Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2169(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0043/2009

Ingivna texter :

A6-0043/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 15
CRE 06/05/2009 - 15

Omröstningar :

PV 07/05/2009 - 9.18
CRE 07/05/2009 - 9.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0389

Antagna texter
PDF 143kWORD 64k
Torsdagen den 7 maj 2009 - Strasbourg
Genomförande av medborgarinitiativet
P6_TA(2009)0389A6-0043/2009
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet (2008/2169(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 192 andra stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007,

–   med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: struktur, teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen(3),

–   med beaktande av artiklarna 39 och 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för framställningar (A6-0043/2009), och av följande skäl:

A.  Genom Lissabonfördraget införs medborgarinitiativet, genom vilket ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen – artikel 11.4 i EU-fördraget i dess lydelse enligt Lissabonfördraget.

B.  Därmed ges en miljon unionsmedborgare samma rätt att uppmana kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag som rådet har ända sedan upprättandet av Europeiska gemenskaperna 1957 (ursprungligen artikel 152 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, numera artikel 208 i EG-fördraget, i framtiden artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och som Europaparlamentet har sedan Maastrichtfördragets ikraftträdande 1993 (för närvarande artikel 192 i EG-fördraget, i framtiden artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

C.  Medborgarna involveras därmed direkt i utövandet av Europeiska unionens överhöghet genom att för första gången bli direkt delaktiga i initiativtagandet till av europeiska lagstiftningsförslag.

D.  Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget syftar, som särskild konsekvens av rätten att delta i unionens demokratiska liv enligt artikel 10.3 i samma fördrag, till införandet av en individuell rätt till deltagande i medborgarinitiativ.

E.  Initiativrätten blandas ofta ihop med rätten att göra framställningar. Det är viktigt att se till att medborgarna är fullt medvetna om skillnaden mellan dessa båda rättigheter, särskilt med tanke på att en framställning riktas till parlamentet medan ett medborgarinitiativ riktas till kommissionen.

F.  Unionsorganen och medlemsstaterna uppmanas att skapa förutsättningar för att unionsmedborgarna ska kunna utöva sin rätt till deltagande på ett friktionsfritt, öppet och effektivt sätt.

G.  De förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ, däribland det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma ifrån, fastställs av parlamentet och rådet genom en förordning i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

H.  Vid antagandet och genomförandet av den förordningen är det framför allt viktigt att den grundläggande rätten till likabehandling, en sund förvaltning och rättsskydd garanteras.

Det minsta antalet medlemsstater

I.  Vad avser "det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma ifrån" (artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) måste det röra sig om medborgare från "ett betydande antal medlemsstater" (artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget).

J.  Fastställandet av det minsta antalet medlemsstater bör inte ske på ett godtyckligt sätt, utan man bör under detta arbete rätta sig efter syftet med förordningen och även förhålla sig till andra fördragsbestämmelser för att undvika motsägelsefulla tolkningar.

K.  Syftet med förordningen är att se till att utgångspunkten för den europeiska lagstiftningsprocessen inte styrs av särintressen i de enskilda medlemsstaterna, utan av det europeiska allmänintresset.

L.  Enligt artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan ett lagstiftningsförslag som stöds av en fjärdedel av medlemsstaterna antas i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till det europeiska allmänintresset. Mot bakgrund av detta kan detta minimiantal ses som obestridligt.

M.  Syftet med denna förordning uppnås endast om den knyts till ett minsta antal stödförklaringar från var och en av dessa medlemsstater.

N.  Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget – i vilken man anger siffran en miljon unionsmedborgare av en befolkning på cirka 500 miljoner människor – ger vid handen att 1/500 av befolkningen är att betrakta som en representativ del.

Minimiåldern för deltagarna

O.  Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget gäller alla unionsmedborgare.

P.  Varje inskränkning i rätten till demokratiskt deltagande och varje ojämlik behandling på grund av ålder måste emellertid vara förenlig med proportionalitetsprincipen.

Q.  Dessutom bör motsägelsefulla tolkningar undvikas som skulle uppstå exempelvis om minimiåldern för deltagande i valet till Europaparlamentet skulle vara lägre i en medlemsstat än minimiåldern för deltagande i medborgarinitiativ.

Förfarandet

R.  Kommissionen är i fall av ett framgångsrikt medborgarinitiativ skyldig att hantera ärendet i fråga och besluta om huruvida och i vilken mån den ska lägga fram motsvarande lagstiftningsförslag.

S.  Initiativ bör omfatta hänvisningar till en eller flera lämpliga rättsliga grunder inför kommissionens framläggande av lagstiftningsförslaget.

T.  Ett medborgarinitiativ kan fullföljas endast om det är tillåtligt i den bemärkelsen att

   det omfattar en uppmaning till kommissionen om framläggande av förslag till en unionsrättsakt,
   unionen har lagstiftningsbefogenheter och kommissionen har rätt att lägga fram lagstiftningsförslag på området i fråga,
   den begärda rättsakten inte på ett uppenbart sätt strider mot grundläggande rättsliga principer som tillämpas inom Europeiska unionen.

U.  Ett medborgarinitiativ är framgångsrikt om det är tillåtligt i ovannämnda bemärkelse och om det kan ses som ett representativt initiativ i den bemärkelsen att det stöds av minst en miljon medborgare från ett betydande antal medlemsstater.

V.  Det är kommissionens ansvar att kontrollera huruvida villkoren för ett framgångsrikt medborgarinitiativ är uppfyllda.

W.  I samband med organisationen av ett medborgarinitiativ är det redan innan man börjar samla in stödförklaringar i högsta grad önskvärt att säkerhet om rättsläget råder vad avser tillåtligheten för det aktuella medborgarinitiativet.

X.  Kommissionen kan inte ansvara för kontrollen av stödförklaringarnas äkthet, utan detta bör vara en uppgift för medlemsstaterna. Dessa skyldigheter för medlemsstaterna omfattar dock endast initiativ inom ramen för artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget och under inga omständigheter sådana initiativ som är otillåtliga på ovannämnda grunder. Mot bakgrund av detta krävs det även att medlemsstaterna redan före insamlingen av stödförklaringarna får säkerhet om rättsläget vad avser medborgarinitiativets tillåtlighet.

Y.  Kommissionens prövning av ett medborgarinitiativs tillåtlighet är emellertid begränsad till att omfatta ovannämnda rättsliga grunder och bör under inga omständigheter inbegripa politiska överväganden. Härigenom ser man till att kommissionen inte på grundval av sina egna politiska överväganden har frihet att bedöma huruvida ett medborgarinitiativ är tillåtligt eller inte.

Z.  Det framstår som ändamålsenligt att dela in förfarandet i samband med europeiska medborgarinitiativ i följande fem faser:

   Anmälan av initiativet.
   Insamling av stödförklaringarna.
   Inlämnande av initiativet.
   Kommissionens ställningstagande.
   Kontroll av den begärda rättsaktens överensstämmelse med fördragen.

Öppenhetsprincipen

AA.  Medborgarinitiativet är en form av utövad offentlig överhöghet på lagstiftningsområdet och omfattas därmed även av öppenhetsprincipen. Detta innebär att medborgarinitiativens organisatörer offentligt måste redogöra för initiativets finansiering, inklusive källorna.

Den politiska övervakningen av processen

AB.  Det är parlamentets politiska ansvar att övervaka processen i samband med medborgarinitiativ.

AC.  Detta ansvar rör genomförandet av förordningen om medborgarinitiativ i sig och kommissionens politiska ställningstagande vad avser uppmaningen i medborgarinitiativet i fråga.

AD.  Det är viktigt att se till att uppmaningar som inkommit till kommissionen genom medborgarinitiativ är förenliga med parlamentets demokratiskt godkända prioriteringar och förslag.

1.  Europaparlamentet anmodar kommissionen att efter Lissabonfördragets ikraftträdande utan dröjsmål och på grundval av artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt lägga fram ett förslag till förordning om medborgarinitiativet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med detta vederbörligen beakta de rekommendationer som anges i bilagan till denna resolution.

3.  Europaparlamentet efterlyser en klar, enkel och användarvänlig förordning som omfattar konkreta instruktioner gällande definitionen av medborgarinitiativ, så att medborgarinitiativet inte blandas ihop med rätten att göra framställningar.

4.  Europaparlamentet beslutar att omedelbart efter antagandet av förordningen undersöka hur ett effektivt system för övervakning av medborgarinitiativ skulle kunna inrättas.

o
o   o

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 310, 16.12.2004, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
(3) EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 306.


BILAGA

REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM GENOMFÖRANDE AV MEDBORGARINITIATIVET

Om fastställandet av det minsta antalet medlemsstater

1.  Det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma ifrån uppgår till en fjärdedel av medlemsstaterna.

2.  Detta krav betraktas som uppfyllt endast om minst 1/500 av befolkningen i var och en av de aktuella medlemsstaterna stöder initiativet.

Om fastställandet av minimiåldern för deltagarna

3.  Alla unionsmedborgare som har rösträtt enligt lagstiftningen i den egna medlemsstaten kan delta i europeiska medborgarinitiativ.

Om utformningen av förfarandet

4.  Förfarandet i samband med medborgarinitiativ omfattar följande fem faser:

   Anmälan av initiativet.
   Insamling av stödförklaringarna.
   Inlämnande av initiativet.
   Kommissionens ställningstagande.
   Kontroll av den begärda rättsaktens överensstämmelse med fördragen.

5.  Den första fasen i medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna anmäler medborgarinitiativet hos kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut om resultatet av anmälan av medborgarinitiativet. Den kännetecknas av följande:

   a) Ett medborgarinitiativ kräver att organisatörerna anmäler det hos kommissionen på vederbörligt sätt. Vid anmälan ska varje organisatör uppge namn, födelsedatum, medborgarskap och hemadress samt medborgarinitiativets exakta ordalydelse på ett av de officiella språken i Europeiska unionen.
  b) Kommissionen prövar det anmälda medborgarinitiativets formella tillåtlighet. Ett medborgarinitiativ är formellt tillåtligt när det uppfyller följande fyra villkor:
   Det innehåller en uppmaning till Europeiska kommissionen om framläggande av ett förslag till antagande av en unionsrättsakt.
   Europeiska unionen har enligt de fördrag som utgör grundvalen för unionen tilldelats befogenhet att utfärda en sådan rättsakt.
   Kommissionen har enligt de fördrag som utgör grundvalen för unionen tilldelats befogenhet att lägga fram ett förslag till en sådan rättsakt.
   Den begärda rättsakten strider inte på ett uppenbart sätt mot grundläggande rättsliga principer som tillämpas inom Europeiska unionen.

I enlighet med artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna förser kommissionen organisatörerna med erforderligt stöd för att se till att de initiativ som anmäls är tillåtliga. Dessutom informerar kommissionen samtidigt medborgarinitiativets organisatörer om pågående eller planerade lagstiftningsprojekt om frågor som rör det aktuella medborgarinitiativet samt om redan med framgång anmälda medborgarinitiativ som helt eller delvis berör samma frågor.

   c) Inom två månader efter anmälan av medborgarinitiativet fattar kommissionen beslut om huruvida initiativet är tillåtligt och kan anmälas. Anmälan får vägras endast av rättsliga skäl och under inga omständigheter på grund av politiska överväganden.
   d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.
   e) Beslutet kan prövas av Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i EU-rätten. Detta gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta ett sådant beslut.
   f) Kommissionen för på sin webbplats en allmänt tillgänglig förteckning över alla medborgarinitiativ som med framgång anmälts.
   g) Organisatörerna av ett medborgarinitiativ kan när som helst dra tillbaka initiativet i fråga. Det anses då inte vara anmält och stryks ur kommissionens ovannämnda förteckning.

6.  Den andra fasen i medborgarinitiativet omfattar insamlingen av enskilda stödförklaringar för det med framgång anmälda medborgarinitiativet och medlemsstaternas officiella bekräftelse av resultatet av insamlingen av enskilda stödförklaringar. Denna fas kännetecknas av följande:

   a) Medlemsstaterna tillhandahåller ett effektivt förfarande både för insamling av bestämmelseenliga stödförklaringar för ett medborgarinitiativ och för officiell bekräftelse av resultatet av denna insamling.
   b) En stödförklaring betraktas som bestämmelseenlig när den har avgetts inom fristen för insamling av stödförklaringar under beaktande av den ifrågavarande medlemsstatens relevanta rättsföreskrifter och EU-rätten. Fristen för insamling av stödförklaringar uppgår till ett år. Den börjar den första dagen i den tredje månaden efter beslutet om anmälan av medborgarinitiativet.
   c) Varje stödförklaring måste bekräftas individuellt, i regel genom personlig underskrift (skriftligen eller i förekommande fall även elektroniskt). Av förklaringen måste åtminstone den stödjande personens namn, födelsedatum, hemadress och medborgarskap framgå. Om personen har flera medborgarskap anges bara ett, som väljs fritt.

De personrelaterade uppgifterna omfattas av dataskyddet, som medborgarinitiativets organisatörer ansvarar för.

   d) Stödförklaringen för ett medborgarinitiativ får bara avges en gång. Varje stödförklaring innehåller en särskild edsförsäkran där den stödjande personen intygar att den inte redan tidigare har avgett sitt stöd för samma medborgarinitiativ.
   e) Varje stödförklaring kan återkallas fram till dess att fristen för insamling av stödförklaringar löper ut. Det ursprungligen avgivna stödet anses därmed inte ha uttalats från början. Varje stödjande person ska informeras om detta av organisatörerna. Varje stödförklaring måste innehålla en särskild förklaring där den stödjande personen intygar att den har fått denna information.
   f) Varje stödjande person får av organisatörerna en kopia av sin stödförklaring, inklusive en kopia av sin edsförsäkran och sin förklaring om att ha informerats om möjligheten till återkallande.
   g) Inom två månader efter det att medlemsstaterna har verifierat uppgifterna i stödförklaringarna utfärdar de åt medborgarinitiativets organisatörer en officiell bekräftelse av antalet bestämmelseenliga stödförklaringar uppdelade efter de stödjande personernas medborgarskap. De ser genom lämpliga åtgärder till att varje stödförklaring bekräftas bara en gång av en av medlemsstaterna, och att flera medlemsstater eller olika organ i en och samma medlemsstat under inga omständigheter bekräftar en stödförklaring flera gånger.

De personrelaterade uppgifterna omfattas av dataskyddet, som de berörda myndigheterna i medlemsstaterna ansvarar för.

7.  Den tredje fasen i medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna lämnar in medborgarinitiativet till kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut om resultatet av inlämnandet av medborgarinitiativet. Denna fas kännetecknas av följande:

   a) Ett medborgarinitiativ kräver att organisatörerna lämnar in det hos kommissionen på vederbörligt sätt. I samband med inlämnandet lämnas även medlemsstaternas bekräftelse av antalet stödförklaringar in.
   b) Kommissionen prövar huruvida det anmälda medborgarinitiativet kan anses vara representativt. Ett medborgarinitiativ anses vara representativt
   om det stöds av minst en miljon unionsmedborgare,
   om det inbegriper medborgare från minst en fjärdedel av medlemsstaterna,
   om antalet medborgare från varje medlemsstat representerar minst 1/500 av befolkningen i respektive medlemsstat.
   c) Inom två månader efter inlämnandet av medborgarinitiativet avger kommissionen ett beslut om resultatet av inlämnandet. I detta beslut ingår ett uttalande om huruvida medborgarinitiativet anses vara representativt. Inlämnandet får vägras endast på rättsliga grunder och under inga omständigheter på grund av politiska överväganden.
   d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.
   e) Beslutet kan prövas av Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i EU-rätten. Detta gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta ett sådant beslut.
   f) Kommissionen för på sin webbplats en allmänt tillgänglig förteckning över alla medborgarinitiativ som med framgång lämnats in.

8.  Den fjärde fasen i medborgarinitiativet börjar med kommissionens ingående genomgång av ärendet i medborgarinitiativet och slutar med kommissionens formella ställningstagande avseende medborgarinitiativets begäran om att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag. Denna fas kännetecknas av följande:

   a) Ett med framgång inlämnat medborgarinitiativ förpliktigar kommissionen att behandla medborgarinitiativets ärende vad innehållet beträffar.
   b) För detta syfte bjuder kommissionen in medborgarinitiativets organisatörer till en utfrågning och ger dem tillfälle att utförligt presentera medborgarinitiativets ärende.
   c) Kommissionen fattar beslut om medborgarinitiativets begäran inom tre månader. Om den inte har för avsikt att lägga fram något förslag meddelar den parlamentet och organisatörerna skälen till det.
   d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.
   e) Om kommissionen underlåter att fatta beslut om begäran i medborgarinitiativet kan detta prövas av Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i EU-rätten.

Öppenhetsprincipen

9.  Organisatörerna av ett med framgång anmält medborgarinitiativ är skyldiga att efter avslutat förfarande och inom en lämplig tidsfrist för kommissionen lägga fram en rapport om initiativets finansiering (öppenhetsrapport), inklusive källorna. Rapporten granskas av kommissionen och offentliggörs tillsammans med ett yttrande.

10.  I regel ska kommissionen befatta sig med de innehållsmässiga aspekterna av ett medborgarinitiativ först när en öppenhetsrapport lagts fram på vederbörligt sätt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy