Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Informace ve veterinární a zootechnické oblasti *
 Statistika Společenství o informační společnosti ***I
 Dohoda ES – Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty *
 Soudní kontrola v případě přípravných řízení *
 Nové typy nákladů, na něž je možno obdržet příspěvek z ESF ***I
 EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení ***
 Vzdělávání dětí migrantů
 Práva občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
 Problémy a perspektivy spojené s evropským občanstvím
 Statistiky Společenství o zahraničním obchodu ***II
 Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II
 Způsobilost investic podle EFRR do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení ***I
 Kodex Společenství pro vydávání víz ***I
 Systém ekoznačky Společenství ***I
 Dobrovolná účast organizací v systému Společenství řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I
 Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci *
 Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko
 Svědomí Evropy a totalita
 Úloha kultury v rozvoji evropských regionů
 Nová dohoda mezi EU a Ruskem
 Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli
 Lepší školství: agenda pro evropskou spolupráci

Informace ve veterinární a zootechnické oblasti *
PDF 198kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se opravuje směrnice 2008/73/ES, kterou se zjednodušují postupy tvorby seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti a mění směrnice 64/432/EHS, 77/504/EHS, 88/407/EHS, 88/661/EHS, 89/361/EHS, 89/556/EHS, 90/426/EHS, 90/427/EHS, 90/428/EHS, 90/429/EHS, 90/539/EHS, 91/68/EHS, 91/496/EHS, 92/35/EHS, 92/65/EHS, 92/66/EHS, 92/119/EHS, 94/28/ES, 2000/75/ES, rozhodnutí 2000/258/ES a směrnice 2001/89/ES, 2002/60/ES a 2005/94/ES (KOM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))
P6_TA(2009)0196A6-0141/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0045),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0079/2009),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0141/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.


Statistika Společenství o informační společnosti ***I
PDF 279kWORD 54k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0677),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0381/2008),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom(1),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 2 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0128/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnost

P6_TC1-COD(2008)0201


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 1006/2009.)

(1) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


Dohoda ES – Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty *
PDF 197kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění příloha 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (15523/2008 – KOM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))
P6_TA(2009)0198A6-0122/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2008)0685),

-   s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se mění příloha 11 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (15523/2008),

-   s ohledem na články 37 a 133 a čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0028/2009),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A6-0122/2009),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, a vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.


Soudní kontrola v případě přípravných řízení *
PDF 500kWORD 146k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))
P6_TA(2009)0199A6-0147/2009

(Postup konzultace – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Rady (17002/2008),

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0468),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 29. listopadu 2007(1),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0009/2009),

-   s ohledem na články 93, 51 a čl. 55 odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0147/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.   vyzývá Radu, aby návrh odpovídajícím způsobem změnila;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh nebo jej nahradit jiným textem;

5.   prohlašuje, že je odhodlán v případě, že tento návrh nebude přijat před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, projednat jakýkoli pozdější návrh v rámci naléhavého postupu, v úzké spolupráci s národními parlamenty;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Radou   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh rámcového rozhodnutí
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  V případě porušení evropského opatření dohledu může vydávající orgán rozhodnout o vydání evropského zatýkacího rozkazu za účelem předání dotyčné osoby vydávajícímu státu. Za takových okolností, jež by měly být striktně omezeny na uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, se rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV vztahuje na všechny trestné činy, které umožňují vydání evropského opatření dohledu.
Pozměňovací návrh 2
Návrh rámcového rozhodnutí
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  Nezbytným předpokladem zajištění spravedlivého a účinného provádění opatření v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech je jednotný společný soubor procesních záruk. Rada by měla náležitě zohlednit stanovisko Evropského parlamentu a neprodleně v oblasti procesních záruk v trestním řízení přijmout právní nástroj založený na zásadě presumpce neviny, jenž by měl zahrnovat přinejmenším povolení vydané soudním orgánem v případě jakéhokoli omezení nebo zbavení svobody, právo být poučen o svých právech, právo na právní poradenství, právo být seznámen s důkazy, právo být informován o povaze a důvodech obvinění a důvodech podezření, právo přístupu ke všem příslušným dokumentům v jazyce, kterému dotyčná osoba rozumí, a právo na tlumočníka;
Pozměňovací návrh 3
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí je osoba považována za osobu nepobývající v příslušném členském státě, pokud zákonně a obvykle pobývá v jiném členském státě, než je stát, v němž probíhá řízení.
Pozměňovací návrh 4
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 4 – písm. a
a) "rozhodnutím o opatřeních dohledu" vymahatelné rozhodnutí přijaté příslušným orgánem ve vydávajícím státě v souladu s vnitrostátním právem hmotným i procesním v průběhu trestního řízení, které fyzické osobě jako alternativu zajišťovací vazby ukládá jedno nebo více opatření dohledu;
a) "rozhodnutím o opatřeních dohledu" vymahatelné rozhodnutí přijaté příslušným soudním orgánem ve vydávajícím státě v souladu s vnitrostátním právem hmotným i procesním v průběhu trestního řízení, které fyzické osobě jako alternativu zajišťovací vazby ukládá jedno nebo více opatření dohledu;
Pozměňovací návrh 5
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 4 – písm. d a (nové)
da) "příslušným orgánem ve vydávajícím státě" soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce, který je podle vnitrostátního práva oprávněn vydávat rozhodnutí o opatřeních dohledu,
Pozměňovací návrh 6
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 4 – písm. d b (nové)
db) "příslušným orgánem ve vykonávajícím státě" soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce, který je podle vnitrostátního práva oprávněn k výkonu rozhodnutí o opatřeních dohledu a k dohledu nad tímto rozhodnutím,
Pozměňovací návrh 7
Návrh rámcového rozhodnutí
Článek 5 a (nový)
Článek 5a
Osobní údaje
Zpracování osobních údajů pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se řídí přinejmenším základními zásadami stanovenými rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech1 a zásadami stanovenými v Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a v pozdějších protokolech k ní připojených.
_________________
1 Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60.
Pozměňovací návrh 8
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2
2.  Odchylně od odstavce 1 a aniž je dotčen odstavec 3, mohou členské státy jako orgány příslušné pro přijímání rozhodnutí podle tohoto rámcového rozhodnutí určit i jiné než justiční orgány, za předpokladu, že tyto orgány mají pravomoc přijímat rozhodnutí podobné povahy podle svého vnitrostátního práva hmotného i procesního.
vypouští se
Pozměňovací návrh 9
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 1 – písm. f a (nové)
fa) povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši.
Pozměňovací návrh 10
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c
c) povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši;
vypouští se
Pozměňovací návrh 11
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 9 – odst. 1
1.  Rozhodnutí o opatřeních dohledu lze postoupit příslušnému orgánu členského státu, v němž má daná osoba zákonný a obvyklý pobyt, pokud daná osoba poté, co byla informována o dotyčných opatřeních, s návratem do uvedeného státu souhlasí.
1.  Rozhodnutí o opatřeních dohledu lze postoupit příslušnému orgánu členského státu, v němž má daná osoba zákonný a obvyklý pobyt, pokud daná osoba poté, co byla přesně informována o dotyčných opatřeních v jazyce, kterému rozumí, s návratem do uvedeného státu souhlasí.
Pozměňovací návrh 12
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 13 – odst. 2
2.  Přizpůsobené opatření dohledu nesmí být přísnější než opatření dohledu, které bylo uloženo původně.
2.  Přizpůsobené opatření dohledu je pouze technické povahy a samo o sobě neukládá dotyčné osobě dodatečné povinnosti. Toto opatření nesmí být přísnější než opatření dohledu, které bylo uloženo původně.
Pozměňovací návrh 13
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 1
1.  Za podmínek stanovených tímto rámcovým rozhodnutím se i bez ověření oboustranné trestnosti činu uzná rozhodnutí o opatřeních dohledu v souvislosti s následujícími trestnými činy, jak jsou vymezeny právem vydávajícího státu, lze-li za ně ve vydávajícím státě uložit trest odnětí svobody nebo opatření spojené se zbavením svobody s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let:
vypouští se
– účast na zločinném spolčení,
– terorismus,
– obchod s lidmi,
– pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,
– nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
– nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
– korupce,
– podvody, včetně podvodů postihujících finanční zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství1,
– praní výnosů z trestné činnosti,
– padělání měny včetně eura,
– počítačová trestná činnost,
– trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin,
– napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a při nedovoleném pobytu,
– vražda, těžká újma na zdraví,
– nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,
– únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,
– rasismus a xenofobie,
– organizovaná nebo ozbrojená loupež,
– nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,
– podvodná jednání,
– vydírání a vymáhání peněz za ochranu,
– padělání a pirátství výrobků,
– padělání veřejných listin a obchod s nimi,
– padělání platebních prostředků,
– nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými růstovými stimulátory,
– nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály,
– obchodování s odcizenými vozidly,
– znásilnění,
– žhářství,
– trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci Mezinárodního trestního soudu,
– únos letadla nebo plavidla,
– sabotáž.
Pozměňovací návrh 14
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 2
2.  Rada může jednomyslně a po konzultaci s Evropským parlamentem podle čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii kdykoli rozhodnout o přidání dalších kategorií trestných činů na seznam uvedený v odstavci 1. S přihlédnutím ke zprávě, která jí bude předložena podle článku 27 tohoto rámcového rozhodnutí, Rada přezkoumá, zda by měl být tento seznam rozšířen nebo pozměněn.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 3
3.  U jiných trestných činů, než na které se vztahuje odstavec 1, může vykonávající stát podmínit uznání rozhodnutí o opatřeních dohledu tím, že se rozhodnutí týká činů, které jsou rovněž trestnými činy podle právních předpisů vykonávajícího státu, nezávisle na znacích skutkové podstaty nebo popisu trestného činu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 16
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 14 – odst. 4
4.  Členské státy mohou z ústavních důvodů při přijímání tohoto rámcového rozhodnutí uvést prostřednictvím prohlášení, které oznámí generálnímu sekretariátu Rady, že nepoužijí odstavec 1 pro některé nebo všechny trestné činy uvedené v daném odstavci. Toto prohlášení lze kdykoli stáhnout. Tato prohlášení nebo jejich stažení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 17
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d
d) se rozhodnutí o opatření dohledu, v případech uvedených v čl. 14 odst. 3 a, pokud vykonávající stát učinil prohlášení podle čl. 14 odst. 4, v případě uvedeném v čl. 14 odst. 1, týká jednání, které by podle právních předpisů vykonávajícího státu nebylo trestným činem; pokud se však rozhodnutí týká daňových, celních a měnových věcí, nesmí být jeho výkon odmítnut z toho důvodu, že právo vykonávajícího státu neukládá stejný druh daně ani neobsahují stejná daňová, celní a měnová ustanovení jako právo vydávajícího státu;
vypouští se
Pozměňovací návrh 18
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 1
1.  Pokud příslušný orgán vydávajícího státu vydal zatýkací rozkaz nebo jakékoli jiné vykonatelné soudní rozhodnutí se stejným účinkem, je daná osoba předána v souladu s rámcovým rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu.
1.  Pokud v případě porušení opatření dohledu příslušný orgán vydávajícího státu vydal zatýkací rozkaz, je daná osoba předána v souladu s rámcovým rozhodnutím o evropském zatýkacím rozkazu.
Pozměňovací návrh 19
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 3
3.  Každý členský stát může oznámit generálnímu sekretariátu Rady při provedení tohoto rámcového rozhodnutí nebo v pozdější fázi, že rovněž použije čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu při rozhodování o předání dotyčné osoby vydávajícímu státu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 20
Návrh rámcového rozhodnutí
Čl. 21 – odst. 4
4.  Generální sekretariát Rady zpřístupní informace obdržené podle předchozího odstavce všem členským státům a Komisi.
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. f – bod 2
2.  Zaškrtněte vhodnou rubriku nebo rubriky, pokud údajně spáchaný trestný čin nebo trestné činy uvedené v bodě 1 představují podle práva vydávajícího státu jeden nebo více následujících údajných trestných činů, za něž lze uložit ve vydávajícím státě trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s horní hranicí sazby nejméně tři roky:
vypouští se
– účast na zločinném spolčení,
– terorismus,
– obchod s lidmi,
– pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,
– nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,
– nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,
– korupce,
– podvody, včetně podvodů postihujících finanční zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze dne 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství1,
– legalizace výnosů z trestné činnosti,
– padělání peněz, včetně eura,
– počítačová trestná činnost,
– trestná činnost proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů nebo ohroženými druhy a odrůdami rostlin
– napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a nedovoleném pobytu,
– vražda, těžká újma na zdraví,
– nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,
– únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,
– rasismus a xenofobie,
– organizovaná nebo ozbrojená loupež,
– nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,
– podvodná jednání,
– vydírání a vymáhání peněz za ochranu,
– padělání a pirátství výrobků,
– padělání veřejných listin a obchodování s veřejnými listinami,
– padělání platebních prostředků,
– nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu,
– nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály,
– obchod s odcizenými vozidly,
– znásilnění,
– žhářství,
– trestné činy, jejichž stíhání je v pravomoci Mezinárodního trestního soudu,
– únos letadla nebo plavidla,
– sabotáž.
Pozměňovací návrh 22
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. f – bod 3
3.  Jestliže bod 2 zcela nepokrývá údajně spáchaný trestný čin nebo údajné trestné činy uvedené v bodě 1 nebo jestliže jsou rozhodnutí společně s osvědčením postoupeny do členského státu, který prohlásil, že ověří oboustrannou trestnost (čl. 14 odst. 4 rámcového rozhodnutí), uveďte úplný popis daného údajného trestného činu nebo údajných trestných činů:
vypouští se
Pozměňovací návrh 23
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. g – odst. 3 – pododstavec 1 – odrážka 3 a (nový)
povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši;
Pozměňovací návrh 24
Návrh rámcového rozhodnutí
Příloha 1 – osvědčení – písm. g – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 3
povinnost složit určitou finanční částku nebo poskytnout jiný druh záruky, což lze provést formou určitého počtu splátek nebo jednorázově v plné výši;
vypouští se

(1) Úř. věst. C 297 E ze dne 20.11.2008, s. 116.


Nové typy nákladů, na něž je možno obdržet příspěvek z ESF ***I
PDF 198kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF (KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))
P6_TA(2009)0200A6-0116/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0813),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 148 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0454/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A6-0116/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení ***
PDF 194kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))
P6_TA(2009)0201A6-0127/2009

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2008)0803 / 17575/2008),

-   s ohledem na žádost o souhlas, která byla předložena Radou v souladu s čl. 161 odst. 3 Smlouvy o ES (C6-0027/2009),

-   s ohledem na čl. 75 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0127/2009),

1.   souhlasí s návrhem nařízení Rady;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Vzdělávání dětí migrantů
PDF 229kWORD 68k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o vzdělávání dětí z rodin migrantů (2008/2328(INI)
P6_TA(2009)0202A6-0125/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 149 a 150 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 14 Listiny základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 3. července 2008 s názvem "Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU (KOM(2008)0423),

-   s ohledem na směrnici Rady 77/486/EHS ze dne 25. července 1977 o vzdělávání dětí migrujících pracovníků(1),

-   s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(2),

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000,

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. března 2008,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o integraci přistěhovalců v Evropě prostřednictvím školní docházky a vícejazyčné výuky(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o účinnosti a spravedlnosti v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2008 o vzdělávání dospělých: Na vzdělávání není nikdy pozdě(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. září 2008 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů(6),

-   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. února 2009 k zelené knize Komise – "Migrace a mobilita: úkoly a příležitosti vzdělávacích systémů EU",

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0125/2009),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání ve dnech 13.–14. března 2008 vyzvala členské státy, aby se zasadily o zlepšení úrovně dosahovaného vzdělání u žáků z rodin migrantů,

B.   vzhledem k tomu, že Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 je vhodným okamžikem k zahájení diskuze o úkolech a příležitostech vzdělávacích systémů EU,

C.   vzhledem k tomu, že za poslední desetiletí vzrostla migrace v rámci Unie, jakož i přistěhovalectví do Unie a že se tak v mnoha místech změnilo složení škol,

D.   vzhledem k tomu, že kulturní rozdíly často brání porozumění a dialogu mezi žáky navzájem a mezi žáky a učiteli,

E.   vzhledem k tomu, že existují jasné důkazy, že děti z rodin migrantů dosahují značně nižší úrovně vzdělání než jejich vrstevníci z nemigrujících rodin; a vzhledem k tomu, že velký počet dětí ve školách, kteří pocházejí z rodin migrantů, se nachází ve svízelném sociálně-ekonomickém postavení,

F.   vzhledem ke skutečnosti, že nadání dětí z rodin migrantů se často nemůže projevit a zůstává nevyužito, a to představuje sociální, kulturní a hospodářské znevýhodnění pro společnost jako celek,

G.   vzhledem k tomu, že jak je stanoveno v článku 14 Listiny základních práv, který rovněž vyžaduje soulad s vnitrostátními právními předpisy v oblasti vzdělávání, školní vzdělávání je pro děti do určitého věku základním právem, jakož i povinností, a to bez ohledu na jejich původ,

H.   vzhledem k tomu, že obsahová i organizační stránka vzdělávání a odborné přípravy spadá do vnitrostátních kompetencí a vzhledem k tomu, že právě na vnitrostátní nebo regionální úrovni je třeba vymezit a provádět jednotlivé strategie,

I.   vzhledem k tomu, že migrace může obohatit školy z kulturního i vzdělávacího hlediska, avšak při neexistenci vhodných doprovodných opatření může vést k vážným rozdílům,

J.   vzhledem k tomu, že členské státy musí reformovat své systémy vzdělávání a odborné přípravy; vzhledem k tomu, že musí spolupracovat společně s cílem vypracovat politické nástroje nezbytné pro zvládání důsledků migrace,

K.   vzhledem k tomu, že rostoucí rozmanitost žáků ve škole, která je výsledkem zvyšující se migrace, představuje výzvu pro učitelské profese, jimž se nedostává odborné přípravy ohledně vhodného zacházení s touto novou formou rozmanitosti ve třídě,

1.   vítá výše zmíněnou zelenou knihu Komise ze dne 3. července 2008;

2.   domnívá se, že je správné, že se Komise míní zabývat důsledky pro vzdělávací systémy členských států nejen v případě migrace v rámci Unie, ale také v případě přistěhovalectví do Unie;

3.   zdůrazňuje, že pracovníci v rámci Unie mohou být méně ochotni pracovat v cizině, pokud je zde nebezpečí, že jejich děti budou trpět, co se týče vzdělávání a že uspokojující vzdělávání dětí z rodin migrantů souvisí s volným pohybem pracovníků;

4.   domnívá se, že je třeba vyvinout větší úsilí na úrovni EU, protože všechny členské státy čelí v tomto směru podobným výzvám; připomíná, že procento dětí z rodin migrantů ve školách bude v budoucnosti pravděpodobně stoupat;

5.   připomíná, že zřízení integrovaných podpůrných center pro legální přistěhovalce má velký význam, protože tato centra umožňují přistěhovalcům účinně a s pomocí profesionálů překonávat všechny překážky související s integrací (tj. otázky týkající se práce, vzdělávání, zdraví atd.);

6.   vybízí k tomu, aby byl v členských státech vytvořen model partnerství mezi školami a komunitami umožňující dětem, jejichž rodiče pracují v zahraničí, účast na programech pomoci, podpory a poradenství ze strany komunity;

7.   zdůrazňuje, že děti a dospělí z rodin migrantů musí mít a chtít využít příležitost naučit se jazyk hostitelské země, pokud do ní mají být plně integrováni;

8.   vyzývá vlády členských států, aby zajistily vzdělávání pro děti legálních migrantů, včetně výuky úředních jazyků hostitelské země, a podporu jejich rodných jazyků a kultur;

9.   domnívá se, že je nezbytné, aby rodiče dětí – a zejména matky –, kteří jsou migranty, byli zapojeni do programů výuky úředních jazyků hostitelské země ve snaze zajistit, aby tyto děti nebyly oddělené od společnosti, a pomoci jim v integraci do škol;

10.   domnívá se, že zachovávání a podpora mnohojazyčnosti musí být součástí osnov každé školy; trvá na tom, že výuka jazyků by měla být podporována od předškolního věku s cílem podpořit zapojení migrujících osob; domnívá se ovšem, že prostor pro výuku v mateřském jazyce v rámci osnov a její organizace však musí být ponechány na uvážení členských států;

11.   vyzývá, aby byly vyřešeny problémy, kterým musí čelit děti doprovázející své rodiče při odchodu za zaměstnáním do jiného členského státu, při zápisu ve školách na úrovni odpovídající té, na které se výuky účastnily ve svém členském státě původu;

12.   zdůrazňuje význam přímého zapojení rodin a dalších členů místního společenství, neboť sociální integrace je odpovědností celé společnosti a nikoli jen škol; zdůrazňuje skutečnost, že orgány poskytující sociální poradenství pro přistěhovalce musí být podporovány, aby spolupracovaly a lépe informovaly o vzdělávání a odborné přípravě s ohledem na trh práce hostitelské země;

13.   uznává, že občanská společnost hraje významnou úlohu při podpoře migrantů a že může souběžně s oficiálním vzdělávacím systémem zásadně přispět v oblastech, jako je výuka jazyka hostitelské země;

14.   zdůrazňuje potřebu začlenit migrující osoby a sociální skupiny, jako jsou Romové, do společnosti; vyzdvihuje, že integrace musí být založena na zásadách rovných příležitostí, ve vzdělávání, zajišťujících rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání; odmítá jakákoli řešení – ať dočasného či trvalého charakteru – která jsou založena nebo vedou k segregaci a špatnému vzdělávání;

15.   zdůrazňuje význam rozvoje dovedností mezikulturní komunikace dětí z rodin migrantů a dětí z hostitelských zemí a domnívá se, že schopnost sdělovat svou kulturu a porozumět kultuře a hodnotám ostatních musí být ústředním prvkem klíčové schopnosti "kulturního povědomí a vyjádření";

16.   navrhuje, že by měla být prostřednictvím vyškolených pracovníků, kteří rovněž rozumí mateřskému jazyku migrantů, poskytnuta dodatečná finanční a správní podpora jazykovým kurzům pro legální migranty;

17.   trvá na tom, že je důležité, aby se děti z rodin migrantů učily svůj mateřský jazyk a jazyk státu, v němž žijí, a aby si již od předškolního věku osvojily čtení a psaní;

18.   uznává, že je důležité zavést do školních osnov hodiny výuky pro migranty v jejich rodném jazyce, aby bylo zajištěno zachování jejich kulturního dědictví;

19.   zdůrazňuje význam sportu při vzdělávání a odborné přípravě a jeho významnou roli pro integraci a sociální začlenění dětí ze znevýhodněného prostředí; doporučuje, aby sociální politika členských států brala plně v úvahu významnou úlohu, kterou má sport pro integraci migrantů;

20.   zdůrazňuje nutnost zapojit mladé migranty do široké škály mimoškolních aktivit, neboť je to vynikající prostředek sociálního začlenění;

21.   zdůrazňuje, že čím dříve a úspěšněji se děti a mladí lidé z rodin migrantů začlení ve škole, tím lepších výsledků dosáhnou ve škole, při dalším vzdělávání a na pracovním trhu; je pevně přesvědčen, že včasné předškolní vzdělávání výrazně tyto vyhlídky zlepšuje, a proto vyzývá členské státy, aby posílily účast migrantů na předškolním vzdělávání;

22.   doporučuje, aby členské státy zabránily vytváření škol typu ghett nebo zvláštních tříd pro děti z rodin migrantů a aby podporovaly politiku vzdělávání přístupného pro všechny, při které jsou děti rozdělovány do tříd na základě úrovně vzdělání a individuálních potřeb.

23.   domnívá se, že by ve školách, do kterých chodí děti z rodin migrantů, měly školní osnovy věnovat mnohem větší pozornost jejich potřebám, a že by učitelé měli projít odbornou přípravou v oblasti mezikulturních dovedností s cílem umožnit jim co nejúčinnější zacházení s rozmanitostí ve školách;

24.   zdůrazňuje, že vzdělávání dospělých určené migrantům může podpořit integraci jak dospělých migrantů, tak jejich dětí, a zdůrazňuje proto potřebu výrazného rozvoje celoživotního učení pro migranty-rodiče;

25.   vyjadřuje obavu nad vysokou mírou předčasného ukončení povinné školní docházky dětí z rodin migrantů a domnívá se, že by mělo být vynaloženo úsilí pro zajištění jejího dokončení těmito dětmi;

26.   zdůrazňuje, že vysoce kvalitní vzdělávací systém musí být otevřený pro každého;

27.   je přesvědčen, že opatření na zlepšení vzdělávání dětí migrantů jsou přínosem pro celou společnost;

28.   domnívá se, že vzdělávání učitelů by mělo být interdisciplinární a mělo by učitele připravit na rozmanitost a na multikulturní a mnohojazyčné vzdělávací přístupy;

29.   upřednostňuje systémy mobility, které by zaměstnávaly učitele ze zemí původu, aby tak usnadnily dětem z rodin migrantů kontakt s kulturou a civilizací jejich země původu;

30.   zdůrazňuje, že by kvalita vzdělávání učitelů měla být zaměřena podle učitelského poslání;

31.   zdůrazňuje v této specifické souvislosti význam mobility učitelů jako nedílné součásti programů vzdělávání učitelů; domnívá se, že učitelé by měli mít možnost strávit jeden či dva semestry na hostitelských univerzitách v zahraničí;

32.   domnívá se, že školy potřebují učitele z řad přistěhovalců, neboť tito učitelé nabízí svým kolegům důležitou zkušenost, představují úspěch sociálního začlenění a mohly by být vzorem pro děti v tíživé situaci;

33.   zdůrazňuje význam speciálního vzdělávání učitelů, jež se výslovně zaměřuje na speciální situaci dětí z rodin migrantů, nezbytnost jejich úspěšného začlenění do běžných vzdělávacích systémů a potřebu zlepšit úroveň vzdělání;

34.   zdůrazňuje potřebu existence poradenských služeb pro pomoc dětem a mladým lidem z rodin migrantů vyrovnat se s kulturním šokem a přizpůsobit se hostitelské společnosti;

35.   navrhuje, aby jednotlivé členské státy vypracovaly vzdělávací programy zaměřené na zlepšení povědomí o otázkách lidských práv, s důrazem na rovnost, začlenění a osobní svobodu, ve snaze zabránit xenofobii a segregaci, jež se mohou jevit jako nevyhnutelné v situacích týkajících se migrantů a které se mohou znepokojivě rychle šířit;

36.   trvá na tom, aby bylo se všemi migranty a osobami, které nejsou migranty, zacházeno stejně; domnívá se, že školy a jednotliví učitele by na rozmanitost měli pohlížet jako na normální situaci, jednat s každým jednotlivcem s úctou a poskytovat migrantům podporu, kterou potřebují;

37.   oceňuje příspěvek neformálního vzdělávání tím, že mladým migrantům poskytuje cenné dovednosti, které doplňují dovednosti získané ve školách, a vyzývá školy, aby intenzivněji spolupracovaly s poskytovateli neformálního vzdělávání, jako jsou mládežnické organizace;

38.   znovu opakuje, že diskriminace na základě rasového a etnického původu v oblasti vzdělávání je zakázána směrnicí 2000/43/ES, a vyzývá, aby byla diskriminace z jakéhokoli důvodu včetně národnosti a pobytového statusu postavena v oblasti vzdělávání mimo zákon;

39.   uznává, že současná ustanovení směrnice 77/486/EHS neodpovídají nové sociální realitě Unie; důrazně podporuje konzultační proces zahájený Komisí;

40.   zdůrazňuje, že by měla být podporována rozmanitost ve školách a že by měla být věnována zvláštní pozornost a podpora nejzranitelnějším skupinám migrantů, včetně dívek;

41.   domnívá se, že směrnice 77/486/EHS musí být pozměněna a měla by zahrnovat vzdělávání dětí, které jsou státními příslušníky nečlenských států, nebo dětí rodičů, kteří nejsou státními příslušníky členských států;

42.   zdůrazňuje význam stávajících právních předpisů EU, jež zaručují práva na vzdělání pro studenty ze třetích zemí, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(7) a směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty(8); vyzývá Komisi, aby průběžně monitorovala veškerá opatření přijatá členskými státy, která mají sklon omezovat nebo rušit získaná práva;

43.   žádá, aby školy s vysokým podílem dětí z přistěhovaleckých rodin měly k dispozici nezbytný personál a vybavení, aby tak byly schopné reagovat na výzvu, kterou je různorodost tříd a byla jim umožněna kvalitní výuka; žádá, aby Komise a Rada v rámci otevřené metody koordinace zahájily dialog mezi členskými státy s cílem vyměnit si osvědčené postupy a vypracovat společný program, který se bude zabývat nedostatky v oblasti vzdělávání přistěhovalců;

44.   vyzývá Komisi, aby pravidelně podávala zprávu o pokroku učiněném v oblasti zapojení dětí z rodin migrantů do školních systémů členských států;

45.   domnívá se, že velkým městům musí být poskytnuta svoboda koordinovat politiku určenou na podporu integrace dětí z rodin migrantů s politikami a strategiemi v oblasti bydlení, péče (o děti), pracovního trhu, zdraví a sociálních podmínek, což jsou oblasti, u kterých byl prokázán dopad na akademické výsledky dětí z rodin migrantů a na jejich úspěšnou integraci do společnosti, a tato města musí tuto svobodu využít;

46.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 199, 6.8.1977, s. 32.
(2) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(3) Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 121.
(4) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 300.
(5) Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 46.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2008)0422.
(7) Úř.věst. L 158, 30.4.2004, s. 77
(8) Úř.věst. L 16, 23.1.2004, s. 44.


Práva občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
PDF 335kWORD 106k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (2008/2184(INI))
P6_TA(2009)0203A6-0186/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 18 Smlouvy o ES a na článek 45 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen "Listina základních práv"),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES(2), v němž byla Komise vyzvána, aby bezodkladně předložila podrobné hodnocení uplatňování této směrnice členskými státy a toho, zda ji členské státy řádně provedly, spolu s nezbytnými návrhy, a v němž byl dále pověřen příslušný výbor Parlamentu k vypracování hodnocení problémů s prováděním této směrnice s tím, že zdůrazní osvědčené postupy a opatření, která by mohla vést k diskriminaci občanů Unie a řešit otázky spojené se svobodou pohybu,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. prosince 2003 o přijetí opatření týkajících se repatriace tělesných ostatků(3),

-   s ohledem na pracovní dokument Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu ze dne 13. června 2008(4), dotazník zaslaný národním parlamentům členských států a na obdrženou zpětnou vazbu,

-   s ohledem na zprávu o návštěvě delegace Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci v zadržovacích střediscích pro žadatele o azyl a imigranty v Belgii(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o uplatňování směrnice 2003/9/ES, kterou se stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl, v EU: návštěvy výboru LIBE v letech 2005 až 2008(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2008 o soupisu romské komunity v Itálii na základě etnického původu(7), stanovisko své právní služby ke slučitelnosti přitěžujících okolností pro občany EU, kteří pobývají bez řádného povolení na území jiného členského státu, a na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu o návštěvě delegace v Itálii,

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. února 2008 nazvanou "Pátá zpráva o občanství Unie (1. května 2004–30. června 2007)" (KOM(2008)0085),

-   s ohledem na 25. výroční zprávu Komise ze dne 18. listopadu 2008 o kontrole uplatňování práva Společenství (2007) (KOM(2008)0777),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2009 o problémech a perspektivách spojených s evropským občanstvím(8),

-   s ohledem na zprávu Agentury Evropské unie pro základní práva nazvanou "Homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace v členských státech",

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 10. prosince 2008 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (KOM(2008)0840) (dále jen "zpráva Komise"),

-   s ohledem na závěry, k nimž dospěla Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci na svém zasedání konaném dne 27. listopadu 2008, nazvané "Volný pohyb osob: zneužívání a nesprávné použití v souvislosti s právem na volný pohyb osob",

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se občanství Unie a volného pohybu osob, jako byla rozhodnutí ve věcech Metock (C-127/08), Jipa (C-33/07) a Huber (C-524/06),

-   s ohledem na návrh prozatímní zprávy nazvané "Srovnávací studie k uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států", kterou na žádost Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu předložilo Evropské středisko pro občanskou akci (ECAS),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0186/2009),

A.   vzhledem k tomu, že podle výše uvedené Páté zprávy o občanství Unie uplatňovalo ke dni 1. ledna 2006 přibližně 8,2 milionů občanů Unie své právo pobývat na území jiného členského státu, a vzhledem k tomu, že v rámci Unie cestují každý rok miliony jejích občanů,

B.   vzhledem k tomu, že volný pohyb osob je neodmyslitelnou součástí konceptu lidských práv a občanství Unie a patří mezi základní práva a svobody, jež jsou občanům Unie přiznány na základě Smluv,

C.   vzhledem k tomu, že směrnice 2004/38/ES uplatňuje zásady zakotvené ve Smlouvách, neboť stanoví, že občané Unie a jejich rodinní příslušníci mají právo se svobodně pohybovat po celém území Unie bez ohledu na to, odkud pocházejí,

D.   vzhledem k tomu, že členské státy měly provést směrnici 2004/38/ES do 30. dubna 2006, a vzhledem k tomu, že Komise měla předložit svou zprávu o uplatňování této směrnice do 30. dubna 2008,

E.   vzhledem k tomu, že po téměř pěti letech, jež uplynuly od přijetí směrnice 2004/38/ES, jsou informace o jejím provedení a praktickém uplatňování konečně k dispozici, i když s určitým zpožděním oproti lhůtám stanoveným ve směrnici,

F.   vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil své znepokojení nad způsobem, jakým některé členské státy uplatňují volný pohyb osob,

G.   vzhledem k tomu, že se mezi Komisí, Parlamentem a některými členskými státy nedávno začal vést konstruktivní dialog,

H.   vzhledem k tomu, že tento dialog umožnil provést ve vnitrostátních právních předpisech určité změny, a uvést je tak do souladu s právními předpisy ES,

I.   vzhledem k tomu, že podle zprávy Komise je celkový stav provádění směrnice 2004/38/ES neuspokojivý, neboť ani jeden členský stát neprovedl směrnici účinně a správně v její úplnosti a navíc ani jeden článek směrnice nebyl proveden účinně a správně všemi členskými státy,

J.   vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě odhalila mimo jiné dva hlavní způsoby trvalého porušování základních práv občanů Unie, jež se týkaly zejména práva vstupu a pobytu rodinných příslušníků ze třetích zemí a požadavku, aby občané Unie předkládali spolu s žádostmi o pobyt další doklady, jako například pracovní povolení a doklad o vhodném ubytování, jež nebyly ve směrnici 2004/38/ES stanoveny,

K.   vzhledem k tomu, že Komise obdržela již více než 1 800 individuálních stížností, 40 otázek z Parlamentu a 33 petic a kvůli tomu zaregistrovala již 115 stížností a zahájila 5 řízení pro nesplnění povinnosti z důvodu nesprávného uplatňování směrnice 2004/38/ES,

L.   vzhledem k tomu, že Komise ve své zprávě zastává názor, že v této fázi není třeba směrnici 2004/38/ES měnit, avšak že je nutné učinit veškerá opatření, jejichž cílem bude její správné provedení a mezi něž patří vytvoření skupiny odborníků, shromáždění údajů a osvědčených postupů na základě dotazníku a v roce 2009 vydání pokynů k řešení problematických otázek s cílem zajistit úplné a správně uplatňování směrnice,

M.   vzhledem k tomu, že na dotazník Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu reagovala řada národních parlamentů(9) a v některých členských státech dokonce obě parlamentní komory(10),

N.   vzhledem k tomu, že zástupci národních parlamentů měli příležitost upřesnit svá stanoviska na schůzi smíšeného výboru, jež se zabývala pokrokem dosaženým v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a jež se konala dne 19. a 20. ledna 2009,

O.   vzhledem k tomu, že právní služba Evropského parlamentu, s níž Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci na toto téma konzultoval, dospěla k závěru, že příslušná ustanovení právních předpisů Společenství jsou v rozporu s vnitrostátní právní úpravou, která obecně považuje za přitěžující okolnost při spáchání trestného činu pouhou skutečnost, že dotyčná osoba je občanem členského státu neoprávněně pobývajícím na území jiného členského státu,

P.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se volného pohybu osob, a to zejména rozhodnutí ve věcech Metock, Jipa a Huber, potvrdila následující zásady:

   - na státního příslušníka třetí země v případě, že se jedná o manžela nebo manželku občana Unie, který tohoto občana doprovází nebo následuje, se vztahují ustanovení této směrnice bez ohledu na datum a místo uzavření jejich manželství a aniž by byl třeba dřívější zákonný pobyt(11),
   - ačkoliv článek 18 Smlouvy o ES a článek 27 směrnice 2004/38/ES nebrání vnitrostátní právní úpravě umožňující omezit právo občana členského státu odebrat se na území jiného členského státu, zejména z důvodu, že z něho byl již dříve navrácen, jelikož se tam nacházel v situaci "nezákonného pobytu", pokud osobní chování tohoto státního příslušníka představuje skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti a pokud je zamýšlené omezující opatření způsobilé zaručit uskutečnění cíle, který sleduje, a nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné, vnitrostátnímu soudu přísluší přezkoumat, zda ve věci, která mu byla předložena, tomu tak je(12),
   - čl. 12 odst. 1 Smlouvy o ES je třeba vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát zavedl s cílem bojovat proti trestné činnosti systém zpracování osobních údajů, který se týká výlučně občanů Unie, kteří nejsou státními příslušníky tohoto členského státu(13),

Q.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedené zprávě o návštěvě v zadržovacích střediscích pro žadatele o azyl a imigranty v Belgii je uvedeno, že "zadržování občanů Společenství v záchytných střediscích pro příslušníky třetích zemí v situaci nelegálního pobytu je šokující a nepřiměřené, zejména pokud k němu dochází pouze na základě porušení správních předpisů", a že "údaje poskytnuté belgickými orgány jsou v této souvislosti znepokojivé",

R.   vzhledem k tomu, že Rada ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci ve svých výše zmíněných závěrech ze zasedání konaného dne 27. listopadu 2008 požádala Komisi, aby na začátku roku 2009 předložila výkladové prohlášení obsahující pokyny k uplatňování směrnice 2004/38/ES a aby zvážila veškerá další vhodná opatření, jež bude nezbytné přijmout,

S.   vzhledem k tomu, že z informací, jež byly získány zejména na základě odpovědí národních parlamentů na dotazník vytvořený Parlamentem a jež nejsou bohužel úplné a netýkají se všech členských států, a také ze zprávy Komise vyplývá, že problematickými se ukázaly tyto hlavní oblasti:

   - restriktivní výklad pojmů "rodinný příslušník" (článek 2), "všichni ostatní rodinní příslušníci" a "partner" (článek 3) ze strany členských států, zejména pokud jde o partnery stejného pohlaví, a jejich práva na volný pohyb podle směrnice 2004/38/ES(14),
   - vstup a pobyt rodinných příslušníků pocházejících ze třetích zemí zatěžují neoprávněné administrativní požadavky(15),
   - způsob, jakým členské státy vykládají pojem "dostatečné prostředky" podle čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice 2004/38/ES, je často nejednoznačný, neboť většina členských států požaduje prokázání dostatečných prostředků; pojem "nepřiměřená zátěž pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu" a skutečnost, zda a v jakých případech se přijímá rozhodnutí o vyhoštění občana Unie, který se stal nepřiměřenou zátěží (článek 14, bod odůvodnění 10), zůstávají v mnoha členských státech rovněž nejasné(16),
   - způsob výkladu výrazu "závažné/naléhavé důvody týkající se veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti" a toho, v jakých případech a z jakých důvodů může odůvodnit vyhoštění (články 27 a 28), se v jednotlivých členských státech liší, není jednoznačný a mohl by vést k zneužívání (znevýhodňování občanů určitého členského státu) nebo směrnici 2004/38/ES zcela neodpovídá (např. mechanismy automatického vyhoštění)(17),
   - orgány hostitelských členských států po občanech Unie často neodůvodněně požadují předložení dalších dokladů, které nejsou ve směrnici 2004/38/ES stanoveny(18),
   - právní předpisy a praxe v souvislosti se zneužíváním práv a účelovými sňatky,

T.   vzhledem k tomu, že v některých členských státech existují v oblasti dokladů totožnosti významné rozdíly mezi občany příslušného státu a občany Unie z jiného členského státu, pro které je složité doložit fakt, že jsou občany Unie s trvalým pobytem v daném státě, což vážně ztěžuje výkon jejich práv v praxi a jejich integraci do společenského a obchodního života,

U.   vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit nekvalitní způsob, jakým členské státy provedly směrnici 2004/38/ES, jíž se provádí článek 18 Smlouvy o ES, a vzhledem k tomu, že v důsledku této situace dochází ne-li k oslabení účinnosti a nezbytnosti směrnice samotné, pak přinejmenším k tomu, že se neuplatňuje jedno z klíčových práv, na nichž je EU postavena a jež jsou občanům Unie přiznána na základě Smluv,

V.  V vzhledem k tomu, že podle sdělení Komise ze dne 18. listopadu 2008 o dopadu volného pohybu pracovníků v kontextu rozšíření EU (KOM(2008)0765) během první fáze (1. ledna 2007 – 31. prosince 2008) přechodných ustanovení, mají mobilní pracovníci ze zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 a v roce 2007, pozitivní vliv na ekonomiky členských států,

W.   vzhledem k tomu, že čtyři členské státy EU-15 neotevřely své pracovní trhy pro pracovníky ze členských států EU-8,

X.   vzhledem k tomu, že jedenáct členských států informovalo Komisi o svém rozhodnutí uplatňovat i nadále s platností od 1. ledna 2009 na svých trzích práce omezení, pokud jde o státní příslušníky Rumunska a Bulharska,

Uplatňování směrnice 2004/38/ES

1.   vyzývá členské státy, aby dodržovaly ducha i literu článku 18 Smlouvy o ES a článku 45 Listiny základních práv přiznávajících občanům Unie základní právo volného pohybu osob, a to tím, že v úplnosti a co nejrychleji provedou směrnici 2004/38/ES a přistoupí bezodkladně k revizi a změně právních předpisů a správních postupů, které jsou v rozporu s právem EU, zejména na základě zprávy Komise a judikatury ESD; poukazuje na to, že určitá ustanovení právních předpisů většiny členských států jsou v rozporu s literou i duchem této směrnice, a tím podrývají jak právo na svobodný pohyb, tak občanství Unie, a dále konstatuje, že administrativní postupy členských států velmi často představují závažné překážky pro občany při výkonu jejich práv;

2.   vyzývá členské státy, aby v plném rozsahu respektovaly práva přiznaná na základě článků 2 a 3 směrnice 2004/38/ES nejen manželům a manželkám opačného pohlaví, ale také registrovaným partnerům, členům domácností a partnerům, včetně párů stejného pohlaví uznaných členským státem, bez ohledu na národnost a aniž je tím dotčeno jejich neuznání v občanském právu jiného členského státu, a to na základě zásad vzájemného uznávání, rovnosti, nediskriminace, důstojnosti a soukromého a rodinného života; vyzývá členské státy, aby měly na paměti, že směrnice ukládá povinnost uznat volný pohyb osob všech občanů Unie (včetně partnerů stejného pohlaví), aniž by ukládala povinnost uznat manželství osob stejného pohlaví; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby vydala přesné pokyny, jež budou vycházet z analýzy a závěrů obsažených ve zprávě Agentury pro základní práva, a aby tyto otázky sledovala;

3.   vyzývá Komisi, aby předložila vhodné návrhy v rámci stockholmského programu s cílem zaručit volný pohyb bez diskriminace z důvodů uvedených v článku 13 Smlouvy o ES a aby přitom vycházela z analýzy a závěrů obsažených ve zprávě Agentury pro základní práva;

4.   vyzývá členské státy, aby při uplatňování práva na volný pohyb a pobyt osob nezatěžovaly občany Unie a jejich rodinné příslušníky včetně rodinných příslušníků ze třetích zemí, neopodstatněnými administrativními požadavky, které směrnice 2004/38/ES vysloveně nestanoví, neboť tyto požadavky jsou v rozporu s právními předpisy ES a jsou neopodstatněnou překážkou při uplatňování jedné ze svobod, která je přiznána přímo Smlouvou o ES a která není podmíněna nutností splnit administrativní postupy; upozorňuje členské státy na jejich povinnost usnadňovat administrativní postupy spojené s uplatňováním práva na volný pohyb osob a vyzývá členské státy, aby sledovaly všechna administrativní a soudní rozhodnutí učiněná na základě čl. 3 odst. 2 této směrnice a aby o nich podávaly zprávy; připomíná členským státům jejich povinnost usnadnit vstup rodinným příslušníkům občanů Unie pocházejícím z třetích zemí, a umožnit jim tak vést normální rodinný život v hostitelském členském státě;

5.   vyzývá členské státy, aby pro doklady totožnosti svých občanů i občanů Unie z jiných členských států v případě, že takové dokumenty používají, zavedly stejný formát bez ohledu na rozdíly, které musí být v těchto dokumentech uvedeny(19);

6.   vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila, zda právní předpisy a postupy uplatňované členskými státy neporušují práva, jež občanům Unie přiznává Smlouva o ES a tato směrnice, a zda pro občany Unie a jejich rodiny nepředstavují nepřiměřenou zátěž, která by nepřímo omezovala jejich svobodu volného pohybu, zejména pokud jde o "dostatečné prostředky" a "nepřiměřenou zátěž pro systém sociální pomoci hostitelského státu", "(závažné/naléhavé) důvody veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti", a také zda jsou řádně zavedeny a zda fungují hmotné a procesní záruky, ochrana před vyhoštěním a opravné soudní prostředky; připomíná, že jakékoli omezení základního práva na volný pohyb osob je nutné přesně vykládat;

7.   upozorňuje na to, že se zdá, že státní příslušníci některých členských států a příslušníci určitých etnických komunit jsou v některých členských státech znevýhodňováni, a zdůrazňuje, že tyto členské státy musí uplatňovat směrnici 2004/38/ES způsobem, který nerozlišuje mezi občany Unie a jejich rodinnými příslušníky, a to ze žádných důvodů uvedených v článku 21 Listiny základních práv; vyzývá Komisi, Radu a všechny členské státy, aby zajistily, že zejména diskriminace na základě národnosti, rasového nebo etnického původu nebude existovat v praxi ani v právních předpisech, a aby situaci v této oblasti monitorovaly;

8.   upozorňuje na to, že opatření přijatá z důvodů veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti by měla být v souladu se zásadou proporcionality a že by měla být založena výlučně na osobním chování dotyčné osoby; osobní chování dotyčné osoby musí představovat skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení některého ze základních zájmů společnosti; vyzývá v tomto ohledu členské státy, aby systematicky sledovaly všechna vnitrostátní upozornění na zamítnutí vstupu vydaná pro občany Unie a jejich rodinné příslušníky(20); připomíná, že výjimky z důvodu veřejného pořádku nesmí být použity k hospodářským účelům ani k obecným cílům prevence;

9.   konstatuje, že ne všechny členské státy provedly článek 35 směrnice 2004/38/ES, který jim umožňuje přijmout nezbytná opatření, na jejichž základě mohou odmítnout přiznat, ukončit nebo zrušit práva na volný pohyb osob v případě zneužití práv či podvodu, jako je účelový sňatek, pokud jsou tato opatření přiměřená a nediskriminační a pokud jsou dodržovány procesní záruky, a upozorňuje na možnosti, které tento článek nabízí;

10.   vyzývá Komisi, aby monitorovala, jak se v praxi dodržuje článek 24 směrnice 2004/38/ES zabývající se rovným zacházením a zákazem diskriminace na základě státní příslušnosti ve spojitosti s body odůvodnění 20 a 31 této směrnice a článkem 21 Listiny základních práv, jež přiznávají občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se přistěhují do jiného členského státu, právo na stejné zacházení jako s příslušníky daného členského státu ve všech záležitostech spadajících do působnosti Smlouvy o ES, a vyzývá členské státy, aby učinily opatření nezbytná k tomu, aby byly co nejdříve odstraněny nedostatky a aby se bezodkladně zamezilo porušování právních předpisů ES;

11.   vyzývá ke zrušení nebo k revizi přechodných opatření, která ještě stále umožňují omezení volného pohybu pracovníků, státních příslušníků členských států, které přistoupily k EU dne 1. května 2004 a 1. ledna 2007, neboť to představuje výraznou a škodlivou diskriminaci mezi občany Unie; vyzývá k tomu, aby preferenční doložka měla platnost pro všechny občany Unie a mělo by se dovršit vytvoření jednotného trhu;

12.   vyzývá Komisi a členské státy, aby při provádění směrnice 2004/38/ES zvážily potenciální diskriminační účinky předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a přístupu ke službám obecného zájmu, jež by mohly vytvářet překážky ve volném pohybu osob;

13.   vyzývá Radu, aby vytvořila strategii pro zajištění volného pohybu občanů a pracovníků Unie a jejich přístupu na pracovní trh v hostitelských členských státech a aby zveřejňovala, jakých úspěchů a pozitivních účinků pro hostitelské členské státy a pro EU bylo v souvislosti s volným pohybem občanů a pracovníků dosaženo; dále vyzývá Komisi, aby zahájila práci na studii týkající se současného a budoucího nedostatku pracovních sil v EU a přínosu, jenž mohou mít k udržení hospodářského růstu pracovníci ze všech členských států, pokud budou mít plný přístup na pracovní trh EU;

14.   vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu se směrnicí 2004/38/ES přezkoumaly omezení, zákazy a stávající časové lhůty stanovené v článku 39 této směrnice, které se týkají uplatňování práva na volný pohyb osob, a aby analyzovaly dopad odstranění stávající diskriminace mezi občany Unie, pokud jde o jejich plné uplatňování práva na volný pohyb a práv spojených s občanstvím Unie přiznávaných Smlouvou;

Metody zaručující provedení

15.   konstatuje, že nedostatky v provedení směrnice 2004/38/ES prokazují, že Komise zatím nedokázala zajistit jednotné a včasné dodržování této směrnice členskými státy a není schopna reagovat na velké množství stížností občanů týkajících se jejího uplatňování;

16.   souhlasí s přístupem navrženým Komisí, který se zakládá na nepřetržitém a komplexním monitorování provádění směrnice 2004/38/ES, na poskytování pomoci členským státům při zajišťování úplného a správného uplatňování této směrnice prostřednictvím vydání pokynů v první půli roku 2009 a na zahájení řízení proti členským státům v případě, že jejich vnitrostátní právní předpisy nebo praxe jsou v rozporu s touto směrnicí; žádá Komisi, aby vypracovala promyšlený, účinný a transparentní postup, jak vymáhat dodržování této směrnice, a zaručit tak uplatňování práva na svobodu pohybu, a aby příslušný návrh předložila Parlamentu; soudí, že vážnou překážkou, která Komisi znemožňuje důvěryhodně sledovat uplatňování směrnice ve všech členských státech, a narušuje tak jednotnost práva v oblasti natolik významné pro unijní občany, je nedostatek lidských a finančních zdrojů přidělených v rámci Komise na provádění a uplatňování této směrnice;

17.   vyzývá členské státy, aby zahájily postupy pro provedení těchto pokynů do konce roku 2009 a přizpůsobily své vnitrostátní právní předpisy a postupy, a vyzývá je, aby tyto pokyny poskytly veškerým příslušným orgánům a sledovaly jejich uplatňování;

18.   vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny, které budou obsahovat společná kritéria týkající se minimální částky považované za "dostatečné prostředky", a aby ozřejmila, na jaké bázi by měly členské státy zohlednit "osobní poměry dotyčné osoby" podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2004/38/ES;

19.   vyzývá Komisi, aby ve svých pokynech vytvořila mechanismus pro jednotnou interpretaci normativních kategorií "veřejná politika", "veřejná bezpečnost" a "veřejné zdraví" a aby objasnila, jak přihlédnutí k faktorům, jako je doba pobytu, věk, zdravotní stav, rodinná a hospodářská situace, sociální a kulturní integrace a spojení se zemí původu, ovlivňuje rozhodnutí o vyhoštění podle čl. 28 odst. 1 směrnice 2004/38/ES;

20.   připouští omezení týkající se repatriace tělesných ostatků občanů Unie a vyzývá Komisi, aby předložila kodex chování, který by členské státy mohly dodržovat, aby bylo zřejmé, že se jedná o důsledek volného pohybu občanů;

21.   vyzývá Komisi, aby navýšila prostředky a vytvořila zvláštní rozpočtovou položku pro podporu vnitrostátních a místních projektů, které mají za cíl integraci občanů Unie a jejich rodinných příslušníků vymezených články 2 a 3 směrnice 2004/38/ES, kteří mají bydliště v jiném členském státě;

22.   žádá Komisi, aby stanovila lhůtu pro provedení těchto pokynů, po jejímž uplynutí by mohla být zahájena řízení pro porušení povinností, a žádá, aby byl do tohoto procesu plně zapojen a pravidelně informován o jeho vývoji;

23.   vyzývá Komisi, aby pokud jde o volný pohyb osob, stanovila systém vzájemného hodnocení, jež by vykonávaly skupiny odborníků jmenovaných členskými státy a Parlamentem za asistence Komise a generálního sekretariátu Rady formou návštěv přímo na místě a bez zásahů do pravomocí Komise, které jsou jí svěřeny na základě Smluv;

24.   vyzývá Komisi, aby od členských států vyžadovala pravidelné podávání zpráv obsahujících statistické údaje týkající se svobody pohybu, např. údaje o počtu případů, kdy došlo k odepření práva na vstup a pobyt, a případů vyhoštění, včetně zdůvodnění;

25.   vyzývá členské státy, aby pomáhaly svým státním příslušníkům, kteří mají bydliště v jiných členských státech, tím, že jim na svých konzulárních úřadech a v sídlech diplomatických misí budou poskytovat všechny potřebné informace týkající se volného pohybu;

26.   vyzývá Komisi, aby ověřila, zda v členských státech existují systémy zpracování osobních údajů specifických pro občany Unie, kteří nejsou státními příslušníky daného členského státu, a zda obsahují pouze údaje nezbytné pro uplatňování směrnice 2004/38/ES a vnitrostátních prováděcích právních předpisů; vyzývá Komisi také k tomu, aby ověřila, zda v členských státech existují podobné systémy pro boj s kriminalitou, a vyzývá ty členské státy, které tyto systémy mají, aby je revidovaly v souladu s rozhodnutím ve věci Huber;

27.   vyzývá členské státy, jejichž právní předpisy nejsou v souladu s rozhodnutím ve věci Metock, aby je okamžitě přezkoumaly, a vybízí Komisi, aby proti nim zahájila řízení, pokud tak neučiní;

28.   vítá záměr Komise zlepšit informovanost občanů Unie o jejich právech vyplývajících ze směrnice 2004/38/ES a rozšířit s maximálním využitím internetu zjednodušenou příručku pro občany Unie; připomíná členským státům, že na základě článku 34 této směrnice mají povinnost informovat občany o jejich právech v oblasti volného pohybu; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby zřídily kanceláře, které budou podávat informace o volném pohybu osob a nabízet v této oblasti pomoc;

o
o   o

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(2) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 428.
(3) Úř. věst. C 89 E, 14.4.2004, s. 162.
(4) PE407.933v01-00.
(5) PE404.465v02-00.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2009)0047.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0361.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2009)0204.
(9) Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Řecko, Španělsko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko.
(10) Belgie, Česká republika a Rumunsko.
(11) Věc Metock.
(12) Věc Jipa.
(13) Věc Huber.
(14) CY, IT, PL a SK neuznávají manželství osob stejného pohlaví za důvod k přiznání práva na volný pohyb osob, PL a SK neuznávají registrované partnerství, i když bylo uzavřeno v jiném členském státě; tyto informace, které poskytla Komise, Agentura EU pro základní práva a nevládní organizace, dále svědčí o právní nejistotě panující v těchto otázkách.
(15) V několika stížnostech a peticích adresovaných orgánům EU se upozorňuje na skutečnost, že se některé členské státy zdráhají přiznat rodinným příslušníkům ze třetích zemí jejich práva v plném rozsahu; jedná se například o Spojené království, Litvu a Polsko, jejichž právní předpisy brání rodinným příslušníkům ze třetích zemí vstoupit na jejich území bez víza. Právní a administrativní překážky, kterým čelí rodinní příslušníci se státní příslušností třetích zemí, jsou velice problematické; Právní předpisy Spojeného království nedovolují rodinným příslušníkům, kteří nejsou státními příslušníky některého z členských států EU, ale jsou držiteli pobytové karty vydané jiným státem, aby vstoupili do země bez víza, a administrativní postupy ve Spojeném království, zejména dlouhé čekací doby a povinnost předkládat rozsáhlou dokumentaci při vyřizování žádostí o pobytové karty pro rodinné příslušníky, kteří jsou občany třetích zemí, rovněž představují závažné překážky výkonu práva na volný pohyb. V Estonsku čelí státní příslušníci třetích zemí určitým obtížím, pokud chtějí vstoupit do země s pobytovou kartou vydanou jiným členským státem, a po rodinných příslušnících třetích zemí, kteří žádají o víza, je také často vyžadováno uhrazení poplatku za vystavení víza. V Itálii je státní příslušník třetí země žádající o sjednocení rodiny povinen prokázat, že své ekonomické prostředky nabyl zákonným způsobem, přičemž výše těchto prostředků nesmí být nižší než roční výše dávek sociální podpory.
(16) Například pokud jde o italské právní předpisy, podle nichž musí občané EU prokázat, že mají k dispozici dostatečné prostředky.
(17) Např. článek 235 italského trestního zákoníku umožňuje vyhostit příslušníky jiných zemí, kteří byli odsouzeni ke dvěma nebo více letům odnětí svobody.
(18) V některých případech (Řecko) smějí příslušné orgány na základě vnitrostátního práva požadovat po občanech EU žádajících o registraci výpis z trestního rejstříku, v jiných členských státech (např. ve Španělsku a Belgii) se zase pro příslušníky jiných členských států vydávají zvláštní průkazy totožnosti a pobytové karty. V některých dalších členských státech (ES) se k potvrzení o registraci přiděluje občanům EU cizinecké identifikační číslo, které je nezbytné pro účely zaměstnání nebo registrace v systému sociálního zabezpečení. V Itálii jsou občané EU povinni prokazovat "legální původ" svých prostředků.
(19) Administrativní postupy, které nejsou v souladu s právními předpisy ES, mají značné negativní důsledky pro občanská práva. V členských státech jsou například vydávány různé osobní průkazy a pobytové karty, což způsobuje nejasnosti a nepříjemnosti při výkonu práva občanů EU na volný pohyb. Ve Španělsku se občanům EU vydává kromě osvědčení o registraci také "identifikační číslo cizince", které je nezbytné pro výkon zaměstnání a pro registraci ve španělském systému sociálního zabezpečení. Francie zase dosud používá nejednoznačnou dobrovolnou rezidenční kartu, která existuje vedle osvědčení o registraci vydávaného občanům Unie, a v členských státech, jako je Česká republika, Švédsko a Belgie, vyžadují úřady pro vystavení pobytové karty další dokumenty nebo kladou podmínky, které nejsou ve směrnici uvedeny.
(20) V estonských a maďarských právních předpisech není jednoznačně stanoveno, že při přijímání rozhodnutí o vyhoštění nesmí být zohledněny hospodářské cíle. Maďarské a rumunské právní předpisy zase neuvádějí, že nesmí být přihlíženo k předchozím odsouzením pro trestné činy a k cílům obecné prevence.


Problémy a perspektivy spojené s evropským občanstvím
PDF 262kWORD 102k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o problémech a perspektivách spojených s evropským občanstvím (2008/2234(INI))
P6_TA(2009)0204A6-0182/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na hlavu V této listiny s názvem "Občanská práva",

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. února 2008 nazvanou "Pátá zpráva o občanství Unie (1. května 2004 – 30. června 2007)" (KOM(2008)0085),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(1) (směrnice o volném pohybu),

-   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 9. října 2008 nazvané "Práva občanů: podpora základních práv a práv vyplývajících z evropského občanství"(2),

-   s ohledem na článek 45 a čl. 112 odst. 2 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0182/2009),

A.   vzhledem k tomu, že společný trh a hospodářská integrace se blíží skutečnému dokončení, zatímco právní základ pro občanství Unie se stále vyvíjí,

B.   vzhledem k tomu, že článek 17 Smlouvy o ES, zavedený Maastrichtskou smlouvou, stanoví, že "každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie", přičemž tuto zásadu dále rozvinula Amsterodamská smlouva, jež stanoví, že "občanství Unie doplňuje státní příslušnost členského státu, ale nenahrazuje ji",

C.   vzhledem k tomu, že občanství Unie tedy doplňuje občanství členského státu a jako takové jeho udělení upravují svými zákony členské státy, přičemž tyto zákony se stát od státu liší,

D.   vzhledem k tomu, že identita občana Unie může být založena pouze na národní identitě a Komise by měla zaměřit svou pozornost na to, že lidé žijící ve velké chudobě a lidé s nízkou úrovní vzdělání, mezi než patří Romové, nemají přístup k veškerým informacím, které by mohly zvyšovat jejich evropské povědomí; vzhledem k tomu, že jejich narůstající vyloučení z evropských společností znehodnocuje jak jejich vnitrostátní občanství, tak jejich občanství Unie,

E.   avšak vzhledem k tomu, že aniž by byla dotčena skutečnost, že o způsobech nabývání a ztráty státní příslušnosti jsou oprávněny rozhodovat jednotlivé členské státy, podpořila Evropská rada na svém zasedání v Tampere ve dnech 15. a 16. října 1999 "cíl, aby státní příslušníci třetích zemí, kteří dlouhodobě oprávněně zákonně pobývají na území členského státu, dostali možnost získat státní příslušnost toho členského státu",

F.   vzhledem k tomu, že všichni občané Unie mají právo volit a být voleni v obecních a evropských volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako občané tohoto státu,

G.   vzhledem k tomu, že právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž má daná osoba bydliště, je zásadní pro vytvoření pocitu skutečné přináležitosti občanů Unie k danému členskému státu,

H.   vzhledem k tomu, že v současné době je v některých členských státech výkon práva občanů Unie volit a být voleni v místních a evropských volbách, které stanoví článek 19 Smlouvy o ES, narušován do té míry, že občané Unie, kteří jsou občany jiného členského státu, nejsou oprávněni ve členském státě, kde mají toto právo vykonávat, vstupovat do politických stran,

I.   vzhledem k tomu, že významným mimosoudním prostředkem dovolání se nápravy, který mají občané Unie k dispozici, je právo obrátit se na Petiční výbor Parlamentu a na evropského veřejného ochránce práv,

J.   vzhledem k tomu, že rozšíření Evropské unie vedlo ke značnému nárůstu počtu občanů Unie, jejichž bydliště se nachází mimo členský stát, odkud pocházejí,

K.   vzhledem k tomu, že článek 20 Smlouvy o ES, třebaže se nešťastně omezuje na situaci, kdy se občan členského státu nachází na území třetí země, kde není tento členský stát zastoupen, opravňuje každého občana Unie k diplomatické a konzulární ochraně jakéhokoli členského státu, který je v dané třetí zemi řádně zastoupen; vzhledem k tomu, že toto právo nelze řádně vykonávat, chybí-li jasná a závazná pravidla a protokoly, kterými by se konzulární orgány musely v praxi řídit,

L.   vzhledem k tomu, že ačkoli zmíněný článek 20 Smlouvy o ES ukládá členským státům povinnost "sjednat mezi sebou nezbytná pravidla a zahájit mezinárodní jednání potřebná pro zajištění této ochrany", skutečnost je taková, že byl dosud přijat pouze jeden závazný akt, a sice rozhodnutí 95/553/ES(3), které vstoupilo v platnost v roce 2002 a sestává pouze z jedné stránky, jež ani zdaleka nezavádí plnohodnotný systém pomoci a asistence občanům Unie v cizině, pakliže se ocitnou v krizové situaci,

M.   vzhledem k tomu, že poskytování účinné konzulární a diplomatické ochrany bez rozdílu všemi členskými státy všem občanům Unie mimo území Evropské unie, a to zejména v případech krize a osobního utrpení, by výrazně přispělo k tomu, že by si tito občané cenili výhod vyplývajících z toho, že jsou součástí Evropské unie,

1.   vítá skutečnost, že Lisabonská smlouva umožňuje milionu občanů Unie z různých členských států společně vyzvat Komisi k předložení legislativního návrhu, a věří, že toto zákonné právo významně zvýší povědomí Evropanů o občanství Unie; připomíná, že transparentnosti a demokratické účasti je nutno dosáhnout prostřednictvím řady typů partnerství mezi EU a členskými státy, regionálními a místními institucemi, sociálními partnery a občanskou společností; vyzývá Komisi, aby připravila transparentní a srozumitelné postupy pro uplatňování této "občanské iniciativy", aby občané Unie mohli účinně iniciovat právní předpisy bezprostředně po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost; ačkoli doufá, že to nebude nutné, zdůrazňuje, že by Komise měla začlenit toto právo iniciativy do svých politik bez ohledu na to, jaký status bude Lisabonská smlouva nakonec mít;

2.   poznamenává, že na právo občanů Unie pohybovat se a usazovat se svobodně na území členských států nelze nahlížet izolovaně od ostatních práv a základních zásad Evropské unie, jako je svoboda pohybu pracovníků a svoboda poskytování služeb; vyzývá tudíž členské státy, aby odstranily dosavadní překážky, které zavedly na základě přístupových smluv, aby bylo každému občanu umožněno vykonávat všechna svá práva;

3.   s ohledem na základní zásady volného pohybu, zákazu diskriminace a dodržování práv občanů zakotvené ve Smlouvě o ES doporučuje, aby Komise i nadále využívala všechny dostupné prostředky k tomu, aby co nejdříve dosáhla zrušení zbývajících přechodných opatření uvalených na nové členské státy;

4.   je znepokojen zcela nedostatečným prováděním stávajících směrnic, zejména směrnice o volném pohybu, jež způsobuje četné problémy, pokud jde o volný pohyb a další práva občanů Unie, a žádá všechny strany, aby acquis Společenství transponovaly a prováděly správně a úplně;

5.   vyzývá Komisi, aby sestavila seznam překážek, jimž čelí občané Unie, kteří si přejí plně a neomezeně využívat volného pohybu osob a jiných výhod, jichž občané Unie požívají, a žádá Komisi, aby výsledky zpracovala v podobě přehledu, aby bylo zajištěno, že bude problém těchto překážek důkladně a účinně vyřešen;

6.   vzhledem k výsledkům výzkumu veřejného mínění Eurobarometr Flash 213 (proveden v roce 2007), v jehož rámci bylo zjištěno, že pouze 31 % respondentů má za to, že jsou dobře informováni o svých právech vyplývajících z unijního občanství, domnívá se, že je zcela nezbytné zaujmout účinný přístup k informování a komunikaci s cílem zvýšit povědomí občanů Unie o jejich právech a povinnostech a pomoci jim, aby se aktivně zapojili do rozhodovacího procesu v EU, a tedy umožnit skutečné uplatňování participativní demokracie;

7.   s politováním konstatuje, že pátá zpráva o občanství Unie neobsahuje žádné konkrétní návrhy týkající se uplatňování práv občanů či povinnosti členských států chránit tato práva v praxi; žádá, aby byla šestá zpráva v tomto směru iniciativnější;

8.   vyjadřuje zklamání z toho, že Komise při přípravě páté zprávy nevedla konzultace s občanskou společností, a očekává, že při přípravě šesté zprávy k takovým konzultacím dojde, jak Komise přislíbila;

9.   vyzývá Komisi, aby v zájmu zlepšení komunikace s řadovými občany Unie a zajištění široké dostupnosti revidovala program "Evropa pro občany"; konstatuje, že strukturální podpora poradních skupin typu "think-tank" a výzkumných ústavů sídlících v Bruselu je sice důležitá, avšak tyto organizace mají minimální podíl na informování jiných občanů než těch, kteří již informováni jsou; žádá Komisi, aby přesměrovala poskytování finančních prostředků na mimobruselské regionální a místní organizace občanské společnosti a organizace sociálních partnerů a aby v budoucnu zavedla programy podobné velmi úspěšnému programu "Mládež v akci 2007–2013", které by orgánům místní a regionální samosprávy pomáhaly informovat obyvatele o jejich právech spojených s unijním občanstvím; jelikož by návrhy týkající se mnohojazyčnosti neměly být omezeny na hlavní úřední jazyky členských států, vyzývá členské státy, aby šířily informace o občanství Unie také v regionálních a menšinových jazycích;

10.   vzhledem mimo jiné k nízkému počtu občanů Unie bydlících v jiném členském státě, než je jejich vlastní, kteří vykonávají právo volit či být voleni v evropských či obecních volbách v místě svého bydliště, jakož i vzhledem k praktickým překážkám, s nimiž se potenciální voliči při výkonu svých práv až příliš často potýkají, zastává názor, že evropské volby v roce 2009 by měly být považovány za příležitost k přípravě a provedení celoevropského akčního plánu zaměřeného na posílení unijní identity u občanů Unie a na zvýšení jejich povědomí o právech, kterých požívají;

11.   vyzývá ženy, aby se za účelem podpory evropské integrace ve větší míře účastnily politického života a rozhodování; domnívá se, že za tímto účelem musí být na ženy zaměřeny jasněji profilované informační kampaně s cílem umožnit jim vykonávat v plném rozsahu práva, která jim jako občankám Unie náleží, a aktivněji se zapojovat do politických uskupení, do politiky a do činnosti orgánů místní samosprávy ve členském státě svého bydliště;

12.   zdůrazňuje, že je třeba uspořádat lepší a účinnější informační kampaně, které zvýší povědomí o právech spojených s občanstvím Unie mezi mladými lidmi, např. prostřednictvím "občanského programu" ve školách a na univerzitách, a to za účelem přípravy mladší generace na aktivní občanství;

13.   domnívá se, že by členské státy měly do osnov základních a středních škol zahrnout evropský rozměr;

14.   vyzývá evropské univerzity, aby v rámci svých možností vynakládaly maximální finanční prostředky na zvýšení počtu studentů účastnících se výměn v rámci programu Erasmus;

15.   vyzývá Komisi, aby předložila návrhy dalších konsolidovaných a jasnějších směrnic, které posílí volný pohyb a další práva občanů Unie v jiných oblastech, včetně oblasti profesní mobility, přenositelnosti důchodů a sociálních práv a vzájemného uznávání diplomů a odborných kvalifikací;

16.   zdůrazňuje, že právo pohybovat se a pobývat svobodně na území EU nebude možno plně uplatňovat, dokud nebude – mimo jiná opatření – zaveden účinný systém uznávání odborných kvalifikací; naléhavě tudíž vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci své působnosti umožnily většímu počtu občanů Unie, kteří získali odbornou kvalifikaci v jednom členském státě, aby byli přijati na odpovídající pracovní místo v jiném členském státě a aby dané povolání vykonávali za stejných podmínek jako občané tohoto členského státu;

17.   vyzývá členské státy, aby revidovaly své zákony o státním občanství a prověřily možnosti, jak usnadnit osobám, které nejsou jejich občany, nabývání občanství a uplatňování všech práv, a tím odstranit diskriminaci mezi občany daného státu a osobami, které nejsou jeho občany, zejména jde-li o občany Unie;

18.   domnívá se, že by bylo žádoucí povzbudit výměnu zkušeností ohledně systémů naturalizace, které existují v jednotlivých členských státech, a to za účelem dosažení užší koordinace kritérií způsobilosti a postupů pro získání občanství Unie – aniž by tím byla dotčena pravomoc jednotlivých členských států určit způsoby nabývání a pozbývání státního občanství – a potažmo za účelem omezení diskriminace, která je spjata s různorodostí právních systémů;

19.   domnívá se, že osoby bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt v některém členském státě  mají v Evropské unii specifické postavení; je znepokojen tím, že některé členské státy kladou na tyto osoby neodůvodněné požadavky či požadavky, jež nemusí být nezbytné pro získání občanství; v této souvislosti vyzývá tyto členské státy, aby nalezly systematické a spravedlivé řešení, které bude vycházet z doporučení mezinárodních organizací; domnívá se, že osoby bez státní příslušnosti, které mají trvalý pobyt v některém členském státě, by měly mít právo volit v obecních volbách;

20.   připomíná členským státům, orgánům místní samosprávy a přistěhovalcům, že všechny body Společných základních zásad Rady pro politiku v oblasti integrace přistěhovalců v Evropské unii (14615/04) musí být uplatňovány rovnocenně;

21.   považuje integraci přistěhovalců za základní předpoklad toho, aby mohli vykonávat svá práva ve členském státě, kde mají bydliště; vyzývá tudíž členské státy, aby rychle a v plném rozsahu splnily doporučení uvedená ve sdělení Komise ze dne 1. září 2005 nazvaném "Společný program pro integraci – rámec pro integraci státních příslušníků třetích zemí v Evropské unii" (KOM(2005)0389);

22.   má za to, že EU a členské státy sdílejí odpovědnost za podporu integrace Romů jakožto občanů Unie a za zajištění toho, aby mohli plně využívat pobídek, které poskytuje EU na všechny iniciativy zaměřené na prosazování jejich práv a integraci jejich komunit, ať už v oblasti vzdělání, zaměstnanosti či v oblasti účasti na veřejném životě;

23.   připomíná, že občanství Unie obnáší nejen práva, ale i povinnosti; zdůrazňuje zejména povinnost dodržovat zákony státu, v němž má občan Unie bydliště, a respektovat kulturu jiných lidí;

24.   zdůrazňuje, že problémy plynoucí z nedostatečných jazykových či komunikačních schopností by neměly sloužit jako záminka pro odepření přístupu k sociálním právům, na která může mít daný jednotlivec nárok jakožto rezident členského státu, včetně práva na sociální dávky poskytované orgány státní správy nebo místní samosprávy;

25.   vyzývá Komisi, aby prověřila úlohu a fungování služeb v oblasti sociální péče o děti v jednotlivých členských státech s cílem zajistit dodržování zásad rovnosti a nediskriminace mezi občany Unie; zdůrazňuje, že rodiče by měli mít možnost hovořit se svými dětmi v mateřském jazyce a že národnost či jazyk by neměly sloužit jako záminka pro to, aby byl rodičům odepřen přístup k jejich dětem;

26.   opakuje svou výzvu určenou členským státům, aby dodržovaly právo občanů Unie cestovat po EU s platným vnitrostátním průkazem totožnosti nebo s platným cestovním pasem a aby tento pohyb neomezovaly z bezpečnostních či jiných důvodů, zejména v oblasti letecké a námořní dopravy;

27.  27 vyzývá členské státy a orgány místní samosprávy, aby přijaly další opatření, která usnadní pohyb občanů Unie mezi členskými státy, zvláště pokud jde o praktické problémy, jako je např. vydávání povolení k pobytu či pracovních povolení, převod registrace vozidel, uznávání pojištění osob a vozidel sjednaného v jiném členském státě, předávání zdravotní dokumentace, jasná pravidla pro proplácení léčebných výloh, jež často nefungují tak, jak mají, navzdory úsilí o jejich harmonizaci na úrovni EU; a vyzývá Komisi, aby shromáždila veškeré relevantní informace a zpřístupnila je občanům Unie;

28.   doporučuje, aby byl dokončen evropský prostor spravedlnosti, a zajistilo se tak, aby byly prostřednictvím společných pravidel v oblasti mezinárodního práva soukromého účinně chráněny přeshraniční aspekty občanství týkající se osobního a rodinného života; za tímto účelem naléhavě vyzývá Komisi, aby zaujala koherentní přístup a předložila nezbytné legislativní návrhy;

29.   žádá Komisi, aby vyčlenila finanční prostředky na to, aby státní zaměstnanci na místní a regionální úrovni členských států, kteří řeší otázky týkající se osob migrujících v rámci EU, získali základní znalosti o právních předpisech ES, jež platí v oblasti jejich působnosti, a aby byla nápomocna státním správám při zodpovídání otázek týkajících se případných rozdílů a rozporů mezi vnitrostátními právními předpisy a právem ES; v tomto ohledu vítá existenci elektronické sítě pro řešení problémů vnitřního trhu SOLVIT spravované Komisí a žádá její další rozvinutí a podporu; doufá, že posílením lidských a finančních zdrojů přispějí členské státy ke zlepšení činnosti vnitrostátních středisek SOLVIT; naléhavě vyzývá orgány místní a regionální samosprávy a členské státy, aby spolupracovaly v oblasti výměny osvědčených postupů a při hledání účinných způsobů řešení situace migrantů v rámci Společenství;

30.   domnívá se, že by se informační síti "Europe Direct" mělo mezi lidmi dostat lepší propagace, a doporučuje, aby Komise za tímto účelem koordinovala mediální kampaň na úrovni EU; vyzývá Komisi, aby sledovala rostoucí množství webových stránek souvisejících se sítěmi "Europe Direct" a SOLVIT a aby klíčové informace a kontakty soustředila na speciálních referenčních webových stránkách;

31.   žádá Komisi, aby vypracovala evropskou chartu práv spotřebitelů, která by občanům poskytovala snadno dostupné informace o problémech, s nimiž se nejčastěji setkávají;

32.   vítá "Akční plán týkající se integrovaného přístupu k poskytování asistenčních služeb v oblasti jednotného trhu občanům a firmám" (SEK(2008)1882), který vypracovala Komise s cílem zabránit tříštění kontaktních míst, a vybízí k vytvoření jednotných kontaktních míst pro služby a zboží v každém členském státě, která jsou prosazována směrnicí o službách(4);

33.   připomíná členským státům a orgánům místní samosprávy, že koncepce občanství Unie zahrnuje zásadu nediskriminace mezi všemi občany Unie, a nikoli jen mezi občany jednoho určitého členského státu; naléhá na Komisi, aby pokročila ve své analýze situace osob migrujících v rámci EU a provedla vhodné kroky, jež zajistí, že tyto osoby budou skutečně požívat práv občanů Unie;

34.   zdůrazňuje, že právo na volný pohyb je klíčovou součástí občanství Unie, a považuje tudíž za krajně znepokojivé, že žádný členský stát dosud plně a řádně neprovedl směrnici o volném pohybu;

35.   vítá iniciativu Komise na zvýšení povědomí o nových pravidlech, jež přinesla směrnice o volném pohybu, včetně příručky "Jak vytěžit maximum ze směrnice 2004/38/ES", avšak vyjadřuje politování nad tím, že tato brožura byla vydána v nákladu 16 000 výtisků v devatenácti jazycích, což je vzhledem k celkovému počtu obyvatel EU příliš málo; žádá Komisi, aby zajistila volnou dostupnost těchto informací pro místní a regionální orgány, jež pro mnoho občanů představují prvotní zdroj informací, neboť k většině problémů a porušování práv občanů Unie dochází právě na místní úrovni;

36.   zdůrazňuje, že právo na volný pohyb a pobyt, které je nedílnou součástí zásady unijního občanství, má zásadní dopad na rodinný život a způsob, jakým se ženy rozhodují při volbě svého vzdělání a zaměstnání; vyzývá proto Komisi, aby zohlednila specifické potřeby žen v této oblasti;

37.   připomíná ustanovení směrnice o volném pohybu, jež dává občanům Unie právo bydlet v jiném členském státě, pokud nepřiměřeně nezatěžují jeho systém sociálního zabezpečení; konstatuje však, že by se členské státy měly řídit rozhodnutími Evropského soudního dvora(5), které poskytly výklad výrazu "dostatečné prostředky" pro účely této směrnice;

38.   vyzývá Komisi, aby pečlivě dbala na to, aby zákony a postupy platné v jednotlivých členských státech neporušovaly práva, které Smlouva o ES a směrnice o volném pohybu dává občanům Unie, zejména pokud jde o pojmy "dostatečné prostředky", "nepřiměřená zátěž pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu", "závažné důvody týkající se veřejného pořádku" a "naléhavé důvody veřejné bezpečnosti"; vyzývá dále Komisi, aby se ujistila, že jsou k dispozici prakticky použitelné procesní záruky spolu s nástroji právní ochrany a že existuje možnost soudního odvolání proti vyhoštění; zdůrazňuje, že jakékoli omezení základního práva na volný pohyb musí být vykládáno úzce;

39.   vyzývá členské státy, aby při provádění práva na volný pohyb nezatěžovaly občany Unie a jejich rodinné příslušníky byrokratickými postupy, neboť tyto postupy jsou neoprávněné, pokud nejsou výslovně stanoveny ve směrnici o volném pohybu, a brání výkonu práva, které je bez ohledu na průběh administrativních postupů stanoveno jako takové ve Smlouvě; upozorňuje členské státy na to, že jsou povinny usnadňovat průběh administrativních postupů spojených s právem na volný pohyb;

40.   vyzývá členské státy, aby nepřijímaly žádné právní předpisy obsahující sankce, které by byly vůči občanům Unie nepřiměřeně kruté či diskriminační, jako je například zadržení v případě vyhoštění z území hostitelského členského státu, uplatňování přitěžujících okolností spočívajících v tom, že občan Unie, který spáchal trestný čin, předtím nezákonně pobýval v jiném členském státě, či automatické vyhoštění občana Unie, který byl usvědčen z trestného činu;

41.   vřele vítá záměr Komise začlenit do Stockholmského programu opatření na řešení problémů, kterým čelí občané Unie během svého života v EU; žádá Komisi, aby v tomto rámci navrhla vhodná opatření, mimo jiné i v oblasti občanského práva, která by konečně zavedla zásadu rovného zacházení nejen ve vztahu ke zboží, kapitálu a službám, ale také ve vztahu k lidem, a to bez jakýchkoli forem diskriminace uvedených v článku 13 Smlouvy o ES, neboť současná situace nadále vytváří překážky volného pohybu a je v rozporu se společnými evropskými hodnotami rovnosti a nediskriminace;

42.   trvá na tom, že právo volit a být volen v místních volbách v členském státě pobytu je nezbytnou podmínkou jakékoli účinné politiky integrace přistěhovalců;

43.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že všichni občané Unie, kteří mají pobyt v členském státě jiném než svém vlastním, obdrží veškeré nezbytné informace ohledně svého hlasovacího práva v místních a evropských volbách;

44.   vyjadřuje politování nad tím, že pouze malý počet občanů Unie, kteří mají bydliště v jiném než svém vlastním členském státě, využívá práva volit a být volen v evropských a místních volbách v místě svého bydliště; bere na vědomí praktické překážky, které potenciálním voličům příliš často brání ve výkonu jejich práva; naléhá na Komisi, členské státy a místní orgány, aby v souvislosti s nadcházejícími evropskými volbami v roce 2009 zahájily účinné celoevropské informační kampaně o volebních právech občanů Unie a aby poskytovaly praktické rady, jak by měla být tato práva uplatňována na místní úrovni;

45.   vyzývá členské státy, aby v celostátních a místních médiích včetně televize, rozhlasu a internetu zahájily informační kampaně v úředních jazycích EU, kterými budou občany Unie informovat o jejich právu volit a být volen ve volbách a o registračních postupech, které by měly být co nejjednodušší;

46.   vítá záměr Komise novelizovat směrnici Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky(6), přičemž je nutno podniknout kroky k omezení nákladů, které nesou kandidáti a členské státy;

47.   vyzývá k provedení nezbytných reforem volebních postupů pro volby do Evropského parlamentu ve všech členských státech s cílem učinit tyto postupy navzájem podobnější a nalézt způsoby, jak podporovat aktivní občanství Unie; vyzývá také k uskutečnění vhodných informačních kampaní, jakmile budou tyto reformy dokončeny;

48.   konstatuje, že existuje značná nejednotnost, pokud jde o právo občanů Unie, kteří mají bydliště v jiném než svém vlastním členském státě, volit ve volbách do národního parlamentu v členském státě původu; vyjadřuje politování nad tím, že mnoho občanů Unie je takto zbaveno volebního práva v v členském státě původu i v členském státě, do něhož se přestěhovali; naléhá na členské státy, aby vzájemně spolupracovaly s cílem umožnit voličům, kteří mají bydliště mimo svůj členský stát původu, aby plně uplatňovali svá volební práva v členském státě, v němž mají bydliště, a to tak, že zajistí dostatečný počet volebních místností na celém území a podpoří zjednodušení registrace voličů; vyzývá také členské státy, aby přijaly právní předpisy nezbytné k zajištění volebního práva pro všechny občany Unie, kteří v době, kdy se konají vnitrostátní parlamentní volby, projíždějí členským státem, který není jejich státem původu;

49.   domnívá se, že vzestup a šíření politických stran na evropské úrovni je nejúčinnějším způsobem, jak podpořit právo občana Unie, který žije v jednom členském státě a má občanství jiného, aby kandidoval ve volbách; doufá tudíž, že strany na evropské úrovni budou posíleny, a to v neposlední řadě díky zvýšení finanční podpory;

50.   žádá Komisi, Radu a členské státy, aby zlepšily praktickou účinnost článku 19 Smlouvy o ES tím, že zajistí, aby všichni občané Unie byli oprávněni vstupovat do politických stran v členském státě, v němž mají bydliště;

51.   má za to, že občanství Unie zaručuje všem občanům Unie stejná práva bez ohledu na to, zda se jejich bydliště nachází přímo v Unii nebo ve třetí zemi; naléhavě vyzývá Komisi, aby analyzovala situaci evropských občanů, kteří mají pobyt mimo území Unie, a podnikla odpovídající kroky, kterými zajistí, že budou moci reálně požívat svých občanských práv;

52.   připomíná, že podle článku 20 Smlouvy o ES mají občané Unie na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu, a zdůrazňuje principiální význam tohoto ustanovení, neboť jeho cílem je uznat vnější rozměr občanství Unie;

53.   vítá, že Komise ve svém sdělení ze dne 5. prosince 2007 "Účinná konzulární ochrana ve třetích zemích: příspěvek Evropské unie" (KOM(2007)0767) představila akční plán pro období 2007–2009; vyzývá členské státy a Komisi, aby dále uplatňovaly doporučení zelené knihy Komise ze dne 28. listopadu 2006 o diplomatické a konzulární ochraně občanů Unie ve třetích zemích (KOM(2006)0712) a doporučení obsažená v usnesení Parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o tomtéž tématu(7);

54.   vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, aby do svých vnitrostátních cestovních pasů přetiskly vedle vnitrostátních informací také článek 20 Smlouvy o ES, jak to požaduje Barnierova zpráva a závěry Rady ze dne 15. června 2006; vyzývá Komisi, aby pro potřeby úřadů vydávajících cestovní pasy ve všech členských státech vydala brožuru, která bude obsahovat popis těchto práv a všeobecný přehled o opatřeních přijatých za účelem uplatnění článku 20 Smlouvy o ES; žádá, aby se tato brožura rozdávala osobám, které si přijdou vyzvednout nové cestovní pasy; vyzývá Komisi, aby na portálu Europa zprovoznila internetovou stránku, která bude poskytovat praktické informace o konzulární ochraně a díky níž se zjednoduší přístup k cestovním informacím vydávaným členskými státy, jak je uvedeno v akčním plánu Komise z roku 2007;

55.   žádá Komisi, aby zřídila bezplatnou evropskou telefonní linku, jejíž číslo bude uvedeno v cestovním pase vedle textu článku 20 Smlouvy o ES a na němž bude občan Unie moci v případě nouze získat ve svém jazyce informace o konzulárních úřadech členských států, na nichž se mu dostane potřebné pomoci;

56.   vyzývá Radu a  Komisi, aby přijaly další směrnice a jiná opatření na posílení acquis Společenství v oblasti diplomatické a konzulární ochrany a aby přijaly právně závazná pravidla pro uplatňování článku 20 Smlouvy o ES;

57.   žádá Unii, aby přijala další opatření na ochranu svých občanů ve třetích zemích a aby mimo jiné podnikla kroky, které zabrání tomu, aby občanům Unie hrozil trest smrti;

58.   vyzývá členské státy, aby řádně plnily povinnost stanovenou v článku 20 Smlouvy o ES a za tímto účelem mezi sebou zavedly nezbytná pravidla a zahájily mezinárodní jednání vedoucí k zajištění ochrany evropských občanů mimo Evropskou unii, přičemž je nutno věnovat obzvláštní pozornost schválení závazných protokolů činnosti, kterou mají provádět konzulární služby ve třetích zemích v naléhavých případech, ať už se jedná o bezpečnostní nebo humanitární krizi;

59.   vítá, že Rada nedávno přijala obecné pokyny Evropské unie k provádění konzulární koncepce vedoucího státu(8) pro určení vedoucího státu v případě závažné krize, a požaduje širší výklad článku 20 Smlouvy o ES, pokud jde o konzulární a diplomatickou ochranu skutečně poskytovanou občanům Unie;

60.   žádá Komisi, aby jménem všech členských států a občanů Unie pokračovala v jednání o bezvízovém cestovním styku s třetími zeměmi; poukazuje na nespravedlnost spočívající v tom, že někteří občané Unie podléhají vízové povinnosti, zatímco jiní mohou cestovat v rámci vnitrostátních programů bezvízového styku;

61.   domnívá se, že status petičního práva jakožto základního práva občanů Unie by měl mít za následek přinejmenším to, že by Komise musela náležitě zdůvodňovat, proč se neřídí doporučeními Parlamentu;

62.   vyzývá Radu a Komisi, aby v zájmu efektivnějšího uplatňování práv všech občanů Unie navázaly úzkou spolupráci s Petičním výborem Parlamentu a s Evropským veřejným ochráncem práv;

63.   vítá skutečnost, že byla zřízena Agentura Evropské unie pro základní práva a že bylo přijato rozhodnutí Rady 2007/252/ES ze dne 19. dubna 2007, kterým se na období 2007–2013 zavádí zvláštní program Základní práva a občanství jako součást obecného programu Základní práva a spravedlnost(9), jehož účelem je podpora rozvoje evropské společnosti založené na dodržování základních práv včetně práv odvozených z občanství Unie;

64.   vyzývá vnitrostátní parlamenty, aby se rostoucí měrou zapojovaly do rozvíjení prostoru svobody, bezpečnosti a práva; díky spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a orgány EU by se mělo zjednodušit přijímání vnitrostátních právních předpisů a postupů při provádění práva EU a měla by se zlepšit komunikace s občany, kteří by měli vědět o právech plynoucích z statutu občana Unie;

65.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(2) Úř.věst. C 325, 19.12.2008, s. 76.
(3) Rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, ze dne 19. prosince 1995 o ochraně občanů Evropské unie prostřednictvím diplomatických a konzulárních zastoupení (Úř. věst. L 314, 28.12.1995, s. 73).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 36).
(5) Např. věci C-424/98, Komise v. Italská republika, a C-184/99, Grzelczyk.
(6) Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s.34.
(7) Úř. věst. C 323 E, 18.12.2008, s. 120.
(8) Úř. věst. C 317, 12.12.2008, s. 6.
(9) Úř. věst. L 110, 27.4.2007, s.33.


Statistiky Společenství o zahraničním obchodu ***II
PDF 197kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0653),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro mezinárodní obchod (A6-0126/2009),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou nebo předsedkyní Rady akt podepsal v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co se ověří, že všechny postupy byly řádně dokončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty ze dne 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.


Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II
PDF 201kWORD 35k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0194),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0048/2009),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 33 E, 10.2.2009, s. 30.
(2) Přijaté texty dne 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.


Způsobilost investic podle EFRR do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení ***I
PDF 84kWORD 46k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení (KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))
P6_TA(2009)0207A6-0134/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0838),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 162 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0473/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0134/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení

P6_TC1-COD(2008)0245


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 397/2009.)


Kodex Společenství pro vydávání víz ***I
PDF 274kWORD 24k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Společenství o vízech (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))
P6_TA(2009)0208A6-0161/2008

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0403),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 písm. a) a písm. b) podbod ii) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0254/2006),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0161/2008),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

P6_TC1-COD(2006)0142


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 810/2009.)


Systém ekoznačky Společenství ***I
PDF 275kWORD 90k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))
P6_TA(2009)0209A6-0105/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0401),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0279/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0105/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   bere na vědomí prohlášení Komise připojené k tomuto usnesení;

3.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o systému ekoznačky Společenství

P6_TC1-COD(2008)0152


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. ....)

PŘÍLOHA

PROHLÁŠENÍ KOMISE

Nezávisle na přijetí nařízení o ekoznačce Komise potvrzuje, že má v úmyslu do konce tohoto roku navrhnout nařízení o označování produktů rybolovu ekoznačkou, které bude vycházet především z kritérií udržitelného rybolovu.

Studie předpokládaná v čl. 6 odst. 6 nařízení o ekoznačce týkající se dalších aspektů, jako je zpracování, hotové balení, balení a doprava, která posoudí proveditelnost rozšíření oblasti působnosti nařízení o ekoznačce na potraviny, včetně produktů rybolovu a akvakultury, přijetí tohoto nařízení neovlivní ani jej nebude předjímat.


Dobrovolná účast organizací v systému Společenství řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I
PDF 271kWORD 24k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))
P6_TA(2009)0210A6-0084/2009

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0402),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0278/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0084/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), kterým se zrušují nařízení (ES) č. 761/2001 a rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES

P6_TC1-COD(2008)0154


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. ....)


Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci *
PDF 655kWORD 337k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))
P6_TA(2009)0211A6-0149/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0426),

-   s ohledem na čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, podle něhož Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0291/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0149/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Právo všech osob na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací představují všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob, Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Evropskou sociální chartou, jejichž signatáři jsou [všechny] členské státy. Zejména Úmluva OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob obsahuje v definicích diskriminace odepření přiměřené úpravy.
(2)  Právo všech osob na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací představují všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a pakty OSN o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvou OSN o právech dítěte, Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob, článkem 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejím opčním protokolem č. 12 a Evropskou sociální chartou, jejichž signatáři jsou [všechny] členské státy. Zejména Úmluva OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob obsahuje v definicích diskriminace odepření přiměřené úpravy.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Zásada rovnosti a zákaz diskriminace jsou obecné zásady mezinárodních, evropských i vnitrostátních právních předpisů, které jsou závazné pro EU a její členské státy ve všech záležitostech, jež spadají do jejich působnosti. Tato směrnice přispívá k dosažení tohoto cíle a k odstranění diskriminace, která je v rozporu s tímto cílem.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Tato směrnice představuje prostředek, kterým Společenství plní své závazky podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, a je třeba ji podle toho vykládat.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  V souladu s článkem 5 politické deklarace přijaté v závěru světové konferenci OSN o problematice stárnutí v Madridu 2002 došlo k potvrzení závazku vytrvale usilovat o vymýcení všech forem diskriminace, včetně věkové, uznávat, že stárnoucí lidé by měli žít naplněný, zdravý a bezpečný život a že by se měli aktivně zapojovat do hospodářského, společenského, kulturního a politického života své společnosti, podporovat uznávání důstojnosti starších lidí a eliminovat všechny formy opomíjení, zneužívání a násilí.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 d (nový)
(2d)  Fyzické a duševní zdraví a pohoda jsou podstatnými prvky kvality života jednotlivce i společnosti a klíčovými faktory pro realizaci cílů Lisabonské strategie.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.
(3)  Tato směrnice ctí základní práva a dodržuje základní zásady uznané zejména Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod, včetně článku 9 o svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání a článku 10 o svobodě projevu, jakož i Listinou základních práv Evropské unie. Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Ustanovení článku 20 stanoví rovné postavení všech před zákonem. Ustanovení článku 21 zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Ustanovení článku 24 přiznává specifická práva dětem a ustanovení článku 26 uznává právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že diskriminace přetrvává, avšak také na výhody rozmanitosti.
(4)  Evropský rok osob se zdravotním postižením 2003, Evropský rok rovných příležitostí pro všechny 2007 a Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 upozornily na to, že přímá, nepřímá, vícenásobná a přidružená diskriminace přetrvává, avšak také na nutnost propagovat výhody rozmanitosti.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Rozmanitost evropské společnosti představuje ústřední prvek kulturní, politické a sociální integrace a musí být respektována.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Diskriminace na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace může ohrozit dosažení cílů Smlouvy o ES, zejména dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality života, hospodářské a sociální soudržnosti a solidarity. Může rovněž ohrozit cíl, kterým je rozvíjet Evropskou unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Společenství přijalo tři právní nástroje, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto nástroje prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Mezi členskými státy však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy ochrany před diskriminací z uvedených důvodů mimo oblast zaměstnání.
(8)  Společenství přijalo soubor směrnic, které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace. Tyto směrnice prokázaly význam právní úpravy v boji proti diskriminaci. Směrnice 2000/43/ES stanoví rámec pro boj proti diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu na trhu práce i mimo něj. Směrnice 2004/113/ES stanoví rámec pro rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a k jejich poskytování. Směrnice 2000/78/ES stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci. Nevztahuje se na záležitosti mimo tuto oblast působnosti.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Proto by právní předpisy měly zakázat diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení. Měly by stanovit opatření k zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k zahrnutým oblastem.
(9)  Proto by právní předpisy měly zakázat přímou, nepřímou, vícenásobnou a přidruženou diskriminaci na základě pohlaví, rasového či etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo genderu v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, včetně sociální ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, jako například v oblasti bydlení, dopravy, sdružování a zdraví. Měly by stanovit opatření, která zajistí, aby k zahrnutým oblastem měly rovný přístup osoby určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo určité sexuální orientace, nebo s kombinací těchto charakteristik a osoby, jež jsou s nimi spojeny.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)  Zbožím by se v této směrnici mělo rozumět zboží ve smyslu ustanovení Smlouvy o ES, která se týkají volného pohybu zboží. Službami by se měly rozumět služby ve smyslu článku 50 Smlouvy o ES.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)  Osoby se zdravotním postižením se často setkávají s diskriminací v podobě nedosažitelnosti veřejné dopravy, v rámci zastavěného prostředí či kvůli nedostupnosti komunikačních prostředků a informací. Má-li být naplněna zásada rovného zacházení, musejí členské státy přijmout opatření, jejichž prostřednictvím zajistí v uvedených oblastech osobám se zdravotním postižením přístup.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Touto směrnicí by neměly být dotčeny kompetence členských států v oblastech vzdělávání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Neměla by být zároveň dotčena klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.
(11)  Touto směrnicí není dotčen výkon kompetencí členských států v oblastech vzdělávání a sociální ochrany, včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Není dotčena ani klíčová úloha a široké rozhodovací pravomoci členských států při poskytování, zadávání a organizování služeb obecného hospodářského zájmu.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.
(12)  Výklad diskriminace zahrnuje přímou a nepřímou diskriminaci, vícenásobnou diskriminaci, obtěžování, navádění k diskriminaci a odepření přiměřené úpravy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Mezi osoby se zdravotním postižením patří osoby, jež mají dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami – ať už objektivními, nebo subjektivními – může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na úrovni rovnocenné s ostatními.
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)
(12b)  Z důvodu jejich nadměrného zatížení by měla být mikropodnikům podle vzoru antidiskriminačního zákona (Civil Rights Act) platného v USA poskytnuta zvláštní ochrana.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)
(12c)  Diskriminací se rozumí také odmítnutí lékařské péče pouze na základě věku.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 d (nový)
(12d)  Diskriminace na základě zdravotního postižení zahrnuje i diskriminaci v důsledku toho, že jedince doprovází nebo mu asistuje doprovodný nebo asistenční pes, který prošel výcvikem v souladu s pravidly mezinárodní federace pro výcvik doprovodných psů (International Guide Dog Federation) či mezinárodní federace pro výcvik asistenčních psů (Assistance Dogs International) a získal příslušné osvědčení.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 e (nový)
(12e)  Účinného a nediskriminačního přístupu lze dosáhnout různými prostředky, mj. uplatněním zásady "design pro všechny" a tím, že se umožní, aby osoby se zdravotním postižením používaly asistenčních zařízení, včetně pomůcek pro zajištění mobility a přístupu, jako jsou vodící a jiní asistenční psi s osvědčením.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 f (nový)
(12f)  Změna je s ohledem na článek 4 považována za zásadní, jestliže mění zboží či služby nebo povahu živnosti, profese či podnikání tak, že poskytovatel zboží nebo služeb v důsledku této změny skutečně poskytuje zboží či služby zcela jiného druhu.
Pozměňovací návrhy 10 a 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Při provádění zásady rovného zacházení bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace.
(13)  Tato směrnice se věnuje rovněž otázce vícenásobné diskriminace. Vzhledem k tomu, že k diskriminaci může dojít ze dvou nebo více důvodů uvedených v článcích 12 a 13 Smlouvy o ES, při provádění zásady rovného zacházení by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 a článkem 13 Smlouvy o ES usilovat o odstranění nerovností na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženského vyznání či víry nebo věku, popř. na základě vícera těchto důvodů, a o podporu rovnosti, ať už je u určité osoby kombinace charakteristik týkajících se výše uvedených faktorů jakákoli. Pro řešení případů vícenásobné diskriminace by měly být k dispozici účinné právní postupy. Zejména vnitrostátní právní postupy by měly zajišťovat, že občané, kteří si budou na diskriminaci stěžovat, budou moci na všechna hlediska vícenásobné diskriminace upozornit v rámci jediného postupu.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Rozdíly v zacházení související s věkem a zdravotním postižením mohou být povoleny, pokud jsou objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Mezi takové rozdíly v zacházení mohou patřit např. zvláštní požadavky na věk jakožto podmínka pro přístup k některým druhům zboží nebo služeb, jako jsou např. alkoholické nápoje, zbraně nebo řidičská oprávnění. Podpora ekonomického, kulturního a společenského začlenění mladých anebo starších osob nebo osob se zdravotním postižením může být rovněž považována za legitimní cíl. Proto se opatření týkající se věku a zdravotního postižení, která stanoví výhodnější podmínky, než mají ostatní, jako např. bezplatné nebo zlevněné jízdné ve veřejné dopravě, vstupné v muzeích nebo ve sportovních zařízeních, považují za slučitelná se zásadou nediskriminace.
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou takové faktory prokazatelně klíčové pro posuzování rizika.
(15)  Používání pojistně-matematických a rizikových faktorů souvisejících se zdravotním postižením a věkem je běžným postupem v pojišťovnictví, v bankovních a dalších finančních službách. To by nemělo být považováno za základ diskriminace, pokud jsou prokazatelně určující pro posuzování rizika a pokud může poskytovatel služby na základě pojistně-matematických zásad, statistických údajů nebo zdravotních údajů prokázat podstatně vyšší míru rizika. Tyto údaje by měly být přesné, aktuální a relevantní a měly by být na požádání dány k dispozici. Pojistně-matematické a rizikové faktory by měly odrážet pozitivní změny v průměrné délce života a aktivním stárnutí i zvýšenou mobilitu a dosažitelnost pro osoby se zdravotním postižením. Zdravotními údaji se rozumí pouze objektivní a ověřené skutečnosti zdravotní povahy a nesporné lékařské poznatky, jež jsou v souladu s normami pro shromažďování zdravotních údajů.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Zadávání zakázek sjednaných v členských státech jménem státu, regionálních nebo místních orgánů a jiných veřejnoprávních subjektů musí dodržovat zásady Smlouvy, zejména zásadu volného pohybu zboží, zásadu svobody usazování a zásadu svobodného poskytování služeb a zásady z nich odvozené, jako je zásada rovného zacházení, zásada nediskriminace, zásada vzájemného uznávání, zásada proporcionality a zásada transparentnosti. Právní požadavky na koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby jsou stanoveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby1 tak, aby zadávání zakázek sjednaných v členských státech jménem státu, regionálních nebo místních orgánů a jiných veřejnoprávních subjektů podléhalo zásadám Smlouvy o ES, a zejména zásadám rovného zacházení bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání či víru nebo věk a zásadě nediskriminace. Pro veřejné zakázky, které převyšují určitou hodnotu, však byla vypracována ustanovení zavádějící na úrovni Společenství koordinaci vnitrostátních zadávacích řízení těchto zakázek, která zajišťují otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži. Členské státy by měly vykládat tato koordinační ustanovení v souladu se zásadami rovného zacházení bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, zdravotní postižení, sexuální orientaci, náboženské vyznání nebo víru či věk, jakož i s dalšími pravidly Smlouvy.
_____________
1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. Tato směrnice by se neměla použít na ekonomické transakce uskutečněné jednotlivci, které nepředstavují profesní nebo obchodní činnost těchto jednotlivců.
(16)  Každý má svobodu vstupovat do smluvních vztahů, včetně svobodného výběru smluvního partnera. V souvislosti s přístupem ke zboží a službám a s jejich poskytováním je důležité ctít ochranu soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti. Na transakce mezi jednotlivci jednajícími jako soukromé osoby se tudíž tato směrnice nevztahuje, pokud nepředstavují profesní nebo obchodní činnost smluvních partnerů.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně ochrany soukromého a rodinného života a úkonů prováděných v této souvislosti, svobodu náboženského vyznání a svobodu sdružování. Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv. Není jí dotčena ani sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání.
(17)  Při uplatňování zákazu diskriminace je současně důležité ctít ostatní základní práva a svobody včetně svobody náboženského vyznání, svobody sdružování, svobody projevu a svobody sdělovacích prostředků. Touto směrnicí není dotčena sekulární povaha státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání. Touto směrnicí se nemění rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, a to ani v oblasti manželského a rodinného práva a právních předpisů v oblasti zdraví.
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Komise ve svém "Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství" upozorňuje na nutnost, aby byla věnována zvláštní péče znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vnitrostátními předpisy mohou být umožněny rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry. Členské státy mohou také povolit nebo zakázat nošení případně viditelné nošení náboženských symbolů ve školách.
(18)  Za organizaci a obsah vzdělávání jsou odpovědné členské státy. Měly by zajistit účinnou ochranu proti diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Komise ve svém "Sdělení o kompetencích pro 21. století: Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství" upozorňuje na nutnost věnovat zvláštní péči znevýhodněným dětem a osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Členské státy smí – ovšem pouze na základě objektivních důvodů – umožnit rozdíly v přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, jestliže cílem tohoto jednání je přimět jedince, aby jednali v dobré víře a respektovali etické hodnoty organizace, pokud to neospravedlňuje diskriminaci z jakéhokoli jiného důvodu a pokud jsou geograficky dostupná jiná vzdělávací zařízení a jsou přiměřenou alternativou, aby nedocházelo k nepřímé diskriminaci. Členské státy zajistí, aby v důsledku takového postupu nebylo jedinci upřeno právo na vzdělání.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací. Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminující přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování, zda je břemeno neúměrné, by měla být vzata v úvahu řada faktorů, včetně velikosti, zdrojů a povahy organizace. Zásada přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o ochraně práv zdravotně postižených osob.
(19)  Evropská unie v Prohlášení č. 11 o postavení církví a nekonfesních organizací, připojeném k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy, výslovně uznává, že uznává a neovlivňuje postavení církví a náboženských sdružení či společenství v členských státech podle vnitrostátního právního řádu a že stejným způsobem uznává postavení ideových a nekonfesních organizací.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)  Opatření, která osobám se zdravotním postižením umožňují účinný nediskriminační přístup k oblastem zahrnutým v této směrnici, hrají v praxi důležitou úlohu při zajišťování úplné rovnosti. V některých případech mohou být k zaručení takového přístupu dále vyžadována konkrétní opatření přiměřené úpravy. V žádném případě nejsou vyžadována opatření, která by představovala neúměrné břemeno. Při posuzování toho, zda je břemeno neúměrné, by mělo být vzato v úvahu, zda se nejedná o neproveditelné nebo nebezpečné opatření a zda by jeho proveditelnost a bezpečnost nebylo možné zajistit přiměřenou změnou pravidel, strategií či postupů nebo odstraněním strukturálních, komunikačních či dopravních překážek nebo zajištěním doplňujících pomůcek či služeb. Přiměřené úpravy by nevyžadovaly nutně významné stavební úpravy budov, jejichž struktura je vzhledem k jejich historické, kulturní nebo architektonické hodnotě výslovně chráněna vnitrostátními právními předpisy. Zásady přiměřené úpravy a neúměrné břemeno jsou zavedeny směrnicí 2000/78/ES a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace, či toto znevýhodňování kompenzovat. Taková opatření mohou povolovat organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.
(21)  Zákaz diskriminace by se neměl dotýkat zachování či přijetí takových opatření ze strany členských států, jejichž cílem je předcházet znevýhodňování osob konkrétního náboženského vyznání nebo víry, osob se zdravotním postižením, osob určitého věku nebo sexuální orientace nebo osob s kombinací charakteristik týkajících se těchto konkrétních faktorů, stejně jako znevýhodňování osob s nimi spojených, či toto znevýhodňování kompenzovat. Zákaz diskriminace může být provázen jinými opatřeními, která jsou změřena na prosazování rovného zacházení a rovnosti příležitostí a která zohledňují genderovou dimenzi, a pozitivními kroky, jejichž cílem je vyhovět specifickým potřebám osob či kategorií osob, které kvůli své specifické situaci vyžadují struktury, služby a pomoc, jež jiné osoby nepotřebují. Taková opatření doprovází zřízení nezávislé organizace osob určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, je-li jejich hlavním cílem podpora uspokojování speciálních potřeb těchto osob.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním.
(25)  Účinné provádění zásady rovného zacházení vyžaduje přiměřenou soudní ochranu před šikanováním. Účinnou právní ochranu práv jednotlivce musí doprovázet aktivní podpora nediskriminace a rovnosti příležitostí.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26
(26)  Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni.
(26)  Rada ve svém návazném usnesení o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny 2007 vyzvala k plnému zapojení občanské společnosti, včetně organizací zastupujících osoby, kterým diskriminace hrozí, sociálních partnerů a stran účastnících se na tvorbě politických opatření a programů, jejichž cílem je předcházet diskriminaci a posilovat rovnost a rovné příležitosti jak na evropské, tak vnitrostátní úrovni. Komise a členské státy dbají s ohledem na uvedené, aby ustanovení této směrnice, jakož i ustanovení v této oblasti již platná byla – prostřednictvím informačních a tiskových kampaní zaměřených mj. na odstranění stereotypů – oznámena veřejnosti a zainteresovaným subjektům přiměřenými a dostupnými prostředky (například ve znakové řeči pro osoby s poruchami sluchu nebo pomocí zvláštních internetových stránek určených osobám s poruchami zraku).
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31 a (nový)
(31a)  Při výkladui významu toho, na čem se diskriminace zakládá, by měly soudy zohlednit mezinárodní a evropské nástroje v oblasti lidských práv, včetně doporučení a judikatury dozorčích orgánů, jako je Evropský soudní dvůr pro lidská práva.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Článek 1
Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.
1.  Tato směrnice stanoví rámec pro boj s diskriminací, včetně vícenásobné diskriminace, na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení v jiných oblastech, než je zaměstnání a povolání.
2.  K vícenásobné diskriminaci dochází, pokud je osoba diskriminována
a) z jakékoliv kombinace důvodů v následujícím výčtu: náboženské vyznání nebo víra, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace, nebo
b) z kteréhokoli důvodu či důvodů stanovených v odstavci 1 a rovněž z důvodu či důvodů
(i) pohlaví (pokud věc, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti směrnice 2004/113/ES, jakož i této směrnice),
(ii) rasového nebo etnického původu (pokud věc, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti směrnice 2000/43/ES a této směrnice) nebo
(iii) národnosti (pokud věc, která je předmětem stížnosti, spadá do oblasti působnosti článku 12 Smlouvy o ES).
3.  Koncept vícenásobné diskriminace a vícenásobných důvodů se v této směrnici utváří odpovídajícím způsobem.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2
2.  Pro účely odstavce 1 se:
2.  Pro účely odstavce 1 se:
a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě některého z důvodů uvedených v článku 1;
a) přímou diskriminací rozumí, pokud se s jednou osobou či s osobou, která je, popř. se má za to, že je s takovou osobou spojena, zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě jednoho nebo více důvodů uvedených v článku 1.
b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.
b) nepřímou diskriminací rozumí případ, kdy by v důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna osoba určitého náboženského vyznání nebo víry, osoba s určitým zdravotním postižením, určitého věku nebo určité sexuální orientace či osoba, která je, popř. se má za to, že je, s takovou osobou spojena, v porovnání s jinými osobami, ledaže uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a ledaže prostředky k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3
3.  Obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.
3.  Aniž je dotčena svoboda projevu, obtěžování se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry. Pojem obtěžování může být v této souvislosti definován v souladu s vnitrostátní právní úpravou a zvyklostmi členských států.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4
4.  Jakékoli chování směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
4)  Jakékoli chování nebo žádost založená na hierarchickém vztahu směřující k navádění k diskriminaci osob z kteréhokoli z důvodů uvedených v článku 1 se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)
4a.  Diskriminace určité osoby na základě domněnek o jejím náboženském vyznání nebo víře, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci nebo protože je tato osoba spojována s osobami určitého náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, se považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5
5.  Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.
5.  Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním postižením či o osoby spojené s osobou se zdravotním postižením, kdy je takovou úpravu nutno provést, aby mohly tyto osoby poskytovat osobní asistenci osobě se zdravotním postižením, je považováno za formu diskriminace ve smyslu odstavce 1.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 6
6.  Aniž je dotčen odstavec 2, mohou členské státy stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Tato směrnice zejména nevylučuje možnost stanovit věkovou hranici pro přístup k sociální podpoře, vzdělání a určitému zboží a službám.
6.  Tato směrnice nevylučuje rozdíly v zacházení na základě věku, jestliže jsou objektivně a rozumně odůvodněny legitimním cílem a jestliže prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené, úměrné, nezbytné a efektivní.
Pozměňovací návrhy 87 a 44
Návrh směrnice
Čl. 2 − odst. 7
7.  Aniž je dotčen odstavec 2, při zajišťování finančních služeb mohou členské státy povolit přiměřené rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu klíčovým faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných a přesných pojistně-matematických nebo statistických údajích.
7.  Aniž je dotčen odstavec 2, nepovažují se pro účely této směrnice při zajišťování finančních služeb za diskriminaci přiměřené rozdíly v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní postižení u daného produktu určujícím faktorem pro posouzení rizika založené na příslušných pojistně-matematických zásadách, přesných statistických údajích nebo lékařských poznatcích. Tyto údaje by měly být přesné, aktuální a relevantní a měly by být na požádání dány k dispozici, a to přístupným způsobem. Pojistně-matematické a rizikové faktory by měly odrážet pozitivní změny v průměrné délce života a aktivním stárnutí i zvyšující se mobilitu a dosažitelnost pro osoby se zdravotním postižením. Poskytovatel služeb musí být schopen objektivně doložit výrazně vyšší riziko a zajistit, aby rozdíly v zacházení byly objektivně a přiměřeně odůvodněny legitimním cílem, přičemž prostředky k dosažení tohoto cíle musí být přiměřené, nezbytné a efektivní.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 8
8.  Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob.
8.  Tato směrnice se nedotýká obecných opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou v demokratické společnosti nutná a úměrná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod ostatních osob.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 8 a (nový)
8a.  Tato směrnice uznává, že právo na soukromí je prostředkem boje proti diskriminaci uvedené v tomto článku.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 − pododstavec 1 − písm. d
d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení, a jejich dodávky.
d) přístup ke zboží a jiným službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení a dopravy, a jejich poskytování.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 − písm. d a (nové)
da) členství a účast ve sdruženích i služby, které tyto organizace poskytují.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 − pododstavec 2
Pododstavec d) platí pro fyzické osoby pouze tehdy, provádějí-li profesní nebo obchodní činnost.
Pododstavec d) se netýká transakcí mezi soukromými osobami, pro které tyto transakce nepředstavují obchodní nebo profesní činnost.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
2.  Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv.
2.  Touto směrnicí se nemění rozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy.
Pozměňovací návrhy 89 a 51
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3
3.  Touto směrnicí není dotčena odpovědnost členských států za obsah výuky, činnosti a organizaci jejich vzdělávacích systémů, včetně poskytování vzdělávání osobám se speciálními vzdělávacími potřebami. Členské státy smí umožnit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry.
3.  Tato směrnice se nepoužije na obsah výuky, činnosti a organizaci vnitrostátních vzdělávacích systémů, přičemž členské státy zajistí, aby osoby s postižením měly právo na vzdělání bez diskriminace a na základě rovných příležitostí. Členské státy také zajistí, aby byly při rozhodování o tom, jaký typ vzdělání nebo odborné přípravy je vhodný, respektovány názory dané osoby se zdravotním postižením. Členské státy smí povolit rozdíly v zacházení ohledně přístupu do vzdělávacích institucí na základě náboženství nebo víry, aby byl zachován specifický charakter a étos těchto zařízení, jakož i pluralita vzdělávacích systémů, pokud to nenarušuje právo na vzdělání a neospravedlňuje diskriminaci z jakéhokoli jiného důvodu. Členské státy zajistí, aby v důsledku takového postupu nebylo jedinci upřeno právo na vzdělání.
Pozměňovací návrhy 95 a 52
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4
4.  Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy, které stanoví sekulární povahu státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání nebo které souvisejí se statusem a činností církví a jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry. Zároveň jí nejsou dotčeny vnitrostátní státní předpisy na podporu rovnosti mužů a žen.
4.  Tato směrnice se nevztahuje na vnitrostátní právo, které stanoví sekulární povahu státu, státních institucí nebo orgánů a vzdělání nebo které souvisí se statusem, činností a právním rámcem církví a jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry, pokud nespadají do pravomoci EU. Pokud činnost církví nebo jiných organizací vycházejících z náboženského vyznání nebo víry spadají do pravomoci EU, vztahují se na ně ustanovení Unie proti diskriminaci. Zároveň jí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy k zajištění rovnosti mužů a žen.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5
5.  Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států a dále se netýká rozdílů v jakémkoli zacházení souvisejícím s právním postavením dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti.
5.  Tato směrnice se netýká rozdílů v zacházení na základě státní příslušnosti a nejsou jí dotčeny ustanovení a podmínky upravující vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti na území členských států a dále se netýká rozdílů v jakémkoli zacházení souvisejícím s právním postavením dotyčných státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Diskriminace z důvodů náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, která se projevuje jako rozdíl v zacházení na základě státní příslušnosti, se považuje za diskriminaci ve smyslu článku 1.
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)
5a.  Odvětví reklamy a sdělovacích prostředků se vylučuje z oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 4 − odst. 1 − úvodní část
1.  K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením:
1.  K zaručení dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, přičemž "zdravotní postižení" je třeba chápat ve světle Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a osob s chronickým onemocněním:
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám, včetně bydlení a přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, včetně prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Taková opatření by neměla představovat neúměrné břemeno, ani vyžadovat zásadní změny sociální ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.
a) se v předstihu poskytují opatření nutná k tomu, aby byl osobám se zdravotním postižením umožněn účinný přístup k sociální ochraně, sociálním výhodám, zdravotní péči, vzdělávání a přístup ke zboží a službám, které jsou dostupné veřejnosti, včetně bydlení, telekomunikace a elektronických komunikací, informací, včetně informací poskytovaných v přístupných formátech, finančních služeb, kultury a zájmových činností, veřejných budov, dopravních prostředků a dalších veřejných prostor a zařízení, a to i prostřednictvím přiměřených přizpůsobení či úprav. Nedojde-li k poskytnutí účinného nediskriminačního přístupu v důsledku praxe, politiky nebo postupu, budou přijata opatření, aby se tomuto přístupu zabránilo.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Čl. 4 - odst. 1 - písm. b
b)  Aniž je dotčena povinnost zajistit účinný nediskriminační přístup a je-li to nutné ve zvláštním případě, musí být poskytnuta přiměřená úprava, ledaže by představovala neúměrné břemeno.
b)   Pro účely tohoto odstavce se účinným nediskriminačním přístupem rozumí zjištění a odstranění překážek a bariér a zabránění tomu, aby vznikaly nové překážky a bariéry, které by omezily přístup osob se zdravotním postižením ke zboží, službám a zařízením dostupným široké veřejnosti, a to bez ohledu na povahu překážky či bariéry nebo zdravotního postižení. S výhradou ustanovení této směrnice a bez ohledu na opatření zvolená k odstranění překážek nebo bariér je zajišťován účinný nediskriminační přístup osobám s postižením za stejných podmínek jako osobám bez postižení všude, kde to je možné, a osobám s postižením je usnadňováno použití asistenčních zařízení včetně pomůcek pro zajištění mobility a přístupu, jako jsou vodící a další asistenční psi s osvědčením , všude, kde je třeba. Pokud přes veškeré úsilí nelze provést přiměřenou úpravu, která zajistí účinný nediskriminační přístup, za stejných podmínek a v souladu s ustanoveními této směrnice je k zajištění přístupu zvolena smysluplná alternativa. Pro účely tohoto ustanovení se "přiměřenou úpravou" rozumějí alternativní opatření, která jsou v konkrétním případě potřebná s cílem umožnit osobě se zdravotním postižením za stejných podmínek jako ostatním přístup k právům spadajícím do působnosti této směrnice ve smyslu čl. 3 odst. 1 a využívání či výkon těchto práv.
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2
2.  Pro účely posuzování, zda by opatření nutná k plnění podmínek odstavce 1 představovala neúměrné břemeno, musí být vzat v úvahu zejména rozsah zdrojů organizace, její povaha, odhadované náklady, životní cyklus zboží a služeb a možné výhody plynoucí z lepšího přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Toto břemeno není neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v oblasti rovného zacházení.
2.   Opatření k dosažení účinného nediskriminačního přístupu by neměla představovat neúměrné břemeno nebo vyžadovat zásadní změnu. Pro účely posuzování, zda by příslušné opatření představovalo neúměrné břemeno, by mělo být zohledněno, zda je příslušné opatření neproveditelné nebo není bezpečné a zda jeho proveditelnost a bezpečnost nelze zajistit přiměřenou úpravou pravidel, strategií či postupů nebo odstraněním stavebních, komunikačních či dopravních překážek nebo zajištěním doplňujících pomůcek či služeb. Změna je považována za zásadní, pokud mění zboží a služby nebo povahu živnosti, profese či podnikání do té míry, že poskytovatel zboží nebo služeb v důsledku změny poskytuje zboží či služby zcela jiného druhu. Přiměřené úpravy nezbytně nevyžadují významné stavební změny budov, jejichž struktura je vzhledem k jejich historické, kulturní nebo architektonické hodnotě výslovně chráněna vnitrostátními právními předpisy. Toto břemeno se nepovažuje za neúměrné, je-li dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v dotyčném členském státě. Zásadu přiměřené úpravy a neúměrné břemeno je třeba chápat ve smyslu směrnice 2000/78/ES a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3
3.  Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám.
3.  Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení práva Společenství nebo vnitrostátní předpisy týkající se přístupu k určitému zboží a službám. Pokud je to ovšem možné, přijmou orgány EU a členské státy opatření, která by povzbudila poskytovatele zboží a služeb, zejména vyrobeného zboží, aby navrhli přístupná řešení, např. zadáváním veřejných zakázek. Přístupnými výrobky a službami se rozumí výrobky a služby navržené tak, aby je mohli používat všichni uživatelé.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Článek 5
Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci.
Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému státu zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení znevýhodňování souvisejícímu s náboženstvím nebo vírou, zdravotním postižením, věkem nebo sexuální orientací a pro jeho kompenzaci, ani mu nebrání v tom, aby umožnil, aby tato opatření přijímal veřejný, soukromý nebo dobrovolnický sektor.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
1.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.
1.  Členské státy zajistí, aby soudní nebo správní řízení, včetně – považují-li to za vhodné – dohodovacích řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla v praxi dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy ve svých vnitrostátních právních řádech zavedou nezbytná opatření pro zajištění skutečné a účinné náhrady nebo vyrovnání ztráty a škody, za podmínek stanovených členskými státy, kterou utrpěla osoba poškozená v důsledku diskriminace ve smyslu této směrnice, a to způsobem, který je odrazující a přiměřený utrpěné škodě.
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2
2.  Odstavec 1 nebrání členským státům zavést pravidla o dokazování, která jsou pro žalobce příznivější.
2.  Odstavec 1 nebrání členským státům zavést pravidla, která jsou pro žalobce příznivější.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Podpora rovného zacházení
Členské státy berou aktivně v úvahu cíl rovnosti všech bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci při vypracovávání a provádění právních a správních předpisů, politik a činností v oblastech, jimiž se zabývá tato směrnice.
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Článek 10
Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s příslušnými předpisy, které jsou již v platnosti, byly dotčené osoby seznámeny všemi odpovídajícími prostředky a na celém území daného státu.
Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice, jakož i s předpisy, které jsou již platné, byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky, včetně internetu, a na celém území.
V zájmu podpory zásady rovného zacházení uspořádají členské státy ad hoc informační a osvětové kampaně a školení.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Článek 11
V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, které mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi legitimní zájem přispívat k boji proti diskriminaci na základě těch důvodů a v těch oblastech, které uvádí tato směrnice.
V zájmu prosazování zásady rovného zacházení musí členské státy podporovat dialog s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s nevládními organizacemi, a tato konzultace se také zabývá sledováním uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
1.  Členské státy určí jeden nebo několik orgánů pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou lidských práv nebo práv jednotlivců, včetně práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.
1.  Členské státy určí jeden nebo několik orgánů, které vykonávají svou činnost nezávisle a mají k dispozici dostatečné množství finančních prostředků, pro podporu rovného zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Členské státy zajistí, aby tento orgán anebo orgány byly vybaveny pravomocemi v oblastech, na které se vztahuje působnost této směrnice, a v oblasti zaměstnání a povolání podle směrnice 2000/78/ES. Tyto orgány mohou být součástí agentur pověřených na vnitrostátní úrovni ochranou práv stanovených jinými předpisy Společenství, včetně směrnic 2000/43/ES, 2000/78/ES a 2004/113/ES.
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka -1 (nová)
- usnadňování správních nebo právních řízení v oblasti diskriminace, jejíž oběť sídlí v jiném členském státě než obžalovaný, tím, že naváže spojení s příslušnou organizací nebo organizacemi v členském státě obžalovaného,
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka -1a (nová)
- zajištění přístupu žalobce k právní pomoci v souladu se směrnicí Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech1, bude-li to vhodné,
_____________
1 Úř. věst. L 26, 31. 1. 2003, s. 41.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 2
- provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace;
- sledování a provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace, včetně uplatňování antidiskriminační právní úpravy;
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)
- spolupráce a výměna informací s Agenturou pro základní práva a s dalšími příslušnými orgány EU.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy poskytnou těmto orgánům dostatečné zdroje, které umožní účinný a snadno přístupný výkon jejich povinností.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Čl. 13 – písm. a
a) byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;
a) byly okamžitě zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení;
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Článek 14
Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy stanoví systém sankcí ukládaných za porušování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Tyto sankce, které mohou zahrnovat náhradu škody poškozenému, jež nemusí být omezena předchozím stanovením horní hranice, musí být účinné, přiměřené a odrazující a musí vést k ukončení diskriminačního chování a odstranění jeho dopadů.
Pozměňovací návrhy 59 a 77
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
2.  Ke zohlednění konkrétních podmínek mohou členské státy v případě nutnosti stanovit, že povinnost zajišťovat účinný přístup, jak uvádí článek 4, musí být plněna až […] čtyři [roky po přijetí směrnice].
2.  Aby splnily povinnost, která spočívá v zajištění účinného a nediskriminačního přístupu ke stávajícím infrastrukturám, politikám nebo postupům ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a), mohou členské státy v případě potřeby uplatnit dodatečnou lhůtu 10 let [od konce lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu] ke splnění této povinnosti.
Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, o tom s odůvodněním informují Komisi do data stanoveného v odstavci 1.
Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, předloží Komisi plán postupného plnění požadavků stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a), včetně cílů, prostředků a časového plánu. Členské státy, které si přejí použít tuto dodatečnou lhůtu, budou pololetně předkládat Komisi zprávu o podniknutých opatřeních při zajišťování účinného a nediskriminačního přístupu a o pokroku při zavádění čl. 4 odst. 1 písm. a). Komise předkládá pololetně zprávu Radě.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1
1.  Členské státy a vnitrostátní orgány pro rovné zacházení sdělí Komisi do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.
1.  Členské státy sdělí Komisi do […] a poté každých pět let veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)
1a.  Nejpozději ... let po vstupu této směrnice v platnost musí být zaveden obecný právní rámec Společenství v oblasti nediskriminace v podobě jediné směrnice, která bude slučovat a tím i nahrazovat všechny stávající směrnice založené na článku 13 Smlouvy o ES, včetně této směrnice. Tato nová směrnice bude zajišťovat stejnou úroveň ochrany pro všechny důvody diskriminace.
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2
2.  Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací a také Agentury EU pro základní práva. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.
2.  Zpráva Komise vezme podle potřeby v úvahu stanoviska sociálních partnerů a příslušných nevládních organizací a také Agentury EU pro základní práva. Zpráva bude obsahovat přezkum stávajících postupů členských států ve vztahu k čl. 2 odst. 7 s přihlédnutím k používání věku nebo zdravotního postižení jako faktoru pro výpočet výše pojistného a pojistného plnění. V souladu se zásadou systematického přihlížení k otázce rovných příležitostí pro ženy a muže musí zpráva mimo jiné obsahovat zhodnocení dopadu přijatých opatření na ženy i muže. Zpráva bude rovněž obsahovat informace o vícenásobné diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, sexuální orientace, věku nebo zdravotního postižení, ale rovněž o diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu. S ohledem na získané informace zahrne zpráva, je-li to nezbytné, návrhy na přezkoumání a aktualizaci této směrnice.

Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko
PDF 218kWORD 56k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o pololetním hodnocení dialogu mezi EU a Běloruskem
P6_TA(2009)0212B6-0177/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 15. ledna 2009 o strategii EU vůči Bělorusku(1),

-   s ohledem na závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 16. března 2009 o Bělorusku, na jejichž základě jsou i nadále pozastaveny sankce spojené s neudělováním víz představitelům Běloruska, včetně prezidenta Alexandra Lukašenka, a rozšířena omezující opatření,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. prosince 2008 o  východním partnerství (KOM(2008)0823),

-   s ohledem na prohlášení Komise ze dne 21. listopadu 2006 o připravenosti Evropské unie k obnovení vztahů s Běloruskem a jeho občany v rámci evropské politiky sousedství (EPS),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Rada ve svých výše zmíněných závěrech ze dne 16. března 2009 potvrdila, že pokud Bělorusko učiní pokrok na cestě k demokracii, lidským právům a právnímu státu, je připravena prohlubovat s ním své vztahy a pomoci mu těchto cílů dosáhnout,

B.   vzhledem k tomu, že poté, co Rada zhodnotila, jakým způsobem se vyvíjí situace v Bělorusku od přijetí rozhodnutí v říjnu 2008 o dočasném pozastavení cestovních omezení uvalených na některé představitele Běloruska, rozhodla v souladu s podmínkami stanovenými ve společném postoji Rady 2008/844/SZBP(2) pozastavit uplatňování těchto cestovních omezení na dalších devět měsíců,

C.   vzhledem k tomu, že Rada rozhodla prodloužit o jeden rok omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska, která jsou stanovena ve společném postoji 2006/276/SZBP,

D.   vzhledem k tomu, že EU je stále znepokojena situací, která v Bělorusku panuje v oblasti lidských práv, a nedávnými případy jejich porušení,

E.   vzhledem k tomu, že v reakci na pozitivní kroky Běloruska již Komise s touto zemí zahájila intenzivní dialog v oblastech, jako je energetika, životní prostředí, celní politika, doprava či bezpečnost potravin, a potvrdila, že je připravena rozsah těchto technických rozhovorů, které jsou pro obě strany prospěšné, dále rozšířit s tím, že jakékoliv plány vybudovat na hranici s EU novou jadernou elektrárnu ne-západního modelu nebudou zahrnuty v tomto dialogu,

F.   vzhledem k tomu, že Rada zahrnula Bělorusko do iniciativy "východního partnerství", které Komise zahájila ve svém výše zmíněném sdělení ze dne 3. prosince 2008 s cílem prohloubit spolupráci s řadou východoevropských zemí,

G.   vzhledem k tomu, že běloruský ministr zahraničí Sjarhej Martynav prohlásil, že "Bělorusko má pozitivní názor na účast v iniciativě východního partnerství", a dodal, že Bělorusko má v úmyslu se do této iniciativy zapojit,

H.   vzhledem k tomu, že výbor na ochranu novinářů vyzval běloruské úřady, aby prodloužily akreditaci Andrzeje Poczobuta, místního zpravodaje největšího polského deníku Gazeta Wyborcza, a aby vyšetřily případ, kdy byl tento novinář i se svou rodinou obtěžován v zápodoběloruském městě Hrodna kvůli tomu, že kritizoval politiku vlády; vzhledem k tomu, že dne 17. března 2009 dostal Andzrej Poczobut pokutu 148 EUR za to, že zprostředkoval reportáž ze zasedání unie Poláků v Bělorusku,

1.   podporuje rozhodnutí Rady prodloužit o jeden rok omezující opatření vůči některým představitelům Běloruska a zároveň ponechat v platnosti pozastavení uplatňování cestovních omezení uvalených na některé představitele Běloruska na dalších devět měsíců;

2.   je i nadále znepokojen situací, která v Bělorusku panuje v oblasti lidských práv a nedávnými případy jejich porušení; vítá skutečnost, že s Běloruskem bude v blízké budoucnosti zahájen dialog o lidských právech;

3.   vítá posílení dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Běloruskem, včetně dvojstranných kontaktů, a intenzivnější technickou spolupráci zahájenou z podnětu Komise jakožto způsob, jak budovat vzájemné porozumění a umožnit řešení připomínek obou stran a otázek společného zájmu;

4.   věří, že má-li být prohlouben politický dialog mezi EU a Běloruskem, musí Bělorusko nejdříve přestat s omezováním svobody a ukončit násilnosti páchané na účastnících opozičních protestních akcí a na ochráncích lidských práv; požaduje v této souvislosti, aby byli okamžitě propuštěni podnikatelé Mikalaj Autuchovič, Jurij Ljavonav a Vladzimir Asipenka a představitel mládežnické opozice aktivista Artsiom Dubski a také přezkoumání rozsudků znamenajících omezení svobody, které byly uvaleny na jedenáct účastníků demonstrací, které se konaly v lednu roku 2008;

5.   vítá a dále podporuje pokračující spolupráci Běloruska s Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) ve věci právních předpisů upravujících volby;

6.   opětovně zdůrazňuje, že do dialogu mezi EU a Běloruskem musí být plně zapojena běloruská demokratická opozice a občanská společnost;

7.   vyzývá běloruskou vládu, aby následujících devět měsíců využila k vykázání významného pokroku v následujících oblastech:

   - reforma běloruských volebních zákonů, které by zaručily zastoupení členů opozičních stran ve volebních komisích na všech úrovních a zajistily transparentnost a správné hlášení sečtených hlasů;
   - poskytnutí stejných práv všem sdělovacím prostředkům zrušením zákazu rozšiřování nezávislých tiskovin prostřednictvím státního distribučního systému "Sajuzdruk" (systém stánků) a běloruské státní pošty "Belpošta"; zrušením článků 367, 368, 369, 369–1 běloruského trestního zákoníku, které jsou často zneužívány k pronásledování novinářů za jejich profesionální činnost; zjednodušení postupu pro získání akreditace pro všechny novináře, včetně oficiálních zástupců zahraničních médií;
   - zaručení svobody sdružování a shromažďování zrušením článku 193–1 běloruského trestního zákoníku, který stanovuje trestní odpovědnost za činnost prováděnou v zájmu neregistrovaných veřejných sdružení, politických stran a nadací; zaručení svobody náboženského vyznání;
   - zaručení politických práv a svobod skoncováním s praxí politicky motivovaného propouštění z práce a vylučování z vysokých škol; ukončení pronásledování studentů, kteří byli za své občanské postoje vyloučeni z vysokých škol za vyhýbání se vojenské službě; přezkoumání nedávných případů, kdy byli mladí aktivisté, jako např. Franak Viačorka, Ivan Šyla a Zmiter Fedaruk, odvedeni proti své vůli do armády, což se rovná braní rukojmích státem;

8.   vyzývá běloruskou vládu, aby okamžitě vydala moratorium na všechny rozsudky smrti a popravy, než bude trest smrti zrušen (v souladu s rezolucí 62/149 Všeobecného shromáždění OSN o moratoriu na trest smrti přijatou dne 18. prosince 2007), aby bezodkladně změnila trest všech vězňů, kteří jsou odsouzeni k smrti, na trest odnětí svobody, aby vnitrostátní právní předpisy uvedla v soulad se závazky Běloruska vyplývajícími z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv a aby zajistila důsledné dodržování mezinárodně uznaných norem pro spravedlivé soudní řízení;

9.   vyzývá běloruské úřady, aby uznaly unii Poláků v Bělorusku vedenou Angelikou Borysovou, která byla opětovně zvolena předsedkyní kongresu unie Poláků dne 15. března 2009;

10.   vyzývá Radu a Komisi, aby v případě, že Bělorusko během devíti měsíců výše uvedená kritéria splní, zvážily trvalé zrušení zákazu cestování, jakož i přijetí opatření, která podpoří hospodářský a sociální pokrok a urychlí proces opětovného začlenění Běloruska do evropské rodiny demokratických národů;

11.   vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly další opatření směřující k liberalizaci postupů udělování víz běloruským občanům, neboť takové kroky jsou nezbytně nutné pro splnění hlavního cíle politiky EU vůči Bělorusku, kterým je začlenit Bělorusko do evropských a regionálních procesů a zajistit nezvratnost demokratizačního procesu v této zemi; důrazně v této souvislosti vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily, do jaké míry by bylo možné snížit poplatky za udělování víz běloruským občanům, kteří cestují do schengenského prostoru, a zjednodušit postup získávání víz;

12.   vyzývá Komisi, aby plně a účinně využívala možností podporovat občanskou společnost a demokratický rozvoj v Bělorusku prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva(3); naléhavě vyzývá Komisi, aby pravidelně a důkladně informovala parlament o tom, jakým způsobem jsou prostředky z evropského nástroje pro demokracii a lidská práva využívány;

13.   žádá Komisi, aby poskytla finanční podporu nezávislé běloruské televizní stanici Belsat, a důrazně vyzývá běloruskou vládu, aby Belsat v Bělorusku oficiálně zaregistrovala; vyzývá běloruskou vládu, aby na znamení dobré vůle a změny k lepšímu umožnila běloruské "Evropské univerzitě humanitních věd" přemístit zákonným způsobem své sídlo z vilniuského exilu zpět do Běloruska s tím, že jí budou poskytnuty skutečné záruky, že jí bude umožněno svobodně pracovat a obnovit zde činnost za podmínek vhodných pro svůj další rozvoj v Minsku, a zejména aby této univerzitě poskytla v Minsku prostory, v nichž bude moci v průběhu roku 2009 zřídit svou knihovnu, a zajistila jí podmínky k tomu, aby své rozsáhlé sbírky v běloruském, ruském, anglickém, německém a francouzském jazyce mohla zpřístupnit široké veřejnosti;

14.   vyzývá Radu a Komisi, aby zvážily přijetí opatření na zlepšení podnikatelského prostředí, obchodu, investic, energetické a dopravní infrastruktury a přeshraniční spolupráce mezi EU a Běloruskem s cílem přispět k zajištění dobrých životních podmínek a prosperity běloruských občanů a ke zvýšení jejich možností komunikovat s EU a svobodně do EU cestovat;

15.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu Společenství nezávislých států a parlamentu a vládě Běloruska.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2009)0027.
(2) Společný postoj Rady 2008/844/SZBP ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 56).
(3) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (Úř.věst. L 386, 29.12.2006, s. 1).


Svědomí Evropy a totalita
PDF 216kWORD 56k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2 dubna 2009 o svědomí Evropy a totalitě
P6_TA(2009)0213RC-B6-0165/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN,

-   s ohledem na rezoluci 260(III)A Valného shromáždění OSN o genocidě ze dne 9. prosince 1948,

-   s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii,

-   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(1),

-   s ohledem na rezoluci 1481 Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 25. ledna 2006 o nutnosti mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů,

-   s ohledem na své prohlášení o vyhlášení 23. srpna Evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu, které bylo přijato dne 23. září 2008(2),

-   s ohledem na řadu svých předchozích usnesení o demokracii a dodržování základních práv a svobod, včetně usnesení ze dne 12. května 2005 k šedesátému výročí konce druhé světové války v Evropě dne 8. května 1945(3), usnesení ze dne 23. října 2008 o připomenutí obětí Velkého hladomoru(4) a usnesení ze dne 15. ledna 2009 ledna 2009 o Srebrenici(5),

-   s ohledem na komise pro pravdu a spravedlnost zřízené v různých částech světa, které pomohly osobám, jež žily pod různými bývalými autoritativními a totalitními režimy, aby překonaly vzájemné rozdíly a dosáhly usmíření,

-   s ohledem na prohlášení předsedy a politických skupin EP ze dne 4. července 2006 u příležitosti 70. výročí státního převratu generála Franca,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že se historikové shodují na tom, že není možné zcela objektivně interpretovat historické skutečnosti a že neexistují objektivní historická svědectví; vzhledem k tomu, že profesionální historikové však zkoumají minulost pomocí vědeckých nástrojů a snaží se být maximálně nestranní,

B.   vzhledem k tomu, že žádný politický orgán ani žádná politická strana nemá na výklad historie monopol a nemůže tvrdit, že je objektivní,

C.   vzhledem k tomu, že oficiální politické interpretace historických skutečností by neměly být výsledkem většinového rozhodování v parlamentech; vzhledem k tomu, že parlamenty nemohou minulost uzákonit,

D.   vzhledem k tomu, že si evropský integrační proces klade za cíl, aby bylo v budoucnu zajištěno dodržování základních práv a zásad právního státu, a vzhledem k tomu, že články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii stanoví vhodné mechanismy pro naplňování tohoto cíle,

E.   vzhledem k tomu, že mylný výklad historie může podpořit exkluzivistická opatření, a tím podněcovat nenávist a rasismus,

F.   vzhledem k tomu, že vzpomínky na tragickou minulost Evropy je zapotřebí uchovat v živé paměti, a uctít tak památku obětí, odsoudit viníky a položit základy k usmíření vycházející z pravdy a připomínání minulosti,

G.  G vzhledem k tomu, že ve 20. století totalitní a autoritářské režimy v Evropě deportovaly, věznily, mučily a zavraždily miliony obětí; vzhledem k tomu, že nicméně musí být uznán unikátní rozměr holocaustu,

H.   vzhledem k tomu, že v západní Evropě byl dominantní historickou zkušeností nacismus a země střední a východní Evropy zažily komunismus i nacismus; vzhledem k tomu, že je nutné usilovat o lepší pochopení dědictví těchto zemí, které prošly dvojí diktaturou,

I.  I vzhledem k tomu, že evropská integrace byla již od počátku reakcí na utrpení, které přinesly dvě světové války a nacistická tyranie, jež vedla k holocaustu, jakož i na rozpínavost totalitních a nedemokratických komunistických režimů ve střední a východní Evropě, a byla rovněž způsobem, jak pomocí spolupráce a integrace překonat hluboké rozpory a nepřátelství v Evropě, jak ukončit válku a zajistit na tomto kontinentu demokracii,

J.   vzhledem k tomu, že proces evropské integrace se zdařil a vedl k vybudování Evropské unie sdružující nyní země střední a východní Evropy, v nichž od konce druhé světové války do počátku 90. let dvacátého století vládl komunistický režim, a vzhledem k tomu, že se díky brzkému přistoupení Řecka, Španělska a Portugalska, které dlouhodobě ovládaly fašistické režimy, podařilo zajistit demokratický vývoj jižní Evropy,

K.   vzhledem k tomu, že Evropa nebude sjednocena, dokud nebude schopna vytvořit jednotný pohled na svoji historii, neuzná nacismus, stalinismus a fašistické a komunistické režimy za společné dědictví a nepovede otevřenou a důkladnou diskusi o jejich zločinech v minulém století,

L.   vzhledem k tomu, že v roce 2009 oslaví sjednocená Evropa 20. výročí zhroucení komunistické diktatury ve střední a východní Evropě a pád Berlínské zdi, což by mělo být jak příležitostí pro rozšíření povědomí o minulosti a uznání úlohy demokratických občanských iniciativ, tak impulsem pro posílení pocitu spolupatřičnosti a soudržnosti,

M.   vzhledem k tomu, že je rovněž důležité připomínat osobnosti, které se aktivně stavěly proti totalitní vládě a které by měly být kvůli své oddanosti, víře v ideály, čestnosti a odvaze zapsány v povědomí Evropanů jako hrdinové totalitní éry,

N.   vzhledem k tomu, že z pohledu obětí není důležité, který z režimů je připravil o svobodu nebo je z jakýchkoli důvodů mučil či zabíjel,

1.   vyjadřuje úctu a uznání všem obětem totalitních a nedemokratických režimů v Evropě a těm, kdo bojovali proti tyranii a utlačování,

2.   potvrzuje svůj závazek budovat prosperující Evropu, která žije v míru a vychází z takových hodnot, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv;

3.   zdůrazňuje význam uchování vzpomínek v živé paměti, protože bez pravdy a vzpomínky na minulost nelze dosáhnout usmíření; opět potvrzuje své jednotné stanovisko odsuzující všechny druhy totalitní vlády, ať už jsou jejich ideologie jakékoliv;

4.   připomíná, že k posledním projevům genocidy a zločinům proti lidskosti v Evropě stále docházelo v červenci 1995, a že k potírání nedemokratických, xenofobních, autoritářských a totalitních ideologií a směrů je zapotřebí neustálé ostražitosti;

5.   podtrhuje, že je nutné podporovat zachování dokumentů a svědectví dokládajících pohnutou minulost Evropy, aby bylo možné prohloubit povědomí Evropy o zločinech spáchaných totalitními a nedemokratickými režimy, jelikož bez připomínání minulosti nelze dosáhnout usmíření;

6.   vyslovuje politování nad skutečností, že v některých členských státech je i 20 let po pádu komunistických diktatur režimů ve střední a východní Evropě nenáležitě omezen přístup k dokumentům, které mají konkrétní význam z osobního hlediska nebo jsou potřebné pro účely vědeckého bádání; vyzývá členské státy, aby se skutečně zasadily o otevření archivů, a to i archivů bývalých státních bezpečnostních služeb, tajné policie a zpravodajských služeb a současně zajistily, aby tento proces nebyl zneužíván pro politické účely;

7.   důrazně a jednoznačně odsuzuje všechny zločiny proti lidskosti spáchané všemi totalitními a autoritářskými režimy a rozsáhlá porušování lidských práv, kterých se tyto režimy dopustily; vyjadřuje obětem těchto zločinů a jejich rodinným příslušníkům účastenství, pochopení a uznání jejich utrpení;

8.   prohlašuje, že evropskou integraci jako cestu k míru a usmíření si občané Evropy svobodně zvolili, a vyslovili se tak pro společnou budoucnost, a že Evropská unie nese zvláštní díl odpovědnosti za podporu a zachování demokracie, dodržování lidských práv a zásad právního státu, a to nejen uvnitř Evropské unie, ale i mimo ni;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále usilovaly o prohloubení výuky evropské historie a aby zdůrazňovaly historický úspěch evropské integrace a výrazný kontrast mezi tragickou minulostí a mírovým a demokratických společenským řádem v dnešní Evropské unii;

10.   je přesvědčen o tom, že odpovídající udržování historické paměti, zevrubné přehodnocení evropských dějin a celoevropské uznání všech historických hledisek moderní Evropy posílí evropskou integraci;

11.   v této souvislosti vyzývá Radu a Komisi, aby podporovaly a obhajovaly činnost takových nevládních organizací, jako je Memorial působící v Ruské federaci, která se aktivně věnuje studiu a shromažďování dokumentace spojené se zločiny, jež byly spáchány za stalinismu;

12.   znovu vyjadřuje pevnou podporu posílení mezinárodní spravedlnosti;

13.   vyzývá ke zřízení platformy evropské paměti a svědomí, která by podpořila budování sítí a spolupráci mezi vnitrostátními výzkumnými institucemi, jež se specializují na historii totalitních režimů, a vytvoření celoevropského dokumentačního střediska / památníku obětem všech totalitních režimů;

14.   vyzývá k posílení stávajících příslušných finančních nástrojů, aby se zajistila podpora pro odborný historický výzkum výše uvedených otázek;

15.   vyzývá k tomu, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, které by byly připomínány důstojně a nezaujatě;

16.   je přesvědčen, že konečným cílem zpřístupnění a zhodnocení zločinů spáchaných komunistickými totalitními režimy je usmíření, kterého lze dosáhnout uznáním odpovědnosti, požádáním o odpuštění a podporou morální obrody;

17.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států, vládám a parlamentům kandidátských zemí, vládám a parlamentům zemí přidružených k Evropské unii a vládám a parlamentům členských zemí Rady Evropy.

(1) Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 55.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0439.
(3) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 392
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0523.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2009)0028.


Úloha kultury v rozvoji evropských regionů
PDF 201kWORD 42k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o úloze kultury v rozvoji evropských regionů
P6_TA(2009)0214RC-B6-0166/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005,

-   s ohledem na závěry Rady ze dne 24. května 2007 o přínosu kulturního a tvůrčího odvětví k dosažení lisabonských cílů(1),

-   s ohledem na Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o odvětvích kultury v Evropě(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o Evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě(4),

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že kulturní duch Evropy se stává stále důležitějším jako prostředek sbližování evropských občanů způsobem, který respektuje rozdílné kulturních a jazykové identity,

B.   vzhledem k tomu, že kultury Evropy jsou na místní úrovni, na úrovni regionů, jednotlivých členských států i centralizovaných evropských orgánů strategickým faktorem rozvoje Evropy,

C.   vzhledem k tomu, že města a regiony se tím, že sdílejí evropskou myšlenku a přispívají k rozvoji Evropské unie, stávají evropskými činiteli,

D.   vzhledem k tomu, že se ukazuje, že kulturní projekty vycházející z iniciativ občanské společnosti jsou účinné při posilování a rozvoji regionů,

E.   vzhledem k tomu, že regionální konference jsou pro občanské společnosti vynikající příležitostí k překládání projektů a návrhů, výměně osvědčených postupů a vedení dialogu s příslušnými stranami,

1.   zdůrazňuje, že strategie regionálního a místního rozvoje, do nichž je začleněna kultura, tvořivost a umění, jsou významným přínosem pro zlepšení kvality života v evropských regionech a městech, protože podporují kulturní rozmanitost, demokracii, angažovanost a mezikulturní dialog;

2.   vyzývá Komisi, aby předložila zelenou knihu, která bude obsahovat škálu možných opatření v oblasti současné kultury zaměřených na posílení kulturního rozvoje evropských regionů;

3.   vyzývá Komisi, aby spolu s regionálními orgány a místní občanskou společností podporovala regionální konference;

4.   požaduje pořádání akcí a informačních kampaní zaměřených na úlohu kulturních projektů v regionálním rozvoji;

5.   vyzývá zúčastněné strany, aby usilovaly o rychlé a účinné provedení těchto projektů;

6.   očekává, že Komise při nejbližší příležitosti předloží Parlamentu studii o vlivu kultury na regionální a místní úrovni spolu se závěry a opatřeními, které má Komise v úmyslu z ní vyvodit;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Výboru regionů.

(1) Úř. věst. C 311, 21.12.2007, s. 7.
(2) Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 1.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2008)0123.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0124.


Nová dohoda mezi EU a Ruskem
PDF 269kWORD 110k
Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. dubna 2009 k nové dohodě mezi EU a Ruskem (2008/2104(INI))
P6_TA(2009)0215A6-0140/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložil Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE o vztazích mezi EU a Ruskem (B6-0373/2007),

-   s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé(1), která vstoupila v platnost dne 1. prosince 1997 a jejíž platnost by skončila v roce 2007, pokud by nebyla automaticky prodloužena,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2008, že budou zahájena jednání s Ruskou federací o nové dohodě, a na obnovení těchto jednání v prosinci 2008,

-   s ohledem na cíl EU a Ruska stanovený ve společném prohlášení vydaném po summitu v Petrohradě, jenž se konal dne 31. května 2003, vytvořit společný hospodářský prostor, společný prostor svobody, bezpečnosti a práva, prostor spolupráce v oblasti vnější bezpečnosti a prostor výzkumu a vzdělávání, včetně kulturních aspektů a následně přijatých pracovních plánů,

-   s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací ze dne 25. května 2006 o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace(2),

-   s ohledem na Evropskou energetickou chartu podepsanou dne 17. prosince 1991 a následnou Smlouvu o energetické chartě otevřenou k podpisu dne 17. prosince 1994, která vstoupila v platnost v dubnu 1998 a která je právně závazná pro všechny smluvní strany, jež ratifikovaly Smlouvu o energetické chartě, a ty, jež se podle čl. 45 odst. 2 rozhodly pro dočasné uplatňování této smlouvy až do jejího vstupu v platnost, a na dialog mezi EU a Ruskem v oblasti energetiky zahájený na šestém summitu EU-Rusko, který se konal v Paříži dne 30. října 2000,

-   s ohledem na Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě EHK OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států podepsané v Espoo roku 1991 (dále jen "úmluva z Espoo"),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2008 o ekologickém dopadu plánovaného plynovodu v Baltském moři, který má spojovat Rusko a Německo(3),

-   s ohledem na bezprecedentní přerušení dodávek ruského plynu do Evropské unie v lednu 2009,

-   s ohledem na konzultace mezi EU a Ruskem o lidských právech a absenci konkrétních výsledků,

-   s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a její protokoly,

-   s ohledem na probíhající jednání o přistoupení Ruské federace ke Světové obchodní organizaci (WTO),

-   s ohledem na mnoho důvěryhodných zpráv vydaných ruskými a mezinárodními nevládními organizacemi o pokračujícím závažném porušování lidských práv v Rusku, na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva týkající se Čečenska a mnoho dalších podobných případů předložených tomuto soudu,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Ruské federaci, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008 o útocích na obhájce lidských práv v Rusku a o soudním řízení ve věci vraždy Anny Politkovské(4), ze dne 13. března 2008 o Rusku(5), ze dne 10. května 2007 o schůzce na nejvyšší úrovni EU-Rusko, která se bude konat dne 18. května 2007 v Samaře(6), ze dne 19. června 2008 o summitu EU-Rusko, který se bude konat ve dnech 26.–27. června 2008 v Chanty-Mansijsku(7), ze dne 25. října 2006 o vztazích mezi EU a Ruskem po vraždě ruské novinářky Anny Politkovské(8), ze dne 14. listopadu 2007 o summitu EU-Rusko(9) a ze dne 13. prosince 2006 ke schůzce na nejvyšší úrovni EU-Rusko, která se konala dne 24. listopadu 2006 v Helsinkách(10),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2005 o vztazích mezi EU a Ruskem(11),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2007 o hospodářských a obchodních vztazích EU s Ruskem(12), v němž se uvádí, že "situace v oblasti lidských práv v Rusku by měla tvořit integrální součást politického programu EU-Rusko" a že "rozsáhlá hospodářská spolupráce mezi Ruskem a EU musí být založena na vysokých demokratických standardech a zásadách volného trhu",

-   s ohledem na své usnesení ze dne 3. září 2008 o situaci v Gruzii(13),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 26. září 2007 na téma "Směrem ke společné evropské zahraniční politice v oblasti energií"(14),

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 17. ledna 2008 o "novém přístupu v oblasti regionální politiky k Černému moři"(15) a o "účinnější politice EU pro jižní Kavkaz: od slibů k činům"(16),

-   s ohledem na společné prohlášení Rady pro trvalé partnerství EU-Rusko o svobodě, bezpečnosti a právu ze dne 22. listopadu 2007,

-   s ohledem na společné prohlášení parlamentního shromáždění Rady Evropy a parlamentního shromáždění OBSE o volbách do Ruské dumy, které se konaly 2. prosince 2007,

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a čl. 83 odst. 5 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0140/2009),

A.   vzhledem k tomu, že vztahy EU a Ruska mají klíčový význam pro budování pragmatické spolupráce, vzhledem k tomu, že Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti OSN, členem G8, třetím největším obchodním partnerem EU, čtvrtým největším obchodním partnerem eurozóny a klíčovým dodavatelem energie do EU, a vzhledem k tomu, že EU s Ruskem sdílí nejen hospodářské a obchodní zájmy, ale i cíl jednat na mezinárodní úrovni a přijmout díl odpovědnosti za celosvětové problémy i v otázkách společného evropského sousedství; vzhledem k tomu, že užší spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem by měly být založeny na vzájemné důvěře a společných hodnotách demokracie, na úctě k lidským právům a právnímu státu a rovněž na spolupráci v mezinárodní oblasti, a mají proto klíčový význam pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu celé Evropy; vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem by se měly zakládat na vzájemné úctě, ale rovněž na tom, že budou všechny strany respektovat svrchovanost národů, s nimiž sousedí,

B.   vzhledem k tomu, že je EU založena na společných hodnotách, jako jsou demokracie a úcta k lidským právům a právnímu státu, a vzhledem k tomu, že při uplatňování užší spolupráce s jakýmkoliv třetím státem musí být tyto hodnoty nejvyšší prioritou,

C.   vzhledem k tomu, že je spolupráce EU a Ruska přínosem pro mezinárodní stabilitu, a vzhledem k tomu, že Rusko nese svůj díl odpovědnosti za podporu finanční a politické stability a pocit bezpečnosti v Evropě a ve světě, zejména tím, že zaujme zodpovědný a mírový přístup ke společnému sousedství EU a Ruska, vzhledem k tomu, že se EU společně s Ruskem již angažuje v Afghánistánu, na Blízkém východě, v balkánských zemích a v rámci OSN a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), přičemž vypracovávají společná stanoviska a postupy v oblasti klíčových bezpečnostních otázek, jako je šíření jaderných zbraní, kontrola zbrojení a odzbrojování, boj proti terorismu, proti obchodu s drogami a proti organizované trestné činnosti, změna klimatu a celosvětová hospodářská a finanční krize,

D.   vzhledem k tomu, že prohlášení nové vlády Spojených států, zejména viceprezidenta Joea Bidena a ministryně zahraničních věcí Hillary Clintonové, která se týkají politiky vůči Rusku, ukazují ochotu spolupracovat v rámci nové a otevřené politiky USA v zájmu dosažení stabilnějšího a bezpečnějšího světa,

E.   vzhledem k tomu, že nepřiměřený protiútok Ruska vyvolaný gruzínskými jednotkami, jež vstoupily do oblasti Jižní Osetie, který se rozšířil do dalších gruzínských oblastí za použití obrněných a leteckých sil, jakož i nevyprovokovaná vojenská akce v Abcházii, včetně útoků a okupace gruzínských černomořských přístavů, a následné uznání dvou separatistických enkláv Jižní Osetie a Abcházie, zpochybňuje připravenost Ruska budovat spolu s EU společný prostor bezpečnosti v Evropě; vzhledem k tomu, že je třeba, aby další vývoj partnerství EU s Ruskem zahrnoval obsáhlý dialog o bezpečnosti, založený na závazku přijatém oběma partnery ohledně jimi sdílených hodnot, dodržování mezinárodního práva a územní celistvosti a závazku plnit povinnosti vyplývající z helsinské charty,

F.   vzhledem k tomu, že jednání o nové dohodě zaměřené na posílení spolupráce mezi EU a Ruskou federací v žádném případě nelegitimizuje současný status quo v Gruzii a závazky k úplnému provádění dohod podepsaných dne 12. srpna a 8. září 2008 v rámci konfliktu v oblastech Abcházie a Jižní Osetie zůstávají v platnosti s ohledem na to, že plnění těchto dohod Ruskem v jejich plném rozsahu by mělo být nezbytnou podmínkou pro úspěšné dovršení jednání, která by měla zahrnovat ustanovení, že se všechny strany zřeknou použití síly proti sousedním zemím,

G.   vzhledem k tomu, že zejména po událostech v Gruzii jsou postoje stran ke Kosovu a společnému sousedství vzdálenější než kdy dříve,

H.   vzhledem k tomu, že uzavření dohody o budoucí spolupráci má i nadále klíčový význam pro další rozvoj a posílení spolupráce mezi oběma partnery; vzhledem k tomu, že politika EU vůči Rusku musí být založena na jednotě a solidaritě, a vzhledem k tomu, že by EU měla mít společný přístup a vystupovat jednotně; vzhledem k tomu, že členské státy by měly včas informovat a konzultovat ostatní členské státy, kterých se případně mohou týkat dvoustranné dohody či spory s Ruskem,

I.   vzhledem k tomu, že nová souhrnná dohoda, jež má nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci, musí být kvalitnější a odrážet celou šíři spolupráce a nové skutečnosti 21. století a dodržovat také zásady mezinárodních vztahů, demokratické normy a lidská práva,

J.   vzhledem k tomu, že Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě podepsaná v roce 1990 šestnácti členy NATO a šesti státy Varšavské smlouvy a pozměněná v roce 1999 představuje nejvýznamnější dohodu o odzbrojení týkající se konvenčních zbraní v dějinách; vzhledem k tomu, že tuto smlouvu ratifikovalo Rusko, Bělorusko a Ukrajina, NATO ji však prozatím odložilo; vzhledem k tomu, že Rusko platnost smlouvy mezitím pozastavilo,

K.   vzhledem k tomu, že pokud se týká přístupu mezinárodní mise na sledování průběhu voleb, možnosti opozičních stran organizovat a vysílat kandidáty, rovnosti a nezávislosti médií a neutrality veřejných orgánů, nedávné parlamentní a prezidentské volby v Rusku probíhaly v podmínkách, které zdaleka nesplňovaly evropské standardy, čímž se Rusko závažně odchýlilo od povinností, které pro něj vyplývají z členství v Radě Evropy a OBSE,

L.   vzhledem k tomu, že je Ruská federace členem Rady Evropy, a zavázala se tedy k jejím cílům, mezi něž patří zejména podpora demokracie, dodržování lidských práv a upevňování demokracie a stability v Evropě; vzhledem k tomu, že EU by měla důrazně hájit zásadu, že právní stát a dodržování stávajících závazků přijatých v rámci těchto organizací je pro úspěch partnerství EU a Ruska klíčové,

M.   vzhledem k tomu, že mnoho zpráv vypracovaných nevládními organizacemi a nezávislými odborníky ukazuje, že zákon o nevládních organizacích z roku 2006 a další opatření přijatá ruskou vládou, včetně právních předpisů proti extremismu a rozšíření státní kontroly nad významnou částí médií, vážně omezují svobodu projevu, porušují lidská práva a omezují aktivity občanské společnosti v Rusku,

N.   vzhledem k tomu, že pokračující věznění osob z politických důvodů a zacházení, jemuž jsou vystaveni bojovníci za lidská práva, odporuje závazku Ruské federace posilovat v Rusku právní stát a ukončit "právní nihilismus",

O.   vzhledem k tomu, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy a několik nezávislých organizací hájících lidská práva vznesly závažné pochybnosti o ruských standardech v soudnictví, včetně nedostatečné nezávislosti soudců, odpírání spravedlivého procesu obžalovaným v politicky kontroverzních případech, obtěžování a pronásledování obhájců a obnovy procesů a věznění z politických důvodů v rámci ruského trestněprávního systému,

P.   vzhledem k tomu, že Ruská federace odmítá přijmout účinná opatření, jež by ukončila trvající porušování práv a beztrestné páchání zločinů, a to i přesto, že Evropský soud pro lidská práva Rusko v rostoucím počtu rozsudků obvinil z vážného systematického porušování lidských práv, včetně mimosoudních poprav, mučení a násilných zmizení,

Q.   vzhledem k tomu, že základními zásadami hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Ruskou federací by měly být reciprocita, udržitelnost, transparentnost, předvídatelnost, spolehlivost, nediskriminace a řádná správa věcí veřejných; vzhledem k tomu, že by nová dohoda měla být právně závazná a v jejím rámci by měl být stanoven jasný mechanismus řešení sporů,

R.   vzhledem k tomu, že nedávná krize dodávek plynu do Evropské unie, která v mrazivých zimních teplotách připravila miliony obyvatel Bulharska, Slovenska i jiných členských států o teplo a horkou vodu, způsobila vážné obavy ohledně spolehlivosti ruských dodávek energie,

S.   vzhledem k tomu, že v oblasti energetické bezpečnosti mají vztahy mezi EU a Ruskem velký potenciál pro pozitivní a konstruktivní vzájemnou závislost, pokud bude partnerství založeno na zásadě nediskriminace a spravedlivého zacházení a na rovnocenných tržních podmínkách, jak je stanoveno ve Smlouvě o energetické chartě; vzhledem k tomu, že nedávná plynová krize prokázala, že je třeba přijmout a poté i dodržovat soubor pravidel vycházejících přinejmenším ze stávající Smlouvy o energetické chartě; vzhledem k tomu, že bezpečné energetické partnerství mezi EU a Ruskem závisí také na transparentnosti obchodu s energií v tranzitních zemích; vzhledem k tomu, že ruské energetické politiky v praxi obsahují příklady zneužití monopolního postavení a nátlaku, zejména odmítání tranzitních práv třetích zemí, přerušování dodávek a porušování vlastnických práv,

T.   vzhledem k tomu, že Evropská rada na svém zasedání v Bruselu ve dnech 15.–16. června 2006 doporučila, aby byla ukončena jednání o evropském protokolu o tranzitu k Energetické chartě, aby byla zajištěna ratifikace Smlouvy o energetické chartě všemi signatáři charty a aby byla Komise, zejména s ohledem na nedávnou plynovou krizi, vyzvána k přípravě podkladů pro úmluvu s Ruskem v oblasti energetiky, jež doplní stávající a závaznou dohodu o partnerství a spolupráci nebo bude součástí dohody, která dohodu o partnerství a spolupráci nahradí; vzhledem k tomu, že Smlouva o energetické chartě je již v současnosti právně závazná nejen pro všechny členské státy, ale na základě článku 45 také pro Rusko, které je také jejím signatářem,

U.   vzhledem k tomu, že úzká spolupráce v oblasti energetické politiky a vymezení dlouhodobé energetické strategie jsou podmínkami vyváženého rozvoje hospodářství EU i Ruska,

V.   vzhledem k tomu, že EU často ve svých vztazích s Ruskem nevystupuje jednotně; vzhledem k tomu, že by v rámci Rady měly existovat funkční mechanismy, za něž bude nést odpovědnost vysoký představitel, což by členským státům umožnilo s dostatečným předstihem vzájemně konzultovat všechny dvoustranné otázky týkající se Ruska, jež by mohly mít dopad na jiný členský stát nebo EU jako celek,

W.   vzhledem k tomu, že pokračující hospodářská krize, která citelně zasáhla Rusko i EU, nabízí příležitost nového začátku dvoustranných vztahů založených na lepším a upřímnějším vzájemném porozumění, které předejde podezřením a nedostatkům z minulosti a poskytne základ určení a rozšíření skutečně sdílených společných hodnot,

1.   dává Radě a Komisi následující doporučení a žádá je, aby je během jednání zohlednily následující:

   a) i nadále trvat na široké, rozsáhlé a právně závazné dohodě založené na sdíleném závazku dodržovat lidská práva, která bude zahrnovat celé spektrum spolupráce mezi stranami a bude na kvalitativně vyšší úrovni než stávající dohoda o partnerství a spolupráci, a to jak ohledně šíře závazku, tak předmětů úpravy; trvá na tom, že dohoda by měla zahrnovat mechanismy pro vymáhání jejích důležitých částí;
   b) trvat na tom, že Rusko porušuje suverenitu a územní celistvost Gruzie a že jeho úloha ve sporu o plyn na začátku roku 2009 vážně ohrozila vztahy mezi jím a EU a jednání o nové dohodě;
   c) trvat na tom, že vztahy EU s Ruskem musí být založeny na dodržování mezinárodního práva a všech závazných dohod a smluv, k nimž Rusko a členské státy přistoupily, včetně Charty OSN, Evropské úmluvy o lidských právech a Smlouvy o energetické chartě a rovněž pravidel a závazků platných pro členské státy OBSE a Rady Evropy;
   d) trvat na tom, že úzké partnerství, rozšířená spolupráce a dobré sousedské vztahy mezi EU a Ruskem a nová politika administrativy Spojených států vůči Rusku mohou vytvořit pevný základ a předpoklad pro stabilitu, bezpečnost a prosperitu v Evropě a na celém světě; v souvislosti s tím přivítat prohlášení administrativy Spojených států o velkém potenciálu pro spolupráci s Ruskem;
   e) zavést mechanismus konzultací, za který bude odpovídat vysoký představitel a který by členským státům umožnil v dostatečném předstihu vzájemně konzultovat všechny dvoustranné otázky – dohody nebo spory – týkající se Ruska, které by mohly mít dopad na jiný členský stát a EU jako celek, a tím co nejvíce umožnit soudržný postoj EU, neboť se tím zajistí plné zohlednění zájmů všech členských států a předejde se tomu, aby jeden členský stát zablokoval jednání v pozdější fázi;
   f) v rámci nové dohody trvat na posílení úlohy Výboru pro parlamentní spolupráci, což posílí parlamentní rozměr spolupráce mezi EU a Ruskem;
   g) připomenout závazky, s nimiž EU i Rusko souhlasily na mezinárodní úrovni, zejména jako členové Rady Evropy a OBSE, a sdělit ruské vládě své obavy ohledně stavu lidských práv a zmenšujícího se prostoru pro ruskou občanskou společnost, a přitom naléhat na tuto vládu, aby posílila svobodu vyjadřování a sdružování tím, že sladí právní předpisy o občanské společnosti s evropskými a mezinárodními závazky Ruska, přijala účinná a rychlá opatření na podporu příznivého pracovního prostředí pro organizace pro lidská práva a pro nezávislé charitativní organizace, které usilují o posilování kulturních vazeb mezi Ruskem a členskými státy, zastavila obtěžování a administrativní nátlak namířený proti obráncům lidských práv a nepřijímala tvrdá administrativní opatření proti těmto organizacím;
   h) vyzvat ruskou vládu, aby plně respektovala svobodu sdělovacích prostředků a aby nezávislým médiím zaručila politické a hospodářské podmínky, které jim umožní běžný provoz; naléhat na ruskou vládu, aby ukončila setrvalé násilí a perzekuci zaměřené proti novinářům;
   i) připomenout, že prezident Medveděv se veřejně zavázal, že v Rusku posílí právní stát, a upozorňuje na problematickou nezávislost ruské justice a právního systému;
   j) brát zřetel na skutečnost, že pravidelné konzultace o lidských právech mezi EU a Ruskem konané vždy po šesti měsících neměly od svého zahájení v roce 2005 žádné hmatatelné výsledky a že je třeba je revidovat tak, aby umožnily rozsáhlý a na výsledky zaměřený dialog o otázkách lidských práv a práv menšin jak v Rusku, tak v EU a o spolupráci mezi EU a Ruskem v otázkách lidských práv na mezinárodních fórech;
   k) trvat na celkové reorganizaci konzultací o lidských právech mezi EU a Ruskem, včetně vytvoření formální úlohy pro nezávislé nevládní organizace z Ruska a EU, zapojení úředníků ze všech příslušných úřadů ruské vlády a ukončení vydávání komuniké samotnou ruskou vládou;
   l) požádat úřady Ruské federace, aby zaručily existenci a udržitelný rozvoj tradičního životního stylu, kultury a jazyka původních obyvatel, kteří žijí na jejím území;
   m) naléhavě vyzývat ruskou vládu, aby plně prováděla rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, která poskytují příležitost zvýšit odpovědnost za dřívější porušování lidských práv a ukončit ta stávající;
   n) vyjádřit značné znepokojení nad situací v Čečensku, kde se Kadirovovu režimu nepodařilo dosáhnout míru a usmíření, ale naopak rozšířil strach a útlak, které podkopaly občanskou společnost a potlačují jakékoli otevřené a demokratické vyjádření názoru, a vyzývá ke skutečnému politickému vyřešení situace;
   o) zdůrazňovat, že program podpory ruských krajanů podporovaný orgány Ruské federace by neměl být zneužíván jako nástroj zaměřený na posilování politického vlivu v některých členských státech;
   p) dále podporovat ruské přistoupení k WTO a další otevírání ruské ekonomiky; úplné dodržování pravidel WTO Ruskem, které je nezbytnou podmínkou a minimálním standardem nezbytným pro vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a Ruskem, což i nadále zůstává dlouhodobým cílem;
   q) přivítat nedávné změny, ale žádat o další zlepšení právních předpisů a vymahatelnosti práva, pokud jde o ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, aby se tak zvýšila konkurenceschopnost a aby se investiční prostředí stalo přitažlivým přiblížením právní úpravy nejvyšším mezinárodním standardům a normám; naléhat na ruské úřady, aby s ohledem na nastávající členství Ruska ve WTO a ještě před ním harmonizovaly část IV jejich občanského zákoníku týkající se práv duševního vlastnictví a procesních pravidel jejich prosazování s pravidly WTO a mezinárodními dohodami, zejména s Dohodou o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS), a zajistily jejich plné provádění, aby bylo možné účinně bojovat proti padělání a pirátství;
   r) naléhat, aby Smlouva o energetické chartě, jakožto stávající smlouva, která je právně závazná pro Rusko a pro všechny členské státy, byla základem vztahů v oblasti energetiky a aby zásady Smlouvy o energetické chartě a jejího protokolu o tranzitu byly začleněny do nové dohody, a zároveň znovu vyzvat Rusko, aby posílilo svůj závazek postupovat v souladu s pravidly tím, že ratifikuje Smlouvu o energetické chartě a podepíše protokol o tranzitu, přičemž je třeba připomenout, že podle stanoviska Parlamentu by měli mít partneři možnost vyjednat znění přesahující Smlouvu o energetické chartě, pokud jde o hloubku spolupráce a oblasti, kterých se týká, ale že by dohoda neměla být v žádném případě méně komplexní než ta, k níž se strany již zavázaly v rámci stávající dohody o partnerství a spolupráci;
   s) v rámci jednání o nové dohodě dokončit jednání o protokolu o tranzitu a vyzvat Rusko, aby ho podepsalo, čímž vznikne právní rámec upravující tranzit dodávek energie mezi dotčenými stranami, který bude vyplývat z rámce, který již existuje na základě Smlouvy o energetické chartě;
   t) zdůrazňovat potřebu vhodného posuzování dopadů na životní prostředí u všech projektů týkajících se energetické infrastruktury, aby se zajistilo dodržování mezinárodních norem ochrany životního prostředí; v této souvislosti Ruskou federaci naléhavě žádat, aby ratifikovala úmluvu z Espoo a její protokoly týkající se strategického posuzování vlivů na životní prostředí;
   u) vyzvat k posílení účinnosti dialogu EU a Ruska o energetice a jeho kapacity pružně reagovat na krize, ke zvýšení transparentnosti, reciprocity a bezpečnosti investic a k výraznému posílení bezpečnosti dodávek energie a zdůraznit, že je třeba vytvořit mechanismy transparentního systému založeného na daných pravidlech, jakož i mechanismus řešení sporů v oblasti energetiky;
   v) upozornit na mechanismus řešení sporů, který obsahuje Smlouva o energetické chartě, kterou již podepsalo Rusko i Ukrajina;
   w) vytvořit srozumitelný kodex chování upravující vztahy mezi EU, Ruskem a zeměmi ve společném sousedství, který bude zahrnovat dodržování svrchované nezávislosti všech evropských států, závazek k pokojnému řešení sporů a způsob řešení dosud přetrvávajících konfliktů;
   x) zlepšit stávající politický dialog, a podnítit tak diskusi o obtížných vojensko-bezpečnostních otázkách, které jsou často příčinou neshod mezi EU a Ruskem, ale bezpochyby ovlivňují evropskou a celosvětovou bezpečnost, a přitom zdůrazňovat potřebu mnohostranné kontroly a omezení zbrojení i režimů nešíření zbraní;
   y) vyzvat ruskou vládu, aby spolu s EU a dalšími členy kontaktní skupiny pro Kosovo pozitivně přispěla k nalezení udržitelného politického řešení budoucnosti Kosova a k dalšímu posílení stability Západního Balkánu;
   z) vyzvat ruskou vládu, aby prokázala svůj závazek usilovat společně s Gruzií a EU o dosažení konstruktivního a mírového řešení týkajícího se "otázek bezpečnosti a stability v Abcházii a Jižní Osetii", jak bylo dohodnuto v dohodě ze dne 12. srpna 2008; vyzvat ruskou vládu, aby poskytla reálné záruky, že se Rusko neuchýlí k použití síly proti kterémukoliv ze svých sousedů;
   aa) sdělit ruské vládě své obavy ohledně jejího rozhodnutí uznat Abcházii a Jižní Osetii jakožto svrchované státy a podepsat dohody o vojenské pomoci a spolupráci s orgány de facto těchto dvou gruzínských provincií a vytvořit v těchto oblastech vojenské základny, neboť tyto kroky podkopávají územní celistvost Gruzie, jak ji zdůrazňují příslušné rezoluce OSN; opětovně vyzvat Rusko, aby zvrátilo své rozhodnutí, a bránit názor, že Rusko nemůže být považováno za nestranného zprostředkovatele mírového procesu; naléhavě žádat ruskou vládu, aby zajistila, že pozorovatelům EU je umožněn plný přístup do všech oblastí, které byly konfliktem zasaženy, v souladu s mandátem pozorovatelské mise EU;
   ab) trvat na tom, aby cíl bezvízového styku s Ruskem byl uskutečňován s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 539/2001(17), které stanoví, že osvobození od vízové povinnosti by mělo být založeno na podloženém zvážení různých kritérií souvisejících mimo jiné s nelegálním přistěhovalectvím, veřejným pořádkem a bezpečností a vnějšími vztahy EU s třetími zeměmi, přičemž by měly být zohledněny také dopady na regionální soudržnost a reciprocitu a je třeba mít na paměti, že vztahy mezi Unií a důvěryhodnými třetími zeměmi jsou charakterizovány zvláštním politickým rozměrem, neboť se očekává, že si tyto třetí země zachovají patřičnou úroveň v oblasti demokratických hodnot a základních práv;
   ac) trvat na tom, že usnadnění vydávání víz pro studenty, výzkumné pracovníky a obchodníky by mělo být prioritou, aby byly podpořeny mezilidské kontakty; trvat však také na tom, že jakákoliv další liberalizace vízového režimu bude podmíněna odpovídajícím zlepšením dohod o vydávání víz se zeměmi evropské politiky sousedství, aby se předešlo jakýmkoli nesrovnalostem;
   ad) požadovat, v souladu s dohodou mezi EU a Ruskem o zjednodušeném vydávání krátkodobých víz, jasný závazek ze strany ruských úřadů, že omezí byrokratické překážky, které jsou jednostranně uplatňovány na všechny cestující, jako je například potřeba mít pozvání a zaregistrovat se po příjezdu; uvědomovat si, že změny ruských pravidel pro vydávání víz v minulých letech a skutečnost, že přestalo vydávat obchodní víza umožňující opakovaný vstup, mohou mít negativní dopad na podnikatelské a obchodní vztahy mezi EU a Ruskem; mít také na paměti, že podle stanoviska Parlamentu by mělo být zjednodušené cestování pro držitele ruského cestovního pasu omezeno pouze na osoby s pobytem v Rusku;
   ae) naléhavě se zabývat problémem tranzitu a víz v Kaliningradu, například zajištěním toho, že celá Kaliningradská oblast bude podléhat režimu malého pohraničního styku;
   af) trvat na tom, aby bylo partnerství mezi EU a Ruskem založeno na zásadách liberalizovaného a otevřeného trhu a reciprocity investičních práv mezi partnery, a proto požadovat, aby výměnou za úzké a přínosné hospodářské vazby ruská vláda zaručila vlastnická práva zahraničních investorů a přezkoumala zákon o strategických odvětvích z roku 2008, který poskytuje ruskému státu širokou diskreční pravomoc umožňující diskriminovat zahraniční investory, zatímco vnitřní trh EU je zcela otevřen ruským investorům; požadovat, aby zákon o investování do strategických odvětví byl uveden v soulad se stávajícími i budoucími povinnostmi Ruska v rámci WTO i se stávající dohodou o partnerství a spolupráci;
   ag) vyzvat v rámci probíhajících jednání o přistoupení k WTO ruské úřady, aby nepozastavovaly plnění některých již vyjednaných a dohodnutých závazků a plně dodržovaly dohodu EU-Rusko z roku 2004 o přistoupení k WTO tím, že zruší všechny diskriminační poplatky, zejména u nákladní železniční dopravy, a zruší vývozní clo na surové dřevo;
   ah) vyzvat Rusko, aby splnilo svůj závazek, že postupně zruší platby za přelety nad Sibiří, a podepsalo dohodu, jíž bylo v této věci dosaženo na vrcholné schůzce v Samaře;
   ai) předložit ruské vládě své plány na vytvoření dohod o volném obchodu s některými zeměmi, které by mohly ovlivnit vytvoření společného hospodářského prostoru s Ruskem;
   aj) oznámit ruské vládě četné obavy spojené s lodní dopravou, mezi něž patří volný průplav přes Pilavský průliv, přístup lodních dopravců EU k vodní cestě do Asie podél severního Ruska a potenciální ekologická rizika vyplývající mj. z nárůstu lodní tankerové dopravy v Baltském moři;
   ak) projednat s ruskou vládou obavy týkající se přetížení dopravy na společných hranicích s EU, což tvoří i nadále závažnou překážku obchodu mezi EU a Ruskem a jejich hospodářským vztahům;
   al) žádat Ruskou federaci, aby konstruktivně spolupracovala s EU na řešení statusu odtržených území, včetně Podněstří, a přispívala k posilování suverenity moldavské vlády, což je nezbytnou podmínkou stability klíčové oblasti hraničící s Evropskou unií; zdůrazňovat, že pokrok v této otázce závisí na stažení ruských vojenských sil umístěných v Moldavsku, jak slíbilo Rusko mj. na istanbulském summitu OBSE v roce 1999;
   am) za současného uznání pozitivních aspektů intenzivnější vědecké spolupráce mezi EU a Ruskem požadovat další souhrnné analýzy dopadů případného ruského přidružení k 7. rámcovému programu, včetně dopadů bezpečnostních;
   an) vypracovat neformální pokyny o tom, jak by zásady solidarity a vzájemné odpovědnosti mohly podpořit vztahy mezi EU a Ruskem s cílem vytvoření jednotnější a soudržnější politiky vůči Rusku;

2.   žádá Radu a Komisi, aby Parlament pravidelně a plně informovaly o pokroku, jehož bylo v jednáních dosaženo, a připomíná, že dohoda o partnerství a spolupráci podléhá schválení Parlamentem;

3.   považuje za důležité, aby byly posíleny vzájemné právní závazky prostřednictvím brzkého uzavření dohody o partnerství a spolupráci a přistoupení Ruska k WTO;

4.   pověřuje svého předsedu, aby toto doporučení předal Radě a, pro informaci, Komisi, Státní dumě, vládě a prezidentovi Ruské federace.

(1) Úř. věst. L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Úř. věst. L 129, 17.5.2007, s. 27.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2008)0336.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2008)0642.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2008)0105.
(6) Úř. věst. C 76 E, 27.3.2008, s. 95.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0309.
(8) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 271.
(9) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 329.
(10) Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 474.
(11) Úř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 235.
(12) Úř. věst. C 146 E, 12.6.2008, s. 95.
(13) Přijaté texty, P6_TA(2008)0396.
(14) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 206.
(15) Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
(16) Úř. věst. C 41 E, 19.2.2009, s. 53.
(17) Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1).


Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli
PDF 235kWORD 68k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o obavách týkajících se účinků elektromagnetického pole na zdraví (2008/2211(INI))
P6_TA(2009)0216A6-0089/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 137, 152 a 174 Smlouvy o ES zaměřující se na vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

-   s ohledem na doporučení Rady 1999/519/ES ze dne 12. července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz)(1) a na související zprávu Komise ze dne 1. září 2008 o uplatňování doporučení (KOM(2008)0532),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli)(2),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody(3) a na příslušné harmonizované bezpečnostní normy pro mobilní telefony a základny,

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2008 o přezkumu evropského akčního plánu pro životní prostředí a zdraví na období 2004–2010 v polovině tohoto období(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 1999 o návrhu doporučení Rady týkajícího se omezení expozice osob elektromagnetickým polím (od 0 Hz do 300 GHz)(6),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0089/2009),

A.   vzhledem k tomu, že elektromagnetická pole jsou součástí přirozeného prostředí a byla na zemi vždy přítomna; vzhledem k tomu však, že na základě poptávky po elektrické energii, používání stále dokonalejších bezdrátových technologií a změn ve struktuře společnosti se expozice životního prostředí zdrojům elektromagnetických polí, které vytvořil člověk, v průběhu posledních desetiletí neustále zvyšuje; vzhledem k tomu, že v konečném důsledku je v současnosti každý občan vystaven složité směsi elektrických a magnetických polí o různé frekvenci, a to jak doma, tak i na pracovišti,

B.   vzhledem k tomu, že bezdrátové technologie (mobilní telefony, WiFi-WiMax, bluetooth, telefony DECT) vyzařují elektromagnetické pole, které může mít nepříznivé účinky na lidské zdraví,

C.   vzhledem k tomu, že většina občanů Unie, zejména mládež ve věku mezi 10 a 20 lety, používá mobilní telefon, což je užitečný předmět, který slouží i jako módní doplněk, a vzhledem k tomu, že i nadále zůstávají pochybnosti týkající se jejich možných zdravotních rizik, zejména pro mladé lidi, jejichž mozek je ještě ve vývinu,

D.   vzhledem k tomu, že od 12. července 1999, kdy byly v doporučení 1999/519/ES stanoveny expoziční limity osob elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz), se spor vědecké obce, pokud jde o možná zdravotní rizika spojená s působením elektromagnetických polí, prohloubil,

E.   vzhledem k tomu, že absence konečných závěrů vědecké obce nezabránila některým národním a regionálním vládám v devíti členských státech, ale také v Číně, ve Švýcarsku a v Rusku, stanovit tzv. preventivní expoziční limity, jejichž hodnoty jsou nižší než prosazuje Komise a její nezávislý vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika(7),

F.   vzhledem k tomu, že by kroky zaměřené na omezení expozice osob elektromagnetickému poli měly být vyváženy, ve smyslu vyšší bezpečnosti a ochrany, lepší kvalitou života, kterou poskytují přístroje s elektromagnetickým polem,

G.   vzhledem k tomu, že mezi vědecké projekty, které vzbuzují jak zájem, tak i polemické názory, patří epidemiologická studie Interphone, kterou financuje Unie především jako součást 5. rámcového programu výzkum, technický rozvoj a demonstrace(8) částkou 3 800 000 EUR a jejíž závěry jsou očekávány už od roku 2006,

H.   vzhledem k tomu však, že některé poznatky jsou zřejmě přijímány všeobecně, zejména zjištění, že jednotlivé osoby reagují na působení mikrovln různě, že je k vyhodnocení jiných než tepelných vlivů spojených s radiofrekvenčními poli nutné přednostně provést expoziční testy ve skutečném měřítku a zejména že děti jsou expozicí elektromagnetickým polím obzvlášť ohroženy(9),

I.   vzhledem k tomu, že Unie stanovila expoziční limity na ochranu pracovníků před účinky elektromagnetických polí; vzhledem k tomu, že podle zásady předběžné opatrnosti by takováto opatření měla být přijata také pro dané skupiny obyvatel, například místní obyvatele a spotřebitele,

J.   vzhledem k tomu, že podle šetření Eurobarometru na téma elektromagnetických polí (č. 272a z června 2007) se většina občanů domnívá, že je veřejné orgány nedostatečně informují o opatřeních na ochranu před elektromagnetickým polem,

K.   vzhledem k tomu, že je nutné pokračovat ve výzkumu středních a velmi nízkých frekvencí, aby bylo možné vyvodit závěry o jejich účincích na lidské zdraví,

L.   vzhledem k tomu, že směrnice 2004/40/ES nesmí narušit používání zobrazování pomocí magnetické rezonance, neboť tato technologie představuje pro evropské pacienty nejmodernější možnost výzkumu, diagnostiky a léčby život ohrožujících chorob,

M.   vzhledem k tomu, že bezpečnostní norma pro magnetickou rezonanci IEC/EN 60601-2-33 stanovuje takové limitní hodnoty pro elektromagnetická pole, aby bylo vyloučeno veškeré ohrožení pacientů i personálu,

1.   naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala vědeckou podloženost a přiměřenost limitů elektromagnetického pole stanovených v doporučení 1999/519/ES a podala o tom zprávu Parlamentu; žádá, aby tento přezkum provedl vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika;

2.   vyzývá ke zvláštnímu posouzení biologických účinků při hodnocení možného dopadu elektromagnetického záření na zdraví, zejména vzhledem k tomu, že podle některých studií nastávají nejškodlivější účinky při nejnižší úrovni tohoto záření; volá po aktivním výzkumném úsilí na řešení potenciálních zdravotních problémů prostřednictvím rozvoje řešení odstraňujících nebo snižujících pulsační a amplitudovou modulaci přenosových frekvencí;

3.   zdůrazňuje, že zároveň s touto změnou evropských norem pro elektromagnetická pole, či jako alternativu k ní by bylo vhodné, aby Komise ve spolupráci s odborníky z členských států a s příslušnými průmyslovými odvětvími (elektrárenskými společnostmi, telefonními operátory a výrobci elektrických spotřebičů, včetně mobilních telefonů) vypracovala přehled dostupných technických řešení, která účinně snižují expozici určitého místa elektromagnetickým polím;

4.   konstatuje, že průmyslové subjekty a příslušní správci infrastruktury a příslušné orgány se mohou už nyní zabývat určitými faktory, jako je např. zavádění opatření pro vzdálenost určitého místa a přístrojů vysílajících elektromagnetické vlny nebo výška místa vzhledem k výšce antény a směr vysílače vzhledem k obydlenému místu, a to s cílem uklidnit a lépe chránit osoby žijící v blízkosti těchto zařízení; vyzývá k optimálnímu rozmístění stožárů a vysílačů a dále vyzývá ke společnému využívání takto umístěných stožárů ze strany poskytovatelů, aby se snížil počet nevhodně umístěných stožárů a vysílačů; vyzývá Komisi a členské státy k vypracování odpovídajících pokynů;

5.   vyzývá členské státy, regionální a místní úřady, aby vytvořily jediný systém autorizace instalací antén a zesilovačů a včlenily do svých územních plánů také plán umístění antén;

6.   apeluje na úřady odpovídající za povolování instalace antén mobilní komunikace, aby ve spolupráci s operátory tohoto odvětví smluvně upravily společné využívání infrastruktur s cílem snížit jejich počet i expozici obyvatelstva působení elektromagnetických polí;

7.   oceňuje úsilí, které je vyvíjeno v rámci používání mobilních komunikačních systémů a dalších bezdrátových technologií s elektromagnetickým polem, jež si klade za cíl zamezit poškozování životního prostředí a zejména řešit otázku změny klimatu;

8.   domnívá se, že vzhledem ke zvyšujícímu se počtu soudních řízení a k rozhodnutí veřejných orgánů, která mají charakter moratoria na instalaci nových zařízení vysílajících elektromagnetická pole, je ve všeobecném zájmu dávat přednost řešením založeným na dialogu mezi průmyslovými subjekty, veřejnými orgány, vojenskými orgány a sdruženími místních obyvatel, pokud jde o podmínky instalace nových GSM antén nebo vedení vysokého napětí, a postarat se alespoň o to, aby byly školy, školky, jesle, domovy důchodců a zdravotnická zařízení v konkrétní vzdálenosti od těchto zařízení určené na základě vědeckých kritérií;

9.   žádá členské státy, aby společně s operátory v tomto odvětví daly veřejnosti k dispozici mapy expozice vysokonapěťovému vedení, radiofrekvencím a mikrovlnám, zejména těm, které produkují telekomunikační stožáry, zesilovací radioantény a telefonní antény; žádá, aby tyto informace byly uvedeny na internetové stránce, aby do nich mohla veřejnost snadno nahlédnout, a aby se zveřejňovaly ve sdělovacích prostředcích;

10.   navrhuje Komisi, aby zvážila možnost použití finančních prostředků určených na transevropské energetické sítě na studium účinků elektromagnetických polí o velmi nízké frekvenci, zejména u vedení elektrického napětí;

11.   vyzývá Komisi, aby v průběhu legislativního období 2009–2014 iniciovala rozsáhlý program změřený na zjišťování elektromagnetické biokompatibility mezi vlnami, které jsou vytvářeny uměle, a přirozenými vlnami vznikajícími v lidském těle, a zjistila, zda mikrovlny skutečně mají nepříznivý vliv na lidské zdraví;

12.   vyzývá Komisi, aby každoročně předložila zprávu o úrovni elektromagnetického záření v Unii, o jeho zdrojích a opatřeních přijímaných v Unii na zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí;

13.   žádá Komisi, aby nalezla řešení, které by vedlo k rychlejšímu uplatňování směrnice 2004/40/ES, a zajistila tak účinnou ochranu pracovníků před elektromagnetickými vlnami, jako je tomu v případě hluku(10) a vibrací(11) prostřednictvím dvou jiných předpisů Společenství, a aby pro magnetickou rezonanci zavedla výjimku z článku 1 uvedené směrnice;

14.   konstatuje s nelibostí, že od roku 2006 dochází k neustálému oddalování zveřejnění závěrů mezinárodní epidemiologické studie s názvem Interphone, jejímž cílem je zjistit, zda existuje souvislost mezi používáním mobilního telefonu a určitými typy nádorů, zejména mozkovými nádory a nádory sluchového nervu a štítné žlázy;

15.   upozorňuje v této souvislosti na výzvu k obezřetnosti, kterou vyhlásila koordinátorka studie Interphone paní Elisabeth Cardisová, která na základě současných poznatků doporučuje, aby děti používaly mobilní telefony v rozumné míře a dávaly přednost pevným telefonním linkám;

16.   domnívá se v každém případě, že je úkolem Komise, která významným způsobem přispěla k financování této celosvětové studie, aby požádala osoby odpovědné za tento projekt o vysvětlení, proč ještě nebyly publikovány konečné výsledky, a pokud dostane odpověď, aby o tom okamžitě informovala Parlament a členské státy;

17.   navrhuje rovněž Komisi, aby v zájmu zajištění politické účinnosti a rozpočtové účelnosti přerozdělila finanční prostředky Společenství určené na provedení studií zabývajících se otázkou působení elektromagnetických polí a poskytla je na celoevropskou kampaň, která by mladým lidem poskytla informace o správném používání mobilního telefonu, jako jsou "hands-free" sady, omezení délky telefonních hovorů, vypínání telefonů v době, kdy nejsou používány (například při výuce), a používání telefonů v místech s dobrým příjmem;

18.   domnívá se, že v takovýchto osvětových kampaních by měli být mladí Evropané seznamováni také se zdravotními riziky souvisejícími s domácími spotřebiči a s tím, že je důležité spotřebiče vypínat a neponechávat je v pohotovostním režimu;

19.   žádá Komisi a členské státy, aby navýšily finanční prostředky pro výzkum a vývoj, aby bylo možné zhodnotit případné dlouhodobé negativní účinky radiofrekvencí mobilních telefonů; dále žádá, aby zvýšily počet veřejných výzev ke zkoumání škodlivých účinků kombinované expozice různým zdrojům elektromagnetického pole, zejména pokud jde o dětskou populaci;

20.   navrhuje, aby se mezi úkoly Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích zařadilo i hodnocení vědecké bezúhonnosti s cílem pomoci Komisi při předcházení případným rizikovým situacím, střetu zájmů či dokonce podvodům, k nimž by mohlo docházet díky větší konkurenci v oblasti výzkumu;

21.   vyzývá Komisi, aby s ohledem na obavy veřejnosti v mnoha členských státech spolupracovala se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou odborníci z členských států, nevládní organizace a průmyslová odvětví, s cílem zlepšit dostupnost aktualizovaných informací o bezdrátových technologiích a normách pro ochranu, kterým by rozuměli i laici;

22.   vyzývá Mezinárodní komisi pro ochranu před neionizujícím zářením a Světovou zdravotnickou organizaci k větší transparentnosti a otevřenosti k dialogu se všemi zúčastněnými subjekty ve standardním prostředí;

23.   kritizuje některé příliš agresivní marketingové kampaně telefonních operátorů zahajované při příležitosti Vánoc a jiných zvláštních příležitostí, jako je prodej mobilních telefonů určených výlučně pro děti a nabídka "volných minut" zaměřená na dospívající mládež;

24.   navrhuje, aby Unie začlenila do politiky v oblasti kvality vnitřního ovzduší studii týkající se domácích bezdrátových přístrojů, jako je WiFi připojení k internetu a telefony DECT (digitální bezdrátové domácí telefony), jejichž používaní se v posledních letech rozšířilo ve veřejných budovách i v domácnostech, a vede tak k trvalé expozici občanů mikrovlnám;

25.   ve snaze o stále lepší informování spotřebitelů požaduje úpravu technických norem Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice, které by zavedly povinnost uvádět vyzařovaný výkon a v případě všech bezdrátových přístrojů i skutečnost, že vyzařují mikrovlny;

26.   vyzývá Radu a Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a Výborem regionů podpořily vytvoření jednotné normy, která by v případě rozšiřování sítě elektrického vysokonapěťového vedení minimalizovala expozici místních obyvatel;

27.   je velmi zaujat tím, že pojišťovací společnosti se snaží o to, aby pojistné smlouvy týkající se odpovědnosti za škodu nepokrývaly rizika spojená s elektromagnetickými poli, což jasně ukazuje, že evropští pojistitelé již uplatňují vlastní verzi zásady obezřetnosti;

28.   vyzývá členské státy, aby následovaly příklad Švédska a uznaly osoby trpící nadměrnou citlivostí vůči účinkům elektromagnetického pole za zdravotně postižené a poskytly jim odpovídající ochranu a rovné příležitosti;

29.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Výboru regionů a Světové zdravotnické organizaci.

(1) Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 59.
(2) Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.
(3) Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.
(4) Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2008)0410.
(6) Úř. věst. C 175, 21.6.1999, s. 129.
(7) Stanovisko ze dne 21. března 2007 schválené během 16. plenárního zasedání výboru.
(8) Quality of life programme, contract No QLK4-1999-01563.
(9) March 2001 STOA study on "The physiological and environmental effects of non-ionising EMR", PE297.574.
(10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (Úř. věst. L 42, 15.2.2003, s. 38).
(11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13).


Lepší školství: agenda pro evropskou spolupráci
PDF 315kWORD 109k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o kvalitnějším školství – agenda pro evropskou spolupráci (2008/2329(INI))
P6_TA(2009)0217A6-0124/2009

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 149 a 150 Smlouvy o ES týkající se vzdělávání, odborné přípravy a mládeže,

-   s ohledem na článek 14 Listiny základních práv Evropské unie týkající se práva na vzdělání,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. července 2008 nazvané "Zlepšování schopností pro 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství" (KOM(2008)0425),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 nazvané "Aktualizovaný strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy" (KOM(2008)0865),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. listopadu 2007 nazvané "Celoživotní učení jako základ znalostí, kreativity a inovací: Předloha společné zprávy Rady a Komise pro rok 2008 o pokroku provádění pracovního programu "Vzdělávání a odborná příprava 2010" " (KOM(2007)0703),

-   s ohledem na desetiletý pracovní program s názvem Vzdělávání a odborná příprava 2010(1) a na navazující společné průběžné zprávy o pokroku při provádění tohoto programu,

-   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního vzdělávání(2),

-   s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/962/ES ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání(3),

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. března 2008, zejména na jejich část týkající se "investic do lidí a modernizace trhů práce",

-   s ohledem na usnesení Rady ze dne 15. listopadu 2007 o vzdělávání a odborné přípravě jakožto hlavní hnací síle Lisabonské strategie(4),

-   s ohledem na zprávu Mezinárodní komise UNESCO nazvanou "Vzdělání pro 21. století",

-   s ohledem na závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. listopadu 2008 – Příprava mladých lidí na 21. století: agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 26. února 2004 o úloze škol a školního vzdělávání při maximalizaci přístupu veřejnosti ke kultuře(6),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2005 o možnostech rozvoje systému Evropských škol(7),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o účinnosti a spravedlnosti v evropských systémech vzdělávání a odborné přípravy(8),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2007 o úloze sportu ve vzdělávacím procesu(9),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. září 2008 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů(10),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o celoživotním učení jako základu znalostí, kreativity a inovací – provádění pracovního programu "Vzdělávání a odborná příprava 2010"(11),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0124/2009),

A.   vzhledem k tomu, že za uspořádání, obsah a reformu školního vzdělávání odpovídají členské státy; vzhledem k tomu, že výměna informací a osvědčených postupů a spolupráce v oblasti společných otázek jsou výtečnými nástroji při podpoře reforem; vzhledem k tomu, že důležitým úkolem Komise je tuto spolupráci zprostředkovávat,

B.   vzhledem k tomu, že hospodářské a sociální změny v Evropské unii, faktory ovlivňující vnitřní trh a nové příležitosti a požadavky globalizované ekonomiky vytvářejí soubor výzev společných pro všechny vnitrostátní vzdělávací systémy, a činí tak spolupráci na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborné přípravy o to nezbytnější,

C.   vzhledem k tomu, že by výrazné rozdíly ve výkonnosti jednotlivých vzdělávacích systémů v Unii mohly zvýšit rozdíly v hospodářském a sociálním rozvoji mezi členskými státy a ohrozit splnění cílů Lisabonské strategie,

D.   vzhledem k tomu, že systematická opatření jsou nezbytná pro upevnění úlohy vzdělání ve "znalostním trojúhelníku" (výzkum, inovace a vzdělávání), v souvislosti s nímž Unie poskytuje podporu pro dlouhodobou strategii pro budoucí rozvoj, konkurenceschopnost a sociální soudržnost a pro začlenění vzdělávání mezi priority nadcházejícího kola rozhovorů v rámci lisabonského procesu,

E.   vzhledem k tomu, že referenční kritéria jsou důležitým nástrojem pro další pokračování reforem, neboť umožňují změřit zlepšení vůči správně vymezeným společným cílům,

F.   vzhledem k tomu, že pro rok 2010 přijala Rada v souvislosti se vzděláváním ve školách tři referenční kritéria – v oblasti předčasného ukončování školní docházky, porozumění psanému textu a dosahování vyššího středního vzdělání; vzhledem k tomu, že pokrok při dosahování těchto referenčních kritérií je stále nedostatečný,

G.   vzhledem k tomu, že pro dosažení cílů lisabonské agendy je zásadní, aby všichni mladí lidé získali základní dovednosti a klíčové schopnosti a aby se zvýšila úroveň dosaženého vzdělání,

H.   vzhledem k tomu, že dosažené vzdělání má u mladých lidí přímý vliv na pozdější možnosti jejich zaměstnání, na zapojení do společnosti, další vzdělávání či odbornou přípravu a na jejich příjmy,

I.   vzhledem k tomu, že vzdělávání žen má obzvláštní dopad na vzdělávací výkonnost komunit; vzhledem k tomu, že neúplné nebo neuspokojivé vzdělávání dívek by mohlo ovlivnit nejen je, ale mohlo by též přenést znevýhodnění na další generaci,

J.   vzhledem k tomu, že nerovnost a nízký věk při ukončení školní docházky způsobují vysoké sociální a ekonomické náklady a negativně ovlivňují sociální soudržnost, a vzhledem k tomu, že všechny formy školní segregace oslabují úroveň vnitrostátních vzdělávacích systémů jako celku,

K.   vzhledem k tomu, že je v současné době pozorován znepokojivý nárůst násilí ve školách doprovázený projevy rasismu a xenofobie ve školním prostředí, jakožto důsledek dvou základních trendů v rámci vzdělávacích zařízení, kterými jsou multikulturalismus a zvětšování třídních rozdílů, jež jsou umocněny nedostatečnými zásahy a nedostatečnou podporou žáků a kontaktních mechanismů v rámci vzdělávacího systému,

L.   vzhledem k tomu, že inkluzivní vzdělávací systémy podporují integraci znevýhodněných skupin žáků a studentů se zvláštními vzdělávacími potřebami a zvyšují solidárnost mezi žáky různého sociálního zázemí,

M.   vzhledem k tomu, že dobře rozvinuté předškolní vzdělávání významně přispívá k integraci znevýhodněných skupin (jako jsou děti, které pochází ze skupin obyvatelstva s nízkými příjmy nebo jsou příslušníky menšin), může napomoci zvyšování celkové úrovně dovedností, snižuje rozdíly ve vzdělání a má zásadní význam pro větší rovnost a nižší míru předčasného ukončování školní docházky,

N.   vzhledem k tomu, že školy mají klíčový význam, pokud jde o život ve společnosti, proces učení a osobní rozvoj dětí, a také pokud jde o předávání znalostí, dovedností a hodnot pro účast těchto dětí na demokratické společnosti a aktivním občanství,

O.   vzhledem k tomu, že ve stávající globální finanční a hospodářské krizi musí hrát vzdělání a odborná příprava jakožto ideální nástroje pro hospodářské oživení a konsolidaci trhu práce klíčovou úlohu při vytváření inovačních dovedností a know-how a při zajišťování volného pohybu znalostí; avšak vzhledem k tomu, že prvořadým cílem vytváření politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy není uspokojovat potřeby trhu a plnit kritéria zaměstnatelnosti, ale zajistit, aby žáci dosáhli celkového standardu znalostí splňujícího jednotná kritéria v oblasti vzdělávání vedoucí k plně vyrovnané osobnosti,

P.   vzhledem k tomu, že studijní programy, výukové metody a metody hodnocení by měly všem studentům umožnit získat klíčové schopnosti a plně rozvíjet jejich potenciál; vzhledem k tomu, že pro pozitivní studijní výsledky je podstatné fyzické a duševní blaho dětí a příjemné učební prostředí,

Q.   vzhledem k tomu, že široké vzdělávání zahrnující předměty, jako je umění a hudba, může přispět k posílení osobního naplnění, sebedůvěry, rozvoji kreativity a inovativního myšlení,

R.   vzhledem k tomu, že výdaje na vzdělávání by měly být směřovány zejména do oblastí, které vykazují největší zlepšení ve výsledcích a rozvoji studentů,

S.   vzhledem k tomu, že kvalita výuky se ve školním prostředí považuje za nejdůležitější faktor mající vliv na výsledky studentů,

T.   vzhledem k tomu, že mobilita a výměny mohou podporovat mezikulturní, jazykové a sociální schopnosti a schopnosti potřebné pro konkrétní obor, zvyšovat motivaci učitelů i studentů a pomáhají zlepšovat pedagogické dovednosti učitelů,

U.   vzhledem k tomu, že samotné školy tvoří pouze část ze skupiny činitelů, kteří sdílejí společnou odpovědnost za vzdělávání mladých lidí,

V.   vzhledem k tomu, že je potřeba vytvořit v systémech vzdělávání a odborné přípravy kulturu hodnocení, aby bylo zajištěno účinné a dlouhodobé sledování jejich rozvoje,

W.   vzhledem k tomu, že ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 8. září 2005 Parlament zdůraznil nutnost reformovat systém správy Evropských škol s cílem reagovat na dnešní výzvy spojené zejména s rozšířením a jeho důsledky,

1.   vítá výše uvedené sdělení Komise ze dne 3. července 2008 i oblasti, na něž by se podle něj měla zaměřit budoucí spolupráce;

2.   vítá výše uvedené sdělení Komise ze dne 16. prosince 2008 a opatření, které obsahuje;

3.   schvaluje názor, že školní vzdělávání by mělo být klíčovou prioritou pro další fázi Lisabonské strategie;

4.   vítá, že se členské státy dohodly na spolupráci v klíčových oblastech školního vzdělávání; naléhavě vyzývá členské státy, aby beze zbytku využily této příležitosti učit se od sebe navzájem;

Zlepšování schopností každého studenta

5.   naléhavě vyzývá členské státy, aby učinily maximum pro to, aby byly všem mladým lidem předány základní dovednosti, jež jsou nezbytné pro další učení, a aby nadále usilovaly o provedení doporučení 2006/962/ES a o dosažení dříve dohodnutých referenčních kritérií;

6.   je znepokojen stávajícím trendem snižování úrovně dovedností v oblasti čtení, psaní a počítání a naléhá na členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, která by vedla k obratu;

7.   doporučuje členským státům, aby dále zvážily strategie, jak omezit genderové nerovnosti v oblasti základních dovedností;

8.   naléhavě vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve svém úsilí snižovat počet studentů, kteří předčasně ukončí školní docházku; zdůrazňuje, že je zapotřebí co nejdříve rozpoznat studenty, kterým takové riziko hrozí, a poskytnout jim dodatečnou podporu a možnosti mimoškolních vzdělávacích aktivit a podporovat je v průběhu přechodu z jednoho školního stupně na další a těm, jež to potřebují, poskytnout výuku založenou na osobním přístupu;

9.   poukazuje na to, že mladým lidem v Unii do značné míry chybí schopnost koncentrace; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala studii, která prošetří hlavní důvody této nedostatečné koncentrace mezi žáky;

10.   má za to, že školy by měly poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny děti a že by měly všem studentům klást ambiciózní cíle a současně nabízet spektrum studijních možností i dodatečnou podporu, a zohledňovat tak individuální potřeby studentů;

11.   vyzývá proto členské státy, aby zajistily, že jejich vzdělávací politiky dosáhnou vyváženého poměru mezi rovností a kvalitou, s důrazem na opatření sociální podpory pro žáky a studenty pocházející ze znevýhodněného prostředí a na přizpůsobení výukového procesu jejich individuálním potřebám, a aby tak zajistily rovné příležitosti, pokud jde o přístup ke vzdělání;

12.   dále naléhavě vyzývá členské státy, aby podpořily přístup znevýhodněných skupin k odbornému vzdělávání a univerzitnímu studiu podle nejvyšších standardů, a to i navržením a propagací vhodných stipendijních systémů;

13.   je zastáncem inkluzivních modelů vzdělávání, v nichž jsou školní komunity odrazem společnosti a její rozmanitosti a v nichž nedochází k žádné formě segregace;

14.   naléhavě proto žádá členské státy, aby sledovaly cíl úplného vymýcení segregace romských tříd/institucí v základním vzdělávání a aby skoncovaly s nelegální praxí spočívající v umisťování romských dětí do tříd pro mentálně postižené;

15.   považuje za důležité, aby byli mladí lidé v průběhu let strávených ve škole a na univerzitě připravováni na flexibilitu na trhu práce, a to vzhledem k jeho proměnlivosti, jež spočívá v možné rychlé změně požadavků ze strany zaměstnavatelů;

16.   vyzývá k modernizaci a zlepšení školních osnov, aby odrážely sociální, hospodářskou, kulturní a technickou realitu dneška a byly úzce propojeny s průmyslem, obchodem a trhem práce;

17.   domnívá se nicméně, že reforma vzdělávacího systému by měla v zásadě vést k úplnému a mnohostrannému rozvoji jednotlivce, podporovat respektování lidských práv a sociální spravedlnosti, celoživotní učení pro účely osobního rozvoje a profesního postupu, ochranu životního prostředí a osobní a kolektivní blahobyt; domnívá se v této souvislosti, že soulad takto nabytých znalostí s požadavky trhu je pro vzdělávací systémy nepochybně velmi důležitý, avšak že není jejich prvořadým a hlavním cílem;

18.   domnívá se, že školy by se nejen měly snažit zvyšovat zaměstnatelnost, ale rovněž dát všem mladým lidem příležitost plně rozvíjet svůj potenciál v souladu s tím, pro co mají osobní vlohy; zdůrazňuje význam vytvoření vzdělávacího prostředí, ve kterém mohou mladí lidé získat základní demokratické kompetence, jež jim umožní aktivní účast na občanské společnosti;

19.   domnívá se, že všechny děti by měly mít od nejranějšího věku příležitost získat hudební, umělecké, manuální, fyzické, sociální a občanské dovednosti; zastává tudíž názor, že hudební, umělecká a tělesná výchova by měly tvořit povinnou součást školních osnov;

20.   je přesvědčen o tom, že děti by se v souladu se závěry zasedání Evropské rady v Barceloně z roku 2002 měly od raného věku učit cizím jazykům; vítá návrh, podle něhož by mělo být novým referenčním kritériem dosažení stavu, kdy bude nejméně 80 % žáků v nižším středním vzdělávání absolvovat výuku nejméně dvou cizích jazyků; zdůrazňuje význam pokračování ve výuce cizích jazyků ve vyšším středním vzdělání s cílem zajistit, aby mladí lidé získali vysokou úroveň jazykových schopností; vyzývá členské státy, aby uvažovaly o možnosti využít více rodilých mluvčích pro výuku jazyků;

21.   zdůrazňuje význam vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií a mediální gramotnosti; považuje za důležité učit žáky používat a uplatňovat nové komunikační a digitální technologie;

22.   oceňuje příspěvek neformálního vzdělávání, které mladým lidem poskytuje cenné dovednosti, jako doplněk k dovednostem získaným ve školách, a vyzývá školy, aby intenzivněji spolupracovaly s poskytovateli neformálního vzdělávání, jako jsou mládežnické organizace;

Vysoce kvalitní školy a učitelé

23.   považuje kvalitní vzdělání za právo každého dítěte a domnívá se, že prvním a důležitým krokem pro jeho zaručení by byla Evropská charta o právech žáků;

24.   vyzývá členské státy a příslušné regionální vlády, aby investovaly do předškolního vzdělávání, zajistily vysoce kvalitní a finančně dostupná předškolní zařízení a zařízení pro péči o děti s adekvátně vzdělanými učiteli a pečovateli; podporuje návrh na stanovení nového referenčního kriteria v podobě míry zapojení do předškolního vzdělávání;

25.   domnívá se, že veřejné vzdělávání by mělo zůstat v první řadě státem financovanou oblastí, jež přispívá k sociální spravedlnosti a začlenění; vítá však iniciativy, jejichž cílem je navázání plodné spolupráce se soukromým sektorem a prozkoumání potenciálu nových způsobů doplňkového financování;

26.   domnívá se, že by veřejným vzdělávacím institucím ve více znevýhodněné finanční situaci, zejména těm, které se nachází v chudších regionech Unie, měla být poskytována dodatečná podpora;

27.   domnívá se, že kvalitní vzdělávací prostředí poskytující moderní infrastrukturu, materiály a technologie je podmínkou pro dosažení vysoce kvalitního vzdělání ve školách;

28.   domnívá se, že kvalita vzdělání a úroveň jeho výsledků dále vyžadují náročné a přísné školní osnovy a pravidelné hodnocení žáků, přičemž hodnocení musí zahrnovat odpovědnost žáků za dosažený pokrok;

29.   vyzývá členské státy, aby školám poskytly nezbytnou autonomii k nalezení řešení konkrétních problémů, s nimiž se v dané lokalitě potýkají, jakož i dostatečnou míru pružnosti ve školních osnovách, výukových metodách a systémech hodnocení, a uznává potřebu zajistit srovnatelnost systémů kvalifikace v celé Evropě;

30.   domnívá se, že hodnocení je užitečným nástrojem pro zlepšení kvality vzdělávacích systémů; zdůrazňuje však, že by žádný systém posuzování a hodnocení neměl být zaměřen pouze na kvantitativní výsledky a úspěchy žáků, což by vytvářelo sociální hierarchii vzdělávacích zařízení doprovázenou "vícerychlostními" vzdělávacími systémy, ale že by měl být zaměřen také na systém jako takový a na používané metody, přičemž by měl jednoznačně vzít v úvahu specifické sociálně ekonomické podmínky, ve kterých každá škola funguje;

31.   domnívá se, že kvalita vzdělání a úroveň jeho výsledků závisí do značné míry také na respektování autority učitele ve třídě;

32.   domnívá se, že složení učitelského sboru by mělo co nejvíce odrážet zvyšující se rozmanitost evropské společnosti, aby měli všichni žáci vzory, s nimiž by se mohli identifikovat; v tomto ohledu vybízí ke zvážení nutnosti přilákat větší počet mužů k učitelskému povolání, zejména pokud jde o základní školy;

33.   je přesvědčen, že je nezbytné poskytovat vysoce kvalitní výchozí vzdělávání učitelů založené na teorii a praxi a současně zajistit trvalý profesní rozvoj a podporu s cílem dosáhnout toho, aby učitelé po celou dobu své profesní dráhy drželi krok s vývojem dovedností požadovaných ve znalostní společnosti; domnívá se, že politiky v oblasti vzdělávání učitelů a jejich zaměstnávání by měly být koncipovány tak, aby přilákaly nejschopnější uchazeče, a že učitelům by se mělo dostávat takové míry společenského uznání, prestiže a takového platového ohodnocení, jaké odpovídají důležitosti jejich úkolů;

34.   vyslovuje se pro to, aby co největší počet studentů a učitelů měl příležitost zapojit se do mobility a do projektů partnerství mezi školami; v tomto ohledu podtrhuje význam programu Comenius; zdůrazňuje potřebu dalšího snižování administrativní zátěže pro zájemce z řad škol; vítá založení programu Comenius Regio; podporuje návrh na stanovení nového referenčního kritéria v oblasti mobility;

35.   doporučuje, aby byli učitelé, včetně učitelů uměleckých oborů, vybízeni k co nejširšímu využívání evropských a vnitrostátních programů mobility a aby se mobilita stala nedílnou součástí jejich odborné přípravy a profesní dráhy;

36.   doporučuje, aby byli rodiče zapojeni do života školy a aby se zvýšila informovanost o možném dopadu životních podmínek a mimoškolních aktivit na osvojování dovedností a schopností ve škole, a uznává, že náprava nerovností ve vzdělávání pouze prostřednictvím vzdělávacích politik se ukázala jako neúspěšná;

37.   důrazně doporučuje vytvořit partnerství mezi školami a komunitami s cílem bojovat proti problému násilí ve školách, které hrozí rozšířením do celé společnosti;

38.   domnívá se, že by všechny školy měly posílit získávání demokratických kompetencí tím, že budou podporovat studentské rady a umožní studentům převzít spoluzodpovědnost za školu ve spolupráci s rodiči, učiteli a školními radami;

39.   vyzývá členské státy a Komisi, aby v úzké spolupráci podpořily provádění evropského vzdělávacího systému v jednotlivých systémech vzdělávání členských států; vyzývá Komisi, aby zvážila začlenění Evropských škol do fungování sítě Eurydice;

40.   žádá Komisi, aby pravidelně informovala o pokroku dosaženém na základě dvou zmíněných sdělení za účelem posouzení výkonnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy, přičemž by měla být věnována zvláštní pozornost osvojování si klíčových dovedností žáky;

o
o   o

41.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 142, 14.6.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 45.
(3) Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 10.
(4) Úř. věst. C 300, 12.12.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. C 319, 13.12.2008, s. 20.
(6) Úř. věst. C 98 E, 23.4.2004, s. 179.
(7) Úř. věst. C 193 E, 17.8.2006, s. 333.
(8) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 300.
(9) Úř. věst. C 282 E, 6.11.2008, s. 131.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2008)0422.
(11) Přijaté texty, P6_TA(2008)0625.

Právní upozornění - Ochrana soukromí