Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
 Avtal EG/Pakistan om vissa luftfartsaspekter *
 EG:s anslutning till föreskrifter nr 61 från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för nyttofordon ***
 Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) *
 System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) *
 Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II
 Samordning av sociala trygghetssystem: Tillämpningsbestämmelser ***II
 Europeiskt forskningsprogram för metrologi ***I
 Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***I
 Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroleumprodukter *
 Nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur *
 Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer *
 Nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn *
 Protokoll för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) *
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2009
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2009
 Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet
 Begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet
 Begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier
 Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet
 Kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen
 Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar
 Årsrapport från utskottet för framställningar
 Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheter
 Den inre marknaden för elektricitet ***II
 Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***II
 Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II
 Den inre marknaden för naturgas ***II
 Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II
 Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) ***I
 Maskiner för spridning av bekämpningsmedel ***I
 Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I
 Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer) ***I
 Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I
 Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning) ***I
 Interimsavtalet om handel med Turkmenistan
 Interimsavtal med Turkmenistan *
 Gemenskapsram för kärnsäkerhet *
 Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs *
 Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder *
 Gemensam invandringspolitik för Europa
 Grönbok om TEN-T-politikens framtid
 Bekämpning av våld mot kvinnor
Texter (678 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy