Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0283/2009

Teksty złożone :

A6-0283/2009

Debaty :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Głosowanie :

PV 07/05/2009 - 9.7
CRE 07/05/2009 - 9.7

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0378

Teksty przyjęte
PDF 538kWORD 291k
Czwartek, 7 maja 2009 r. - Strasburg
Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (przekształcenie)***I
P6_TA(2009)0378A6-0283/2009
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany
 Załącznik
 Załącznik
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0825),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 1a traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0475/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 3 kwietnia 2009 r. skierowane do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 80 a ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 80 a i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0283/2009),

A.   mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do niezmienionych przepisów istniejących tekstów wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz w wersji zawierającej dostosowania techniczne zatwierdzone przez Komisję Prawną, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania  rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca](przekształcenie)
P6_TC1-COD(2008)0242

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 akapit pierwszy  pkt 1 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji║,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącym ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej(2) oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 407/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającym niektóre zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej(3) – mają być wprowadzone zasadnicze zmiany.Dla zachowania przejrzystości, rozporządzenia te powinny zostać przekształcone.

(2)  Wspólna polityka azylowa, w tym wspólny europejski system azylowy, stanowi jedno z osiągnięć, do których doprowadzić ma realizacja celu Unii Europejskiej zakładającego stopniowe ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, otwartej dla tych, którzy ▌ słusznie szukają ochrony międzynarodowej we Wspólnocie.

(3)  Pierwszy faza tworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, który powinien w dłuższej perspektywie doprowadzić do wspólnej procedury i jednolitego statusu dla osób, które uzyskały azyl, obowiązujących w całej Unii, została już obecnie zrealizowana. Rada Europejska zebrana w dniu 4 listopada 2004 r. przyjęła program haski, w którym wyznaczono cele do osiągnięcia w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w latach 2005-2010. W tym kontekście w programie haskim wezwano Komisję ║ do zakończenia oceny aktów prawnych przyjętych w ramach tej pierwszej fazy oraz przedłożenia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu aktów i środków, które mają zostać przyjęte w ramach drugiej fazy, tak by mogły zostać przyjęte przed 2010 r.

(4)  W celu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) […/…] ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca(4), konieczne jest ustalenie tożsamości osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową  oraz osób zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem granic zewnętrznych Wspólnoty. Pożądane jest również, w celu skutecznego stosowania  rozporządzenia ║ (WE) nr […/…], w szczególności jego art. 18 ust. 1 lit. b) i d), umożliwienie każdemu z państw członkowskich sprawdzenia, czy obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  przebywający nielegalnie na jego terytorium wystąpił o ochronę międzynarodową  w innym państwie członkowskim.

(5)  Odciski palców stanowią ważny element w dokładnym ustalaniu tożsamości takich osób. Konieczne jest ustanowienie systemu do porównywania ich odcisków palców.

(6)  W tym celu niezbędne jest ustanowienie systemu nazwanego "Eurodac", składającego się z centralnej  systemu centralnego, który będzie obsługiwał skomputeryzowaną centralną bazę danych o odciskach palców, a także elektronicznych środków transmisji danych między państwami członkowskimi a  systemem centralnym.

(7)  W celu zapewnienie równego traktowania wszystkich wnioskodawców oraz osób korzystających z ochrony międzynarodowej, jak również w celu zagwarantowania spójności z obecnym dorobkiem prawnym UE w dziedzinie azylu, w szczególności z dyrektywą Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony(5), a także rozporządzeniem (WE) nr [.../...], należy rozszerzyć zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia w celu objęcia nim osób ubiegających się o ochronę uzupełniającą oraz osób korzystających z ochrony uzupełniającej.

(8)  Niezbędne jest również wprowadzenie dla państw członkowskich wymogu  niezwłocznego  pobierania  i przesyłania   danych  o odciskach palców każdej osoby ubiegającej się o  ochronę międzynarodową  oraz każdego  obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca  zatrzymanego w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy zewnętrznej państwa członkowskiego, jeżeli ukończyli oni czternaście lat.

(9)  Konieczne jest precyzyjne określenie reguł przesyłania danych o takich odciskach palców do systemu centralnego, zapisu takich danych oraz innych właściwych danych w systemie centralnym, ich przechowywania, porównywania z innymi danymi o odciskach palców, przesyłania wyników takich porównań oraz oznaczania i usuwania zapisanych danych; reguły te mogą być zróżnicowane dla różnych kategorii obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców oraz powinny być dostosowane do ich sytuacji.

(10)  Okres przechowywania danych  o odciskach palców  powinien być krótszy w niektórych szczególnych sytuacjach, w przypadku gdy nie ma potrzeby ich przechowywania przez tak długi czas. Dane o odciskach palców powinny być usuwane natychmiast po uzyskaniu przez  obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców  obywatelstwa państwa członkowskiego.

(11)  Okres przechowywania danych o odciskach palców powinien być krótszy w niektórych szczególnych sytuacjach, w przypadku gdy nie ma potrzeby ich przechowywania przez tak długi czas. Dane o odciskach palców powinny być usuwane natychmiast po uzyskaniu przez obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców obywatelstwa państwa członkowskiego lub pozwolenia na pobyt długoterminowy w państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi(6).

(12)  Dane dotyczące tych osób, których odciski palców zostały pierwotnie zapisane w systemie Eurodac, kiedy złożyły one wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej i którym udzielono ochrony międzynarodowej w państwie członkowskim powinny być przechowywane, by umożliwić porównywanie ich z danymi zapisywanymi przy składaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

(13)  W okresie przejściowym odpowiedzialność za zarządzanie systemem centralnym i infrastrukturą komunikacyjną powinna w dalszym ciągu spoczywać na Komisji. W perspektywie długoterminowej i po dokonaniu oceny skutków, obejmującej dogłębną analizę rozwiązań alternatywnych pod kątem finansowym, operacyjnym i organizacyjnym, należy ustanowić organ zarządzający odpowiedzialny za te zadania.

(14)  Niezbędne jest wyraźne ustalenie obowiązków  odpowiednio  Komisji  i organu zarządzającego  w odniesieniu do  systemu  centralnego  oraz infrastruktury komunikacyjnej  i  obowiązków  państw członkowskich w zakresie dotyczącym wykorzystania i ochrony zapisanych danych, dostępu do nich i ich korygowania.

(15)  Podczas gdy odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty w związku z obsługą systemu Eurodac będzie regulowana odpowiednimi postanowieniami Traktatu, niezbędne jest ustanowienie szczególnych przepisów dotyczących odpowiedzialności pozaumownej państw członkowskich w związku z obsługą tego systemu.

(16)  Zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu cel proponowanych działań, mianowicie stworzenie systemu do porównywania danych o odciskach palców w celu wspomożenia wdrażania polityki azylowej Wspólnoty, nie może być, ze względu na swoją naturę, w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie i dlatego może być lepiej osiągnięty przez Wspólnotę. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(17)  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych(7) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie  na mocy niniejszego rozporządzenia.

(18)  Zasady ustanowione w dyrektywie 95/46/WE, dotyczące ochrony praw i wolności jednostek, a zwłaszcza ich prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych należy uzupełnić lub sprecyzować, szczególnie w zakresie dotyczącym niektórych sektorów.

(19)  Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez instytucje i organy wspólnotowe podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(8). Należy jednakże wyjaśnić pewne kwestie dotyczące odpowiedzialności za przetwarzanie danych i nadzoru nad ochroną danych.

(20)  Krajowe organy nadzorcze powinny monitorować, czy państwa członkowskie przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem, podczas gdy Europejski Inspektor Ochrony Danych, powołany na mocy decyzji 2004/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ║(9), powinien monitorować działalność instytucji i organów wspólnotowych związaną z przetwarzaniem danych osobowych, ze względu na ograniczony zakres zadań instytucji i organów wspólnotowych w odniesieniu do samych danych.

(21)  Należy  w regularnych odstępach czasu  monitorować i oceniać rezultaty uzyskiwane dzięki systemowi Eurodac.

(22)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić system skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar nakładanych za wykorzystanie danych wprowadzonych do systemu centralnego w sposób sprzeczny z celem systemu Eurodac.

(23)  Państwa członkowskie powinny być informowane o stanie konkretnych procedur azylowych w celu ułatwienia odpowiedniego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…].

(24)  W niniejszym rozporządzeniu respektuje się prawa podstawowe oraz musi być ono stosowane zgodnie z tymi prawami, przestrzega się w nim również zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie ma w szczególności zapewnić pełne poszanowanie zasady ochrony danych osobowych oraz prawa do azylu, jak również wspierać stosowanie art. 8 i 18 karty.

(25)  Właściwe jest ograniczenie terytorialnego zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia tak, aby pokrywał się on z terytorialnym zakresem stosowania  rozporządzenia (WE) nr […/…],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Cel systemu Eurodac

1.  Niniejszym ustanawia się system o nazwie "Eurodac", który ma pomagać w ustaleniu , które państwo członkowskie, zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr […/…], odpowiada za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową  złożonych w państwie członkowskim  przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca  , jak również  w pozostałym zakresie ułatwić stosowanie powyższego  rozporządzenia ║ na warunkach określonych w powyższym rozporządzeniu.

2.  Bez uszczerbku dla możliwości korzystania z danych przeznaczonych do systemu Eurodac przez państwo członkowskie pochodzenia w bazach danych ustanowionych na mocy prawa tego państwa członkowskiego, dane o odciskach palców i inne dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie Eurodac tylko w celach określonych w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr .../.... [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca].

Artykuł 2

Definicje

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia :

   a) "rozporządzenie dublińskie" oznacza  rozporządzenie (WE) nr […/…] [ustanawiające kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca];
   b) "osoba ubiegająca się o  ochronę międzynarodową  " oznacza c  obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca , który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, w sprawie którego nie podjęto jeszcze prawomocnej decyzji;

c)   "państwo członkowskie pochodzenia" oznacza:

   (i) w odniesieniu do osoby  objętej zakresem art. 6  państwo członkowskie, które przesyła dane osobowe do  systemu  centralnego i otrzymuje wyniki porównania;
   (ii) w odniesieniu do osoby objętej zakresem art. 10 państwo członkowskie, które przesyła dane osobowe do  systemu  centralnego;
   (iii) w odniesieniu do osoby objętej zakresem art. 13 państwo członkowskie, które przesyła takie dane do  systemu  centralnego i otrzymuje wyniki porównania;
   d) uchodźca"  "osoba, której udzielono ochrony międzynarodowej'  oznacza  obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, co do którego uznano ,że potrzebuje on ochrony międzynarodowej w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy ║ 2004/83/WE;
   e) "trafienie" oznacza, że dane o odciskach palców określonej osoby przekazane przez państwo członkowskie zostały w  systemie  centralnym porównane i przynajmniej jednokrotnie skojarzone z danymi o odciskach palców zapisanymi w  bazie danych , co nie zwalnia państwa członkowskie z obowiązku natychmiastowego sprawdzenia wyników porównania na podstawie art. 17 ust. 4.

2.  Pojęcia zdefiniowane w art. 2 dyrektywy 95/46/WE mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu.

3.  O ile nie ustalono inaczej, pojęcia zdefiniowane w art. 2  rozporządzenia  dublińskiego mają takie samo znaczenie w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 3

Architektura systemu i podstawowe zasady

1.  Na system Eurodac składają się:

  a) skomputeryzowana centralna baza danych o odcisków palców (system centralny) złożona z
   jednostki centralnej,
   systemu zachowania ciągłości funkcjonowania;
   b) infrastruktury komunikacyjnej między systemem centralnym i państwami członkowskimi zapewniającej szyfrowaną wirtualną sieć służącą do przekazywania danych systemu Eurodac (infrastruktura komunikacyjna).

2.  Każde państwo członkowskie ma jeden wyznaczony krajowy system danych (krajowy punkt dostępu), który łączy się z systemem centralnym.

3.  Dane osób objętych zakresem art. 6, 10 i 13, przetwarzane przez  system  centralny, przetwarzane są w imieniu państwa członkowskiego pochodzenia na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu  oraz są rozdzielane za pomocą odpowiednich środków technicznych.

4.  Przepisy regulujące działanie systemu Eurodac mają również zastosowanie do operacji przeprowadzanych przez państwa członkowskie, począwszy od przesyłania danych do  systemu centralnego, aż do wykorzystania wyników porównania.

5.  Procedurę pobierania odcisków palców ustala się  i stosuje  zgodnie z praktyką obowiązującą w danym państwie członkowskim i zgodnie z gwarancjami ustanowionymi w  Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak również w  europejskiej konwencji praw człowieka oraz w konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka

Artykuł 4

Zarządzanie operacyjne przez organ zarządzający

1.  Po okresie przejściowym odpowiedzialność za zarządzanie operacyjne systemem Eurodac spoczywać będzie na organie zarządzającym, finansowanym z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Organ zarządzający zapewnia, we współpracy z państwami członkowskimi, by w systemie centralnym stosowane były zawsze, gdy przemawiają za tym wyniki analizy kosztów i korzyści, najlepsze z dostępnych technologii.

2.  Organ zarządzający odpowiada również za następujące zadania związane z infrastrukturą komunikacyjną:

   a) nadzór;
   b) bezpieczeństwo;
   c) koordynacja stosunków między państwami członkowskimi i dostawcą.

3.  Komisja odpowiada za wszystkie pozostałe zadania związane z infrastrukturą komunikacyjną, w szczególności:

   a) zadania związane z wykonaniem budżetu;
   b) zakupy i odnawianie;
   c) sprawy umowne.

4.  W okresie przejściowym do czasu przejęcia odpowiedzialności przez organ zarządzający Komisja odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem Eurodac.

5.  Zarządzanie operacyjne systemem Eurodac polega na realizacji wszystkich zadań niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania tego systemu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności prac konserwacyjnych i technicznych udoskonaleń niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej jakości funkcjonowania systemu, co dotyczy w szczególności czasu niezbędnego na przeprowadzenie wyszukiwania w systemie centralnym.

6.  Bez uszczerbku dla art. 17 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich organ zarządzający stosuje właściwe reguły tajemnicy zawodowej lub nakłada inne równoważne obowiązki dotyczące zachowania poufności na wszystkich swoich pracowników zobowiązanych do pracy z danymi z systemu Eurodac. Wymóg ten obowiązuje również po tym, gdy osoby te przeniosły się na inne stanowisko, ustało ich zatrudnienie lub zakończyły swoją działalność.

7.  Organem zarządzającym, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu jest organ zarządzający właściwy ds. Eurodac, SIS II i VIS.

8.  Powołanie organu zarządzającego oraz interoperacyjność poszczególnych baz danych, w zakresie których organ ten ma uprawnienia, odbywa się bez uszczerbku dla osobnego i niezależnego działania tych baz danych.

Artykuł 5

Statystyki

Organ zarządzający  opracowuje co  miesiąc  dane statystyczne dotyczące pracy  systemu centralnego , wskazujące  w szczególności:

   a) liczbę przesłanych zestawów danych dotyczących osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową  oraz osób, o których mowa w art. 10 ║ 1 i art. 13 ║ ;
   b) liczbę trafień w odniesieniu do osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową , które złożyły wniosek o  udzielenie ochrony międzynarodowej  w innym państwie członkowskim;
   c) liczbę trafień w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 10 ║, które następnie złożyły wniosek o  udzielenie ochrony międzynarodowej  ;
   d) liczbę trafień w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 13 ║, które wcześniej złożyły wniosek o  udzielenie ochrony międzynarodowej  w innym państwie członkowskim;
   e) liczbę danych o odciskach palców, których  system  centralny musiał  wielokrotnie  zażądać od państw członkowskich pochodzenia, ponieważ dane o odciskach palców przesłane za pierwszym razem nie pozwalały na porównanie przy użyciu skomputeryzowanego systemu rozpoznawania odcisków palców;
   f) liczbę zestawów danych oznaczonych zgodnie z art. 14 ust. 1;
   g) liczbę trafień w stosunku do osób, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Pod koniec każdego roku przygotowuje się dane statystyczne w formie zestawienia miesięcznych statystyk za ten rok, włącznie ze wskazaniem liczby osób, w odniesieniu do których odnotowano trafienia na podstawie lit. b), c), d) i g).

W statystykach dane przedstawiane są z podziałem na poszczególne państwa członkowskie.

ROZDZIAŁ II

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O  OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Artykuł 6

Pobieranie, przesyłanie i porównywaniedanych o odciskach palców

1.  Każde państwo członkowskie w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku określonego w art. 20 ust. 2 rozporządzenia dublińskiego pobiera odciski wszystkich palców od każdej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową w wieku co najmniej 14 lat i w ciągu 24 godzin od pobrania tych odcisków przesyła dane o odciskach palców, wraz z danymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b)-g) niniejszego rozporządzenia do systemu centralnego.

W drodze wyjątku w przypadkach, w których odciski palców zostały poważnie, lecz jedynie tymczasowo uszkodzone i nie mogą być źródłem odpowiednich danych o odciskach palców, lub w przypadkach, w których istnieje konieczność wprowadzenia okresu kwarantanny z powodu poważnej choroby zakaźnej, termin 48 godzin na pobranie odcisków palców od osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, o których mowa w tym ustępie, można wydłużyć do maksymalnie trzech tygodni. W uzasadnionych i sprawdzonych przypadkach siły wyższej państwa członkowskie mogą również wydłużyć termin 48 godzin o czas występowania tych okoliczności. Termin 24 godzin na przesłanie wymaganych danych stosuje się odpowiednio.

2.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową przybywa do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w następstwie przekazania na mocy art. 23 rozporządzenia dublińskiego, odpowiedzialne państwo członkowskie, zgodnie z wymogami łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający, jedynie zaznacza fakt udanego przekazania właściwych danych zapisanych w systemie centralnym na mocy art. 7 niniejszego rozporządzenia. Informacje te przechowywane są zgodnie z art. 8 w celu przekazywania ich na mocy ust. 5 niniejszego artykułu.

3.  Państwo członkowskie, które przyjmuje odpowiedzialność zgodnie z art. 17 rozporządzenia dublińskiego, zaznacza ten fakt w odniesieniu do właściwych danych zapisanych w systemie centralnym na mocy art. 7 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wymogami komunikacji elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający. Informacje te przechowywane są zgodnie z art. 8 w celu przekazywania ich na mocy ust. 6 niniejszego artykułu.

4.  Dane o odciskach palców w rozumieniu art. 7 lit. a, przesłane przez którekolwiek z państw członkowskich, są  automatycznie  porównywane z danymi o odciskach palców przesłanymi przez inne państwa członkowskie i przechowywanymi już w  systemie  centralnym.

5.  System  centralny zapewnia, na wniosek państwa członkowskiego, by zakres porównania,o którym mowa w ust. 4, oprócz danych z innych państw członkowskich, obejmował dane o odciskach palców wcześniej przesłane przez to państwo członkowskie.

6.  System centralny automatycznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do państwa członkowskiego pochodzenia. W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła on wszystkie zestawy danych odpowiadające trafieniu oraz dane, o których mowa w art. 7 lit. a)-g) w odpowiednich przypadkach łącznie z oznaczeniem, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Artykuł 7

Recording of data

W  systemie  centralnym zapisywane są tylko następujące dane:

   a) dane o odciskach palców;

b)   państwo członkowskie pochodzenia, miejsce i data złożenia wniosku o  przyznanie ochrony międzynarodowej;

   c) płeć;
   d) numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;
   e) data pobrania odcisków palców;
   f) data przesłania danych do  systemu  centralnego;
   g) numer identyfikacyjny operatora.

Artykuł 8

Przechowywanie danych

Każdy zestaw danych, o którym mowa w art. 7 jest przechowywany w  systemie  centralnym przez okres dziesięciu lat od daty pobrania odcisków palców.

Po upływie tego okresu  system  centralny automatycznie usuwa te dane z  systemu  centralnego.

Artykuł 9

Wcześniejsze usunięcie danych

1.  Dane odnoszące się do osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z państw członkowskich lub której państwo członkowskie wydało pozwolenie na pobyt długoterminowy zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE przed upływem okresu, o którym mowa w art. 8 niniejszego rozporządzenia, usuwa się z systemu centralnego, zgodnie z art. 20 ust. 3, zaraz po tym, gdy państwo członkowskie pochodzenia uzyska informację, że dana osoba uzyskała takie obywatelstwo lub wydano jej takie pozwolenie.

2.  System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyny określonej w ust. 1, danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 6 lub 10.

ROZDZIAŁ III

 OBYWATELE KRAJÓW TRZECICH LUB BEZPAŃSTWOWCY  ZATRZYMANI W ZWIĄZKU Z NIELEGALNYM PRZEKROCZENIEM GRANICY ZEWNĘTRZNEJ

Artykuł 10

Pobieranie i przesyłanie odcisków palców

1.  Każde państwo członkowskie, zgodnie z zabezpieczeniami ustanowionymi w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, ▌ pobiera odciski wszystkich palców od wszystkich obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców w wieku co najmniej 14 lat, którzy przybyli z kraju trzeciego, zostali zatrzymani przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem lądowej, morskiej lub powietrznej granicy tego państwa członkowskiego oraz nie zostali zawróceni, w ciągu 48 godzin od terminu zatrzymania.

2.  Dane państwo członkowskie w ciągu 24 godzin od pobrania odcisków palców od obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców, o których mowa w ust. 1, przesyła do systemu centralnego następujące dane dotyczące tych osób:

   a) dane o odciskach palców;

b)   państwo członkowskie pochodzenia, miejsce i data zatrzymania;

   c) płeć;
   d) numer referencyjny użyty przez państwo członkowskie pochodzenia;
   e) data pobrania odcisków palców;
   f) data przesłania danych do  systemu  centralnego;
   g) numer identyfikacyjny operatora.

W drodze wyjątku w przypadkach, w których odciski palców zostały poważnie, lecz jedynie tymczasowo uszkodzone i nie mogą być źródłem odpowiednich danych o odciskach palców, lub w przypadkach, w których istnieje konieczność wprowadzenia okresu kwarantanny z powodu poważnej choroby zakaźnej, termin 48 godzin na pobranie odcisków palców od obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców, o których mowa w ust. 1, można wydłużyć do maksymalnie trzech tygodni. W uzasadnionych i sprawdzonych przypadkach siły wyższej państwa członkowskie mogą również wydłużyć termin 48 godzin o czas występowania tych okoliczności. Termin 24 godzin na przesłanie wymaganych danych stosuje się odpowiednio.

Artykuł 11

Zapisywanie danych

1.  Dane , o których mowa w art. 10 ust. 2 są zapisywane w  systemie centralnym.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 5 dane przesyłane do  systemu  centralnego na podstawie art. 10 ust. 2 są zapisywane wyłącznie w celu porównania z danymi dotyczącymi osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową   przesłanymi później do  systemu  centralnego.

 System  centralny nie porównuje danych przesłanych do tego systemu na podstawie art. 10 ust. 2 z żadnymi innymi danymi zapisanymi w  systemie centralnym  ani z danymi przesyłanymi później do  systemu  centralnego na podstawie art. 10 ust. 2.

2.  Przy porównywaniu danych osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową   przesłanych później do  systemu  centralnego z danymi , o których mowa w ust. 1, stosuje się procedury przewidziane w art. 6 ust. 4 i 6.

Artykuł 12

Przechowywanie danych

1.  Każdy zestaw danych odnoszący się do  obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, o których mowa w art. 10 ust. 1 jest przechowywany w  systemie centralnym  przez  rok  od daty pobrania odcisków palców  obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca. Po upływie tego okresu  system  centralny automatycznie usuwa te dane z  systemu centralnego.

2.  Dane odnoszące się do obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, o których mowa w art. 10 ust. 1, zostają usunięte z systemu centralnego zgodnie z art. 20 ust. 3, gdy tylko państwo członkowskie pochodzenia uzyska wiadomość o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności przed upływem ▌ okresu wspomnianego w ust. 1 niniejszego artykułu:

   a) obywatelowi kraju trzeciego lub bezpaństwowcowi  wydano dokument pobytowy;
   b) obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  opuścił terytorium państw członkowskich;
   c) obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  uzyskał obywatelstwo któregokolwiek z państw członkowskich.

3.  System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyn określonych w ust. 2 lit. a) lub b), danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10.

4.  System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyny określonej w ust. 2 lit. c), danych, które zostały wyszukane i skojarzone z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 6 lub 10.

ROZDZIAŁ IV

 OBYWATELE KRAJÓW TRZECICH LUB BEZPAŃSTWOWCY  PRZEBYWAJĄCY NIELEGALNIE W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

Artykuł 13

Porównywanie  danych o odciskach palców 

1.  W celu sprawdzenia, czy przebywający nielegalnie na jego terytorium obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  złożył wcześniej wniosek o udzielenie  ochrony międzynarodowej  w innym państwie członkowskim, każde państwo członkowskie może przesłać do  systemu  centralnego wszelkie dane o odciskach palców związane z odciskami, które mogły być pobrane od takiego  obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca  w wieku co najmniej 14 lat, wraz z numerem referencyjnym użytym przez to państwo członkowskie.

Ogólną zasadą jest, że podstawy do sprawdzenia, czy  obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  złożył wcześniej wniosek o udzielenie  ochrony międzynarodowej  w innym państwie członkowskim, występują w przypadku, gdy:

   a) obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  deklaruje, że złożył wniosek o udzielenie  ochrony międzynarodowej  , ale nie wskazuje państwa członkowskiego, w którym wniosek ten został złożony;
   b) obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  nie występuje o  ochronę międzynarodową  , ale sprzeciwia się odesłaniu do swojego kraju pochodzenia, twierdząc, że będzie tam w niebezpieczeństwie, lub
   c) obywatel kraju trzeciego lub bezpaństwowiec  w inny sposób próbuje zapobiec wydaleniu go, odmawiając współpracy w ustaleniu jego tożsamości, w szczególności nie okazując żadnych dokumentów tożsamości lub okazując fałszywe dokumenty tożsamości.

2.  W przypadku gdy państwa członkowskie uczestniczą w procedurze określonej w ust. 1, przesyłają ono do  systemu  centralnego dane o odciskach wszystkich palców lub przynajmniej palców wskazujących, albo jeśli takowych danych brak, dane o odciskach wszystkich innych palców  obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców , o których mowa w ust. 1.

3.  Dane o odciskach palców  obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca , o których mowa w ust. 1 przesyła się  do systemu centralnego  wyłącznie w celu porównania z danymi o odciskach palców osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową  , przesłanymi przez inne państwa członkowskie i zapisanymi już w  systemie centralnym.

Danych o odciskach palców takich  obywateli kraju trzeciego lub bezpaństwowców  nie zapisuje się w  systemie centralnym  ani nie są one porównywane z danymi przesłanymi do  systemu   centralnego na podstawie art. 10 ust. 2.

4.  W przypadku porównywania danych o odciskach palców przesłanych na mocy niniejszego artykułu z danymi o odciskach palców osób ubiegających się o  ochronę międzynarodową  przesłanych przez inne państwa członkowskie, które to dane zostały już zapisane w  systemie  centralnym, stosuje się procedury przewidziane w art. 6 ust. 4 i 6.

ROZDZIAŁ V

 OSOBY, KTÓRYM UDZIELONO OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ 

Artykuł 14

Oznaczanie danych

1.  Państwo członkowskie pochodzenia, które objęło ochroną międzynarodową osobę ubiegającą się ochronę międzynarodową, której dane zostały uprzednio zapisane na podstawie art. 7 w systemie centralnym, oznacza właściwe dane zgodnie z wymogami w zakresie łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający. Oznaczenie to przechowywane jest w systemie centralnym zgodnie z art. 8, w celu przekazywania go na mocy art. 6 ust. 6.

2.  Państwo członkowskie pochodzenia usuwa oznaczenie danych dotyczących obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, którego dane zostały uprzednio oznaczone zgodnie z ust. 1, jeżeli ochrona została cofnięta, wygasła lub odmówiono jej przedłużenia na podstawie art. 14 lub 19 dyrektywy ║ 2004/83/WE lub jeżeli osoba taka przestaje być uchodźcą bądź przestaje kwalifikować się do ochrony uzupełniającej na mocy – odpowiednio – art. 11 i 16 tej dyrektywy.

ROZDZIAŁ VI

WYKORZYSTANIE DANYCH, OCHRONA DANYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Artykuł 15

Odpowiedzialność za wykorzystywanie danych

1.  Państwo członkowskie pochodzenia odpowiada za zapewnienie, by:

   a) odciski palców pobierane były zgodnie z prawem;
   b) dane o odciskach palców i inne dane, o których mowa w art. 7, art. 10 ust. 2 i art. 13 ust. 2 były przesyłane do  systemu  centralnego zgodnie z prawem;
   c) dane były dokładne i aktualne w momencie przesyłania do  systemu centralnego;
   d) bez uszczerbku dla kompetencji Komisji, dane w  systemie centralnym  były zapisywane, przechowywane, poprawiane i usuwane zgodnie z prawem;
   e) wyniki porównania danych o odciskach palców przesyłane przez  system  centralny były wykorzystywane zgodnie z prawem.

2.  Zgodnie z art. 19 państwo członkowskie pochodzenia zapewnia bezpieczeństwo danych  , o których mowa  w ust. 1, przed i podczas przesyłania ich do  systemu  centralnego, jak również bezpieczeństwo danych, które otrzymuje z  system  centralnego.

3.  Państwo członkowskie odpowiada za ostateczną identyfikację danych na podstawie art. 17 ust. 4.

4.  Komisja zapewnia, aby  system centralny funkcjonował zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia . Komisja w szczególności:

   a)  przyjmuje  środki zapewniające, że osoby pracujące  z   systemem  centralnym wykorzystują dane   w nim  zapisane  tylko zgodnie z celem systemu Eurodac, ustanowionym w art. 1 ust. 1;
   b)  podejmuje  środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa  systemu  centralnego zgodnie z art. 19;
   c) zapewnia, by tylko osoby upoważnione do pracy  z   systemem  centralnym miały dostęp  do tego systemu , bez uszczerbku dla kompetencji  Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o środkach podejmowanych zgodnie z akapitem pierwszym.

Artykuł 16

Przesyłanie

1.  Odciski palców są poddawane cyfrowej obróbce i przesyłane w formacie danych, o którym mowa w załączniku I. W takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania  systemu  centralnego,  organ zarządzający  określa techniczne wymagania w zakresie przesyłania formatu danych przez państwa członkowskie do  systemu  centralnego i w przeciwną stronę.  Organ zarządzający  zapewnia, by dane o odciskach palców przesyłane przez państwa członkowskie mogły być porównywane przez skomputeryzowany system rozpoznawania odcisków palców.

2.  Państwa członkowskie powinny przesyłać dane , o których mowa w art. 7, art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 drogą elektroniczną.  Dane, o których mowa w art. 7 oraz art. 10 ust. 2 są automatycznie zapisywane w systemie centralnym.  W takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania  systemu  centralnego,  organ zarządzający  określa techniczne wymagania zapewniające właściwe przesyłanie danych drogą elektroniczną z państw członkowskich do  systemu  centralnego i w przeciwną stronę.

3.  Numer referencyjny, o którym mowa w art. 7 lit. d), art. 10 ust. 2 lit. d) oraz art. 13 ust. 1, umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie danych do jednej określonej osoby oraz do państwa członkowskiego, które przesłało dane. Ponadto umożliwia stwierdzenie, czy dane te odnoszą się do osoby, o której mowa w art. 6, ║10 lub ║ 13.

4.  Numer referencyjny zaczyna się od liter(-y), dzięki którym(-ej), zgodnie z  normą, o której mowa  w załączniku I, identyfikowane jest państwo członkowskie przesyłające dane. Po literach(literze) identyfikujących(-ej) znajduje się cyfra określająca kategorię osoby. Cyfra "1" odnosi się do osób, o których mowa w art. 6 , "2" do osób, o których mowa w art. 10, a "3" do osób, o których mowa w art. 13.

5.  Organ zarządzający  ustanawia procedury techniczne niezbędne do tego, aby państwa członkowskie zapewniły, by  system  centralny otrzymywał jednoznaczne dane.

6.  System  centralny, najszybciej jak to możliwe, potwierdza otrzymanie przesłanych danych. W tym celu  organ zarządzający  ustanawia wymogi techniczne niezbędne do zapewnienia, by państwa członkowskie na żądanie otrzymywały potwierdzenie.

Artykuł 17

Dokonywanie porównań i przesyłanie wyników

1.  Państwa członkowskie zapewniają właściwą jakość przekazywanych danych o odciskach palców umożliwiającą porównywanie przy pomocy skomputeryzowanego systemu rozpoznawania odcisków palców. W takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia bardzo wysokiej dokładności wyników porównania przez  system  centralny,  organ zarządzający  określa właściwą jakość przesyłanych danych o odciskach palców.  System  centralny, najszybciej jak to możliwe, sprawdza jakość przesłanych danych o odciskach palców. Jeżeli dane o odciskach palców nie nadają się do porównania przy użyciu skomputeryzowanego systemu rozpoznawania odcisków palców,  system  centralny, najszybciej jak to możliwe, zwraca się do państwa członkowskiego o przesłanie danych o odciskach palców właściwej jakości.

2.  System centralny przeprowadza porównania zgodnie z kolejnością napływania wniosków. Każdy wniosek musi zostać rozpatrzony w ciągu 24 godzin. Państwo członkowskie może, ze względów związanych z prawem krajowym, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie szczególnie pilnych porównań w ciągu godziny. Jeżeli nie można dotrzymać terminów określonych powyżej z uwagi na okoliczności niezależne od organu zarządzającego, system centralny rozpatruje taki wniosek w pierwszej kolejności, jak tylko ustaną te okoliczności. W takich przypadkach, w stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania systemu centralnego, organ zarządzający ustanawia kryteria zapewniające pierwszeństwo rozpatrzenia wniosków.

3.  W stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania  systemu  centralnego,  organ zarządzający  ustanawia procedury operacyjne przetwarzania otrzymanych danych oraz przesyłania wyników porównania.

4.  Wyniki porównania są niezwłocznie sprawdzane w państwie członkowskim pochodzenia. Ostatecznej identyfikacji dokonuje państwo członkowskie pochodzenia we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi, na podstawie art. 33  rozporządzenia  dublińskiego.

Informacje otrzymane z systemu centralnego dotyczące innych danych, uznanych za niewiarygodne zostają usunięte ▌zaraz po stwierdzeniu niewiarygodności tych danych.

5.  Jeżeli ostateczna identyfikacja dokonana zgodnie z ust. 4 doprowadzi do ujawnienia, że wynik porównania otrzymany z systemu centralnego jest nieprawidłowy, państwa członkowskie informują o tym fakcie Komisję, organ zarządzający oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Artykuł 18

Komunikacja między Państwami Członkowskimi a  systemem centralnym

Przesyłanie danych przez państwa członkowskie do  systemu  centralnego i w przeciwną stronę  odbywa się za pośrednictwem   infrastruktury komunikacyjnej, którą zapewnić ma organ zarządzający. W stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania  systemu  centralnego, organ zarządzający  ustanawia procedury techniczne niezbędne do korzystania z  infrastruktury komunikacyjnej.

Artykuł 19

Bezpieczeństwo danych

1.  ▌ Państwo członkowskie pochodzenia zapewnia bezpieczeństwo danych przed przesłaniem danych do systemu centralnego i w trakcie ich przesyłania. Każde państwo członkowskie zapewnia bezpieczeństwo danych otrzymanych z systemu centralnego.

2.  Każde państwo członkowskie przyjmuje, w odniesieniu do swojego systemu krajowego, środki, w tym plan bezpieczeństwa, niezbędne do:

   a) fizycznej ochrony danych, w tym poprzez opracowanie planu na wypadek zagrożenia, w celu ochrony infrastruktury krytycznej;
   b) uniemożliwienia osobom nieupoważnionym dostępu do krajowych obiektów, w których państwa członkowskie prowadzą działania zgodnie z celem systemu Eurodac (kontrole przy wejściu do obiektów);
   c) zapobieżenia nieupoważnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, modyfikacji lub usunięciu nośników danych (kontrola nośników danych);
   d) zapobieżenia nieupoważnionemu wprowadzaniu danych oraz nieupoważnionemu przeglądaniu, modyfikacji lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych (kontrola przechowywania);
   e) zapobieżenia nieupoważnionemu przetwarzaniu danych w systemie Eurodac oraz wszelkiemu nieupoważnionemu modyfikowaniu lub usuwaniu danych przetwarzanych w systemie Eurodac (kontrola wprowadzania danych);
   f) zapewnienia, by osoby upoważnione do dostępu do systemu Eurodac miały dostęp wyłącznie do danych objętych zakresem ich upoważnienia, dzięki tworzeniu indywidualnych i unikalnych identyfikatorów użytkowników, i tylko w trybach poufnego dostępu (kontrola dostępu do danych);
   g) zapewnienia, by wszystkie organy mające prawo dostępu do systemu Eurodac tworzyły profile opisujące funkcje i kompetencje osób upoważnionych do uzyskiwania dostępu do danych oraz do wprowadzania, aktualizacji i wyszukiwania danych, jak również by wniosek krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 24, niezwłocznie udostępniały im te profile (profile personelu);
   h) zapewnienia, by istniała możliwość sprawdzenia i ustalenia, do których organów można przesyłać dane osobowe za pośrednictwem urządzeń do przesyłania danych (kontrola komunikacji);
   i) zapewnienia, by możliwe było sprawdzenie i ustalenie, jakie dane były przetwarzane w systemie Eurodac, przez kogo i w jakim celu (kontrola rejestrowania danych);
   j) zapobieżenia nieupoważnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu oraz usuwaniu danych osobowych w trakcie przesyłania danych osobowych z lub do systemu Eurodac lub podczas transportu nośników danych, w szczególności poprzez odpowiednie techniki szyfrowania (kontrola transportu);
   k) monitorowania skuteczności środków bezpieczeństwa, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz podejmowania niezbędnych środków organizacyjnych związanych z wewnętrznym monitorowaniem w celu zapewnienia przestrzegania niniejszego rozporządzenia (kontrola wewnętrzna).

3.   Wszystkie organy, które uczestniczą w systemie Eurodac, zapobiegają dostępowi do danych lub transferowi danych zapisanych w Eurodac do organów nieupoważnionego kraju trzeciego, szczególnie do kraju pochodzenia osób objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

4.  Organ zarządzający podejmuje środki niezbędne w celu osiągnięcia celów określonych w ust. 2 w odniesieniu do funkcjonowania systemu Eurodac, łącznie z przyjęciem planu bezpieczeństwa.

5.   Organ zarządzający ustanawia wspólny zestaw wymogów, których muszą przestrzegać osoby chcące otrzymać upoważnienie do dostępu do systemu Eurodac.

Artykuł 20

Dostęp do danych zapisanych w systemie Eurodac oraz ich poprawianie i usuwanie

1.  Państwo członkowskie pochodzenia ma dostęp do danych, które przesłało i które są zapisane w  systemie centralnym  zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Żadne państwo członkowskie nie może przeszukiwać danych przesłanych przez inne państwo członkowskie ani nie może otrzymywać takich danych z wyjątkiem danych wynikających z porównania, o którym mowa w art. 6 ust. 6.

2.  Organami państw członkowskich, które zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym, są organy wyznaczone przez każde państwo członkowskie do celów art. 1 ust. 1. Przy wyznaczeniu określa się, która dokładnie jednostka odpowiada za realizację zadań związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia. Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji i organowi zarządzającemu wykaz tych organów oraz wszelkie zmiany w tym wykazie, a w przypadku zmian najpóźniej 30 dni od ich dokonania. Organ zarządzający publikuje kompletny wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w wykazie nastąpiły zmiany, organ zarządzający raz do roku publikuje zaktualizowany kompletny wykaz.

3.  Tylko państwo członkowskie pochodzenia ma prawo do zmiany danych, które przesłało do  systemu  centralnego, przez uzupełnianie i poprawianie takich danych lub przez ich usuwanie, z zastrzeżeniem usuwania danych wykonywanego zgodnie z art. 8 lub art. 12 ust. 1.

4.  Jeżeli państwo członkowskie lub  organ zarządzający  dysponują dowodami wskazującymi, że dane zapisane w  systemie centralnym  są rzeczywiście nieprawidłowe, powiadamia o tym jak najszybciej państwo członkowskie pochodzenia.

Jeżeli państwo członkowskie dysponuje dowodami wskazującymi, że dane zostały zapisane w  systemie centralnym  niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powiadamia o tym jak najszybciej  Komisję i  państwo członkowskie pochodzenia. To ostatnie sprawdza dane, o których mowa i, w razie potrzeby, niezwłocznie je zmienia lub usuwa.

5.  Organ zarządzający  nie przesyła ani nie udostępnia danych zapisanych w  systemie centralnym  organom żadnego kraju trzeciego, chyba że zostanie do tego  wyraźnie  upoważniony w ramach umowy wspólnotowej o kryteriach i mechanizmach określania państwa odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o    udzielenie ochrony międzynarodowej.

Artykuł 21

Prowadzenie rejestru

1.  Organ zarządzający  prowadzi rejestr wszystkich operacji związanych z przetwarzaniem danych w  systemie  centralnym. W rejestrze tym odnotowuje się cel, w jakim uzyskano dostęp do danych, datę i godzinę, przesłane dane, dane użyte do  wyszukiwania  oraz nazwę jednostki wprowadzającej lub pobierającej dane jak również  nazwiska  odpowiedzialnych osób.

2.  Rejestr ten można wykorzystywać tylko do monitorowania , czy operacje przetwarzania danych są dopuszczalne w świetle zasad ochrony danych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 19. Rejestr musi być zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem za pomocą właściwych środków a zawarte w nim zapisy usuwane po upływie jednego roku  po zakończeniu okresu przechowywania, o którym mowa w art. 8 oraz art. 12 ust. 1 , jeśli nie są konieczne do przeprowadzenia procedur monitorowania, które zostały już uruchomione.

3.  Każde państwo członkowskie podejmuje środki niezbędne do osiągnięcia celów określonych w ust. 1 i 2 w odniesieniu do swojego systemu krajowego. Oprócz tego każde państwo członkowskie prowadzi rejestr personelu należycie upoważnionego do wprowadzania lub pobierania danych.

Artykuł 22

Odpowiedzialność

1.  Każda osoba lub państwo członkowskie, które poniosło szkodę w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania danych lub działania niezgodnego z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, jest uprawnione do odszkodowania od państwa członkowskiego odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę. To Państwo Członkowskie jest zwolnione z odpowiedzialności, całkowicie lub częściowo, jeśli udowodni, że nie jest odpowiedzialne za zdarzenie, które wywołało szkodę.

2.  Jeżeli niewypełnienie przez państwo członkowskie zobowiązań wynikających z niniejszego rozporządzenia spowoduje szkodę w  systemie centralnym , takie państwo członkowskie odpowiada za te szkody, chyba że  organ zarządzający lub inne państwo członkowskie nie podjęły odpowiednich kroków mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zminimalizowanie jej wpływu.

3.  Roszczenia odszkodowawcze wobec państwa członkowskiego za szkody, o których mowa w ust. 1 i 2 regulują przepisy prawa krajowego pozwanego państwa członkowskiego.

Artykuł 23

Prawa osoby, której dotyczą dane

1.  Państwo członkowskie pochodzenia podaje osobie objętej zakresem niniejszego rozporządzenia na piśmie lub w odpowiednich przypadkach ustnie, w języku, który osoba ta rozumie lub można w uzasadniony sposób przypuszczać, że jest dla niej zrozumiały, następujące informacje:

   a) tożsamość  administratora  i, w odpowiednich przypadkach, jego przedstawiciela;
   b) cel, dla którego  jej  dane będą przetwarzane w systemie Eurodac , łącznie z opisem celów rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia ;
   c) odbiorców danych;
   d) w odniesieniu do osoby objętej zakresem art. 6 lub ║10, informację o obowiązku pobrania odcisków palców od tej osoby;
   e) prawo dostępu do dotyczących jej danych oraz prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych dotyczących jej danych lub usunięcia dotyczących jej danych przetworzonych niezgodnie z prawem, a także procedury korzystania z tych praw, w tym dane kontaktowe administratora i krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 24, które rozpatrują skargi dotyczące ochrony danych osobowych.

W odniesieniu do osoby objętej zakresem art. 6 lub ║10 informacje, o których mowa w akapicie pierwszym przekazuje się przy pobieraniu odcisków palców od tej osoby.

W odniesieniu do osoby objętej zakresem art. 13 informacje określone w akapicie pierwszym podaje się nie później niż w momencie przesłania danych dotyczących tej osoby do  systemu  centralnego. Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy przekazanie takich informacji jest niemożliwe lub wymagałoby nieproporcjonalnie dużego wysiłku.

Jeżeli osobą objętą zakresem niniejszego rozporządzenia jest małoletni, państwa członkowskie przekazują te informacje w sposób stosowny do jego wieku.

2.  W każdym państwie członkowskim każda osoba, której dotyczą dane, może, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami tego państwa członkowskiego, wykonywać prawa przewidziane w art. 12 dyrektywy 95/46/WE.

Bez uszczerbku dla obowiązku dostarczenia innych informacji zgodnie z art. 12 lit. a) dyrektywy 95/46/WE osoba, której dotyczą dane, ma prawo do uzyskania informacji o danych jej dotyczących zapisanych w  systemie centralnym  oraz o państwie członkowskim, które przesłało je do  systemu  centralnego. Taki dostęp do danych może być przyznany jedynie przez państwo członkowskie.

3.  W każdym państwie członkowskim każda osoba może wystąpić z wnioskiem, aby dane, które są rzeczywiście nieprawidłowe, zostały poprawione, a dane zapisane bezprawnie usunięte. Poprawy i usunięcia danych dokonuje bez nadmiernej zwłoki państwo członkowskie, które przesłało dane, zgodnie z jego przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami.

4.  Jeżeli  prawa  do poprawienia i usunięcia danych wykonywane są w innym państwie członkowskim niż to lub te, które przesłało/przesłały dane, organy tego państwa członkowskiego kontaktują się z organami państwa członkowskiego lub państw członkowskich, o których mowa, aby mogły one sprawdzić prawidłowość danych oraz legalność przesłania ich do  systemu centralnego i zapisania ich w tym systemie.

5.  Jeżeli okaże się, że dane zapisane w  systemie centralnym  są rzeczywiście nieprawidłowe lub zostały zapisane bezprawnie, państwo członkowskie, które przesłało te dane, poprawia je lub usuwa zgodnie z art. 20 ust. 3. Wspomniane państwo członkowskie powiadamia pisemnie osobę, której dotyczą dane, bez nadmiernej zwłoki, że podjęło działania mające na celu poprawienie lub usunięcie danych jej dotyczących.

6.  Jeżeli państwo członkowskie, które przesłało dane, nie zgadza się, że dane zapisane w  systemie centralnym  są rzeczywiście nieprawidłowe lub zostały zapisane bezprawnie, wyjaśnia pisemnie osobie, której dane dotyczą, bez nadmiernej zwłoki, dlaczego nie jest gotowe do poprawienia lub usunięcia danych jej dotyczących.

To samo państwo członkowskie przekazuje również osobie, której dane dotyczą, informacje o krokach, jakie osoba ta może podjąć, jeśli nie akceptuje udzielonych wyjaśnień. Obejmuje to informacje, jak  wnieść powództwo  lub, w odpowiednich przypadkach, wnieść skargę do właściwych organów lub sądów tego państwa członkowskiego, oraz informacje o wszelkiej pomocy finansowej i pomocy innego rodzaju dostępnej zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami tego państwa członkowskiego.

7.  Każdy wniosek  złożony na podstawie  ust. 2 i 3 zawiera wszystkie szczegółowe informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby, której dotyczą dane, włącznie z odciskami palców. Dane takie wykorzystuje się wyłącznie do umożliwienia korzystania z praw, o których mowa w ust. 2 i 3, a następnie natychmiast niszczy się.

8.  Właściwe organy państw członkowskich aktywnie współpracują w celu szybkiego wykonania praw ustanowionych w ust. 3, 4 i 5.

9.  W każdym przypadku, w którym osoba występuje o udostępnienie dotyczących jej danych zgodnie z ust. 2, właściwy organ odnotowuje w formie dokumentu pisemnego, że taki wniosek został złożony oraz, na żądanie krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 24, niezwłocznie udostępnia im ten dokument.

10.  W każdym państwie członkowskim krajowy organ nadzorczy pomaga osobie, której dotyczą dane, w wykonywaniu jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 4 dyrektywy 95/46/WE.

11.  Krajowy organ nadzorczy państwa członkowskiego, które przesłało dane, oraz krajowy organ nadzorczy państwa członkowskiego, w którym przebywa osoba, której dane dotyczą, pomagają i, na wniosek takiej osoby, doradzają jej w wykonywaniu jej prawa do poprawienia lub usunięcia danych. Oba krajowe organy nadzorcze współpracują w tym celu. Wniosek o taką pomoc może być złożony w krajowym organie nadzorczym państwa członkowskiego, w którym osoba, której dotyczą dane, przebywa, a organ ten przeskazuje wniosek do organu państwa członkowskiego, które przesłało dane.

12.  W każdym państwie członkowskim każda osoba może, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami tego państwa,  wnieść powództwo  lub, w odpowiednich przypadkach, skargę do właściwych organów lub sądów tego państwa, jeśli odmówiono jej prawa dostępu do danych przewidzianego w ust. 2.

13.  Każda osoba może, zgodnie z zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz procedurami państwa członkowskiego, które przesłało dane,  wnieść powództwo  lub, w odpowiednich przypadkach, skargę do właściwych organów lub sądów tego państwa w związku z danymi odnoszącymi się do tej osoby zapisanymi w  systemie centralnym , w celu wykonania swoich praw na podstawie ust. 3. Wymóg udzielania przez krajowe organy nadzorcze pomocy i, na wniosek, doradztwa osobie, której dotyczą dane, zgodnie z ust. 11, obowiązuje przez cały czas trwania postępowania.

Artykuł 24

Nadzór ze strony  krajowego organu nadzorczego

1.  Każde państwo członkowskie zapewnia, by krajowy organ lub organy  nadzorcze  wyznaczone na podstawie art. 28 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE monitorowały niezależnie, zgodnie z obowiązujących w danym państwie prawem  krajowym , legalność przetwarzania, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, danych osobowych przez to państwo członkowskie włącznie z przesyłaniem danych do  systemu  centralnego.

2.  Każde państwo członkowskie zapewnia, by krajowy organ nadzorczy miał możliwość zasięgania opinii osób dysponujących wystarczającą wiedzą  na temat danych  o odciskach palców.

Artykuł 25

Nadzór ze strony Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

1.  Europejski Inspektor Ochrony Danych sprawdza, czy działania organu zarządzającego związane z przetwarzaniem danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Ma on w związku z tym obowiązki i uprawnienia, o których mowa w art. 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Europejski Inspektor Ochrony Danych może wymagać dostarczenia przez organ zarządzający wszelkich informacji, które uzna za konieczne do prowadzenia zadań powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  Europejski Inspektor Ochrony Danych zapewnia, by audyt działań organu zarządzającego związanych z przetwarzaniem danych osobowych przeprowadzany był zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, co najmniej raz na cztery lata. Sprawozdanie z takiego audytu przesyłane jest Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, organowi zarządzającemu, Komisji i krajowym organom nadzorczym. Organ zarządzający ma możliwość wniesienia uwag przed przyjęciem sprawozdania.

Artykuł 26

Współpraca między krajowymi organami nadzorczymi a Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

1.  Krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, każdy działając w granicach swych odpowiednich kompetencji, aktywnie współpracują przy wypełnianiu swoich obowiązków oraz zapewniają skoordynowany nadzór nad systemem Eurodac.

2.  Wymieniają one, każdy działając w granicach swych odpowiednich kompetencji, właściwe informacje, pomagają sobie wzajemnie w prowadzeniu audytów i inspekcji, analizują trudności z wykładnią lub stosowaniem niniejszego rozporządzenia, badają problemy ze sprawowaniem niezależnego nadzoru lub wykonywaniem praw przysługujących osobom, których dotyczą dane, opracowują zharmonizowane propozycje wspólnych rozwiązań wszelkich problemów oraz propagują wiedzę na temat praw związanych z ochroną danych, stosownie do potrzeb.

3.  Krajowe organy nadzorcze oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych spotykają się w tym celu co najmniej dwa razy do roku. Obowiązek pokrycia kosztów i obsługi takich spotkań spoczywa na Europejskim Inspektorze Ochrony Danych. Na pierwszym spotkaniu przyjmowany jest regulamin. W razie potrzeby wspólnie opracowywane są dalsze metody pracy. Wspólne sprawozdanie z działalności przesyłane jest co dwa lata Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i organowi zarządzającemu.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 27

Koszty

1.  Koszty poniesione w związku z ustanowieniem i funkcjonowaniem  systemu centralnego i infrastruktury komunikacyjnej  pokrywane są z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

2.  Koszty poniesione przez jednostki krajowe i koszty ich połączenia z  systemem centralnym  pokrywane są przez każde państwo członkowskie.

Artykuł 28

Roczne sprawozdanie: monitoring i ocena

1.  Organ zarządzający  przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie z działalności  systemu centralnego. Roczne sprawozdanie zawiera informacje dotyczące zarządzania systemem Eurodac i jego funkcjonowania oparte na  wcześniej ustalonych  ilościowych wskaźnikach dotyczących celów, o których mowa w ust. 2.

2.  Organ zarządzający  zapewnia stosowanie  procedur  monitorowania funkcjonowania  systemu  centralnego pod kątem realizacji celów  dotyczących  rezultatów,  efektywności pod względem kosztów  i jakości  działania.

3.  Organ zarządzający dysponuje, na potrzeby konserwacji technicznej, sprawozdawczości i statystyk, dostępem do niezbędnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w systemie centralnym.

4.  Co dwa lata organ zarządzający przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji sprawozdanie z technicznego funkcjonowania systemu centralnego, w tym na temat jego bezpieczeństwa.

5.  Trzy lata po  dacie, w której niniejsze rozporządzenie zaczęło być stosowane, przewidzianej w art. 33 ust. 2  a następnie co każde  cztery  lata ,Komisja przygotowuje ogólną ocenę systemu Eurodac, analizując osiągnięte rezultaty na tle wyznaczonych celów oraz oceniając  , czy przesłanki, które doprowadziły do ustanowienia systemu, są nadal aktualne   jak również oceniając stosowanie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do systemu centralnego, bezpieczeństwo centralnego systemu  oraz wszelkie implikacje dla przyszłej działalności. Komisja przekazuje ocenę Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Państwa członkowskie przekazują organowi zarządzającemu i Komisji informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 4 i 5.

7.  Organ zarządzający przekazuje Komisji informacje niezbędne do sporządzenia ogólnych ocen, o których mowa w ust. 5.

Artykuł 29

Kary

Państwa członkowskie  podejmują środki niezbędne do  zapewnienia, aby wykorzystanie danych  wprowadzonych  do  systemu centralnego  niezgodnie z celem systemu Eurodac określonym w art. 1 ust. 1, podlegało karom  w tym skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym karom administracyjnym lub kryminalnym, zgodnie z prawem krajowym.

Artykuł 30

Terytorialny zakres stosowania

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania na żadnym terytorium, na którym nie obowiązuje  rozporządzenie  dublińskie.

Artykuł 31

Przepis przejściowy

Dane zablokowane w systemie centralnym zgodnie z art. 12 rozporządzenia ║ (WE) nr 2725/2000 odblokowuje się i oznacza zgodnie z art. 14 ust. 1 niniejszego rozporządzenia w dniu przewidzianym w art. 33 ust. 2.

Artykuł 32

Utrata mocy

Rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 ║ oraz ║ (WE) nr 407/2002 ║ tracą moc ze skutkiem od dnia przewidzianego w art. 33 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Odesłania do rozporządzeń, które utraciły moc, należy odczytywać zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Artykuł 33

Wejście w życie i obowiązywanie

1.  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie  dwudziestego dnia po jego opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej.

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od daty, którą Komisja opublikuje w Dzienniku Urzędowym  Unii  Europejskiej, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

   a) każde państwo członkowskie powiadomi Komisję, że poczyniło niezbędne przygotowania techniczne do przesyłania danych do  systemu  centralnego zgodnie z  niniejszym rozporządzeniem;
   b) Komisja poczyni niezbędne przygotowania techniczne do uruchomienia  systemu  centralnego, zgodnie z  niniejszym rozporządzeniem.

3.  Po zakończeniu przygotowań, o których mowa w ust. 2 lit. a), a w każdym przypadku nie później niż po 12 miesiącach od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie zawiadamiają o tym Komisję.

4.  W okresie przejściowym, o którym mowa w art. 4 ust. 4, odesłania do organu zarządzającego w niniejszym rozporządzeniu należy interpretować jako odesłanie do Komisji.

║ Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w ║

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 7 maja 2009 r.
(2) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1.
(3) Dz.U. L 62 z 5.3.2002, s. 1.
(4) Dz.U. L ...
(5) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 12.
(6) Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44.
(7) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
(8) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
(9) Dz.U. L 12 z 17.1.2004, s. 47.


ZAŁĄCZNIK I

Format wymiany danych o odciskach palców

Następujący format jest przewidziany do wymiany danych o odciskach palców:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, wer.3, czerwiec 2001 (INT-1)  i wszelkie przyszłe wersje tej normy.

Norma w odniesieniu do liter identyfikujących państwo członkowskie

Stosowana będzie następująca norma ISO: ISO 3166 – kod dwuliterowy.


ZAŁĄCZNIK II

Rozporządzenia, które utraciły moc

(o których mowa w art. 32)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000

Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2002

(Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1)

(Dz.U. L 62 z 5.3.2002, s. 1.)


ZAŁĄCZNIK III

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2725/2000

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2 akapit pierwszy

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2 akapit drugi

Artykuł 3 ust. 4

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 3 ust. 3

Artykuł 5

Artykuł 3 ust. 4

-

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2

-

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 6 ust. 4

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 6 ust. 5

Artykuł 4 ust. 5

Artykuł 6 ust. 6

Artykuł 4 ust. 6

Artykuł 17 ust. 4

Artykuł 4 ust. 7

-

Artykuł 5

Artykuł 7

Artykuł 6

Artykuł 8

Artykuł 7

Artykuł 9

Artykuł 8

Artykuł 10

Artykuł 9

Artykuł 11

Artykuł 10

Artykuł 12

Artykuł 11 ust. 1-4

Artykuł 13 ust. 1-4

Artykuł 11 ust. 5

-

Artykuł 12

Artykuł 14

Artykuł 13

Artykuł 15

Artykuł 14

Artykuł 19

Artykuł 15

Artykuł 20

Artykuł 16

Artykuł 21

Artykuł 17

Artykuł 22

Artykuł 18

Artykuł 23

Artykuł 19

Artykuł 24

Artykuł 20

Artykuł 25

Artykuł 21

Artykuł 27

Artykuł 22

-

Artykuł 23

-

Artykuł 24

Artykuł 28

Artykuł 25

Artykuł 29

Artykuł 26

Artykuł 30

Artykuł 27

Artykuł 33

-

Załącznik II

Rozporządzenie (WE) nr 407/2002

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

-

Artykuł 2

Artykuł 16

Artykuł 3

Artykuł 17

Artykuł 4

Artykuł 18

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 3 ust. 3

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

-

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności