Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
 Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област *
 Статистически данни на Общността за информационното общество ***I
 Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти *
 Европейска заповед за алтернативни на задържането мерки за неотклонение в досъдебни производства *
 Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ ***I
 ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд: разпоредби относно финансовото управление ***
 Образоване на децата на мигрантите
 Право на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки
 Проблеми и перспективи, свързани с европейското гражданство
 Статистика на Общността за външната търговия с трети страни ***II
 Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход ***II
 Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР ***I
 Визов кодекс на Общността ***I
 Схема на Общността за екомаркировка ***I
 Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) ***I
 Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация *
 Двугодишна оценка на диалога ЕС - Беларус
 Европейската съвест и тоталитаризма
 Роля на културата в развитието на европейските региони
 Препоръка до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия
 Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето
 По-добри училища: програма за европейско сътрудничество
Текстове (594 kb)
Правна информация - Политика за поверителност