Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg
 Dohoda medzi ES a Pakistanom o určitých aspektoch leteckých služieb *
 Pristúpenie ES k predpisu EHK OSN č. 61 o jednotných ustanoveniach na schvaľovanie úžitkových vozidiel ***
 Zdravotný stav zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat koňovitých z tretích krajín (kodifikované znenie) *
 Obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (kodifikované znenie) *
 Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***II
 Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: vykonávacie nariadenie ***II
 Európsky program metrologického výskumu a vývoja ***I
 Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva ***I
 Minimálne zásoby surovej ropy a/alebo ropných výrobkov *
 Varovná informačná sieť kritickej infraštruktúry *
 Európska sieť na ochranu verejných činiteľov *
 Národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny *
 Vykonávanie Alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave) *
 Opravný rozpočet č. 2/2009
 Opravný rozpočet č. 3/2009
 Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Alda Patriciellu
 Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Renata Brunettu
 Žiadosť o konzultáciu na tému imunity a výsad Antonia Di Pietra
 Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Hannesa Swobodu
 Kontrola plnenia rozpočtu nástroja predvstupovej pomoci
 Účinný výkon rozsudkov v EÚ: transparentnosť aktív dlžníka
 Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2008
 Integrovaný prístup k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií
 Vnútorný trh s elektrickou energiou ***II
 Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky ***II
 Podmienky prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektriny ***II
 Vnútorný trh so zemným plynom ***II
 Podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn ***II
 Interoperabilita pre európske orgány verejnej správy (ISA) ***I
 Strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov ***I
 Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť ***I
 Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 717/2007 (mobilné telefónne siete) a smernice 2002/21/ES (elektronické komunikácie) ***I
 Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia ***I
 Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) ***I
 Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom
 Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom *
 Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť *
 Systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky *
 Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení *
 Spoločná prisťahovalecká politika pre Európu: zásady, opatrenia a nástroje
 Zelená kniha o budúcnosti politiky TEN-T
 Boj proti násiliu voči ženám
Texty (691 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia