Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 2 april 2009 - Brussel
 Informatie op veterinair en zoötechnisch gebied *
 Communautaire statistieken over de informatiemaatschappij ***I
 Overeenkomst EG/Zwitserland inzake de handel in landbouwproducten *
 Wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis *
 Uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen ***I
 EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer ***
 Onderwijs aan migrantenkinderen
 Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
 Problemen en perspectieven van het Europese burgerschap
 Communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen ***II
 Communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong ***II
 Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting ***I
 Gemeenschappelijke visumcode ***I
 Communautair systeem van milieukeuren ***I
 Vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) ***I
 Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid *
 De halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland
 Het Europese geweten en het totalitarisme
 Rol van de cultuur bij de ontwikkeling van de Europese regio's
 Nieuwe overeenkomst EU  Rusland
 Gezondheidsrisico’s in verband met elektromagnetische velden
 Betere scholen: een agenda voor Europese samenwerking
Teksten (377 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid