Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област *
 Статистически данни на Общността за информационното общество ***I
 Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти *
 Европейска заповед за алтернативни на задържането мерки за неотклонение в досъдебни производства *
 Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ ***I
 ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд: разпоредби относно финансовото управление ***
 Образоване на децата на мигрантите
 Право на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки
 Проблеми и перспективи, свързани с европейското гражданство
 Статистика на Общността за външната търговия с трети страни ***II
 Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход ***II
 Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР ***I
 Визов кодекс на Общността ***I
 Схема на Общността за екомаркировка ***I
 Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) ***I
 Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация *
 Двугодишна оценка на диалога ЕС - Беларус
 Европейската съвест и тоталитаризма
 Роля на културата в развитието на европейските региони
 Препоръка до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия
 Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето
 По-добри училища: програма за европейско сътрудничество

Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област *
PDF 262kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложение за решение на Съвета за внасяне на поправка в Директива 2008/73/ЕО на Съвета за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))
P6_TA(2009)0196A6-0141/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0045),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до Парламента (C6-0079/2009),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0141/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Съвета да уведоми Парламента, ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

3.  Призовава Съвета отново да се допита до Парламента, ако възнамерява съществено да измени предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Статистически данни на Общността за информационното общество ***I
PDF 280kWORD 37k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0677),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  258, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията представи предложението на Парламента (C6-0381/2008),

–   като взе предвид становището на Статистическия програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета(1),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0128/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 808/2004 относно статистическите данни на Общността за информационното общество

P6_TC1-COD(2008)0201


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) № 1006/2009/.)

(1) ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти *
PDF 263kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (15523/2008 – COM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))
P6_TA(2009)0198A6-0122/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0685),

–   като взе предвид проекта на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (15523/2008),

–   като взе предвид член 37, член 133 и член 152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0028/2009),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A6-0122/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Конфедерация Швейцария.


Европейска заповед за алтернативни на задържането мерки за неотклонение в досъдебни производства *
PDF 563kWORD 153k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009г. относно предложението за рамково решение на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване към решения за налагане на мерки за неотклонение между държавите-членки на Европейския съюз, като алтернатива на предварителното задържане (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

(Процедура на консултация - повторна консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на Съвета (17002/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0468),

–   като взе предвид позицията си от 29 ноември 2007 г.(1),

–   като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът отново се е консултирал с Парламента (C6-0009/2009),

–   като взе предвид членове 93, 51 и 55, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0147/2009),

1.  Одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

2.  Приканва Съвета да измени съответно текста;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения или да го замени с друг текст;

5.  В случай, че проектът не бъде приет до влизане в сила на Договора от Лисабон, се ангажира да разгледа всяко бъдещо предложение по процедурата за неотложни случаи в тясно сътрудничество с националните парламенти;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на рамково решение
Съображение 13 a (ново)
(13a)  В случай на нарушаване на европейска мярка за неотклонение, издаващият орган може да реши да издаде европейска заповед за арест с цел предаване на съответното лице на издаващата държава. При такива обстоятелства, които трябва да бъдат строго ограничени до прилагането на настоящото рамково решение, Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета включва всички правонарушения, за които може да бъде издадена европейска мярка за неотклонение.
Изменение 2
Проект на рамково решение
Съображение 17 a (ново)
(17a)  Единен общ набор от процесуални гаранции е необходима предпоставка за гарантиране на справедливо и ефективно прилагане на мерки, отнасящи се до съдебно сътрудничество по наказателно правни въпроси; като вземе надлежно предвид становището на Европейския парламент, Съветът следва незабавно да приеме правен инструмент относно процесуалните гаранции при наказателни производства, основан на принципа на презумпцията за невинност, които следва да включват най-малко разрешение, издадено от съдебния орган за всяко ограничаване на или лишаване от свобода, правото на разясняване на процесуалните права, правото на правна защита, на доказателства, на информация относно характера и причините на повдигнатото обвинение и на основанията за подозрение, на правото на достъп до всички съответни документи на език, разбираем за него и на устен преводач;
Изменение 3
Проект на рамково решение
Член 2 - параграф 2 a (нов)
2a.  За целите на настоящото рамково решение, лице се счита за лице с чуждо местожителство, когато неговото законно и обичайно местожителство е в държава-членка, различна от държавите-членки, където се води производството.
Изменение 4
Проект на рамково решение
Член 4 - буква a
a) "решение за налагане на мерки за неотклонение" означава подлежащо на изпълнение решение, взето от компетентен орган на издаващата държава в хода на наказателно производство съгласно съответното национално законодателство и процедури, с което на физическо лице се налагат една или повече мерки за неотклонение, като алтернатива на предварителното задържане;
а) "решение за налагане на мерки за неотклонение" означава подлежащо на изпълнение решение, взето от съдебен компетентен орган на издаващата държава в хода на наказателно производство съгласно съответното национално законодателство и процедури, с което на физическо лице се налагат една или повече мерки за неотклонение, като алтернатива на предварителното задържане;
Изменение 5
Проект на рамково решение
Член 4 - точка г a (нова)
га) "компетентен орган в издаващата държава" означава съд, съдия, разследващ магистрат или прокурор, който съгласно националното законодателство има правомощието да издава решение за налагане на мерки за неотклонение;
Изменение 6
Проект на рамково решение
Член 4 - точка г б (нова)
гб) "компетентен орган в изпълняващата държава" означава съд, съдия, разследващ магистрат или прокурор, който съгласно националното законодателство има правомощието да изпълнява и осъществява надзор по изпълнението на решение за налагане на мерки за неотклонение;
Изменение 7
Проект на рамково решение
Член 5 a (нов)
Член 5а
Лични данни
При обработката на лични данни за целите на настоящото рамково решение се спазват поне основните принципи, заложени в Рамково решение 2008/977/ПВР от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси1 и в Конвенция на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизирана обработка на личните им данни и протоколите към нея.
1 ОВ L 350, 30.12.2008, стр. 60.
Изменение 8
Проект на рамково решение
Член 6 - параграф 2
2.  Като изключение от параграф 1 и без да се засяга параграф 3, държавите-членки могат да определят извънсъдебни органи за компетентни да вземат решения по силата на настоящото рамково решение, при условие че тези органи са компетентни да вземат подобни решения по силата на съответното национално законодателство и процедури.
заличава се
Изменение 9
Проект на рамково решение
Член 8 - параграф 1 - точка е a (нова)
еа) задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно.
Изменение 10
Проект на рамково решение
Член 8 - параграф 2 - буква в
в) задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло;
заличава се
Изменение 11
Проект на рамково решение
Член 9 - параграф 1
1.  Решението за налагане на мерки за неотклонение може да бъде изпратено до компетентния орган на държавата-членка, в която лицето пребивава законно и обичайно, в случай че лицето, след като е уведомено за съответните мерки, се съгласи да се завърне в тази държава.
1.  Решението за налагане на мерки за неотклонение може да бъде изпратено до компетентния орган на държавата-членка, в която лицето пребивава законно и обичайно, в случай че лицето, след като е точно уведомено за съответните мерки на език, който разбира, се съгласи да се завърне в тази държава.
Изменение 12
Проект на рамково решение
Член 13 - параграф 2
2.  Адаптираните мерки за неотклонение не могат да бъдат по-строги от първоначално наложените.
2.  Адаптираната мярка за неотклонение е само от техническо естество и сама по себе си не води до налагане на допълнителни задължения за съответното лице. Тяне може да бъде по-строга от първоначално наложената.
Изменение 13
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 1
1.  Ако следните престъпления, така както са определени в законодателството на издаващата държава, са наказуеми в тази държава с наказание лишаване от свобода или мярка, включваща лишаване от свобода за максимален срок, не по-малък от три години, то при условията на настоящото рамково решение и без проверка за двойна наказуемост на деянието те дават основание за признаване на решението за налагане на мерки за неотклонение:
заличава се
– участие в престъпна организация,
– тероризъм,
− трафик на хора,
− сексуална експлоатация на деца и детска порнография,
− незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,
− незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,
− корупция,
− измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности
− изпиране на имущество, придобито от престъпление,
− подправяне на парични знаци, включително евро,
− компютърна престъпност,
− престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,
− улесняване на неразрешено влизане и пребиваване,
− убийство, тежка телесна повреда,
− незаконна търговия с човешки органи и тъкани,
− отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,
− расизъм и ксенофобия,
− организиран или въоръжен грабеж,
− незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,
− измами,
− рекет и изнудване,
− подправка на изделия и пиратство,
− подправяне на административни документи и трафик с тях,
− подправка на платежни инструменти,
− незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
− незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,
− трафик на противозаконно отнети превозни средства,
− изнасилване,
− палеж,
− престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,
− незаконно отвличане на летателни средства/кораби,
− саботаж.
Изменение 14
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 2
2.  Във всеки един момент с единодушие и след консултации с Европейския парламент при условията, определени в член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, Съветът може да реши да добави други категории престъпления в списъка по параграф 1. Въз основа на представения му доклад съгласно член 27 от настоящото рамково решение Съветът преценява дали списъкът следва да бъде разширен или изменен.
заличава се
Изменение 15
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 3
3.  За престъпления, различни от посочените в параграф 1, изпълняващата държава може да подчини признаването на решението за налагане на мерки за неотклонение на условието решението да се отнася за деяния, съставляващи престъпление съгласно нейното право, независимо от елементите на състава или от начина, по който това престъпление е квалифицирано.
заличава се
Изменение 16
Проект на рамково решение
Член 14 - параграф 4
4.  Поради конституционни причини държавите-членки могат, при приемането на настоящото рамково решение, да нотифицират генералния секретариат на Съвета с декларация, че няма да прилагат параграф 1 по отношение на някои или на всички престъпления, посочени в този параграф. Декларацията може да бъде оттеглена по всяко време. Тези декларации и оттеглянето им се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
заличава се
Изменение 17
Проект на рамково решение
Член 15 - параграф 1 - буква г
(d) в случаите, посочени в член 14, параграф 3, и когато изпълняващата държава е направила декларация по член 14, параграф 4 ‐ в случаите, посочени в член 14, параграф 1, решението за налагане на мерки за неотклонение се отнася до деяние, което не съставлява престъпление съгласно правото на изпълняващата държава; в данъчната, митническата и валутната област обаче изпълнението на решението не може да бъде отказано с аргумент, че законодателството на изпълняващата държава не предвижда същия вид данъци или не съдържа разпоредби по отношение на данъци, такси, мита или валутен обмен, еднакви с тези на издаващата държава;
заличава се
Изменение 18
Проект на рамково решение
Член 21 - параграф 1
1.  Ако компетентният орган на издаващата държава издаде заповед за арест или друго подлежащо на изпълнение съдебно решение със същото действие, лицето се предава в съответствие с рамковото решение относно европейската заповед за арест.
1.  Ако, в случай на нарушение на мярката за неотклонение, компетентният орган на издаващата държава издаде заповед за арест, лицето се предава в съответствие с рамковото решение относно европейската заповед за арест.
Изменение 19
Проект на рамково решение
Член 21 - параграф 3
3.  При транспониране на настоящото рамково решение или на по-късен етап всяка държава-членка може да уведоми генералния секретариат на Съвета, че при вземането на решение за предаване на съответното лице на издаващата държава ще прилага и член 2, параграф 1 от рамковото решение относно европейската заповед за арест.
заличава се
Изменение 20
Проект на рамково решение
Член 21 - параграф 4
4.  Генералният секретариат на Съвета предоставя получената по предходния параграф информация на всички държави-членки и на Комисията.
заличава се
Изменение 21
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (е) - точка 2
2.  Ако предполагаемо извършеното(ите) престъпление(я) по точка 1 съставлява(т) едно или повече от следните предполагаеми престъпления, определени съгласно правото на издаващата държава и наказуеми в издаващата държава с лишаване от свобода или с мярка, включваща лишаване от свобода с максимална продължителност най-малко три години, маркирайте съответната(ите) клетка(и):
заличава се
– участие в престъпна организация,
– тероризъм,
− трафик на хора,
− сексуална експлоатация на деца и детска порнография,
− незаконен трафик на наркотични и психотропни вещества,
− незаконен трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества,
− корупция,
− измама, включително такава, която засяга финансовите интереси на Европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности
− изпиране на имущество, придобито от престъпление,
− подправяне на парични знаци, включително евро,
− компютърна престъпност,
− престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности,
− улесняване на неразрешено влизане и пребиваване,
− убийство, тежка телесна повреда,
− незаконна търговия с човешки органи и тъкани,
− отвличане, противозаконно лишаване от свобода и задържане на заложници,
− расизъм и ксенофобия,
− организиран или въоръжен грабеж,
− незаконен трафик на предмети на културата, включително антични предмети и произведения на изкуството,
− измами,
− рекет и изнудване,
− подправка на изделия и пиратство,
− подправяне на административни документи и трафик с тях,
− подправка на платежни инструменти,
− незаконен трафик на хормонални вещества и други стимулатори на растежа
− незаконен трафик на ядрени или радиоактивни материали,
− трафик на противозаконно отнети превозни средства,
− изнасилване,
− палеж,
− престъпления от компетентността на Международния наказателен съд,
− незаконно отвличане на летателни средства/кораби,
− саботаж.
Изменение 22
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (е) - точка 3
3.  Ако предполагаемо извършеното(ите) престъпление(я) по точка 1 по-горе не е(са) обхванато(и) по точка 2, или решение, както и удостоверението, са изпратени до държава-членка, която е заявила, че ще направи проверка за двойната наказуемост (член 14, параграф 4 от рамковото решение), моля, опишете изчерпателно съответното(ите) предполагаемо извършено(и) престъпление(я):
заличава се
Изменение 23
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (ж) - параграф 3 - алинея 1 - тире3 a (ново)
- задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно;
Изменение 24
Проект на рамково решение
Приложение І - удостоверение - графа (ж) - параграф 3 - алинея 2 - тире 3
задължение да се внесе определена парична сума или да се даде друг вид гаранция, която може да бъде предоставена на определен брой вноски или еднократно изцяло;
заличава се

(1) ОВ C 297 E, 20.11.2008 г., стр. 116.


Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ ***I
PDF 262kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))
P6_TA(2009)0200A6-0116/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0813),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  148 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0454/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A6-0116/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд: разпоредби относно финансовото управление ***
PDF 261kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))
P6_TA(2009)0201A6-0127/2009

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2008)0803 / 17575/2008),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 161, параграф 3 от Договора за ЕО (C6-0027/2009),

–   като взе предвид член 75, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по регионално развитие и становищата на Комисията по бюджети, както и на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0127/2009),

1.  Дава своето одобрение за предложението за регламент на Съвета;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията.


Образоване на децата на мигрантите
PDF 289kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно oбразоване на децата на мигрантите (2008/2328(INI))
P6_TA(2009)0202A6-0125/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 3 юли 2008 г., озаглавено "Миграция и мобилност: предизвикателствата и възможностите за образователните системи в ЕС" (COM(2008)0423),

–   като взе предвид Директива на Съвета 77/486/ЕИО от 25 юли 1977 г. относно образованието на децата на мигриращи работници(1),

–   като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(2),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Лисабон от 23 и 24 март 2000 г.,

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 13 и 14 март 2008 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно интегрирането на имигрантите в Европа посредством училища и многоезиково обучение(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно ефикасността и равнопоставеността на европейските системи за образование и обучение(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2008 г. относно "Обучението за възрастни: никога не е твърде късно да се учи"(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на подготовката на учителите(6),

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 февруари 2009 г. във връзка със Зелената книга на Комисията относно "Миграция и мобилност: предизвикателствата и възможностите за образователните системи в ЕС",

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0125/2009),

А.   като има предвид, че на заседанието си от 13-14 март 2008 г. Европейският съвет призова държавите-членки да подобрят нивото на успеваемост на учащите се с мигрантски произход;

Б.   като има предвид, че Европейската година на междукултурния диалог 2008 г. представляваше правилният момент за започване на дебат относно предизвикателствата и възможностите за образователните системи в ЕС;

В.   като има предвид, че миграцията в рамките на Съюза и имиграцията към него нараснаха през последните десетилетия, като на много места доведоха до промяна в състава на училищата;

Г.   като има предвид, че културните различия често възпрепятстват разбирателството и диалога между учениците и между тях и преподавателите;

Д.   като има предвид, че съществуват ясни доказателства, че образователните постижения на децата мигранти са значително по-ниски от постиженията на децата, които не са мигранти; и като има предвид, че голям брой деца с мигрантски произход в училищата са в несигурно социално-икономическо положение;

Е.   като има предвид, че фактът, че заложбите на децата мигранти често остават неразкрити и неизползвани, има неблагоприятни социални, културни и икономически последици за обществото като цяло;

Ж.   като има предвид, че училищното образование до определена възраст е основно право, а също и задължение за децата независимо от техния произход, както е предвидено в член 14 от Хартата на основните права, като освен това изисква спазване на националното законодателство в областта на образованието;

З.   като има предвид, че съдържанието и организацията на образованието и обучението са в сферата на компетентност на държавите-членки, и като има предвид, че именно на национално или регионално равнище е необходимо да се определят и изпълнят стратегии;

И.   като има предвид, че миграцията може да обогати училищата в културно и образователно отношение, но може също така, при липсата на подходящи придружаващи мерки, да доведе до сериозни различия;

Й.   като има предвид, че държавите-членки трябва да осъществят реформи в своите национални системи на образование и обучение; като има предвид, че е необходимо да работят съвместно за разработването на политическите инструменти, необходими за управление на последиците от миграцията;

К.   като има предвид, че нарастването на разнообразието в училищата в резултат от по-голямата миграция е предизвикателство за учителската професия, тъй като преподавателите не получават подготовка във връзка с подходящите начини за справяне с тази нова форма на разнообразие в класовете;

1.  Приветства горепосочената Зелена от 3 юли 2008 г.;

2.  Счита, че Комисията има основания да разгледа последиците за образователните системи на държавите-членки не само от миграцията в рамките на Европейския съюз, но също и от имиграцията към Съюза;

3.  Подчертава, че е възможно работниците в Съюза да са по-малко склонни да работят в чужбина, ако съществува риск от неблагоприятни последици за образованието на техните деца, и че задоволителното равнище на образование на децата мигранти е свързано със свободата на движение на работниците;

4.  Счита, че са необходими по-големи усилия на равнище ЕС, тъй като всички държави-членки са изправени пред сходни предизвикателства в това отношение; припомня, че е вероятно процентният дял на децата мигранти в училище да се увеличи в бъдеще;

5.  Припомня, че създаването на интегрирани центрове за подкрепа на законни мигранти е от особено значение, тъй като те дават възможност на имигрантите ефективно да преодолеят всички пречки, свързани с интеграцията (например въпроси, свързани с работа, образование, здраве и др.) с помощта на професионалист;

6.  Насърчава разработването от държавите-членки на модел на партньорство между училищата и общностите, който дава възможността на децата, чиито родители работят в чужбина, да се възползват от програми на общността за подпомагане, подкрепа и консултиране;

7.  Настоява, че децата мигранти, както и възрастните мигранти, трябва да имат възможност да научат езиците на приемащата страна и да имат желание да се възползват от тази възможност, за да могат напълно да се интегрират в нея;

8.  Призовава правителствата на държавите-членки да гарантират образование за децата на законните мигранти, включително преподаване на официалните езици на приемащата страна и насърчаване на техните родни езици и култури;

9.  Счита, че е от съществено значение родителите, и особено майките на децата мигранти да вземат участие в програмите за преподаване на официалните езици на приемащата страна, за да се гарантира, че децата не са изолирани от обществото, и да се подпомогне интеграцията им в училище;

10.  Вярва, че запазването и насърчаването на езиковото многообразие трябва да бъде част от всяка учебна програма; настоява, че изучаването на езици следва да бъде насърчавано от предучилищна възраст, с цел да се стимулира включването на мигрантите; в същото време счита, че мястото на преподаването на майчиния език в учебната програма и неговата организация трябва изрично да останат в рамките на компетентността на държавите-членки;

11.  Призовава по отношение на децата, придружаващи своите родители, които се местят на работа в друга държава-членка, да бъдат решавани трудностите, пред които те се изправят при записването в училище на равнище, съответстващо на нивото им на образование в държавата-членка по произхода им;

12.  Настоява, че е важно семействата и другите членове на местната общност да вземат пряко участие, тъй като социалната интеграция е отговорност на цялото общество, а не само на училищата; подчертава факта, че органите, които предоставят социални консултации на имигрантите, трябва да бъдат насърчавани да си сътрудничат по отношение на осигуряването на по-добра информация относно образованието и професионалното обучение в контекста на пазара на труда на приемащата страна;

13.  Признава, че гражданското общество играе важна роля в подпомагането на мигрантите и че то може, съвместно с официалната образователна система, да даде решаващ принос в области като преподаването на езика на приемащата страна;

14.  Подчертава необходимостта да се интегрират в обществото мигрантите и социалните категории от типа на ромското население; подчертава, че интеграцията трябва да се основава на принципите на равни възможности в образованието, като се осигурява равностоен достъп до качествено образование; отхвърля всяко решение – независимо дали е временно или постоянно – което се основава или води до сегрегация и ниско качество на образованието;

15.  Подчертава значимостта на развитието на умения за комуникация между културите от страна на децата, както мигранти, така и такива от приемащата страна, и счита, че способността за предаване на собствената култура и за разбиране на културата и ценностите на другите представлява основен елемент на ключовото умение, определено като "културни познания и умения за изразяване";

16.  Предлага да се предвиди допълнителна финансова и административна подкрепа за езикови курсове за законни мигранти, провеждани от обучен персонал, който също така разбира майчиния език на мигрантите;

17.  Набляга върху значението на това децата мигранти да учат майчиния си език и езиците на страната, в която живеят, както и да придобият умения да четат и пишат още от предучилищна възраст;

18.  Признава важността на въвеждането в учебните програми на курсове, които се преподават на мигрантите на техния роден език, така че да се гарантира съхраняването на културното им наследство;

19.  Подчертава значението на спорта в образованието и обучението и важната му роля за интеграцията и социалното включване на лицата в неравностойно положение; препоръчва социалната политика на държавите-членка да взема изцяло предвид важната роля на спорта за интеграцията на мигрантите;

20.  Подчертава необходимостта младите мигранти да бъдат включени в широка гама от извънкласни занимания, тъй като това е отличен начин за социална интеграция;

21.  Подчертава, че колкото по-рано и по-успешно децата и младежите мигранти бъдат интегрирани в училищата, толкова по-добре ще се справят в училище, на следващите етапи на образование и на пазара на труда; изразява твърдо убеждение, че ранното предучилищно образование укрепва в значителна степен тези перспективи и следователно призовава държавите-членки да засилят участието на мигрантите в предучилищното образование;

22.  Препоръчва държавите-членки да избягват създаването на училища от тип "гето" или специални класове за деца мигранти и да насърчават насочена към интеграция образователна политика, при която децата се разпределят по класове в зависимост от образователното равнище и индивидуалните потребности;

23.  Счита, че в училищата, които се посещават от деца мигранти, учебните програми следва да обръщат много повече внимание на техните потребности и че преподавателите следва да получават подготовка в областта на междукултурните умения, за да могат да се справят по възможно най-ефективен начин с разнообразието в училищата;

24.  Настоява, че образованието за възрастни, предназначено за мигранти, може да насърчи интеграцията както на възрастните мигранти, така и на техните деца, и в тази връзка подчертава необходимостта от засилено развитие на обучението през целия живот за родителите мигранти;

25.  Изразява загриженост относно високото ниво на ранно напускане на училище сред децата мигранти и счита, че следва да се положат усилия за гарантиране приключването на курса на обучение от децата мигранти;

26.  Подчертава, че образователната система с високо качество трябва да бъде отворена за всички;

27.  Убеден е, че мерките за подобряване на образованието на децата мигранти облагодетелстват обществото като цяло;

28.  Счита, че образованието на преподавателите следва да бъде интердисциплинарно и следва да ги подготви за разнообразие и за подходи за мултикултурно и многоезиково образование;

29.  Изразява подкрепа за схеми за мобилност, в съответствие с които се наемат преподаватели от страната на произход, така че да се улесни контактът на децата мигранти с културата и цивилизацията на родната им страна;

30.  Подчертава, че фокусът върху качеството на образованието на преподавателите следва да е в контекста на тяхната мисия;

31.  Конкретно в тази връзка подчертава важността на мобилността на преподавателите като неразделна част от програмите за обучение на преподаватели; счита, че преподавателите следва да имат възможност да прекарат един или два семестъра от своето обучение в приемащи университети в чужбина;

32.  Счита, че училищата се нуждаят от преподаватели имигранти, тъй като те предават важен опит на своите колеги, олицетворяват успешната социална интеграция и могат да играят ролята на примери за подражание за децата в затруднено положение;

33.  Подчертава значението на специално обучение за преподавателите, което изрично разглежда специфичното положение на децата на мигранти, потребността от успешното им интегриране в основните училищни образователни системи и необходимостта от повишаване на нивото на образователните им постижения;

34.  Подчертава необходимостта от услуги по консултиране, които да помогнат на децата и младите хора мигранти да се справят с културния шок и да се адаптират към приемащото общество;

35.  Предлага отделните държави-членки да разработят образователни програми, насочени към повишаване на осведомеността по въпросите на правата на човека, като се постави ударение върху равенството, интеграцията и личната свобода, с оглед предотвратяване на ксенофобията и сегрегацията, които би могло да изглеждат неизбежни, що се отнася до мигранти, и които могат да се разпространяват с тревожна бързина;

36.  Настоява, че всички мигранти и лицата, които не са мигранти, следва да бъдат обект на равно третиране; счита, че училищните институции и отделните преподаватели следва да разглеждат разнообразието като нормално положение, да се отнасят към всяко лице с уважение и да предоставят на мигрантите необходимата им подкрепа;

37.  Оценява приноса на неформалното обучение, що се отнася до предоставяне на младите мигранти на ценни умения, допълващи придобитите в училище, и призовава училищата към по-интензивно сътрудничество с доставчиците на неформално обучение, като например младежките организации;

38.  Отново заявява, че дискриминацията в образованието въз основа на расова и етническа принадлежност е забранена съгласно Директива 2000/43/ЕО, и призовава дискриминацията в областта на образованието на каквато и да е основа, в това число националност и статут на пребиваване, да бъде обявена за незаконна;

39.  Признава, че действащите разпоредби на Директива 77/486/ЕИО не съответстват на новата социална действителност в Съюза; решително подкрепя започнатия от Комисията процес на консултации;

40.  Подчертава, че следва да бъде насърчавано разнообразието в училищата и че следва да се отделя специално внимание и да се предоставя подкрепа на най-уязвимите групи мигранти, включително момичетата мигранти;

41.  Счита, че Директива 77/486/ЕИО трябва да бъде изменена, като следва да обхване образованието на деца, които са граждани на държави извън ЕС, или деца, чиито родители не са граждани на държави от ЕС;

42.  Подчертава важността на действащото законодателство на ЕС, което гарантира образователните права на учащите от трети държави, като Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове не техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки(7) и Директива 2003/109/EО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни(8); призовава Комисията да извършва текущо наблюдение на всички мерки, предприети в държавите-членки, които се стремят да ограничат или премахнат придобитите права;

43.  Призовава училищата с висок дял на децата имигранти да получат необходимия персонал и оборудване, за да се справят с предизвикателството на характеризиращите се с разнообразие класове и да им се даде възможност да осигурят добро преподаване; изисква от Комисията и Съвета да започнат диалог между държавите-членки в рамките на отворения метод на координация с цел обмен на най-добри практики и разработване на общ план за справяне с недостатъците в образованието на имигрантите;

44.  Призовава Комисията да докладва редовно относно постигнатия напредък при интеграцията на децата мигранти в училищната система на държавите-членки;

45.  Счита, че големите градове трябва да получат и да използват свободата за координиране на политиките, насочени към насърчаване на интеграцията на децата мигранти, и на политиките и стратегиите по отношение на жилищното настаняване, грижите (за децата), пазара на труда, здравеопазването и социалната сигурност - области, които имат доказано въздействие върху академичните постижения на децата мигранти и тяхната успешна интеграция в обществото;

46.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейския икономически и социален комитет, на Комитета на регионите, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 199, 6.8.1977 г., стр. 32.
(2) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(3) OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр. 121.
(4) OВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 300.
(5) ОВ C 41, 19.2.2009 г., стр. 46.
(6) Приети текстове, P6_TA(2008)0422.
(7) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(8) ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 44.


Право на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки
PDF 409kWORD 108k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (2008/2184(INI))
P6_TA(2009)0203A6-0186/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 18 от Договора за ЕО и член 45 от Хартата за основните права на Европейския съюз ("Хартата за основните права"),

–   като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО(2), с което Комисията се призовава да представи незабавно оценка на състоянието на приложение и на точността на транспониране на директивата от държавите-членки, заедно с необходимите предложения, и на компетентната комисия се възлага да направи оценка на проблемите, установени при транспонирането на директивата, като се подчертаят най-добрите практики и мерките, които могат да доведат до форми на дискриминация сред гражданите на ЕС, както и да разгледат въпроса за свободата на движение,

   като взе предвид резолюцията си от 4 декември 2003 г. относно приемането на мерки, отнасящи се до репатрирането на тленни останки(3),

–   като взе предвид работния документ на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 13 юни 2008 г.(4), въпросника, изпратен на националните парламенти на държавите-членки, и получените отговори,

–   като взе предвид доклада относно посещението на закритите центрове за задържане на търсещи убежище и имигранти в Белгия от делегация на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи(5),

–   като взе предвид резолюцията си от 5 февруари 2009 г. относно прилагането в Европейския съюз на Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище: посещения на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 2005 до 2008 г.(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 юли 2008 г. относно преброяването на ромите в Италия на етническа основа(7), становището на правната служба на Парламента относно съвместимостта на утежняващите обстоятелства за граждани на ЕС, пребиваващи неправомерно в друга държава-членка на ЕС, и доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от посещение на делегация в Италия,

–   като взе предвид доклада на Комисията от 15 февруари 2008 г., озаглавен "Пети доклад за гражданството на Съюза" (1 май 2004 г. – 30 юни 2007 г.)" (COM(2008)0085),

–   като взе предвид 25-тия годишен доклад на Комисията от 18 ноември 2008 г. относно наблюдението на прилагането на правото на Общността (2007) (COM(2008)0777),

–   като взе предвид резолюцията си от 2 април 2009 г. относно проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство(8),

–   като взе предвид доклада на Агенцията на Европейския съюз за основни права, озаглавен "Хомофобията и дискриминацията в държавите-членки на ЕС въз основа на сексуалната ориентация",

–   като взе предвид доклада на Комисията от 10 декември 2008 г. относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (COM(2008)0840) (Доклада на Комисията),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 27 ноември 2008 г. относно "Свободното движение на лица: неправомерно упражняване и злоупотреби с правото на свободно движение",

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности, свързани с гражданството на ЕС и със свободното движение на хора, като C-127/08 (делото Metock), C-33/07 (делото Jipa) и C-524/06 (делото Huber),

–   като взе предвид проекта за междинен доклад, озаглавен "Сравнително проучване на прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на Европейския съюз и на членове на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки", изискан от комисията по правни въпроси на Парламента и изготвен от Европейската служба за граждански действия (ECAS),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по външни работи (A6-0186/2009),

А.   като има предвид, че съгласно горепосочения Пети доклад за гражданството на Съюза, от 1 януари 2006 г. приблизително 8,2 милиона граждани на ЕС са упражнили правото си на постоянно пребиваване в друга държава-членка и като има предвид, че милиони граждани на ЕС пътуват всяка година в границите на Съюза;

Б.   като има предвид, че свободата на движение е присъща част от концепциите за правата на човека и за гражданството на ЕС и представлява едно от основните права и свободи, признати на гражданите на ЕС с Договорите;

В.   като има предвид, че Директива 2004/38/ЕО прилага принципите, заложени в Договорите, като гарантира на гражданите на ЕС възможността да се движат свободно в границите на Съюза заедно с членовете на техните семейства, независимо от това, от коя държава произхождат;

Г.   като има предвид, че на държавите-членки бе наложено изискването да транспонират Директива 2004/38/ЕО до 30 април 2006 г., и като има предвид, че Комисията трябваше да представи своя доклад относно прилагането на директивата до 30 април 2008 г.;

Д.   като има предвид, че почти пет години след приемането на Директива 2004/38/ЕО информацията за нейното транспониране и практическо приложение вече е на разположение, макар и с известно закъснение спрямо сроковете, установени в директивата;

Е.   като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал загриженост относно начина, по който някои държави-членки прилагат свободата на движение;

Ж.   като има предвид, че наскоро бе установен конструктивен диалог между Комисията, Парламента и някои държави-членки;

З.   като има предвид, че този диалог даде възможност националното законодателство да бъде изменено в известна степен, така че да е в съответствие със законодателството на ЕО;

И.   като има предвид, че съгласно доклада на Комисията транспонирането на Директива 2004/38/ЕО е като цяло разочароващо, тъй като нито една държава-членка не е транспонирала директивата ефективно и правилно в нейната цялост, нещо повече, нито един член от директивата не е транспониран ефективно и правилно от всички държави-членки;

Й.   като има предвид, че в доклада на Комисията, освен много други, се установяват две основни повтарящи се нарушения на основни права на гражданите на Съюза, по-специално правото на влизане и пребиваване на членове на семейството от трети държави и изискването към граждани на ЕС заедно със заявленията за пребиваване на такива членове да представят допълнителни документи, като разрешителни за работа и доказателства за приемливи условия на настаняване, които не са предвидени в Директива 2004/38/ЕО;

К.   като има предвид, че Комисията е получила до този момент над 1 800 индивидуални оплаквания, 40 запитвания от Парламента и 33 петиции, и че на тази основа са регистрирани 115 жалби и са започнати 5 производства за нарушения поради неправилно прилагане на Директива 2004/38/ЕО;

Л.   като има предвид, че в своя доклад Комисията застъпва становището, че не е необходимо да се изменя Директива 2004/38/ЕО на този етап, но трябва да бъдат положени всички усилия да се постигне правилното й прилагане чрез създаване на група от експерти, събиране на информация, данни и най-добри практики въз основа на въпросник и чрез издаване през 2009 г. на насоки относно проблематичните въпроси, така че да се гарантира пълното и правилно прилагане;

М.   като има предвид, че редица национални парламенти са отговорили на въпросника на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи(9), а в някои държави-членки и двете парламентарни камари са отговорили на въпросника(10);

Н.   като има предвид, че представителите на националните парламенти имаха освен това възможността да изразят своите гледни точки на заседанието на съвместния комитет относно напредъка в областта на свободата, сигурността и правосъдието, проведено на 19 и 20 януари 2009 г.;

О.   като има предвид, че правната служба на Парламента, с която Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи е провела консултация по този проблем, е излязла със заключението, че съответните разпоредби на правото на Общността не позволяват на националното законодателство да счита за общо утежняващо обстоятелство по отношение на престъпление или нарушение факта, че съответното лице е гражданин на държава-членка, незаконно пребиваващ на територията на друга държава-членка;

П.   като има предвид, че в решенията на Съда на ЕО относно свободата на движение и по-специално делата Metock, Jipa и Huber бяха потвърдени следните принципи:

   гражданин/гражданка на държава извън Общността, който/която е съпруг/а на гражданин/гражданка на ЕС и придружава или се присъединява към този/тази гражданин/гражданка, може да се възползва от разпоредбите на директивата, независимо от това, кога и къде е сключен бракът, и без да е необходимо предварително законно пребиваване(11),
   въпреки че член 18 от Договора за ЕО и член 27 от Директива 2004/38/ЕО не изключват приемането на национално законодателство, позволяващо правото на гражданин на държавата-членка за пътуване в друга държава-членка да бъде ограничавано, по-специално въз основа на предходно репатриране от последната държава-членка поради "незаконно пребиваване" в нея, при условие че извършеното от този гражданин деяние представлява действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха за един от основните интереси на обществото и че предвидената рестриктивна мярка е подходяща за постигането на целта, която преследва, и не излиза извън рамките на необходимото за постигането й, и че националният съд е този, който трябва да установи дали това е така в случая, разглеждан от него(12),
   член 12, параграф 1 от Договора за ЕО трябва да бъде тълкуван в смисъл, че той изключва установяването от държава-членка, с цел борба с престъпността, на система за обработка на личните данни, предназначена специално за граждани на ЕС, които не са граждани на тази държава-членка(13);

Р.   като има предвид, че съгласно цитирания по-горе доклад относно закрити центрове за задържане на нелегални имигранти в Белгия "задържането на граждани на ЕС в центрове за задържане на граждани на трети държави, които са нелегални имигранти, е шокиращо и несъразмерно, по-специално ако е вярно, че то може да бъде наложено само поради извършване на просто административно нарушение. Цифрите, предоставени от белгийските органи, предизвикват тревога в това отношение";

С.   като има предвид, че в горепосочените заключения от 27 ноември 2008 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи е изискал от Комисията да изготви през първата половина на 2009 г. тълкувателно изявление, представящо насоки относно действието на Директива 2004/38/ЕО, и да обсъди всички други подходящи и необходими мерки;

Т.   като има предвид, че въз основа на информацията, събрана най-вече чрез отговорите, дадени от националните парламенти на въпросника на Парламента, която за съжаление не е изчерпателна и не покрива всички държави-членки, и в допълнение към доклада на Комисията, бяха установени следните основни проблеми:

   рестриктивното тълкуване от държавите-членки на понятието "членове на семейството" (член 2), на "всякакви други членове на семейството" и на "партньор" (член 3), по-специално по отношение на партньори от един и същи пол, и тяхното право на свободно движение съгласно Директива 2004/38/ЕО(14),
   налагат се неоправдани административни усложнения по отношение на влизането и постоянното пребиваване на членове на семейството от трети държави(15),
   тълкуването от страна на държавите-членки на "достатъчно средства" съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Директива 2004/38/ЕО често е неясно, тъй като повечето държави-членки изискват представяне на доказателства за притежаването на достатъчни средства; понятието "неприемлива тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка", както и това, дали и в кои случаи се взема решение за отстраняване на гражданин на ЕС, който се е превърнал в неприемлива тежест (член 14, съображение 10), също така несигурно е в много държави-членки(16),
   тълкуването от много държави-членки на израза "сериозни/императивни основания, свързани с обществения ред или обществената сигурност", както и това, в кои случаи и на какви основания това тълкуване може да бъде основа за решение за експулсиране (членове 27 и 28) се различават в отделните държави-членки, не са ясни и могат да доведат до злоупотреба (насочване към граждани на определена държава-членка) или съответствието им с Директива 2004/38/ЕО (например механизмите за автоматично експулсиране) е съмнително(17),
   често от гражданите на ЕС неоснователно се изисква да представят на органите на приемащата държава-членка допълнителни документи, които не са предвидени в Директива 2004/38/ЕО(18),
   законодателството и практиката по отношение на злоупотребата с права и на фиктивните бракове,

У.   като има предвид, че в някои държави-членки съществуват важни различия по отношение на документите за самоличност между гражданите на дадена държава-членка и граждани на ЕС от друга държава-членка, за които се оказва трудно да докажат положението си на граждани на ЕС, пребиваващи в тази държава-членка, като така на практика сериозно се затруднява упражняването на правата им и интегрирането им в обществения и стопански живот;

Ф.   като има предвид, че неудовлетворителното транспониране на Директива 2004/38/ЕО относно прилагането на член 18 от Договора за ЕО от държавите-членки следва да бъде осъдено, и като има предвид, че тази ситуация води ако не до подкопаването на ефективността и необходимостта от самата директива, то до сериозното неприлагане на едно от ключовите права, на които се основава ЕС и които са предоставени на гражданите на ЕС от Договорите;

Х.   като има предвид, че съгласно съобщението на Комисията от 18 ноември 2008 г. относно въздействието от свободното движение на работници в контекста на разширяването на ЕС (COM(2008)0765), на първия етап (1 януари 2007 г. – 31 декември 2008 г.) от преходния режим мобилните работници от държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 2007 г. са оказали положително въздействие върху икономиките на държавите-членки;

Ц.   като има предвид, че четири държави-членки от ЕС-15 не отвориха своите пазари на труда за работници от държавите-членки от ЕС-8;

Ч.   като има предвид, че единадесет държави-членки са уведомили Комисията за решението си да продължат да прилагат ограничения на своите пазари на труда по отношение на гражданите на Румъния и България, считано от 1 януари 2009 г.;

Прилагане на Директива 2004/38/ЕО

1.  Призовава държавите-членки да зачитат духа и буквата на член 18 от Договора за ЕО и член 45 от Хартата на основните права, предоставящи на гражданите на ЕС основното право на свободно движение, като спешно започнат пълното прилагане на Директива 2004/38/ЕО, незабавно преразгледат и изменят законодателството и административните практики, които са в противоречие с правото на ЕС, по-специално на основата на доклада на Комисията и на съдебната практика на Съда на ЕО; отбелязва, че няколко разпоредби в законодателството на повечето държави-членки противоречат на буквата и духа на директивата, като подкопават правото на свободно движение и правото на гражданство на ЕС, както и че националните административни практики много често представляват съществена пречка за това гражданите да упражняват правата си;

2.  Призовава държавите-членки да приложат изцяло правата, предоставени съгласно член 2 и член 3 от Директива 2004/38/ЕО, не само по отношение на съпрузи от различни полове, но също така и към регистрирани партньори, членове на домакинството и партньори, включително двойки от един и същи пол, признати от държава-членка, независимо от националността и без да се засяга непризнаването им съгласно гражданското право от друга държава-членка, въз основа на принципите на взаимно признаване, равенство, недискриминация, зачитане на достойнството, на частния и семейния живот; призовава държавите-членки да имат предвид, че директивата налага задължение за признаване на свободата на движение на всички граждани на ЕС (включително партньори от един и същи пол), без да налага признаването на бракове между лица от един и същи пол; във връзка с това призовава Комисията да издаде точни насоки, като допълнително се позове на анализа и заключенията, съдържащи се в доклада на Агенцията по основните права, и да осъществява мониторинг по посочените въпроси;

3.  Призовава Комисията да представи подходящи предложения, в рамките на Стокхолмската програма, с цел да се гарантира свободно движение без дискриминация на основанията, изброени в член 13 от Договора за ЕО, като се позове на анализа и заключенията, съдържащи се в доклада на Агенцията за основните права;

4.  Призовава държавите-членки при прилагането на правото на свободно движение и пребиваване да не налагат на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, включително членове на техните семейства от трети държави, необосновани административни усложнения, които не са изрично предвидени в Директива 2004/38/ЕО, тъй като това е в противоречие с правото на ЕО и представлява необоснована пречка пред упражняването на свободите, предоставени непосредствено от Договора за ЕО и независещи от изпълнението на административните процедури; обръща внимание на държавите-членки, че тяхно задължение е да опростяват административните практики, свързани с упражняването на правото на свободно движение, и ги призовава да следят всички административни и съдебни решения, основаващи се на член 3, параграф 2 от директивата, и да докладват за тях; припомня на държавите-членки за задължението им да улесняват влизането на тяхна територия на членове на семействата на граждани на ЕС, които са граждани на трета държава, с цел да им се позволи да водят нормален семеен живот в приемащата държава-членка;

5.  Призовава държавите-членки, в които се издават такива документи, да уеднаквят формата на личните документи за самоличност на своите граждани и на гражданите на ЕС от други държави-членки, независимо от разликите, които трябва да бъдат отбелязани в тези документи(19);

6.  Приканва Комисията да извърши внимателна оценка на това, дали законодателството и практиката на държавите-членки не нарушават правата, предоставени на гражданите на ЕС от Договора за ЕО и директивата, дали не налагат неприемлива тежест върху граждани на ЕС и техните семейства, ограничавайки косвено правото им на свободно движение, по-специално по отношение на понятията "достатъчни средства", "неприемлива тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка", "(сериозни/императивни) основания, свързани с обществения ред и обществената сигурност", дали са въведени по правилен начин необходимите материални и процедурни гаранции и съдебна и други видове защита срещу експулсиране и дали те функционират; припомня, че всяко ограничаване на основното право на свободно движение трябва да бъде тълкувано точно;

7.  Отбелязва, че граждани на определени държави-членки и етнически общности изглежда са взети на прицел в някои държави-членки, и подчертава, че тези държави-членки трябва да изпълняват Директива 2004/38/ЕО, без да се допуска дискриминация между гражданите на ЕС и членовете на техните семейства въз основа на някоя от причините, изброени в член 21 от Хартата на основните права; призовава Комисията, Съвета и всички държави-членки да гарантират по-специално липсата на прояви на дискриминация въз основа на националност, раса или етническа принадлежност както в законодателството, така и в практиката, и да осъществяват мониторинг по този проблем;

8.  Отбелязва, че мерките, предприети от съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, следва да бъдат в съответствие с принципа на пропорционалност и да се основават изключително на личното поведение на въпросното лице; това лично поведение трябва да представлява истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на обществото; в това отношение призовава държавите-членки да преглеждат систематично сигналите на национално равнище за намерение да се откаже влизане на тяхна територия на граждани на ЕС и членове на техните семейства(20); припомня, че изключенията, свързани с обществения ред, не могат да се прилагат в услуга на икономически цели или общи превантивни цели;

9.  Отбелязва, че не всички държави-членки са въвели член 35 от Директива 2004/38/ЕО, който им позволява да приемат необходимите мерки за отказ, прекратяване или оттегляне на правото на свободно движение в случаи на злоупотреба с права или на измама, като фиктивни бракове, при условие че тези мерки са съразмерни и недискриминационни и че са спазени процедурните гаранции, и обръща внимание на възможностите, предвидени в този член;

10.  Призовава Комисията да наблюдава спазването в практиката на член 24 от Директива 2004/38/ЕО относно еднаквото третиране и забраната за дискриминация, основана на националност, във връзка със съображения 20 и 31 от тази Директива и член 21 от Хартата за основните права, с който на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства при преместване в друга държава-членка се предоставя правото на еднакво третиране с граждани на тази държава-членка по всички въпроси, попадащи в полето на действие на Договора за ЕО, и призовава държавите-членки да предприемат необходимите стъпки за възможно най-бързо преодоляване на недостатъците и незабавно прекратяване на нарушенията на правото на ЕС;

11.  Призовава за отмяна или преразглеждане на преходния режим, който все още предвижда определени ограничения на свободата на движение на работници, граждани на държавите-членки, присъединили се към ЕС на 1 май 2004 г. и на 1 януари 2007 г., ограничения, представляващи съществена вредна дискриминация между гражданите на ЕС; призовава клаузата за предимство да се прилага за всички граждани на Съюза, както и да се завърши изграждането на единния пазар;

12.  Призовава Комисията и държавите-членки да разгледат при прилагането на Директива 2004/38/EО потенциалните дискриминационни последствия от социално-осигурителните разпоредби и достъпа до услуги от общ интерес, които биха могли да представляват пречки за свободното движение;

13.  Призовава Комисията да определи стратегия, с която да гарантира свободното движение на граждани на и работници от ЕС, както и достъпа им до пазара на труда на приемащите държави-членки, да разпространяват информация за положителните постижения и въздействия на свободното движение на граждани и работници за приемащите държави-членки и за ЕС и призовава Комисията да започне изследване с цел установяване на настоящия и бъдещ недостиг на работна ръка в ЕС, както и на потенциалния принос на пълния достъп до пазара на труда на ЕС за работници от всички държави-членки за устойчивото икономическо развитие;

14.  Призовава Комисията и държавите-членки да преразгледат предвидените в Директива 2004/38/ЕО ограничения и действащи срокове, свързани с правата на свободно движение, както е посочено в член 39 от директивата, и да анализират въздействието от премахването на съществуващата понастоящем дискриминация между гражданите на ЕС по отношение на пълното упражняване на предоставените им от Договора право на свободно движение и права, произтичащи от гражданството на ЕС;

Методология за гарантиране на изпълнението

15.  Отбелязва, че това незадоволително транспониране на Директива 2004/38/ЕО показва неспособността на Комисията да осигури съгласуваното и своевременно спазване на директивата от страна на държавите-членки, както и да обработи множеството жалби от граждани във връзка с прилагането на директивата;

16.  Подкрепя подхода, предложен от Комисията, който се основава на непрекъснатия и всестранен мониторинг на изпълнението на Директива 2004/38/ЕО, на подпомагането на държавите-членки за гарантиране на пълно и правилно прилагане на директивата чрез изготвяне през първата половина на 2009 г. на насоки и чрез започването на производства за нарушения срещу държавите-членки в случаите, когато националното законодателство и/или практики е в противоречие с директивата; изисква от Комисията да разработи и представи пред Парламента съгласувана, ефективна и прозрачна политика за прилагане, която да гарантира прилагането на правата на свободно движение; счита, че липсата на човешки и финансови ресурси, заделени в рамките на Комисията за транспонирането и прилагането на директивата, представлява сериозна пречка за способността на Комисията да осъществява убедително мониторинг на прилагането на директивата във всички държави-членки и следователно за единството на закона по този толкова важен за гражданите на ЕС въпрос;

17.  Призовава държавите-членки да започнат процедури по изпълнение на насоките до края на 2009 г., така че да приспособят националните законодателства и практики, призовава ги също така да предоставят насоките на всички компетентни органи и да наблюдават изпълнението им;

18.  Призовава Комисията да разработи насоки с общи критерии за определяне на минималната сума, за която се счита, че представлява "достатъчни средства", и да разясни на каква основа държавите-членки следва да вземат предвид "личното положение на въпросното лице" съгласно член 8, параграф 4 от Директива 2004/38/EО;

19.  Призовава Комисията да разработи в своите насоки механизъм за еднакво тълкуване на нормативните категории "обществен ред", "обществена сигурност" и "обществено здраве" и да изясни по какъв начин вземането предвид на съображения като срок на пребиваване, възраст, здравословно състояние, семейно и финансово положение, социална и културна интеграция и връзки със страната на произход са релевантни за решението за експулсиране, предвидено в член 28, параграф 1 от Директива 2004/38/EО;

20.  Признава ограниченията по отношение на репатрирането на тленни останки на граждани на ЕС и призовава Комисията да предложи кодекс за поведение, към който държавите-членки биха могли да се придържат, за да се гарантира, че това е естествена последица от свободата на движение на гражданите;

21.  Призовава Комисията да увеличи финансовите средства и да създаде специален бюджетен ред за подпомагане на национални и местни проекти, насочени към интегрирането на граждани на Съюза и членове на техните семейства, както е определено в членове 2 и 3 от Директива 2004/38/EО, пребиваващи в друга държава-членка;

22.  Изисква от Комисията да определи краен срок за изпълнението на насоките, след който да се започват съответните производства за нарушения, изисква също така Комисията да се ангажира напълно и да се информира редовно относно развитието на процеса;

23.  Призовава Комисията да създаде система за взаимна оценка по отношение на свободното движение на хора, която оценка да се извършва от групи от експерти, определени от държавите-членки и от Парламента, подпомагани от Комисията и от Генералния секретариат на Съвета, на основата на посещения на място и без да се нарушават правомощията, предоставени на Комисията от Договорите;

24.  Призовава Комисията да изиска от държавите-членки периодични доклади, съдържащи статистически данни във връзка със свободата на движение, например относно броя на случаите, в които е било отказано право на влизане и пребиваване, и на случаите на експулсиране и причините за тях;

25.  Призовава държавите-членки да съдействат на своите граждани, които пребивават в други държави-членки, като им предлагат цялата необходима информация относно свободата на движение в консулските си и дипломатически мисии;

26.  Призовава Комисията да провери дали в държавите-членки съществуват системи за обработка на лични данни, специфични за граждани на Съюза, които не са граждани на тази държава-членка, както и дали те съдържат само тези данни, които са необходими за прилагането на Директива 2004/38/ЕО и националното законодателство по нейното транспониране; призовава я и да провери дали подобни системи съществуват с цел борба с престъпността, като призовава държавите-членки, които имат такива системи, да ги преразгледат, в съответствие с делото "Huber";

27.  Призовава държавите-членки, които имат закони, несъвместими с делото "Metock", спешно да ги преразгледат, като приканва Комисията да започне съдебна процедура срещу тях, в случай че те не изпълнят горепосоченото;

28.  Приветства намерението на Комисията да повиши осведомеността на гражданите на ЕС относно техните права съгласно Директива 2004/38/ЕО и да разпространи опростен наръчник за гражданите на ЕС, като използва във възможно най-голяма степен интернет, и припомня на държавите-членки техните задължения съгласно член 34 от директивата да информират гражданите относно техните права във връзка със свободата на движение; във връзка с това призовава държавите-членки да създадат офиси за информация и помощ във връзка с правото на свободно движение;

o
o   o

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(2) OВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 428.
(3) OВ C 89 E, 14.4.2004 г., стр. 162.
(4) PE407.933v01-00.
(5) PE404.465v02-00.
(6) Приети текстове, P6_TA(2009)0047.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0361.
(8) Приети текстове, P6_TA(2009)0204.
(9) Австрия, Белгия, Кипър, Чешката република, Гърция, Испания, Италия, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Словакия.
(10) Белгия, Чешката република и Румъния.
(11) Дело "Metock".
(12) Дело "Jipa".
(13) Дело "Huber".
(14) Италия, Кипър, Полша и Словакия не признават бракове на партньори от един и същи пол като основание за признаване на право на свободно движение, Полша и Словакия не признават регистрирани партньорства, дори ако са легализирани в друга държава-членка; информацията по този въпрос, предоставена от Комисията, Агенцията за основни права и неправителствените организации, дава допълнителни доказателства за правната несигурност по този въпрос.
(15) В няколко оплаквания и петиции, адресирани до институциите на ЕС, вносителите им подчертават факта, че някои държави-членки не са склонни да признават изцяло правата на членове на семейството от трети държави; като пример, законодателството на Обединеното кралство, Литва и Полша изключват влизането без виза на членове на семейство, които не са граждани на ЕС. Правните и административни пречки, които засягат членовете на семейството от трети държави, са изключително проблематични; законодателството на Обединеното кралство не позволява на членовете на семейството, които не са граждани на ЕС и чиито карти за пребиваване са издадени от друга държава, да влизат в страната без виза, а административните практики на Обединеното кралство са такива, че големите забавяния и обемната документация при обработката на заявленията за карти за пребиваване на членовете на семейството, които са граждани на трети държави, също представляват съществена пречка за упражняването на правата на свободно движение; в Естония гражданите на трети държави също имат проблеми при опит да влязат в страната с издадена от друга държава-членка карта за пребиваване и членовете на семейството, които са граждани на трети държави и кандидатстват за виза, също е трябвало да платят таксата за виза; в Италия гражданите на трети държави, които кандидатстват за събиране на семейството, ще бъдат задължени да докажат законния произход на своите икономически средства, чийто размер не може да бъде по-нисък от годишната социална помощ.
(16) Например италианското законодателство, според което от граждани на ЕС се изисква до докажат, че разполагат с достатъчно средства.
(17) Например член 235 от италианския наказателен кодекс предвижда експулсиране на неграждани на държавата, осъдени на 2 или повече години лишаване от свобода.
(18) В някои случаи (Гърция) компетентните органи съгласно националното право могат да изискат свидетелство за съдимост от гражданин на ЕС, подаващ заявление за регистрация, докато в други държави-членки (например в Испания и Белгия) на граждани на други държави-членки се издават специални лични карти и карти за постоянно пребиваване; в някои други държави-членки (Испания) в допълнение към удостоверението за регистрация на гражданите на ЕС се издава идентификационен номер на чужденец, необходим за започване на работа или за регистриране в системата за социална сигурност; в Италия от гражданите на ЕС се изисква да докажат "законността" на притежаваните средства.
(19) Административните практики, които не съответстват на правото на ЕС, оказват значително отрицателно влияние върху правата на гражданите. Като пример, поради разпространението на различни карти за самоличност и карти за пребиваване в държавите-членки упражняването на правото на гражданите на ЕС на свободно движение е станало объркващо и неприятно; в Испания, освен удостоверението за регистрация, на гражданите на ЕС се издава и личен номер на чужденеца, който е необходим за работа или регистрация в испанската социално-осигурителна система, Франция също поддържа неясен доброволен документ за пребиваване, в допълнение към издаваното на гражданите на ЕС удостоверение за регистрация, а в държави-членки като Чешката република, Швеция и Белгия органите изискват допълнителни документи при издаването на карти за пребиваване или налагат условия, които не са посочени в директивата.
(20) Естонското и унгарското законодателство не предвиждат изрично изключването на икономически цели при издаване на заповед за експулсиране. В унгарското и румънското законодателство липсва указание за изключването на предишни наказателни присъди и общи превантивни цели.


Проблеми и перспективи, свързани с европейското гражданство
PDF 332kWORD 112k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно проблемите и перспективите, свързани с европейското гражданство (2008/2234(INI))
P6_TA(2009)0204A6-0182/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално Дял V от нея, озаглавен "Гражданство",

–   като взе предвид доклада на Комисията от 15 февруари 2008 г. , озаглавен "Пети доклад за гражданството на Съюза (1 май 2004 г. – 30 юни 2007 г.)" (COM(2008)0085),

–   като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки(1) (Директива за свободното движение),

–   като взе предвид становището по собствена инициатива на Комитета на регионите от 9 октомври 2008 г. относно права на гражданите: насърчаване на основните права и на правата, произтичащи от европейското гражданство(2),

–   като взе предвид член 45 и член 112, параграф 2 от правилника,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, Комисията по правни въпроси, Комисията по конституционни въпроси и Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0182/2009),

А.   като има предвид, че общият пазар и икономическата интеграция се доближават до реално завършване, въпреки че правното основание за гражданството на Съюза е все още на етап на разработван;

Б.   като има предвид, че член 17 от Договора за ЕО, въведен с Договора от Маастрихт, гласи, че "всяко лице, което притежава гражданство на държава-членка, е гражданин на Съюза" и че този принцип беше развит допълнително от Договора от Амстердам, който посочва, че "гражданството на Съюза допълва, а не замества националното гражданство";

В.   като има предвид, че следователно гражданството на Съюза е допълнение към гражданството на държавите-членки и като такова предоставянето му е регулирано от всяка държава-членка на основата на собствените ѝ закони, които се различават в отделните държави-членки;

Г.   като има предвид, че идентичността на гражданин на Съюза може да се основава единствено на националната идентичност и че вниманието на Комисията следва да се насочи към факта, че лицата, които живеят в дълбока бедност, и онези с ниско равнище на образование – включително ромите – нямат достъп до такова количество информация, което би могло да ги мотивира да се осведомяват относно европейските въпроси; като има предвид, че все по-голямото изключване на тези групи от европейските общества обезценява както тяхното национално гражданство, така и гражданството на Съюза;

Д.   като има предвид обаче, че без да се засягат правомощията на отделните държави-членки да определят начините за придобиване или загуба на гражданство, Европейският съвет, проведен в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г., одобри "целта да се предостави възможност на законно пребиваващите от дълго време граждани на трети държави да получат националността на държавата-членка, в която пребивават";

Е.   като има предвид, че всички граждани на Съюза имат право да гласуват и да бъдат избирани в местните и европейски избори в държавата-членка на местопребиваване при същите условия, както и гражданите на тази държава-членка;

Ж.   като има предвид, че предоставянето на правото да избират и да бъдат избирани на местни избори в държавата-членка на местопребиваване е от основно значение за гражданите на Съюза с оглед на създаване на чувство за действителна принадлежност към съответната държава-членка;

З.   като има предвид, че в някои държави-членки правото, предоставено на гражданите на Съюза съгласно член 19 от Договора за ЕО, да гласуват и да се кандидатират в местни и европейски избори понастоящем е подкопано до такава степен, че граждани на Съюза с националност на друга държава-членка не се допускат до членство в политически партии в държавата-членка, където те би трябвало да упражняват това право;

И.   като има предвид, че възможността да се обърне към Комисията по петиции на Парламента и към Европейския омбудсман е важно извънсъдебно средство за правна защита, с което разполагат гражданите на Съюза;

Й.   като има предвид, че разширяването на Европейския съюз доведе до значително увеличаване на броя на гражданите на Съюза, пребиваващи извън държавата-членка на произход;

К.   като има предвид, че член 20 от Договора за ЕО – макар и за съжаление ограничен до случай, в който гражданин на държава-членка на ЕС се намира на територията на трета държава, в която тази държава-членка няма представителство – дава право на всеки гражданин на Съюза на закрила от страна на дипломатическите и консулските представителства на всяка държава-членка, която има пълноправно представителство във въпросната трета държава; като има предвид, че това право не може да се упражнява подобаващо поради липса на ясни и обвързващи практически правила и протоколи, които да се използват от консулските органи;

Л.   като има предвид, че въпреки че същият този член 20 от Договора за ЕО налага на държавите-членки задължението да "вземат необходимите мерки и започнат преговори за осигуряване на тази защита", факт е, че досега беше приет само един задължителен акт, а именно Решение 95/553/ЕО(3), което влезе в сила през 2002 г. и се състои само от една страница, която не съумява да създаде напълно развита система за подпомагане и облекчаване на страданията на гражданите на Съюза в кризисни ситуации в чужбина;

М.   като има предвид, че особено при кризисни ситуации и лично страдание ефективната консулска и дипломатическа защита, предоставени извън територията на Европейския съюз от всички държави-членки без разлика на всички граждани на Съюза, биха допринесли значително за положителната оценка от страна на тези граждани на предимствата на тяхната принадлежност към Европейския съюз;

1.  Приветства факта, че Договорът от Лисабон прави възможно един милион граждани на Съюза от различни държави-членки колективно да приканят Комисията да представи законодателни предложения и счита, че подобно законно право значително ще повиши информираността за гражданството на Съюза сред европейците; припомня, че прозрачността и демократичното участие трябва да се постигат посредством разнообразие от форми на партньорство между ЕС и държавите-членки, регионалните и местните институции, социалните партньори и гражданското общество; призовава Комисията да подготви прозрачни и лесно разбираеми процедури за прилагане на "гражданската инициатива", така че гражданите на Съюза да могат ефективно да предлагат законодателни мерки веднага след влизане в сила на Договора от Лисабон; като се надява, че няма да е нужно да се стигне до това, подчертава, че Комисията следва да включи това право на инициатива в своите политики независимо от окончателния статус на Договора;

2.  Отбелязва, че правото на гражданите на Съюза да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки не може да се разглежда изолирано от другите права и основни принципи на Европейския съюз, като например свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги; във връзка с това призовава държавите-членки да премахнат съществуващите бариери, установени съгласно договорите за присъединяване, и да дадат възможност на всеки гражданин да упражнява всичките си права;

3.  Препоръчва в контекста на основните принципи на Договора за ЕО - свободно движение, недискриминация и граждански права - Комисията да продължи да използва всички налични средства, за да може възможно най-скоро да се премахнат оставащите преходни споразумения, наложени на новите държави-членки;

4.  Изразява загриженост от слабото изпълнение на настоящите директиви, по-конкретно на Директивата за свободно движение, което причинява много проблеми във връзка със свободното движение и други права на гражданите на Съюза, и призовава всички страни цялостно и точно да транспонират и изпълнят достиженията на правото на Общността;

5.  Призовава Комисията да изготви списък на пречките, пред които са изправени гражданите на Съюза, желаещи да се възползват пълно и безпрепятствено от свободното движение на хора и от други установени преимущества на гражданите на Съюза, и я приканва да включи данните в таблица за проследяване на резултатите, така че да се гарантира предприемането на обстойни и ефективни мерки спрямо тези пречки;

6.  В светлината на резултатите от Флаш Евробарометър 213 (проучване на Евробарометър от 2007 г.), според което едва 31% от запитаните се смятат за добре информирани относно своите права на граждани на Съюза, счита, че е от жизненоважно значение да се приеме ефективен подход към информацията и комуникацията, насочен към осведомяване на гражданите на Съюза за техните права и задължения и подпомагане на активното им участие в процеса на вземане на решения в ЕС, като по този начин се позволи действително упражняване на демокрацията на участието;

7.  Отбелязва със съжаление, че Петият доклад за гражданството на Съюза не съдържа конкретни предложения относно упражняването на правата на гражданите и задължението на държавите-членки да гарантират тези права на практика; изисква шестият доклад да съдържа повече инициативи в това отношение;

8.  Изразява огорчението си от факта, че Комисията не съумя да се допита до гражданското общество при изготвянето на Петия доклад и очаква, че такова допитване ще бъде проведено при подготовката на шестия доклад, както беше обещано от Комисията;

9.  Призовава Комисията да преразгледа своята програма "Европа за гражданите", за да подобри комуникацията със средностатистическия гражданин на Съюза и да гарантира широко разпространение; отбелязва, че докато структурната подкрепа за разположени в Брюксел мозъчни тръстове и изследователски институти е важна, подобни организации не правят много за информиране на други лица, освен вече информираните; призовава Комисията да пренасочи финансирането си към регионални и местни организации на гражданското общество и организации на социални партньори, които не са разположени в Брюксел, и да въведе в бъдеще програми, подобни на много успешната програма "Младежта в действие 2007 - 2013 г.", за да помага на местните и регионални органи да информират пребиваващите на тяхна територия лица за правата им на граждани на Съюза; тъй като предложенията за многоезичие не следва да се ограничат до главните официални езици или езиците на държавите-членки, призовава държавите-членки да разпространяват информация относно гражданството на Съюза също така на регионалните езици и езиците на малцинствата;

10.  Предвид, наред с другото, малкия брой жители на Съюза, пребиваващи в държава-членка, различна от тяхната собствена, които упражняват правото си да гласуват или да се кандидатират в европейски или местни избори по местопребиваване, както и практическите пречки, с които потенциалните гласоподаватели се сблъскват твърде често в упражняването на правата си, счита, че изборите за Европейски парламент през 2009 г. следва да бъдат разглеждани като възможност за изготвянето и прилагането на общоевропейски план за действие, предназначен да развие европейската идентичност на гражданите на Съюза и да повиши осведомеността им по отношение на техните права;

11.  Призовава за по-широко участие на жените в политическия живот и процеса на вземане на решения, така че да се насърчава европейската интеграция; затова счита, че те трябва да са обект на по-ясно очертани кампании за повишаване на осведомеността, като целта е да се даде възможност на жените да упражняват в пълна степен правата си на граждани на Съюза и да бъдат по-активни в политическите групи, в политическия живот и в рамките на дейностите на местните органи на държавата-членка на местопребиваване;

12.  Изтъква необходимостта от стартиране на по-добри и по-ефективни информационни кампании, които популяризират сред младите хора правата, свързани с гражданството на Съюза, като например въвеждане на "граждански програми" в училищата и университетите, с оглед подготвянето на по-младото поколение за активно гражданство;

13.  Счита, че държавите-членки следва да включват европейското измерение в учебните програми на началните и прогимназиалните училища;

14.  Призовава европейските университети да вземат всички финансови мерки в рамките на възможностите си за увеличаване на процента студенти, които участват в обмен по програмата "Еразъм";

15.  Призовава Комисията да предложи допълнителни консолидирани и изяснени директиви, които подобряват свободното движение и другите права на гражданите на Съюза в други сфери, включително в сферата на професионалната мобилност, преносимостта на пенсиите и социалните права и взаимното признаване на степени и професионални квалификации;

16.  Припомня, че ще бъде възможно изцяло да се упражнява правото на свободно движение и пребиваване на територията на ЕС единствено ако наред с другите мерки се създаде ефективна система за признаване на професионалните квалификации; поради това настоятелно призовава Комисията и държавите-членки, в рамките на съответните им компетентност, да позволяват на по-голям брой граждани на Съюза, получили професионални квалификации в една държава-членка, да имат достъп до съответната професия в друга държава-членка и да упражняват тази професия при същите условия като гражданите на тази държава-членка;

17.  Призовава държавите-членки да преразгледат своите закони за гражданството и да проучат възможностите за улесняване на получаването на гражданство и възползване от пълни права за лица с чуждо гражданство, като по този начин ще се преодолее дискриминацията между гражданите на една държава и лицата с чуждо гражданство, по-специално за граждани на Съюза;

18.  Счита, че би било желателно да се насърчава обмен на опит в областта на системите за натурализация, съществуващи в различните държави-членки, с оглед постигане на по-тясна координация по отношение на критериите и процедурите за достъп до гражданство на Съюза, без да се засягат правомощията на отделните държави-членки да определят начините за придобиване и загуба на гражданство, така че да се ограничат случаите на дискриминация, свързани с различните правни системи;

19.  19 Счита, че лицата без гражданство, които пребивават постоянно в държавите-членки, са в уникално положение в рамките на Европейския съюз; изразява загриженост, че някои държави-членки налагат за тях неоправдани изисквания или изисквания, които може да не са строго необходими за получаване на гражданство; в това отношение призовава тези държави-членки систематично да постигнат справедливи решения на основата на препоръките на международни организации; счита, че лицата без гражданство, които пребивават постоянно в държавите-членки, следва да имат право да гласуват в местните и европейските избори;

20.  Напомня на държавите-членки, на местните органи и на имигрантите, че всички точки от Общите основни принципи на Съвета за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз (14615/04) трябва да се прилагат еднакво;

21.  Счита, че интеграцията на имигрантите е основна предпоставка, за да упражняват правата си в държавата-членка на местопребиваване; поради това призовава държавите-членки да изпълнят в кратки срокове и изцяло препоръките, посочени в съобщението на Комисията от 1 септември 2005 г., озаглавено "Обща програма за интегрирането на граждани на трети страни в Европейския съюз" (COM(2005)0389);

22.  Счита, че ЕС и държавите-членки споделят отговорността за насърчаването на включването на ромите като граждани на Съюза с оглед предоставяне на възможност на ромското население да се възползва напълно от стимулите, предоставяни от ЕС за всички инициативи, които целят насърчаване на неговите права и интегрирането на ромските общности, независимо дали в областта на образованието, заетостта или гражданското участие;

23.  Посочва, че гражданството на Съюза включва задължения, а не само права; обръща особено внимание върху задължението да се спазват законите на държавата, в която съответният гражданин на Съюза пребивава, и да се уважават културите на другите;

24.  Подчертава, че проблемите на езиковите или комуникационни умения не следва да се използват като основание за отказ на достъп до социални права, на които дадено лице може да има право като пребиваващо в държава-членка, включително правото на социални помощи, предоставяни от национални или местни органи;

25.  Призовава Комисията да проучи ролята и поведението на националните служби за закрила на децата, за да гарантира, че се зачитат принципите на равенство и недискриминация между граждани на Съюза; подчертава, че следва да се позволява на родителите да говорят на децата си на майчиния език и че националността или езикът не следва да бъдат използвани за основание да се отказва на родители достъп до децата им;

26.  Повтаря призива си към държавите-членки да зачитат правото на гражданите на Съюза да пътуват в рамките на ЕС или с валидна национална лична карта, или с валиден паспорт, и да не ограничават подобно движение поради основания, свързани със сигурността, или други основания, особено в сферата на въздухоплаването и мореплаването;

27.  Призовава държавите-членки и местните органи да вземат по-нататъшни мерки за улесняване движението на гражданите на Съюза между държави-членки, особено по отношение на практически въпроси като издаване на документи за пребиваване и разрешителни за работа, прехвърляне на регистрации на превозни средства, признаване на лични застраховки и такива за превозни средства, издадени в друга държава-членка, прехвърляне на медицински досиета, ясни правила за възстановяване на медицински разноски, както и много други дейности, които често не се извършват подобаващо въпреки усилията за хармонизирането им на равнище ЕС; също така призовава Комисията да събере цялата съответна информация и да предостави на гражданите на Съюза достъп до нея;

28.  Препоръчва да бъде завършено Европейското пространство на правосъдие, за да се осигури възможност за ефективна защита на трансграничните аспекти на гражданството, свързани с личния и семеен живот, посредством общи правила в областта на международното частно право; за тази цел настоятелно призовава Комисията да разработи последователен подход и да представи необходимите законодателни предложения;

29.  Призовава Комисията да предостави финансиране, за да се обучават местните и регионални държавни служители в държавите-членки, които се занимават с мигрантите в рамките на ЕС, по основите на приложимото в съответните сфери законодателство на ЕО, и да се подпомагат администраторите да отговарят на въпроси относно възможни разлики и конфликти между национално законодателство и законодателството на ЕО; в това отношение приветства мрежата за решаване на проблеми онлайн SOLVIT, предоставена от Комисията, и призовава тя да бъде допълнително укрепвана и насърчавана; изразява надежда, че посредством увеличаване на човешките и финансовите ресурси държавите-членки ще допринесат за поддържането на националните SOLVIT центрове; настоятелно призовава местните и регионалните органи и държавите-членки да си сътрудничат в обмена на добри практики и в откриването на ефективни начини за разрешаване на въпроса относно положението на мигрантите в рамките на Общността;

30.  Счита, че информационната служба Europe Direct следва да се популяризира сред всички граждани и препоръчва за тази цел Комисията да координира медийна кампания на равнище ЕС; призовава Комисията да наблюдава разпространението на уебсайтове, свързани с информационната служба Europe Direct и SOLVIT, и да концентрира основна информация и контакти върху специални справочни уебсайтове;

31.  Призовава Комисията да изготви Европейска харта на правата на потребителите с цел да се предостави на гражданите лесен достъп до информация относно най-често срещаните проблеми;

32.  Приветства представения от Комисията "План за действие относно интегриран подход към предоставяне на услуги за подпомагане на граждани и предприятия във връзка с единния пазар" (SEC(2008)1882), за да се избегне разпокъсването на звената за контакт, и в съответствие с подчертаното в Директивата за услугите(4) насърчава създаването на единни звена за контакт за услуги и стоки във всяка държава-членка;

33.  Припомня на държавите-членки и на местните органи, че концепцията за гражданство на Съюза включва принципа на недискриминация на всички граждани на Съюза, а не само на гражданите на определена държава-членка; настоятелно призовава Комисията да доразвие своя анализ на положението на мигрантите в ЕС и да предприеме подходящи действия, за да гарантира, че те реално имат права като граждани на Съюза;

34.  Припомня, че правото на свободно движение е един от стълбовете на гражданството на Съюза, и поради тази причина намира за силно обезпокоителен факта, че нито една държава-членка все още не е приложила изцяло и правилно Директивата за свободното движение;

35.  Приветства инициативата на Комисията да насърчава запознаване с новите правила, посочени в Директивата за свободното движение, включително публикуването на "Ръководство как да извлечем най-много ползи от Директива 2004/38/ЕО", но изразява съжаление поради факта, че 16 000 копия на Ръководството, публикувани на 19 езика, представляват твърде малко количество в сравнение с общия брой лица, които живеят в ЕС; призовава Комисията да гарантира, че тази информация е широко достъпна за местните и регионалните органи, които са първите източници на информация за много граждани, а също така и поради обстоятелството, че точно на местно равнище се срещат най-много проблеми и нарушения на правата на гражданите на Съюза;

36.  Подчертава, че правото на свободно движение и пребиваване, което е неотменна част от гражданството на Съюза, има огромно въздействие върху семейния живот и решенията на жените по отношение на техния образователен и професионален избор; поради това приканва Комисията да вземе предвид специфичните нужди на жените в тази сфера;

37.  Припомня разпоредбите на Директивата за свободното движение, които дават на гражданите на Съюза правото да пребивават в друга държава-членка, стига да не са в тежест на системата на социално подпомагане; отбелязва при все това, че държавите-членки следва да се съобразяват с решенията на Съда на Европейските общности(5), които тълкуват за целите на тази директива значението на израза "достатъчно средства";

38.  Призовава Комисията да извърши внимателни проверки дали законодателствата и практиките, които се прилагат в отделните държави-членки, не нарушават правата, които Договорът и Директивата за свободното движение предоставят на гражданите на Съюза, по-специално по отношение на понятията "достатъчно средства", "неприемлива тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава–членка", "сериозни основания, свързани с обществения ред или обществената сигурност" и "наложителни основания, свързани с обществената сигурност"; приканва Комисията да се увери също така, че съществуват процедурни гаранции на практическо ниво, както и механизми за правна защита, и че е възможно мерките за експулсиране да се обжалват пред компетентен съд; припомня, че всяко ограничаване на основното право на свободно движение трябва да се тълкува в тесен смисъл;

39.  Призовава държавите-членки при прилагане на правото на свободно движение да не обременяват гражданите на Съюза и членовете на техните семейства с административни процедури, които са ненужни, доколкото не са предвидени в Директивата за свободното движение, влизат в противоречие с правото на Общността и биха възпрепятствали упражняването на някое право, което, при абстрахиране от прилаганите административни процедури, е посочено в Договора за ЕО; припомня на държавите-членки, че тяхно задължение е да улесняват административните процедури, свързани с упражняване на правото на свободно движение;

40.  Призовава държавите-членки да не приемат законодателни актове, които налагат несъразмерни или дискриминиращи санкции по отношение на граждани на Съюза, като например задържането в случай на експулсиране от територията на приемащата държава-членка, признаването като утежняващи обстоятелства на факта, че гражданин на Съюза, който е извършил закононарушение, е пребивавал преди това незаконно на територията на друга държава-членка, или автоматично експулсиране на гражданин на Съюза вследствие получена наказателна присъда;

41.  Приветства със задоволство намерението на Комисията да включи в Стокхолмската програма мерки, насочени към разрешаването на проблемите, пред които се изправят гражданите на Съюза по време на своя жизнен цикъл в ЕС; призовава Комисията в тази рамка да предложи подходящи мерки, включително в областта на гражданското право, за окончателно прилагане на принципа на равно третиране не само по отношение на стоки, капитали и услуги, но също така и по отношение на лица, без дискриминация, както е посочено в член 13 от Договора за ЕО, тъй като настоящото положение представлява пречка пред свободното движение и е в противоречие с общоевропейските ценности равенство и липса на дискриминация;

42.  Подчертава, че гарантирането на правото на гражданите да избират и да бъдат избирани на местни избори в държавата-членка на местопребиваване е абсолютно необходимо предварително условие за всяка ефективна политика за интегриране на имигрантите;

43.  Призовава държавите-членки да гарантират, че всички граждани на Съюза, които пребивават в държава-членка, различна от своята собствена, разполагат с цялата необходима информация относно правото им да гласуват на местни и европейски избори;

44.  Изразява съжаление относно малкия брой граждани на Съюза, пребиваващи в държави, различни от своите собствени, които се възползват от правото си да гласуват или да бъдат избирани на европейските или местни избори по местопребиваване; отбелязва практическите препятствия, които твърде често срещат потенциалните гласоподаватели при упражняване на правата си; настоятелно призовава Комисията, държавите-членки и местните органи с оглед на предстоящите през 2009 г. европейски избори да поставят начало на общоевропейски ефективни информационни кампании относно избирателните права на гражданите на Съюза и да дават практически съвети как те да бъдат упражнявани на местно равнище;

45.  Призовава държавите-членки да стартират в националните и местните медии, включително в телевизията, радиото и в Интернет, информационни кампании на официалните езици на ЕС за информиране на гражданите на Съюза за тяхното право да гласуват и да се кандидатират в избори, както и относно процедурите за регистриране, които следва да бъдат възможно най-опростени;

46.  Приветства инициативата на Комисията за изменение на Директива 93/109/EО на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани(6), чрез предприемане на мерки за намаляване на разходите на кандидатите и на държавите-членки;

47.  Призовава за провеждане на необходимите реформи на европейските изборни процедури във всички държави-членки с оглед по-голямата степен на уеднаквяване на тези процедури и намирането на начини за насърчаване на активно гражданство на Съюза и призовава за провеждане на съответните информационни кампании веднага щом тези реформи приключат;

48.  Отбелязва, че съществуват значителни разлики за граждани на Съюза, които живеят в държава-членка, различна от тяхната собствена, по отношение на правата за гласуване в национални парламентарни избори в държавата-членка на произход; изразява неодобрение от факта, че много граждани на Съюза по този начин се оказват лишени от право на глас както в държавата-членка на произход, така и в държавата-членка на приемане; настоятелно призовава държавите-членки да си сътрудничат, за да дадат възможност на гласоподавателите, пребиваващи извън съответната държава-членка на произход, да упражняват пълните си избирателни права в държавата-членка на местопребиваване, като предоставят достатъчен брой избирателни секции, които обхващат цялата територия и улесняват регистрирането на гласоподавателите; призовава държавите-членки също така да приемат необходимите законови разпоредби, за да се гарантира правото на глас за всички граждани на Съюза, преминаващи през държава-членка, различна от държавата-членка на произход, в момента на провеждане на национални парламентарни избори;

49.  Счита, че появата и развитието на политически партии на европейско равнище представлява най-ефикасният инструмент за подкрепа на правото на гражданин на Съюза, пребиваващ в държава-членка, различна от държавата, чиято националност има, да бъде избиран; изразява надежда в тази връзка за укрепването на европейските партии, не на последно място и чрез увеличена финансова подкрепа;

50.  Призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да подобрят действителната ефективност на член 19 от Договора за ЕО, като гарантират, че всички граждани на Съюза имат право да членуват в политически партии в държавите-членки, където пребивават;

51.  Счита, че гражданството на Съюза гарантира едни и същи права на всички негови граждани, независимо дали мястото им на пребиваване е в Съюза или в трета държава; настоятелно призовава Комисията да анализира положението на гражданите на Съюза, пребиваващи извън територията на ЕС, и да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че правата им, които им дава гражданството, са ефективни;

52.  Припомня, че на основание член 20 от Договора за ЕО гражданите на Съюза на територията на трета държава, където държавата-членка, чиито граждани са те, няма представителство, имат право на закрила от дипломатическите и консулските представителства на всяка държава-членка при същите условия, както и гражданите на тази държава, и подчертава значението на подобна разпоредба като принцип, доколкото тя е предназначена да признае външното измерение на гражданството на Съюза;

53.  Приветства представянето от Комисията на план за действие за периода 2007-2009 г. в нейното съобщение от 5 декември 2007 г. "Ефективна консулска закрила в трети държави: приносът на Европейския съюз" (COM(2007)0767); призовава държавите-членки и Комисията към по-нататъшно прилагане на препоръките от Зелената книга на Комисията от 28 ноември 2006 г. относно дипломатическата и консулска закрила на граждани на Съюза в трети държави (COM(2006)0712) и тези от резолюциите на Парламента по същата тема от 11 декември 2007 г.(7);

54.  Призовава държавите-членки, които още не са сторили това, да отпечатват член 20 от Договора за ЕО вътре в националните си паспорти заедно с националната информация, както бе поискано от доклада Barnier и от заключенията на Съвета от 15 юни 2006 г.; призовава Комисията да предостави на службите за издаване на паспорти във всяка държава-членка брошура, излагаща тези права и общо описание на мерките в подкрепа на член 20 от Договора за ЕО; отправя искане подобна брошура да се раздава на лицата, които получават нови паспорти; призовава Комисията да създаде уебстраница на сайта "Европа", където да се публикува практическа информация относно консулската защита и да се улеснява достъпът до съобщения със съвети за пътуване от държавите-членки, както беше предложено в плана за действие на Комисията за 2007 г.;

55.  Настоятелно призовава Комисията да създаде безплатен европейски телефонен номер, който да бъде посочван в паспорта заедно с член 20 от Договора за ЕО и чрез който гражданите на Съюза да могат в спешни случаи да получат нужната информация на родния си език относно консулските служби на държавите-членки, за да им бъде оказано необходимото съдействие;

56.  Призовава Комисията и Съвета да приемат допълнителни директиви и други мерки за укрепване на достиженията на правото на Общността в сферата на дипломатическата и консулската закрила и да приведат в действие правнообвързващи правила за прилагане на член 20 от Договора за ЕО;

57.  Призовава Съюза да предприеме по-нататъшни мерки за защита на своите граждани в трети държави, включително действия за предотвратяване на прилагането на смъртно наказание на гражданин на Съюза;

58.  Призовава държавите-членки да спазват подобаващо член 20 от Договора за ЕО и във връзка с това да установят помежду си необходимите правила и да започнат преговори за осигуряване на защита на гражданите на Съюза извън Европейския съюз, като се обърне особено внимание на одобряването на задължителни протоколи за действията, които трябва да се предприемат от страна на консулските служби в трети държави в случай на спешност, заплаха за безопасността или хуманитарна криза;

59.  Приветства приетите наскоро от Съвета насоки за прилагането на понятието за водеща държава(8) в случай на сериозна криза и призовава за по-широко тълкуване на член 20 от Договора за ЕО относно дипломатическата и консулска закрила, предоставяна понастоящем на граждани на Съюза;

60.  Призовава Комисията да продължи да преговаря за безвизов режим на пътуване до трети държави от името на всички държави-членки и граждани на Съюза; отбелязва несправедливостта на ситуацията, при която за някои граждани на Съюза се изисква виза, докато други могат да пътуват по национални програми за безвизов режим;

61.  Счита, че правото на петиция като основно право на гражданите на Съюза най-малкото изисква от Комисията да предоставя достатъчно аргументи, за да обясни защо не следва определена препоръка на Парламента;

62.  Призовава Съвета и Комисията да развият по-тясно сътрудничество с Комисията по петиции на Парламента и с Европейския омбудсман, така че всеки гражданин на Съюза да може да упражнява по-ефективно правата си;

63.  Приветства създаването на Агенция за основните права на Европейския съюз и приемането на Решение на Съвета 2007/252/ЕО от 19 април 2007 г. за създаване за периода 2007‐2013 г. на специална програма "Основни права и гражданство" като част от общата програма "Основни права и правосъдие"(9) , чиято цел е насърчаване развитието на европейско общество, основаващо се върху зачитането на основните права, включително правата, произтичащи от гражданството на Съюза;

64.  Призовава националните парламенти да се ангажират все повече в развитието на пространството на свобода, сигурност и правосъдие; сътрудничеството между националните парламенти и институциите на ЕС следва да улеснява адаптирането на националното законодателство и практики при прилагането на правото на ЕС и да подобри комуникацията с гражданите, като ги осведомява за правата, свързани със статуса на граждани на Съюза;

65.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
(2) OВ C 325, 19.12.2008 г., стр. 76.
(3) Решение на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 19 декември 1995 г. относно закрилата на гражданите на Европейския съюз, осигурявана от дипломатическите и консулските представителства (ОВ L 314, 28.12.1995 г., стр. 73).
(4) Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стp. 36).
(5) Наред с други дела: C-424/98, Комисия срещу Италианска република и C-184/99, Grzelczyk,
(6) OВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 34.
(7) OВ C 323 E, 18.12.2008 г., стр. 120.
(8) OВ C 317, 12.12.2008 г., стp. 6.
(9) OВ L 110, 27.4.2007 г., стр. 33.


Статистика на Общността за външната търговия с трети страни ***II
PDF 261kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0653)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по международна търговия (A6-0126/2009),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е извършена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 23.9.2008 г., P6_TA(2008)0414.


Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход ***II
PDF 267kWORD 34k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 и за изменение на Директива 2001/82/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0194),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0048/2009),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 33 Е, 10.2.2009 г., стр. 30.
(2) Текстове, приети на 17.6.2008 г., P6_TA(2008)0285.


Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР ***I
PDF 78kWORD 30k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))
P6_TA(2009)0207A6-0134/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0838),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 162 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0473/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A6-0134/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство

P6_TC1-COD(2008)0245


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)397/2009)


Визов кодекс на Общността ***I
PDF 278kWORD 44k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Визов кодекс на Общността (COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0403),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква а) и буква б), подточка ii) от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0254/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0161/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)

P6_TC1-COD(2006)0142


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)810/2009.)


Схема на Общността за екомаркировка ***I
PDF 283kWORD 43k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схема на Общността за екомаркировка (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))
P6_TA(2009)0209A6-0105/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0401),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0279/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0105/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отбелязва декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно екомаркировката на ЕС

P6_TC1-COD(2008)0152


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

Независимо от приемането на регламента за екомаркировката, Комисията потвърждава намерението си да предложи регламент относно екомаркировката на рибните продукти преди края на настоящата година, който да се базира предимно на критерии за устойчиво рибарство.

Проучването предвидено в член 6, параграф 5а от регламента за екомаркировката, относно допълнителни аспекти като обработка, предварително пакетиране, пакетиране и транспортиране, което следва да разгледа доколко е осъществимо обхватът на регламента за екомаркировката да бъде разширен и да обхване храните, включително продукти на рибарството и аквакултури, не засяга и не влияе върху приемането на настоящия регламент.


Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) ***I
PDF 277kWORD 48k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) (COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))
P6_TA(2009)0210A6-0084/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0402),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член  175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0278/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0084/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (EО) № 761/2001 и на Решения 2001/681/EО и 2006/193/EО на Комисията

P6_TC1-COD(2008)0154


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №…)


Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация *
PDF 634kWORD 372k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0426),

–   като взе предвид член 13, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0291/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по култура и образование, Комисията по правни въпроси, както и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0149/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да промени съответно своето предложението съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да уведоми Парламента ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Изисква Съветът отново да се допита до Парламента, ако възнамерява съществено да измени предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Правото на всеки човек на равнопоставеност пред закона и на защита от дискриминация е всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата на човека, от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, от Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, от международните пактове на ООН за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Европейската социална харта, подписани от [всички] държави-членки. По-специално, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания включва отказа от разумно приспособяване в своето определение за дискриминация.
(2)  Правото на всеки човек на равенство пред закона и на защита от дискриминация е всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата на човека, от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, от Международната конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация, от международните пактове на ООН за граждански и политически права и за икономически, социални и културни права, от Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, член 14 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и във Факултативен протокол № 12 към нея, както и от Европейската социална харта, подписани от [всички] държави-членки. По-специално, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания включва отказа от разумно приспособяване в своето определение за дискриминация.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2а) Принципът на равенство и забраната на дискриминацията са общи принципи на международното, европейското и националното право, които обвързват ЕС и държавите-членки на ЕС по всички въпроси от тяхната компетентност. Настоящата директива допринася за постигането на тази цел и за преодоляване на дискриминацията, която е несъвместима с нея.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б) Настоящата директива е едно от средствата, с които Общността изпълнява своите задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и следва да се тълкува в този контекст.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2 в (ново)
(2в) В съответствие с член 5 от политическата декларация, договорена в края на Световната конференция на Организацията на обединените нации по въпросите на стареенето, проведена в Мадрид през 2002 г., се постигна съгласие да се потвърди ангажиментът за полагане на всички възможни усилия за премахване на всички видове дискриминация, включително на дискриминацията, основана на възраст; да се признае, че остарявайки, хората следва да се радват на пълноценен живот, добро здраве, сигурност и активно участие в икономическия, обществения, културния и политическия живот в своите общества; да се повиши степента на признаване на достойнството на възрастните хора и да се премахнат всички видове липса на грижи, злоупотреба и насилие.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2 г (ново)
(2г) Физическото и психичното здраве и благосъстояние са основни елементи за качеството на живот на хората и на обществата и представляват съществени фактори за постигане на целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.
(3)  Настоящата директива зачита основните права и спазва основните принципи, признати по-специално в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, включително член 9 относно свободата на мисълта, съвестта и религията и член 10 относно свободата на изразяване, както и в Хартата за основните права на Европейския съюз. Член 10 от Хартата признава правото на свобода на мисълта, съвестта и религията; член 20 предвижда, че всички са равни пред закона; Член 21 забранява дискриминацията, включително основаната на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; член 24 предоставя спецални права на децата, а член 26 признава правото на хора с увреждания да се възползват от мерките, предназначени да осигурят тяхната независимост.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на дискриминацията, но също и ползите от многообразието.
(4)  Европейската година на хората с увреждания през 2003 г., Европейската година на равните възможности за всички през 2007 г. и Европейската година на междукултурния диалог през 2008 г. ясно показаха устойчивото присъствие на пряка и непряка дискриминацията, множествена и асоциативна дискриминация, но също и необходимостта от популяризиране на ползите от многообразието.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)  Многообразието на европейското общество представлява основен елемент на културната, политическа и социална интеграция в ЕС и трябва да бъде зачитано.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7a)  Дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, може да попречи на постигането на целите на Договора за ЕО, по-специално на достигането на високо равнище на заетост и социална закрила, на повишаването на жизнения стандарт и качеството на живот, на икономическото и социалното сближване и на солидарността. Тя може също така да попречи на постигането на целта Европейският съюз да се превърне в пространство на свобода, сигурност и правосъдие.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Общността прие три правни инструмента на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези инструменти доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. По-специално, с директива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите. Обаче, остават различия между държавите-членки относно степента и формата на защита от дискриминацията на тези основания извън сферата на заетостта.
(8)  Общността прие набор от директиви на основание на член 13, параграф 1 от Договора за ЕО с цел предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст и сексуална ориентация. Тези директиви доказаха ползата от законодателството в борбата срещу дискриминацията. С Директива 2000/43/ЕО се създава рамка за борба срещу дискриминацията въз основа на расов или етнически произход на пазара на труда или извън него. С Директива 2004/113/ЕО се създава рамка за равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. СДиректива 2000/78/ЕО се създава основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите по отношение на религията или убежденията, уврежданията, възрастта или сексуалната ориентация. Тя не обхваща области извън това приложно поле.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Поради това законодателството трябва да забрани дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, включително жилищното настаняване. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания до обхванатите области.
(9)  Поради това законодателството трябва да забрани пряката и непряка дискриминация, множествената и асоциативната дискриминация, основана на пол, расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация или пол, в редица области извън пазара на труда, включващи социалната закрила, образованието и достъпа и предоставянето на стоки и услуги, като например жилищното настаняване, транспорта, сдруженията и здравеопазването. Следва да се предвидят мерки за осигуряване на равен достъп на хора, изповядващи определена религия или убеждения, с определени увреждания, на определена възраст или с определена сексуална ориентация или съчетаващи няколко от тези особени характеристики, както и на свързаните с тях лица, до обхванатите области.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)  В настоящата директива стоките следва да се разбират по смисъла на разпоредбите на Договора за ЕС относно свободното движение на стоки. Услугите следва да се разбират по смисъла на член 50 от Договора за ЕО.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б) Хората с увреждания често са изправени пред дискриминация под формата на недостъпен обществен транспорт и застроена околна среда, както и недостъпност на средствата за комуникация и на информация. Държавите-членки трябва да предприемат мерки за гарантиране на достъпа до тези области, за да се приложи реално принципът на равното третиране.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Настоящата директива не следва да засяга компетенциите на държавите-членки в областта на образованието, социалната сигурност и здравеопазването. Тя не следва също да засяга съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.
(11)  Настоящата директива не засяга упражняването на компетенциите на държавите-членки в областта на образованието и социалната закрила, включително социалната сигурност и здравеопазването. Тя също не засяга съществената роля и широките правомощия на държавите-членки при предоставяне, възлагане и организиране на услуги от общ икономически интерес.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.
(12)  Понятието дискриминация включва пряката и непряка дискриминация, множествената дискриминация, тормоза и подбуждането към дискриминация и отказа да се осигури разумно приспособяване.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 12 a (ново)
(12a)  Хората с увреждания са лица с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, които при взаимодействие с различни пречки, свързани със средата или нагласите, биха могли да възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото при равни условия с останалите.
Изменение 82
Предложение за директива
Съображение 12а (ново
(12а) Поради прекомерно голямата тежест върху микропредприятията, те следва да бъдат обект на специална защита, според модела на Закона за гражданските права в САЩ.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 12 в (ново)
(12в) Понятието дискриминация включва отказ да се предостави медицинско обслужване, който е основан единствено на възрастта на лицето.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 12 г (ново)
(12г) Дискриминация въз основа на увреждане включва дискриминация въз основа на това, че лице се придружава или подпомага от признато куче водач или куче помощник, обучено в съответствие със стандартите на Международната федерация на училищата за кучета водачи или Международната организация за обучение на кучета помощници.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 12 д (ново)
(12д) Ефективен недискриминационен достъп може да се предоставя по множество начини, включително чрез прилагане на принципа "проектирано за всички" и чрез улесняване на използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 12 е (ново)
(12е) По отношение на член 4 промяната се счита за основна, ако тя променя стоките или услугите или естеството на търговията, професията или стопанската дейност до такава степен, че доставчикът на стоките или услугите на практика доставя съвсем различен вид стоки или услуги.
Изменения 10 и 23
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  При прилагането на принципа на равно третиране, без оглед на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, Общността трябва, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за ЕО да се стреми да премахне неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените, особено поради факта, че жените са често жертвана различни форми на дискриминация.
(13)  Настоящата директива взема под внимание също така множествената дискриминация. Тъй като дискриминация може да се извършва въз основа на две или повече от основанията, изброени в членове 12 и 13 от Договора за ЕО, при прилагането на принципа на равно третиране Общността следва, в съответствие с член 3, параграф 2 и член 13 от Договора за ЕО, да се стреми да премахне неравенствата, свързани с пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, или съчетание от тези признаци, и да насърчава равенството, независимо от съчетанието от характеристики, свързани с горепосочените фактори, които може да притежава дадено лице. Следва да са налице ефективни процедури за ситуации, свързани с множествена дискриминация. По-специално националните правни процедури следва да гарантират, че жалбоподателят може да се жалва въз основа на всички форми на множествена дискриминация в рамките на единна процедура.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Може да бъдат допуснати различия при третирането на основание на възраст и увреждане, ако те са обективно и обосновано оправдани от легитимна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. Такива различия в третирането може да включват например специфични изисквания за възраст, свързани с достъп до определени стоки или услуги като алкохолни напитки, оръжия или свидетелства за управление на МПС. Насърчаването на икономическото, културното или социалното приобщаване на млади или възрастни хора или на хора с увреждания също може да се счита за легитимна цел. Поради това се предполага, че мерките, свързани с възрастта или с наличието на увреждане, които създават по-благоприятни условия в сравнение с условията за други лица, като безплатен достъп или намалени тарифи за ползване на обществен транспорт, музеите или спортните съоръжения, са съвместими с принципа на недискриминация.
Изменение 83
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не трябва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са от ключово значение при оценката на риска.
(15)  Актюерски и рискови фактори, свързани с конкретно увреждане и възраст, се използват при предоставянето на застрахователни, банкови и други финансови услуги. Тези фактори не следва да се считат за израз на дискриминация, когато е доказано, че те са определящи при оценката на риска, и когато доставчикът на услуги може да докаже наличието на значително по-големи рискове чрез актюерски принципи, статистически или медицински данни. Тези данни следва да бъдат точни, актуални и подходящи и да се предоставят при поискване. Актюерските и рискови фактори следва да отразяват положителни промени във връзка с продължителността на живот и активното стареене, както и повишената подвижност и възможностите за достъп за хората с увреждания. Медицинските данни следва да се ограничават до обективни и проверени медицински факти и безспорна медицинска информация, които съответстват на стандартите за събиране на медицински данни.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)
(15a)  Възлагането на обществени поръчки в държавите-членки за сметка на държавните, регионалните или местните органи и други публичноправни субекти се извършва съобразно с принципите на Договора и по-специално с принципа на свободно движение на стоките, принципа на свобода на установяване и принципа на свободно предоставяне на услуги, както и с принципите, произтичащи от тях, като принципа на равно третиране, принципа на недискриминация, принципа за взаимно признаване, принципа за пропорционалност и принципа за прозрачност. Правните изисквания относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки са определени в Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки1, така че възлагането на обществени поръчки в държавите-членки за сметка на държавните, регионалните или местните органи и други публичноправни субекти се извършва съобразно с принципите на Договора за ЕО и по-специално с принципа на равно третиране без оглед на пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, както и на принципа на недискриминация. Въпреки това за обществените поръчки над определена стойност са изготвени разпоредби за координиране на общностно равнище на националните процедури за възлагането на подобни поръчки, с цел да се гарантира поставянето на обществените поръчки в условия на конкуренция. Държавите-членки следва да тълкуват тези разпоредби относно координирането в съответствие с принципите на равно третиране без оглед на пола, расата или етническия произход, наличието на увреждания, сексуалната ориентация, религията или убежденията, или възрастта, както и с други разпоредби на Договора.
_____________
1 ОВ L 134, 30.04.2004 г., стр. 114.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Всяко лице се ползва със свобода на договаряне, включително с тази да избере договаряща се страна при сделка. Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на стопански сделки, предприети от частни лица, за които тези сделки не представляват професионална или търговска дейност.
(16)  Всяко лице се ползва със свобода на договаряне, включително с тази да избере договаряща се страна при сделка. В контекста на достъп до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги е важно да се зачита защитата на личния и семейния живот, както и сделките, които се извършват в тези рамки. Поради това настоящата директива не обхваща сделките между частни лица, действащи в качеството си на такива, когато тези сделки не съставляват професионална или търговска дейност на страните по договора.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително защитата на личния и семейния живот, както и сделките, които се осъществяват в тези рамки, свободата на вероизповедание и свободата на сдружаване. Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение, включително относно правата, свързани с възпроизводството. Тя не засяга и светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието.
(17)  Едновременно със забраната за дискриминация е важно да се зачитат и други основни права и свободи, включително свободата на вероизповедание, свободата на сдружаване, свободата на изразяване и свободата на пресата. Настоящата директива не засяга светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието. Настоящата директива не променя разделението на компетенциите между Европейския съюз и неговите държави-членки, включително в областта на брачното и семейното право и законодателството в областта на здравеопазването.
Изменение 85
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. В съобщението на Комисията, озаглавено "Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата", се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности. По-специално националното законодателство може да предвиди различен достъп до образователните институции в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията. Държавите-членки могат също да позволят или забранят носенето или излагането на показ на религиозни символи в училище.
(18)  Държавите-членки отговарят за организацията и съдържанието на образованието. Те следва да гарантират ефективна закрила срещу дискриминация, основана на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. В съобщението на Комисията, озаглавено "Компетенциите през 21 век: програма за европейско сътрудничество в училищата", се подчертава необходимостта да се обърне специално внимание на децата в неравностойно положение и тези със специални образователни потребности. Държавите-членки могат да допуснат, единствено въз основа на обективни основания, различен достъп до образователните институции в зависимост от религиозната принадлежност или убежденията, когато задължават отделни лица да действат добросъвестно и лоялно по отношение на етиката на организацията, при условие че това не оправдава дискриминация на някакво друго основание и че други образователни институции са географски достъпни и представляват приемлива алтернатива, с цел предотвратяване на непряка дискриминация. Държавите-членки гарантират, че това не води до отказ на правото на образование.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание. Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, играят важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изисква предприемането на мерки, които представляват непропорционална тежест. При оценката дали е непропорционална тежестта, следва да се вземат под внимание редица фактори, включително размерът, ресурсите и характерът на организацията. Принципите за разумно приспособяване и непропорционална тежест са установени в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
(19)  Европейският съюз в своята Декларация № 11 за статута на църквите и организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание, приложена към Заключителния акт на Договора от Амстердам, изрично признава, че зачита и не засяга статута на църквите и религиозните обединения или общности в държавите-членки, придаден им по силата на националното законодателство, и че в еднаква степен признава статута на философските организации и на организациите на общности, нямащи статут на вероизповедание.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)
(19a)  Мерките, позволяващи на хората с увреждания да имат ефективен недискриминационен достъп до областите, обхванати от настоящата директива, изпълняват важна роля за осигуряване на пълно равенство на практика. Освен това, в някои случаи могат да бъдат необходими отделни мерки за разумно приспособяване, за да се осигури такъв достъп. В никакъв случай не се изискват мерки, които биха наложили непропорционална тежест. При оценяване дали тежестта е непропорционална, следва да се вземе под внимание дали въпросната мярка е неизпълнима и опасна и дали би могла да се направи изпълнима и безопасна чрез приемлива промяна на правила, политики или практики или премахването на архитектурни, комуникационни или транспортни пречки, или предоставянето на допълнителни помощи или услуги. Едно разумно приспособяване не би изисквало непременно значителни структурни промени на сгради, чиято структура е специфично защитена съгласно националното законодателство поради историческата, културната или архитектурната им стойност. Принципите на разумно приспособяване и непропорционална тежест е установен в Директива 2000/78/ЕО и в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които може да претърпи или е претърпяла група лица по причина на тяхната религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези мерки могат да позволят съществуването на организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.
(21)  Забраната за дискриминация не бива да накърнява запазването или приемането от държавите-членки на мерки, насочени към предотвратяване или компенсиране на неудобствата, които могат да претърпят или са претърпели лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или определена сексуална ориентация, или съчетаващи характеристики, свързани с тези специфични фактори, както и на свързаните с тях лица. Тази забрана може да бъде съпътствана от мерки, предназначени да насърчават равното третиране и равните възможности, които отчитат измерението на пола, и от положителни действия за предоставяне на отговор на конкретните потребности на лица или категории лица, които поради своите характеристики се нуждаят от структури, услуги и помощ, от които нямат необходимост други лица. Тези мерки са придружени отучредяване на независими организации на лица с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, когато тяхната главна цел е подпомагането на специфичните потребности на тези лица.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване.
(25)  Ефективното прилагане на принципа на равно третиране изисква адекватна съдебна защита срещу преследване. Ефективната правна защита на индивидуалните права трябва да бъде придружена от активни мерки за насърчаване на недискриминацията и на равните възможности.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 26
(26)  В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равнопоставеността и равните възможности както на европейско, така и национално ниво.
(26)  В своята резолюция относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007), Съветът призова за пълно включване на гражданското общество, включително организациите, представляващи хората, изложени на риск от дискриминация, социалните партньори и заинтересованите страни в разработването на политики и програми, насочени към предотвратяване на дискриминацията и насърчаване на равенството и равните възможности както на европейско, така и национално ниво. С оглед на това Комисията и държавите-членки следва да направят необходимото, за да гарантират довеждане до знанието на обществеността и заинтересованите лица на разпоредбите, предвидени в настоящата директива и във вече действащите в тази област директиви – посредством информационни кампании и кампании в печата, насочени към премахване на стереотипите – чрез подходящи, достатъчни и достъпни средства (като езика на глухонемите или специалните уебстраници за незрящи лица).
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 31 a (ново)
(31a)  При тълкуване на смисъла на основанията за дискриминация съдилищата следва да вземат предвид европейските и международните инструменти за правата на човека, включително препоръките и съдебната практика на техните органи за контрол, като например Европейския съд за правата на човека.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1
Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.
1.  Настоящата директива определя рамката за борба с дискриминацията, включително множествена дискриминация, основана на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед прилагането в държавите-членки на принципа на равното третиране в други области, извън заетостта и упражняването на занятие.
2.  Налице е множествена дискриминация, когато дискриминацията е въз основа на:
а) комбинация от основания за религия или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или
б) на всяко едно или няколко от основанията, предвидени в параграф 1, както и на всяко едно или няколко от следните основания:
i) пол (доколкото предметът на жалбата е в рамките на материалноправния обхват на Директива 2004/113/ЕО, както и на настоящата директива)
ii) расов или етнически произход (доколкото предметът на жалбата е в рамките на материалнправния обхват на Директива 2000/43/ЕО, както и на настоящата директива) или
iii) националност (доколкото предметът на жалбата е в рамките на приложното поле на член 12 от Договора за ЕО).
3.  В настоящата директива множествената дискриминация и множеството основания се тълкуват по същия начин.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 2 - параграф 2
2.  По смисъла на параграф 1:
2.  По смисъла на параграф 1:
а) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа на един от признаците, упоменати в член 1;
а) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице или лица, които са свързани с това лице или за тях се предполага, че са свързани с него, е, било е, или би било третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа на един или няколко от признаците, посочени в член 1;
б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.
б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, критерий или практика биха поставили лицата с определена религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, или лицата, които са или се предполага, че са свързани с такива лица, в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика са обективно оправдани от законната си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 2 - параграф 3
3.  Тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с някое от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда.
3.   Без да се засяга свободата на словото, тормозът се приема като форма на дискриминация по смисъла на параграф 1, когато нежелано поведение, свързано с някое от основанията, упоменати в член 1, има за цел или последица уронване на достойнството на личността и създаването на сплашваща, враждебна, нечовешка, унизителна или обидна среда. В този контекст понятието за тормоз може да бъде определено в съответствие с националното законодателство и практика на държавите-членки.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 2 - параграф 4
4.  Всеки подтик за дискриминация срещу лица въз основа на някой от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
(4)  Всяко указаниеили насърчаване за дискриминация, поради отношение на подчиненост, срещу лица въз основа на някой от признаците, упоменати в член 1, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 2 – параграф 4 a (нов)
4a.  Дискриминацията, основана на предположения относно религията или убежденията на даден човек, увреждане, възраст или сексуална ориентация или поради свързаност с лица с определена религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 2 - параграф 5
5.  Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
5.  Отказът да се извърши разумно приспособяване в конкретен случай, както е предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от настоящата директива по отношение на лицата с увреждания, или лица, които са свързани с лице с увреждане, когато е необходимо приспособяване, за да се позволи на такива лица да предоставят лична помощ на лице с увреждане, се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 2 - параграф 6
6.  Независимо от параграф 2, държавите-членки могат да предвидят, черазличията в третирането на основание на възрастта не представляват дискриминация, ако в контекста на националното право те са оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими. По-специално настоящата директива не е пречка за определянето на конкретна възраст за достъп до социални придобивки, образование и определени стоки или услуги.
6.  Настоящата директива не изключва различия в третирането на основание на възрастта, ако те са обективно и разумно оправдани от законосъобразна цел и ако средствата за постигане на тази цел са подходящи, пропорционални, необходими и ефективни.
Изменения 87 и 44
Предложение за директива
Член 2 – параграф 7
7.  Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови услуги държавите-членки могат да разрешат пропорционални разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е фактор от ключово значение при оценката на риска, въз основа на подходящи и точни актюерски или статистически данни.
7.  Независимо от параграф 2, при предоставянето на финансови услуги пропорционални разлики в третирането, когато по отношение на въпросния продукт използването на възрастта или на дадено увреждане е определящ фактор при оценката на риска, въз основа на подходящи актюерски принципи, точни статистически данни или медицинска информация не се считат за дискриминация за целите на настоящата директива. Тези данни следва да бъдат точни, актуални и относими и да се предоставят при поискване по достъпен начин. Актюерските и рискови фактори следва да отразяват положителни промени във връзка с продължителността на живот и активното стареене, както и повишената подвижност и възможностите за достъп за хората с увреждания. Доставчикът на услуги трябва да е в състояние обективно да докаже значително по-високи рискове и да гарантира, че различията в третирането са обективно и разумно оправдани от законосъобразна цел и средствата за постигане на тази цел са пропорционални, необходими и ефективни.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 2 - параграф 8
8.  Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите.
8.  Настоящата директива не засяга мерките от общ характер, предвидени в националното законодателство, които в демократичното общество са необходими и пропорционални за обществената сигурност, поддържането на обществения ред и предотвратяването на престъпни деяния, опазването на здравето и защитата на правата и свободите на другите.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 2 – параграф 8 a (нов)
8a.  С настоящата директива се признава, че правото на лична неприкосновеност е средство за борба с посочените в настоящия член форми на дискриминация.
Изменение 47
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване.
г) достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на обществеността, включително жилищно настаняване и транспорт.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква г а) (нова)
(га) членство и участие в сдружения, както и предоставяните от тях услуги.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2
Алинея г) се прилага спрямо частни лица само доколкото те упражняват професионална или търговска дейност.
Алинея г) не засяга сделки между частни лица, за които тези сделки не представляват търговска или професионална дейност.
Изменение 50
Предложение за директива
Член 3 – параграф 2
2.  Настоящата директива не засяга националното законодателство относно брачното или семейното положение и правата, свързани с възпроизводството.
2.  Настоящата директива не променя разделението на компетенциите между Европейския съюз и неговите държави-членки.
Изменения 89 и 51
Предложение за директива
Член 3 - параграф 3
3.  Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните образователни системи, включително що се отнася до удовлетворяването на специални образователни потребности. Държавите-членки могат да предвидят разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения.
3.  Настоящата директива се прилага без да се засягат отговорностите на държавите-членки по отношение на съдържанието на преподаването, дейностите и организацията на техните национални образователни системи, като същевременно гарантира правата на лицата с увреждания на образование без дискриминация и въз основа на равни възможности. Държавите-членки гарантират, че при определяне на подходящия вид образование или обучение, се взема предвид мнението на лицето с увреждане. Държавите-членки могат да разрешат разлики в третирането по отношение на достъпа до образователни институции на основата на религия или убеждения, така че да се запази особеният характер и етика на такива организации и многообразие на образователни системи, при условие че това не представлява нарушаване на правото на образование и не оправдава дискриминация на други основания. Държавите-членки гарантират също така, че при определяне на подходящия вид образование или обучение, се взема предвид мнението на лицето с увреждане.
Изменения 95 и 52
Предложение за директива
Член 3 - параграф 4
4.  Настоящата директива не засяга националното законодателство, гарантиращо светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието, или отнасящо се до статута и дейността на църквите и другите организации, основани на религия или убеждения. Тя не засяга също и националното законодателство, насърчаващо равенството между мъжете и жените.
4.  Настоящата директива не се прилага за националното право, гарантиращо светския характер на държавата, държавните институции или органи, или образованието, или отнасящи се до статута, дейността и правната рамка на църквите и другите организации, основани на религия или убеждения, когато това попада извън компетенцията на ЕС. В случаите, когато дейността на църквите или другите организации, основани на религия и убеждения са от компетентността на ЕС, те подлежат на разпоредбите за недискриминация на Съюза. Тя не засяга също и националното законодателство, гарантиращо равенството между лица от мъжки пол и лица от женски пол.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 3 - параграф 5
5.  Настоящата директива не обхваща различията в третирането, основани на националността и не накърнява разпоредбите и условията, свързани с влизането и постоянното пребиваване на граждани на трети страни и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, произтичащо от правния статут на засегнатите граждани на трети страни и лица без гражданство.
5.  Настоящата директива не обхваща различията в третирането, основани на националността и не накърнява разпоредбите и условията, свързани с влизането и постоянното пребиваване на граждани на трети страни и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, произтичащо от правния статут на засегнатите граждани на трети страни и лица без гражданство. Дискриминация на основание на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, която е представена като различно третиране, основано на националност, се разглежда като дискриминация по смисъла на член 1.
Изменение 91
Предложение за директива
Член 3 - параграф 5 a (нов)
5а. Областта на рекламата и медиите се изключва от приложното поле на настоящата директива.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част
1.  За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания:
1.  За да се гарантира спазването на принципа за равно третиране по отношение на лицата с увреждания, при който "увреждане" следва да се разглежда в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и на хората с хронични заболявания:
Изменение 97
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а
a) се предвиждат предварително необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване и транспорта, включително чрез подходящи изменения или приспособяване. Тези мерки не трябва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментална промяна на социалната закрила, социалните придобивки, здравните грижи, образованието или въпросните стоки и услуги, нито да изискват предоставяне на техни алтернативи.
а) се предвиждат необходимите мерки за осигуряване на ефективен недискриминационен достъп на хората с увреждания до социална закрила, социални придобивки, здравни грижи, образование и достъп до стоки и услуги и предоставяне на стоки и услуги, които са на разположение на останалите членове на обществото, в т.ч. по отношение на жилищното настаняване, далекосъобщенията и електронните съобщения, информацията, включително информацията, предоставена в достъпен формат, финансовите услуги, културата и отдиха, достъпните за обществеността сгради, видовете транспорт и другите обществени места и съоръжения, включително чрез подходящи промени или приспособяване. Ако поради дадена практика, политика или процедура е невъзможно да се предостави ефективен недискриминационен достъп, се предприемат мерки, за да се преодолее това тяхно въздействие.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)
б) независимо от задължението да се осигури ефективен недискриминационен достъп, се предвижда, при нужда, в конкретен случай да се предприеме и разумно приспособяване, при условие че това не представлява непропорционална тежест.
б) за целите на настоящия параграф, ефективен недискриминационен достъп предполага откриване и премахване на пречки и препятствия, както и предотвратяване на появата на нови пречки и препятствия, които възпрепятстват достъпа на хора с увреждания до стоки, услуги и съоръжения, които са на разположение на широката общественост, независимо от естеството на пречките, препятствията или увреждането. В съответствие с разпоредбите на настоящата директива и независимо от мерките, избрани за премахването на пречките или препятствията, ефективният недискриминационен достъп за хората с увреждания се осигурява при същите условия, както и за хората без увреждания, когато това е възможно, и чрез улесняване на използването на помощни устройства от хора с увреждания, включително помощни средства за подвижност и достъп, например признати кучета водачи или кучета помощници, когато е необходимо. В случаите, когато въпреки всички усилия не може да се осигури разумно приспособяване за гарантиране на ефективен недискриминационен достъп, при същите условия и в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, се осигурява смислена алтернатива за достъп. За целите на настоящата директива, "разумно приспособяване" означава алтернативни мерки, необходими в конкретен случай за осигуряване на дадено лице с увреждане на достъп и/или възползване или упражняване, наравно с останалите хора, на права, които попадат в обхвата на настоящата директива съгласно определението в член 3, параграф 1.
Изменение 98
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.  За целите на оценката дали необходимите мерки за спазване на параграф 1 не представляват непропорционална тежест, се вземат под внимание по-специално размерът и ресурсите на организацията, нейният характер, стойността, на която се оценяват, жизненият цикъл на стоките и услугите, както и възможните ползи от улеснен достъп на хората с увреждания. Тази тежест не е непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в рамките на политиката на равно третиране, водена от съответната държава-членка.
2.   Мерките за постигане на ефективен недискриминационен достъп не следва да представляват непропорционална тежест, нито да изискват фундаментални промени. За целите на оценката дали въпросната мярка не би представлявала непропорционална тежест, следва да се вземе под внимание дали въпросната мярка е неизпълнима и опасна и дали би могла да се направи изпълнима и безопасна чрез приемлива промяна на правила, политики или практики, или премахването на архитектурни, комуникационни или транспортни пречки, или предоставянето на допълнителни помощи или услуги. Една промяна се счита за фундаментална, ако тя променя стоките и услугите или естеството на търговията, професията или стопанската дейност до такава степен, че доставчикът на стоките или услугите на практика доставя съвсем различен вид стоки или услуги. Едно разумно приспособяване не налага непременно значителни структурни промени на сгради, чиято структура е специфично защитена съгласно националното законодателство поради историческата, културната или архитектурната им стойност. Тази тежест не се счита за непропорционална, когато е компенсирана в достатъчна степен от съществуващите мерки в съответната държава-членка. Принципът на разумно приспособяване и непропорционална тежест следва да се тълкува в контекста на Директива 2000/78/ЕО и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 4 - параграф 3
3.  Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги.
3.  Настоящата директива се прилага, без да се нарушават разпоредбите на законодателството на Общността или националните правила, отнасящи се до достъпността на определени стоки или услуги. Въпреки това, когато е възможно институциите на ЕС и държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на доставчиците на стоки и услуги, по-специално на промишлени стоки, да намерят достъпни решения, например посредством практики в областта на обществените поръчки. Достъпни продукти и услуги са продуктите и услугите, които са проектирани по такъв начин, че могат да се ползват от всички потребители.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 5
С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът за равно третиране не е пречка за която и да било държава-членка да продължи да прилага или да приеме специфични мерки или да разреши общественият, частният или доброволческият сектор да предприемат тези мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойното положение, свързано с религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 7 - параграф 1
1.  Държавите-членки осигуряват достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.
1.  Държавите-членки осигуряват ефективен достъп до съдебни и/или административни производства, включително, когато те сметнат за целесъобразно, и до помирителни процедури, с оглед привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива, за всички лица, които се считат за ощетени от неспазването на принципа на равно третиране спрямо тях, дори след като е прекратено отношението, относно което се твърди, че е проявена дискриминация.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 7 – параграф 3 a (нов)
3a.  Държавите-членки въвеждат в националните си правни системи такива мерки, каквито са необходими за осигуряване на реална и ефективно обезщетение или възстановяване, така както се определят от държавите-членки, за вредите и загубите, претърпени от лице, увредено в резултат на дискриминация по смисъла на настоящата директива, така че тази компенсация да е действителна и да бъде пропорционална на претърпените вреди.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2
2.  Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат доказателствени правила, които са по-благоприятни за ищеца.
2.  Параграф 1 не е пречка за държавите-членки да въведат правила, които са по-благоприятни за ищеца.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 9 a (нов)
Член 9a
Насърчаване на равенството
Държавите-членки активно насърчават равенството между лицата, независимо от религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, при разработването и прилагането на законови и подзаконови актове, административни разпоредби, политики и дейности в областите, от приложното поле на настоящата директива.
Изменение 86
Предложение за директива
Член 10
Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства в рамките на тяхната територия.
Държавите-членки следят за това приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и тези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез подходящи средства, включително чрез Интернет, в рамките на тяхната територия.
С цел насърчаване на принципа на равно третиране държавите-членки организират информационни и осведомителни кампании и образователни дейности по специални поводи.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 11
С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, които имат, в съответствие с тяхното национално законодателство и практика, законен интерес да съдействат в борбата с дискриминацията, основана на признаците, обхванати от настоящата директива и проявявана в областите, уредени от същата.
С оглед насърчаване прилагането на принципа на равното третиране, държавите-членки поощряват диалога със съответните страни, в частност с неправителствените организации, като тези консултации включват и наблюдение върху изпълнението на директивата.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1
1.  Държавите-членки посочват орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата на човека или със закрилата на индивидуални права, включително правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.
1.  Държавите-членки посочват независимо функциониращ и адекватно финансиран орган или органи за насърчаване на равното третиране на всички лица без оглед на тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Държавите-членки гарантират, че органът или органите са компетентни в областите, обхванати от настоящата директива, както и в областите на заетостта и професиите по Директива 2000/78/ЕО. Тези органи могат да бъдат част от агенции, натоварени на национално ниво със защитата на правата, произтичащи от други актове на Общността, в т.ч. директиви 2000/43/ЕО, 2000/78/ЕО и 2004/113/ЕО.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – тире -1 (ново)
- улесняването на образуването на административно или съдебно производство във връзка с дискриминация, когато пострадалият пребивава постоянно в държава-членка, различна от тази по пребиваването на ответника, чрез посредничеството на еквивалентния орган или органи на държавата-членка на ответника,
Изменение 71
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – тире -1а (ново)
- при необходимост осигуряване на достъп на жалбоподателя до правна помощ в съответствие с Директива 2003/8/EО на Съвета от 27 януари 2003 година за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове1,
_____________
1 ОВ L 26, 31.01.2003 г., стр. 41.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – второ тире
- провеждане на независими проучвания относно дискриминация,
- наблюдение и провеждане на независими проучвания относно дискриминация, включително относно прилагането на антидискриминационното законодателството,
Изменение 73
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – тире 3а (ново)
- сътрудничество и обмен на информация с Агенцията за основните права и с други съответни органи на ЕС.
Изменение 74
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 a (нов)
2a.  Държавите-членки предоставят на тези органи достатъчни ресурси, които да им позволяват да изпълняват задълженията си по ефективен и достъпен начин.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 13 – буква а)
a) са отменени всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които противоречат на принципа за равно третиране;
a) са незабавно отменени всички законови, подзаконови и административни разпоредби, които противоречат на принципа за равно третиране;
Изменение 76
Предложение за директива
Член 14
Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на приложението им. Санкциите могат да включват изплащане на обезщетение, което не може да бъде ограничено с фиксирането a priori на горен праг, и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите-членки определят правилата за приложимите санкции при нарушения на разпоредби от националното законодателство, приети в съответствие с настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането им. Санкциите могат да включват изплащане на обезщетение, което не може да бъде ограничено с предварително определен горен праг, и трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, както и да водят до преустановяване на дискриминационното поведение и премахване на последиците от него.
Изменения 59 и 77
Предложение за директива
Член 15 – параграф 2
2.  С цел да се вземат предвид някои специфични условия, държавите-членки могат, ако е необходимо, да предвидят, че задължението за осигуряване на ефективен достъп, както е посочено в член 4, трябва да се спази [не по-късно] от ... четири [години след приемането].
2.  С цел спазване на задължението за предоставяне на ефективен недискриминационен достъп до съществуващи инфраструктури, политики или процедури по смисъла на член 4, параграф 1, буква а), държавите-членки може при необходимост да разполагат с допълнителен период от 10 години [след крайния срок за транспониране] за спазване с това задължение.
Държавите-членки, желаещи да използват този допълнителен срок, информират Комисията най-късно до датата, посочена в параграф 1, като аргументират решението си.
Държавите-членки, който желаят да използват допълнителнияпериодпредставят на Комисията план за постепенно въвеждане в съобразност с изискванията, посочени в член 4, параграф 1, буква а), включително цели, средства и график. Всяка държава-членка, която реши да използва този допълнителен период, докладва два пъти годишно на Комисията относно предприетите стъпки за осигуряване на ефективен, недискриминационен достъп и постигнатия напредък в прилагането на член 4, параграф 1, буква а). Два пъти годишно Комисията представя доклад на Съвета.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 16 - параграф 1
1.  Държавите-членки и националните органи компетентни по въпросите на равнопоставеността представят на Комисията най-късно до …, а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.
1.  Държавите-членки представят на Комисията най-късно до ..., а след това на всеки пет години, цялата информация, която е необходима на Комисията за да изготви доклад до Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящата директива.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 a (нов)
1a.  Не по-късно от ... години след влизането в сила на настоящата директива трябва да бъде въведена в сила широкообхватна правна рамка на Общността, свързана с недискриминацията, под формата на единна директива, която консолидира и по този начин замества всички действащи директиви, основани на член 13 от Договора за ЕО, включително и настоящата директива. Новата директива предоставя еднаква степен на защита за всяко основание за дискриминация.
Изменение 80
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2
2.  Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Агенцията за основните права на ЕС. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.
2.  Докладът на Комисията взема предвид, когато е подходящо, гледните точки на социалните партньори и съответните неправителствени организации, както и на Агенцията за основните права на ЕС. Докладът включва преглед на действащите практики в държавите-членки във връзка с член 2, параграф 7 по отношение на използването на възрастта или увреждането като фактор при изчисляването на премии и обезщетения. В съответствие с принципа за равните възможности на половете, този доклад, inter alia, осигурява оценка на въздействието на взетите мерки при жените и мъжете. Докладът съдържа също и информации за множествена дискриминация, която обхваща не само дискриминацията въз основа на религията или убежденията, на сексуалната ориентация, възрастта и уврежданията, но и дискриминацията въз основа на пола, расата и етническия произход. В светлината на получената информация, този доклад включва, ако е необходимо, предложения за преработка и актуализиране на настоящата директива.

Двугодишна оценка на диалога ЕС - Беларус
PDF 225kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно двугодишната оценка на диалога ЕС - Беларус
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Беларус, и по-специално тази от 15 януари 2009 г. относно стратегията на ЕС спрямо Беларус(1),

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения относно Беларус от 16 март 2009 г. за продължаване на временното прекратяване на забраната за издаване на визи на държавни служители от Беларус като санкция, включително на президента Александър Лукашенко, както и за разширяване на рестриктивните мерки,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 3 декември 2008 г. относно инициативата "Източно партньорство" (COM(2008)0823),

–   като взе предвид декларацията на Европейската комисия от 21 ноември 2006 г. относно готовността на Европейския съюз да поднови своите отношения с Беларус и нейния народ в рамките на Европейската политика на добросъседство (ЕПД),

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Съветът в своите гореспоменати заключения от 16 март 2009 г. потвърди готовността си да задълбочи отношенията си с Беларус заради напредъка, постигнат от Беларус по пътя към демокрацията, правата на човека и правовата държава и да подпомогне Беларус в постигането на тези цели;

Б.   като има предвид, че Съветът, след като направи оценка на развитието в Беларус след решението, взето през октомври 2008 г. за временно прекратяване на ограниченията за пътуване, наложени на някои държавни служители на Беларус, в съответствие с условията, посочени в Общата позиция на Съвета 2008/844/ОВППС(2), реши да продължи това прекратяване на прилагането на тези ограничения за пътуване за период от девет месеца;

В.   като има предвид, че Съветът реши да продължи за една година рестриктивните мерки срещу определени държавни служители на Беларус, посочени в Общата позиция 2006/276/ОВППС;

Г.   като има предвид, че ЕС продължава да проявява загриженост относно положението с правата на човека в Беларус и неотдавнашните случаи на нарушения в тази област;

Д.   като има предвид, че в отговор на положителните стъпки, предприети от Беларус, Комисията вече започна засилен диалог с тази страна в области като енергетика, околната среда, митници, транспорт и безопасност на храните и потвърди готовността си да разшири още обхвата на тези технически преговори, които са от полза и за двете страни, на базата на това, че никакви планове за изграждане на нова атомна електроцентрала от тип, който не е западен, на границата с ЕС, не следва да бъдат включвани в тези преговори;

Е.   като има предвид, че Съветът включи Беларус в своята инициатива "Източно партньорство", започната от Комисията в нейното горепосочено съобщение от 3 декември 2008 г., за да засили сътрудничеството с редица източноевропейски държави;

Ж.   като има предвид, че министърът на външните работи на Беларус Сергей Мартинов, декларира, че Беларус има позитивно отношение към участието в инициативата "Източно партньорство" и добави, че Беларус смята да участва в тази инициатива;

З.   като има предвид, че Комитетът за защита на журналисти призова органите на Беларус да подновят акредитацията на журналиста Andrzej Poczobut, местен кореспондент на най-големия полски вестник Gazeta Wyborcza, и да разследва случая на тормоз над него и неговото семейство в западния беларуски град Hrodna заради критики към полицията и правителството; като има предвид, че на 17 март 2009 г. Andzrej Poczobut е глобен 148 EUR за репортаж за срещата на Съюза на поляците в Беларус,

1.  Подкрепя решението на Съвета да продължи за една година ограничителните мерки срещу определени държавни служители на Беларус и в същото време да продължи прекратяването на прилагането на ограниченията за пътуване, наложени на определени държавни служители на Беларус за период от девет месеца;

2.  Продължава да проявява загриженост относно положението с правата на човека в Беларус и неотдавнашните случаи на нарушения в тази област, очаква започването на диалога за правата на човека с Беларус в близкото бъдеще;

3.  Приветства активизирането на диалога между ЕС и Беларус на високо равнище, включително двустранните контакти и по-интензивното техническо сътрудничество по инициатива на Комисията, като начин за изграждане на взаимно разбирателство и предоставяне на възможност за справяне с проблемите и въпросите от общ интерес;

4.  Вярва, че активизирането на политическия диалог между ЕС и Беларус трябва да бъде поставено в зависимост от вдигането на ограниченията върху свободите и прекратяването на насилието срещу участниците в опозиционни протести и защитниците на човешките права; призовава в този контекст за незабавното освобождаване на предприемачите Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau и Uladzimir Asipenka и младежкия опозиционен активист Artsiom Dubski, както и за преразглеждане на "ограничаващите свободата" присъди, наложени на 11 участници в демонстрацията, която се състоя през януари 2008 г.;

5.  Приветства и продължава да насърчава продължаването на сътрудничеството на Беларус с Офиса за демократични институции и права на човека към Органидацията за сигурност и сътрудничество в Европа;

6.  Изтъква, че беларуската демократична опозиция и гражданско общество трябва да бъдат включени в диалога между ЕС и Беларус;

7.  Призовава правителството на Беларус да използва следващите девет месеца за да покаже съществен напредък в следните области:

   реформа на избирателното законодателство в Беларус, така да се даде възможност за гарантирано представителство на членовете на опозицията в избирателните комисии на всички равнища и да се гарантира прозрачността и отчетността на преброяването на гласовете;
   даване на равни права на всички медийни изяви като се вдигне забраната за разпространение на независими печатни медии чрез държавните мрежи за разпределение на "Sayuzdruk" (система от павилиони) и държавните пощенски служби на Беларус "Belposhta"; отмяна на членове 367, 368, 369 и 369-1 от Наказателния кодекс на Беларус, с които често се злоупотребява за преследване на журналисти заради професионалната им дейност; опростяване на процедурата за получаване на акредитация за всички журналисти, включително официалните представители на чуждестранните медийни издания;
   гарантиране на свободата на сдружаване и събрания чрез отмяната на член 193-1 от Наказателния кодекс на Беларус, който предвижда наказателна отговорност за дейности в рамките на нерегистрирани обществени сдружения, политически партии и фондации; зачитане на свободата на религията;
   гарантиране на политически права и свободи като се прекрати практиката на политически уволнения и изключвания от университетите; прекратяване на наказателното преследване за избягване на военна служба на студенти, изключени от университетите заради гражданската си позиция; преразглеждане на неотдавнашните случаи на принудително набиране в армията на няколко млади активисти като Franak Viačorka, Ivan Šyla и Zmiter Fedaruk, което е равносилно на вземане на заложници, практикувано от държавата;

8.  Призовава правителството на Беларус незабавно да наложи мораториум над всички смъртни присъди и екзекуции с оглед отмяната на смъртното наказание (както е посочено в резолюцията на Общото събрание на ООН 62/149 от 18 декември 2007 г.) за мораториума върху налагането на смъртното наказание, незабавно да замени всички смъртни присъди с присъди за лишаване от свобода, да приведе вътрешното законодателство в съответствие със задълженията, поети от страната по международните договори за правата на човека и гарантиране на строгото спазване на международно признатите стандарти за справедлив процес;

9.  Призовава властите на Беларус да признаят Съюза на поляците в Беларус, ръководен от Angelika Borys, която беше преизбрана за председател на конгреса на Съюза на поляците на 15 март 2009 г.;

10.  Призовава Съвета и Комисията, в случай че Беларус изпълни изброените по-горе критерии за периода от девет месеца, да обмислят трайното отменяне на забраната за пътуване, както и мерки за улесняване на икономическия и социален напредък и ускоряването на процеса на реинтеграция на Беларус в семейството на европейските демократични държави;

11.  Призовава Съвета и Комисията да предприемат допълнителни мерки за либерализиране на визовите процедури за беларуски граждани, тъй като подобно действие е от решаващо значение за постигане на главната цел на политиката на ЕС спрямо Беларус, а именно да включва Беларус в европейските и регионални процеси и да направи на процеса на демократизация в страната необратим; в тази връзка настоятелно призовава Съвета и Комисията да обмислят възможността за понижаване на таксите за издаване на визи за беларуски граждани, влизащи в Шенгенското пространство, и за опростяване на процедурата за получаване на виза;

12.  Призовава Комисията да използва пълно и ефективно възможностите за подпомагане на гражданското общество и демократичното развитие в Беларус чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека(3); настоятелно призовава Комисията редовно и изчерпателно да информира Парламента за средствата, предоставени чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

13.  Призовава Комисията да отпусне финансова помощ на независимия беларуски телевизионен канал Belsat и да настоява пред беларуското правителство официално да регистрира Belsat в Беларус; призовава настоятелно правителството на Беларус в знак на добра воля и на положителна промяна да позволи на беларуския "Европейския хуманитарен университет" в изгнание във Вилнюс (Литва) да се завърне по законен път в Беларус на базата на действителни гаранции, че същият ще може да осъществява дейност свободно и да се установи отново в Минск, при подходящи за своето бъдещо развитие условия, по-специално като позволи на Европейския хуманитарен университет да установи наново своята библиотека в Минск в течение на 2009 г., като предложи сграда и създаде условия, позволяващи обширните колекции от книги на беларуски, руски, английски, немски и френски да бъдат отворени и достъпни за всички;

14.  Призовава Съвета и Комисията да разгледат мерки за подобряване на стопанската обстановка, търговията, инвестициите, енергийната и транспортната инфраструктура и трансграничното сътрудничество между ЕС и Беларус, с цел да се окаже принос за благоденствието и благосъстоянието на беларуските граждани и да се увеличат техните възможности да поддържат контакти с и да пътуват безпрепятствено до ЕС;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на парламентите и правителствата на държавите-членки, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на парламентарните асамблеи на ОССЕ и на Съвета на Европа, на секретариата на Общността на независимите държави и на парламента и правителството на Беларус.

(1) Приети текстове, P6_TA(2009)0027.
(2) Обща позиция 2008/844/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. за изменение на Обща позиция 2006/276/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 56).
(3) Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1).


Европейската съвест и тоталитаризма
PDF 277kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма
P6_TA(2009)0213RC-B6-0165/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека,

–   като взе предвид Резолюция 260(III)A на Общото събрание на ООН от 9 декември 1948 г. за геноцида,

–   като взе предвид членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид Харта на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(1),

–   като взе предвид Резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 25 януари 2006 г. относно необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими,

–   като взе предвид своята декларация от 23 септември 2008 г. за обявяване на 23 август за Европейски възпоменателен ден за жертвите на сталинизма и нацизма(2),

–   като взе своите многобройни резолюции относно демокрацията и зачитането на основните права и свободи, включително резолюцията от 12 май 2005 г. относно шестдесетата годишнина от края на Втората световна война (8 май 1945 г.)(3), резолюцията от 23 октомври 2008 г. за възпоминание за гладомора(4) и резолюцията от 15 януари 2009 г. за Сребреница(5),

–   като взе предвид комисиите за истина и справедливост, създадени в различни части на света, които са помогнали на хората, живели в условията на редица бивши авторитарни и тоталитарни режими, да преодолеят своите различия и да постигнат помирение,

–   като взе предвид изявленията на своя председател и на политическите групи, от 4 юли 2006 г. - 70 години след държавния преврат на генерал Франко в Испания,

–   като взе предвид член 103, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че историците изразяват съгласие, че напълно обективното тълкуване на историческите факти е невъзможно и че не съществуват обективни исторически дискурси; като има предвид, че въпреки това професионалните историци използват научни инструменти за изучаване на миналото и се стараят да бъдат безпристрастни в най-голяма степен;

Б.   като има предвид, че нито една политическа организация или политическа партия не разполага с монопол върху тълкуването на историята и че тези организации и партии не могат да претендират за обективност;

В.   като има предвид, че официалното политическо тълкуване на историческите факти не следва да бъде налагано посредством взети с мнозинство решения на парламентите; като има предвид, че един парламент не може да законодателства по отношение на миналото;

Г.   като има предвид, че основна цел на изграждането на Европейския съюз е гарантирането на зачитането на основните права и на правовата държава в бъдеще и че за постигането на тази цел са предвидени подходящи механизми в членове 6 и 7 от Договора за Европейския съюз;

Д.   като има предвид, че грешното тълкуване на историята може да подхранва политики на изключване по този начин да подтикне към омраза и расизъм;

Е.   като има предвид, че трябва да бъдат поддържани живи спомените за трагичното минало на Европа, за да бъдат почетени жертвите, да бъдат осъдени извършителите и да бъде подготвена почвата за помирение, основано върху истина и памет;

Ж.   като има предвид, че милиони жертви бяха депортирани, хвърлени в затвори, измъчвани и убити от тоталитарните и авторитарните режими през 20 век в Европа; като има предвид, че въпреки това трябва да бъде признато, че Холокостът е единствен по рода си;

З.   като има предвид, че нацизмът беше доминиращият исторически опит в Западна Европа, а в страните от Централна и Източна Европа преживяха както нацизма така и комунизма; и като има предвид, че трябва да се насърчава разбиране по отношение на двойното наследство, понесено от диктатурите в тези страни;

И.   като има предвид, че от самото си начало европейската интеграция е била отговор на страданията, причинени от две световни войни и от нацистката тирания, която доведе до Холокоста и до експанзията на тоталитарни и недемократични комунистически режими в Централна и Източна Европа, както и начин за преодоляване на дълбоките различия и враждебност в Европа чрез сътрудничество и интеграция и също така за слагане на край на войната и за гарантиране на демокрацията в Европа;

Й.   като има предвид, че процесът на европейска интеграция е бил успешен и че е довел до един Европейски съюз, който обхваща държавите от Централна и Източна Европа, които бяха управлявани от комунистически режими от края на Втората световна война до началото на 90-те години и като има предвид, че присъединяването на Гърция, Испания и Португалия, прекарали дълги години под гнета на фашистки режими, спомогна за гарантиране на демокрацията в Южна Европа;

К.   като има предвид, че Европа няма да бъде обединена, освен ако не съумее да формира общ поглед върху историята си, не признае нацизма, сталинизма и фашистките и комунистическите режими като общо наследство и не започне честен и обстоен дебат за техните престъпления през миналия век;

Л.   като има предвид, че през 2009 г. обединена Европа ще отбележи 20-та годишнина от събарянето на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската стена и че това следва да бъде както повод за по-добра осведоменост за миналото и за признаване ролята на демократичните инициативи на гражданите, така и стимул за засилване на усещането за съпричастност и сближаване;

М.   като има предвид, че също така е важно да се помнят онези, които са оказали активна съпротива на тоталитарното управление и които следва да останат в съзнанието на европейците като герои на тоталитарната епоха заради тяхната всеотдайност, преданост към идеалите, чест и мъжество;

Н.   като има предвид, че от гледна точка на жертвите няма особена разлика кой режим ги е лишил от свобода, ги е изтезавал или убивал, по каквито и да било причини;

1.  Изразява почит към всички жертви на тоталитарните и недемократични режими в Европа и отдава уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството;

2.  Отново потвърждава своя ангажимент към една мирна и благоденстваща Европа, основана върху ценностите зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека;

3.  Подчертава значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има помирение без истина и памет; отново потвърждава своята решителна единна позиция срещу всяка форма на тоталитарно управление, независимо от идеологическия контекст;

4.  Припомня, че най-скорошните актове на геноцид и на престъпления срещу човечеството в Европа все още се осъществяваха през юли 1995 г. и че е необходима непрестанна бдителност в борбата срещу недемократичните, ксенофобски, авторитарни и тоталитарни идеи и течения;

5.  Подчертава, че за да бъде повишена осведомеността в Европа относно престъпленията, извършени от тоталитарни и недемократични режими, трябва да бъде подпомагано документирането и разказите на очевидци за изпълненото с неволи минало на Европа, тъй като без памет не може да има помирение;

6.  Изразява съжаление, че двадесет години след рухването на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа достъпът до документи от личен характер или за целите на научни изследвания е все още необосновано ограничен в някои държави-членки; призовава за полагане на истински усилия във всички държави-членки за отваряне на архивите, включително тези на бившите служби за сигурност, тайната полиция и разузнавателните ведомства, въпреки че трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че с този процес не се злоупотребява за политически цели;

7.  Решително и недвусмислено осъжда всички престъпления срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на всички тоталитарни и авторитарни режими; изразява съчувствие, разбиране и признание за техните страдания на жертвите на тези престъпления и на членовете на техните семейства;

8.  Заявява, че европейската интеграция като образец за мир и помирение е продукт на доброволния избор на народите на Европа за ангажиране с едно споделено бъдеще и че Европейският съюз носи особена отговорност за насърчаването и съхраняването на демокрацията, на зачитането на правата на човека и на върховенството на закона не само на територията на Европейския съюз, но и извън него;

9.  Призовава Комисията и държавите-членки да полагат допълнителни усилия за засилване на преподаването на европейска история и да подчертават историческото достижение на европейската интеграция и резкия контраст между трагичното минало и мирното и демократично обществено устройство в днешния Европейски съюз;

10.  Вярва, че правилното съхраняване на историческата памет, всеобхватната оценка на европейската история, както и общоевропейското признаване на всички исторически аспекти на съвременна Европа ще укрепи европейската интеграция;

11.  С оглед на това призовава Съвета и Комисията да подпомагат и защитават дейността на неправителствени организации като Мемориал в Руската федерация, която организация е ангажирана активно с проучването и събирането на документи, свързани с престъпленията, извършени през сталинисткия период;

12.  Отново изразява своята последователна подкрепа за засилване на международната справедливост;

13.  Призовава за създаването на Платформа за европейска памет и съвест, която да предоставя подкрепа за работата в мрежа и сътрудничеството между националните изследователски институти в областта на тоталитарните режими, както и за създаването на пан-европейски документален център или мемориал на жертвите на всички тоталитарни режими;

14.  Призовава за засилване на съответните съществуващи финансови инструменти с оглед предоставяне на подкрепа за професионални исторически изследвания на гореспоменатите въпроси;

15.  Призовава за обявяване на 23 август за общоевропейски ден за почитане на паметта на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, който да бъде отбелязан с достойнство и безпристрастност;

16.  Изразява убеждение, че крайната цел на разкриването и оценката на престъпленията на комунистическите тоталитарни режими е помирение, което може да се постигне с поемане на отговорност, молба за прошка и насърчаване на морално възраждане;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, парламентите на държавите-членки, правителствата и парламентите на държавите-кандидатки за членство, правителствата и парламентите на държавите, асоциирани с Европейския съюз, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки на Съвета на Европа.

(1) ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0439.
(3) ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 392.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0523.
(5) Приети текстове, P6_TA(2009)0028.


Роля на културата в развитието на европейските региони
PDF 261kWORD 42k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно ролята на културата в развитието на европейските региони
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 24 май 2007 г. относно приноса на културния и творческия сектор за постигане на целите от Лисабон(1),

–   като взе предвид Решение № 1855/2006/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програма "Култура" (2007-2013 г.)(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г. относно индустриите, свързани с културата в рамките на Лисабонската стратегия(3),

–   като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г. относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят(4),

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид растящото значение на културния дух на Европа като средство за сближаване на европейските граждани, по начин, който зачита различната културна и езикова идентичност;

Б.   като има предвид, че културите в Европа са стратегически фактори за развитието на Европа на местно, регионално и национално равнище, както и на равнището на своите централни европейски институции;

В.   като има предвид, че градовете и регионите се превръщат в играчи за Европа, тъй като те споделят европейската идея и допринасят за развитието на Европейския съюз;

Г.   като има предвид, че културните проекти, основаващи се на инициативи на гражданското общество, се оказват ефективни за укрепване и развиване на регионите;

Д.   като има предвид, че регионалните конференции са отлична възможност за гражданското общество да представи проектите и предложенията си, да обмени най-добри практики и да проведе диалог с отговорните лица,

1.  Изтъква, че стратегиите за регионално и местно развитие, включващи в себе си културата, творчеството и изкуствата, допринасят за подобряване качеството на живота в европейските региони и градове, благоприятствайки културното разнообразие, демокрацията, участието и междукултурния диалог;

2.  Призовава Комисията да представи Зелена книга с възможен набор от мерки в областта на съвременните културни дейности с цел укрепване на развитието на културата в регионите на Европа;

3.  Призовава Комисията, съвместно с регионалните органи и местното гражданско обществп, да оказва подкрепа за регионалните конференции;

4.  Призовава за предприемане на действия и кампании за повишаване на информираността относно ролята на културните проекти за регионалното развитие;

5.  Призовава съответните страни да работят за бързо и ефикасно изпълнение на такива проекти;

6.  Очаква от Комисията да представи при първа възможност пред Парламента проучването относно влиянието на културата на регионално и местно равнище, заедно със заключенията и действията, които Комисията възнамерява да предприеме въз основа на това проучване;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Комитета на регионите.

(1) ОВ C 311, 21.12.2007 г., стр. 7.
(2) ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0123.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0124.


Препоръка до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия
PDF 402kWORD 114k
Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 2 април 2009 г. относно новото споразумение между ЕС и Русия (2008/2104(INI))
P6_TA(2009)0215A6-0140/2009

Европейският парламент,

-   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета относно отношенията между ЕС и Русия на Janusz Onyszkiewicz от името на групата ALDE (B6-0373/2007),

-   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга(1), влязло в сила на 1 декември 1997 г. и изтекло през 2007 г., но автоматично продължено,

-   като взе предвид Решението на Съвета от 26 май 2008 г. относно започване на преговори с Руската федерация за ново споразумение и възобновяването на тези преговори през декември 2008 г.,

-   като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в съвместната декларация след срещата на високо равнище в Санкт Петербург, проведена на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и пространство за изследователска дейност и образование, включително културни аспекти, и впоследствие одобрени пътни карти,

-   като взе предвид споразумението между Европейската общност и Руската федерация от 25 май 2006 г. относно улесняване на издаването на визи на граждани на Европейския съюз и Руската федерация(2),

–   като взе предвид Европейската енергийна харта, подписана на 17 декември 1991 г., и последвалия Договор за енергийната харта (ДЕХ), отворен за подписване на 17 декември 1994 г. и влязъл в сила през април 1998 г., който е правнообвързващ между всички договарящи се страни, които са ратифицирали ДЕХ, и тези, които не са използвали правото си на отказ от временно прилагане на ДЕХ до неговото влизане в сила съгласно член 45, параграф 2, и диалога по енергийни въпроси между ЕС и Русия, започнат по време на Шестата среща на високо равнище между ЕС и Русия, която се състоя в Париж на 30 октомври 2000 г.,

   като взе предвид Протокола за стратегическа екологична оценка към Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, подписана в Еспоо през 1991 г. ("Конвенция от Еспоо"),

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2008 г. относно екологичното въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия(3),

   като взе предвид безпрецедентното прекъсване на доставките на руски газ за Европейския съюз през януари 2009 г.,

-   като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека и липсата на реални резултати от тях,

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и протоколите към нея,

-   като взе предвид продължаващите преговори за присъединяване на Руската федерация към Световната търговска организация (СТО),

-   като взе предвид многобройните доклади с правдоподобно съдържание на руски и международни неправителствени организации (НПО) относно продължаващите тежки нарушения на правата на човека в Русия, решенията на Европейския съд по правата на човека относно Чечения и многобройните подобни случаи, внесени в Съда,

-   като взе предвид своите предишни резолюции относно Руската федерация и по-конкретно резолюциите съответно от 18 декември 2008 г. относно нападенията над правозащитници в Русия и делото за убийството на Анна Политковская(4), от 13 март 2008 г. относно Русия(5), от 10 май 2007 г. за провеждането на срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Самара на 18 май 2007 г.(6), от 19 юни 2008 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия на 26-27 юни 2008 г. в Ханти-Мансийск(7), от 25 октомври 2006 г. относно отношенията между ЕС и Русия след убийството на руската журналистка Анна Политковская(8), от 14 ноември 2007 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия(9) и от 13 декември 2006 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Хелзинки на 24 ноември 2006 г.(10),

-   като взе предвид своята резолюция от 26 май 2005 г. относно отношенията между ЕС и Русия(11),

-   като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2007 г. относно икономическите и търговски отношения с Русия(12), в която се казва, че "положението на правата на човека в Русия трябва да представлява неразделна част от политическия дневен ред на отношенията ЕС‐Русия" и че "всеобхватно икономическо сътрудничество между Русия и ЕС трябва да се основава на високи стандарти за демокрация и върху принципите на свободния пазар",

-   като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно положението в Грузия(13),

-   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена "Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката"(14),

-   като взе предвид своите резолюции от 17 януари 2008 г., озаглавени съответно "Подход в регионалната политика за Черно море"(15) и "По-ефективна политика на ЕС за Южен Кавказ: от обещания към действия"(16),

-   като взе предвид съвместната декларация на Постоянния съвет за партньорство ЕС - Русия по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието от 22 ноември 2007 г.,

-   като взе предвид съвместната декларация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на ОССЕ относно изборите за руска Дума, проведени на 2 декември 2007 г.,

-   като взе предвид член 14, параграф 3 и член 83, параграф 5 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по външни работи и становищата на Комисията по международна търговия и Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0140/2009),

A.   като има предвид, че отношенията на ЕС с Русия са от изключително значение за целите на прагматичното сътрудничество; като има предвид, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, член на Г8, третият по значимост търговски партньор на ЕС, четвъртият по значимост търговски партньор на Еврозоната и основен доставчик на енергийни ресурси за ЕС; като има предвид, че ЕС споделя с Русия не само икономически и търговски интереси, но също и целта да работи на международната сцена, както и отговорността за глобални въпроси и въпроси, свързани с общата зона от съседни държави; като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия следва да се основават на взаимното доверие и общите ценности на демокрацията, зачитането на правата на човека и принципа на правовата държава, както и на сътрудничеството в областта на въпроси от международно значение, и следователно имат ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на цяла Европа; като има предвид, че отношенията между ЕС и Русия следва да се основават на взаимното уважение, но също така и на зачитането от всяка от страните на суверенитета на нациите в тяхно съседство;

Б.   като има предвид, че ЕС се основава на общи ценности, като демокрацията, зачитането на правата на човека и принципа на правовата държава, и като има предвид, че пълното зачитане на тези ценности трябва да бъде един от основните приоритети при осъществяване на засилено сътрудничество с всяка трета страна;

В.   като има предвид, че сътрудничеството между ЕС и Русия е от полза за международната стабилност; като има предвид, наред с това, че Русия трябва да допринесе към финансовата и политическа стабилност и чувство за сигурност в Европа и в света, по-специално като приеме и поддържа отговорен и мирен подход към общите зони на съседство на ЕС и Русия; като има предвид, че ЕС вече взаимодейства с Русия относно Афганистан, Близкия изток и Балканите, както и в рамките на ООН и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), в процеса на развитие на общи възгледи и подходи по други ключови въпроси, свързани със сигурността, като разпространението на ядрено оръжие, контрола на оръжията и обезоръжаването, борбата срещу тероризма, трафика на наркотици и организираната престъпност, изменението на климата и световната икономическа и финансова криза;

Г.   като има предвид, че изявленията на новата администрация на САЩ и по-специално на вицепрезидента Джоузеф Байдън и на държавния секретар Хилари Клинтън по отношение на с политиката спрямо Русия показват желание за нова и отворена политика на САЩ на сътрудничество за един по-стабилен и сигурен свят;

Д.   като има предвид, че несъразмерната контраатака на Русия, провокирана от грузински войски, навлезли в Южна Осетия, се разпростря върху другите грузински територии, при използване на бронирани и въздушни сили, както и непровокираните военни действия в Абхазия, включително атаките и окупацията на грузински морски пристанища, последвани от признаването на двата отцепнически анклава Южна Осетия и Абхазия, поставя под въпрос готовността на Русия да изгради, съвместно с ЕС, общо пространство на сигурност в Европа, като има предвид, че е необходимо по-нататъшното развитие на партньорството на ЕС с Русия да включва съществен диалог относно сигурността, основаващ се на обвързаността на двамата партньори към техните общи ценности, зачитането на международното право и териториалната цялост, както и на ангажиментите и задълженията по силата на Хартата от Хелзинки;

Е.   като има предвид, че преговорите за ново споразумение, целящо засилването на сътрудничеството между ЕС и Руската федерация, в никакъв случай не легитимират настоящото положение в Грузия, а задължението за пълно спазване от страна на Русия на подписаните на 12 август и 8 септември 2008 г. споразумения във връзка с конфликта в Южна Осетия и Абхазия остава, тъй като спазването на тези споразумения следва да бъде задължително условие за успешното приключване на преговорите, което следва да включва уверение от всяка от страните за отказ от използването на сила срещу съседните държави;

Ж.   като има предвид, особено след събитията в Грузия, че позициите на отделните страни относно Косово и общите зони от съседни държави остават повече от всякога раздалечени;

З.   като има предвид, че сключването на такова споразумение за бъдещо сътрудничество продължава да бъде изключително важно за по-нататъшното развитие и засилване на сътрудничеството между партньорите; като има предвид, че политиката на ЕС спрямо Русия трябва да се основава на единство и солидарност, и като има предвид, че ЕС трябва да има общ подход и да изразява единна позиция, като има предвид, че държавите-членки на ЕС следва да информират и своевременно да се обръщат за консултации към останалите държави-членки, които са потенциално засегнати от двустранни споразумения или спорове с Русия;

И.   като има предвид, че новото широкообхватно споразумение, чиято цел е да замести съществуващото СПС, трябва да показва по-високо качество и да отразява пълния мащаб на сътрудничеството, новите условия на 21-ви век, както и спазването на принципите на международните отношения и зачитането на демократичните норми и правата на човека;

Й.   като има предвид, че Договорът за конвенционалните въоръжени сили в Европа, подписан от 16 държави, членки на НАТО, и 6 държави, членки на Варшавския договор, през 1990 г. и изменен през 1999 г., е най-значимото споразумение за разоръжаване в историята по отношение на конвенционалните оръжия; като има предвид, че този договор е ратифициран от Русия, Беларус и Украйна, но не и от НАТО; като има предвид, че междувременно Русия е суспендирала договора;

К.   като има предвид, че последните парламентарни и президентски избори в Русия се проведоха при условия, които далеч не отговарят на европейските стандарти по отношение на достъпа на международни наблюдатели, способността на опозиционните партии да организират издигането на кандидатури, безпристрастността и независимостта на медиите и неутралността на обществените органи, което доведе до сериозни отклонения от задълженията на Русия като член на Съвета на Европа и ОССЕ;

Л.   като има предвид, че Руската федерация е член на Съвета на Европа и следователно се е ангажирала с целите на Съвета, които по-конкретно са да се насърчава демокрацията и зачитането на правата на човека, както и да се консолидират демокрацията и стабилността в Европа; като има предвид, че ЕС следва да отстоява твърдо принципа, че зачитането на принципа на правовата държава и на съществуващите ангажименти в тази организация е от съществено значение за успеха на партньорството между ЕС и Русия;

М.   като има предвид, че многобройните доклади от НПО и от независими експерти показват, че законът за НПО от 2006 г. и други мерки, предприети от руското правителство, включително законодателството срещу екстремизма и разширяването на държавния контрол над значителни части от медиите, сериозно подкопават свободата на словото и препятстват действията в защита на правата на човека и гражданското общество в Русия;

Н.   като има предвид, че продължаващото затваряне в арест на политически затворници и отношението към защитниците на правата на човека противоречат на ангажиментите на Руската федерация за укрепване на правовата държава в Русия и прекратяване на "законовия нихилизъм";

О.   като има предвид, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и редица независими правозащитни организации повдигнаха сериозни въпроси относно стандартите на правосъдието в Русия, включително относно липсата на независимост на съдебната система, недопускане провеждането на справедлив процес спрямо обвиняемите по политически спорни дела, тормоза и преследването на адвокатите на защитата и завръщането на процесите и задържането на политически затворници в руската наказателна система;

П.   като има предвид, че Руската федерация е ограничила вземането на ефективни мерки за прекратяване на продължаващите злоупотреби и безнаказаност за престъпленията въпреки факта, че Европейският съд за правата на човека е издал нарастващ брой реешения, в които намира Русия за отговорна за сериозни системни злоупотреби по отношение на правата на човека, включително извънсъдебни екзекуции, изтезания и изкуствено принудителни изчезвания;

Р.   като има предвид, че основополагащите ръководни принципи на икономическите и търговските отношения между ЕС и Руската федерация следва да бъдат реципрочност, устойчивост, прозрачност, предвидимост, надеждност, недискриминация и добро управление; като има предвид, че новото споразумение следва да бъде правнообвързващо и да предвижда ясни механизми за уреждане на споровете;

С.   като има предвид, че неотдавнашната криза във връзка с доставката на газ за Европейския съюз, поради която милиони граждани на България, Словакия и други страни на ЕС останаха без отопление и топла вода при минусови зимни температури, повдига сериозни безпокойства относно надеждността на руските енергийни доставки;

Т.   като има предвид, че във връзка с енергийната сигурност отношенията между ЕС и Русия предлагат голям потенциал за позитивна и конструктивна съвместна взаимообвързаност, при условие че партньорството се базира на принципа на недискриминация, справедливо отношение и равни пазарни условия, както се предвижда в ДЕХ; като има предвид, че неотдавнашната газова криза доказа необходимостта от приемането и спазването на набор от правила, основани най-малкото на настоящия ДЕХ, като има предвид, че сигурността на отношенията между ЕС и Русия в областта на енергията се основава също така на прозрачността на търговията с енергия в транзитните държави; като има предвид, че мерките, предприети от Русия в областта на енергетиката, свидетелстват за злоупотреби с монополистичен и принудителен характер, по-специално поради отказа на транзитни права на трети държави, прекъсване на доставките и нарушаване на правата на собственост;

У.   като има предвид, че Европейският съвет в Брюксел от 15-16 юни 2006 г. препоръча преговорите по Транзитния протокол към Европейската енергийна харта да приключат, да се осигури ратификацията на ДЕХ от всички подписали Хартата и Комисията да бъде приканена, особено с оглед на неотдавнашната криза с газовите доставки, да определи елементи за споразумение с Русия относно енергията, в допълнение към съществуващото обвързващо СПС или в рамките на споразумението, което ще последва СПС, като има предвид, че ДЕХ вече е правнообвързващ за всички държави-членки на ЕС и Русия като подписала страна съгласно член 45;

Ф.   като има предвид, че тясното сътрудничество в областта на енергийната политика и определянето на дългосрочна енергийна стратегия са предварителни условия за уравновесено развитие както на икономиката на ЕС, така и тази на Русия;

Х.   като има предвид, че ЕС често не успява да изрази обща позиция в своите отношения с Русия; като има предвид, че следва да съществува функциониращ механизъм в рамките на Съвета, под отговорността на Върховния представител, който да позволи на държавите-членки да се консултират взаимно достатъчно рано относно всеки двустранен спор с Русия, който може да има отражения върху друга държава-членка и ЕС като цяло;

Ц.   като има предвид, че продължаващата икономическа криза, която силно засяга както Русия, така и ЕС, предлага възможност за ново начало за двустранните отношения въз основа на по-добро и по-открито взаимно разбирателство, което преодолява подозренията и пропуските от миналото и осигурява основата за определяне и насърчаване на действителни споделени общи ценности;

1.  Отправя следните препоръки към Съвета и Комисията и изисква от тях да ги вземат предвид при провеждането на преговорите:

   a) продължава да настоява за широкообхватно и правнообвързващо споразумение, което да се основава на споделен ангажимент по отношение на правата на човека и което да покрива целия спектър на сътрудничество между страните и да представлява стъпка напред спрямо настоящото СПС, както по отношение на дълбочината на ангажиментите, така и по отношение на обхванатите въпроси; настоява споразумението да включва механизми за прилагане на съответните му части;
   б) настоява, че нарушаването на суверенитета и териториалната цялост на Грузия от страна на Русия и ролята ѝ в свързаните с газовия сектор спорове в началото на 2009 г. сериозно застрашиха отношенията между ЕС и Русия и преговорите по новото споразумение;
   в) настоява, че отношенията на ЕС с Русия трябва да се основават на зачитане на принципите на международното право и на всички обвързващи споразумения и договори, съблюдавани от Русия и от държавите-членки на ЕС, включително Хартата на ООН, Европейската конвенция за правата на човека и ДЕХ, както и нормите и задълженията, които са в сила за членове на ОССЕ и Съвета на Европа;
   г) настоява, че тясното партньорство, засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия, както и новата политика на администрацията на САЩ могат да създадат стабилна основа и предпоставка за стабилност, сигурност и благосъстояние в Европа и в световен мащаб; изхождайки от тази рамка, приветства изявленията на администрацията на САЩ относно големия потенциал за сътрудничество с Русия;
   д) въвеждане на механизъм за консултиране, в рамките на компетентността на Върховния представител, който би позволил на държавите-членки да се консултират помежду си на достатъчно ранен етап по всеки двустранен въпрос – споразумение или спор – с Русия, който би могъл да окаже въздействие върху други държави-членки и ЕС като цяло, като по този начин се дава възможност от ЕС да бъде приета възможно най-последователна позиция, като се гарантира, че тревогите на всяка държава-членка се отчитат в пълна степен и се изключва възможността една държава-членка да блокира преговорите на по-късен етап;
   е) настоява за засилване на ролята на Комитета за парламентарно сътрудничество в новото споразумение с цел укрепване на парламентарното измерение на сътрудничеството между ЕС и Русия;
   ж) посочва отново задълженията, по които и държавите-членки на ЕС, и Русия са постигнали договореност на международно равнище, по-специално като членове на Съвета на Европа и ОССЕ, и да изрази загриженост пред руското правителство относно положението с правата на човека и свиващото се пространство за гражданското общество в Русия, като настоятелно го призове да подкрепи свободата на словото и на сдружаване, като приведе законодателството, регулиращо гражданското общество, в съответствие с европейските и международни ангажименти на Русия, както и да вземе бързи и ефективни мерки за насърчаване на благоприятен работен климат за организациите за защита на правата на човека и независимите благотворителни организации, които насърчават културните връзки между Русия и държавите-членки на ЕС, да спре заплахите и тормоза върху защитници на правата на човека и да се въздържи от груби административни мерки срещу тези организации;
   з) призовава руското правителство да зачита в пълна степен свободата на медиите и да гарантира на независимите медии политически и икономически условия, които ще им позволят да функционират нормално; настоятелно призовава руското правителство да сложи край на продължаващото насилие и преследване, извършвано по отношение на журналисти;
   и) припомня публично поетият от президента Медведев ангажимент за укрепване на принципа на правовата държава в Русия и изразява загриженост във връзка с независимостта на съдебната и правна система в Русия;
   й) счита, че редовните шестмесечни консултации между ЕС и Русия в областта на правата на човека не успяха да дадат никакви съществени резултати, откакто бяха започнати през 2005 г., и е необходимо да бъдат преразгледани, за да се даде възможност за значим и ориентиран към резултати диалог по въпросите на правата на човека и на малцинствата както в Русия, така и в ЕС и сътрудничеството между ЕС и Русия по въпросите на правата на човека на международни форуми;
   к) настоява, в тази връзка, за цялостна промяна на консултациите в областта на правата на човека между ЕС и Русия, включително определянето на официална роля за независими неправителствени организации от Русия и ЕС, участието на служители от всички съответни звена на руското правителство и прекратяване на разпространяването на отделни комюникета от страна на руското правителство;
   л) призовава органите на Руската федерация да гарантират наличието и устойчивото развитие на традиционния начин на живот, култура и език на коренното население, което живее на територията на страната;
   м) настоятелно да призове руското правителство изцяло да изпълни решенията на Европейският съд за правата на човека, като даде възможност да се насърчи търсенето на отговорност за злоупотреби в миналото и да се гарантира прекратяване на продължаващите нарушения;
   н) изразява силна загриженост по отношение на положението в Чечения, където режимът на Кадиров не успя да постигне мир и помирение, а напротив – наложи страх и потисничество, които подкопаха гражданското общество и сподавиха всеки открит и демократичен глас, и да се призовава за действително разрешаване на проблемите с политически средства;
   о) подчертава, че програмата за подпомагане на руските сънародници, подкрепяна от руските органи, не следва да бъде неправомерно използвана като инструмент, насочен към укрепване на политическото влияние в някои държави-членки на ЕС;
   п) продължава да поддържа подкрепата за присъединяването на Русия към СТО и да подпомага по-нататъшното отваряне на руската икономика; да разглежда пълното зачитане на правилата на СТО от страна на Русия като необходима предпоставка и минимална норма за създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Русия, което продължава да е дългосрочна цел;
   р) като приветства скорошните промени, призовава за по-нататъшно усъвършенстване на законодателството и правоприлагането по отношение на защитата на правата за интелектуална, индустриална и търговска собственост, за да се увеличи конкурентоспособността и да се направи инвестиционният климат привлекателен чрез сближаване на нормативните системи с най-високите международни стандарти и норми; настойчиво призовава руските органи, преди очакваното членство на Русия в СТО, да съгласуват Част ІV от Гражданския кодекс за правата върху интелектуална собственост на Русия и съответните процедурни правила, свързани с прилагането на тези права, с разпоредбите на СТО и международните споразумения, по-специално Споразумението относно свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС), и да гарантират пълното му прилагане, така че да се води ефективна борба срещу фалшифицирането и пиратството;
   с) настоява, че ДЕХ като действащ договор, правнообвързващ за Русия и за всички държави-членки на ЕС, следва да бъде основата за отношенията в областта на енергетиката, и че принципите на ДЕХ и Транзитния протокол към него следва да бъдат включени в новото споразумение, като отново призовава Русия да засили ангажимента си към основания на норми подход, като ратифицира ДЕХ и подпише и ратифицира Транзитния протокол, имайки предвид становището на Парламента, че партньорите трябва да са свободни да договарят формулировката на текстове, които надхвърлят обхвата на ДЕХ, по отношение на дълбочината и областите на сътрудничеството, обхванати от него, но че при никакви обстоятелства споразумението не може да бъде по-малко изчерпателно от вече подписаното от страните в рамките на СПС;
   т) в рамките на преговорите за новото споразумение да се приключат преговорите по Транзитния протокол и да бъде призована Русия да го подпише, за да въведе правна рамка относно преноса на енергийни доставки между страните, която има за основа вече въведената, в съответствие с Договора за енергийната харта;
   у) подчертава необходимостта от точни оценки за въздействие върху околната среда за всички свързани с енергетиката инфраструктурни проекти, за да се гарантира изпълнение на международните стандарти за опазване на околната среда; във връзка с това, настоятелно да прикани Руската федерация да ратифицира Конвенцията от Еспоо и Протокола за стратегическа екологична оценка към нея;
   ф) призовава за повишаване на ефикасността и капацитета за реагиране на кризи на диалога между ЕС и Русия в областта на енергетиката, за увеличаване на прозрачността, реципрочността, сигурността на инвестициите и за последващо повишаване на сигурността на енергийните доставки, и да изтъкне необходимостта от установяване на механизми за прозрачна, основаваща се на правила система и на механизъм за уреждане на спорове в областта на енергетиката;
   х) обръща внимание на механизма за уреждане на спорове, който се съдържа в ДЕХ, вече подписан от Русия и Украйна;
   ц) създаване на ясен кодекс за поведение, който урежда отношенията между ЕС, Русия и страните от общите зони на съседство и включва разпоредби, свързани със зачитане на суверенната независимост на всички европейски държави, ангажиране с мирното уреждане на спорове и решимост за решаване на замразени конфликти;
   ч) разширяване на съществуващия политически диалог, за да насърчи разискванията по въпроси на "твърдото измерение" на сигурността, които често са в основата на разногласията между ЕС и Русия, но несъмнено засягат европейската и световната сигурност, като подчертае необходимостта от многостранен контрол и намаляване на оръжията, както и от мерки за неразпространение;
   ш) призовава руското правителство да направи - заедно с ЕС и другите държави- членки на Контактната група за Косово - положителен принос към намирането на устойчиво политическо решение за бъдещето на Косово и за по-нататъшното укрепване на стабилността на Западните Балкани;
   z) щ) призовава руското правителство да покаже своята ангажираност да установи, по конструктивен и мирен път, заедно с Грузия и ЕС, "условията на сигурност и стабилност в Абхазия и Южна Осетия" съобразно договореното в споразумението от 12 август 2008 г.; призовава руското правителство да предостави действителни гаранции, че Русия няма да прибегне до използване на сила срещу който и да било от съседите си;
   аа) изразява загриженост пред руското правителство относно решението му да признае Абхазия и Южна Осетия като независими държави, да подпише споразумения за военна помощ и сътрудничество с фактическите органи на властта в тези две грузински области и да установи там военни бази, тъй като тези мерки подкопават териториалната цялост на Грузия, за която се настоява в съответните резолюции на ООН; да призове отново Русия да отмени своето решение и да потвърди, че Русия не може да се счита за безпристрастен посредник в мирния процес; настоятелно да призове руското правителство да гарантира на наблюдателите от ЕС пълен достъп до всички зони, засегнати от конфликта, в съответствие с мандата на Мисията за наблюдение на ЕС;
   аб) настоява, че за целта на безвизово пътуване за Русия ще се работи с оглед на Регламент (EО) № 539/2001 на Съвета(17), според който освобождаването от изискването за виза се ръководи от внимателна оценка на множество критерии, които се отнасят, наред с други неща, до нелегалната имиграция, държавната политика, обществената сигурност и до външните взаимоотношения на Европейския съюз с трети страни, като също така се отчита и значението на регионалната съгласуваност и реципрочност, като се има предвид, че отношенията между ЕС и трети страни, включени в белия списък, се характеризират със специално политическо измерение, което изисква от тези трети страни да достигнат съответно равнище по отношение на демократичните ценности и основните права;
   ав) настоява улесняването на визовия режим за студенти, изследователи и представители на деловите среди да бъде приоритет с цел насърчаване на контактите между хората; при все това да настоява всяка по-нататъшна либерализация на визовия режим по отношение на Русия да бъде поставена в зависимост от съответно либерализиране на визовите договорености със страните, които влизат в обхвата на Европейската политика на съседство, за да се избегнат каквито и да било противоречия;
   аг) в съответствие със споразумението между ЕС и Русия за улесняване на издаването на краткосрочни визи, да бъде изискано от руските органи ясен ангажимент за намаляване на бюрократичните пречки, прилагани нереципрочно по отношение на всички пътуващи, като например необходимостта да разполагат с покана и да се регистрират при пристигане; като има предвид, че промените, направени през последните години в руските визови правила и прекратяването на издаването на многократни входни бизнес визи може да има отрицателни последствия за стопанските и търговските връзки между ЕС и Русия; и като има предвид становището на Парламента, че облекченото пътуване за притежатели на руски паспорти трябва да се ограничи само до руски граждани;
   ад) спешно да се занимае с визовия проблем и проблема с транзитното преминаване през Калининград, евентуално като се предвиди прилагане на местния режим на граничен трафик за цялата Калининградска област,
   ае) да настоява отношенията между ЕС и Русия да се основават на принципите на либерализирани и отворени пазари и реципрочност на инвестиционните права между партньорите и следователно да изиска в замяна на тесните и ползотворни икономически връзки руското правителство да гарантира правата на собственост на чуждите инвеститори и да преразгледа Закона за стратегическите отрасли от 2008 г., който дава на руската държава широка свобода на действие да дискриминира чужди инвеститори, в контраст с вътрешния пазар на ЕС, който е свободно отворен за руски инвеститори; изисква законът за инвестициите в стратегически сектори да бъде съвместим с настоящите и бъдещите ангажименти на Русия към СТО и настоящото СПС;
   аж) в рамките на продължаващите преговори за присъединяване към СТО, призовава руските органи да не прекратяват някои поети задължения - предмет на преговори и договорености, и напълно да спазват споразумението за присъединяване към СТО, сключено между ЕС и Русия през 2004 г., като се премахнат всички дискриминационни такси, в частност за железопътни товари, както и да отменят експортните мита за необработен дървен материал;
   аз) призовава Русия да спазва ангажимента си постепенно да отмени таксите за прелитане над Сибир и да подпише споразумението, постигнато по този въпрос на срещата на високо равнище в Самара;
   аи) обсъждане с руското правителство своите планове за изготвяне на споразумения за свободна търговия с определени държави, които може да окажат въздействие върху създаването на общо икономическо пространство с Русия;
   ай) обсъждане с руското правителство някои тревожни въпроси, свързани с превоза на товари, включително свободното преминаване през пролива Pilawa, достъпа за товарите на ЕС до подстъпа към Азия през територията на Северна Русия и евентуалните опасности за околната среда в резултат от увеличаването на движението на танкери в Балтийско море, наред с друго;
   ак) обръщане внимание с руското правителство на въпроса за претовареността на общата граница на ЕС, която остава сериозна пречка за търговията и икономическите отношения между ЕС и Русия;
   ал) изискване от Руската федерация да сътрудничи конструктивно на ЕС с оглед на намиране на решение за статута на отцепнически територии, включително Приднестровието, и да допринася за укрепване на суверенитета на правителството на Молдова като задължително условие за стабилността на ключов пограничен район на ЕС; подчертава, че напредъкът по този въпрос зависи от изтеглянето на руските военни части, които са разположени в Молдова, обещание за което беше поето от Русия, наред с другото, на срещата на високо равнище на ОССЕ в Истанбул през 1999 г.;
   ам) като признава положителните страни на активизирането на научното сътрудничество между ЕС и Русия, призовава за по-нататъшни цялостни анализи на последиците (свързани със сигурността) от възможното приобщаване на Русия към Седмата рамкова програма;
   ан) разработване на неофициални насоки относно това, как принципите на солидарност и взаимна отговорност биха могли да подпомогнат отношенията между ЕС и Русия, с цел развитие на по-единна и последователна политика спрямо Русия;

2.  Изисква от Съвета и Комисията редовно и обстойно да информират Европейския парламент и неговата Комисия по външни работи за напредъка в преговорите и им припомня, че за СПС ще е необходимо одобрението на ЕП;

3.  Счита, че е важно, взаимните правни задължения да бъдат укрепени чрез ранното сключване на СПС и присъединяването на Русия към СТО;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за сведение, на Комисията, на Държавната дума, както и на правителството и президента на Руската федерация.

(1) OВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 1.
(2) OВ L 129, 17.5.2007 г., стp. 27.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0336.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0642.
(5) Приети текстове, P6_TA(2008)0105.
(6) OВ C 76 E, 27.3.2008 г., стр. 95.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0309.
(8) OВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 271.
(9) OВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 329.
(10) OВ C 317 E, 23.12.2006 г., стр. 474.
(11) OВ C 117 E, 18.5.2006 г., стр. 235.
(12) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 95.
(13) Приети текстове, P6_TA(2008)0396.
(14) OВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 206.
(15) OВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 64.
(16) OВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 53.
(17) Регламент (EО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване(ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).


Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето
PDF 307kWORD 72k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето (2008/2211(INI))
P6_TA(2009)0216A6-0089/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 137, 152 и 174 от Договора за ЕО, които предвиждат високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда, както и защита на здравето и безопасността на работниците,

–   като взе предвид Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (0 Hz-300 GHz)(1) и доклада на Комисията от 1 септември 2008 г. относно прилагането на същата препоръка (COM(2008)0532)),

–   като взе предвид Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)(2),

–   като взе предвид Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие(3), както и съответните хармонизирани стандарти за безопасност на мобилните телефони и базовите станции,

–   като взе предвид Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно средносрочния преглед на Европейския план за действие в областта на околната среда и здравето 2004–2010 г.(5),

–   като взе предвид своята позиция от 10 март 1999 г. относно предложението за препоръка на Съвета относно ограничаването на експозицията на обществеността на електромагнитните полета 0 Hz-300 GHz(6),

–   като взе предвид член 45 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0089/2009),

A.   като има предвид, че електромагнитните полета (ЕМП) съществуват в природата и следователно винаги са присъствали на земята; като има предвид при все това, че през последните десетилетия, експозицията на околната среда на източници на ЕМП, дължащи се на човешка дейност, постоянно нараства поради търсенето на електроенергия, все по-усъвършенствани безжични технологии и промените, настъпили в социалната организация, поради които в момента всеки човек, у дома и на работа, е изложен на сложна смесица от електрически и магнитни полета с различна честота;

Б.   като има предвид, че технологиите на безжичните апарати (мобилни телефони, Wifi-WiMAX-Bluetooth, стационарни DECT телефони) излъчват ЕМП, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве;

В.   като има предвид, че повечето европейски граждани, най-вече младите хора на възраст между 10 и 20 години, използват мобилен телефон, като предмет с практическа цел и моден аксесоар, и като има предвид, че тревогите по отношение на евентуалните рискове за здравето, особено за младите хора, чиито мозъци са все още в процес на развитие, все пак остават;

Г.   като има предвид, че спорът в рамките на научната общност по отношение на евентуалните рискове за здравето, дължащи се на ЕМП, се задълбочиха след определянето на пределни стойности за експозицията на обществеността на ЕМП (от 0 Hz до 300 GHz) с Препоръка 1999/519/ЕО от 12 юли 1999 г.;

Д.   като има предвид, че липсата на официални заключения на научната общност не попречи на някои национални или регионални правителства, в Китай, Швейцария и Русия, както и в поне девет държави-членки на Европейския съюз, да определят пределни стойности за експозицията, наречени превантивни и следователно по-ниски от тези, обявени от Комисията и нейния независим научен комитет, Научен комитет по възникващи и идентифициран и нови здравни рискове (НКВИНЗР)(7);

Е.   като има предвид, че действията по ограничаване на експозицията на населението на ЕМП следва да бъдат балансирани от гледна точка на безопасността и сигурността спрямо подобренията в качеството на живот , за които допринасят устройствата, излъчващи ЕМП;

Ж.   като има предвид, че сред научните проекти, предизвикващи както интерес, така и полемика, фигурира епидемиологичното проучване INTERPHONE, финансирано от Съюза в размер на 3 800 000 EUR, основно чрез 5-тата Рамкова програма за изследователски и развойни дейности,(8) и чиито заключения се очакват от 2006 г.;

З.   като има предвид при все това, че изглежда е налице единодушие по някои въпроси, по-специално идеята, че реакциите при експозицията на микровълни при отделните хора е различна, че е необходимо приоритетно да се осъществяват тестове за експозицията при естествени условия, с цел да се оценят нетермичните последици, свързани с полетата на радиочестотите, както и особената уязвимост на децата в случай на експозиция на електромагнитни полета(9);

И.   като има предвид, че ЕС определи пределни стойности на експозиция с цел защита на работниците от въздействието на ЕМП; като има предвид, че въз основа на предохранителния принцип такива мерки следва да бъдат предприети и за засегнатото население, като например жители и потребители;

Й.   като има предвид, че в специалния доклад на Евробарометър относно електромагнитните полета (№ 272а от юни 2007 г.) се посочва, че по-голямата част от гражданите не смятат, че публичните органи им предоставят адекватна информация относно мерките за защита от ЕМП;

К.   като има предвид, че е необходимо да се продължат изследванията в областта на средните и много ниските честоти с цел да е възможно да се направят заключения относно тяхното въздействие върху здравето;

Л.   като има предвид, че използването на изображения с ядрено-магнитен резонанс (ИЯР) не трябва да бъде застрашено от Директива 2004/40/ЕО, тъй като технологиите, използващи ИЯР представляват най-напредналия стадий на развитие на изследователската дейност, диагностиката и лечението на заболявания с потенциално летален изход за пациентите в Европа;

М.   като има предвид, че стандартът за безопасност на магнитния резонанс IEC/EN 60601-2-33 определя пределни стойности за ЕМП, които са установени, така че да се изключи всякаква опасност за пациентите и работниците;

1.  Настоятелно призовава Комисията да преразгледа научната основа и адекватност на пределните стойности на ЕМП, както са определени в Препоръка 1999/519/ЕО, и да докладва на Парламента. Този доклад следва да се изготви от Научния комитет по възникващи и идентифициран и нови здравни рискове;

2.  Призовава при оценяването на потенциалното въздействие на електромагнитната радиация върху здравето да се обърне особено внимание на биологичното въздействие, особено като се има предвид, че резултатите от някои изследвания сочат, че най-вредни са въздействията при най-ниските равнища; призовава за активна изследователска дейност, за да се разрешат потенциалните здравни проблеми чрез разработване на решения, които отхвърлят или намаляват пулсирането и амплитудната модулация на честотите, използвани за предаване;

3.  Подчертава, че успоредно или като алтернатива на изменението на пределните стойности за ЕМП в Европа, следва Комисията да изработи, в сътрудничество с експертите от държавите-членки и засегнатите промишлени сектори (електрически компании, телефонни оператори и производители на електрически уреди, в т.ч. мобилни телефони), наръчник за наличните технологични възможности за намаляване на експозицията на електромагнитни вълни;

4.  Отбелязва, че заинтересованите представители на промишлеността, както и съответните ръководители в областта на инфраструктурата и компетентни органи, могат вече да въздействат върху определени фактори, например, като установят разпоредби относно разстоянието между дадено място и излъчващото устройство, височината на мястото по отношение на височината на предавателната антена или посоката на излъчващата антена по отношение на обитаемите места и в действителност следва да извършат това с цел да вдъхнат увереност и да позволят по-добрата защита на хората, живеещи в близост до такива съоръжения; призовава за оптимално разполагане на антенните мачти и предавателите и допълнително призовава доставчиците да ползват съвместно така разположените антенни мачти и предаватели, с цел да се ограничи броя на лошо разположените антенни мачти и предаватели; призовава Комисията и държавите-членки да съставят подходящи насоки;

5.  Призовава държавите-членки и местните и териториалните власти да създадат единна система за издаване на разрешения за инсталиране на антени и ретранслатори, и да включват в своите градоустройствени планове и териториален план за антените;

6.  Настоятелно призовава органите, отговорни за разполагането на антени за мобилна телефония, да постигнат споразумение, заедно с операторите в този сектор, относно съвместно ползване на инфраструктури с цел намаляване на техния брой и на експозицията на гражданите на ЕМП;

7.  Признава усилията, полагани от мобилните комуникации и други безжични технологии, излъчващи електромагнитни полета, за избягване на увреждане на околната среда и в частност за действия във връзка с промените в климата;

8.  Счита, че предвид увеличаването на броя на заведените дела и налагането от държавните органи на мерки за временно прекратяване на инсталирането на ново оборудване, излъчващо ЕМП, в общ интерес е да бъдат подкрепени решения, основаващи се на диалога между промишлените субекти, обществените органи, военните органи и асоциациите на живеещото наблизо население по отношение на критериите за разполагане на нови антени за GSM или високоволтови електропроводи, и да се следи за това поне училищата, яслите, домовете за възрастни хора и здравните заведения да бъдат на конкретно разстояние от този вид оборудване, определено въз основа на научни критерии;

9.  Призовава държавите-членки, заедно с операторите в сектора, да предоставят на обществеността карти, които да отразяват експозицията на високоволтови електропроводи, радио честоти и микровълни, и особено тези, генерирани от телевизионни кули, радио ретранслатори и телефонни антени. Призовава тази информация да се предоставя на интернет страница, така че обществеността да може лесно да я ползва за справки, както и да се разпространява в медиите;

10.  Предлага Комисията да разгледа възможността за използване на финансиране от трансевропейските енергийни мрежи за проучване на въздействието на ЕМП при много ниски честоти, и по-специално, при високоволтовите електропроводи;

11.  Призовава Комисията по време на парламентарния мандат 2009–2014 г. да постави начало на амбициозна програма за електромагнитната биосъвместимост между изкуствено създадените вълни и естествено излъчваните от живото човешко тяло, както и да определи дали в крайна сметка микровълните имат нежелани последствия за човешкото здраве;

12.  Призовава Комисията да представя годишен доклад относно равнището на електромагнитна радиация в ЕС, нейните източници, и мерките, предприети в ЕС за по-добра защита на човешкото здраве и околната среда;

13.  Призовава Комисията да намери решение, така че прилагането на Директива 2004/40/ЕО да бъде ускорено и по този начин да гарантира, че работниците са адекватно защитени от ЕМП, както вече са защитени от шума(10) и вибрациите(11) от други два акта на Общността, както и да въведе дерогация за изображенията с ядрено-магнитен резонанс в член 1 от горепосочената директива;

14.  Изразява съжаление относно факта, че в резултат на многократно отлагане от 2006 г. насам, резултатите на проучването INTERPHONE все още трябва да се публикуват, като целта на това международно епидемиологично проучване беше да проучи дали съществува връзка между използването на мобилен телефон и някои видове рак, сред които по-конкретно туморите на мозъка, на слуховия нерв и на подушната слюнечна жлеза;

15.  В този контекст подчертава призива към предпазливост, отправен от координаторката на проучването INTERPHONE, г-жа Elisabeth Cardis, която въз основа на настоящите познания, препоръчва що се отнася до децата, мобилните телефони да не се използват над разумни граници, и да се използват в по-голяма степен стационарни телефони;

16.  Счита, че при всички случаи Комисията, която има значителен принос за финансирането на въпросното световно проучване, е е тази, от която зависи да се поиска от лицата, отговарящи за проекта, обяснение за липсата на окончателна публикация, и в случай на отговор незабавно да информира Парламента и държавите-членки;

17.  Предлага също така на Комисията, с оглед постигане на политическа и бюджетна ефикасност, да пренасочи част от общностното финансиране, предназначено за проучванията в областта на ЕМП, към масова кампания по повишаване осведомеността на младите европейци във връзка с добрите практики в областта на ползването на мобилни телефони, като използване на устройства за свободни ръце, провеждане на кратки разговори, изключване на телефона, когато не се използва (например в час) и неговото използване в райони с добро покритие;

18.  Счита, че такива кампании за повишаване на осведомеността следва също така да запознават младите европейци с рисковете за здравето, свързани с различни домакински уреди и важността на това те да се изключват, вместо да се оставят в режим на готовност;

19.  Призовава Комисията и държавите-членки да увеличат финансирането за изследователската и развойна дейност за оценка на потенциалните дългосрочни вредни въздействия на радиочестотите на мобилната телефония; призовава също така за увеличаване на публични призиви за предложения относно проучването на вредните въздействия от многостранната експозиция на различни източници на ЕМП, особено когато това засяга децата;

20.  Предлага към мандата на Европейската група за етика в науките и новите технологии да се добави задача за оценка на научната етика, за да се помогне на Комисията да предотврати евентуални рискови ситуации, конфликт на интереси или дори злоупотреби, които биха могли да възникнат в настоящите условия на засилена конкуренция по отношение на изследователите;

21.  Призовава Комисията, в знак на признаване на обществените опасения в много държави-членки, да работи с всички заинтересовани страни, като национални експерти, неправителствени организации и промишлени сектори, за подобряване на наличността и достъпа до актуална информация, понятна за неспециалисти в областта на безжичните технологии и стандартите за защита;

22.  Призовава Международната комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения и Световната здравна организация (СЗО) да бъдат по-прозрачни и открити за диалог с всички страни, заинтересовани от определянето на стандарти;

23.  Осъжда някои особено агресивно маркетингови кампании на телефонните оператори по случай новогодишните празници и други специални поводи, като продажбата на мобилни телефони, предназначени изключително за децата или бонус "безплатни минути", насочени към подрастващите;

24.  Предлага ЕС да включи в политиката си в областта на качеството на въздуха в помещенията, проучването на домашните "безжични" уреди, чиято употреба, като например на Wifi за достъп до интернет и телефони, използващи цифрови усъвършенствани безжични телекомуникации (DECT), през последните години стана повсеместна на обществени места и по домовете, като гражданите биват постоянно изложени на емисии на микровълни;

25.  Призовава, предвид своята постоянна загриженост за подобряването на информацията за потребителите, да бъдат изменени техническите норми на Европейския комитет по електротехническа стандартизация (CENELEC) така, че да бъде въведено задължение върху етикетите да се посочва мощността на емисията и всеки безжичен апарат да бъде придружен от указание, че излъчва микровълни;

26.  Призовава Съвета и Комисията, в сътрудничество с държавите-членки и Комитета на регионите, да насърчат въвеждането на единна норма с цел намаляване до минимум на експозицията на живеещото наблизо население в случай на разширяване на високоволтовите електропроводи;

27.  Изразява остра загриженост по повод факта, че застрахователните компании обикновено изключват покриването на рискове, свързани с ЕМП, от полиците за гражданска отговорност, което означава, че европейските застрахователи вече прилагат собствена версия на предохранителния принцип;

28.  Призовава държавите-членки да последват примера на Швеция и да признаят лицата, страдащи от електромагнитна свръхчувствителност за лица с увреждания, така че да им гарантират подходяща защита, както и равни възможности;

29.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, на правилтествата и парламентите на държавите-членки, на Комитета на регионите и на Световната здравна организация.

(1) OВ L 199, 30.7.1999 г., стр. 59.
(2) OВ L 159, 30.4.2004, стр. 1.
(3) OВ L 91, 7.4.1999, стр. 10.
(4) OВ L 374, 27.12.2006, стр. 10.
(5) Приети текстове, P6_TA(2008)0410.
(6) OВ C 175, 21.6.1999 г., стр. 129.
(7) Становище от 21 март 2007 г., прието на 16-то пленарно заседание на Комитета.
(8) Програма "Качество на живот", номер на договора QLK4-1999-01563.
(9) Проучване на Комитета за оценка на научно-технологичните възможности от март 2001 г. относно "физиологичните и екологични последствия от не-йонизиращите електромагнитни лъчения" ЕП № 297.574.
(10) Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с излагането на работниците на рискове, причинени от физически агенти (шум) (ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38).
(11) Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с излагането на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13).


По-добри училища: програма за европейско сътрудничество
PDF 380kWORD 85k
Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно "По-добри училища: програма за европейско сътрудничество" (2008/2329(INI))
P6_TA(2009)0217A6-0124/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 149 и 150 от Договора за ЕО относно образованието, професионалната квалификация и младежта,

–   като взе предвид член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз относно правото на образование,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 юли 2008 г., озаглавено "Подобряване на способностите за XXI век: Програма за европейско сътрудничество по въпросите на училищата" (COM(2008)0425),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2008 г., озаглавено "Актуализирана стратегическа рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението" (COM(2008)0865),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 12 ноември 2007 г., озаглавено "Предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации: Проект на съвместен доклад относно напредъка за 2008 г. на Съвета и на Комисията за прилагане на работната програма "Образование и обучение 2010 г."(COM(2007)0703),

–   като взе предвид десетгодишната работна програма "Образование и обучение 2010 г."(1) и последващите съвместни междинни доклади относно постигнатия напредък по отношение на нейното прилагане,

–   като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот(2),

–   като взе предвид Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за обучение през целия живот(3),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 13-14 март 2008 г., по-специално частта относно "инвестиране в хората и модернизиране на пазарите на труда",

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно образованието и обучението като основен двигател на Лисабонската стратегия(4),

–   като взе предвид доклада на Международната комисия по въпросите на образованието през 21-ви век до ЮНЕСКО,

–   като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 21 ноември 2008 г. на тема "Да подготвим младите хора за ХХI век: програма за европейско сътрудничество по въпросите на училищата"(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2004 г. относно ролята на училищата и училищното образование за максимално увеличаване на обществения достъп до култура(6),

–   като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2005 г. относно различните възможности за развитие на системата на Европейските училища(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно ефикасността и равнопоставеността на европейските системи за образование и обучение(8),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта в образованието(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на подготовката на учителите(10),

–   като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на работната програма "Образование и обучение 2010 г."(11),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование (A6-0124/2009),

A.   като има предвид, че организацията, съдържанието и реформите на училищното образование са от компетентността на държавите-членки; като има предвид, че обменът на информация и на добра практика, както и сътрудничеството във връзка с общите предизвикателства са отлични инструменти за оказване на подкрепа на реформите; като има предвид, че Комисията изпълнява важна роля при улесняването на това сътрудничество;

Б.   като има предвид, че икономическите и социалните промени в Европейския съюз, обуславящите единния пазар фактори и новите възможности и изисквания на глобалната икономика водят до редица общи предизвикателства за всички национални образователни системи, като създават все по-голяма необходимост от сътрудничество на европейско равнище;

В.   като има предвид, че значителните различия между резултатите на образователните системи в ЕС биха могли да доведат до увеличаване на различията в икономическото и социално развитие на държавите-членки и да застрашат постигането на целите на Лисабонската стратегия;

Г.   като има предвид, че са необходими системни мерки за укрепване на ролята на образованието в "триъгълника на знанието" (научни изследвания, иновации и образование), във връзка с което Европейският съюз предоставя подкрепа за дългосрочната стратегия за бъдещо развитие, конкурентоспособност и социално сближаване, както и за включването на образованието сред приоритетите на предстоящия кръг от преговори по Лисабонския процес;

Д.   като има предвид, че критериите за сравнение представляват важен инструмент за насърчаване на допълнителни реформи, тъй като позволяват да бъде измерен напредъкът по отношение на точно определени общи цели;

Е.   като има предвид, че Комисията е приела три критерия за сравнение за 2010 г. по отношение на училищното образование: за ранното напускане на училище, за уменията при четене и за завършването на горната степен на средното образование; като има предвид, че постигнатият напредък по отношение на тези критерии е все още недостатъчен;

Ж.   като има предвид, че придобиването на основни и на ключови умения от всички млади хора и повишаването на образователното равнище са от решаващо значение за постигане на целите на Лисабонската програма;

З.   като има предвид, че образователното равнище на младите хора има пряко въздействие върху техните перспективи за работа, социално участие, последващо образование или обучение и приходи;

И.   като има предвид, че образованието на жените влияе в особено голяма степен върху образователното равнище на общностите; като има предвид, че непълното или незадоволителното образование на момичетата може да се отрази не само върху тях, но и да постави следващото поколение в неизгодно положение;

Й.   като има предвид, че неравенството и ранното напускане на училище водят до високи социални и икономически разходи и имат отрицателно въздействие върху социалното сближаване, а всички форми на училищна изолация водят до понижаване на равнището на националните образователни системи като цяло;

К.   като има предвид, че в настоящия момент се наблюдава обезпокояващо нарастване на насилието в училище, съпътствано от прояви на расизъм и ксенофобия в училищната среда, в резултат на две основни тенденции в учебните заведения – културно многообразие и задълбочаване на класовото разделение, в съчетание с липсата на подходяща намеса или подкрепа за учениците, и на механизми за контакт в рамките на образователната система;

Л.   като има предвид, че приобщаващите модели на образование насърчават интегрирането на групи ученици в неравностойно положение и на ученици със специфични образователни потребности и повишават солидарността между учениците от различна семейна среда;

М.   като има предвид, че наличието на добре разработено предучилищно образование оказва значителен принос за интегрирането на групи в неравностойно положение (например деца от семейства с ниски доходи или от малцинствен произход), може да спомогне за повишаване на цялостното равнище на придобитите умения, намалява образователните различия и е от решаващо значение за осигуряването на по-висока степен на равенство и за понижаването на процента на случаите на отпадане от училищната система;

Н.   като има предвид, че училищата играят решаваща роля за социализацията и обучението на децата, както и за тяхното личностно развитие, а също така и за предаването на децата на необходимите за тях знания, умения и ценности с оглед на тяхното участие в демократичното общество и на активната им гражданска роля;

О.   като има предвид, че в условията на настоящата световна финансова и икономическа криза образованието и обучението играят ключова роля за развиването на новаторски умения и ноу-хау и за осигуряването на свободното движение на знанието като идеален инструмент за икономическо възстановяване и за укрепване на пазара на труда; като отбелязва същевременно, че при разработването на политиката в областта на образованието и обучението основната цел не е да се задоволяват пазарните потребности и критериите за намиране на работа, а да се гарантира, че учениците постигат един общ стандарт на знания, покриващ общите образователни критерии, и че това води до оформянето на завършени личности;

П.   като има предвид, че учебните програми, както и методите на преподаване и оценка следва да предоставят възможност на всички ученици да придобият ключови умения и да развият своя потенциал; като има предвид, че физическото и психическото благосъстояние на децата, както и наличието на подходяща среда, в която те да учат, са от решаващо значение за постигането на положителни резултати от образованието;

Р.   като има предвид, че разностранното образование, което включва предмети като изкуство и музика, може да допринесе за подобряване на личната реализация и на увереността в себе си и за развитието на творческо и новаторско мислене;

С.   като има предвид, че средствата за образованието следва по-специално да се насочат към областите, в които се наблюдава най-голям напредък по отношение на резултатите и развитието на учениците;

Т.   като има предвид, че се отчита, че качеството на преподаването е най-важният фактор в рамките на училищната среда, който оказва влияние върху резултатите на учениците;

У.   като има предвид, че мобилността и обменът могат да способстват за придобиването на междукултурни, езикови, социални и специфични за отделните предмети умения, да повишат мотивацията както на учителите, така и на учениците, както и да спомогнат за подобряване на педагогическите умения на учителите;

Ф.   като има предвид, че училищата са само част от социалните фактори, които носят колективна отговорност за образованието на младите хора;

Х.   като има предвид, че е необходимо в системите на образование и обучение да се създаде култура на оценяване, за да се гарантира ефективно и дългосрочно наблюдение върху тяхното развитие;

Ц.   като има предвид, че в своята резолюция от 8 септември 2005 г., посочена по-горе, Парламентът подчерта необходимостта от реформиране на системата на управление на Европейските училища с цел да се посрещнат настоящите предизвикателства, свързани по-специално с разширяването на ЕС и с последиците от него;

1.  Приветства гореспоменатото съобщение на Комисията от 3 юли 2008 г. и областите, към които в съобщението се предлага да бъде насочено бъдещото сътрудничество;

2.  Приветства гореспоменатото съобщение на Комисията от 16 декември 2008 г. и предложените в него мерки;

3.  Подкрепя становището, че училищното образование следва да бъде основен приоритет за следващия цикъл от Лисабонската стратегия;

4.  Приветства съгласието от страна на държавите-членки да оказват сътрудничество в ключови области на училищното образование; настоятелно приканва държавите-членки да се възползват изцяло от тази възможност да научат една от друга;

Подобряване на уменията на всеки един ученик

5.  Настоятелно приканва държавите-членки да направят всичко възможно, за да могат всички млади хора да придобият основни умения, които са от първостепенно значение за последващото им обучение, и да продължат да полагат усилия за прилагане на Препоръка 2006/962/ЕО, както и за постигане на предварително съгласуваните критерии за сравнение;

6.  Споделя безпокойството си във връзка със съществуващата тенденция, изразяваща се в понижаване на нивото в областта на езиковата грамотност и математическите умения на учениците, и настоятелно призовава държавите-членки да предприемат всички необходими мерки за подобряване на положението;

7.  Отправя препоръка към държавите-членки да разгледат по-подробно възможните стратегии за ограничаване на неравновесието между двата пола по отношение на основните умения;

8.  Настоятелно приканва държавите-членки да продължат да полагат усилия за намаляване на броя на учениците, които напускат училище рано; подчертава необходимостта да се откриват във възможно най-ранен етап учениците, които са изложени на риск, и да им се предоставят допълнителна подкрепа и извънкласни занимания с образователна цел и подкрепа при преминаването от едно образователно ниво в друго, както и да се предлага индивидуализиран подход на обучение за лицата, които имат такава потребност;

9.  Отбелязва, че сред младите хора в Европейския съюз се наблюдава обезпокоителна степен на липса на способност за концентрация; поради това призовава Комисията да осъществи изследване с цел да се проучат основните причини за липсата на концентрация сред учениците;

10.  Заема становището, че училищата следва да осигуряват висококачествено образование за всички деца и да си поставят амбициозни цели за всички ученици, като същевременно предлагат набор от възможности за учене и допълнителна подкрепа, за да се вземат предвид потребностите на отделните ученици;

11.  Поради това призовава държавите-членки да гарантират, че техните политики в областта на образованието осигуряват равновесие между равенството и качеството, с ударение върху мерките за социално подпомагане на ученици и студенти от семейства в неравностойно положение, както и върху приспособяването на процеса на обучение към техните индивидуални потребности, като по този начин се предлагат равни възможности за достъп до образование;

12.  Освен това настоява държавите-членки да подобрят достъпа на групи в неравностойно положение до професионална квалификация и висше образование в съответствие с най-високите стандарти, наред с другото, чрез разработването и популяризирането на целесъобразни схеми за предоставяне на стипендии;

13.  Се застъпва за приобщаващи модели на образование, при които училищните общности отразяват многообразието на обществото, като се избягват всички видове изолация;

14.  Поради това настоятелно призовава държавите-членки да преследват целта изцяло да се преодолее изолацията на ромските деца в класовете/учебните заведения в рамките на началното и основното образование, както и да наблюдават и премахнат незаконната практика на записване на ромски деца в класове за деца с умствени увреждания;

15.  Счита, че е важно младите хора, по време на обучението си в училище, в колежа или университета да бъдат подготвени за гъвкавостта на пазара на труда, с оглед на неговата променливост и на факта, че изискванията на работодателите могат да се променят бързо;

16.  Призовава за модернизирането и подобряването на учебните програми, така че те да отразяват настоящата социална, икономическа, културна и техническа действителност и да са тясно свързани с промишлеността, стопанската дейност и пазара на труда;

17.  Подкрепя становището обаче, че реформата на образователната система следва да бъде основно насочена към цялостното и многостранно развитие на личността, зачитането на правата на човека и социалната справедливост, обучението през целия живот за целите на личностното развитие и професионалното израстване, защитата на околната среда и личното и колективно благосъстояние; подкрепя становището, че в това отношение съвместяването на придобитите по този начин знания с изискванията на пазара е безспорен приоритет за образователните системи, но не е тяхна изначална и най-важна цел;

18.  Счита, че училищата следва да се стремят не само да подобрят шансовете на учениците за реализиране на пазара на труда, но и да предоставят на всички млади хора възможността да развият своя потенциал, в съответствие със способностите на всеки; подчертава, че е важно да се създаде благоприятстваща обучението среда, в която младите хора да могат да придобият основни познания в областта на демокрацията и да са в състояние активно да участват в гражданското общество;

19.  Счита, че всички деца следва да получат от най-ранна възраст възможността да придобият музикални, художествени, ръчни, физически, социални и граждански умения; поради това е силно убеден, че музикалното и художественото образование и физическото възпитание и спортът следва да бъдат задължителна част от учебната програма в училищата;

20.  Изразява убеденост, в съответствие със заключенията на заседанието на Европейския съвет в Барселона през 2002 г., че децата следва да изучават чужди езици от ранна възраст; приветства предложението за нов критерий, съгласно който на най-малко 80 % от учениците в началните класове на средното училище се преподават поне два чужди езика; подчертава, че преподаването на чужди езици е важно да продължи в горната степен на средното образование, така че да се гарантира, че младите хора придобиват езикови умения на високо равнище; призовава държавите-членки да разгледат възможността за назначаване на по-голям брой преподаватели, за които езикът, който преподават, е роден;

21.  Подчертава значението на образованието в областта на информационните и комуникационните технологии и на средствата за масово осведомяване; счита, че е важно учениците да бъдат информирани относно използването и прилагането на новите комуникационни и цифрови технологии;

22.  Признава приноса на неформалното образование за предаването на ценни умения на младите хора, допълващи уменията, които се придобиват в училище, и призовава училищата да сътрудничат по-активно с организациите, предоставящи неформално образование, например младежките организации;

Висококачествени училища и учители

23.  Счита, че качественото образование е право на всяко дете и че приемането на европейска харта на правата на учениците би било първа важна стъпка за гарантирането на това право;

24.  Призовава държавите-членки и компетентните регионални органи да инвестират в предучилищното образование, да осигурят висококачествени заведения за предучилищно образование и детски градини и ясли с учители и други служители, които имат подходяща степен на подготовка, както и да гарантират, че съответните такси са достъпни; подкрепя предложението за въвеждане на нов критерий относно степента на участие в предучилищното образование;

25.  Счита, че общественото образование следва да продължи да бъде област, основно финансирана от държавата и допринасяща за социалното равенство и приобщаване; същевременно приветства инициативи, насочени към развитието на плодотворно сътрудничество с частния сектор и проучването на потенциални нови възможности за осигуряване на допълнително финансиране;

26.  Счита, че следва да се предоставя допълнителна подкрепа на образователните заведения, които се намират в по-неравностойно финансово състояние, по-специално на образователните заведения в по-бедни региони на ЕС;

27.  Счита, че наличието на среда за качествено обучение, която предоставя модерна инфраструктура, материали и технологии, е предпоставка за постигането на висококачествено училищно образование;

28.  Счита, че качеството на образованието и равнището на резултатите също така изискват наличието на учебна програма, която е взискателна и стриктна, както и редовно оценяване на учениците, което да предполага поемане на отговорност от самите ученици за отбелязвания от тях напредък;

29.  Призовава държавите-членки да предоставят на училищата необходимата автономия за преодоляване на специфичните предизвикателства, пред които са изправени на местно равнище, както и подходяща степен на гъвкавост по отношение на учебните програми, методите на преподаване и системите за оценяване, като същевременно отчита необходимостта от гарантиране на съпоставимостта на системите за квалификация в цяла Европа;

30.  Счита, че оценяването е полезен инструмент за подобряването на качеството на образователните системи; същевременно подчертава, че всяка една система за оценяване следва да бъде насочена не само към количествените резултати и постижения на учениците, което би създало социална йерархия на учебните заведения, придружена от "многоскоростни" образователни системи, но и към самата система и използваните от нея методи, като ясно се отчитат специфичните социални и икономически условия, в които функционира всяко училище;

31.  Счита, че качеството на образованието и равнището на резултатите до голяма степен зависят и от зачитането на авторитета на преподавателя в класната стая;

32.  Счита, че учителският състав в училищата следва да отразява, доколкото е възможно, нарастващото многообразие в европейските общества, с цел да се предоставят на всички ученици модели за подражание; във връзка с това насърчава разискването на въпроса относно необходимостта от привличане на повече мъже към преподавателската професия, особено на равнище начално и основно образование;

33.  Изразява своята убеденост, че е необходимо да се осигури както висококачествена първоначална подготовка на учителите въз основа на теорията и практиката, така и последователен процес за постоянно професионално развитие и подкрепа, така че в хода на своите кариери преподавателите да поддържат уменията, необходими в обществото на знанието; счита, че политиката в областта на подготовката и наемането на работа на учителите следва да има за цел да привлича кандидатите с най-високи квалификации и че на учителите следва да се осигури социално признание, статус и възнаграждение, които съответстват на значението на техните функции;

34.  Застъпва категорично становището, че възможно най-голям брой ученици и учители следва да получат възможността да участват в програми за мобилност и за партньорство между училищата; подчертава значението на програмата "Комениус" в това отношение; подчертава, че е необходимо да продължи да се намалява административната тежест за училищата, кандидатстващи по програмата; приветства създаването на програмата "Comenius Regio"; подкрепя предложението за разработване на нов критерий за мобилността;

35.  Препоръчва преподавателите, включително преподавателите в областта на изкуството, да бъдат насърчавани да се възползват максимално от европейските и националните програми за мобилност, както и мобилността да бъде неразделна част от тяхното обучение и кариера;

36.  Отправя препоръка да се привлекат родителите за участие в училищния живот и да се повиши осведомеността относно потенциалното въздействие на условията на живот и на извънкласните занимания върху придобиването на умения в училище, като признава, че премахването на неравенствата в образованието единствено с помощта на образователни политики се е оказало неуспешно;

37.  Настоятелно препоръчва създаването на партньорства между училищата и общностите с цел разрешаване на проблема с насилието в училищата, който застрашава да се разпростре из цялото общество;

38.  Счита, че всички училища следва да насърчават придобиването на познания в областта на демокрацията, като подкрепят ученическите съвети и дават възможност на учениците да поемат отговорност за училището, съвместно с родители, учители и училищни съвети;

39.  Призовава държавите-членки и Комисията да осъществяват тясно сътрудничество с цел насърчаване на прилагането на европейската образователна система в съответните образователни системи на държавите-членки; призовава Комисията да предвиди включването на Европейските училища в дейността на мрежата "Евридика";

40.  Настоява Комисията редовно да докладва относно постигнатия напредък след двете горепосочени съобщения, така че да могат да се оценят резултатите на системите за образование и обучение в ЕС, като се обърне специално внимание на придобиването на ключови умения от страна на учениците;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 142, 14.6.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(3) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(4) ОВ C 300, 12.12.2007 г., стр. 1.
(5) ОВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 20.
(6) ОВ C 98 E, 23.4.2004 г., стр.179.
(7) ОВ C 193 E, 17.8.2006 г., стр. 333.
(8) ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 300.
(9) ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 131.
(10) Приети текстове, P6_TA(2008)0422.
(11) Приети текстове, P6_TA(2008)0625.

Правна информация - Политика за поверителност