Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2169(INL)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0043/2009

Předložené texty :

A6-0043/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Hlasování :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0389

Přijaté texty
PDF 403kWORD 81k
Čtvrtek, 7. května 2009 - Štrasburk
Uplatňování občanské iniciativy
P6_TA(2009)0389A6-0043/2009
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. května 2009 obsahující výzvu Komisi k předložení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování občanské iniciativy (2008/2169(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 192 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství podepsanou v Lisabonu dne 13. prosince 2007,

–   s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o Lisabonské smlouvě(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o období reflexe: struktura, témata a kontext pro hodnocení diskuse o Evropské unii(3),

–   s ohledem na články 39 a 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanovisko Petičního výboru (A6- 0043/2009),

A.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zavádí občanskou iniciativu, tedy postup, kdy se nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států může ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv – čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy (Smlouva o EU),

B.   vzhledem k tomu, že tak bude mít jeden milion občanů Unie stejné právo vyzvat Komisi, aby předložila návrh právního předpisu, jaké má Rada již od založení Evropských společenství v roce 1957 (původně článek 152 Smlouvy o EHS, nyní článek 208 Smlouvy o ES, v budoucnu článek 241 Smlouvy o fungování Evropské unie) a Evropský parlament od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost v roce 1993 (nyní článek 192 Smlouvy o ES, v budoucnu článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie),

C.   vzhledem k tomu, že se tak občané budou bezprostředně podílet na výkonu svrchované moci Evropské unie, neboť budou poprvé přímo zapojeni do iniciování návrhů evropských právních předpisů,

D.   vzhledem k tomu, že účelem čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU je zavedení práva jednotlivých občanů na účast na občanské iniciativě jakožto zvláštního projevu práva na účast na demokratickém životě Unie podle čl. 10 odst. 3 Smlouvy o EU,

E.   vzhledem k tomu, že právo iniciativy je často zaměňováno s petičním právem; vzhledem k tomu, že je zapotřebí zajistit, aby si občané plně uvědomovali rozdíl mezi těmito dvěma právy, zejména z toho důvodu, že petiční právo je směřováno k Parlamentu, zatímco občanská iniciativa je směřována ke Komisi,

F.   vzhledem k tomu, že orgány Unie a členské státy musí vytvořit podmínky pro bezproblémový, transparentní a účinný výkon práva občanů Unie na demokratickou účast,

G.   vzhledem k tomu, že postupy a podmínky občanské iniciativy včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí pocházet občané, kteří se této iniciativy účastní, budou stanoveny Parlamentem a Radou v nařízení na základě řádného legislativního postupu (čl. 24 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie),

H.   vzhledem k tomu, že při přijímání příslušného nařízení i při jeho provádění musí být zajištěna zejména základní práva na rovné zacházení, řádnou správu a právní ochranu,

Minimální počet členských států

I.   vzhledem k tomu, že "minimálním počtem členských států, z nichž musí pocházet občané, kteří iniciativu předkládají" (čl. 24 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) musí být "podstatný počet členských států" (čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU),

J.   vzhledem k tomu, že minimální počet členských států nelze stanovit libovolně, ale musí se řídit účelem tohoto nařízení a být interpretován s ohledem na ostatní ustanovení Smlouvy tak, aby nedocházelo k odlišným výkladům,

K.   vzhledem k tomu, že toto nařízení má zajistit, aby východiskem evropského legislativního procesu nebyly individuální zájmy členských států, nýbrž společný evropský zájem,

L.   vzhledem k tomu, že z článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá, že pokud je legislativní návrh předložen čtvrtinou členských států, lze předpokládat, že byl společný evropský zájem dostatečně zohledněn; vzhledem k tomu, že takový minimální počet lze tedy považovat za nezpochybnitelný,

M.   vzhledem k tomu, že účel tohoto nařízení je naplněn pouze tehdy, je-li tento požadavek spojen s minimálním počtem projevů podpory v každém z těchto členských států;

N.   vzhledem k tomu, že z čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU, který stanoví jeden milion občanů Unie z celkového počtu cca 500 milionů občanů, lze vyvodit závěr, že za reprezentativní by měla být považována 1/500 obyvatelstva,

Minimální věk účastníků

O.   vzhledem k tomu, že čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU platí pro všechny občany Unie,

P.   avšak vzhledem k tomu, že jakékoli omezení práva na demokratickou účast a jakýkoli projev nerovného zacházení na základě věku musí být v souladu se zásadou proporcionality,

Q.   vzhledem k tomu, že je rovněž žádoucí zabránit rozdílným výkladům, které by se objevily, pokud by byl v členském státě například minimální věk pro účast ve volbách do Evropského parlamentu nižší než minimální věk pro účast na občanské iniciativě,

Postup

R.   vzhledem k tomu, že Komise se na základě úspěšné občanské iniciativy musí zabývat jejím předmětem a rozhodnout, zda a v jakém rozsahu předloží návrh odpovídajícího právního předpisu,

S.   vzhledem k tomu, že by bylo účelné, aby se iniciativy odvolávaly na jeden či více odpovídajících právních základů pro předložení navrhovaného právního předpisu Komisí,

T.   vzhledem k tomu, že občanská iniciativa může postupovat pouze tehdy, je-li přípustná, tedy:

   obsahuje výzvu, aby Komise předložila návrh právního předpisu Unie,
   Unie má v příslušných věcech legislativní pravomoc a Komise disponuje právem návrh podat a
   požadovaný právní předpis není zjevně v rozporu s obecnými právními principy platnými v Unii,

U.   vzhledem k tomu, že občanská iniciativa je úspěšná, je-li přípustná ve výše uvedeném smyslu a je-li reprezentativní v tom smyslu, že ji podporuje nejméně jeden milion občanů, kteří jsou státními příslušníky podstatného počtu členských států,

V.   vzhledem k tomu, že úkolem Komise je ověřit, zda jsou splněny podmínky úspěšnosti občanské iniciativy,

W.   vzhledem k tomu, že pro organizaci občanské iniciativy je velmi žádoucí, aby ještě před zahájením shromažďování projevů podpory existovala právní jistota ohledně přípustnosti dané iniciativy,

X.   vzhledem k tomu, že Komise nemůže ověřovat pravost projevů podpory, a proto by tento úkol měly plnit členské státy; vzhledem k tomu, že z toho vyplývající povinnosti členských států se však vztahují pouze na iniciativy v rámci čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU a v žádném případě se nevztahují na iniciativy, které jsou z výše uvedených důvodů nepřípustné; vzhledem k tomu, že je tedy nutné, aby měly členské státy právní jistotu ohledně přípustnosti občanské iniciativy ještě před zahájením shromažďování projevů podpory,

Y.   vzhledem k tomu, že ověřování přípustnosti občanské iniciativy ze strany Komise je ovšem omezeno výlučně na výše uvedené právní důvody a v žádném případě nesmí být ovlivněno politickými zájmy; vzhledem k tomu, že Komise tedy nebude moci rozhodnout o tom, zda je občanská iniciativa přípustná, na základě svých politických postojů,

Z.   vzhledem k tomu, že jako účelné se jeví rozdělit postup občanské iniciativy do následujících pěti fází:

   oznámení iniciativy,
   shromažďování projevů podpory,
   předložení iniciativy,
   prohlášení Komise o jejím postoji,
   ověření, zda je požadovaný právní předpis v souladu se smlouvami,

Zásada transparentnosti

AA.   vzhledem k tomu, že občanská iniciativa je prostředkem výkonu veřejné svrchované moci v oblasti tvorby právních předpisů, a proto se na ni vztahuje zásada transparentnosti; vzhledem k tomu, že organizátoři občanské iniciativy musí tedy veřejně převzít odpovědnost za její financování včetně zdrojů tohoto financování,

Politické sledování postupu občanské iniciativy

AB.   vzhledem k tomu, že sledování postupu občanské iniciativy je politickým úkolem Parlamentu,

AC.   vzhledem k tomu, že tato odpovědnost se týká provádění nařízení o občanské iniciativě jako takového, stejně jako politického postoje Komise k žádosti předložené v rámci této iniciativy,

AD.   vzhledem k tomu, že je důležité zajistit slučitelnost návrhů předložených Komisi v rámci občanské iniciativy s demokraticky schválenými prioritami a návrhy Parlamentu,

1.   na základě článku 24 Smlouvy o fungování Evropské unie vyzývá Komisi, aby bezodkladně po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost předložila návrh nařízení o občanské iniciativě;

2.   vyzývá Komisi, aby přitom řádně zohlednila doporučení uvedená v příloze tohoto usnesení;

3.   požaduje, aby bylo nařízení jednoznačné, jednoduché a v praxi snadno uplatnitelné a aby obsahovalo praktické prvky související s definicí občanské iniciativy, které zabrání tomu, že bude zaměňována s petičním právem;

4.   prohlašuje, že ihned po přijetí tohoto nařízení se začne zabývat vytvořením účinného systému sledování postupu občanské iniciativy;

o
o   o

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 310, 16.12.2004, s. 1.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0055.
(3) Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 306.


PŘÍLOHA

DOPORUČENÍ K OBSAHU NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O UPLATŇOVÁNÍ OBČANSKÉ INICIATIVY, KTERÝ PŘEDLOŽÍ KOMISE

Stanovení minimálního počtu členských států

1.  Minimální počet členských států, ze kterých musí pocházet občané, kteří se účastní občanské iniciativy, je stanoven na jednu čtvrtinu členských států.

2.  Tento požadavek je splněn pouze tehdy, pokud v každém z daných členských států podporuje iniciativu nejméně 1/500 obyvatelstva.

Stanovení minimálního věku účastníků

3.  Občanské iniciativy se může účastnit každý občan Unie, který má v souladu s právními předpisy svého členského státu volební právo.

Stanovení postupu

4.  Občanská iniciativa má pět fází:

     • oznámení iniciativy,
     • shromažďování projevů podpory,
     • předložení iniciativy,
     • prohlášení Komise o jejím postoji,
     • ověření, zda je požadovaný právní předpis v souladu se smlouvami.

5.  První fáze občanské iniciativy je zahájena oznámením iniciativy Komisi ze strany organizátorů a ukončena vydáním oficiálního rozhodnutí Komise o výsledku jejího oznámení. Tato fáze probíhá následovně:

   a) Občanskou iniciativu musí její organizátoři řádně oznámit Komisi. V oznámení musí být uvedeno jméno, datum narození, státní příslušnost a bydliště každého organizátora a přesné znění občanské iniciativy v některém z úředních jazyků Evropské unie.
  b) Komise ověří formální přípustnost oznámené občanské iniciativy. Občanská iniciativa je formálně přípustná, pokud splňuje tyto čtyři podmínky:
   · Obsahuje výzvu, aby Komise předložila návrh právního předpisu Unie.
   · Unie má v souladu se smlouvami, na nichž je Unie založena, pravomoc, aby takový právní předpis vydala.
   · Komise má v souladu se smlouvami, na nichž je Unie založena, pravomoc předložit návrh právního předpisu v dané věci.
   · Požadovaný právní předpis není zjevně v rozporu s obecnými právními principy platnými v Unii.

Komise poskytne organizátorům veškerou náležitou podporu podle článku 41 Listiny základních práv Evropské unie, aby byla zajištěna přípustnost oznámených iniciativ. Komise rovněž informuje organizátory o platných nebo připravovaných legislativních návrzích, které se týkají předmětu příslušné občanské iniciativy, a o oznámených občanských iniciativách, jež byly shledány přípustnými a jež se zcela nebo částečně týkají stejných záležitostí.

   c) Do dvou měsíců od oznámení občanské iniciativy musí Komise rozhodnout, zda je iniciativa přípustná lze oznámení přijmout. Oznámení může být zamítnuto pouze z důvodů stanovených právními předpisy a v žádném případě jej nelze zamítnout na základě politických zájmů.
   d) Rozhodnutí je adresováno jak jednotlivým organizátorům, tak i veřejnosti. Organizátoři obdrží oznámení o rozhodnutí a to se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. O tomto rozhodnutí jsou bezodkladně informovány Evropský parlament, Rada a členské státy.
   e) Přezkum rozhodnutí provádí Soudní dvůr Evropské unie a evropský veřejný ochránce práv v souladu s příslušnými právními předpisy EU. To platí obdobně i v případě, že Komise takové rozhodnutí nevydá.
   f) Komise vede na svých internetových stránkách veřejně přístupný seznam všech úspěšně oznámených občanských iniciativ.
   g) Organizátoři občanské iniciativy mohou vzít iniciativu kdykoliv zpět. Tato iniciativa se pak považuje za neoznámenou a je vymazána z výše uvedeného seznamu Komise.

6.  Druhá fáze občanské iniciativy zahrnuje shromažďování projevů podpory občanů pro úspěšně oznámenou iniciativu a úřední potvrzení o výsledku shromažďování projevů podpory občanů vydané členskými státy. Tato fáze probíhá následovně:

   a) Členské státy stanoví účinný postup shromažďování právoplatných projevů podpory občanské iniciativy, stejně jako účinný postup vydávání úředních potvrzení o výsledcích shromažďování těchto projevů.
   b) Projev podpory je právoplatný, pokud je učiněn během lhůty pro shromažďování projevů podpory v souladu s příslušnými právními předpisy dotčeného členského státu a EU. Lhůta pro shromažďování projevů podpory je jeden rok. Tato lhůta počíná běžet od prvního dne třetího měsíce, který následuje po vydání rozhodnutí o oznámení občanské iniciativy.
   c) Každý občan, který iniciativu podporuje, musí svou podporu vyjádřit individuálně, zpravidla svým vlastnoručním, případně elektronickým podpisem. Z projevu podpory musí být zřetelné minimálně jméno, datum narození, bydliště a státní příslušnost osoby, která podporu projevuje. Občan, který má více než jednu státní příslušnost, uvede pouze jednu z nich, kterou si sám zvolí.

Na nakládání s osobními údaji se vztahují předpisy o ochraně údajů, za jejichž dodržování nesou odpovědnost organizátoři iniciativy.

   d) Podporu občanské iniciativě lze projevit pouze jednou. Každý projev podpory obsahuje samostatné čestné prohlášení osoby, která podporu projevuje, že tutéž občanskou iniciativu doposud nepodpořila.
   e) Každý projev podpory může být před uplynutím lhůty pro shromažďování projevů podpory odvolán. Po odvolání se tento projev podpory považuje za neučiněný. Každého, kdo projevuje podporu, musí organizátoři o této možnosti informovat. Každý projev podpory musí obsahovat samostatné prohlášení osoby, která podporu projevuje, že byla o této skutečnosti poučena.
   f) Každá osoba, která projevuje podporu, od organizátorů obdrží kopii projevu své podpory včetně kopie svého čestného prohlášení a prohlášení o tom, že byla seznámena s možností podporu odvolat.
   g) Do dvou měsíců a po ověření dokladů o projevech podpory vystaví členské státy organizátorům občanské iniciativy úřední potvrzení o počtu podpor, které byly právoplatně projeveny, v členění podle státní příslušnosti osob, které podporu projevily. Členské státy prostřednictvím přiměřených opatření zajistí, aby byl každý projev podpory potvrzen členským státem jen jednou a aby bylo účinně zabráněno tomu, že bude jeden projev podpory potvrzen několika členskými státy nebo několika subjekty téhož členského státu.

Na nakládání s osobními údaji se vztahují předpisy o ochraně osobních údajů, za jejichž dodržování nesou odpovědnost organizátoři iniciativy.

7.  Třetí fáze občanské iniciativy je zahájena tehdy, když organizátoři předloží občanskou iniciativu Komisi, a je ukončena vydáním oficiálního rozhodnutí Komise o výsledku předložení občanské iniciativy. Tato fáze probíhá následovně:

   a) Občanskou iniciativu musí její organizátoři právoplatně předložit Komisi. Při jejím předložení je nutné připojit potvrzení členských států o počtu učiněných projevů podpory.
   b) Komise ověří, zda je předložená občanská iniciativa reprezentativní. Občanská iniciativa je reprezentativní, pokud:
   · získala podporu alespoň jednoho milionu občanů Unie,
   · zahrnuje státní příslušníky nejméně jedné čtvrtiny členských států,
   · počet státních příslušníků každého z těchto členských států představuje nejméně 1/500 obyvatel tohoto členského státu.
   c) Do dvou měsíců od předložení občanské iniciativy musí Komise rozhodnout, zda byla iniciativa předložena úspěšně. Toto rozhodnutí musí obsahovat výrok o tom, zda je iniciativa reprezentativní, či nikoli. Předložení iniciativy může být zamítnuto pouze z důvodů stanovených právními předpisy a v žádném případě jej nelze zamítnout na základě politických zájmů.
   d) Rozhodnutí je adresováno jak jednotlivým organizátorům, tak i veřejnosti. Organizátoři obdrží oznámení o rozhodnutí a to se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. O tomto rozhodnutí jsou bezodkladně informovány Evropský parlament, Rada a členské státy.
   e) Přezkum rozhodnutí provádí Soudní dvůr Evropské unie a evropský veřejný ochránce práv v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie. To platí obdobně i v případě, že Komise takové rozhodnutí nevydá.
   f) Komise vede na svých internetových stránkách veřejně přístupný seznam všech úspěšně předložených občanských iniciativ.

8.  Čtvrtá fáze občanské iniciativy zahrnuje podrobné posouzení věcného obsahu občanské iniciativy ze strany Komise a končí vydáním oficiálního stanoviska Komise k výzvě obsažené v občanské iniciativě, aby Komise předložila návrh právního předpisu. Tato fáze probíhá následovně:

   a) Pokud byla občanská iniciativa úspěšně předložena, musí se Komise zabývat jejím věcným obsahem.
   b) Za tímto účelem Komise pozve organizátory občanské iniciativy k jednání o této iniciativě, na němž mají možnost její předmět podrobně objasnit.
   c) O výzvě obsažené v iniciativě musí Komise rozhodnout do tří měsíců. Nemá-li v úmyslu předložit žádný návrh, sdělí důvody svého rozhodnutí Parlamentu a organizátorům.
   d) Rozhodnutí je adresováno jak jednotlivým organizátorům, tak i veřejnosti. Organizátoři obdrží oznámení o rozhodnutí a to se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. O tomto rozhodnutí jsou bezodkladně informovány Evropský parlament, Rada a členské státy.
   e) Pokud Komise na základě požadavku předloženého v rámci občanské iniciativy žádné rozhodnutí nevydá, podléhá tento případ přezkumu ze strany Soudního dvora Evropské unie a evropského veřejného ochránce práv v souladu s příslušnými právními předpisy EU.

Zásada transparentnosti

9.  V přiměřené lhůtě po ukončení řízení jsou organizátoři úspěšně předložené občanské iniciativy povinni předložit Komisi zprávu o financování iniciativy včetně zdrojů tohoto financování (zpráva o transparentnosti). Komise tuto zprávu prověří a zveřejní spolu se stanoviskem.

10.  Komise by se zpravidla měla začít zabývat obsahem žádosti podané v rámci občanské iniciativy teprve po předložení řádné zprávy o transparentnosti.

Právní upozornění - Ochrana soukromí