Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0242(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0283/2009

Předložené texty :

A6-0283/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Hlasování :

PV 07/05/2009 - 9.7
CRE 07/05/2009 - 9.7

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0378

Přijaté texty
PDF 607kWORD 305k
Čtvrtek, 7. května 2009 - Štrasburk
Zřízení systému "EURODAC" pro porovnávání otisků prstů(přepracované znění)***I
P6_TA(2009)0378A6-0283/2009
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha
 Příloha
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému "EURODAC" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (ES) č. (…/…) [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] (přepracované znění) (KOM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0825),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 63 odst. 1 písm. a) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0475/2008),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 3. dubna 2009 určený Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0283/2009),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, ve znění upraveném podle technických úprav schválených Výborem pro právní záležitosti a v níže uvedeném pozměněném znění;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. května 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování  nařízení (ES) č. […/…] [, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] (přepracované znění)
P6_TC1-COD(2008)0242

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 první pododstavec bod 1) písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ║,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy(2) a v nařízení Rady (ES) č. 407/2002 ze dne 28. února 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2725/2000 o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské úmluvy(3), by mělo být provedeno několik podstatných změn. V zájmu jasnosti by uvedená nařízení měla být přepracována.

(2)  Společná azylová politika včetně společného evropského azylového systému je nedílnou součástí cíle Evropské unie spočívajícího v postupném vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva otevřeného těm, kteří ▌oprávněně hledají mezinárodní ochranu ve Společenství.

(3)  Nyní byla dokončena první fáze vytváření společného evropského azylového systému, který by měl z dlouhodobého hlediska vést ke společnému azylovému řízení a jednotnému právnímu postavení platnému v celé Unii pro osoby, jimž byl poskytnut azyl. Evropská rada na svém zasedání dne 4. listopadu 2004 přijala Haagský program, který stanovuje cíle, které mají být provedeny v oblasti svobody, bezpečnosti a práva v bdobí let 2005–2010. V této souvislosti Haagský program vyzval ║Komisi, aby ukončila hodnocení právních nástrojů první fáze a předložila Radě a Evropskému parlamentu návrhy právních nástrojů a opatření pro druhou fázi tak, aby byly přijaty do roku 2010.

(4)  Pro účely použití nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […/…] ze dne ... , kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států(4) , je nezbytné zjistit totožnost žadatelů o poskytnutí mezinárodní ochrany a osob zadržených ve spojitosti s neoprávněným překročením vnějších hranic Společenství. Pro účinné použití nařízení ║ (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států], zejména čl. 18 odst. 1 písm. b) a d) uvedeného úmluvy nařízení, je rovněž žádoucí umožnit každému členskému státu ověřit, zda státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti  zdržující se nedovoleně na jeho území již požádali o mezinárodní ochranu  v jiném členském státě.

(5)  Otisky prstů představují důležitý prvek při zjišťování přesné totožnosti takových osob. Je nezbytné vytvořit systém pro porovnávání údajů o otiscích prstů.

(6)  K dosažení tohoto cíle je nezbytné vytvořit systém známý jako Eurodac, který se skládá z ústředního systém , který bude pracovat s počítačovou ústřední databází údajů o otiscích prstů, a z elektronických prostředků předávání údajů mezi členskými státy a   ústředním systémem.

(7)  Je vhodné rozšířit působnost tohoto nařízení tak, aby se vztahovalo i na žadatele o podpůrnou ochranu a na osoby, které této ochrany požívají, s cílem zajistit stejné zacházení pro všechny žadatele o mezinárodní ochranu a osoby, jimž byla tato ochrana poskytnuta, jakož i s cílem zajistit soulad se stávajícím acquis EU v oblasti azylu, zejména se směrnicí Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany(5) a s nařízením (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států].

(8)  Rovněž je nezbytné, aby členské státy okamžitě sejmuly  a předaly údaje o otiscích prstů každého žadatele o   mezinárodní ochranu  a každého státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti  zadržených v souvislosti s neoprávněným překročením vnější hranice členského státu starších 14 let.

(9)  Je nezbytné stanovit přesná pravidla, pokud jde o předávání těchto údajů o otiscích prstů do ústředního systému, o záznam takových údajů o otiscích prstů a dalších příslušných údajů v ústředním systému, o jejich ukládání a porovnávání s jinými údaji o otiscích prstů, o předávání výsledků těchto porovnání a označování a vymazávání zaznamenaných údajů. Tato pravidla mohou být rozdílná podle situace různých kategorií státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti  a měla by být této situaci zvlášť přizpůsobena.

(10)  Státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti  kteří žádali o mezinárodní ochranu  v jednom z členských států, mohou během mnoha následujících let žádat o mezinárodní ochranu v jiném členském státě. Proto by nejdelší doba, během které jsou údaje o otiscích prstů uloženy v ústředním  systému  měla být velmi dlouhá. Vzhledem k tomu, že většina státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti , kteří zůstanou ve Společenství několik let, získá po uplynutí této doby povolení k trvalému pobytu nebo dokonce občanství členského státu, měla by být za přiměřenou pro uložení údajů o otiscích prstů považována doba deseti let.

(11)  Doba pro uložení by měla být kratší v určitých zvláštních případech, kdy není třeba údaje o otiscích prstů uchovávat tak dlouho. Údaje o otiscích prstů by měly být vymazány, jakmile státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti získá státní příslušnost členského státu nebo povolení k dlouhodobému pobytu v členském státě v souladu se směrnicí Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty(6).

(12)  Je vhodné ukládat v Eurodacu údaje týkající se těch zúčastněných osob, jejichž otisky prstů byly zaznamenány v tomto systému při podání žádosti o mezinárodní ochranu a jimž byla poskytnuta mezinárodní ochrana v členském státě, pro porovnávání s údaji zaznamenanými při podání žádosti o mezinárodní ochranu.

(13)  Během přechodného období by za řízení centrálního systému a komunikační infrastruktury měla nadále odpovídat Komise. V delším výhledu a po posouzení dopadu zahrnujícím věcnou analýzu finančních, provozních a organizačních alternativ by měl být zřízen řídící orgán příslušný pro plnění uvedených úkolů.

(14)  Je nezbytné jasně stanovit odpovědnost Komise a řídícího orgánu ve vztahu k ústřednímu systému a komunikační infrastruktuře a odpovědnost členských států ohledně použití údajů, zajištění údajů, přístupu k údajům a oprav zaznamenaných údajů.

(15)  Ačkoli se mimosmluvní odpovědnost Společenství ve vztahu k provozu Eurodacu bude řídit odpovídajícími ustanoveními Smlouvy, je nezbytné stanovit zvláštní pravidla mimosmluvní odpovědnosti členských států ve vztahu k provozu systému.

(16)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření systému pro porovnávání údajů o otiscích prstů na pomoc při provádění přistěhovalecké politiky Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodů jeho rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy║. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku, nepřesahuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(17)  Směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(7) se vztahuje na zpracování osobních údajů  prováděné při uplatňování tohoto nařízení.

(18)  Zásady stanovené ve směrnici 95/46/ES o ochraně práv a svobod fyzických osob, především jejich práva na soukromí vzhledem ke zpracování osobních údajů, by měly být doplněny a objasněny, zejména v některých oblastech.

(19)  Na zpracování osobních údajů orgány nebo subjekty Společenství prováděné podle tohoto nařízení se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů(8). Je však třeba objasnit určité body, které se týkají odpovědnosti při zpracování údajů a dohledu nad ochranou údajů.

(20)  Je vhodné, aby zákonnost zpracovávání osobních údajů členskými státy sledovaly vnitrostátní dozorčí orgány, zatímco Evropský inspektor ochrany údajů, jmenovaný podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2004/55/ES ║(9), by měl sledovat činnosti orgánů a institucí Společenství související se zpracováváním osobních údajů s ohledem na omezené úkoly orgánů a institucí Společenství ve vztahu k samotným údajům.

(21)  Je vhodné sledovat a hodnotit provoz Eurodacu.

(22)  Členské státy by měly vytvořit systém účinných, přiměřených a odrazujících sankcí k trestání užívání údajů vložených do ústředního systému v rozporu s účelem Eurodacu.

(23)  Je nezbytné, aby členské státy byly informovány o stavu konkrétních azylových řízení s cílem umožnit řádné uplatňování  nařízení (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států].

(24)  Toto nařízení dodržuje základní práva a zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie a musí být s nimi uplatňováno v souladu. Cílem tohoto nařízení je především zajistit úplné respektování ochrany osobních údajů a práva na azyl a podpořit uplatňování článků 8 a 18 listiny.

(25)  Je vhodné omezit územní působnost tohoto nařízení, aby odpovídala územní působnosti nařízení (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel systému Eurodac

1.  Zřizuje se systém nazvaný Eurodac, jehož účelem je pomoci při určování členského státu, který je na základě nařízení (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států] příslušný pro posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podané v členském státě státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti, a jinak usnadňovat uplatňování uvedeného nařízení za podmínek stanovených v tomto nařízení.

2.  Aniž je dotčeno použití údajů určených pro Eurodac členským státem původu v databázích zřízených podle jeho vnitrostátních právních předpisů, mohou být údaje o otiscích prstů a další osobní údaje zpracovávány v Eurodac pouze pro účely stanovené v  čl. 33 odst. 1 nařízení (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států].

Článek 2

Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

   a) "dublinským nařízením "nařízení (ES) č. […/…], [kterým se stanoví kritéria a postupy určení státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států];
   b) "žadatelem o mezinárodní ochranu", státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, který podal žádost o mezinárodní ochranu, přičemž o této žádosti ještě nebylo vydáno konečné rozhodnutí;

c)   "členským státem původu":

   i) ve vztahu k osobě uvedené v článku 6 členský stát, který předává osobní údaje ústřednímu systému a přijímá výsledky porovnávání;
   ii) ve vztahu k osobě uvedené v článku 10 členský stát, který předává osobní údaje ústřednímu systému;
   iii) ve vztahu k osobě uvedené v článku 13 členský stát, který předává osobní údaje ústřednímu systému a přijímá výsledky porovnávání;
   d) "osobou, jíž byla poskytnuta mezinárodní ochrana" státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří potřebují mezinárodní ochranu podle čl. 2 písm. a) směrnice ║ 2004/83/ES;
   e) "shodou" existence shody nebo shod zjištěných ústředním systémem při porovnávání údajů o otiscích prstů zaznamenaných v databázi s údaji předanými členským státem, aniž je dotčen požadavek toho, aby členské státy ihned kontrolovaly výsledky porovnávání na základě čl. 17 odst. 4.

2.  Pojmy definované v článku 2 směrnice 95/46/ES mají v tomto nařízení stejný význam.

3.  Není-li uvedeno jinak, mají pojmy definované v článku 2 dublinského nařízení v tomto nařízení stejný význam.

Článek 3

Architektura systému a základní zásady

1.  Eurodac se skládá z:

  a) počítačové ústřední databáze otisků prstů (ústřední systém) složené z
   ústřední jednotky
   záložního systému.
   b) komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a členskými státy, která poskytuje šifrovanou virtuální síť vyhrazenou pro údaje Eurodac (komunikační infrastruktura).

2.  Každý členský stát určí pro komunikaci s ústředním systémem jeden národní datový systém (národní přístupové místo).

3.  Údaje o osobách uvedených v článcích  6, 10 a 13, které zpracovává ústřední systém, jsou zpracovávány jménem členského státu původu za podmínek stanovených v tomto nařízení a oddělovány vhodnými technickými prostředky.

4.  Pravidla platná pro Eurodac platí rovněž pro postupy používané členskými státy od předávání údajů ústřednímu systému až do využití výsledků porovnávání.

5.  Postup snímání otisků prstů se určí a uplatní v souladu s vnitrostátními zvyklostmi daného členského státu a v souladu se zárukami stanovenými Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte.

Článek 4

Provozní řízení řídícím orgánem

1.  Po přechodném období odpovídá za provozní řízení Eurodacu řídící orgán financovaný ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Řídící orgán zajistí ve spolupráci s členskými státy, aby se pro ústřední systém využívaly nejlepší dostupné techniky určené na základě analýzy nákladů a přínosů.

2.  Řídící orgán je odpovědný rovněž za následující úkoly týkající se komunikační infrastruktury:

   a) dohled;
   b) bezpečnost;
   c) koordinace vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem.

3.  Komise je odpovědná za všechny ostatní úkoly související s komunikační infrastrukturou, zejména za:

   a) úkoly související s plněním rozpočtu;
   b) nákup a obnovu;
   c) smluvní záležitosti.

4.  Během přechodného období, předtím než se řídící orgán ujme svých úkolů, odpovídá za provozní řízení Eurodacu Komise.

5.  Provozní řízení Eurodacu sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování jeho nepřetržité funkčnosti v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického rozvoje nezbytných k tomu, aby systém fungoval na uspokojivé úrovni provozní kvality, zejména co se týče doby potřebné pro vyhledávání v ústředním systému.

6.  Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropských společenství, řídící orgán použije na všechny své zaměstnance, kteří musí pracovat s údaji Eurodac, odpovídající pravidla služebního tajemství nebo jiné srovnatelné povinnosti utajení. Tato povinnost je zachována i poté, co dotyčné osoby opustí svou funkci nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

7.  Řídící orgán uvedený v tomto nařízení je řídícím orgánem odpovědným za Eurodac, SIS II a VIS.

8.  Vytvořením řídícího orgánu a interoperabilitou několika databází, jejichž správou je orgán pověřen, není dotčeno oddělené a samostatné fungování těchto databází.

Článek 5

Statistický přehled

Řídící orgán každý měsíc vypracuje statistický přehled činnosti ústředního systému, uvádějící především:

   a) počet předaných souborů údajů o žadatelích o mezinárodní ochranu a osobách uvedených v článcích 10 a 13;
   b) počet shod u žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu v jiném členském státě;
   c) počet shod u osob uvedených v článku 10, které následně podaly žádost o mezinárodní ochranu;
   d) počet shod u osob uvedených v článku 13, které dříve podaly žádost o mezinárodní ochranu v jiném členském státě;
   e) počet údajů o otiscích prstů, které si ústřední systém musel vyžádat od členských států původu opakovaně, protože původně předané údaje nebyly vhodné k porovnávání za použití počítačového systému rozpoznávání otisků prstů;
   f) počet souborů údajů označených v souladu s čl. 14 odst. 1;
   g) počet shod u osob uvedených v čl. 14 odst. 1.

Na konci každého roku se sestaví statistický přehled složený z měsíčních statistických přehledů za tento rok, včetně údajů o počtu osob, u kterých byly zaznamenány shody podle písmen b), c), d) a g).

Statistický přehled obsahuje rozpis údajů pro každý členský stát.

KAPITOLA II

ŽADATELÉ O MEZINÁRODNÍ OCHRANU

Článek 6

Shromažďování, předávání a porovnávání údajů o otiscích prstů

1.  Každý členský stát do 48 hodin po podání žádosti podle čl. 20 odst. 2 dublinského nařízení sejme otisky všech prstů každého žadatele o mezinárodní ochranu staršího 14 let a do 24 hodin po sejmutí otisků prstů předá údaje o otiscích prstů spolu s údaji uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. b) až g) tohoto nařízení ústřednímu systému.

Ve výjimečných případech, kdy jsou otisky prstů vážně, ale pouze dočasně poškozeny a nemohou poskytnout náležité údaje o otiscích prstů, nebo v případech, kdy je z důvodu závažné nakažlivé nemoci nutné nařídit karanténu, může být lhůta 48 hodin pro sejmutí otisků prstů žadatelů o mezinárodní ochranu uvedených v tomto odstavci výjimečně prodloužena na dobu maximálně tří týdnů. Členské státy mohou také v náležitě odůvodněných a prokázaných případech vyšší moci rozšířit lhůtu 48 hodin na dobu, po kterou tyto okolnosti přetrvávají. Obdobně se použije lhůta 24 hodin pro předání požadovaných údajů.

2.  Odchylně od odstavce 1, když je žadatel o mezinárodní ochranu přemístěn podle článku 23 dublinského nařízení do ▌ členského státu příslušného pro posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, příslušný členský stát pouze uvede skutečnost, že došlo k úspěšnému přemístění s ohledem na příslušné údaje zaznamenané v ústředním systému podle článku 7 tohoto nařízení, a to v souladu s požadavky na elektronickou komunikaci s ústředním systémem stanovenými řídícím orgánem. Tato informace se uloží v souladu s článkem 8 za účelem předání podle odstavce 6 tohoto článku.

3.  Členský stát, který převezme odpovědnost v souladu s článkem 17 dublinského nařízení, oznámí tuto skutečnost s ohledem na příslušné údaje zaznamenané v ústředním systému podle článku 7 tohoto nařízení, a to v souladu s požadavky na elektronickou komunikaci s ústředním systémem stanovenými řídícím orgánem. Tato informace se uloží v souladu s článkem 8 za účelem předání podle odstavce 6 tohoto článku.

4.  Údaje o otiscích prstů ve smyslu čl. 7 písm. a) předané některým členským státem jsou automaticky porovnávány s údaji o otiscích prstů, které předaly jiné členské státy a které již byly uloženy v ústředním systému.

5.  Ústřední systém na žádost členského státu zajistí, aby porovnávání podle odstavce 4 zahrnovalo kromě údajů od jiných členských států i údaje o otiscích prstů již dříve předané tímto členským státem.

6.  Ústřední systém automaticky předá shodu nebo negativní výsledek porovnávání členskému státu původu. Dojde-li ke shodě, předá pro všechny soubory údajů odpovídající shodě údaje uvedené v čl. 7 písm. a) až g) v případě potřeby spolu s označením uvedeným v čl. 14 odst. 1.

Článek 7

Zaznamenávání údajů

V ústředním systému se zaznamenávají pouze tyto údaje:

   a) údaje o otiscích prstů;

b)   členský stát původu, místo a datum podání žádosti o mezinárodní ochranu;

   c) pohlaví;
   d) referenční číslo použité členským státem původu;
   e) datum sejmutí otisků prstů;
   f) datum předání údajů ústřednímu systému ;
   g) uživatelské jméno operátora.

Článek 8

Ukládání údajů

Každý soubor údajů podle článku 7 se ukládá v ústředním systému na dobu deseti let ode dne, kdy byly sejmuty otisky prstů.

Po uplynutí této doby ústřední systém automaticky vymaže tyto údaje z ústředního systému.

Článek 9

Předčasné vymazání údajů

1.  Údaje o osobě, která získá občanství některého členského státu nebo povolení k dlouhodobému pobytu vydané členským státem v souladu se směrnicí 2003/109/ES před uplynutím doby uvedené v článku 8 tohoto nařízení, se vymažou z ústředního systému v souladu s čl. 20 odst. 3, jakmile se členský stát původu dozví, že daná osoba získala toto občanství nebo jí bylo uděleno zmíněné povolení.

2.  Ústřední systém oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodů uvedených v odstavci 1 jiným členským státem původu, který nalezl shodu s údaji, jež tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v článcích 6 nebo 10.

KAPITOLA III

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI TŘETÍCH ZEMÍ NEBO OSOBY BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI ZADRŽENÍ V SOUVISLOSTI S NEOPRÁVNĚNÝM PŘEKROČENÍM VNĚJŠÍ HRANICE

Článek 10

Shromažďování a předávání údajů o otiscích prstů

1.  Každý členský stát v souladu se zárukami stanovenými Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte ▌sejme otisky všech prstů každého státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti starších 14 let, zadržených příslušnými kontrolními orgány v souvislosti s neoprávněným překročením hranice daného členského státu po zemi, po moři nebo vzduchem, ze třetí země, kteří nebyli vráceni zpět, a to do 48 hodin od data zadržení.

2.  Dotčený členský stát do 24 hodin od sejmutí otisků prstů státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti podle odstavce 1 předá ústřednímu systému o této osobě následující údaje:

   a) údaje o otiscích prstů;

b)   členský stát původu, místo a datum zadržení;

   c) pohlaví;
   d) referenční číslo použité členským státem původu;
   e) datum sejmutí otisků prstů;
   f) f) datum předání údajů ústřednímu systému;
   g) uživatelské jméno operátora.

V případech, kdy jsou otisky prstů vážně, ale pouze dočasně, poškozeny a nemohou poskytnout náležité údaje o otiscích prstů, nebo v případech, kdy je z důvodu závažné nakažlivé nemoci nutné nařídit karanténu, může být lhůta 48 hodin pro sejmutí otisků prstů státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti uvedené v odstavci 1 výjimečně prodloužena na dobu maximálně tří týdnů. Členské státy mohou také v náležitě odůvodněných a prokázaných případech vyšší moci rozšířit lhůtu 48 hodin na dobu, po kterou tyto okolnosti přetrvávají. Obdobně se použije lhůta 24 hodin pro předání požadovaných údajů.

Článek 11

Zaznamenávání údajů

1.  Údaje uvedené v čl. 10 odst. 2 se zaznamenávají do ústředního systému.

Aniž je dotčen čl. 5, zaznamenávají se údaje předané ústřednímu systému na základě čl. 10 odst. 2 pouze pro účely porovnání s údaji o žadatelích o mezinárodní ochranu předanými následně ústřednímu systému.

Ústřední systém neporovnává údaje předané na základě čl. 10 odst. 2 s žádnými údaji zaznamenanými dříve v ústředním systému ani s údaji předanými ústřednímu systému následně na základě čl. 10 odst. 2.

2.  Pokud jde o porovnávání údajů o žadatelích o mezinárodní ochranu předaných ústřednímu systému následně s údaji uvedenými v odstavci 1, použijí se postupy stanovené v čl. 6 odst. 4 a 6.

Článek 12

Ukládání údajů

1.  Každý soubor údajů, který se vztahuje k státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti uvedenému v čl. 10 odst. 1 se ukládá do ústředního systému na dobu jednoho roku ode dne, kdy byly sejmuty otisky prstů státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti. Po uplynutí této doby ústřední systém tyto údaje automaticky vymaže.

2.  Údaje o státním příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti podle čl. 10 odst. 1 se v souladu s čl. 20 odst. 3vymažou z ústředního systému, jakmile členský stát původu zjistí před uplynutím ▌lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku jednu z následujících skutečností:

   a) státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti bylo vydáno povolení k pobytu;
   b) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti opustili území členských států;
   c) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti získali občanství některého členského státu;

3.  Ústřední systém oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) nebo b) jiným členským státem původu, který nalezl shodu s údaji, jež tyto státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v článku 10.

4.  Ústřední systém oznámí všem členským státům původu vymazání údajů z důvodů uvedených v odst. 2 písm. c) jiným členským státem původu, který nalezl shodu s údaji, jež členské státy předaly v souvislosti s osobami uvedenými v článcích 6 nebo 10.

KAPITOLA IV

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI TŘETÍCH ZEMÍ NEBO OSOBY BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI , KTEŘÍ SE NEDOVOLENĚ ZDRŽUJÍ V ČLENSKÉM STÁTĚ

Článek 13

Porovnávání údajů o otiscích prstů

1.  Za účelem ověření, zda státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, kteří se nedovoleně zdržují na území členského státu, podali již dříve žádost o mezinárodní ochranu v jiném členském státě, může každý členský stát předat ústřednímu systému jakékoli údaje o otiscích prstů, pokud jde o otisky prstů, které kdy mohly být sejmuty takovému státnímu příslušníkovi třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti  starším 14 let, společně s referenčním číslem, které tento členským stát přidělil.

Obecně platí, že existují důvody pro ověření, zda státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti  již dříve podali žádost o mezinárodní ochranu v jiném členském státě, pokud

   a) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti prohlašují, že již podali žádost o mezinárodní ochranu, aniž by označili členský stát, ve kterém žádost podali;
   b) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nežádají o mezinárodní ochranu, ale namítají, že návratem do země původu by byli vystaveni nebezpečí, nebo
   c) státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti se snaží jinak zabránit svému navrácení odmítáním spolupráce při zjišťování jeho totožnosti, zejména tím, že nepředloží žádné nebo předloží padělané doklady totožnosti.

2.  Pokud se členské státy účastní postupu uvedeného v odstavci 1, předají ústřednímu systému údaje o otiscích všech prstů nebo alespoň ukazováčků, a pokud tyto chybí, otisky všech ostatních prstů státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti  uvedených v odstavci 1.

3.  Údaje o otiscích prstů státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti uvedených v odstavci 1 jsou předány ústřednímu systému pouze za účelem porovnávání s údaji o otiscích prstů žadatelů o mezinárodní ochranu předanými jinými členskými státy a již zaznamenanými v ústředním systému.

Údaje o otiscích prstů takového státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti se nezaznamenávají do ústředního systému, ani se neporovnávají s údaji předanými ústřednímu systému na základě čl. 10 odst. 2.

4.  Pokud jde o porovnávání údajů o otiscích prstů předaných podle tohoto článku s údaji o otiscích prstů žadatelů o mezinárodní ochranu předanými jinými členskými státy a již uloženými v ústřední systému, použijí se postupy stanovené v čl. 6 odst. 4 a 6.

KAPITOLA V

OSOBY, JIMŽ BYLA POSKYTNUTA MEZINÁRODNÍ OCHRANA

Článek 14

Označování údajů

1.  Členský stát původu, který poskytl mezinárodní ochranu žadateli o mezinárodní ochranu, jehož údaje byly zaznamenány dříve na základě článku 7 v ústředním systému, označí příslušné údaje v souladu s požadavky na elektronickou komunikaci s ústředním systémem stanovenými řídícím orgánem. Tato značka se uloží v ústředním systému v souladu s článkem 8 za účelem předání podle čl. 6 odst. 6.

2.  Členský stát původu zruší označení údajů týkajících se státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, jejichž údaje byly dříve označeny podle odstavce 1, pokud je těmto osobám odňato jejich postavení uprchlíka, je ukončena jeho platnost nebo je zamítnuto prodloužení jeho platnosti, a to podle článků 14 nebo 19 směrnice ║ 2004/83/ES, nebo pokud tato osoba pozbývá postavení uprchlíka podle článku 11 uvedené směrnice nebo přestává být osobou, která má nárok na podpůrnou ochranu podle článku 16 tamtéž.

KAPITOLA VI

POUŽITÍ ÚDAJŮ, OCHRANA ÚDAJŮ A ODPOVĚDNOST

Článek 15

Odpovědnost za použití údajů

1.  Členský stát původu je odpovědný za

   a) snímání otisků prstů v souladu s právem;
   b) předávání údajů o otiscích prstů a dalších údajů uvedených v  článku 7, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 2 ústřednímu systému v souladu s právem;
   c) přesnost a aktuálnost údajů v době předání ústřednímu systému;
   d) zaznamenávání, ukládání, opravy a vymazávání údajů v ústředním systému v souladu s právem, aniž jsou dotčeny povinnosti Komise;
   e) použití výsledků porovnávání údajů o otiscích prstů předaných ústředním systémem v souladu s právem.

2.  V souladu s článkem 19 zajistí členský stát původu bezpečnost údajů uvedených v odstavci 1 před předáním ústřednímu systému a během něj, jakož i bezpečnost údajů, které od ústředního systému obdrží.

3.  Členský stát původu je odpovědný za konečné určení totožnosti údajů podle čl. 17 odst. 4.

4.  Komise zajistí, aby byl ústřední systém řízen v souladu s tímto nařízením Komise zejména

   a) přijímá opatření, která zajistí, aby osoby pracující s ústředním systémem používaly údaje zaznamenané v tomto systému pouze v souladu s účelem Eurodacu vymezeným v čl. 1 odst. 1;
   b) přijímá nezbytná opatření, která zajistí bezpečnost ústředního systému v souladu s článkem 19;
   c) zajišťuje, aby pouze osoby oprávněné pracovat s ústředním systémem k němu měly přístup, aniž je dotčena pravomoc Evropského inspektora ochrany údajů.

Komise uvědomí o opatřeních, která přijme k provedení prvního pododstavce, Evropský parlament a Radu.

Článek 16

Předávání údajů

1.  Otisky prstů se zpracují a předají v datovém formátu podle přílohy I. V míře nezbytné pro účinný provoz ústředního systému stanoví řídící orgán technické požadavky na předávání datového formátu členskými státy ústřednímu systému a naopak. Řídící orgán  zajistí ověření způsobilosti údajů o otiscích prstů předaných členskými státy k porovnání počítačovým systémem rozpoznávání otisků prstů.

2.  Členské státy předávají údaje uvedené v  článku 7, čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 2 elektronicky. Údaje uvedené v článku 7 a čl. 10 odst. 2 se automaticky zaznamenávají v ústředním systému. V míře nezbytné pro účinný provoz ústředního systému, stanoví řídící orgán technické požadavky pro zajištění toho, aby údaje mohly být řádně elektronicky přenášeny z členských států do ústředního systému  a naopak.

3.  Referenční číslo uvedené v čl. 7 písm. d), čl. 10 odst. 2 písm. d) a čl. 13 odst. 1 umožňuje údaje jednoznačně uvést do spojitosti s jednou konkrétní osobou a členským státem, který údaje předal. Dále umožňuje rozpoznat, zda se tyto údaje vztahují k osobě uvedené v článcích 6, 10 nebo 13.

4.  Referenční číslo začíná identifikačním písmenem nebo písmeny, kterými je v souladu s normou stanovenou v příloze I identifikován členský stát přenášející údaje. Za identifikačním písmenem nebo písmeny následuje identifikace kategorie osob. Číslo "1" označuje údaje vztahující se k osobám uvedeným v článku 6, číslo "2" k osobám podle článku 10 a číslo "3" k osobám podle článku 13.

5.  Řídící orgán  stanoví pro členské státy nezbytné technické postupy zaručující, že údaje, které obdrží ústřední systém, budou jednoznačné.

6.  Ústřední systém potvrdí přijetí předaných údajů co nejdříve. Za tímto účelem stanoví řídící orgán nezbytné technické požadavky, aby členské státy na požádání obdržely potvrzení o přijetí.

Článek 17

Provádění porovnávání a předávání výsledků

1.  Členské státy zajistí předávání údajů o otiscích prstů v kvalitě dostatečné pro účely porovnávání prostřednictvím počítačového systému rozpoznávání otisků prstů. V míře nezbytné pro zajištění velmi vysoké úrovně přesnosti výsledků porovnávání prováděného ústředním systémem stanoví řídící orgán přiměřenou kvalitu předávaných údajů o otiscích prstů. Ústřední systém zkontroluje kvalitu předaných údajů o otiscích prstů co nejdříve. Pokud údaje o otiscích prstů neumožňují porovnávání za použití počítačového systému rozpoznávání otisků prstů, požádá ústřední systém členský stát, aby předal údaje o otiscích prstů přiměřené kvality.

2.  Ústřední systém provádí porovnávání v pořadí, v jakém žádosti přicházejí. Každá žádost musí být vyřízena do 24 hodin. ▌Členský stát může z důvodů souvisejících s vnitrostátními právními předpisy požadovat, aby zvláště naléhavá porovnání byla provedena do jedné hodiny. Pokud nelze tyto lhůty dodržet kvůli okolnostem, za které neodpovídá řídící orgán, zpracuje ústřední systém žádost přednostně, jakmile tyto okolnosti pominou. V takových případech stanoví řídící orgán v míře nezbytné pro účinný provoz ústředního systému kritéria pro zajištění přednostního řešení žádostí.

3.  V míře nezbytné pro účinný provoz ústředního systému stanoví řídící orgán provozní postupy pro zpracování přijatých údajů a pro předávání výsledků porovnávání.

4.  Výsledky porovnávání jsou ihned kontrolovány členským státem původu. Konečné určení totožnosti provádí členský stát původu ve spolupráci s dotčenými členskými státy na základě článku 33 dublinského nařízení.

Údaje obdržené od ústředního systému, které se ve vztahu k ostatním údajům jeví jako nespolehlivé, jsou vymazány, ▌jakmile se nespolehlivost těchto údajů potvrdí.

5.  Pokud z konečného určení totožnosti podle odstavce 4 vyplyne, že výsledek porovnávání obdržený od centrálního systému není přesný, sdělí členské státy tuto skutečnost Komisi, řídícímu orgánu a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Článek 18

Komunikace mezi členskými státy a ústředním systémem

Údaje předávané členskými státy ústřednímu systému a naopak využívají komunikační infrastrukturu, kterou poskytne řídící orgán. V míře nezbytné pro účinný provoz ústředního systému stanoví řídící orgán technické postupy nezbytné pro používání komunikační infrastruktury.

Článek 19

Bezpečnost údajů

1.  Členský stát původu zajistí bezpečnost údajů před předáváním ústřednímu systému a během něj. Každý členský stát zajistí bezpečnost údajů, které obdrží od ústředního systému.

2.  Každý členský stát přijme pro svůj vnitrostátní systém nezbytná opatření, včetně přijetí bezpečnostního plánu, aby

   a) údaje fyzicky chránil, mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace na ochranu kritické infrastruktury;
   b) zabránil neoprávněným osobám v přístupu do vnitrostátních zařízení, ve kterých členský stát provádí činnosti v souladu s cíli Eurodacu (kontroly při vstupu do zařízení);
   c) zabránil neoprávněnému čtení, kopírování, úpravám a vymazání nosičů údajů (kontrola nosičů údajů);
   d) zabránil neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému prohlížení, změnám nebo vymazávání uložených osobních údajů (kontrola uchovávání);
   e) zabránil neoprávněnému zpracování údajů v Eurodacu a jakékoli neoprávněné úpravě nebo vymazání údajů zpracovávaných v Eurodacu (kontrola vstupu údajů);
   f) zajistil, aby osoby oprávněné k přístupu do Eurodacu měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí individuálních a jednoznačných totožností uživatele a chráněných režimů přístupu k informacím (kontrola přístupu k údajům);
   g) zajistil, aby všechny orgány s právem přístupu do Eurodacu vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny k údajům přistupovat a údaje vkládat, aktualizovat, vymazávat nebo vyhledávat, a aby tyto profily na žádost neprodleně zpřístupnily vnitrostátním dozorčím orgánům uvedeným v článku 24 (profily pracovníků);
   h) zajistil, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým orgánům se mohou osobní údaje předávat prostřednictvím zařízení pro přenos údajů (kontrola přenosu údajů);
   i) zajistil možnost ověření a zjištění, které údaje byly v Eurodacu zpracovány, kdy, kým a za jakým účelem (kontrola zaznamenávání údajů);
   j) zabránil neoprávněnému čtení, kopírování, úpravám a vymazávání osobních údajů během jejich přenosu z Eurodacu a do něj nebo během přepravy nosičů údajů, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování (kontrola přepravy);
   k) sledoval účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijal nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění dodržování tohoto nařízení (interní kontrola).

3.  Všechny orgány, které se podílejí na Eurodacu, zabrání v přístupu k údajům zaznamenaným v Eurodacu orgánům jakékoli neoprávněné třetí země a nedovolí ani předání údajů takovým subjektům, zejména orgánům státu původu osob, kterých se týká toto nařízení.

4.  Řídící orgán přijme opatření nezbytná k dosažení cílů stanovených v odstavci 2, pokud jde o provoz Eurodacu, včetně přijetí bezpečnostního plánu.

5.  Řídící orgán stanoví společný soubor požadavků, jež musí osoby splnit k tomu, aby jim bylo uděleno oprávnění k přístupu do Eurodacu.

Článek 20

Přístup k údajům zaznamenaným v Eurodacu, opravy nebo vymazání údajů

1.  Členský stát původu má přístup k údajům, které předal a které jsou zaznamenány v ústředním systému v souladu s tímto nařízením.

Žádný členský stát nemůže vyhledávat v údajích předaných jiným členským státem, ani takové údaje obdržet, kromě údajů pocházejících z porovnávání podle čl.  6 odst. 6.

2.  Orgány členských států, které mají na základě odstavce 1 přístup k údajům zaznamenaným v ústředním systému, jsou orgány  určené jednotlivými členskými státy pro účely čl. 1 odst. 1. Každý členský stát určí konkrétní jednotku odpovědnou za provádění úkolů souvisejících s uplatňováním tohoto nařízení a neprodleně sdělí Komisi a řídícímu orgánu seznam těchto orgánů a všechny změny na tomto seznamu, přičemž v případě změn na seznamu nejpozději 30 dní po jejich provedení. Řídící orgán zveřejní konsolidovaný seznam v Úředním věstníku Evropské unie. V případě změn na tomto seznamu zveřejňuje řídící orgán aktualizovaný konsolidovaný seznam jednou ročně.

3.  Pouze členský stát původu má právo změnit údaje, které předal ústřednímu systému, pomocí oprav nebo doplnění těchto údajů, nebo je vymazat, aniž je dotčeno vymazávání prováděné na základě článku  8 nebo čl. 12 odst. 1.

4.  Jestliže se členský stát nebo řídící orgán důvodně domnívá, že údaje zaznamenané v ústředním systému jsou věcně nepřesné, oznámí to bez odkladu členskému státu původu.

Jestliže se členský stát důvodně domnívá, že údaje byly zaznamenány do ústředního systému v rozporu s tímto nařízením, oznámí to bez odkladu Komisi a členskému státu původu. Členský stát původu zkontroluje dané údaje a v případě nutnosti je bez odkladu opraví nebo vymaže.

5.  Řídící orgán nepředá ani nezpřístupní údaje zaznamenané v ústředním systému orgánům žádné třetí země, pokud není výslovně zmocněn tak učinit v rámci dohody uzavřené Společenstvím o kritériích a mechanismech určování státu příslušného pro posuzování žádosti o mezinárodní ochranu.

Článek 21

Uchovávání záznamů

1.  Řídící orgán uchovává záznamy o všech úkonech zpracování údajů v rámci ústředního systému. Tyto záznamy vypovídají o účelu přístupu, o datu a čase, o předaných údajích, o údajích použitých pro dotazování, o názvu úřadu, který údaje vložil nebo vyhledával, a o jménech odpovědných osob.

2.  Tyto záznamy lze použít pouze pro sledování přípustnosti zpracovávání údajů za účelem ochrany údajů a pro zajištění bezpečnosti údajů na základě článku 19. Záznamy musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a smazány po uplynutí jednoho roku  od vypršení doby uchovávání údajů uvedené v článku 8 a čl. 12 odst. 1 , pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.

3.  Každý členský stát přijme v souvislosti se svým vnitrostátním systémem opatření nezbytná k dosažení cílů stanovených v odstavcích 1 a 2. Každý členský stát navíc vede záznamy o pracovnících řádně zmocněných k vkládání nebo získávání údajů.

Článek 22

Odpovědnost

1.  Každá osoba nebo členský stát poškozený následkem protiprávního zpracování nebo jakéhokoli jednání neslučitelného s tímto nařízením je oprávněn obdržet náhradu škody od členského státu odpovědného za způsobenou škodu. Tento členský stát se zcela nebo částečně zprostí své odpovědnosti, pokud prokáže, že neodpovídá za událost vedoucí ke vzniku škody.

2.  Pokud nesplnění povinností plynoucích z tohoto nařízení členským státem způsobí škodu ústřednímu systému, je tento členský stát za takovou škodu odpovědný, kromě případu, kdy řídící orgán nebo jiný členský stát neučinily přiměřené kroky s cílem předejít této škodě nebo zmírnit její následky.

3.  Uplatnění nároku na náhradu škody členského státu za škodu uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí vnitrostátními právními předpisy žalovaného členského státu.

Článek 23

Práva zúčastněných osob

1.  Každou osobu, které se týká toto nařízení, informuje členský stát původu písemně a v případě potřeby ústně, v jazyce, jemuž rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, o

   a) totožnosti správce a případně jeho zástupce;
   b) účelu, pro který budou údaje o této osobě zpracovány v Eurodacu včetně popisu cílů dublinského nařízení, v souladu s článkem 4 uvedeného nařízení;
   c) příjemci údajů;
   d) povinnosti nechat si sejmout otisky prstů, pokud jde o osoby uvedené v článcích 6 nebo 10;
   e) právu na přístup k údajům, které se týkají, a právu žádat opravu nepřesných údajů, které se týkají, nebo vymazání údajů, které se týkají a které byly zpracovány v rozporu se zákonem, jakož i vymazání postupů při uplatňování těchto práv včetně kontaktních údajů osoby zodpovědné za zpracování a vnitrostátních dozorčích orgánů podle článku 24, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany osobních údajů.

Pokud jde o osobu uvedenou v článcích  6 nebo 10, jsou jí informace uvedené v prvním pododstavci poskytnuty při snímání otisků prstů.

Pokud jde o osobu uvedenou v článku 13, jsou jí informace uvedené v prvním pododstavci poskytnuty nejpozději do doby, kdy jsou údaje vztahujících se k této osobě předány ústřednímu systému. Tato povinnost neplatí, pokud se poskytnutí těchto informací ukáže jako nemožné nebo pokud by vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Je-li osoba, na niž se vztahuje toto nařízení, nezletilá osoba, poskytne jí členský stát informace způsobem přiměřeným jejímu věku.

2.  V každém členském státě může každá zúčastněná osoba v souladu s právními předpisy a postupy daného členského státu vykonávat práva stanovená článkem 12 směrnice 95/46/ES.

Aniž je dotčena povinnost poskytnout další informace v souladu s čl. 12 písm. a) směrnice 95/46/ES, má zúčastněná osoba právo obdržet informace o údajích, které se jí týkají a které jsou zaznamenány v ústředním systému, a o členském státě, který je předal ústřednímu systému. Tento přístup k údajům může být umožněn pouze členským státem.

3.  V každém členském státě může každá osoba žádat o opravu údajů, které jsou věcně nesprávné, nebo o vymazání údajů zaznamenaných nedovoleně. Opravu a vymazání provede bez zbytečného odkladu členský stát, který údaje předal, v souladu s vnitrostátními předpisy a postupy.

4.  Pokud je právo na opravu a vymazání vykonáváno v jiném členském státě, než který předal údaje, spojí se orgány tohoto členského státu s orgány uvedeného členského státu nebo států, aby mohly zkontrolovat správnost údajů a dovolenost jejich předání a zaznamenání v   ústředním systému.

5.  Pokud vyjde najevo, že údaje zaznamenané v   ústředním systému  jsou věcně nesprávné nebo byly zaznamenány nedovoleně, členský stát, který je předal, údaje opraví nebo vymaže v souladu s čl. 20 odst. 3. Tento členský stát zúčastněné osobě bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že provedl opravu nebo vymazání údajů, které se jí týkají.

6.  Jestliže členský stát, který předal údaje, nesouhlasí s tím, že údaje zaznamenané v ústředním systému jsou věcně nesprávné nebo byly zaznamenány nedovoleně, sdělí bez zbytečného odkladu písemně zúčastněné osobě důvody, proč nehodlá tyto údaje opravit nebo vymazat.

Tento členský stát také zúčastněné osobě poskytne poučení o krocích, které může učinit, nepřijme-li poskytnuté vysvětlení včetně informací, jak podat žalobu nebo případně stížnost příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu, a o veškeré finanční nebo jiné pomoci dostupné v souladu s právními předpisy a postupy daného členského státu.

7.  Každá žádost podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat všechny podrobnosti nutné k určení totožnosti zúčastněné osoby, včetně otisků prstů. Tyto údaje se použijí výhradně k umožnění výkonu práv uvedených v odstavcích 2 a 3 a jsou zničeny ihned poté.

8.  Příslušné orgány členských států aktivně spolupracují na bezodkladném uplatnění práv stanovených v odstavcích 3, 4 a 5.

9.  Požádá-li zúčastněná osoba o poskytnutí údajů, které se jí týkají, v souladu s odstavcem 2, příslušný orgán uchová písemný záznam o této žádosti a neprodleně jej zpřístupní vnitrostátním dozorčím orgánům uvedeným v článku 24, pokud o něj požádají.

10.  V každém členském státě pomáhá jeho dozorčí orgán v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice 95/46/ES zúčastněné osobě při výkonu jejích práv.

11.  Kontrolní orgán členského státu, který předal údaje, a dozorčí orgán členského státu, ve kterém se nachází zúčastněná osoba, této osobě pomáhají, a pokud o to požádá, radí jí při výkonu jejích práv na opravu nebo vymazání údajů. Oba tyto dozorčí orgány za tímto účelem spolupracují. Žádosti o takovouto spolupráci mohou být podány dozorčím orgánům členského státu, ve kterém se nachází zúčastněná osoba, a ty je předají orgánu členského státu, který předal údaje.

12.  V každém členském státě může každá osoba v souladu s právními předpisy a postupy daného členského státu podat žalobu nebo případně stížnost příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu, pokud je jí odepřeno právo přístupu stanovené v odstavci 2.

13.  Každá osoba může v souladu s právními předpisy, nařízeními a postupy členského státu, který předal údaje, podat žalobu nebo, je-li to vhodné, stížnost příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu ohledně údajů, které se k ní vztahují a jsou zaznamenány v ústředním systému, za účelem výkonu svých práv podle odstavce 3. Povinnost dozorčích orgánů členských států pomáhat a, pokud o to požádá, radit zúčastněné osobě v souladu s odstavcem 11 trvá během celého řízení

Článek 24

Dozor vykonávaný  dozorčími orgány členských států

1.  Každý členský stát zajistí, aby jeho dozorčí orgán nebo orgány zřízené podle čl. 28 odst. 1 směrnice 95/46/ES dohlížely nezávisle a v souladu s ║vnitrostátními předpisy na zákonnost zpracování osobních údajů daným členským státem v souladu s tímto nařízením, včetně jejich předání ústřednímu systému .

2.  Každý členský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní dozorčí orgán nebo orgány měly možnost poradit se s osobami s dostatečnými znalostmi v oboru daktyloskopie.

Článek 25

Dozor vykonávaný Evropským inspektorem ochrany údajů

1.  Evropský inspektor ochrany údajů kontroluje, zda jsou činnosti řídícího orgánu související se zpracováváním osobních údajů prováděny v souladu s tímto nařízením. Odpovídajícím způsobem se použijí povinnosti a pravomoci uvedené v článku 46 a 47 nařízení (ES) č. 45/2001. Evropský inspektor ochrany údajů může vyžadovat od řídícího orgánu jakékoli informace, které lze považovat za nezbytné k výkonu funkcí, jež mu byly svěřeny podle uvedeného nařízení.

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností řídícího orgánu souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, ║Komisi, řídícímu orgánu a vnitrostátním dozorčím orgánům. Řídící orgán má možnost se k zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

Článek 26

Spolupráce dozorčích orgánů členských států a Evropského inspektora ochrany údajů

1.  Vnitrostátní dozorčí orgány a Evropský inspektor ochrany údajů v rozsahu svých pravomocí aktivně spolupracují v rámci svých povinností a zajišťují koordinovaný dohled nad Eurodacem.

2.  V rozsahu svých pravomocí si vyměňují důležité informace, vzájemně si pomáhají při provádění auditů a inspekcí, posuzují potíže vznikající při výkladu a uplatňování tohoto nařízení, zkoumají obtíže s výkonem nezávislého dohledu nebo při výkonu práv zúčastněných osob, vypracovávají harmonizované návrhy společných řešení všech obtíží a podle potřeby prosazují informovanost o právech na ochranu údajů.

3.  Za tím účelem se vnitrostátní dozorčí orgány ║a Evropský inspektor ochrany údajů setkávají nejméně dvakrát ročně. Náklady na tato setkání nese a jejich organizaci zajišťuje Evropský inspektor ochrany údajů. Na prvním setkání se přijme jednací řád. Podle potřeby budou společně vypracovány další pracovní metody. Společná zpráva o činnostech se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a řídícímu orgánu jednou za dva roky.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

Náklady

1.  Náklady vydané ve spojení se zřízením a činností ústředního systému a komunikační infrastruktury  jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

2.  Náklady na vnitrostátní jednotky a náklady na jejich připojení k ústřednímu systému jsou hrazeny jednotlivými členskými státy.

Článek 28

Výroční zpráva: sledování a hodnocení

1.  Řídící orgán  předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o činnostech ústředního systému. Výroční zpráva obsahuje informace o řízení a výkonu Eurodacu v porovnání s předem určenými kvantitativními ukazateli úkolů uvedených v odstavci 2.

2.  Řídící orgán zajistí fungování postupů ke sledování činnosti ústředního systému vzhledem k cílům týkajícím se výsledků, efektivity nákladů a kvality služeb.

3.  Pro účely technické údržby, vypracovávání zpráv a statistik má řídící orgán přístup k nezbytným informacím, které se týkají zpracovávání údajů v ústředním systému.

4.  Jednou za dva roky předloží řídící orgán Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o technickém fungování ústředního systému, včetně jeho zabezpečení.

5.  Tři roky po zahájení uplatňování tohoto nařízení podle čl. 33 odst. 2 a poté každé čtyři roky předloží Komise celkové hodnocení Eurodacu posuzující dosažené výsledky vzhledem k cílům a hodnotící trvalou platnost základních zásad, uplatňování tohoto nařízení ve vztahu k ústřednímu systému a jeho zabezpečení a důsledky pro budoucí provoz. Komise předloží hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Členské státy poskytují řídícímu orgánu a Komisi informace nezbytné k vypracování zpráv podle odstavců 4 a 5.

7.  Řídící orgán poskytuje Komisi informace nezbytné k vypracování celkových hodnocení podle odstavce 5.

Článek 29

Sankce

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby se na jakékoli použití údajů vložených do ústředního systému  v rozporu s účelem Eurodacu stanoveným v čl. 1 odst. 1 vztahovaly účinné, přiměřené a odrazující sankce, včetně správních nebo trestních sankcí v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 30

Územní působnost

Ustanovení tohoto nařízení nejsou použitelná na územích, pro která neplatí dublinské nařízení.

Článek 31

Přechodná ustanovení

Údaje blokované v ústředním systému podle článku 12 nařízení ║ (ES) č. 2725/2000 se odblokují a označí v souladu s čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení dne stanoveného v čl. 33 odst. 2.

Článek 32

Zrušení

Nařízení ║(ES) č. 2725/2000 ║a ║(ES) č. 407/2002 ║se zrušují s účinkem ode dne stanoveného v čl. 33 odst. 2 tohoto nařízení.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 33

Platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropskýé unie.

2.  Toto nařízení je použitelné ode dne, který Komise vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie poté, co budou splněny tyto podmínky:

   a) každý členský stát oznámí Komisi, že učinil technická opatření nezbytná k předávání údajů ústřednímu systému v souladu s tímto nařízením; a
   b) Komise učiní technická opatření nezbytná k zahájení provozu ústředního systému  v souladu s tímto nařízením.

3.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi provedení opatření uvedených v odst. 2 písm. a) ║, nejpozději však 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

4.  Během přechodného období uvedeného v čl. 4 odst. 4 se odkazy na řídící orgán v tomto nařízení považují za odkazy na Komisi.

║Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V ║ dne ║

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009.
(2) Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1.
(3) Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 1.
(4) Úř. věst. L ....
(5) Úř. věst. L 304, 30.9.2004, s. 12.
(6) Úř. věst. L 16, 23. 1. 2004, s. 44.
(7) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(8) Úř. věst. L  8, 12.1.2001, s. 1.
(9) Úř. věst. L 12, 17.1.2004, s. 47.


PŘÍLOHA I

Datový formát pro výměnu údajů o otiscích prstů

Je předepsán tento formát pro výměnu údajů o otiscích prstů:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, ver. 3, červen 2001 (INT-1)  a jakékoli další verze této normy.

Norma pro kódy členských států

Použije se tato norma ISO : ISO 3166 – dvoupísmenný kód.


PŘÍLOHA II

Zrušená nařízení

(uvedená v článku 32)

Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000

Nařízení Rady (ES) č. 407/2002

(Úř. věst. L 316, 15.12.2000, s. 1.)

(Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 1.)


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2725/2000

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 4

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 2

Článek 2

Článek 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 3

Článek 5

Čl. 3 odst. 4

-

Čl. 4 odst. 1

Čl. 6 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

-

Čl. 4 odst. 3

Čl. 6 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 6 odst. 5

Čl. 4 odst. 5

Čl. 6 odst. 6

Čl. 4 odst. 6

Čl. 17 odst. 4

Čl. 4 odst. 7

-

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Čl. 11 odst. 1 až 4

Čl. 13 odst. 1 až 4

Čl. 11 odst. 5

-

Článek 12

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Článek 14

Článek 19

Článek 15

Článek 20

Článek 16

Článek 21

Článek 17

Článek 22

Článek 18

Článek 23

Článek 19

Článek 24

Článek 20

Článek 25

Článek 21

Článek 27

Článek 22

-

Článek 23

-

Článek 24

Článek 28

Článek 25

Článek 29

Článek 26

Článek 30

Článek 27

Článek 33

-

Příloha II

Nařízení (ES) č. 407/2002

Toto nařízení

Článek 1

-

Článek 2

Článek 16

Článek 3

Článek 17

Článek 4

Článek 18

Čl. 5 odst. 1

Čl. 3 odst. 3

Příloha I

Příloha I

Příloha II

-

Právní upozornění - Ochrana soukromí