Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
 Informacje z dziedziny weterynarii i zootechniki *
 Statystyki Wspólnoty dotyczące społeczeństwa informacyjnego ***I
 Umowa między WE a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi *
 Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *
 Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS ***I
 EFRR, EFS i Fundusz Spójności: przepisy w zakresie zarządzania finansowego ***
 Kształcenie dzieci imigrantów
 Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich
 Problemy i perspektywy obywatelstwa europejskiego
 Statystyki Wspólnoty dotyczące handlu zagranicznego ***II
 Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***II
 Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR ***I
 Wspólnotowy kodeks wizowy ***I
 Wspólnotowy program oznakowania ekologicznego ***I
 Dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie ***I
 Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną *
 Ocena dialogu UE-Białoruś
 Świadomość europejska a totalitaryzm
 Rola kultury w rozwoju regionów europejskich
 Zalecenie dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a Rosją
 Obawy dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie
 Lepsze szkoły: plan europejskiej współpracy
Teksty (380 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności