Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург
 Споразумение между ЕО и Пакистан относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *
 Присъединяване на ЕО към Правило № 61 на ИКЕ на ООН относно единните разпоредби за одобряване на лекотоварни автомобили по ***
 Ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (кодифицирана версия) *
 Определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (кодифицирана версия) *
 Координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения ***II
 Координация на системите за социално осигуряване: Регламент по прилагане ***II
 Европейска научноизследователска и развойна програма по метрология ***I
 Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал ***I
 Налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти *
 Предупредителна информационна мрежа за критичната инфраструктура *
 Създаване на Европейска мрежа за защита на публичните личности *
 Национални програми за преструктуриране на сектора на памука *
 Протокол за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта (Протокол за транспорта) *
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2009
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2009
 Искане за защита на привилегиите и имунитета на Aldo Patriciello
 Искане за защита на привилегиите и имунитета на Renato Brunetta
 Искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Antonio Di Pietro
 Искане за снемане на имунитета на Hannes Swoboda
 Контрол върху изпълнението на бюджета на Инструмента за предприсъединителна помощ през 2007 г.
 Ефективното изпълнение на решенията в Европейския съюз: прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците
 Годишен доклад за дейността на Комисията по петиции през 2008 г.
 Интегриран подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите
 Вътрешен пазар на електроенергия ***II
 Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори ***II
 Достъп до мрежата: трансграничен обмен на електроенергия ***II
 Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***II
 Достъп до преносни мрежи за природен газ ***II
 Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) ***I
 Машини за третиране с пестициди ***I
 Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри ***I
 Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността ***I
 Изисквания за докладване и документиране при сливания и разделяния ***I
 Предприемане и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (преработка) ***I
 Временно търговско споразумение с Туркменистан
 Временно търговско споразумение с Туркменистан *
 Създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност *
 Система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството *
 Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки *
 Обща имиграционна политика за Европа
 Трансевропейска транспортна мрежа
 Борба с насилието спрямо жените
Текстове (1044 kb)
Правна информация - Политика за поверителност