Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2584(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0258/2009

Iesniegtie teksti :

B6-0258/2009

Debates :

PV 07/05/2009 - 7
CRE 07/05/2009 - 7

Balsojumi :

PV 07/05/2009 - 9.19
CRE 07/05/2009 - 9.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0390

Pieņemtie teksti
PDF 215kWORD 52k
Ceturtdiena, 2009. gada 7. maijs - Strasbūra
Priekšlikums Komisijas regulai, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)
P6_TA(2009)0390B6-0258/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 7. maija rezolūcija par Komisijas regulas projektu, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru(1), un jo īpaši tās 131. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 1983. gada 19. septembra Direktīvu 83/477/EEK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar azbesta iedarbību darba vietā (otrā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 80/1107/EEK 8. pantu)(2),

–   ņemot vērā Padomes 1996. gada 16. septembra Direktīvu 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu(3),

–   ņemot vērā Komisijas ... Regulas (EK) Nr. ... projektu, ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ("priekšlikums Komisijas regulai"),

–   ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantā norādītā komiteja,

–   ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(4),

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažādu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem tiek atsaukta un aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas stājas spēkā 2009. gada 1. jūnijā;

B.   tā kā ar XVII pielikumu Regulā (EK) Nr. 1907/2006, ko groza ar priekšlikumu Komisijas regulai, ir paredzēts aizstāt I pielikumu Direktīvā 76/769/EEK, ar ko nosaka ierobežojumus attiecībā uz dažām bīstamām vielām un preparātiem;

C.   tā kā ar 67. pantu Regulā (EK) Nr. 1907/2006 nosaka, ka vielas, vielu preparātus vai izstrādājumus nedrīkst ražot, laist tirgū vai lietot, kamēr nav ievēroti visu ierobežojumu nosacījumi, kas šajā sakarībā noteikti XVII pielikumā;

D.   tā kā priekšlikuma Komisijas regulai pielikuma 2. punkta 6. pozīcijas mērķis ir paplašināt pašreizējo aizliegumu attiecībā uz azbesta šķiedru un produktu, kuru sastāvā ir šādas šķiedras, laišanu tirgū un izmantošanu, kā arī attiecībā uz azbesta šķiedru un izstrādājumu, kuru sastāvā ir šādas šķiedras, ražošanu;

E.   tā kā priekšlikuma Komisijas regulai pielikuma 2. punkta 6. pozīcijā saglabāti azbesta šķiedru aizliegumu izņēmumi attiecībā uz

   produktiem, kas satur azbesta šķiedras un kuri jau uzstādīti vai izmantoti pirms 2005. gada 1. janvāra pie īpašiem nosacījumiem, ar kuriem nodrošina augsta līmeņa veselības aizsardzību; un
   diafragmām, kas satur krizotilu pašreizējās elektrolīzes iekārtās;

F.   tā kā jaunu azbestu laist Kopienas tirgū nedrīkst, izņemot diafragmas elektrolīzei, un nav specifisku Kopienas noteikumu darbinieku aizsardzībai pret risku saistībā ar azbesta iedarbību tā noņemšanas laikā, kā arī diemžēl nav Kopienas noteikumu par azbestu saturošu produktu attīrīšanu, kas paliek dalībvalstu pārziņā;

G.   tā kā azbests joprojām izraisa daudzas slimības azbesta šķiedru iedarbības rezultātā;

H.   tā kā ar Direktīvu 96/59/EK dalībvalstīm ir uzlikts par pienākumu rūpēties par polihlorbifenilu saturošu iekārtu attīrīšanu un/vai izlietoto polihlorbifenilu apglabāšanu, lai tos pilnībā iznīcinātu; tā kā Kopienai vajadzētu veikt līdzīgus pasākumus attiecībā uz azbesta šķiedrām;

I.   tā kā Kopienas tiesību akti attiecas uz sešiem azbesta materiāliem (krokidolītu, amozītu, antofilītu, aktinolītu, tremolītu un krizotilu), bet neattiecas uz azbestveida minerāliem, piemēram, rihterītu un vinhītu, lai gan tos nevar uzskatīt par mazāk kaitīgiem nekā tremolīts, amozīts vai krokidolīts un tos tāpat varētu izmantot izolācijas materiālos;

J.   tā kā pēc ziņojumu saņemšanas no dalībvalstīm, kuras izmanto diafragmas izņēmumu, Komisija pārskatīs izņēmums un lūgs Aģentūru sagatavot dokumentāciju atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. pantam, lai aizliegtu laist tirgū un izmantot diafragmas, kas satur krizotilu;

K.   tā kā dažas ieinteresētās personas uzstāj, ka šis izņēmums jāatceļ tūlīt, jo alternatīvas tehnoloģijas (membrānas, kas nesatur azbestu) jau pastāv un vairums ES ķīmisko vielu ražotāju tās jau izmanto;

L.   tā kā efektīvākais veids cilvēku veselības aizsardzībai būtu aizliegt krizotilazbesta šķiedru, kā arī produktu, kas satur šīs šķiedras, lietošanu bez jebkādiem izņēmumiem;

M.   tā kā daudziem lietošanas veidiem tagad ir pieejami krizotilazbesta aizstājēji vai alternatīvi produkti, ko neklasificē kā kancerogēnus un uzskata par mazāk bīstamiem;

N.   tā kā pārskatā saistībā ar izņēmumu krizotilazbesta diafragmām atbilstīgi Direktīvai 76/769/EEK(5) Komisija ir izskatījusi un priekšlikumā Komisijas regulai ņēmusi vērā šo diafragmu ietekmi uz veselību un ekonomiku, kā arī pielietojusi diferencētu pieeju, ko atbalstīja lielākā daļa dalībvalstu,

1.   ņemot vērā:

   pieeju, kas pausta priekšlikumā Komisijas Regulai, lai vidējā termiņā izslēgtu azbesta šķiedras;
   krizotilazbesta šķiedru diafragmām piešķirtā izņēmuma pārskatīšanu, ko veic saskaņā ar Komisijas Direktīvu 1999/77/EK, un
   Komisijas paziņojumu saistībā ar priekšlikuma Komisijas Regulai pieņemšanu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantā norādītajā komitejā 2008. gada 20. februārī;
  

iebilst pret priekšlikuma Komisijas regulai pieņemšanu;

2.   atzīmē pārskatīšanu attiecībā uz izņēmumu krizotilazbesta diafragmām un uzsver, ka augstsprieguma iekārtās var veiksmīgi izmantot alternatīvus materiālus un ka dažas no šādām iekārtām Eiropas Savienībā jau ir pārbūvētas;

3.   uzsver, ka pašlaik četras dalībvalstis izmanto azbesta diafragmas un šīs ir trīs zemsprieguma tipa iekārtas, kurām nav pieejamu diafragmu aizstājēju, kaut arī attiecīgie uzņēmumi ir veikuši plašu pētījumu programmu;

4.   uzsver, ka saskaņā ar pārskatu par krizotilazbesta diafragmu izņēmumiem potenciāla iedarbība uz darbiniekiem iespējama tikai tad, ja diafragmas ir jānomaina (to ekspluatācijas laiks līdz 10 gadiem), jo elektrolīzes vannas darbības laikā ir hermētiski noslēgtas un tajās uzkrājas hlors, kā arī no rūpniecības viedokļa tiek pilnībā ievērotas arodekspozīcijas robežvērtības attiecībā uz krizotilu;

5.   aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, lai tiktu konsekventi īstenota Direktīva 83/477/EEK;

6.   pauž nožēlu, ka līdz šīm nav bijis iespējams izveidot sarakstu ar Eiropas produktiem, kas atbrīvoti no aizlieguma atbilstīgi iepriekš minētā VXII pielikuma 6. punkta 2. pozīcijai priekšlikumā Komisijas regulai, ar ko groza XVII pielikumu Regulā (EK) Nr. 1907/2006;

7.   aicina Komisiju ne vēlāk kā 2012. gada 1. janvārī nekavējoties izveidot šādu sarakstu pēc dalībvalstu attiecīgo pasākumu izziņošanas;

8.   mudina Komisiju sagatavot līdz 2009. gada beigām tiesību akta priekšlikumu par azbesta šķiedru kontrolētu apglabāšanu un azbestu saturošu iekārtu attīrīšanu un/vai apglabāšanu, lai tās pilnībā iznīcinātu;

9.   turklāt mudina Komisiju izstrādāt stratēģiju, lai līdz 2015. gadam aizliegtu saistībā ar azbesta šķiedrām visas azbesta formas un lietošanas veidus, iekļaujot attiecīgas eksporta prasības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem un ņemot vērā tuvuma principu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu, jo azbests joprojām izraisa daudzas slimības azbesta šķiedru iedarbības rezultātā;

10.   aicina Komisiju regulāri ziņot Parlamentam par priekšlikuma Komisijas regulai īstenošanu;

11.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.
(2) OV L 263, 24.9.1983., 25. lpp.
(3) OV L 243, 24.9.1996., 31. lpp.
(4) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm

Juridisks paziņojums - Privātuma politika