Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
 Umowa między Wspólnotą Europejską a Pakistanem dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *
 Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ***
 Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) *
 Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) *
 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***II
 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze ***II
 Europejski Program Badawczo-Rozwojowy w dziedzinie Metrologii ***I
 Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***I
 Minimalne zapasy ropy naftowej lub produktów naftowych *
 Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) *
 Europejska sieć ochrony osób publicznych *
 Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny *
 Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół „Transport”) *
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2009
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2009
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Renato Brunettę
 Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro
 Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody
 Kontrola wykonania budżetu instrumentu pomocy przedakcesyjnej
 Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika
 Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w roku 2008
 Zintegrowane podejścia do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji
 Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***II
 Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***II
 Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***II
 Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II
 Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II
 Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA) ***I
 Maszyny do stosowania pestycydów ***I
 Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***I
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ***I
 Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I
 Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (SOLVENCY II) (przekształcenie) ***I
 Umowa przejściowa w sprawie handlu z Turkmenistanem
 Umowa przejściowa z Turkmenistanem *
 Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego *
 Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa *
 Ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne *
 Wspólna polityka imigracyjna dla Europy
 Zielona księga na temat przyszłej polityki TEN-T
 Zwalczanie przemocy wobec kobiet
Teksty (704 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności