Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra
 EK un Pakistānas nolīguma noslēgšana par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *
 EK pievienošanās ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 61 vienotiem noteikumiem kravas automobiļu apstiprināšanai ***
 Dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (kodificēta redakcija) *
 Tirdzniecības režīms, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (kodificēta redakcija) *
 Sociālās drošības sistēmu koordinēšana ***II
 Sociālās drošības sistēmu koordinēšana: īstenošanas regula ***II
 Eiropas metroloģijas pētniecības un attīstības programma ***I
 Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus ***I
 Jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves *
 Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkls *
 Eiropas tīkls amatpersonu drošības nodrošināšanai *
 Kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmas *
 Protokols par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols) *
 Budžeta grozījums Nr. 2/2009
 Budžeta grozījums Nr. 3/2009
 Pieprasījums aizstāvēt Aldo Patriciello deputāta imunitāti un privilēģijas
 Pieprasījums aizstāvēt Renato Brunetta deputāta imunitāti un privilēģijas
 Pieprasījums apspriest Antonio Di Pietro deputāta imunitāti un privilēģijas
 Pieprasījums atcelt deputāta Hannes Swoboda imunitāti
 Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta budžeta izpildes kontrole
 Spriedumu efektīva izpilde Eiropas Savienībā – parādnieku īpašumu pārredzamība
 2008. gada ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību
 Integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā
 Elektroenerģijas iekšējais tirgus ***II
 Energoregulatoru sadarbības aģentūra ***II
 Nosacījumi attiecībā uz pieeju tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā ***II
 Dabasgāzes iekšējais tirgus ***II
 Dabasgāzes pārvades tīklu piekļuves nosacījumi ***II
 Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumi (ISA) ***I
 Pesticīdu lietošanas mašīnas ***I
 Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti ***I
 Regulas (EK) Nr. 717/2007 (mobilie telefonsakari) un Direktīvas 2002/21/EK (elektroniskie sakari) grozīšana ***I
 Prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos ***I
 Apdrošināšana un pārapdrošināšana - Maksātspēja II (pārstrādāta redakcija) ***I
 Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu
 Tirdzniecības pagaidu nolīgums ar Turkmenistānu *
 Kopienas kodoldrošības sistēmas pamatstruktūra *
 Kopienas kontroles sistēmas izveide, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu *
 Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos pasākumus *
 Kopēja imigrācijas politika Eiropai — principi, darbības un instrumenti
 Zaļā grāmata par TEN-T politikas nākotni
 Cīņa ar vardarbību pret sievietēm
Teksti (675 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika