Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 2. apríla 2009 - Brusel
 Informácie vo veterinárnej a zootechnickej oblasti *
 Štatistika Spoločenstva o informačnej spoločnosti ***I
 Dohoda medzi ES a Švajčiarskom o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami *
 Vzájomné uznávanie rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako alternatíva k väzbe *
 Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF ***I
 Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia ***
 Vzdelávanie detí migrantov
 Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov
 Problémy a perspektívy európskeho občianstva
 Štatistika Spoločenstva o zahraničnom obchode ***II
 Stanovenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu ***II
 Investície do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania ***I
 Vízový kódex Spoločenstva ***I
 Systém environmentálnej značky Spoločenstva ***I
 Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) ***I
 Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu *
 Polročné hodnotenie dialógu EÚ a Bieloruska
 Svedomie Európy a totalitarizmus
 Úloha kultúry pri rozvoji európskych regiónov
 Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom
 Otázky zdravia súvisiacie s elektromagnetickými poľami
 Lepšie školstvo: program európskej spolupráce
Texty (376 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia