Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2584(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0258/2009

Внесени текстове :

B6-0258/2009

Разисквания :

PV 07/05/2009 - 7
CRE 07/05/2009 - 7

Гласувания :

PV 07/05/2009 - 9.19
CRE 07/05/2009 - 9.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0390

Приети текстове
PDF 305kWORD 55k
Четвъртък, 7 май 2009 г. - Страсбург
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) по отношение на приложение ХVІІ
P6_TA(2009)0390B6-0258/2009

Резолюция на Европейския парламент от 7 май 2009 г. относно проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение ХVІІ

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикалите(1), и по-специално член 131 от него,

–   като взе предвид Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО)(2),

–   като взе предвид Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)(3),

–   като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение ХVІІ ("проект на регламент на Комисията"),

–   като взе предвид становището на комитета по член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

–   като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г.за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(4),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1907/2006 отменя и заменя Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати, считано от 1 юни 2009 г.;

Б.   като има предвид, че приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, изменено от приложението към проекта на регламент на Комисията, е предназначено да замени приложение І на Директива 76/769/ЕИО, като въвежда ограничения за определени опасни вещества и препарати;

В.   като има предвид, че член 67 от Регламент (EО) № 1907/2006 предвижда, че вещества в самостоятелен вид, в препарат или в артикул, за които в приложение XVII се съдържа ограничение, не може да бъдат произвеждани, пускани на пазара или употребявани, освен ако не отговарят на изискванията на това ограничение;

Г.   като има предвид, че точка 2, буква 6 от приложението към проекта на регламент на Комисията цели разширяване на сегашната забрана за пускане на пазара и употреба на азбестови влакна и на изделия, съдържащи такива влакна, за да включи и производството на тези влакна и артикули, съдържащи азбестови влакна;

Д.   като има предвид, че точка 2, буква 6 от приложението към проекта на регламент на Комисията предвижда изключения от тази забрана на азбестовите влакна в:

   артикули, съдържащи азбестови влакна, които вече са били монтирани или въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. при специфични условия, гарантиращи високо равнище на защита на човешкото здраве; и
   в диафрагми, съдържащи хризолит, използвани за електролиза в съществуващи инсталации,

Е.   като има предвид, че нов азбест не може да бъде пускан на пазара на Общността, с изключение на диафрагмите за електролиза, и като има предвид, че съществуват конкретни общностни разпоредби за защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на азбест по време на работа по отстраняването му, и че за съжаление липсват общностни разпоредби относно почистването на изделия, съдържащи азбест, като това остава в рамките на компетенциите на държавите-членки;

Ж.   като има предвид, че азбестът остава отговорен за значителен брой заболявания, дължащи се на излагане на азбестови влакна;

З.   като има предвид, че Директива 96/59/EО е установила задължения за държавите-членки относно обеззаразяването или обезвреждането на съоръжения, съдържащи ПХБ, и/или относно обеззаразяването на използвани ПХБ, за да се постигне тяхното пълно унищожение, и като има предвид, че Общността следва да предприеме подобни действия по отношение на азбестовите влакна;

И.   като има предвид, че законодателството на Общността обхваща шест азбестови минерали (крокидолит, амозит, антофилит, актинолит, тремолит и хризотил), но все още не включва влакнести материали, подобни на азбеста, като рихтерит и винчит, въпреки че те са не по-малко вредни от тремолита, амозита или крокидолита и също могат да се употребяват в изолационни материали;

Й.   като има предвид, че след получаване на докладите от държавите-членки, които се възползват от дерогацията по отношение на диафрагмите в инсталации за електролиза, Комисията ще преразгледа тази дерогация и ще изиска от Агенцията да изготви досие, в съответствие с член 69 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, с оглед забраната на пускането на пазара или употребата на диафрагми, съдържащи хризолит;

К.   като има предвид, че някои заинтересовани страни считат, че тази дерогация трябва да се премахне веднага, тъй като вече съществуват технологични заместители (мембрани без азбест), които понастоящем се използват от повечето европейски производители на химически продукти;

Л.   като има предвид, че пълната забрана на азбестовите влакна хризотил и на продуктите, в които те се съдържат, действително би представлявала най-ефективния начин за опазване на здравето на човека;

М.   като има предвид, че понастоящем за повечето от останалите употреби на азбестовите влакна хризотил съществуват заместители или алтернативи, които не са класифицирани като канцерогенни и се считат за по-малко опасни;

Н.   като има предвид, че в преразглеждането на дерогацията относно диафрагмите, съдържащи азбестови влакна хризотил, което беше извършено съгласно Директива 76/769/ЕИО(5), бяха разгледани последиците както в здравно, така и в икономическо отношение, които Комисията все предвид в диференцирания подход, изложен в проекта на регламент на Комисията, подкрепен от значително мнозинство от държавите-членки,

1.  В контекста на

   подхода, възприет в проекта на регламент на Комисията, за постепенно извеждане от употреба на азбестови влакна в средносрочен план,
   преразглеждането на дерогацията относно диафрагмите, съдържащи азбестови влакна хризотил, което беше извършено съгласно Директива 1999/77/ЕО на Комисията, и
   изявлението, което Комисията направи по повод приемането на проекта на регламент на Комисията по време на заседанието на комитета по член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 20 февруари 2008 г.,
  

се въздържа от противопоставяне срещу приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  Отбелязва преразглеждането на дерогацията относно диафрагмите, съдържащи азбестови влакна хризотил, и подчертава, че високоволтажните инсталации могат успешно да работят със заместващи материали и че някои подобни инсталации в ЕС вече се приспособиха;

3.  Подчертава, че понастоящем в четири държави-членки все още се използват диафрагми, съдържащи азбестови влакна хризотил, в инсталации от нисковолтажен тип, за който не съществуват заместващи материали за диафрагми, въпреки сериозната изследователска програма, която проведоха заинтересованите предприятия;

4.  Подчертава, че според преразглеждането на дерогацията относно диафрагмите, съдържащи азбестови влакна хризотил, потенциален риск за излагане на работниците съществува единствено когато тези диафрагми се подменят (експлоатационна годност до 10 години), тъй като камерите за електролиза са херметически затворени по време на работа поради съдържанието на хлор, а представителите на промишлеността твърдят, че ограниченията за излагане на работниците на хризотил се спазват напълно;

5.  Призовава държавите-членки и Комисията да гарантират стриктно изпълнение на Директива 83/477/ЕИО;

6.  Изразява съжаление, че досега беше невъзможно да се установи европейски списък с изделия, освободени от забраната съгласно точка 2, буква 6 от приложението към проекта за регламент на Комисията за изменение на приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);

7.  Призовава Комисията да състави такъв списък веднага след съобщаване на съответните национални мерки, при това не по-късно от 1 януари 2012 г.;

8.  Настоятелно призовава Комисията до края на 2009 г. да внесе законодателно предложение относно контролираното изхвърляне на азбестови влакна и почистването или изхвърлянето на съдържащото азбестови влакна оборудване с цел пълното им унищожаване;

9.  Също така настоятелно призовава Комисията да установи стратегия за забрана на всички форми на азбест и на всички употреби на азбестови влакна до 2015 г., включително подходящи правила за износ съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, като отчете принципа на близост, установен в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета т 19 ноември 2008 г. относно отпадъците, тъй като азбестът продължава да предизвиква голям брой болести, свързани с излагането на азбестови влакна;

10.  Призовава Комисията да докладва редовно на Парламента относно прилагането на проекта на регламент;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 263, 24.9.1983 г., стр. 25.
(3) ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 31.
(4) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

Правна информация - Политика за поверителност