Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2169(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0043/2009

Pateikti tekstai :

A6-0043/2009

Debatai :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Balsavimas :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0389

Priimti tekstai
PDF 379kWORD 83k
Ketvirtadienis, 2009 m. gegužės 7 d. - Strasbūras
Piliečių iniciatyvos įgyvendinimas
P6_TA(2009)0389A6-0043/2009
Rezoliucija
 Priedas

2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento rezoliucija, kuria Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo (2008/2169(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio 2 pastraipą,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje pasirašytą Lisabonos sutartį, iš dalies keičiančią Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Konstitucijos Europai(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 20 d. rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties(2),

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl apmąstymų laikotarpio: diskusijų dėl Europos Sąjungos vertinimo struktūra, temos ir pagrindai(3),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 39 ir 45 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A6–0043/2009),

A.   kadangi Lisabonos sutartyje pateikiama Europos piliečių iniciatyva, pagal kurią ne mažiau kaip milijonas Sąjungos piliečių, kurie yra reikšmingos valstybių narių dalies piliečiai, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją gali imtis iniciatyvos ir raginti Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą (ES sutarties su Lisabonos sutartimi padarytais pakeitimais versijos (ES sutartis) 11 straipsnio 4 dalis),

B.   kadangi taip milijonas Sąjungos piliečių gaus tokią pat teisę prašyti Komisijos pateikti teisėkūros pasiūlymą, kokią Taryba turi nuo Europos Bendrijų įsteigimo 1957 m. (iš pradžių pagal EEB sutarties 152 straipsnį, šiuo metu – pagal EB sutarties 208 straipsnį, ateityje – pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 241 straipsnį), o Europos Parlamentas – nuo Mastrichto sutarties įsigaliojimo 1993 m. (šiuo metu pagal EB sutarties 192 straipsnį, ateityje – pagal Sutarties dėl ES veikimo 225 straipsnį),

C.   kadangi taip piliečiai atliks tiesioginį vaidmenį Europos Sąjungai vykdant savo suverenius įgaliojimus ir pirmą kartą galės tiesiogiai dalyvauti siūlant naują Europos teisės aktą,

D.   kadangi pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį siekiama nustatyti individualią teisę dalyvauti įgyvendinant piliečių iniciatyvą, kuri yra ypatingas teisės dalyvauti Sąjungos demokratiniame gyvenime rezultatas pagal ES sutarties 10 straipsnio 3 dalies nuostatas,

E.   kadangi iniciatyvos teisė dažnai painiojama su teise teikti peticiją; kadangi reikia užtikrinti, kad piliečiai visiškai įsisąmonintų šių dviejų teisių skirtumą, ypač todėl, jog peticija teikiama Parlamentui, o piliečių iniciatyva – Komisijai,

F.   kadangi Sąjungos institucijos ir valstybės narės privalo sudaryti sąlygas sklandžiai, skaidriai ir veiksmingai užtikrinti Sąjungos piliečių dalyvavimo teisę,

G.   kadangi piliečių iniciatyvai taikomas procedūras ir sąlygas, įskaitant minimalų valstybių narių, kurių piliečiai imasi iniciatyvos, skaičių, nustato Europos Parlamentas ir Taryba, vadovaudamiesi tinkama teisėkūros procedūra ir parengdami reglamentą (Sutarties dėl ES veikimo 24 straipsnio 1 dalis),

H.   kadangi priėmus ir įgyvendinus reglamentą visų pirma turėtų būti užtikrintos pagrindinės lygybės, gero administravimo ir teisinės apsaugos teisės,

Mažiausias valstybių narių skaičius

I.   kadangi nuostata "minimalų valstybių narių, kurių gyventojai tie piliečiai turi būti, skaičių" (Sutarties dėl ES veikimo 24 straipsnio 1 dalis) reiškia, kad piliečiai turi būti iš "reikšmingos valstybių narių dalies" (Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalis),

J.   kadangi minimalus valstybių narių skaičius turi būti nustatomas ne savo nuožiūra, o vadovaujantis reglamento tikslu ir interpretuojamas atsižvelgiant į kitas Sutarties nuostatas, siekiant išvengti viena kitai prieštaraujančių nuostatų,

K.   kadangi reglamento tikslas – užtikrinti, kad pradėti Europos teisėkūros procesą būtų paskatinta vadovaujantis visuotiniu Europos interesu, o ne šališkais nacionaliniais interesais,

L.   kadangi Sutarties dėl ES veikimo 76 straipsnyje nurodyta, kad teisėkūros pasiūlymas, kuriam pritaria ketvirtadalis valstybių narių, gali būti laikomas pakankamai atitinkančiu visuotinį Europos interesą; kadangi dėl minėtos priežasties šį minimalų skaičių galima laikyti neginčytinu,

M.   kadangi reglamento tikslas bus pasiektas tik tada, jei jame bus nurodytas paramos pareiškimų iš kiekvienos valstybės narės minimalus skaičius,

N.   kadangi pagal ES sutarties 11 straipsnio 4 dalį, kurioje nurodytas skaičius – milijonas Sąjungos piliečių iš maždaug 500 milijonų Europos Sąjungos piliečių, galima daryti išvadą, kad 1/500 dalis gyventojų turėtų būti laikoma reprezentatyvia,

Minimalus dalyvių amžius

O.   kadangi ES sutarties 11 straipsnio 4 dalis taikoma visiems Sąjungos piliečiams,

P.   kadangi vis dėlto bet koks demokratinio dalyvavimo teisės apribojimas ir bet koks nevienodas vertinimas dėl amžiaus turi atitikti proporcingumo principą,

Q.   kadangi taip pat reikėtų vengti prieštaringų interpretacijų, kurių galėtų rastis, pavyzdžiui, jei minimalus dalyvavimo rinkimuose į Europos Parlamentą amžius valstybėje narėje būtų mažesnis nei minimalus amžius norint dalyvauti įgyvendinant piliečių iniciatyvą,

Procedūra

R.   kadangi, jei piliečių iniciatyva sėkminga, Komisija turi nagrinėti joje keliamus klausimus ir nuspręsti, ar ir kokiu mastu ji turėtų pateikti atitinkamo teisės akto pasiūlymą,

S.   kadangi rekomenduojama, kad Komisijai teikiant pasiūlymą dėl teisės akto iniciatyvos būtų grindžiamos vienu arba keliais atitinkamais teisiniais pagrindais,

T.   kadangi piliečių iniciatyva gali būti įgyvendinama tik jeigu ji atitinka šiuos reikalavimus:

   joje pateikiamas prašymas Komisijai teikti Sąjungos pasiūlymą dėl teisės akto,
   tuo klausimu Sąjunga turi teisėkūros kompetenciją ir Komisija turi teisę pateikti pasiūlymą atitinkamu klausimu, ir
   prašomas parengti teisės aktas akivaizdžiai neprieštarauja jokiems pagrindiniams Sąjungoje taikomų teisės aktų principams;

U.   kadangi piliečių iniciatyva yra sėkminga, kai ji atitinka aukščiau išvardytas sąlygas ir yra reprezentatyvi, t. y. ją remia bent milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių,

V.   kadangi Komisijos užduotis patikrinti, ar įvykdytos sąlygos, keliamos sėkmingai piliečių iniciatyvai,

W.   kadangi rengiant piliečių iniciatyvą yra ypač pageidaujama, kad prieš pradedant rinkti paramos pareiškimus būtų teisinis aiškumas dėl šios iniciatyvos atitikimo reikalavimams,

X.   kadangi Komisija negali tikrinti paramos pareiškimų tikrumo, todėl šią užduotį turėtų atlikti valstybės narės; tačiau, kadangi iš to kylantys valstybių narių įsipareigojimai apima tik iniciatyvas, patenkančias į ES sutarties 11 straipsnio 4 dalies taikymo sritį, ir jokiu būdu neaprėpia iniciatyvų, kurios yra nepriimtinos dėl minėtų priežasčių; kadangi dėl šios priežasties valstybėms narėms yra būtina dar prieš pradedant rinkti paramos pareiškimus turėti teisinį apibrėžtumą, ar piliečių iniciatyva atitinka reikalavimus,

Y.   tačiau, kadangi Komisijos vykdomas piliečių iniciatyvos atitikimo reikalavimams patikrinimas yra ribojamas išskirtinai aukščiau paminėtais teisiniais klausimais ir jokiu būdu negalima įtraukti svarstymų dėl politinio tikslingumo; kadangi taip bus užtikrinama, kad Komisija negalės laisvai spręsti, atsižvelgdama į savo pačios politinius svarstymus, ar piliečių iniciatyvą pripažinti ar nepripažinti tinkama,

Z.   kadangi atrodo tikslinga piliečių iniciatyvai taikomą procedūrą suskirstyti į šiuos penkis etapus:

   iniciatyvos registravimas,
   paramos pareiškimų rinkimas,
   iniciatyvos įteikimas,
   Komisijos pozicijos pareiškimas,
   patikrinimas, ar reikalaujamas teisės aktas neprieštarauja Sutartims.

Skaidrumo principas

AA.   kadangi piliečių iniciatyva yra būdas išreikšti nepriklausomas visuomenės galias teisėkūros srityje ir jai yra taikomas skaidrumo principas; kadangi tai reiškia, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai privalo užtikrinti viešą savo finansavimo atskaitomybę, įskaitant finansavimo šaltinius,

Politinė proceso stebėsena

AB.   kadangi piliečių iniciatyvos proceso stebėsena – tai Parlamento politinė užduotis,

AC.   kadangi ši atsakomybė susijusi su reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimu, taip pat su Komisijos politine pozicija dėl prašymo, pateikto pagal piliečių iniciatyvą,

AD.   kadangi svarbu užtikrinti, kad prašymai, pateikti Komisijai kaip piliečių iniciatyva, ir Parlamento demokratiškai patvirtinti prioritetai bei pasiūlymai būtų suderinti,

1.   ragina Komisiją, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nedelsiant pateikti reglamento dėl piliečių iniciatyvos pasiūlymą remiantis Sutarties dėl ES veikimo 24 straipsniu;

2.   ragina Komisiją atliekant šią užduotį tinkamai atsižvelgti į rekomendacijas, išdėstytas šios rezoliucijos priede;

3.   ragina, kad reglamentas būtų aiškus, paprastas ir lengvai taikomas ir jame būtų numatyti praktiniai elementai, susiję su piliečių iniciatyvos apibrėžtimi, kad ji nebūtų painiojama su teise teikti peticijas;

4.   nusprendžia iš karto po to, kai bus priimtas šis reglamentas, svarstyti galimybę įkurti veiksmingą piliečių iniciatyvos proceso stebėsenos sistemą;

o
o   o

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 310, 2004 12 16, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0055.
(3) OL C 287 E, 2006 11 24, p. 306.


PRIEDAS

REKOMENDACIJOS, SUSIJUSIOS SU KOMISIJOS PASIŪLYMO DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO DĖL PILIEČIŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO TURINIU

Dėl minimalaus valstybių narių skaičiaus nustatymo

1.  Minimalus valstybių narių, kurių piliečiai turi dalyvauti įgyvendinant iniciatyvą, skaičius – vienas ketvirtadalis visų valstybių narių.

2.  Šis reikalavimas įvykdomas tik tada, jei 1/500 dalis kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės gyventojų remia šią iniciatyvą.

Dėl minimalaus dalyvių amžiaus nustatymo

3.  Europos piliečių iniciatyvoje gali dalyvauti kiekvienas Sąjungos pilietis ir pilietė, turintis (-i) balsavimo teisę pagal gimtosios valstybės narės įstatymus.

Dėl procedūros nustatymo

4.  Europos piliečių iniciatyva apima šiuos penkis etapus:

   iniciatyvos registravimas,
   paramos pareiškimų rinkimas,
   iniciatyvos įteikimas,
   Komisijos pozicijos pareiškimas,
   patikrinimas, ar prašomas teisės aktas neprieštarauja sutartims.

5.  Pirmasis Europos piliečių iniciatyvos etapas prasideda tada, kai piliečių iniciatyvos organizatoriai įregistruoja piliečių iniciatyvą Komisijoje, ir baigiasi tada, kai Komisija priima oficialų sprendimą dėl piliečių iniciatyvos registravimo rezultatų. Šio etapo bruožai yra šie:

   a) Europos piliečių iniciatyvą jos organizatoriai turi tinkamai įregistruoti Komisijoje. Registruojant nurodoma kiekvieno organizatoriaus (-ės) pavardė, gimimo data, pilietybė ir gyvenamosios vietos adresas bei tikslus piliečių iniciatyvos tekstas, parašytas viena iš Europos Sąjungos oficialių kalbų,
  b) Komisija patikrina oficialų įregistruotos piliečių iniciatyvos leistinumą. Piliečių iniciatyva yra formaliai leistina, jei ji atitinka keturias sąlygas:
   šia iniciatyva Europos Komisija raginama pateikti Europos Sąjungai pasiūlymą dėl teisės akto priėmimo,
   Europos Sąjungai pagal Sutartis, kurios sudaro Europos Sąjungos teisinį pagrindą, suteikta kompetencija priimti teisės aktą šiuo klausimu,
   Europos Komisijai pagal Sutartis, kurios sudaro Europos Sąjungos teisinį pagrindą, suteikiami įgaliojimai teikti pasiūlymą dėl teisės aktą šiuo klausimu,
   prašomas parengti teisės aktas akivaizdžiai neprieštarauja jokiems Europos Sąjungoje taikomų teisės aktų principams.

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį Komisija organizatoriams teikia visą reikalingą paramą siekiant užtikrinti, kad visos įregistruotos iniciatyvos yra leistinos. Be to, Komisija informuoja piliečių iniciatyvos organizatorius apie einamuosius ar planuojamus teisėkūros pasiūlymus atitinkamos piliečių iniciatyvos iškeltais klausimais ir apie jau sėkmingai įregistruotas piliečių iniciatyvas, kurios visiškai arba iš dalies susijusios su tais klausimais.

   c) per du mėnesius po piliečių iniciatyvos įregistravimo Komisija privalo priimti sprendimą, ar iniciatyva leistina ir ar galima ją įregistruoti. Atsisakyti registruoti galima tik dėl teisinių priežasčių ir jokiu būdu ne dėl politinio tikslingumo priežasčių,
   d) sprendimas yra skirtas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį informuojami organizatoriai ir jis skelbiamas Oficialiajame leidinyje. Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės nedelsiant informuojamos apie sprendimą,
   e) sprendimą gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės nuostatas. Atitinkamai, jei Komisija tokio sprendimo nepriima, taikomos tos pačios nuostatos,
   f) Komisija savo tinklalapyje pateikia viešai prieinamą visų sėkmingai įregistruotų piliečių iniciatyvų sąrašą,
   g) piliečių iniciatyvos organizatoriai gali bet kada atsisakyti savo iniciatyvos. Tokiu atveju ji laikoma neįregistruota ir išbraukiama iš minėto Komisijos sąrašo.

6.  Antrąjį Europos piliečių iniciatyvos etapą sudaro individualių paramos sėkmingai įregistruotai piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimas ir oficialus individualių paramos pareiškimų rinkimo rezultatų patvirtinimas, kurį atlieka valstybės narės. Šio etapo pagrindinės ypatybės yra šios:

   a) valstybės narės numato veiksmingą procedūrą, skirtą rinkti teisėtus paramos Europos piliečių iniciatyvai pareiškimus ir oficialiai patvirtinti šio rinkimo rezultatus,
   b) paramos pareiškimas atitinka nustatytą tvarką, jei jis pateikiamas per nustatytą paramos pareiškimų rinkimo laiką atsižvelgiant į atitinkamus valstybių narių teisės aktus ir ES teisę. Paramos pareiškimų rinkimo laikotarpis apima vienerius metus. Jis prasideda pirmą trečio mėnesio dieną po piliečių iniciatyvos registravimo sprendimo paskelbimo datos,
   c) visi iniciatyvą remiantys asmenys privalo individualiai pareikšti apie savo paramą, paprastai patvirtindami pareiškimą savo parašu (raštu ar, jei galima, elektroniniu parašu). Paramą reiškiančio asmens pareiškime turėtų būti nurodyta bent pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas ir pilietybė. Jei asmuo yra kelių šalių pilietis, jis nurodo tik vieną pilietybę – ją jis gali laisvai pasirinkti.

Asmens duomenys turi būti saugomi, už duomenų apsaugą atsako piliečių iniciatyvos organizatoriai,

   d) paramos piliečių iniciatyvai pareiškimas gali būti reiškiamas tik vieną kartą. Kiekviename paramos pareiškime yra atskiras remiančio asmens oficialus paaiškinimas, kad jis prieš tai nėra pareiškęs paramos tai pačiai piliečių iniciatyvai,
   e) bet kurį paramos pareiškimą galima atšaukti iki paramos pareiškimų rinkimo laikotarpio pabaigos. Tokiu būdu anksčiau pateiktas paramos pareiškimas laikomas nepateiktu. Organizatoriai turi informuoti visus remiančius asmenis apie šią galimybę. Prie kiekvieno paramos pareiškimo turi būti pridėtas atskiras remiančio asmens patvirtinimas, kad jis gavo minėtąją informaciją,
   f) visi remiantys asmenys iš organizatorių gauna jų paramos pareiškimo ir oficialaus paaiškinimo kopijas bei patvirtinimą, kad buvo supažindinti su galimybe atšaukti pareiškimą,
   g) valstybės narės, patikrinusios įrodymus dėl paramos pareiškimų, piliečių iniciatyvos organizatoriams per du mėnesius išduoda oficialų nustatyta tvarka pateiktų paramos pareiškimų skaičiaus patvirtinimą, kuriame nurodytas remiančių asmenų skaičius pagal jų pilietybę. Atitinkamomis priemonėmis jos užtikrina, kad kiekvieną paramos pareiškimą tik kartą patvirtina viena iš valstybių narių ir kad veiksmingai išvengta pavojaus, kad įvairios valstybės narės ar įvairios tų pačių valstybių narių institucijos kelis kartus patvirtina pareiškimų skaičių.

Asmens duomenys saugomi, už duomenų apsaugą atsako atitinkamos valstybių narių institucijos.

7.  Trečiasis piliečių iniciatyvos etapas prasideda, kai organizatoriai pateikia piliečių iniciatyvą Komisijai, ir pasibaigia Komisijai priėmus oficialų sprendimą dėl to, ar iniciatyva pateikta sėkmingai. Pagrindiniai šio etapo bruožai yra šie:

   a) piliečių iniciatyvą organizatoriai turi teisėtai pateikti Komisijai. Pateikiant iniciatyvą reikia pridėti valstybių narių patvirtinimus dėl paramos pareiškimų skaičiaus;
   b) Komisija patikrina pateiktos piliečių iniciatyvos reprezentatyvumą. Piliečių iniciatyva yra reprezentatyvi, jei:
   ją remia bent milijonas Sąjungos piliečių,
   minėtieji piliečiai yra iš mažiausiai vieno ketvirtadalio valstybių narių,
   kiekvienos atitinkamos šalies piliečiai sudaro bent 1/500 tos šalies gyventojų dalį;
   c) per du mėnesius nuo datos, kai buvo pateikta piliečių iniciatyva, Komisija turi priimti sprendimą dėl to, ar iniciatyva buvo pateikta sėkmingai. Sprendime turi būti nurodoma, ar iniciatyva yra reprezentatyvi ar ne. Atsisakyti priimti teikiamą iniciatyvą galima tik dėl teisinių priežasčių ir jokiu būdu ne dėl politinių priežasčių;
   d) sprendimas skiriamas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį informuojami organizatoriai ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės nedelsiant informuojami apie sprendimą;
   e) sprendimą gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas pagal atitinkamas ES teisės nuostatas. Atitinkamai tos pačios nuostatos taikomos, jei Komisija minėtojo sprendimo nepriima;
   f) Komisija savo tinklalapyje pateikia viešai prieinamą visų sėkmingai pateiktų piliečių iniciatyvų sąrašą.

8.  Ketvirtasis piliečių iniciatyvos etapas apima Komisijos atliekamą išsamų iniciatyvoje iškeltų klausimų svarstymą ir baigiasi, kai Komisija pateikia oficialią poziciją dėl iniciatyvoje pateikiamo prašymo pateikti teisės akto pasiūlymą. Pagrindiniai šio etapo bruožai yra šie:

   a) jei piliečių iniciatyvos pateikimas buvo sėkmingas, Komisija privalo apsvarstyti iniciatyvoje iškeltų klausimų turinį;
   b) šiuo tikslu Komisija pakviečia piliečių iniciatyvos organizatorius į klausymą ir suteikia jiems galimybę išsamiai paaiškinti piliečių iniciatyvoje iškeltus klausimus;
   c) Komisija per tris mėnesius privalo priimti sprendimą dėl piliečių iniciatyvoje pateikiamo reikalavimo. Jei Komisija neketina pateikti pasiūlymo dėl teisės akto, ji paaiškina Parlamentui ir organizatoriams šio sprendimo priežastis;
   d) sprendimas skiriamas ir individualiai organizatoriams, ir visuomenei. Apie jį informuojami organizatoriai ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Europos Parlamentas, Taryba ir valstybės narės nedelsiant informuojami apie sprendimą;
   e) jei Komisija nepriima jokio sprendimo dėl piliečių iniciatyvoje pateikto prašymo, šį atvejį gali patikrinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos ombudsmenas pagal atitinkamas Europos Sąjungos teisės nuostatas.

Skaidrumo principas

9.  Sėkmingai įregistruotos piliečių iniciatyvos organizatoriai per atitinkamą laikotarpį, procedūrai pasibaigus, pateikia Komisijai pranešimą dėl iniciatyvos finansavimo, įskaitant finansavimo šaltinius (skaidrumo ataskaita). Komisija išnagrinėja pranešimą ir paskelbia jį viešai, kartu pateikdama savo nuomonę.

10.  Paprastai Komisija pradeda nagrinėti piliečių iniciatyvos turinį tik tuomet, kai tinkama forma pateikiama skaidrumo ataskaita.

Teisinė informacija - Privatumo politika