Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o některých aspektech leteckých služeb *
 Přistoupení ES k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel ***
 Veterinární předpisy pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) *
 Právní úprava obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) *
 Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***II
 Koordinace systémů sociálního zabezpečení: prováděcí nařízení ***II
 Evropský metrologický výzkumný program***I
 Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***I
 Minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů *
 Výstražná informační síť kritické infrastruktury *
 Zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob *
 Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny *
 Protokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) *
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2009
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2009
 Žádost o ochranu imunity a výsad Alda Patriciello
 Žádost o ochranu imunity a výsad Renata Brunetta
 Žádost o projednání imunity a výsad, kterých požívá Antonio Di Pietro
 Žádost o zbavení imunity pana Hannese Swobody
 Kontrola plnění rozpočtu nástroje předvstupní pomoci
 Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv
 Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2008
 Integrovaný přístup k rovnému zacházení pro muže a ženy v rámci práce výborů a delegací
 Vnitřní trh s elektřinou ***II
 Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***II
 Přístup do sítě: přeshraniční obchod s elektřinou ***II
 Vnitřní trh se zemním plynem ***II
 Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***II
 Interoperabilita pro evropské orgány veřejné správy (ISA) ***I
 Stroje pro aplikaci pesticidů ***I
 Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností ***I
 Změna nařízení (ES) č. 717/2007 (veřejné mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace) ***I
 Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I
 Pojišťovací a zajišťovací činnost (Solventnost II) (přepracované znění) ***I
 Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem
 Uzavření Prozatímní dohody s Turkmenistánem *
 Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost *
 Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky *
 Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření *
 Společná přistěhovalecká politika pro Evropu
 Zelená kniha o budoucí politice TEN-T
 Boj proti násilí na ženách
Texty (696 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí