarbeta med kommissionen och andra referenscentrum för att utbyta teknisk och vetenskaplig information och goda lösningar avseende tillämpningen av denna förordning.
2.  Inom ett år från ikraftträdandet av denna förordning ska medlemsstaterna lämna uppgifter om sina referenscentrum till kommissionen och de övriga medlemsstaterna samt göra denna information tillgänglig för allmänheten via Internet.
3.  Referenscentra får inrättas som ett nätverk bestående av olika enheter under förutsättning att alla de uppgifter som anges i punkt 1 fördelas för all relevant verksamhet som äger rum i den berörda medlemsstaten.
Medlemsstaterna får utse en enhet utanför sitt eget territorium som ska att utföra en eller flera av dessa uppgifter.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b
b) utfärda kompetensbevis som styrker att en person avlagt ett oberoende slutprov. Innehållet i provet ska vara relevant för berörda djurkategorier och de verksamheter som anges i artikel 7.2 samt de ämnen som anges i bilaga IV,
b) se till att de personer som ansvarar för att utveckla och upprätthålla de standardrutiner som avses i artikel 6 i denna förordning har genomgått lämplig utbildning,
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led c
c) godkänna utbildningsprogram för de kurser som avses i a och innehåll och form för det prov som avses i b.
utgår
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.   Den behöriga myndigheten får delegera organisationen av kurser, slutprov och utfärdande av kompetensbevis till ett separat organ eller en separat enhet som
2.   Utbildningsprogrammen ska utarbetas och vid behov anordnas av själva företaget eller ett organ som godkänts av den behöriga myndigheten.
a) har den sakkunskap, personal och utrustning som behövs,
Företaget eller organet ska utfärda kompetensbevis på detta område.
b) är oberoende och fri från intressekonflikter när det gäller utfärdande av kompetensbevis,
Den behöriga myndigheten kan om den anser det vara nödvändigt utarbeta och anordna utbildningsprogram och utfärda kompetensbevis.
c) har ackrediterats av referenscentrumet.
Uppgifterna om sådana organ och enheter ska vara tillgängliga för allmänheten, bland annat via Internet.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1
3.   Av kompetensbeviset ska det framgå för vilka djurkategorier och för vilka verksamheter enligt artikel 7.2 och 7.3 det gäller.
3.   Medlemsstaterna ska utse den behöriga myndighet som är ansvarig för att godkänna de utbildningsprogram som avses i punkt 2.
Ändring 69 och 70
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3 – stycke 2
Kompetensbevis ska vara giltiga i högst fem år.
Kompetensbevis ska gälla utan tidsfrist. Innehavare av kompetensbevis ska vara skyldiga att delta i regelbunden utbildning.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2
2.  Till och med den 31 december 2014 får medlemsstaterna föreskriva att kompetensbevis som avses i artikel 18 utfärdas utan avläggande av prov till personer som kan visa att de har minst [tio] års relevant oavbruten yrkeserfarenhet.
2.  Till och med den 31 december 2014 får medlemsstaterna föreskriva att kompetensbevis som avses i artikel 18 utfärdas utan avläggande av prov till personer som kan visa att de har lämplig utbildning och minst tolv månaders relevant oavbruten yrkeserfarenhet innan denna förordning träder i kraft.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2013 lägga fram ett lagförslag inför Europaparlamentet och rådet om att införa villkor och bestämmelser för användning av mobila slakterier inom EU, varvid det ska säkerställas att alla försiktighetsåtgärder vidtas i dessa mobila enheter för att inte äventyra djurskyddet.
Ändring 73
Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel I – tabell I – nr 2 – djurkategori
Idisslare upp till 10 kg, fjäderfä och hardjur.
Idisslare, fjäderfä och hardjur.
Ändring 74
Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel I – tabell I – nr 2 – grundläggande parametrar – stycke 2
Bulten ska ha lämplig hastighet och diameter enligt djurets storlek och art.
Bulten ska ha lämplig hastighet och diameter (metoden med kontaktplatta) enligt djurets storlek och art.
Ändring 75
Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel I – tabell 2 – nr 2 – namn
Elektrisk avlivning, hela kroppen
Elektrisk bedövning eller slakt (huvud-till-hjärta eller huvud-till-rygg)
Ändring 76
Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel I – tabell 2 – nr 2 – djurkategori
Alla arter utom lamm eller spädgrisar mindre än 5 kg levande vikt och boskap.
Alla arter.
Ändring 77
Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel I – tabell 3 – nr 2 – djurkategori
Svin och fjäderfä.
Svin, fjäderfä och pälsdjur.
Ändring 78
Förslag till förordning
Bilaga I – kapitel II – punkt 7 – stycke 1a (nytt)
Koldioxid i koncentrationer över 30 % ska inte användas för att bedöva eller slakta fjäderfä i slakterier. Sådana koncentrationer får endast användas för att avliva överskottskycklingar eller vid sjukdomsbekämpning.
Ändring 79
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 2.3
2.3  Det ska finnas en väntbox med plant golv och fasta väggar mellan fållorna och drivgången som för till bedövningsutrymmet, vilket möjliggör ett jämnt flöde av djur till bedövning och avlivning så att djurhanteraren inte behöver skynda på djuren från fållorna. Väntboxen ska utformas så att inga djur kan fastna eller trampas ned.
2.3  Det ska finnas en väntbox mellan fållorna och drivgången som för till bedövningsutrymmet, vilket möjliggör ett jämnt flöde av djur till bedövning och slakt så att djurhanteraren inte behöver skynda på djuren från fållorna. Väntboxen ska utformas så att inga djur kan fastna eller trampas ned.
Ändring 80
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3.2
3.2  Bedövningsboxar som används i samband med bultpistoler ska utrustas med en anordning som hindrar djuret från att röra huvudet både i sid- och höjdled.
utgår
Ändring 81
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3.3
3.3  I system för fasthållning av nötkreatur får djuren inte vändas upp och ner eller tvingas i onaturliga ställningar.
utgår
Ändring 82
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.1a (ny)
4.1a.  Elektrisk bedövningsutrustning ska
a) avge en ljud- eller ljussignal under den tidsrymd som strömmen passerar genom djuret,
b) vara kopplad till en anordning som anger spänning och strömstyrka, vilken ska vara placerad så att den lätt kan avläsas.
Ändring 83
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.2
4.2  Den elektriska apparaturen ska ge konstant ström.
utgår
Ändring 84
Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 7.2
7.2   Lokaler för fjäderfä ska utformas och konstrueras så att djuren förs in i gasblandningarna i transportboxar utan avlastning.
7.2   Levande fjäderfä bör föras in i gasblandningarna antingen i sina transportboxar eller på löpande band.
Ändring 85
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1.2
1.2  Djuren ska avlastas så snabbt som möjligt efter ankomst och därefter slaktas utan onödiga dröjsmål.
utgår
För fjäderfä och hardjur får den totala tiden för transport, inbegripet tiden mellan avlastning och slakt, inte överstiga 12 timmar.
För däggdjur, utom hardjur, får den totala tiden för transport, inbegripet tiden mellan avlastning och slakt, inte överstiga
a) 19 timmar för inte avvanda djur,
b) 24 timmar för hästdjur och grisar,
c) 29 timmar för idisslare.
Efter utgången av dessa tidsgränser ska djuren stallas upp, utfodras och därefter ges små mängder foder med lämpliga mellanrum. I sådana fall ska liggytorna förses med lämpligt strömedel eller motsvarande material i tillräcklig mängd anpassad efter artens behov av komfort och antalet berörda djur. Materialet ska i tillräcklig utsträckning absorbera urin och avföring.
Ändring 86
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1.5
1.5  Avvanda djur, lakterande mjölkdjur, hondjur som har fött under transporten eller djur som levererats i behållare ges förtur till slakt före andra typer av djur. Om detta inte är möjligt ska åtgärder vidtas för att lindra djurens lidande, bland annat genom att
utgår
a) mjölkdjur mjölkas med högst 12 timmars mellanrum,
b) se till att förhållandena är lämpliga för digivning och det nyfödda djurets välbefinnande om ett hondjur har fött,
c) förse djuren med vatten om de har levererats i behållare.
Ändring 87
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1.7 – led c
c) lyfta djuren i huvud, öron, horn, ben, svans eller päls eller hantera dem på annat sätt som kan orsaka smärta eller lidande som kan undvikas,
c) lyfta djuren i huvud, öron, horn, ben (med undantag för ben på fjäderfän och hardjur), svans eller päls eller hantera dem på annat sätt som kan orsaka smärta eller lidande som kan undvikas,
Ändring 88
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1.8a (ny)
1.8a.  Elektrisk bedövningsutrustning får inte användas som ett sätt att fasthålla eller immobilisera djuren, eller för att förmå dem att förflytta sig.
Ändring 89
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1.8b (ny)
1.8b.  Djur som är oförmögna att gå får inte släpas till slaktplatsen utan ska slaktas där de ligger.
Ändring 90
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2.1
2.1  Djuren ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna stå upprätta, lägga sig ned och vända sig.
2.1  Med undantag av stora nötkreatur som hålls i individuella bås under högst en rimlig tidsperiod ska djuren ha tillräckligt med utrymme för att kunna stå upprätta, lägga sig ned och vända sig.
Ändring 91
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2a (ny)
2a.  Bedövning med bultpistol
2a.1.  Bultpistolen ska placeras i ett sådant läge att det säkerställs att projektilen drivs in i hjärnbarken. Beträffande kreatur är det förbjudet att avlossa skottet i nacken. Får och getter får skjutas i nacken om hornen förhindrar skott i pannan. I sådana fall ska skottet placeras strax bakom hornen i riktning mot munnen, och avblodningen påbörjas senast 15 sekunder efter det att skottet avlossats.
2a.2.  Vid användning av bultpistol ska det säkerställas att bulten återgår till utgångsläget efter varje skott. Om den inte gör detta får instrumentet inte användas igen förrän det har lagats.
Ändring 92
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 2b (ny)
2b.  Fasthållning av djur
Ett djur får inte placeras i bedövningsbås och dess huvud får inte fasthållas i en anordning för att begränsa dess rörelser om inte den person som ska utföra bedövningen är redo att göra detta så fort djuret har placerats i båset.
Ändring 93
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3.1
3.1  Om samma person ansvarar för bedövning, fjättring, upphängning och avblodning av djuren ska samtliga dessa moment utföras på ett djur innan de utförs på ett annat djur.
3.1  Om samma person ansvarar för bedövning, fjättring, upphängning och avblodning av djuren ska samtliga dessa moment utföras på ett djur innan de utförs på ett annat djur. Detta krav ska inte gälla när gruppbedövning tillämpas.
Ändring 94
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3.1a (ny)
3.1a.  Avblodningen ska påbörjas så snabbt som möjligt efter bedövningen och utföras på ett sätt som åstadkommer snabb, ymnig och fullständig avblodning.
Ändring 95
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3.2a (ny)
3.2a.  Efter det att blodkärlen öppnas får ingen ytterligare rensning eller elektrisk stimulering av djuren ske innan avblodningen är avslutad, och i vilket fall som helst tidigast efter
a) en period på minst 120 sekunder när det gäller kalkoner eller gäss,
b) en period på minst 90 sekunder när det gäller annat fjäderfä,
c) en period på minst 30 sekunder när det gäller bedövade nötkreatur,
d) en period på minst 120 sekunder när det gäller nötkreatur som inte bedövats,
e) en period på minst 20 sekunder när det gäller får, getter, svin och rådjur.
Ändring 112
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3.2b (ny)
3.2b När ett dräktigt djur slaktas ska följande gälla:
a)  Om livmodern är intakt ska fostret lämnas kvar tills det har dött.
b)  I osäkra fall, eller om foster som är vid medvetande upptäcks i ett djurs livmoder efter slakt, måste det genast tas ut och bedövas med en penetrerande bultpistol och dödas genom avblodning.
Slakterier måste ha lämplig utrustning för att vid behov kunna utföra proceduren snabbt.
Ändring 96
Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3.3
3.3  Fåglar ska inte slaktas med automatisk halsavskärning om man inte med säkerhet kan fastställa att utrustningen effektivt skurit av blodkärlen. Om utrustningen inte varit effektiv ska fåglarna avlivas utan dröjsmål.
3.3  Fåglar ska inte slaktas med automatisk halsavskärning om man inte med säkerhet kan fastställa att utrustningen effektivt skurit av blodkärlen. Om utrustningen inte varit effektiv ska fåglarna slaktas utan dröjsmål.
Ändring 97
Förslag till förordning
Bilaga IV – led fa (nytt)
fa.  Avlivning av pälsdjur.
Praktiska aspekter av att hantera och hålla fast djur.
Praktiska aspekter av bedövningsmetoder.
Reservmetoder för bedövning och/eller slakt.
Underhåll av reservutrustning för bedövning och/eller slakt.
Övervakning av att bedövningen varit effektiv.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy