Indeks 
Teksty przyjęte
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg
Umowa między Wspólnotą Europejską a Pakistanem dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *
 Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ***
 Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) *
 Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) *
 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***II
 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze ***II
 Europejski Program Badawczo-Rozwojowy w dziedzinie Metrologii ***I
 Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***I
 Minimalne zapasy ropy naftowej lub produktów naftowych *
 Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) *
 Europejska sieć ochrony osób publicznych *
 Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny *
 Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół "Transport") *
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2009
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2009
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello
 Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Renato Brunettę
 Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro
 Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody
 Kontrola wykonania budżetu instrumentu pomocy przedakcesyjnej
 Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika
 Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w roku 2008
 Zintegrowane podejścia do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji
 Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***II
 Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***II
 Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***II
 Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II
 Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II
 Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA)***I
 Maszyny do stosowania pestycydów ***I
 Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***I
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ***I
 Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I
 Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (SOLVENCY II) (przekształcenie) ***I
 Umowa przejściowa w sprawie handlu z Turkmenistanem
 Umowa przejściowa z Turkmenistanem *
 Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego *
 Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa *
 Ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne *
 Wspólna polityka imigracyjna dla Europy
 Zielona księga na temat przyszłej polityki TEN-T
 Zwalczanie przemocy wobec kobiet

Umowa między Wspólnotą Europejską a Pakistanem dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *
PDF 191kWORD 31k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Pakistanu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))
P6_TA(2009)0218A6-0188/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0081),

–   uwzględniając art. 80 i art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, pierwsze zdanie Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6–0080/2009),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 i art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6–0188/2009),

1.   zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Islamskiej Republiki Pakistanu.


Przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ***
PDF 197kWORD 32k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów użytkowych w zakresie ich zewnętrznych elementów wystających znajdujących się przed tylnym oblachowaniem kabiny (COM(2008)0675 – 7240/2009– C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))
P6_TA(2009)0219A6-0243/2009

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0675 - 7240/2009),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 4 ust. 2, tiret drugie decyzji Rady 97/836/WE (C6-0119/2009)(1),

–   uwzględniając art. 75 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0243/2009),

1.   wyraża zgodę na wniosek dotyczący decyzji Rady;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Decyzja Rady z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań ("zmienione porozumienie z 1958 r.") (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78).


Warunki zdrowotne zwierząt, regulujące przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) *
PDF 196kWORD 32k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich (wersja ujednolicona) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))
P6_TA(2009)0220A6-0248/2009

(Procedura konsultacji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0715),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0479/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0248/2009),

A.   mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) *
PDF 193kWORD 32k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))
P6_TA(2009)0221A6-0249/2009

(Procedura konsultacji – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2008)0796),

–   uwzględniając art. 37 i art. 133 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0018/2009),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0249/2009),

A.   mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***II
PDF 274kWORD 77k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))
P6_TA(2009)0222A6-0207/2009

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14518/1/2008 – C6-0003/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosków Komisji przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0007) i (COM(2007)0376),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2008)0648)

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0207/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników

P6_TC2-COD(2006)0008


(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 988/2009.)

(1) Teksty przyjęte, 9.7.2008, P6_TA(2008)0349.


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: rozporządzenie wykonawcze ***II
PDF 273kWORD 69k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))
P6_TA(2009)0223A6-0204/2009

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0016),

–   uwzględniając zmiany do wniosku Komisji (COM(2008)0647),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0204/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

P6_TC2-COD(2006)0006


(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 987/2009.)

(1) Teksty przyjęte dnia 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Europejski Program Badawczo-Rozwojowy w dziedzinie Metrologii ***I
PDF 273kWORD 64k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))
P6_TA(2009)0224A6-0221/2009

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0814),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 169 oraz drugi akapit art. 172 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6–0468/2008),

–   uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 7 kwietnia 2009 r., dotyczące przyjęcia poprawionego wniosku, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze traktatu WE,

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0221/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2009/WE w sprawie udziału Wspólnoty w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii podjętym przez kilka państw członkowskich

P6_TC1-COD(2008)0230


(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego decyzji nr 912/2009/WE.)


Obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek ***I
PDF 202kWORD 189k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Załącznik
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))
P6_TA(2009)0225A6-0115/2009

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0644),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6–0373/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju oraz Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0115/2009),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek

P6_TC1-COD(2008)0198


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji ║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Lasy przynoszą różnorodne korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, w tym dostarczają drewno i inne niedrzewne produkty leśne i zapewniają usługi w zakresie ochrony środowiska oraz są miejscem zamieszkania dla lokalnych społeczności.

(2)  Środowisko leśne stanowi cenne dziedzictwo, które należy chronić, konserwować i – tam, gdzie to możliwe – odnawiać w celu utrzymania różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu, ochrony klimatu i zagwarantowania praw ludności tubylczej oraz społeczności lokalnych i społeczności zależnych od lasów.

(3)  Lasy są w kontekście gospodarczym zasobem, a ich uprawa przynosi dobrobyt i miejsca pracy. Uprawianie lasów ma również pozytywny wpływ na klimat, ponieważ produkty leśne mogą zastąpić inne produkty zużywające więcej energii.

(4)  Bardzo ważne jest, w szczególności z punktu widzenia klimatu, aby podwykonawcy działający na rynku wspólnotowym wprowadzali do obrotu jedynie legalnie pozyskane drewno, ponieważ takie drewno gwarantuje, że ważna funkcja lasów jako biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla nie zostanie zakłócona. Dodatkowo wykorzystywanie legalnie pozyskanego drewna jako materiału budowlanego, w przypadku drewnianych domów, pomaga w blokowaniu dwutlenku węgla w długim okresie.

(5)  Leśnictwo przyczyna się w ogromnym stopniu do rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach rozwijających się i stanowi podstawowe źródło dochodów dla wielu mieszkańców tych krajów. Dlatego ważne jest, aby nie ograniczać tego rozwoju ani tego źródła dochodów, lecz by skupić się na tym, w jaki sposób promować bardziej zrównoważony rozwój leśnictwa w tych krajach.

(6)  W związku z rosnącym popytem na drewno i produkty z drewna na całym świecie oraz ze względu na niedostatki w zakresie ram instytucjonalnych i zarządzania w sektorze leśnym w wielu krajach będących producentami drewna coraz większe obawy budzi problem nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu.

(7)  Oczywiste jest, że presja wywierana na naturalne zasoby leśne i popyt na drewno i produkty z drewna często jest zbyt wysoka i że Wspólnota musi zmniejszyć jej wpływ na ekosystemy leśne niezależnie od tego, gdzie pojawiają się ich skutki.

(8)  Nielegalne pozyskiwanie drewna, wraz z niedociągnięciami w zakresie ram instytucjonalnych i zarządzania w sektorze leśnym w wielu krajach będących producentami drewna, jest powszechnym problemem o międzynarodowym znaczeniu. Nielegalne pozyskiwanie drewna stanowi znaczne zagrożenie dla lasów poprzez przyczynianie się do procesu wylesiania i degradacji lasów, będącego przyczyną około 20 % emisji CO2, a także wpływa na procesy pustynnienia i stepowienia, wzmagając erozję gleb oraz potęgując ekstremalne zjawiska pogodowe i następujące po nich np. powodzie oraz zagraża różnorodności biologicznej i szkodzi zrównoważonej gospodarce leśnej i rozwojowi lasów. Ponadto pociąga ono za sobą skutki społeczne, polityczne i gospodarcze, stanowiąc często przeszkodę w dokonywaniu postępów na drodze ku realizacji celów dobrych rządów i zagrażając lokalnym społecznościom zależnym od lasów oraz prawom ludności tubylczej.

(9)  Celem niniejszego rozporządzenia jest powstrzymanie handlu nielegalnie pozyskanym drewnem i produktami wytworzonymi z takiego drewna w UE i przyczynianie się do powstrzymania pustynnienia i degradacji lasów oraz związanych z tym emisji węgla i utraty różnorodności biologicznej na skalę światową, jednocześnie wspierając zrównoważony wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój ludzkości i poszanowanie dla ludności tubylczej i lokalnej. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do wypełnienia tych zobowiązań, w tym zobowiązań zawartych w następujących dokumentach: Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r.; Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem z 1973 r. (CITES); międzynarodowe porozumienia dotyczące drewna tropikalnego z lat 1983, 1994 i 2006; Konwencja ramowa ONZ w sprawie zmian klimatycznych z 2002 r. (UNFCCC); Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia z 1994 r.; deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 r.; deklaracja z Johanesburga i plan wdrożenia przyjęte na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w dniu 4 września 2002 r.; propozycje działań przedstawione przez Międzyrządową Grupę Ekspertów ds. Lasów ONZ, poparte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na specjalnej sesji (Ungass) w 1997 r. oraz propozycje działań przedstawione przez Międzyrządowe Forum Leśne; prawnie niewiążące autorytatywne oświadczenie Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój" (UNCED) dotyczące zasad globalnego konsensusu w sprawie gospodarowania, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów wszelkiego rodzaju z 1992 r.; Agenda 21, przyjęta przez UNCED w czerwcu 1992 r.; rezolucja w sprawie "Programu dalszego wdrażania Agendy 21", przyjęta w 1997 r. przez Ungass; deklaracja milenijna z 2000 r.; Światowa karta przyrody z 1982 r.; deklaracja konferencji ONZ w sprawie środowiska człowieka z 1972 r.; plan działania na rzecz środowiska człowieka z 1997 r.; rezolucja 4/2 Forum Leśnego Narodów Zjednoczonych; Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk z 1979 r.; Konwencja ONZ przeciwko korupcji z 2003 r. (UNCAC).

(10)  Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego(4) jako działanie priorytetowe określiła zbadanie możliwości podjęcia aktywnych środków w celu zapobiegania i zwalczania handlu nielegalnie pozyskiwanym drewnem i kontynuowanie aktywnego uczestnictwa Wspólnoty i państw członkowskich we wdrażaniu wydawanych lub zawieranych na szczeblu światowym i regionalnym rezolucji i porozumień dotyczących kwestii związanych z lasami.

(11)  W komunikacie Komisji z dnia 21 maja 2003 r. zatytułowanym "Egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa (FLEGT): propozycja planu działań UE" zaproponowano pakiet środków służących wspieraniu międzynarodowych wysiłków w celu zajęcia się problemem nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu, a także przyczyniających się do realizacji szerszego celu, jakim jest zrównoważona gospodarka leśna(5).

(12)  Rada i Parlament Europejski z zadowoleniem przyjęły ten komunikat, uznając potrzebę włączenia się Wspólnoty w światowe wysiłki mające na celu rozwiązanie problemu nielegalnego pozyskiwania drewna oraz wspieranie zrównoważonego legalnego pozyskiwania drewna w kontekście zrównoważonego rozwoju, zrównoważonej gospodarki leśnej, zmniejszenia ubóstwa, a także równości społecznej i suwerenności państw.

(13)  Zgodnie z określonym w komunikacie celem, jakim jest zapewnienie przywozu do Wspólnoty wyłącznie produktów z drewna wyprodukowanych zgodnie z przepisami kraju będącego producentem, Wspólnota prowadzi z krajami będącymi producentami drewna (krajami partnerskimi) negocjacje w sprawie dobrowolnych umów o partnerstwie (VPA), które nakładają na strony prawnie wiążące zobowiązanie do wdrożenia systemu zezwoleń oraz do uregulowania handlu drewnem i produktami z drewna określonymi w VPA.

(14)  W ramach rozmów dwustronnych z krajami będącymi największymi konsumentami drewna, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja i Japonia, Wspólnota powinna również naciskać na przedyskutowanie problemu, dążenie do odpowiednich i zharmonizowanych zobowiązań podmiotów na ich własnych rynkach drewna oraz utworzenie niezależnego globalnego systemu ostrzegania z rejestrem nielegalnego pozyskiwania drewna, obejmującego np. Interpol i stosowny organ Narodów Zjednoczonych oraz wykorzystującego najnowsze technologie detekcji satelitarnej.

(15)  Podmioty z krajów posiadających lasy o międzynarodowym znaczeniu ekologicznym powinny ponosić szczególną odpowiedzialność za zrównoważone pozyskiwanie drewna.

(16)  Z uwagi na wymiar i pilny charakter problemu konieczne jest aktywne wsparcie międzynarodowej walki z nielegalnym pozyskiwaniem drewna i związanym z nim handlem, tak by zmniejszyć wpływ Wspólnoty na ekosystemy leśne, uzupełnić i wzmocnić inicjatywę zawierania umów VPA, oraz poprawa synergii między strategiami politycznymi mającymi na celu zmniejszenie ubóstwa, ochronę lasów i osiągnięcie ochrony środowiska na wysokim poziomie, w tym walkę ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej.

(17)  W oparciu o zasadę działań prewencyjnych wszystkie podmioty łańcucha dostaw powinny być współodpowiedzialne za wyeliminowanie ryzyka udostępniania na rynku nielegalnie pozyskiwanego drewna i produktów z drewna.

(18)  Należy uwzględnić wysiłki poczynione przez kraje, które zawarły umowy VPA FLEGT ze Wspólnotą oraz zawarte w nich zasady, w szczególności w odniesieniu do definicji legalnie wyprodukowanego drewna. Należy również wziąć pod uwagę, że w ramach systemu zezwoleń FLEGT wywóz do Wspólnoty obejmuje wyłącznie drewno i produkty z drewna pozyskane zgodnie z odnośnymi przepisami krajowymi. W tym celu produkty z drewna wymienione w załącznikach II i III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT(6), pochodzące z krajów partnerskich wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia, powinny być uznawane za legalnie pozyskane, pod warunkiem, że spełniają one wymogi tego rozporządzenia i wszelkich przepisów wykonawczych. Zasady ustanowione na mocy dobrowolnych umów o partnerstwie, w szczególności w odniesieniu do definicji "legalnie wyprodukowanego drewna" muszą uwzględniać i gwarantować zrównoważoną gospodarkę leśną, zachowanie różnorodności biologicznej, ochronę lokalnych społeczności zależnych od lasów oraz ludności tubylczej i przestrzeganie praw tych społeczności i tej ludności.

(19)  Należy również uwzględnić fakt, że na strony Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) nakłada się wymóg przyznania zezwolenia eksportowego CITES tylko, jeśli gatunki wymienione w wykazie CITES zostały pozyskane, między innymi, zgodnie z ustawodawstwem kraju wywozu. W tym celu produkty z drewna pochodzącego z gatunków wymienionych w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi(7) powinny być uznawane za legalnie pozyskane, pod warunkiem, że spełniają one wymogi tego rozporządzenia i wszelkich przepisów wykonawczych.

(20)  Biorąc pod uwagę złożoność czynników leżących u podstawy problemu nielegalnego pozyskiwania drewna oraz jego skutki, należy ograniczyć zachęty do nielegalnego postępowania poprzez oddziaływanie na postępowanie podmiotów. Zwiększenie wymogów i obowiązków oraz udoskonalenie środków prawnych w zakresie ścigania za posiadanie i sprzedaż nielegalnego drewna i produktów z drewna oraz za wprowadzanie takiego nielegalnego drewna i produktów z niego na rynek Wspólnoty lub udostępnianie ich na tym rynku to jedne z najskuteczniejszych rozwiązań odstraszające od handlu z nielegalnymi dostawcami.

(21)  W związku z brakiem definicji uzgodnionej na poziomie międzynarodowym określenie nielegalnego pozyskania powinno odbywać się w pierwszej kolejności na podstawie ustawodawstwa kraju, w którym drewno zostało pozyskane. Stosowanie standardów legalności powinno nadal uwzględniać standardy międzynarodowe obejmujące między innymi standardy wypracowane przez Afrykańską Organizację ds. Drewna, Międzynarodową Organizację ds. Drewna Tropikalnego, proces montrealski w sprawie kryteriów i wskaźników dotyczących konserwacji i zrównoważonego gospodarowania lasami klimatu umiarkowanego i lasami borealnymi oraz ogólnoeuropejski proces w sprawie kryteriów i wskaźników dotyczących zrównoważonej gospodarki leśnej. Takie stosowanie standardów legalności powinno przyczynić się do realizacji zasad, zaleceń i zobowiązań międzynarodowych, dotyczących m.in. zminimalizowania zmian klimatycznych, ograniczenia utraty różnorodności biologicznej, likwidacji ubóstwa, ograniczenia pustynnienia, a także ochrony i wspierania praw ludności tubylczej oraz społeczności lokalnych i społeczności zależnych od lasów. Kraj pozyskiwania drewna powinien prowadzić rejestr legalnie pozyskiwanego drewna, obejmujący szczegóły dotyczące gatunków drzew i maksymalnej produkcji drewna.

(22)  Wiele produktów z drewna poddawanych jest licznym procesom przed ich wprowadzeniem po raz pierwszy na rynek lub po ich wprowadzeniu. W celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych tylko te podmioty, które po raz pierwszy wprowadzają drewno i produkty z drewna na rynek, nie zaś wszystkie podmioty biorące udział w łańcuchu dystrybucji, powinny podlegać wymogowi zachowania należytej staranności poprzez system środków i procedur (system zasad należytej staranności), aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia nielegalnie pozyskanego drewna i nielegalnych produktów z drewna. Jednakże wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw powinien obowiązywać nadrzędny zakaz wprowadzania na rynek drewna lub produktów z drewna pochodzących z nielegalnych źródeł i wszystkie podmioty muszą zachować należytą staranność w tym względzie.

(23)  Wszystkie podmioty (handlowcy i producenci) w łańcuchu dostaw drewna i produktów z drewna na rynek wspólnotowy powinny wyraźnie wskazać na produkcie, który oferują, legalne źródło lub dostawcę, od którego pochodzi drewno.

(24)  Podmioty wprowadzające po raz pierwszy drewno i produkty z drewna na rynek Wspólnoty powinny postępować z należytą starannością, stosując ║system zasad należytej staranności║ w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia na rynek nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z takiego drewna.

(25)  System zasad należytej staranności powinien zapewniać dostęp do źródeł i dostawców drewna i produktów z drewna wprowadzanych na rynek Wspólnoty oraz do informacji dotyczących zgodności z obowiązującym ustawodawstwem.

(26)  Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisja i państwa członkowskie powinny szczególnie uwzględnić wyjątkową podatność na zagrożenia oraz ograniczone zasoby małych i średnich przedsiębiorstw. Jest niezwykle ważne, aby wobec małych i średnich przedsiębiorstw nie stosowano skomplikowanych przepisów, które będą hamować ich rozwój. Dlatego Komisja, w miarę możliwości oraz w oparciu o mechanizmy i zasady ustanowione na mocy planowanego programu Small Business Act, powinna opracować uproszczone systemy w odniesieniu do obowiązków małych i średnich przedsiębiorstw wynikających z niniejszego rozporządzenia, bez uszczerbku dla jego przedmiotu i celu, i zaproponować tym przedsiębiorstwom właściwe alternatywne rozwiązania, aby umożliwić im działanie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.

(27)  ▌W celu ułatwienia wykonania niniejszego rozporządzenia oraz wniesienia wkładu w rozwój najlepszych praktyk stosowne jest uznawać organizacje, które opracowały odpowiednie i skuteczne wymogi służące wdrożeniu systemu zasad należytej staranności. Wykaz takich uznanych organizacji powinien być podany do publicznej wiadomości ▌.

(28)  W tym samym celu Unia Europejska powinna zachęcić wyżej wymienione organizacje do współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego i praw człowieka celem wsparcia systemów zasad należytej staranności i ich monitorowania.

(29)  Właściwe organy powinny monitorować spełnianie przez podmioty obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. W tym celu właściwe organy powinny przeprowadzać urzędowe kontrole, w tym kontrole celne, i wymagać od podmiotów podjęcia – w razie konieczności – działań naprawczych.

(30)  Właściwe organy powinny prowadzić zapisy z kontroli i udostępniać streszczenie tych zapisów do publicznej wiadomości zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska(8).

(31)  Ze względu na międzynarodowy charakter nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu właściwe organy powinny współpracować ze sobą oraz z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego i praw człowieka oraz organami administracyjnymi krajów trzecich i/lub Komisją.

(32)  Państwa członkowskie powinny zapewnić stosowanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia.

(33)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(9).

(34)  W szczególności Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania szczegółowych zasad stosowania systemu zasad należytej staranności, a w szczególności kryteriów służących ocenie ryzyka wprowadzenia na rynek nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z drewna, do ustanowienia kryteriów w zakresie uznawania systemów zasad należytej staranności opracowanych przez organizacje monitorujące oraz do dostosowania wykazu drewna i produktów z drewna, w odniesieniu do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, w przypadku gdy wymaga tego charakterystyka techniczna, zastosowania końcowe lub procesy produkcji drewna i produktów z drewna. Ponieważ środki te mają zakres ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami innymi niż istotne, środki te muszą zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(35)  Rozwój w dziedzinie zrównoważonej gospodarki leśnej jest procesem toczącym się na bieżąco i dlatego niniejsze rozporządzenie powinno być regularnie poddawane ocenie, aktualizacjom i zmianom, zgodnie z wynikami nowych badań. Komisja powinna w tym celu przeprowadzać systematyczną analizę najnowszych dostępnych badań i postępów oraz przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu w sprawozdaniu wnioski z analiz oraz proponowane poprawki.

(36)  W celu zapewnienia sprawnego działania rynku wewnętrznego w odniesieniu do produktów leśnych Komisja powinna na bieżąco analizować skutki niniejszego rozporządzenia. W szczególności należy uwzględnić konsekwencje rozporządzenia dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku wspólnotowym. Dlatego Komisja zgodnie z tym powinna regularnie przeprowadzać badania i analizy oddziaływania rozporządzenia na rynek wewnętrzny, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, a także jego wpływu na zrównoważoną gospodarkę leśną. Komisja powinna następnie przedstawić Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze swoich analiz, wnioski i propozycje środków.

(37)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie uzupełnienie i wzmocnienie istniejących ram politycznych oraz wspieranie zwalczania na szczeblu międzynarodowym nielegalnego pozyskiwania drewna i związanego z nim handlu, nie mogą być osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego skalę mogą być lepiej osiągnięte na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza działania konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i cel

Niniejsze rozporządzenie ustanawia obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek lub udostępniających je na rynku.

Podmioty dbają o to, aby na rynku udostępniano wyłącznie legalnie pozyskane drewno i produkty z drewna.

Podmioty wprowadzające na rynek drewno i produkty z drewna stosują system zasad należytej staranności.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

   a) "drewno i produkty z drewna" oznaczają drewno i produkty z drewna określone w załączniku, bez wyjątków;
   b) "udostępnienie na rynku" oznacza każde dostarczenie drewna lub produktów z drewna na rynek wspólnotowy w celu jego dystrybucji lub wykorzystania w działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;
   c) "wprowadzanie na rynek" oznacza udostępnienie drewna i produktów z drewna po raz pierwszy na rynku wspólnotowym; późniejsze przetworzenie lub dystrybucja drewna nie stanowią "wprowadzenia na rynek";
   d) "podmiot" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wprowadza drewno lub produkty z drewna na rynek lub udostępnia je na rynku;
   e) "legalnie pozyskane" oznacza pozyskane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem kraju pozyskania;
   f) "ryzyko" oznacza prawdopodobieństwo handlu drewnem lub produktami z drewna pochodzącymi z nielegalnego źródła na terytorium Wspólnoty, ich importu do Wspólnoty lub eksportu ze Wspólnoty, a także szkodliwość takiego działania;
   g) "zarządzanie ryzykiem" oznacza systematyczną identyfikację ryzyka oraz wdrożenie zestawu środków i procedur ▌w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z drewna na rynek;
   h) "obowiązujące ustawodawstwo" oznacza ustawodawstwo krajowe, regionalne lub międzynarodowe, a w szczególności ustawodawstwo dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, gospodarki leśnej, praw do wykorzystania zasobów oraz minimalizacji szkodliwych skutków dla środowiska; powinno ono również uwzględniać tytuł prawny posiadania nieruchomości, prawa ludności tubylczej, ustawodawstwo dotyczące pracy i pomocy społecznej, podatki, cła wywozowe i przywozowe, a także należne kwoty lub opłaty związane z pozyskiwaniem, transportem i wprowadzaniem do obrotu;
   i) "zrównoważona gospodarka leśna" oznacza gospodarowanie lasami i terenami zadrzewionymi oraz użytkowanie ich w taki sposób i w takim stopniu, aby zachować ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolności regeneracyjne, żywotność oraz potencjał w zakresie spełniania, teraz i w przyszłości, odpowiednich funkcji ekologicznych, ekonomicznych i społecznych, na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, bez wyrządzania jakiejkolwiek szkody innym ekosystemom;
   j) "kraj pozyskania" oznacza kraj, w którym drewno lub drewno wchodzące w skład produktów z drewna, zostało pozyskane;
   k) "organizacja monitorująca" oznacza podmiot prawny lub stowarzyszenie na zasadach członkostwa ▌, które posiadają zdolność prawną i odpowiednią wiedzę specjalistyczną do monitorowania i zapewniania stosowania systemów zasad należytej staranności przez podmioty zatwierdzone jako stosujące takie systemy i które są pod względem prawnym niezależne od zatwierdzanych przez nie podmiotów;
   l) "identyfikowalność" oznacza możliwość identyfikacji i kontrolowania przemieszczania się drewna i produktów z drewna na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Artykuł 3

Obowiązki podmiotów

1.  Podmioty dbają o to, aby na rynek wprowadzano i udostępniano na nim wyłącznie legalnie pozyskane drewno i produkty z drewna.

2.  Podmioty wprowadzające na rynek drewno i produkty z drewna ustanawiają system zasad należytej staranności obejmujący elementy, o których mowa w art. 4 ║, lub stosują system zasad należytej staranności uznanej organizacji monitorującej, o której mowa w art. 5 ust. 1.

Jako podstawę dla systemu zasad należytej staranności można wykorzystać istniejący krajowy nadzór ustawodawczy i wszelkie dobrowolne mechanizmy kontrolne, które spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia.

3.  Podmioty, które udostępniają na rynku drewno i produkty z drewna muszą w całym łańcuchu dostaw być w stanie:

   (i) zidentyfikować podmiot, który dostarczył drewno lub produkty z drewna, a także podmiot, któremu dostarczono drewno lub produkty z drewna;
   (ii) dostarczać na żądanie informacji na temat nazwy gatunków, kraju/krajów pozyskiwania, a także w miarę możliwości koncesji z kraju pochodzenia;
   (iii) sprawdzić w razie konieczności, czy podmiot, który wprowadził drewno lub produkty z drewna na rynek wypełnił zobowiązania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

4.  Do celów niniejszego rozporządzenia za legalnie pozyskane uznaje się produkty z drewna wymienione w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005 pochodzące z krajów partnerskich wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia ║oraz spełniające wymogi tego rozporządzenia i jego przepisów wykonawczych.

5.  Do celów niniejszego rozporządzenia za legalnie pozyskane uznaje się produkty z drewna pochodzącego z gatunków wymienionych w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz spełniające wymogi tego rozporządzenia i jego przepisów wykonawczych.

Artykuł 4

Systemy zasad należytej staranności

1.  System zasad należytej staranności, o którym mowa w art. 3 ust. 2:

   a) dba o to, aby na rynek wprowadzano jedynie drewno i produkty z drewna legalnego pochodzenia, za pomocą systemu identyfikowalności i niezależnej weryfikacji przez organizacje monitorujące;
  b) obejmuje środki służące ustaleniu:
   (i) kraju pochodzenia, lasu pochodzenia i tam, gdzie to możliwe, zezwolenia na pozyskanie;
   (ii) nazwy gatunku, w tym nazwy naukowej;
   (iii) wartości;
   (iv) objętości lub masy;
   (v) legalności pozyskania drewna lub drewna zawartego w produktach z drewna;
   (vi) nazwy i adresu podmiotu, który dostarczył drewno lub produkty z drewna;
   (vii) osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za pozyskanie;
   (viii) podmiotu, do którego dostarczono drewno lub produkty z drewna;

  c) obejmuje procedurę zarządzania ryzykiem, składającą się z następujących elementów:
   (i) systematyczna identyfikacja ryzyka, m.in. poprzez gromadzenie danych i informacji oraz wykorzystywanie źródeł międzynarodowych, wspólnotowych lub krajowych;
   (ii) wdrożenie wszelkich środków niezbędnych do ograniczenia narażenia na ryzyko;
   (iii) określenie procedur, które mają być przeprowadzane regularnie w celu potwierdzenia, że środki opisane w punktach (i) i (ii) są skuteczne oraz dokonania zmian w koniecznych przypadkach;
   (iv) prowadzenie zapisów w celu wykazania skutecznego stosowania środków wymienionych w punktach (i)-(iii).
   d) zapewnia audyty w celu zagwarantowania skutecznego stosowania systemu zasad należytej staranności.

2.  Komisja przyjmuje środki dla celów wdrażania niniejszego artykułu, tak aby zapewnić jednolitość interpretacji przepisów i skuteczne ich stosowanie przez podmioty. W szczególności Komisja ustala kryteria służące do oceny, czy istnieje ryzyko wprowadzenia na rynek nielegalnie pozyskanego drewna i produktów z drewna. Komisja uwzględnia przy tym w szczególności wyjątkową sytuację i potencjał małych i średnich przedsiębiorstw oraz, o ile to możliwe, proponuje tym przedsiębiorstwom dostosowane i uproszczone alternatywne rozwiązania w stosunku do systemu sprawozdawczości i kontroli, aby systemy te nie stały się zbyt uciążliwe.

W oparciu o czynniki związane z typem produktu, źródłem lub złożonością łańcucha dostaw, niektóre kategorie drewna i produktów z drewna lub dostawców uznaje się za "wysoce ryzykowne" i wymagające w związku z tym od podmiotów dodatkowych zobowiązań w zakresie należytej staranności.

Dodatkowe zobowiązania w zakresie należytej staranności mogą obejmować między innymi:

   wymaganie dodatkowych dokumentów, danych lub informacji;
   wymaganie kontroli przeprowadzanej przez osoby trzecie.

Drewno i produkty z drewna pochodzące z poniższych miejsc lub dostaw podmioty uznają za "wysoce ryzykowne" zgodnie z niniejszym rozporządzeniem:

   rejony ogarnięte konfliktami lub kraje/regiony objęte zakazem eksportu drewna nałożonym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ,
   kraje, w których według spójnych i sprawdzonych informacji występują poważne niedociągnięcia w zakresie gospodarki leśnej, niski poziom egzekwowania przepisów dotyczących lasów lub wysoki poziom korupcji,
   kraje, w których zgodnie z oficjalnymi danymi statystycznymi Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) występuje zmniejszenie obszarów leśnych,
   dostawy, w odniesieniu do których klienci lub strony zewnętrzne przekazały informacje o potencjalnych nieprawidłowościach, poparte wiarygodnymi dowodami, które nie zostały obalone w trakcie dochodzenia.

Komisja udostępnia rejestr wysoce ryzykownych źródeł pochodzenia drewna i produktów z drewna lub dostawców wysokiego ryzyka.

Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Przed przyjęciem dodatkowych środków wykonawczych przeprowadza się konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami.

3.  Poszczególne państwa członkowskie mogą określić wyższe wymagania w zakresie dostępu do rynku drewna i produktów z drewna, dotyczących pozyskiwania i pochodzenia drewna, niż wymagania określone na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego, zachowania różnorodności biologicznej i ekosystemu, ochrony miejsc zamieszkania lokalnych społeczności, ochrony społeczności zależnych od lasów, ochrony i praw ludności tubylczej i praw człowieka.

Artykuł 5

Oznakowanie

Państwa członkowskie dbają o to, aby ...(10) drewno i produkty z drewna wprowadzone na rynek i udostępnione na rynku były odpowiednio oznakowane za pomocą informacji określonych w art. 3 ust. 2a.

Artykuł 6

Uznawanie organizacji monitorujących

1.  Komisja, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 3, uznaje jako organizację monitorującą podmiot prywatny lub publiczny, który wdrożył system zasad należytej staranności obejmujący elementy określone w art. 4 ust. 1.

2.  Podmiot publiczny występujący z wnioskiem o uznanie, o którym mowa w ust. 1, spełnia następujące wymogi:

     a) posiada osobowość prawną;
     b) podlega prawu publicznemu;
   c) został utworzony w celu wykonywania określonych funkcji w odniesieniu do sektora leśnego;
   d) w przeważającej części jest finansowany przez władze państwowe, regionalne lub lokalne lub inne instytucje podlegające prawu publicznemu;
   e) zobowiązuje zatwierdzane przez siebie podmioty do stosowania ustanowionych przez nią systemów zasad należytej staranności;
   f) posiada mechanizm monitorowania w celu zapewnienia stosowania systemu zasad należytej staranności przez operatorów, których zatwierdziła jako stosujących ustanowiony przez nią system zasad należytej staranności;
   g) podejmuje odpowiednie środki dyscyplinarne wobec każdego zatwierdzonego podmiotu, który nie postępuje zgodnie z systemem zasad należytej staranności; środki dyscyplinarne obejmują poinformowanie o sprawie właściwego organu krajowego;
   h) nie posiada interesów sprzecznych z interesami właściwych organów.

3.  Podmiot prywatny występujący z wnioskiem o uznanie, o którym mowa w ust. 1, spełnia następujące wymogi:

   a) posiada osobowość prawną;
   b) podlega prawu prywatnemu;
   c) posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną;
   d) jest pod względem prawnym niezależny od podmiotów, które zatwierdza;
   e) podmioty, które zatwierdza, są zobowiązane przez statut podmiotu do stosowania systemów zasad należytej staranności;
   f) posiada mechanizm monitorowania w celu zapewnienia stosowania systemu zasad należytej staranności przez podmioty, które zatwierdził jako stosujące ustanowiony przez niego system zasad należytej staranności;
   g) podejmuje odpowiednie środki dyscyplinarne wobec każdego zatwierdzonego podmiotu, który nie przestrzega systemu zasad należytej staranności; środki dyscyplinarne obejmują poinformowanie o sprawie właściwego organu krajowego.

4.  Organizacja monitorująca przedkłada Komisji – wraz z wnioskiem o uznanie – następujące informacje:

   a) statut organizacji;
   b) nazwiska osób upoważnionych do działania w jej imieniu;
   c) dokumentację poświadczającą jej wiedzę specjalistyczną;
   d) szczegółowy opis ustanowionego przez nią systemu zasad należytej staranności.

5.  Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 3 Komisja decyduje o uznaniu danej organizacji monitorującej w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku przez tę organizację lub przedstawienia przez właściwy organ państwa członkowskiego zalecenia rekomendującego uznanie tej organizacji.

W terminie 15 dni od jej wydania decyzja, wraz z kopią wniosku o uznaniu organizacji monitorującej, jest przekazywana przez Komisję właściwemu organowi państwa członkowskiego, które sprawuje jurysdykcję nad tą organizacją.

Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole, w tym kontrole w terenie, w regularnych odstępach czasu lub na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń stron trzecich, celem upewnienia się, że organizacje monitorujące spełniają wymogi ustanowione w ust. 1. Sprawozdania z kontroli są podawane do publicznej wiadomości.

Jeśli po przeprowadzeniu tych kontroli właściwe organy upewnią się, że organizacje monitorujące nie spełniają wymogów ustanowionych w ust. 1 i 2 lub w ust. 1 i 3, bezzwłocznie informują Komisję i przekazują jej wszelkie odnośne dowody.

6.  Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 3, Komisja cofa uznanie danej organizacji monitorującej, jeśli stwierdzono, że organizacja ta nie spełnia już wymogów określonych w ust. 1 i ust. 2 lub ust. 1 i ust. 3.

7.  Właściwe organy informują Komisję w terminie dwóch miesięcy o każdej decyzji dotyczącej zalecenia uznania, odmowy uznania lub cofnięcia uznania organizacji monitorującej.

8.  Komisja przyjmuje środki dla celów wdrażania niniejszego artykułu.

Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Artykuł 7

Wykaz organizacji monitorujących

Komisja publikuje wykaz uznanych organizacji monitorujących ▌w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C i udostępnia go na swoich stronach internetowych. Wykaz ten jest regularnie aktualizowany.

Artykuł 8

Środki monitorowania i kontroli

1.  Właściwe organy przeprowadzają kontrole w celu zweryfikowania, czy podmioty spełniają wymogi określone w art. 3 ust. 1, 2 i 3 oraz w art. 4 ust. 1.

2.  Kontrole należy przeprowadzać zgodnie z planem rocznym lub na podstawie uzasadnionych zastrzeżeń przekazanych przez strony trzecie, lub też w każdym przypadku, kiedy właściwy organ państwa członkowskiego posiada informacje, które podważają przestrzeganie przez podmiot wymogów w zakresie systemów zasad należytej staranności ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

3.  Kontrole mogą obejmować między innymi:

   a) analizę stosowanych przez podmioty systemów technicznych i zarządczych oraz procedur zachowania należytej staranności i oceny ryzyka;
   b) analizę dokumentacji i zapisów, wykazujących właściwe funkcjonowanie systemów i procedur;
   c) kontrole wyrywkowe, w tym kontrole w terenie.

4.  Właściwe organy dysponują wiarygodnym systemem identyfikacji w celu śledzenia produktów z drewna w handlu międzynarodowym oraz publicznymi systemami monitoringu pozwalającymi na ocenę skuteczności podmiotów w wypełnianiu ich obowiązków oraz wspomagającymi podmioty w identyfikacji dostawców drewna i produktów z drewna wysokiego ryzyka.

5.  Podmioty udzielają wszelkiej pomocy koniecznej do ułatwienia przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie dostępu do budynków i przedstawiania dokumentacji lub zapisów.

6.  Jeżeli po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w ust. 1, przypuszcza się, że podmiot naruszył wymagania określone w art. 3, właściwe organy mogą zgodnie z ich prawodawstwem krajowym rozpocząć dochodzenie w sprawie tego naruszenia oraz – zgodnie z prawem krajowym i w zależności od powagi naruszenia – podjąć natychmiastowe działania, które mogą obejmować między innymi:

   a) natychmiastowe wstrzymanie działalności handlowej; oraz
   b) konfiskatę drewna i produktów z drewna.

7.  Wszelkie natychmiastowe działania podejmowane przez właściwe organy mają taki charakter, aby zapobiec kontynuowaniu danego naruszenia i umożliwić właściwym organom zakończenie prowadzonego przez nie dochodzenia.

8.  W przypadku, gdy właściwe organy stwierdzą, że systemy techniczne i zarządcze oraz procedury należytej staranności i oceny ryzyka nie są wystarczające, wzywają podmiot do podjęcia działań naprawczych.

Artykuł 9

Zapisy z kontroli

1.  Właściwe organy prowadzą zapisy z kontroli, o których mowa w art. 8 ust. 1, wskazując w szczególności ich charakter i wyniki, w tym wszelkie środki naprawcze, o podjęcie których się zwrócono. Zapisy ze wszystkich kontroli są przechowywane przez co najmniej 10 lat.

2.  Zapisy, o których mowa w ust. 1, są udostępniane do publicznej wiadomości w Internecie zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE.

Artykuł 10

Współpraca

1.  Właściwe organy współpracują ze sobą oraz z organami administracyjnymi krajów trzecich i Komisją w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

2.  Właściwe organy wymieniają się informacjami na temat wyników kontroli, o których mowa w art. 8 ust. 1, z właściwymi organami innego państwa członkowskiego lub innych państw członkowskich oraz z Komisją.

Artykuł 11

Właściwe organy

1.  Każde państwo członkowskie wyznacza organ lub organy właściwe dla zapewnienia stosowania niniejszego rozporządzenia. Organy te otrzymują uprawnienia wystarczające do egzekwowania niniejszego rozporządzenia poprzez monitorowanie jego stosowania, ściganie domniemanych naruszeń we współpracy ze służbami celnymi oraz terminowe zgłaszanie przestępstw organom ścigania.

Państwa członkowskie podają Komisji nazwy i adresy właściwych organów najpóźniej do dnia 31 grudnia .... Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich zmianach dotyczących nazw lub adresów właściwych organów.

2.  Komisja udostępnia wykaz właściwych organów do publicznej wiadomości w Internecie. Wykaz ten jest aktualizowany.

Artykuł 12

Komitet

1.  Komisję wspiera Komitet ds. handlu drewnem║.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Artykuł 13

Opracowanie wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Do dnia ...(11) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek legislacyjny dotyczący wspólnotowego standardu dotyczącego drewna i produktów z drewna pozyskiwanych z lasów naturalnych, aby osiągnąć najwyższe wymogi z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Artykuł 14

Grupa Doradcza

1.  Ustanawia się Grupę Doradczą, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron, w tym między innymi przedstawiciele sektora leśnego i sektorów powiązanych, właścicieli lasów, organizacji pozarządowych i grup konsumenckich. Grupie Doradczej przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2.  Przedstawiciele państw członkowskich mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Grupy Doradczej.

3.  Grupa Doradcza ustanawia własny regulamin, który jest udostępniany na stronie internetowej Komisji.

4.  Komisja zapewnia Grupie Doradczej konieczne techniczne i logistyczne wsparcie i udostępnia sekretariat w celu organizowania posiedzeń.

5.  Grupa Doradcza bada i wydaje opinie w kwestiach odnoszących się do stosowania niniejszego rozporządzenia podniesionych przez przewodniczącego, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek członków Grupy Doradczej lub Komitetu.

6.  Komisja przekazuje Komitetowi opinie Grupy Doradczej.

Artykuł 15

Zmiany

Komisja może dodawać elementy do ustanowionego w załączniku wykazu drewna i produktów z drewna, uwzględniając charakterystykę techniczną, zastosowania końcowe i procesy produkcyjne.

Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Artykuł 16

Kary

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar stosowanych w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich wdrożenia. Przewidziane kary mogą mieć formę sankcji karnych lub administracyjnych, muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz obejmują w stosownych przypadkach między innymi:

  (a) kary finansowe odzwierciedlające:
   stopień szkodliwości dla środowiska;
   wartość produktów z drewna, których dotyczy naruszenie;
   stratę w zakresie podatków oraz szkodę materialną spowodowane naruszeniem;
   (b) konfiskatę drewna i produktów z drewna;
   (c) czasowy zakaz wprowadzania do obrotu drewna i produktów z drewna.

W przypadku gdy postępowanie prawne jest w toku, podmioty zawieszają pozyskiwanie drewna lub produktów z drewna z odnośnych obszarów.

Kary finansowe wynoszą co najmniej pięciokrotność wartości produktów z drewna uzyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia. W przypadku ponownego popełnienia poważnego naruszenia w okresie pięciu lat, kary finansowe są stopniowo zwiększane aż do ośmiokrotności wartości produktów z drewna uzyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia.

Bez uszczerbku dla innych przepisów prawa wspólnotowego odnoszących się do środków publicznych państwa członkowskie nie przyznają w ramach krajowych systemów pomocy lub środków wspólnotowych pomocy publicznej podmiotom skazanym za poważne naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, zanim nie zostaną podjęte środki naprawcze i nałożone skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary.

Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach w zakresie kar do dnia 31 grudnia ... i przekazują niezwłocznie informacje o wszelkich późniejszych zmianach dotyczących tych przepisów.

Artykuł 17

Sprawozdawczość

1.   ║Państwa członkowskie przedstawiają Komisji po raz pierwszy do dnia ...(12), a następnie co dwa lata sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia w poprzednich dwóch latach.

2.  Na podstawie tych sprawozdań Komisja sporządza sprawozdanie przedstawiane co dwa lata Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

3.  Opracowując sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, Komisja uwzględnia postęp uczyniony w zakresie zawierania i funkcjonowania dwustronnych dobrowolnych umów o partnerstwie w ramach FLEGT przyjmowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005. Komisja rozważa, czy wymagany jest jakikolwiek przegląd niniejszego rozporządzenia w świetle doświadczenia dotyczącego funkcjonowania dwustronnych dobrowolnych umów o partnerstwie w ramach FLEGT i ich skuteczności w rozwiązywaniu problemu nielegalnie pozyskiwanego drewna.

Artykuł 18

Zmiana dyrektywy 2008/99/WE

W dyrektywie 2008/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska przez prawo karne(13) wprowadza się następujące zmiany ze skutkiem od dnia ...(14):

1.  W art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:"

(ia) udostępnianie na rynku nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna.

"

2.  W załączniku A dodaje się tiret w brzmieniu:

  Rozporządzenie (WE) nr .../2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek.

Artykuł 19

Przegląd

Do dnia ...(15)* a następnie co pięć lat Komisja przeprowadza przegląd funkcjonowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do jego przedmiotu i celu oraz składa Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie zawierające wnioski z przeglądu i propozycje poprawek.

Przegląd powinien skupić się na następujących kwestiach:

   szczegółowej i dogłębnej analizie badań i postępów w dziedzinie zrównoważonego leśnictwa;
   wpływie niniejszego rozporządzenia na rynek wewnętrzny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w zakresie konkurencyjności oraz zdolności nowych podmiotów do zdobycia dobrej pozycji na rynku;
   sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw na rynku oraz sposobie, w jaki niniejsze rozporządzenie wpłynęło na ich działalność.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ║… ║r(16)..

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Drewno i produkty z drewna, w odniesieniu do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, sklasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej określonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87(17)

1.  Produkty określone w załączniku II i III do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005, w odniesieniu do których stosuje się system zezwoleń FLEGT;

2.  Masa papiernicza i papier określone w rozdziałach 47, 48 i 49 Nomenklatury Scalonej (CN), z wyjątkiem produktów z bambusa i produktów z odzysku (odpady i ścinki);

3.  Meble z drewna objęte kodami CN 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 9403 90 30;

4.  Budynki prefabrykowane objęte kodem CN 9406 00 20;

5.  Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny oraz drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne formy objęte kodem CN 4401;

6.  Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami podłogowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo objęte kodem CN 4418;

7.  Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych (OSB) i podobna płyta z drewna, nawet aglomerowanego żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi objęta kodem CN 4410;

8.  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych objęta kodem CN 4411;

9.  Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych objęte kodem CN 4413 00 00;

10.  Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane objęte kodem CN 4414 00;

11.  Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna; trumny objęte kodem CN 4415;

12.  Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami objęte kodem CN 4416 00 00;

13.  Inne produkty z drewna uwzględnione w rozdziałach 94 i 95 Nomenklatury Scalonej, w tym zabawki drewniane i akcesoria sportowe.

(1) Dz.U. C […] z […], s. […].
(2) Dz.U. C […] z […], s. […].
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
(4) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1.
(5) COM(2003)0251 z 21.5.2003.
(6) Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.
(7) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.
(8) Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.
(9) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
(10)* Dziennik Urzędowy: dwa lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(11)* Uwaga doDz.U.: rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(12)* Uwaga do Dz.U.: należy wstawić datę 30 kwietnia trzeciego roku po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(13) Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28.
(14)* Uwaga doDz.U.: rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(15)** Uwaga doDz.U.: trzy lata od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(16)* Uwaga do Dz.U.: rok po terminie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(17) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


Minimalne zapasy ropy naftowej lub produktów naftowych *
PDF 614kWORD 217k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0775),

–   uwzględniając art. 100 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0511/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (A6-0214/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły
(1)  Zapotrzebowanie Wspólnoty na ropę naftową i produkty naftowe utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza w sektorze transportu i przemyśle chemicznym.
(1)  Zapotrzebowanie Wspólnoty na ropę naftową i produkty naftowe utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza w sektorze transportu, przemyśle chemicznym i energetycznym. Zakłócenia w dostawach ropy i produktów naftowych lub niewystarczające zapasy mogłyby spowodować poważne straty przedsiębiorstw i sparaliżować pozostałe sektory gospodarki i życie codzienne mieszkańców Unii.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)
(1a)  Ropa naftowa jest i będzie w nadchodzących dziesięcioleciach jednym z najważniejszych podstawowych źródeł energii. Zapewnienie stałych dostaw ropy naftowej po przystępnej cenie stanowić będzie jednocześnie coraz większe wyzwanie dla państw członkowskich.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły
(2)  Rosnąca koncentracja produkcji, wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej oraz wzrost światowego zużycia produktów naftowych przyczyniają się do wzrostu ryzyka wystąpienia trudności z zaopatrzeniem.
(2)  Rosnąca koncentracja produkcji, wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej oraz stały wzrost światowego zużycia produktów naftowych przyczyniają się do znacznego wzrostu ryzyka wystąpienia trudności z zaopatrzeniem.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)
(2a)  Oprócz środków służących stworzeniu sprzyjających warunków inwestycyjnych dla poszukiwania i wydobywania zasobów ropy naftowej na terenie Unii Europejskiej i poza nią, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długoterminowych dostaw ropy naftowej, sprawdzonym sposobem kompensowania krótkotrwałych zakłóceń w dostawach jest stworzenie rezerw ropy naftowej.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2b preambuły (nowy)
(2b)  Poziom zależności państw członkowskich od przywozu ropy dokonywanego w celu zaspokojenia ich potrzeb energetycznych jest wyjątkowo wysoki.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4a preambuły (nowy)
(4a)  Unia Europejska jest graczem światowym; jej polityka na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii powinna zatem stanowić część celów polityki w stosunkach z krajami kandydującymi i sąsiadującymi.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4b preambuły (nowy)
(4b)  Komisja powinna zagwarantować zaangażowanie na równych zasadach ośmiu państw członkowskich, które nie są członkami Międzynarodowej Agencji Energii (MAE)1, w odniesieniu do decyzji i środków podejmowanych przez Unię Europejską po konsultacjach z MAE.
1 Bułgaria, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowenia.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)
(5a)  Komisja powinna w odpowiedni sposób reprezentować interesy państw członkowskich niebędących członkami MAE oraz dbać o te interesy.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
(7)  Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli(8-9 marca 2007 r.) wskazują, że coraz ważniejsze i bardziej naglące staje się dla UE wdrożenie zintegrowanej polityki energetycznej, która skoreluje działania na poziomie Europy z działaniami podejmowanymi przez państwa członkowskie. Konieczne jest zatem zbliżenie mechanizmów utrzymywania zapasów stosowanych wróżnych państwach członkowskich.
(7)  Konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli(8-9 marca 2007 r.) wskazują, że coraz ważniejsze i bardziej naglące staje się dla UE wdrożenie zintegrowanej polityki energetycznej, która skoreluje działania na poziomie Europy z działaniami podejmowanymi przez państwa członkowskie. Konieczne jest zatem zapewnienie kompatybilności różnych mechanizmów utrzymywania zapasów stosowanych wposzczególnych państwach członkowskich.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7a preambuły (nowy)
(7a)  W konkluzjach prezydencji Rady Europejskiej z 15 i 16 października 2008 r. podkreśla się wyrażaną przez Unię wolę wprowadzenia mechanizmów solidarności pomiędzy państwami członkowskimi na wypadek zakłóceń w dostawach energii oraz proponuje się utworzenie w tym celu wszelkich koniecznych instrumentów. Skuteczny system utrzymywania zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych, koordynowany na szczeblu wspólnotowym, stanowi również istotną część procesu stosowania w praktyce zasady solidarności energetycznej.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły
(8)  Dostępność zapasów ropy naftowej oraz zabezpieczenie dostaw energii stanowią kluczowe elementy bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich Wspólnoty. Istnienie we Wspólnocie krajowych centrali lub baz rezerw pozwala zbliżyć się do osiągnięcia tych celów. Aby umożliwić poszczególnym zainteresowanym państwom członkowskim jak najlepsze wykorzystanie prawa krajowego do określenia statutu krajowej centrali rezerw przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia finansowego, jakie wynika z działań związanych z tworzeniem zapasów dla użytkowników końcowych, w sytuacji, gdy zapasy ropy naftowej mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na terenie Wspólnoty przez dowolną agencję lub bazę krajową powołaną do tego celu, wystarczy wprowadzić zakaz czerpania dochodów.
(8)  Dostępność zapasów ropy naftowej oraz zabezpieczenie dostaw energii stanowią kluczowe elementy bezpieczeństwa publicznego państw członkowskich Wspólnoty. Istnienie we Wspólnocie krajowych centrali lub baz rezerwmogłoby przyczynić się doosiągnięcia tych celóww oszczędny sposób.Należy umożliwić państwom członkowskim jak najlepsze wykorzystanie prawa krajowego do określenia statutu krajowej centrali rezerwi warunków przenoszenia zadania utrzymywania rezerw na inne państwa członkowskie lub inne centrale rezerw, przy jednoczesnym ograniczeniu obciążenia finansowego, jakie wynika z działań związanych z tworzeniem zapasów dla użytkowników końcowych, w sytuacji, gdy zapasy ropy naftowej mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na terenie Wspólnoty przez dowolną agencję lub bazę krajową powołaną do tego celu.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)
(8a)  W celu zmniejszenia obciążenia finansowego użytkowników końcowych państwa członkowskie powinny zapewnić ściślejszą współpracę pomiędzy krajowymi centralami rezerw i utworzenie regionalnych central rezerw.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
(9)  Ze względu na cele prawodawstwa wspólnotowego w zakresie zapasów ropy naftowej, ewentualne obawy niektórych państw członkowskich o bezpieczeństwo oraz wolę nadania większego rygoru i zwiększenia przejrzystości mechanizmom solidarności między państwami członkowskimi, konieczne jest ograniczenie zakresu działalności krajowych centrali działających bez pośredników do terytorium kraju.
skreślony
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
(12)  Ze względu na potrzeby związane z wdrożeniem polityki kryzysowej, zbliżeniem krajowych mechanizmów utrzymywania zapasów i koniecznością zapewnienia lepszej czytelności poziomu zapasów, zwłaszcza w przypadku kryzysu, państwa członkowskie Wspólnoty muszą dysponować środkami skuteczniejszej kontroli tych zapasów.
(12)  Ze względu na potrzeby związane z wdrożeniem polityki kryzysowej, zagwarantowaniem kompatybilności między krajowymi mechanizmami utrzymywania zapasów i koniecznością zapewnienia lepszej czytelności poziomu zapasów, zwłaszcza w przypadku kryzysu, państwa członkowskie muszą dysponować środkami skuteczniejszej kontroli tych zapasów.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)
(12a)  Państwom członkowskim należy pozostawić dostateczną swobodę wyboru przepisów dotyczących zapasów, tak aby przepisy te były najlepiej dostosowane do specyfiki geograficznej i organizacyjnej poszczególnych państw członkowskich, ale jednocześnie należy wprowadzić wszelkie niezbędne mechanizmy umożliwiające przekazywanie Komisji w dowolnym czasie dokładnych i wiarygodnych danych o poziomie zapasów.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12b preambuły (nowy)
(12b)  Należy wzmocnić rolę państw członkowskich w utrzymywaniu obowiązkowych zapasów ropy naftowej i gospodarowaniu nimi na wypadek sytuacji kryzysowych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły
(14)  Aby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii we Wspólnocie, zapasy nabyte na własność przez państwa członkowskie lub centrale krajowe, zwane "zapasami państwowymi", ustanowione na skutek decyzji podjętych przez państwa członkowskie, powinny odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu w przypadku kryzysu. Oprócz tego konieczne jest, aby miały one odrębny status prawny, zapewniający ich całkowitą dostępność w przypadku wystąpienia kryzysu. W tym celu, państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia bezwarunkowej ochrony wymienionych zapasów przed wszelkimi metodami wymuszonego zajęcia.
(14)  Aby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii we Wspólnocie, dostępne zapasy powinny zgodnie z niniejszą dyrektywą wystarczyć na zaspokojenie potrzeb przynajmniej w danym okresie. Oprócz tego konieczne jest, aby miały one odrębny status prawny, zapewniający ich całkowitą dostępność w przypadku wystąpienia kryzysu. W tym celu, państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia bezwarunkowej ochrony wymienionych zapasów przed wszelkimi metodami wymuszonego zajęcia.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
(15)  Na obecnym etapie ilości, których właścicielami powinny być centrale krajowe lub państwa członkowskie, należy ustanowić na poziomie określonym przez każde z zainteresowanych państw członkowskich w sposób niezależny i dobrowolny.
(15)  Na obecnym etapie ilości, których właścicielami powinny być centrale krajowe lub państwa członkowskie, należy ustanowić na poziomie określonym z góry przez każde z zainteresowanych państw członkowskich w sposób niezależny i dobrowolny.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
(18)  Częstotliwość zestawień dotyczących zapasów oraz terminy, w jakich należy je udostępniać, ustanowione przez dyrektywę 2006/67/WE, wydają się nie przystawać do różnych systemów zapasów ropy naftowej ustanowionych w innych częściach świata. Parlament Europejski poparł zwiększenie częstotliwości informacji w rezolucji w sprawie makroekonomicznych skutków wzrostu cen energii.
(18)  Częstotliwość zestawień dotyczących zapasów oraz terminy, w jakich należy je udostępniać, ustanowione przez dyrektywę 2006/67/WE, wydają się nie przystawać do różnych systemów zapasów ropy naftowej ustanowionych w innych częściach świata. Parlament Europejski poparł zwiększenie częstotliwości informacji w rezolucji w sprawie makroekonomicznych skutków wzrostu cen energii. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie rzetelności danych i wyeliminowanie konieczności ich cotygodniowego lub comiesięcznego korygowania, co wciąż często ma miejsce w Unii Europejskiej.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły
(21)  Te same cele wymagają, aby opracowywaniemi podawaniem do wiadomości zestawień statystycznych objąć oprócz zapasów interwencyjnychi państwowych również pozostałe zapasy oraz wprowadzić obowiązek sporządzania takich zestawień co tydzień.
(21)  Te same cele wymagają, aby opracowywaniemi podawaniem do wiadomości zestawień statystycznych objąć oprócz zapasów interwencyjnychi państwowych również pozostałe zapasy oraz wprowadzić obowiązek sporządzania takich zestawień co miesiąc. Biorąc pod uwagę wyniki studium wykonalności w zakresie cotygodniowych sprawozdań dotyczących handlowych zapasów ropy naftowej, Komisja powinna być uprawniona do nałożenia na państwa członkowskie wymogu przedstawiania tych zestawień co tydzień, o ile można zagwarantować, że konieczne będą jedynie minimalne dostosowania oraz że przyniesie to dodatkowe korzyści w zakresie przejrzystości rynku.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły
(23)  W zestawieniach przekazywanych Komisji mogą pojawić się rozbieżności lub błędy. Osoby zatrudnione lub upoważnione przez służby Komisji powinny zatem mieć możliwość sprawdzenia faktycznego stanu zapasów oraz dokumentów, na które powołują się państwa członkowskie.
(23)  W zestawieniach przekazywanych Komisji mogą pojawić się rozbieżności lub błędy. Osoby zatrudnione lub upoważnione przez służby Komisji powinny zatem w przypadku zasadnych wątpliwości, wraz z wyznaczonymi władzami nadzorczymi danego państwa członkowskiego, mieć możliwość sprawdzenia faktycznego stanu zapasów oraz dokumentów, na które powołują się państwa członkowskie.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły
(25)  Ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, natomiast ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Komisję reguluje rozporządzenie(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Wymienione akty prawne nakładają wymóg przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz bezzwłocznego usuwania wszelkich danych osobowych zgromadzonych przypadkowo.
(25)  Ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, natomiast ochronę osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Komisję reguluje rozporządzenie(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Postanowienia niniejszej dyrektywy powinny pozostawać bez uszczerbku dla postanowień dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia (WE) nr 45/2001.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły
(29)  Ze względu na brak jednorodnego, minimalnego poziomu obowiązkowych zapasów państwowych na szczeblu wspólnotowym oraz liczbę nowych mechanizmów wprowadzonych przez niniejszą dyrektywę, jej stosowanie powinno stanowić przedmiot oceny w stosunkowo krótkim czasie od wejścia w życie.
(29)  Ze względu na brak jednorodnego, minimalnego poziomu obowiązkowych zapasów państwowych na szczeblu wspólnotowym i uwzględniając obecną analizę kosztów i korzyści wynikających z działań na rzecz zwiększenia przejrzystości rynku ropy naftowej, w szczególności za sprawą cotygodniowych sprawozdań dotyczących handlowych zapasów ropy naftowej, oraz liczbę nowych mechanizmów wprowadzonych przez niniejszą dyrektywę jej stosowanie powinno stanowić przedmiot oceny najpóźniej w trzy lata od wejścia w życie.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)
e) "międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu" oznacza każdą obowiązującą decyzję Rady ZarządzającejMiędzynarodowej Agencji Energii, której celem jest zapewnienie wprowadzenia do obrotu zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych danego państwa członkowskiego;
e) "międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu" oznacza każdą obowiązującą decyzję Rady ZarządzającejMEA, której celem jest zapewnienie wprowadzenia do obrotu zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych państwa będącego członkiem MEA;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy 1 – litera la) (nowa)
la) "sytuacje kryzysowe" oznaczają warunki, w których następują znaczne zakłócenia w dostawach ropy naftowej lub produktów naftowych;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4
4.  Warunki i metody obliczania wymaganej ilości zapasów określone w niniejszym artykule mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2.
4.  Warunki i metody obliczania wymaganej ilości zapasów określone w niniejszym artykule mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 oraz po konsultacjach z ekspertami i zainteresowanymi stronami.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit trzeci
3.  Warunki i metody obliczania poziomu zapasów określonych w ust. 1 i 2 mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2.
3.  Warunki i metody obliczania poziomu zapasów określonych w ust. 1 i 2 mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 oraz po konsultacjach z ekspertami i zainteresowanymi stronami.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Państwa członkowskie w sposób ciągły zapewniają dostęp fizyczny i dostępność zapasów interwencyjnych i zapasów państwowych w rozumieniu art. 9, które znajdują się na ich terytorium. Ustanawiają warunki identyfikacji, księgowania i kontroli zapasów interwencyjnych, które umożliwiają sprawdzenie tych zapasów w każdej chwili. W odniesieniu do wymienionych zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, które stanowią część zapasów będących pod kontrolą podmiotów gospodarczych lub są razem z nimi magazynowane, należy prowadzić osobną księgowość.
1.  Państwa członkowskie w sposób ciągły zapewniają dostęp fizyczny i dostępność zapasów interwencyjnych i zapasów państwowych w rozumieniu art. 9, które znajdują się na ich terytorium. Ustanawiają warunki identyfikacji, księgowania i kontroli zapasów interwencyjnych, które umożliwiają sprawdzenie tych zapasów w każdej chwili. Warunki te ustanawia się po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji. W odniesieniu do wymienionych zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, które stanowią część zapasów będących pod kontrolą podmiotów gospodarczych lub są razem z nimi magazynowane, należy prowadzić osobną księgowość.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Każde państwo członkowskie tworzy szczegółowy, stale aktualizowany, rejestr wszystkich utrzymywanych na jego rzecz zapasów interwencyjnych, które nie stanowią zapasów państwowych w rozumieniu art. 9. Rejestr ten zawiera przede wszystkim wszelkie informacje umożliwiające dokładne umiejscowienie przedmiotowych zapasów oraz ustalenie ich ilości, właściciela, jak również dokładnego charakteru w odniesieniu do kategorii określonych w załączniku C pkt 3.1 ust. 1 do rozporządzenia(WE) nr * Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia * w sprawie statystyki dotyczącejenergii.
1.  Każde państwo członkowskie tworzy szczegółowy, stale aktualizowany, rejestr wszystkich utrzymywanych na jego rzecz zapasów interwencyjnych, które nie stanowią zapasów państwowych w rozumieniu art. 9. Rejestr ten zawiera przede wszystkim informacje dotyczące magazynów, rafinerii bądź instalacji magazynowania, gdzie umieszczono przedmiotowe zapasy oraz dotyczące ich ilości, właściciela, jak również dokładnego charakteru w odniesieniu do kategorii określonych w załączniku C pkt 3.1 ust. 1 do rozporządzenia(WE) nr1099/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia22 października 2008 r. w sprawie statystyki dotyczącejenergii*.
* Dz.U. L 304, z 14.11.2008, s. 1.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi
Zainteresowane państwo członkowskie przekazuje Komisji kopię rejestru zapasów z uwzględnieniem stanu z ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego, w ciągu trzydziestu dni od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy wyciąg z rejestru.
Zainteresowane państwo członkowskie przekazuje Komisji kopię rejestru zapasów z uwzględnieniem stanu z ostatniego dnia każdego roku kalendarzowego, w ciągu czterdziestu pięciu dni od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy wyciąg z rejestru.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)
Komisja zapewnia poufność poszczególnych danych zawartych w rejestrach.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)
W przypadku zawierania umowy o delegacji zadań z państwem członkowskim, na terytorium którego znajdują się zapasy, lub ze stworzoną przez nie krajową centralą rezerw, w umowie zawiera się postanowienia określające:
a) obowiązek dostarczenia w dowolnym czasie dokładnych danych o poziomie zapasów przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw;
b) ramy czasowe dotyczące dostarczenia zapasów interwencyjnych nabytych, utworzonych, utrzymywanych lub zarządzanych na jego terytorium państwu członkowskiemu, które dokonało delegacji zadań;
c) skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary na wypadek niespełnienia warunków umownych przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera b)
b) publikowania z co najmniej 6 miesięcznym wyprzedzeniem warunków, na jakich oferuje te usługi podmiotom gospodarczym.
b) publikowania z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem warunków, na jakich oferuje te usługi podmiotom gospodarczym.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
b) jednej lub kilku innych krajowych centrali rezerw, które mają możliwość utrzymywania tych zapasów lub
b) jednej lub kilku innych krajowych centrali rezerw, które mają możliwość utrzymywania tych zapasów, pod warunkiem zawarcia umowy pomiędzy zainteresowanym państwem członkowskim a państwami członkowskimi, które będą przechowywać rezerwy, lub
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Każde państwo członkowskie może nieodwołalnie zobowiązać się do utrzymywania zapasów ropy naftowej spełniających warunki określone w niniejszym artykule, na minimalnym poziomie wyrażonym w liczbie dni zużycia(zwane dalej "zapasami państwowymi").
1.  Każde państwo członkowskie może zobowiązać się do utrzymywania zapasów ropy naftowej spełniających warunki określone w niniejszym artykule, na minimalnym poziomie wyrażonym w liczbie dni zużycia(zwane dalej "zapasami państwowymi").
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Zapasy państwowe obejmują wyłącznie następujące kategorie produktów, określone w załączniku B pkt 4 do rozporządzenia(WE) nr * Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia * w sprawie statystyki dotyczącej energii:
3.  Zapasy państwowe mogą obejmować wyłącznie następujące kategorie produktów, które muszą być zgodne z prawodawstwem wspólnotowym, zwłaszcza w zakresie standardów paliwowych i ochrony środowiska naturalnego, określone w załączniku B pkt 4 do rozporządzenia(WE) nr 1099/2008:
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit pierwszy
5.  Każde państwo członkowskie, które podjęło decyzję o utrzymywaniu zapasów państwowych przesyła Komisji ogłoszenie, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w którym określony jest poziom zapasów państwowych, które państwo to nieodwołalnie zobowiązuje się utrzymywać w sposób ciągły dla każdej kategorii produktów. Notyfikowany w ten sposób obowiązkowy minimalny poziom zapasów jest jedynym obowiązującym i stosowany jest jednakowo do wszystkich kategorii zapasów państwowych gromadzonych przez dane państwo członkowskie.
5.  Każde państwo członkowskie, które podjęło decyzję o utrzymywaniu zapasów państwowych przesyła Komisji ogłoszenie, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w którym określony jest poziom zapasów państwowych, które państwo to zobowiązuje się utrzymywać w sposób ciągły dla każdej kategorii produktów oraz okres, na który podejmuje zobowiązanie. Notyfikowany w ten sposób obowiązkowy minimalny poziom zapasów jest jedynym obowiązującym i stosowany jest jednakowo do wszystkich kategorii zapasów państwowych gromadzonych przez dane państwo członkowskie.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Każde państwo członkowskie tworzy szczegółowy i stale aktualizowany rejestr wszystkich zapasów państwowych utrzymywanych na jego terytorium.Rejestr ten zawiera przede wszystkim wszelkie informacje umożliwiające dokładne umiejscowienie przedmiotowych zapasów.
1.  Każde państwo członkowskie tworzy co miesiąc szczegółowy i stale aktualizowany rejestr wszystkich zapasów państwowych utrzymywanych na jego terytorium.Rejestr ten zawiera przede wszystkiminformacje dotyczące magazynów, rafinerii bądź instalacji magazynowania, gdzie umieszczono przedmiotowe zapasy.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit drugi
Państwo członkowskie przekazuje Komisji w ciągu 8 dni kopię rejestru na każde wezwanie służb Komisji wystosowane w ciągu 10 lat od daty, której dotyczą wymagane dane.
Państwo członkowskie przekazuje Komisji w ciągu 10 dni roboczych kopię rejestru na każde wezwanie służb Komisji wystosowane w ciągu trzech lat od daty, której dotyczą wymagane dane.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)
Wszelkie umowy pomiędzy państwem członkowskim a krajową centralą rezerw zawierają postanowienia określające:
a) obowiązek dostarczenia w dowolnym czasie dokładnych danych o poziomie zapasów przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw;
b) ramy czasowe dotyczące dostarczenia zapasów interwencyjnych nabytych, utworzonych, utrzymywanych lub zarządzanych na jego terytorium państwu członkowskiemu, które dokonało delegacji zadań;
c) skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary na wypadek niespełnienia warunków umownych przez państwo członkowskie lub krajową centralę rezerw.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15
1.  Państwa członkowskie przekazują Komisji cotygodniowe sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych utrzymywanych na terytorium poszczególnych państw. Dbają przy tym o zapewnienie poufności danych i unikają podawania nazwisk właścicieli przedmiotowych zapasów.
1.  Państwa członkowskie przekazują Komisji comiesięczne sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych utrzymywanych na terytorium poszczególnych państw. Dbają przy tym o zapewnienie poufności danych i unikają podawania nazwisk właścicieli przedmiotowych zapasów.
2.  Na podstawie sprawozdań przekazanych przez państwa członkowskie Komisja publikuje cotygodniowe sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych we Wspólnocie, wykorzystując zagregowane poziomy.
2.  Na podstawie sprawozdań przekazanych przez państwa członkowskie Komisja publikuje comiesięczne sprawozdania statystyczne dotyczące poziomu zapasów handlowych we Wspólnocie, wykorzystując zagregowane poziomy.
3.  Zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 Komisja przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.
3.  Zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 24 ust. 2 Komisja przyjmuje zasady stosowania ust. 1 i 2.
3a.  Jeżeli szczegółowa analiza wykonalności oraz skuteczności cotygodniowych sprawozdań statystycznych wykaże, że oferują one odrębne korzyści w zakresie przejrzystości rynkowej, i że nie potrzeba wprowadzać następnie znacznych poprawek do danych otrzymanych w takich zestawieniach, na mocy procedury określonej w art. 23 Komisja może wymagać sporządzania przez państwa członkowskie cotygodniowych, zamiast comiesięcznych sprawozdań statystycznych dotyczących poziomu handlowych zapasów ropy naftowej.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1
1.  Służby Komisji mogą w dowolnym momencie podjąć decyzję o podjęciu w państwach członkowskich kontroli dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych. Podczas przygotowywania tych kontroli służby Komisji mogą zwrócić się do grupy koordynacyjnej o radę.
1.   Jeżeli istnieją uzasadnione powody do podejrzeń, służby Komisji mogą podjąć decyzję o podjęciu w państwach członkowskich kontroli dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych. Podczas przygotowywania tych kontroli służby Komisji mogą zwrócić się do grupy koordynacyjnej o radę.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2
2.  Cele działań kontrolnych określonych w ust. 1 nie obejmują gromadzenia danych osobowych. Dane osobowe, które zostałyby znalezione lub napotkane podczas kontroli nie są gromadzone ani uwzględniane, a w razie przypadkowego ich zgromadzenia są bezzwłocznie usuwane.
2.  Cele działań kontrolnych określonych w ust. 1 nie obejmują przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe, które zostałyby znalezione lub napotkane podczas kontroli nie są gromadzone ani uwzględniane, a w razie przypadkowego ich zgromadzenia są bezzwłocznie usuwane.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie zapewniają współpracę osób odpowiedzialnych za utrzymywanie i zarządzanie zapasami interwencyjnymi oraz zapasami państwowymi na ich terytorium z osobami zatrudnionymi lub upoważnionymi przez służby Komisji podczas prowadzenia działań kontrolnych określonych w ust. 1.
4.  Państwa członkowskie zapewniają współpracę osób odpowiedzialnych za utrzymywanie i zarządzanie zapasami interwencyjnymi oraz zapasami państwowymi na ich terytorium z osobami zatrudnionymi lub agentami upoważnionymi przez służby Komisji podczas prowadzenia działań kontrolnych określonych w ust. 1.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia przechowywania danych, dowodów, sprawozdań i dokumentów dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, co najmniej przez okres 10 lat.
7.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia przechowywania danych, dowodów, sprawozdań i dokumentów dotyczących zapasów interwencyjnych oraz zapasów państwowych, co najmniej przez okres trzech lat.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustępy 3 i 4
3.  Kiedy podjęta została międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu, każde zainteresowane państwo członkowskie może wykorzystywać swoje zapasy interwencyjne oraz zapasy państwowe do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, które wynikają z tej decyzji. W takim przypadku państwo członkowskie bezzwłocznie informujeo tym Komisję, która może zwołać posiedzenie grupy koordynacyjnej lub przeprowadzić konsultacje wśród jej członków drogą elektroniczną,w szczególności dla dokonania oceny skutków wprowadzenia zapasów do obrotu.
3.   Komisja działa w ścisłej współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi uprawnionymi do decydowania o wprowadzeniu zapasów do obrotu oraz wzmacnia wielostronną i dwustronną koordynację w tych kwestiach na szczeblu światowym. Kiedy podjęta została międzynarodowa decyzja wykonawcza w sprawie wprowadzenia zapasów do obrotu, każde zainteresowane państwo członkowskie może wykorzystywać swoje zapasy interwencyjne oraz zapasy państwowe do wypełnienia zobowiązań międzynarodowych, które wynikają z tej decyzji. W takim przypadku państwo członkowskie bezzwłocznie informuje o tym Komisję, która może zwołać posiedzenie grupy koordynacyjnej lub przeprowadzić konsultacje wśród jej członków drogą elektroniczną,w szczególności dla dokonania oceny skutków wprowadzenia zapasów do obrotu.
4.  Kiedy we Wspólnocie lub w jednym z państw członkowskich pojawiają się trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową lub produkty naftowe, Komisja, w możliwie krótkim czasie, zwołuje posiedzenie grupy koordynacyjnej na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy. Grupa koordynacyjna bada sytuację, a Komisja ustala czy wystąpiły poważne zakłócenia w dostawach.
4.  Kiedy we Wspólnocie lub w jednym z państw członkowskich pojawiają się trudności z zaopatrzeniem w ropę naftową lub produkty naftowe, Komisja, w możliwie krótkim czasie, zwołuje posiedzenie grupy koordynacyjnej na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy. Poszczególne państwa członkowskie zapewniają swoją obecność za pośrednictwem przedstawicieli lub środków elektronicznych na posiedzeniu grupy koordynacyjnej w ciągu jednej doby od jego zwołania. Grupa koordynacyjna bada sytuację, w oparciu o zgodność z zasadą solidarności państw członkowskich oraz obiektywną ocenę wpływu gospodarczego i społecznego, a Komisja ustala na podstawie oceny dokonanej przez grupę koordynacyjną, czy wystąpiły poważne zakłócenia w dostawach.
Jeżeli stwierdzone zostaną poważne zakłócenia w dostawach, Komisja może wydać pozwolenie na częściowe lub pełne wprowadzenie do obrotu ilości, których uwolnienie proponują zainteresowane państwa członkowskie.
Jeżeli stwierdzone zostaną poważne zakłócenia w dostawach, Komisja może wydać pozwolenie na częściowe lub pełne wprowadzenie do obrotu ilości, których uwolnienie proponują zainteresowane państwa członkowskie.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23
W ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja dokona oceny jej stosowania i dokona oceny możliwości narzucenia wszystkim państwom członkowskim obowiązkowego minimalnego poziomu zapasów państwowych.
Najpóźniej w ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja dokona oceny jej stosowania i dokona oceny:
a) dokładności i terminowości danych o zapasach;
b) tego, czy wymagać cotygodniowych, czy comiesięcznych sprawozdań dotyczących poziomu handlowych zapasów ropy naftowej;
c) możliwości narzucenia wszystkim państwom członkowskim obowiązkowego minimalnego poziomu zapasów państwowych na dłuższy okres.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 20XX r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
1.  Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawczei administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 20XX r. z wyjątkiem tych państw członkowskich, dla których okres przejściowy ma zastosowanie do stworzenia rezerw ropy i produktów naftowych na mocy Traktatu o Przystąpieniu do Unii Europejskiej, w przypadku którego termin wdrożenia stanowi data zakończenia okresu przejściowego. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 11
Przy obliczaniu swoich zapasów państwa członkowskie obniżają o 10 % ilości zapasów obliczone według powyższej metody. Zmniejszenie to dotyczy wszystkich ilości uwzględnionych w danych obliczeniach.
Przy obliczaniu swoich zapasów państwa członkowskie obniżają o 5 % ilości zapasów obliczone według powyższej metody. Zmniejszenie to dotyczy wszystkich ilości uwzględnionych w danych obliczeniach.

Sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) *
PDF 496kWORD 136k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))
P6_TA(2009)0227A6-0228/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0676),

–   uwzględniając art. 308 Traktatu WE oraz art. 203 Traktatu Euratom, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0399/2008),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 i art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0228/2009),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust.2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   wzywa Komisję, żeby rozpatrzyła, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego i w przypadku braku decyzji ze strony Rady w tym zakresie, możliwość zastosowania art. 196 dotyczącego ochrony ludności jako podstawy prawnej wspomnianego wniosku, jak również żeby w razie potrzeby ponownie wzięła pod uwagę przedłożenie Parlamentowi odnośnego wniosku;

6.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 preambuły
(1)  W konkluzjach Rady w sprawie zapobiegania atakom terrorystycznym, gotowości i reagowania na nie oraz w "Programie solidarności UE w sprawie skutków zagrożeń i ataków terrorystycznych", przyjętych w grudniu 2004 r., Rada poparła plan Komisji zmierzający do przedstawienia europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej oraz wyraziła zgodę na utworzenie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej przez Komisję1.
(1)  W konkluzjach Rady w sprawie zapobiegania atakom terrorystycznym, gotowości i reagowania na nie oraz w "Programie solidarności UE w sprawie skutków zagrożeń i ataków terrorystycznych", przyjętych w grudniu 2004 r., Rada poparła plan Komisji zmierzający do przedstawienia europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej oraz wyraziła zgodę na utworzenie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej przez Komisję1.
___________
14894/04.
______________
Dokument Rady 15232/04.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły
(4)  Kilka wydarzeń dotyczących infrastruktury krytycznej w Europie, takich jak ogólnoeuropejska awaria sieci energetycznej w 2006 r., dowiodło, że konieczna jest lepsza i bardziej efektywna wymiana informacji, aby zapobiec takim sytuacjom lub ograniczyć ich zakres.
(4)  Kilka wydarzeń dotyczących infrastruktury krytycznej w Europie, takich jak ogólnoeuropejska awaria sieci energetycznej w 2006 r., dowiodło, że konieczna jest lepsza i bardziej efektywna wymiana informacji oraz szersza wiedza na temat praktyk stosowanych w krajach członkowskich w celu przygotowania się na ponowne wystąpienie podobnych przypadków i ich uniknięcia w przyszłości.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 preambuły
(5)  Należy stworzyć system informacyjny, który umożliwi państwom członkowskim i Komisji wymianę informacji i ostrzeżeń w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz ożywi dialog pomiędzy nimi na ten temat, a także przyczyni się do poprawy integracji i lepszej koordynacji krajowych programów badań nad ochroną infrastruktury krytycznej, które są rozproszone i podzielone.
(5)  Należy zatem stworzyć system informacyjny, który umożliwi państwom członkowskim i Komisji wymianę informacji w zakresie CIP oraz ożywi dialog pomiędzy nimi na ten temat, a także przyczyni się do poprawy integracji i lepszej koordynacji krajowych programów badań nad CIP, które są rozproszone i podzielone.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły
(6)  CIWIN przyczyni się do polepszenia ochrony infrastruktury krytycznej w UE przez udostępnienie systemu informacji, który umożliwi współpracę państw członkowskich; zaproponuje również wydajną i szybką alternatywę dla czasochłonnych metod poszukiwania informacji na temat infrastruktury krytycznej we Wspólnocie.
(6)  CIWIN przyczyni się do polepszenia ochrony infrastruktury krytycznej w UE przez udostępnienie systemu informacji, który umożliwi współpracę i koordynację państw członkowskich; zaproponuje również wydajną i szybką alternatywę dla czasochłonnych metod poszukiwania informacji na temat infrastruktury krytycznej we Wspólnocie. Powinien on w szczególności pobudzić opracowywanie odpowiednich środków, mających na celu ułatwienie rozpowszechniania i wymiany informacji, najlepszych praktyk i doświadczeń między państwami członkowskimi.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6a preambuły (nowy)
(6a)  Pierwsza ocena działania sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej powinna zawierać również głęboką analizę ewentualnego wprowadzenia nowej funkcji do sieci CIWIN, a mianowicie udogodnień technicznych systemu wczesnego alarmowania (RAS). System ten powinien umożliwić państwom członkowskim i Komisji wysyłanie ostrzeżeń o zbliżającym się ryzyku i zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej przy uwzględnieniu wszelkich koniecznych wymogów w zakresie bezpieczeństwa.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły
(7)  CIWIN powinien w szczególności pobudzić opracowywanie odpowiednich środków, mających na celu ułatwienie wymiany najlepszych praktyk, a także służyć jako narzędzie do przekazywania ostrzeżeń oraz informacji o zbliżających się zagrożeniach w bezpieczny sposób.
skreślony
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły
(8)  CIWIN powinien zapewnić unikanie powielania i powinien uwzględniać szczególne cechy charakterystyczne, wiedzę specjalistyczną, porozumieniai zakres kompetencji każdegoz istniejących sektorowych systemów wczesnego ostrzegania.
(8)   Podczas opracowywania oraz oceniania nowego systemu informacyjnego, państwa członkowskie i Komisja powinny zagwarantować, by CIWIN unikał powielania i uwzględniał szczególne cechy charakterystyczne, wiedzę specjalistyczną, porozumieniai zakres kompetencji każdegoz istniejących sektorowych systemów wczesnego ostrzegania.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10 preambuły
(10)  Współzależność pomiędzy infrastrukturą krytyczną w państwach członkowskich oraz różnorodne poziomy ochrony tej infrastruktury w państwach członkowskich pozwalają zakładać, że stworzenie wspólnotowego narzędzia do wymiany informacji i ostrzeżeń dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej o charakterze horyzontalnym i międzysektorowym zwiększyłoby bezpieczeństwo obywateli.
(4a) Współzależność pomiędzy infrastrukturą krytyczną w państwach członkowskich oraz różnorodne poziomy ochrony infrastruktury krytycznej (CIP) w państwach członkowskich pozwalają zakładać, że stworzenie wspólnotowego narzędzia do wymiany informacji dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej o charakterze horyzontalnym i międzysektorowym zwiększyłoby bezpieczeństwo obywateli.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 10a preambuły (nowy)
(10a)  Przyjęcie środków w zakresie ochrony cywilnej wyszczególnione jest wśród działań Wspólnoty w art. 3 ust. 1 lit. u) Traktatu WE. Dlatego też utworzenie CIWIN jest konieczne, aby umożliwić Wspólnocie osiągnięcie celu ustanowionego w Traktacie.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły
(17)  Niniejsza decyzjanie narusza podstawowych praw i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,
(17)  Niniejsza decyzjauwzględnia prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych przez art. 6 Traktatu UE i wyrażonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej,
Poprawka 12
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1
Niniejsza decyzja ustanawia bezpieczny system wymiany informacji, komunikacji i ostrzeżeń – sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej(CIWIN) – w celu wspierania państw członkowskich w wymianie informacji na temat wspólnych zagrożeń, podatności na zagrożenia oraz odpowiednich środków i strategii zmniejszających ryzyko związane z ochroną infrastruktury krytycznej.
Niniejsza decyzja ustanawia bezpieczny system wymiany informacji i komunikacji – sieć ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej(CIWIN) – w celu wspierania państw członkowskich w wymianie informacji na temat podatności na zagrożenia oraz odpowiednich środków i strategii zmniejszających ryzyko związane z ochroną infrastruktury krytycznej.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit drugi
"Infrastruktura krytyczna" oznacza te zasoby, systemy lub ich części znajdujące się na terytorium państw członkowskich, które są niezbędne do utrzymania podstawowych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, dobrobytu gospodarczego lub społecznego mieszkańców, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku braku zachowania tych funkcji.
"Infrastruktura krytyczna" oznacza te zasoby, systemy lub ich części znajdujące się na terytorium państw członkowskich, które są niezbędne do utrzymania podstawowych funkcji społecznych, zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony, łańcucha dostaw, dobrobytu gospodarczego lub społecznego mieszkańców, których zakłócenie lub zniszczenie miałoby istotny wpływ na dane państwo członkowskie w wyniku braku zachowania tych funkcji.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit trzeci
"Uczestniczące państwo członkowskie" oznacza to państwo członkowskie, które podpisało protokół ustaleń z Komisją.
skreślony
Poprawka 15
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3
Artykuł 3
skreślony
Uczestnictwo
W sieci CIWIN może uczestniczyć i może z niej skorzystać każde państwo członkowskie. Uczestnictwo w CIWIN jest uzależnione od podpisania protokołu ustaleń, zawierającego wymogi techniczne i wymogi bezpieczeństwa stosowane w odniesieniu do CIWIN, a także informacje na temat miejsc, które mają zostać połączone z CIWIN.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – tytuł
Funkcje
Funkcje i struktura
Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1
(1)  CIWIN spełnia następujące dwie funkcje:
(a) elektronicznego forum wymiany informacji dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej;
(1)   Sieć CIWIN projektuje się jako elektroniczne forum wymiany informacji dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej;
(b) systemu wczesnego ostrzegania, który umożliwia uczestniczącym państwom członkowskim i Komisji wysyłanie ostrzeżeń o zbliżającym się ryzyku i zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)
(1a)  Platforma techniczna dla CIWIN obecna jest w co najmniej jednym bezpiecznym miejscu w każdym państwie członkowskim.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi
Obszary stałe włącza się do systemu na stałe. Mimo że ich zawartość może podlegać zmianom, obszarów tych nie można usunąć, zmienić ich nazwy ani dodać nowych. Załącznik I zawiera listę obszarów stałych.
Obszary stałe włącza się do systemu na stałe. Mimo że ich zawartość może podlegać zmianom, obszarów tych nie można usunąć ani zmienić ich nazwy. Załącznik I zawiera listę obszarów stałych. Nie wyklucza to możliwości włączenia nowych obszarów, jeśli funkcjonowanie systemu wykaże taką konieczność.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1
(1)   Uczestniczące państwa członkowskie wyznaczają Organ Wykonawczy CIWIN i informują Komisję o tym fakcie. Organ Wykonawczy CIWIN odpowiada za udzielanie lub odmowę przyznania prawa dostępu do CIWIN w obrębie danego państwa członkowskiego.
(1)  Państwa członkowskie wyznaczają Organ Wykonawczy CIWIN i informują Komisję o tym fakcie. Organ Wykonawczy CIWIN odpowiada za udzielanie lub odmowę przyznania prawa dostępu do CIWIN w obrębie danego państwa członkowskiego.
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)
Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2
(2)   Uczestniczące państwa członkowskie zapewniają dostęp do CIWIN zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez Komisję.
(2)  Państwa członkowskie zapewniają dostęp do CIWIN zgodnie z wytycznymi dla użytkownika przyjętymi przez Komisję.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (b)
(b) ustanawianie wytycznych dotyczących warunków korzystania z systemu, obejmujących poufność, przekazywanie, przechowywanie, archiwizowanie i usuwanie informacji. Komisja ustala również warunki i procedury przyznawania pełnego lub ograniczonego dostępu do CIWIN.
(b) ustanawianie wytycznych dla użytkowników dotyczących warunków korzystania z systemu, obejmujących poufność, przekazywanie, przechowywanie, archiwizowanie i usuwanie informacji. Komisja ustala również warunki i procedury przyznawania pełnego lub ograniczonego dostępu do CIWIN.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)
(3a)  Komisja monitoruje działanie systemu CIWIN.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2
(2)  Prawa użytkowników do dostępu do dokumentów są oparte na zasadzie "ścisłej potrzeby", zaś szczegółowe instrukcje autora odnośnie do ochrony i przekazywania danego dokumentu muszą być ściśle przestrzegane.
(2)  Prawa użytkowników do dostępu do dokumentów są oparte na zasadzie "ścisłej potrzeby". Użytkownicy przez cały czas ściśle przestrzegają szczegółowych instrukcji autora dotyczących ochrony i przekazywania danego dokumentu.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)
(2a)  Wymiana sensytywnych informacji przesyłanych do sieci CIWIN w państwach członkowskich pomiędzy upoważnionymi użytkownikami a osobami trzecimi podlega uprzedniej autoryzacji właściciela informacji oraz odbywa się zgodnie z odpowiednimi wspólnotowymi lub krajowymi uregulowaniami prawnymi.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7a (nowy)
Artykuł 7a
Wymogi dotyczące informacji zawartej w sieci CIWIN
Dla każdej informacji oraz dokumentu zamieszczonego w systemie będzie istniała możliwość tłumaczenia automatycznego.
Komisja, we współpracy z punktami kontaktowymi ds. ochrony infrastruktury krytycznej, tworzy listę słów kluczowych dla każdego sektora, z której można korzystać podczas wysyłania lub poszukiwania informacji w sieci CIWIN.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)
Komisja opracowuje i regularnie aktualizuje wytyczne dla użytkowników zawierające pełne dane dotyczące funkcji i roli CIWIN.
Komisja opracowuje i regularnie aktualizuje wytyczne dla użytkowników zawierające pełne dane dotyczące funkcjonalności i roli CIWIN.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – akapit pierwszy a (nowy)
Należy opracować wytyczne dla użytkowników zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 3 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1.
_________________
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – akapit pierwszy
Raz na trzy lata Komisja dokonuje przeglądu i oceny działania CIWIN, a także przedkłada państwom członkowskim regularne sprawozdania.
Raz na trzy lata, przy wykorzystaniu specjalnie opracowanych wskaźników służących monitorowaniu postępów, Komisja dokonuje przeglądu i oceny działania CIWIN, a także przedkłada wszystkim państwom członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu, Komitetowi Regionów oraz Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu regularne sprawozdania.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – akapit drugi
Pierwsze sprawozdanie, które zostaje przedstawione w ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej decyzji, określa w szczególności te elementy sieci wspólnotowej, które powinny zostać ulepszone lub dostosowane. Zawiera także wszelkie wnioski, które Komisja uzna za niezbędne w celu zmiany lub dostosowania niniejszej decyzji.
Pierwsze sprawozdanie, które zostaje przedstawione w ciągu trzech lat po wejściu w życie niniejszej decyzji, określa w szczególności te elementy sieci wspólnotowej, które powinny zostać ulepszone lub dostosowane oraz w szczególności dokonuje oceny udziału każdego państwa członkowskiego w systemie CIWIN, a także możliwości aktualizacji sieci CIWIN w celu zastosowania funkcji systemu wczesnego alarmowania (RAS). Zawiera także wszelkie wnioski, które Komisja uzna za niezbędne w celu zmiany lub dostosowania niniejszej decyzji.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11
Niniejszą decyzję stosuje się od 1 stycznia 2009 r.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik II – punkt 3
(3) obszary ostrzeżeń, które mogą zostać utworzone w wyniku wysłania ostrzeżenia przez system wczesnego ostrzegania i będą stanowić kanał komunikacyjny podczas działań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej;
skreślony

Europejska sieć ochrony osób publicznych *
PDF 197kWORD 30k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie inicjatywy Królestwa Niderlandów na rzecz przyjęcia decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))
P6_TA(2009)0228A6-0193/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając inicjatywę Królestwa Niderlandów (16437/2008),

–   uwzględniając art. 30 ust. 1 litera a) i c) oraz art. 34 ust. 2 litera c) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0029/2009),

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0193/2009),

1.   zatwierdza inicjatywę Królestwa Niderlandów;

2.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Królestwa Niderlandów;

4.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządowi Królestwa Niderlandów.


Krajowe programy restrukturyzacji sektora bawełny *
PDF 347kWORD 38k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 637/2008 w odniesieniu do krajowych programów restrukturyzacji sektora bawełny (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0037),

–   uwzględniając Akt przystąpienia z 1979 r., w szczególności ust. 6 załączonego do niego Protokołu nr 4 w sprawie bawełny,

–   uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6–0063/2009),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0200/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1a preambuły (nowy)
(1a)  Reforma, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2006 r., doprowadziła do drastycznego obniżenia poziomu produkcji bawełny w Hiszpanii, co spowodowało poważne zagrożenie dla przetrwania sektora, wywołując konieczność natychmiastowej restrukturyzacji branży odziarniania.

Protokół wykonawczy do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół "Transport") *
PDF 191kWORD 30k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu wykonawczego do konwencji alpejskiej w zakresie transportu (Protokół "Transport") (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))
P6_TA(2009)0230A6-0219/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2008)0895),

–   uwzględniając art. 71 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0073/2009),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A6-0219/2009),

1.   zatwierdza zawarcie protokołu;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich.


Projekt budżetu korygującego nr 2/2009
PDF 199kWORD 33k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))
P6_TA(2009)0231A6-0192/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 2/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, przedstawiony przez Komisję dnia 2 lutego 2009 r. (COM(2009)0032),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2009, sporządzonego przez Radę dnia 26 lutego 2009 r. (6953/2009 – C6-0077/2009),

–   uwzględniając art. 69 Regulaminu i załącznik IV do niego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0192/2009),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje następujące pozycje: plan zatrudnienia w ramach wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego jednolitego europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR), plan zatrudnienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania Chorobom i Kontroli Chorób, zmiany w Europejskiej Agencji Kolejowej, a także zmiany w uwagach do budżetu przeznaczonego na działanie przygotowawcze "Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa",

B.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tych dostosowań do budżetu na rok 2009,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 2/2009;

2.   przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 2/2009 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2009.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


Projekt budżetu korygującego nr 3/2009
PDF 197kWORD 33k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III - Komisja (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu EWEA (Euratom),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 3/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 6 marca 2009 r. (COM(2009)0110),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2009 sporządzony przez Radę dnia 30 marca 2009 r. (8153/2009 – C6-0118/2009)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0194/2009),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje korektę, z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2007 r., systemu zasobów własnych zgodnie z decyzją 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r.,

B.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2009,

1.   przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 3/2009;

2.   przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 3/2009 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(2) Dz.U. L 69 z 13.3.2009.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Aldo Patriciello
PDF 113kWORD 37k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Aldo Patriciello z dnia 11 listopada 2008 r dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym toczącym się przeciwko niemu przed sądem rejonowym w Campobasso, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 listopada 2008 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Aldo Patriciello zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r. i 21 października 2008 r.(1),

–   uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0196/2009),

A.   mając na uwadze, że Aldo Patriciello jest posłem do Parlamentu Europejskiego, i że jego mandat został zweryfikowany przez Parlament w dniu 15 czerwca 2006 r.;

B.   mając na uwadze, że według Trybunału Sprawiedliwości Parlament Europejski i krajowe organy wymiaru sprawiedliwości zobowiązane są do współpracy w celu uniknięcia jakichkolwiek sprzeczności w zakresie wykładni i stosowania przepisów Protokołu; mając w związku z tym na uwadze, że w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko posłowi do Parlamentu Europejskiego przed sądem krajowym i otrzymania przez ten sąd informacji o rozpoczęciu procedury dotyczącej wniosku o skorzystanie przez posła z immunitetu i przywilejów, zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu, sąd wstrzymuje postępowanie i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o jak najszybsze wydanie opinii(2),

C.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 Protokołu podczas posiedzeń Parlamentu Europejskiego posłom przysługuje na terytorium ich kraju immunitet przyznawany posłom do parlamentu tego kraju oraz mając na uwadze, że z immunitetu nie można skorzystać w przypadku ujęcia posła na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa; mając na uwadze, że nie stoi to na przeszkodzie wykonaniu przez Parlament prawa do uchylenia immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego,

D.   mając zatem na uwadze, że przepisem mającym zastosowanie w przedmiotowej sprawie jest art. 68 ust. 2 włoskiej konstytucji, który dopuszcza wszczęcie postępowania karnego wobec posła do Parlamentu bez żadnych szczególnych wymogów formalnych, mając na uwadze jej przepis przewidujący, że bez pozwolenia izby, do której należy poseł, nie można przeprowadzić przeszukania osoby lub miejsca zamieszkania posła do parlamentu oraz że poseł nie może być zatrzymany lub pozbawiony wolności osobistej lub przetrzymywany, z wyjątkiem przypadku wykonania prawomocnego wyroku skazującego lub ujęcia posła na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, które wymaga zatrzymania sprawcy,

E.   mając na uwadze, że w obecnym brzmieniu Protokół nie przewiduje środków uprawniających Parlament Europejski do podjęcia wiążących działań w celu ochrony Aldo Patriciello,

1.   nie wyraża zgody na skorzystanie przez Aldo Patriciello z immunitetu i przywilejów;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Republiki Włoskiej.

(1) Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Zb.Orz. 1964, s. 195, sprawa 149/85 Wybot/Faure i in., Zb.Orz. 1986, s. 2391, sprawy połączone C-200/07 i C-201/07 Marra/De Gregorio i Clemente, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.
(2) Orzeczenie w połączonych sprawach C-200/07 oraz C-201/07 Marra, ust. 42 i 43.


Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Renato Brunettę
PDF 193kWORD 32k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku Renata Brunetty o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2008/2147(IMM))
P6_TA(2009)0234A6-0195/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Renata Brunetty z dnia 15 maja 2008 r. dotyczący skorzystania z immunitetu w związku z postępowaniem karnym prowadzonym przeciwko niemu przed sądem okręgowym we Florencji, ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 czerwca 2008 r.,

–   uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r. i 21 października 2008 r.(1),

–   uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6–0195/2009),

1.   wyraża zgodę na skorzystanie przez Renato Brunettę z immunitetu i przywilejów;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym władzom Republiki Włoskiej.

(1) Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Zb.Orz. 1964, s. 195, sprawa 149/85 Wybot/Faure i in., Zb.Orz. 1986, s. 2391 oraz sprawy połączone C-200/07 i C-201/07 Marra/De Gregorio i Clemente, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.


Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro
PDF 192kWORD 32k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))
P6_TA(2009)0235A6-0197/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek o konsultację w zakresie immunitetu parlamentarnego Antonio Di Pietro, przekazany przez właściwy organ Republiki Włoskiej w dniu 15 maja 2008 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 5 czerwca 2008 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Antonio Di Pietro, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie Przywilejów i Immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dni 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r. i 21 października 2008 r.(1),

–   uwzględniając art. 68 ust. 1 włoskiej konstytucji,

–   uwzględniając art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 13 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0197/2009),

1.   podejmuje decyzję o odmowie uchylenia immunitetu Antonio Di Pietro;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym organom Republiki Włoskiej.

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zb. Orz. 1964, s. 195, sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni, Zb. Orz. 1986, s. 2391 i sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra/De Gregorio i Clemente, dotychczas nieopublikowane w Zbiorze.


Wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody
PDF 108kWORD 31k
Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody (2009/2014(IMM))
P6_TA(2009)0236A6-0190/2009

Parlament Europejski,

–   względniając wniosek o uchylenie immunitetu Hannesa Swobody z dnia 5 grudnia 2008 r., przekazany w dniu 20 stycznia 2009 r. przez Landgericht für Strafsachen Wien (sąd okręgowy dla miasta Wiednia, wydział karny) i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 5 lutego 2009 r.,

–   po wysłuchaniu wyjaśnień Hannesa Swobody, zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 9 i 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8 kwietnia 1965 r., jak również art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–   uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. i 10 lipca 1986 r.(1),

–   uwzględniając art. 57 związkowej ustawy konstytucyjnej Republiki Austrii (Bundes-Verfassungsgesetz),

–   uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0190/2009),

1.   podejmuje decyzję o odmowie uchylenia immunitetu Hannesowi Swobodzie;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwemu organowi Republiki Austrii.

(1) Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Zb.Orz. 1964, s. 419 i sprawa 149/85 Wybot/Faure i in., Zb.Orz. 1986, s. 2391.


Kontrola wykonania budżetu instrumentu pomocy przedakcesyjnej
PDF 317kWORD 86k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonania budżetu instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) za 2007 r. (2008/2206 (INI))
P6_TA(2009)0237A6-0181/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)(1),

–   uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)(2),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie wieloletnich orientacyjnych ram finansowych IPA na lata 2008–2010 (COM(2006)0672),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wieloletnich orientacyjnych ram finansowych IPA na lata 2009-2011 (COM(2007)0689),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji za 2007 r. z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczące IPA (COM(2008)0850 i SEC(2008)3026),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2008–2009 oraz załączone do tego komunikatu sprawozdania okresowe za 2008 r. dotyczące państw, którym zaoferowano perspektywę członkostwa (COM(2008)0674 wraz z SEC(2008)2692-SEC(2008)2699),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji za 2007 r. z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie ochrony interesów finansowych wspólnoty – zwalczania nadużyć finansowych (COM(2008)0475, w tym SEC(2008)2300),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji za 2007 r. z dnia 27 października 2008 r. w sprawie instrumentu przedakcesyjnej polityki strukturalnej (ISPA) (COM(2008)0671 i SEC(2008)2681),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Komisji za 2007 r. w sprawie 22 grudnia 2008 r. w sprawie PHARE, pomocy przedakcesyjnej dla Turcji, CARDS i środków przejściowych (COM(2008)0880 i SEC(2008)3075),

–   uwzględniając sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2007 r. wraz z odpowiedziami Agencji(3),

–   uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 5/2007 w sprawie zarządzania przez Komisję programem CARDS wraz z odpowiedziami Komisji(4),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne dyrektora generalnego Komisji ds. Rozszerzenia z działalności za 2007(5),

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie rozszerzenia, a w szczególności swoją rezolucję z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dokumentu strategicznego Komisji z 2007 r. w sprawie rozszerzenia(6),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania okresowego za 2007 r. dotyczącego Chorwacji(7),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie sprawozdania okresowego za 2007 r. dotyczącego Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii(8),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sprawozdania okresowego za 2007 r. dotyczącego Turcji(9),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Bałkanami Zachodnimi(10),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie sytuacji kobiet na Bałkanach(11),

–   uwzględniając wyniki wizyty delegacji wyjaśniającej Komisji Kontroli Budżetowej w Kosowie(12) w dniach 22–25 czerwca 2008 r. oraz sprawozdanie z tej misji(13),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(14), w szczególności jego art. 53, a także jego przepisy wykonawcze,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0181/2009),

A.   mając na uwadze, że instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) jest nowym instrumentem finansowym, zastępującym instrumenty i programy dla państw kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa, a mianowicie Phare, SAPARD, ISPA, program przedakcesyjnej pomocy finansowej dla Turcji i CARDS, a celem IPA jest zapewnienie możliwości elastycznego dostosowywania funduszy UE do specyficznych potrzeb i zdolności zarządczych tych państw,

B.   mając na uwadze, że na instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) składa się następujących pięć komponentów dotyczących priorytetów zdefiniowanych zgodnie z potrzebami państw beneficjentów, a mianowicie:

I. pomoc w okresie przejściowym oraz rozwój instytucjonalny,

II. współpraca transgraniczna (CBC),

III. rozwój regionalny,

IV. rozwój zasobów ludzkich,

V. rozwój obszarów wiejskich,

C.   mając na uwadze, że instrument pomocy przedakcesyjnej jest kluczowym czynnikiem wpływającym na poprawę jakości życia obywateli, standardów społecznych, infrastruktury oraz współpracy regionalnej i transgranicznej, jak również pozwalającym na promowanie poszanowania praw człowieka w krajach kandydujących oraz potencjalnych krajach kandydujących,

D.   mając na uwadze, że celem kontroli parlamentarnej nad wykonaniem budżetu polityki rozszerzenia jest nie tylko zapewnienie, że fundusze UE wykorzystane zostały zgodnie z odpowiednimi przepisami i polityką UE, lecz także ustalenie, czy fundusze te rzeczywiście przeznaczone zostały na realizację priorytetów określonych w strategii rozszerzenia oraz w sprawozdaniach okresowych dotyczących poszczególnych państw beneficjentów oraz czy osiągnięto pożądane wyniki z punktu widzenia wspólnych interesów UE,

E.   mając na uwadze, że niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej kontroli, i to na wczesnym etapie wdrażania instrumentu pomocy przedakcesyjnej, w celu uniknięcia pojawienia się problemów podobnych to tych, które zostały zidentyfikowane zbyt późno podczas wdrażania stosowanych w przeszłości instrumentów przedakcesyjnych, pamiętając, że nieprawidłowości, które nie zostaną wzięte pod uwagę w odpowiednim momencie będą powielane oraz że będzie bardzo trudno zaradzić im w późniejszym terminie, gdyż przerodzą się one w stałą złą praktykę,

F.   mając na uwadze, że zwalczanie korupcji i reformy sektorowe (sądownictwa, policji i administracji publicznej) wywierają wpływ nie tylko na należyte sprawowanie rządów i na rządy prawa, lecz także na ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej,

G.   mając na uwadze, że IPA oferuje znaczną elastyczność, umożliwiającą dostosowywanie pomocy do zmieniających się potrzeb i rozwijających się zdolności zarządczych państw beneficjentów, zwłaszcza poprzez przeglądy wieloletnich orientacyjnych planów działań (MIPD),

H.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 ("rozporządzenie IPA") do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja zobowiązana jest przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z śródokresowej oceny wdrażania instrumentu pomocy przedakcesyjnej, w razie konieczności wraz z wnioskiem legislacyjnym mającym na celu zmianę tego rozporządzenia,

I.   mając na uwadze, że, w następstwie wniosku Parlamentu Komisja podjęła działania w celu przeprowadzenia już w 2009 r. przeglądu średniookresowego pakietu instrumentów pomocy zewnętrznej, w tym IPA,

J.   mając na uwadze, że już w chwili obecnej nawiązać należy kontakty pomiędzy Parlamentem a parlamentami krajowymi państw korzystających z IPA,

Uwagi ogólne

1.   wyraża zadowolenie z podjęcia zorganizowanego dialogu z Komisją w sprawie wdrażania IPA i potwierdza swoje stanowisko w tej sprawie, zwłaszcza potrzebę przyznania wszystkim krajom beneficjentom równego dostępu do pełnego zakresu narzędzi politycznych dostępnych w ramach odnośnego instrumentu, nadania odpowiedniego priorytetu walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną oraz zwrócenia większej uwagi na budowanie instytucjonalnego potencjału, w szczególności na szczeblu parlamentarnym, rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środki na rzecz promowania zasady tolerancji i niedyskryminacji, rozwój społeczny oraz współpracę regionalną w kluczowych dziedzinach polityki;

2.   wyraża zadowolenie z wysokiego wskaźnika wdrażania zobowiązań w ramach IPA w roku 2007; ubolewa jednak, że pierwsze programy instrumentu pomocy przedakcesyjnej zostały przyjęte dopiero pod koniec 2007 r., a ich rzeczywista realizacja rozpoczęła się dopiero w 2008 r., po części z powodu późnego przyjęcia nowego instrumentu, a po części z powodu opóźnień po stronie krajów beneficjentów w zakresie tworzenia niezbędnych struktur i systemów zarządzania; wzywa Komisję do przyspieszenia wdrażania projektów oraz monitorowania przydzielania funduszy i uzyskiwanych wyników w celu zagwarantowania, widocznego wpływu instrumentu pomocy przedakcesyjnej na zainteresowane kraje;

3.   zwraca uwagę, że ze względu na opóźnienia w przyjęciu rozporządzenia IPA oraz rozporządzenia (WE) nr 718/2007 ("rozporządzenie wykonawcze IPA"), a następnie pierwszych wieloletnich orientacyjnych ram finansowych (MIFF) i pierwszych wieloletnich orientacyjnych planów działań, monitoring, ocena i sprawozdawczość programów i projektów IPA realizowanych w 2007 r. była ograniczona i nie przyniosła jeszcze żadnych rezultatów; podkreśla, że sprawne przejście od stosowanych wcześniej instrumentów przedakcesyjnych do IPA wymaga ciągłości, jeśli chodzi o programowanie, odpowiednie wdrażanie projektów i wykonywanie płatności;

4.   jest zdania, że spójność pomiędzy narodowymi programami IPA 2007 i polityką UE w zakresie pomocy przedakcesyjnej była dostateczna, ponieważ większość celów określonych w dokumentach programowych odzwierciedlała priorytety określone w odpowiednich sprawozdaniach okresowych Komisji Europejskiej;

5.   zwraca uwagę, że państwa kandydujące koncentrują swoje wysiłki na wdrażaniu europejskich standardów, a zwłaszcza standardów statystycznych, fiskalnych i standardów w zakresie ochrony środowiska, co jest zgodne z polityką UE w zakresie rozszerzenia; zwraca jednak uwagę, że znaczenie kryteriów politycznych, a zwłaszcza demokratycznego sprawowania rządów, poszanowania praw człowieka, wolności wyznania, praw kobiet i praw mniejszości oraz przestrzegania zasady państwa prawa nie powinno być podważane, ponieważ niespełnianie tych kryteriów mogłoby doprowadzić do skomplikowania i opóźnienia negocjacji; jest zdania, że niezbędne jest osiągnięcie większej równowagi pomiędzy projektami mającymi na celu wypełnienie kryteriów politycznych i projektami mającymi na celu wdrożenie dorobku;

6.   przypomina Komisji, że legitymacja i zdolność Unii do promowania reform może zostać znacznie zwiększona, jeżeli pomoc w ramach IPA zostanie skierowana na dziedziny przynoszące bezpośrednie korzyści obywatelom krajów kandydujących do członkostwa i potencjalnych krajów kandydujących, w szczególności w kontekście potrzeb i wyzwań spowodowanych przez światowy kryzys finansowy;

7.   w związku z tym jest zdania, że IPA powinien wspierać wysiłki krajów beneficjentów w zakresie spełnienia wymogów określonych w mapie drogowej dotyczącej liberalizacji systemu wizowego, tak aby obywatele Bałkanów Zachodnich mogli wreszcie korzystać ze swobody przemieszczania się i w pełni uczestniczyć w programach i planach UE; wyraża zadowolenie z zamiaru dalszego zwiększenia przez Komisję ilości środków z instrumentu pomocy przedakcesyjnej przeznaczanych na programy Tempus, Erasmus Mundus i Młodzież w działaniu;

8.   zwraca uwagę na fakt, że Komisja miała możliwość zezwolenia Chorwacji na zdecentralizowane zarządzanie komponentami I-IV oraz Turcji, w zakresie komponentów I i II pod koniec roku 2008; zachęca Komisję Europejską do kontynuowania intensywnej współpracy z państwami kandydującymi i potencjalnymi kandydatami do członkostwa, żeby w najbliższej przyszłości państwa te były w stanie zarządzać funduszami UE w sposób zdecentralizowany, a tym samym uzyskały pełny dostęp do pomocy udzielanej w ramach wszystkich komponentów IPA; zwraca jednak uwagę, że przyznanie uprawnień zarządczych jest warunkowe i uzależnione od skutecznego wykonywania tych uprawnień;

9.   podkreśla, że za wykorzystanie IPA odpowiadają zarówno Komisja, jak i rządy krajów kandydujących oraz potencjalnych krajów kandydujących; wzywa Komisję do poprawienia współpracy i komunikacji pomiędzy jej delegacjami a rządami, w celu stworzenia stałej kontroli procedur wdrażania projektu oraz prac na rzecz wspólnych środków poprawy potencjału administracyjnego państw beneficjentów;

10.   podkreśla potrzebę przejrzystego i skutecznego zarządzania instrumentem pomocy przedakcesyjnej oraz kontroli, biorącej pod uwagę specyfikę systemów audytu i kontroli każdego państwa, jak również najlepsze doświadczenia byłych krajów kandydujących w zakresie procedur przedakcesyjnych;

11.   oczekuje od Komisji przedstawienia Parlamentowi oraz Komisji Kontroli Budżetowej corocznego sprawozdania w sprawie kontroli budżetowej w zakresie wypłat z funduszy IPA oraz ich wdrażania, jak również w zakresie pozostałych środków z ISPA, IPARD i SAPARD, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące każdego państwa beneficjenta, przykłady najlepszych praktyk oraz wszelkie napotkane problemy i nieprawidłowości;

12.   zwraca uwagę, że jeśli chodzi o projekty IPA 2007, brak jest dostatecznego uwzględnienia i dostatecznej widoczności kwestii horyzontalnych, takich jak ocena oddziaływania na środowisko, należyte sprawowanie rządów, udział społeczeństwa obywatelskiego, równość szans i niedyskryminacja; wzywa Komisję Europejską do rozszerzenia w szczególności wielostronnych programów regionalnych i horyzontalnych, a zwłaszcza programów dotyczących zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej, rozwijania dialogu międzykulturowego i gwarantowania równouprawnienia;

13.   zwraca uwagę, że ograniczone środki finansowe przydzielane są dużym obszarom geograficznym i szerokim obszarom polityki, a także że środki te rozdzielane są pomiędzy wiele małych projektów, a nie wykorzystywane wyłącznie na mniejszą liczbę większych, bardziej zauważalnych projektów; zwraca uwagę, że w przypadku rocznych programów narodowych niezbędne jest osiągnięcie równowagi pomiędzy odpowiednią reakcją na podstawowe priorytety określone w sprawozdaniach okresowych a nadmiernym rozproszeniem dostępnych środków finansowych;

Uwagi dotyczące polityki oraz poszczególnych państw

14.   podkreśla, jako kwestię najwyższej wagi, konieczność niezwłocznego wykorzystania instrumentu pomocy przedakcesyjnej do nasilenia we wszystkich państwach beneficjentach walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie prania brudnych pieniędzy, nielegalnej imigracji i handlu ludźmi; zwraca uwagę, że choć wszystkie sprawozdania okresowe z 2008 r. zawierają stwierdzenie, że korupcja stanowi poważny problem, a zwalczenie korupcji jest podstawowym priorytetem, nie wszystkie programy IPA 2007 dostatecznie uwzględniają kwestię zwalczania korupcji; proponuje przeznaczenie na ten cel określonych środków finansowych, jak w przypadku Chorwacji(15) oraz Czarnogóry(16), a także wzywa Komisję Europejską do opracowania, na podstawie doświadczeń zdobytych w kontekście ostatnich rozszerzeń, bardziej spójnej strategii w tym zakresie;

15.   zwraca uwagę, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) działające w państwach beneficjentach powinny być aktywniej zaangażowane w opracowywanie i inicjowanie projektów; zwraca uwagę, że kolejne programy IPA powinny przyczynić się do rozwiązania problemu systematycznego uzależnienia CSO od darczyńców w celu uniknięcia istnienia CSO "na żądanie" oraz do rozwoju niektórych CSO działających na rzecz rozwiązywania konfliktów etniczno-politycznych, szczególnie w Bośni i Hercegowinie, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i w Kosowie(17); oczekuje, że ustanowienie i wdrożenie nowego instrumentu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego rozwiąże wiele problemów związanych z różnorodnością, złożonością i rozdrobnieniem programów UE;

16.   stanowczo podkreśla potrzebę spójnego wsparcia CSO w krajach kandydujących oraz potencjalnych krajach kandydujących, w celu stworzenia współzawodnictwa między nimi oraz zapewnienia równowagi w ich pracy nad zorientowanym na wynik wdrażaniem IPA i ciągłej aktywności w zarządzaniu projektami;

17.   zwraca uwagę, że działania i projekty finansowane w ramach IPA cechuje niski poziom zauważalności w ramach UE na szczeblu lokalnym, a także że takie działania i projekty nie generują oddolnej legitymizacji, co zapewniałoby dalsze zbliżenie z UE;

18.   jest zdania, że brak jest odpowiedniego uwzględnienia kwestii edukacji i zatrudnienia młodzieży, jako warunku niezbędnego do zapewnienia stabilizacji i rozwoju w dłuższym okresie; podkreśla konieczność podjęcia walki z bezrobociem, szczególnie w przypadku młodzieży i długotrwale bezrobotnych, jako zagadnienia nadrzędnego o wielkim znaczeniu; w związku z tym proponuje, żeby Komisja Europejska zbadała możliwość większego wykorzystania elastyczności przewidzianej w odniesieniu do IPA w celu dopuszczenia do finansowania, w przypadkach, w których jest to stosowne, działań związanych z komponentami III–V w ramach pierwszych dwu komponentów;

19.   zwraca uwagę, że regionalne wsparcie finansowe w ramach IPA jest stosunkowo niewielkie (około 10% budżetu ogólnego IPA), biorąc w szczególności pod uwagę to, że obejmuje ono jedenaście obszarów interwencji w sześciu krajach, począwszy od edukacji i młodzieży, a skończywszy na bezpieczeństwie jądrowym;

20.   wyraża zaniepokojenie, że budżet ogólny komponentu II IPA 2007 ustalony został na poziomie tylko 38 800 000 euro z 497 200 000 euro budżetu ogólnego IPA (tj. mniej niż 8%); zwraca uwagę, że jest to sprzeczne z oceną Komisji Europejskiej, iż współpraca transgraniczna przyczynia się do pojednania i rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich, a ponadto ma szczególne znaczenie w regionie jeszcze niedawno objętym konfliktem; ubolewa nad faktem, że trudno było stworzyć skuteczny mechanizm współpracy, w szczególności z kilku powodów, w tym niedopasowania struktur i procedur pomiędzy niektórymi partnerami, jak również trudności politycznych; wzywa państwa beneficjentów i Komisję Europejską, w ramach tego komponentu, do dalszego kontynuowania nawiązanej współpracy oraz do rozwijania nowych form współpracy, zgodnie z celem, jakim jest kształtowanie stosunków dobrosąsiedzkich oraz promowanie integracji gospodarczej, szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska, dziedzictwa przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej;

21.   wyraża także zaniepokojenie faktem, że żaden z programów IPA 2007 przedłożonych przez państwa beneficjentów nie dotyczył bezpośrednio praw kobiet czy równouprawnienia, choć kwestia braku równouprawnienia zidentyfikowana została jako podstawowe wyzwanie zarówno w sprawozdaniach okresowych, jak i w wieloletnich orientacyjnych planach działań; ponownie wzywa Komisję Europejską do zapewnienia funduszy przedakcesyjnych na cele wzmacniania praw kobiet na Bałkanach, w szczególności poprzez organizacje pozarządowe działające na rzecz kobiet i organizacje kobiece; wzywa Komisję Europejską do przeznaczenia odpowiednich środków z budżetu IPA na ten cel, a tym samym do promowania uwzględnienia, podczas sporządzania budżetu polityki w zakresie pomocy przedakcesyjnej, kwestii równouprawnienia oraz zachęcenia państw beneficjentów do przedkładania odpowiednich wniosków projektowych;

22.   podkreśla potrzebę udziału coraz większej liczby organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji programów finansowanych ze środków instrumentu pomocy przedakcesyjnej w celu zapewnienia, że pomoc w ramach IPA będzie stanowić odzwierciedlenie realnych potrzeb i oczekiwań, że przyczyni się do większej widoczności projektów IPA oraz do promowania rozwoju dynamicznego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w krajach beneficjentach;

23.   wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy do przedłożenia do końca 2010 r. specjalnego sprawozdania śródokresowego z oceny wdrażania IPA;

o
o   o

24.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, a także rządom, parlamentom oraz krajowym instytucjom nadzoru państw korzystających z IPA.

(1) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.
(2) Dz.U. L 170 z 29.6.2007, s. 1.
(3) Dz.U. C 311 z 5.12.2008, s. 42.
(4) Dz.U. C 285 z 27.11.2007, s. 1.
(5) 31.3.2008, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/elarg_aar.pdf.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0363.
(7) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0120.
(8) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0172.
(9) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0224.
(10) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0005.
(11) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0582.
(12) Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244(1999).
(13) http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CONT.
(14) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
(15) Projekt 2007/019-247: usprawnienie antykorupcyjnej współpracy między agencjami; projekt o wartości 2 500 000 EUR na rzecz umocnienia organu koordynacyjnego w ministerstwie sprawiedliwości odpowiedzialnego za strategię antykorupcyjną i zwiększanie świadomości społecznej na temat korupcji.
(16) Projekt 2007/19300: zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji. Celem tego projektu jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej i korupcji poprzez zwiększenie skuteczności i usprawnienie współpracy różnych zaangażowanych organów egzekwowania prawa. Projekt ten jest związany z szerszą rządowa strategią antykorupcyjną i planem działania. Na realizację tego projektu przeznaczono 3 000 000 euro.
(17) Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244(1999).


Skuteczne wykonywanie orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika
PDF 306kWORD 69k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie skutecznego wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika (2008/2233 (INI))
P6_TA(2009)0238A6-0252/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 65 traktatu WE,

–   uwzględniając Zieloną księgę z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: dostępność informacji o majątku dłużnika (COM(2008)0128),

–   uwzględniając Zieloną księgę z dnia 24 października 2006 r. w sprawie poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: zajmowanie rachunków bankowych (COM(2006)0618) oraz rezolucję Parlamentu w tej sprawie z dnia 25 października 2007 r.(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie e-sprawiedliwości(2),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 3 grudnia 2008 r.,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 22 września 2008 r.,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0252/2009),

A.   mając na uwadze, że w oparciu o zasady pomocniczości i proporcjonalności przyjęcie instrumentu wspólnotowego w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych mającego skutki transgraniczne może wystąpić wyłącznie, jeśli zostanie dowiedzione, że niemożliwe jest usunięcie na szczeblu krajowym przeszkody utrudniającej ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego,

B.   mając na uwadze, że opóźnione oraz niezrealizowane płatności zagrażają zarówno interesom firm, jak i konsumentów, zwłaszcza gdy wierzyciel i organy egzekucyjne nie mają informacji o miejscu pobytu albo siedzibie dłużnika lub o jego majątku; mając na uwadze, że problem ten nabrzmiał w obecnym klimacie gospodarczym, w którym przepływ gotówki ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstw,

C.   mając na uwadze, że problemy z transgranicznym odzyskiwaniem długów mogą stanowić poważną przeszkodę w swobodnym przepływie nakazów zapłaty w UE i utrudniać dostęp do wymiaru sprawiedliwości; mając ponadto na uwadze, że jeżeli nie daje się wykonać orzeczeń sądowych, podważa się sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i standardy etyki handlowej,

D.   mając na uwadze, że na ogół kwestia odzyskiwania długów stanowi poważny problem, który pogłębia się przy skargach o charakterze transgranicznym, zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw, które nie mają wyspecjalizowanych prawników lub specjalnych działów zajmujących się dochodzeniem należności i często znajdują się w niewdzięcznej sytuacji, w której muszą w ten problem angażować pracowników, skąpe środki finansowe, a przede wszystkim czas, zamiast poświęcić te zasoby działalności produkcyjnej,

E.   mając na uwadze doniesienia o niedostatecznym przestrzeganiu lub niewystarczającej znajomości dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach(3); mając na uwadze, że jeśli powyższa dyrektywa zostałaby obecnie zaktualizowana i należycie wdrożona, mogłaby mieć znaczący wpływ na ograniczenie opóźnionych lub niezrealizowanych płatności,

F.   mając na uwadze istnienie ogromnych rozbieżności w różnych systemach krajowego prawa zobowiązań i prawa upadłościowego w kwestii możliwego sposobu zabezpieczenia swego długu przez wierzyciela na poziomie umowy, zwłaszcza poprzez zastosowanie klauzul dotyczących zachowania prawa własności lub innych tego rodzaju mechanizmów, które są czasami obchodzone ze względu na powyższe rozbieżności,

G.   mając na uwadze, że przyjęcie jednego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego skutecznego wykonywania orzeczeń powinno dotyczyć wszystkich dłużników, bez rozróżniania a priori dłużników działających w dobrej lub złej wierze,

H.   mając na uwadze, że problem unikania, opóźnienia lub niezrealizowania płatności długów jest często zaostrzany z powodu niedostatecznej ostrożności stron w stosunkach poprzedzających umowę lub umownych; mając na uwadze, że zachodzi potrzeba położenia większego nacisku na świadomość handlową i możliwe zastosowanie "europejskich" klauzul nieobowiązkowych na podstawie wspólnych ram odniesienia, które zagwarantowałyby stosowne rozważenie tych kwestii przez strony przy nawiązywaniu stosunków handlowych,

I.   mając na uwadze, że wskazano Parlamentowi, iż może zaistnieć poważny problem w sprawach transgranicznych z udziałem nierzetelnych dłużników, czyli osób, które są w stanie spłacić długi lub wywiązać się ze zobowiązań, lecz tego nie czynią, lub osób, co do których istnieje ryzyko, że nie spłacą swoich długów nawet w razie wydania przeciw nim orzeczenia; mając na uwadze, że okazuje się, iż takie osoby często posiadają znaczne środki majątkowe w różnych podmiotach, biurach maklerskich lub funduszach powierniczych, zaś skuteczne ich dochodzenie nie będzie możliwe bez niezbędnych informacji; mając na uwadze, że często trzeba uzyskiwać takie informacje, nie zawiadamiając o tym nierzetelnego dłużnika, który często będzie w stanie przenieść aktywa w krótkim czasie pod inną właściwość sądową,

J.   mając na uwadze, że ponadto powiadomiono Parlament, iż niektóre suwerenne państwa nie uznają rozstrzygnięć arbitrażowych lub orzeczeń wydanych przez sądy innego państwa, co powoduje, że pojawiają się tzw. "sępie fundusze" (ang. "vulture funds"), które nabywają ten niezależny dług po bardzo zaniżonej cenie, a następnie próbują osiągnąć zysk z jego dochodzenia; mając na uwadze, że zapewne lepiej i uczciwiej byłoby wyposażyć pierwotnych wierzycieli w środki samodzielnego dochodzenia swoich praw,

K.   mając na uwadze argument, że niewiele jest państw, które w ogóle nie posiadają majątku poza własnymi granicami oraz że jeżeli wierzyciel nie ma nadziei na zaspokojenie roszczeń (jedynie) w swoim państwie członkowskim lub w danym państwie, jedyną skuteczną drogą są sądy zagraniczne, w szczególności sądy w innych państwach członkowskich UE,

L.   mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem "Bruksela I"(4) każde państwo członkowskie ma własne środki tymczasowe określone i uregulowane w prawie krajowym oraz że nakazy ex parte nie są przedmiotem wzajemnego uznawania i wykonywania w trybie tego rozporządzenia; mając na uwadze, że nakazom wydawanym inter partes skuteczność nadaje sąd właściwy za pomocą najbardziej zbliżonej rekompensaty, jaką może nakazać,

M.   mając na uwadze, że środki tymczasowe obejmują: (i) nakazy ujawnienia informacji o majątku, który może podlegać środkom wykonawczym do wyroku, (ii) nakazy zabezpieczające majątek na potrzeby przyszłego wykonania wyroku, (iii) a także mogą przyjąć postać tymczasowego nakazu zapłaty, dzięki któremu wierzyciel otrzymuje natychmiastową zapłatę przed rozstrzygnięciem wniesionego do sądu sporu,

N.   mając na uwadze, że zarządzenie środków tymczasowych powinno podlegać warunkom podobnym do tych stosowanych przez Trybunał Sprawiedliwości, a mianowicie wierzyciel musiałby wykazać przed sądem, że ma uzasadnione roszczenie (wykonalne prawo w postaci nakazu sądowego czy dokumentu lub też dowód prima facie roszczenia – fumus boni juris) oraz że sprawa ma pilny charakter (rzeczywiste zagrożenie dla dochodzenia roszczenia, jeżeli środek nie zostanie zarządzony (periculum in mora)), a także mając na uwadze, że zarządzenie takich środków może być uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia,

O.   mając na uwadze, że w sprawach mniejszej wagi, w szczególności gdy koszty postępowania mogłyby być zaporowe, zwłoka wymiaru sprawiedliwości oznacza jego brak oraz że w sprawach większej wagi brak informacji o majątku może okazać się największą przeszkodą; mając w związku z tym na uwadze, że odwołanie się do nakazów w postaci środków tymczasowych może stanowić trafne rozwiązanie w obu rodzajach przypadków,

P.   mając ponadto na uwadze, że w związku z takimi rodzajami przypadków, w których brak informacji skutkuje poważną niesprawiedliwością, należy również rozważyć działania Wspólnoty na rzecz udostępniania informacji; mając na uwadze, że wierzyciel nie jest w stanie dochodzić wykonania wyroku, jeżeli nie będzie miał dostępu do informacji o majątku dłużnika (a tym bardziej nierzetelnego dłużnika), z którego można zaspokoić roszczenia przy wykonaniu wyroku,

Q.   mając na uwadze, że w praktyce problem ten nie ogranicza się do przypadków wydania wyroku, którego nie wykonano, lecz może również wyniknąć jeszcze przed wniesieniem powództw przez wierzycieli,

R.   mając jednak na uwadze, że jest zdecydowanie zasadniczą kwestią, żeby wszelkie zaproponowane środki miały proporcjonalny charakter; mając ponadto na uwadze, że środki te nie powinny jedynie powielać tego, co można osiągnąć za pomocą istniejących środków krajowych, oraz że powinny ograniczać się do skarg o charakterze transgranicznym, jednocześnie zaś należy unikać niepotrzebnej i nieodpowiedniej harmonizacji,

S.   mając na uwadze, że wyrażano pewne wątpliwości, iż niektóre z pomysłów w sprawie skutecznego wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej poprzez dostępność informacji o majątku dłużnika mogą naruszać prawa podstawowe, m.in. prawo do prywatności (ochrona danych), podważać gwarancje procesowe i być sprzeczne z tradycjami konstytucyjnymi wielu państw członkowskich,

T.   mając na uwadze, że wszelkie zgłaszane propozycje muszą być wydajne pod względem kosztów i zintegrowane z innymi dziedzinami polityki wspólnotowej, tak żeby uniknąć niepotrzebnego dublowania wysiłków,

1.   z zadowoleniem przyjmuje powyższą zieloną księgę Komisji z dnia 6 marca 2008 r., gdyż przyczynia się ona do realizacji strategii lizbońskiej;

2.   precyzuje, że brak przejrzystości informacji niezbędnych do zmuszenia dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań jest sprzeczny z zasadami dobrej wiary i odpowiedzialności majątkowej; stwierdza, że nieznajomość krajowych przepisów prawnych dotyczących wykonywania orzeczeń sądowych lub ich nieskuteczność mogą hamować proces tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego i powodują nieuzasadnione koszty;

3.   zaznacza, że zaleganie ze spłatą, niepłacenie i trudności ze ściąganiem długów szkodzą interesom przedsiębiorstw i konsumentów będących wierzycielami, powodują spadek zaufania do rynku wewnętrznego i osłabiają wymiar sprawiedliwości;

4.   popiera zintegrowaną i skuteczną strategię zgodną z zasadami lepszego stanowienia prawa i uważa, że należy osiągnąć cel, jakim jest spłata, gwarantując niedyskryminację, ochronę danych szczególnie chronionych i gwarancje prawne przy zastosowaniu proporcjonalnych środków, które wprowadzą niezbędną przejrzystość i znacznie obniżą koszty informacji i zarządzania;

5.   stwierdza, że oprócz informacji dostępnych publicznie wierzyciel powinien mieć dostęp, pod kontrolą właściwego organu lub za jego pośrednictwem oraz w łatwy sposób w obrębie całego rynku wewnętrznego, do niezbędnych danych w celu wszczęcia procedury egzekucji długu i uzyskania jego spłaty;

6.   zgadza się z Komisją, że transgraniczne odzyskiwanie długów w drodze wykonywania orzeczeń sądowych stanowi poważny problem rynku wewnętrznego, jednak uważa, że rozwiązania poddane przez Komisję pod dyskusję wymagają dalszych prac w celu rozstrzygnięcia najtrudniejszego problemu, jaki stwarzają nierzetelni dłużnicy;

Propozycja opracowania przewodnika po krajowych przepisach egzekucyjnych i praktyce w tym zakresie

7.   zauważa, że opracowanie i aktualizacja takiego przewodnika mogą wymagać dużo wysiłku i znacznych kosztów, a osobom dochodzącym swoich praw byłoby łatwiej czynić to w ramach jednego systemu, oraz że w większości przypadków wierzyciel będzie musiał skorzystać z porady prawnika we właściwym obcym kraju; niemniej jednak uważa, że użyteczna może być wersja uproszczona w związku z brakiem nadającego się do zastosowania systemu transgranicznego;

8.   jest głęboko przekonany, że publikacja krajowych wykazów zagranicznych prawników, którzy wykonują swoje uprawnienia na rynku wewnętrznym zgodnie z dyrektywami 77/249/EWG(5) i 98/5/WE(6) może okazać się przydatne; wskazuje, że odnośniki do takich krajowych wykazów mogłyby zostać umieszczone na stronie internetowej Komisji i uzupełniać przewodnik;

Zwiększenie zakresu informacji osiągalnych w rejestrach publicznych i poprawa dostępu do nich

9.   wyraża sprzeciw wobec udzielania nieuzasadnionego, powszechnego i arbitralnego dostępu do wszelkiego rodzaju danych dotyczących rejestrów ludności, ubezpieczeń społecznych i rejestrów podatkowych i opowiada się za odpowiednimi i proporcjonalnymi ramami w celu zagwarantowania skutecznego wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej;

10.   stwierdza, że dostęp do rejestrów ludności (jeżeli takie istnieją) może być pomocny w tropieniu osób fizycznych w trudnej sytuacji, które nie wywiązują się z obowiązków alimentacyjnych lub nie spłacają kredytów indywidualnych, oraz w unikaniu nadużyć;

11.   uważa, że o ile w niektórych krajach skutecznie zastosowano nowy, udoskonalony dostęp do rejestrów ubezpieczeń społecznych i rejestrów podatkowych, niezbędne jest także zagwarantowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych i poufności; podkreśla, że stanowi to wrażliwą kwestię dla opinii publicznej; ponadto zauważa, że wykorzystywanie informacji w celu innym niż cel, w jakim zostały one zebrane, może spowodować problemy natury prawnej;

12.   ponadto zauważa, że w wielu państwach członkowskich oświadczenia podatkowe i rejestry ubezpieczeń społecznych są poufne oraz że w tych państwach propozycja rejestru – przy całym związanym z nim ryzyku nadużycia zgromadzonych danych – nie zostanie przyjęta przychylnie i będzie postrzegana jako nadużycie władzy wykonawczej;

13.   stwierdza, że jeżeli propozycja będzie niewspółmierna do celu, jaki ma realizować, będzie mogła ulec nadużyciom i stanowić naruszenie prawa do prywatności;

Wymiana informacji między organami egzekucyjnymi

14.   jest zdania, że koncepcja lepszej współpracy między publicznymi organami egzekucyjnymi jest warta dalszej analizy, jednak podkreśla, że nie we wszystkich państwach członkowskich takie organy istnieją;

Oświadczenie dłużnika

15.   jest zdania, że oświadczenie dłużnika może okazać się pomocne jako część procedury wykonania wyroku, jeżeli można je obwarować sankcjami na podstawie prawa krajowego;

16.   uważa, że nie ma potrzeby podejmowania przez Wspólnotę działania w tej dziedzinie, dopóki nie zostanie dowiedzione, że istniejące instrumenty państw członkowskich nie są skuteczne;

Inne środki

17.   proponuje, żeby rozważono pomysł ustanowienia formy wspólnotowego środka tymczasowego, która uzupełniłaby środki sądów krajowych; uważa, że pomysł mógłby przybrać formę prostej, elastycznej procedury, której nadano by skuteczność w całej UE, dzięki czemu uniknięto by zwłoki i niepotrzebnych kosztów; jest zdania, że byłoby to skuteczne i uczciwe także w stosunku do osób trzecich;

18.   proponuje, żeby taki środek stosowano również do skarg arbitrażowych, a także aby uwzględniono go w związku ze zbliżającym się przeglądem rozporządzenia "Bruksela I";

19.   wzywa Komisję, żeby potraktowała tę kwestię priorytetowo i dokonała (a) szczegółowej oceny problemu, (b) analizy wykonalności dla ewentualnych instrumentów wspólnotowych oraz (c) oceny skutków ewentualnych środków prawa wspólnotowego, ograniczonych do aspektów transgranicznych; uważa, że w analizie Komisja powinna również ustalić i należycie uzasadnić odpowiednią podstawę prawną wszelkiego zaproponowanego instrumentu wspólnotowego, który powinien ograniczyć się do spraw transgranicznych i uzupełniać stosowanie w tej dziedzinie środków czysto krajowych, a nie w nie wkraczać;

20.   wzywa Komisję, aby w pełni rozważyła środki poprzedzające umowę, środki umowne, które mogą mieć związek z rozwojem wspólnych ram odniesienia, oraz wszelkie inne, pochodne instrumenty fakultatywne, żeby zagwarantować, że strony w europejskich umowach transgranicznych uregulują kwestie opóźnień lub niezrealizowania płatności na etapie ich zawierania;

21.   niecierpliwie oczekuje przeglądu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach i wzywa Komisję do przystąpienia do niego możliwie jak najszybciej, zważywszy na obecną sytuację gospodarczą;

22.   proponuje, aby przeprowadzono badanie rozbieżnych krajowych podejść prawnych do kwestii zachowania prawa własności i innych podobnych mechanizmów w celu zagwarantowania ich wzajemnego uznawania;

23.   proponuje, aby nabywca praw majątkowych uznanych wyrokiem sądowym mógł korzystać ze swoich praw na tych samych warunkach co zbywca;

o
o   o

24.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 263 E z 16.10.2008, s. 655.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0637.
(3) Dyrektywa 2000/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 200 z 8.8.2000, s. 35).
(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1).
(5) Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17).
(6) Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998 r., s. 36).


Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Petycji w roku 2008
PDF 240kWORD 85k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2008 (2008/2301 (INI))
P6_TA(2009)0239A6-0232/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wcześniejsze rezolucje w sprawie obrad Komisji Petycji,

–   uwzględniając wyniki misji wyjaśniających Komisji Petycji w Rumuni, Bułgarii i Francji w 2008 r., a także związane z nimi sprawozdania i zalecenia przyjęte przez tę Komisję,

–   uwzględniając art. 21 oraz art. 194 Traktatu WE, które przyznają każdemu obywatelowi UE oraz każdej osobie fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim prawo kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego,

–   uwzględniając art. 45 oraz art. 192 ust. 6 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A6-0232/2009),

A.   mając świadomość znaczenia procedury składania i rozpatrywania petycji oraz jej specyficznych cech, umożliwiających właściwej komisji Parlamentu Europejskiego dążenie do znalezienia rozwiązań i wyjaśnień dla obywateli Unii Europejskiej, którzy złożyli petycje do Parlamentu Europejskiego,

B.   mając na uwadze wzrost liczby obywateli Unii Europejskiej kierujących petycje do Parlamentu Europejskiego, a także wysiłki Komisji Petycji o dalsze przyspieszenie procedur w celu zapewnienia lepszej obsługi obywatelom zwracającym się do niej o pomoc,

C.   mając na uwadze, że organy Parlamentu Europejskiego nie wykonały jeszcze kilku zaleceń zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2007 r., np. wniosku o pilną poprawę zasobów administracyjnych Komisji Petycji, w tym fachowej wiedzy językowej i prawnej, w celu zwiększenia zdolności Parlamentu do prowadzenia niezależnych dochodzeń w sprawie kierowanych do niego petycji, oraz np. zalecenia dotyczącego ściślejszej współpracy z siecią SOLVIT w zakresie petycji i skarg związanych z rynkiem wewnętrznym, a także zalecenia dotyczącego ustanowienia wspólnego portalu internetowego UE dla obywateli europejskich,

D.   mając na uwadze, że pomimo poczynienia w tym okresie znacznych postępów w rozbudowywaniu struktur i rozwijaniu polityki Unii w poszczególnych obszarach, obywatele mają nadal świadomość wielu niedociągnięć w realizacji polityki i programów Unii, ponieważ takie niedociągnięcia dotyczą ich bezpośrednio, a także mając na uwadze, że są one często przedmiotem otrzymywanych petycji,

E.   mając na uwadze, że ustanowienie "inicjatywy obywatelskiej" w traktacie lizbońskim jeszcze bardziej zwiększy udział obywateli w działalności i pracach Unii Europejskiej,

F.   mając na uwadze, że w takiej sytuacji Parlament jest odpowiedzialny za zapewnienie lepszego stosowania prawa wspólnotowego przez poszczególne państwa członkowskie w interesie każdego obywatela UE i każdej osoby fizycznej lub prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, a tym samym za lepszą współpracę z poszczególnymi państwami członkowskimi w realizacji tego zadania,

G.   mając na uwadze, że wiele państw członkowskich nadal nie jest zainteresowanych aktywną współpracą z właściwą komisją PE, a w szczególności nie wykazuje zainteresowania udziałem w posiedzeniach tej komisji, a także mając na uwadze, że świadczy to o braku lojalnej współpracy z tą instytucją,

H.   mając na uwadze, że brak aktywnego i terminowego udziału w pracach właściwej komisji w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawa wspólnotowego podaje w wątpliwość pragnienie i wolę tych państw członkowskich, żeby właściwie realizować politykę i cele UE w poszczególnych obszarach, a zatem naraża odnośne władze na zastosowanie środków, takich jak sankcje i kary, dostępnych na warunkach określonych w traktatach, a ponadto na krytykę społeczną,

I.   mając na uwadze, że wiele państw członkowskich wykazuje się jednak dobrym poziomem współpracy, współpracując z Parlamentem w rozwiązywaniu problemów poruszanych w petycjach,

J.   uznając konstruktywny wkład w rozpatrywanie petycji wnoszony przez służby Komisji Europejskiej, które na wniosek właściwej komisji regularnie przedstawiają wstępne oceny wielu otrzymanych petycji,

K.   mając na uwadze, że taka współpraca mogłaby i powinna być dalej zacieśniana, zwłaszcza jeśli chodzi o procedury określone w art. 226 oraz art. 228 Traktatu WE, w należycie uzasadnionych przypadkach,

L.   mając na uwadze, że Parlament uznał, iż uzasadnione będzie skorzystanie z uprawnień przyznanych mu w art. 230 Traktatu WE, jeżeli okazałoby się to niezbędne, by położyć kres poważnemu naruszeniu prawa wspólnotowego ujawnionemu podczas rozpatrywania petycji, a między Parlamentem i Komisją, pomimo wysiłków o ich rozstrzygnięcie, utrzymywać się będą znaczne rozbieżności w interpretacji dotyczące działań wymaganych w prawie wspólnotowym w celu ochrony praw obywateli w danym przypadku,

M.   mając na uwadze, że postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nie stanowi dla składającego petycję środka naprawczego, nawet wtedy, gdy ostatecznie dane państwo członkowskie zobowiązane zostało przez Trybunał Sprawiedliwości do zmiany swojego prawa krajowego w celu jego dostosowania do aktów prawodawczych UE,

N.   mając na uwadze, że brak możliwości zapewnienia obywatelom UE, którzy byli lub stali się ofiarami braku właściwego stosowania prawa UE, bezpośredniego dostępu do pozasądowych środków odwoławczych stanowi przejaw fundamentalnej niesprawiedliwości, co wymaga dalszego rozważenia przez instytucje UE, a w szczególności przez Parlament,

O.   mając na uwadze, że na mocy art. 230 Traktatu WE Parlament ma prawo wnoszenia skarg do Trybunału Sprawiedliwości na takich samych warunkach jak Rada i Komisja, oraz mając na uwadze, że zgodnie z art. 201 Traktatu Parlament uprawniony jest do sprawowania kontroli nad działaniami Komisji, dzięki czemu dysponuje on środkami prawnymi i politycznymi, by skuteczniej reagować na uzasadnione obawy obywateli,

P.   mając na uwadze, że Parlament Europejski powinien zmienić swoje procedury w celu ułatwienia podejmowania działań, a zwłaszcza wszczynania postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości na podstawie art. 121 Regulaminu w przypadkach, w których zagrożone są prawa składających petycje,

Q.   mając na uwadze, że należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 6 Traktatu UE Unia opiera się na wartościach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz na zasadach państwa prawa, stanowiących również podstawowy element kryteriów kopenhaskich, które należy spełnić, by móc przystąpić do UE, a także mając na uwadze, że art. 7 Traktatu UE ustanawia specjalne procedury, które można wszcząć w związku z poważnym i utrzymującym się naruszaniem wspomnianych zasad lub w razie wyraźnego ryzyka takiego naruszenia,

R.   mając na uwadze projekty rezolucji, które w 2008 r. zostały przedłożone do rozpatrzenia na posiedzeniach plenarnych oraz przyjęte przez posłów do PE zdecydowaną większością, zgodnie z art. 192 ust. 1 Regulaminu, na podstawie otrzymanych petycji, które dotyczyły skutków ewentualnej budowy gazociągu Nord Stream na dnie Morza Bałtyckiego bądź też nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych,

S.   mając na uwadze, że rosnące obawy w kwestii bezpieczeństwa dostaw energii doprowadziły do powstania projektów rurociągów gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego, co z kolei – zwłaszcza w przypadku ich pośpiesznego opracowywania bez odpowiedniej oceny ryzyka i możliwych rozwiązań alternatywnych – wywołały obawy składających petycje co do nieuwzględnienia potencjalnie poważnych zagrożeń dla środowiska, zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do projektów na Morzu Bałtyckim oraz w Walii i Irlandii,

T.   mając na uwadze, że z rozpatrywanych petycji wynika jasno, iż wykazy projektów, o których mowa w załącznikach do zmienionej dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne(1), nie obejmują pewnej liczby dużych instalacji i ważnych rodzajów działalności, które pojawiły się od wprowadzenia ostatnich poprawek do załączników, np. zakładów regazyfikacji i zakładów produkcji biodiesla,

U.   mając na uwadze, że duża liczba petycji wniesionych w związku z siecią Natura 2000 stale pokazuje, że powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej wciąż jest dla Unii jednym z głównych wyzwań, a dyrektywa siedliskowa(2) i dyrektywa ptasia(3) to podstawowe i niezbędne narzędzia realizacji zobowiązania UE do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej do 2010 r.,

V.   mając na uwadze, że z rozpatrywanych petycji wynika również, iż niedostatek źródeł słodkiej wody często pogłębiają inne czynniki, np. rosnące zapotrzebowanie na wodę w związku z projektami nadmiernej urbanizacji i centrów rozrywki, nieodpowiednie utrzymanie infrastruktury i zapobieganie wyciekom, intensywne użytkowanie wody przez rolnictwo przemysłowe oraz polityka cenowa niezachęcająca do zrównoważonego korzystania z wody,

  W mając na uwadze zalecenia sformułowane przez Komisję Petycji w następstwie wizyt w Fos-sur-Mer, na Cyprze i w Rumunii,

X..   mając na uwadze zaniepokojenie wyrażone przez Komisję Petycji wobec niektórych projektów infrastrukturalnych w górach Riła z Bułgarii, zaobserwowanych podczas wizyty wyjaśniającej w 2008 r.,

Y.   mając na uwadze, że pomimo tego, iż Ann Abraham, brytyjska rzecznik praw obywatelskich ds. parlamentarnych i zdrowotnych, wystąpiła przez komisją w grudniu 2008 r. i zaprezentowała swoje ustalenia, których zebranie zajęło jej cztery lata, reakcja, jaką w odpowiedzi na te dane przedstawił rząd brytyjski w styczniu 2009 r., wspominając o ewentualnej wypłacie odszkodowań ex gratia osobom niewspółmiernie dotkniętym, nie można uznać za odpowiednie zadośćuczynienie ofiarom odnośnej klęski,

Z.   mając świadomość pozytywnej i konstruktywnej współpracy z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich w 2008 r., wyrażonego przez Komisję Petycji poparcia dla zaleceń zawartych w sprawozdaniu rocznym Rzecznika za 2007 r. i w jego sprawozdaniach specjalnych dotyczących skarg 1487/2005 i 3453/2005 odpowiednio w odniesieniu do wielojęzyczności w Radzie oraz do stosowania przez Komisję postępowania o uchybienie zobowiązaniom, a także przyjmując z zadowoleniem wprowadzenie do statutu Rzecznika zmian zatwierdzonych przez Parlament Europejski,

AA.   mając na uwadze, że w 2008 r. Komisja Petycji otrzymała 1886 petycji, z których 1 065 uznano za dopuszczalne, a 821 za niedopuszczalne; mając na uwadze, że liczba petycji niespełniających warunków zapisanych w art. 191 ust. 1 Regulaminu znacznie wrosła od początku 2007 r.,

1.   z zadowoleniem przyjmuje udział składających petycje w każdym posiedzeniu Komisji Petycji i ich wkład w te posiedzenia, umożliwiający bezpośredni i otwarty dialog z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, i nadal zachęca poszczególnych obywateli i ich stowarzyszenia do zgłaszania problemów wchodzących w zakres działalności Unii Europejskiej i dotyczących ich bezpośrednio, uważa bowiem, że proces ten umożliwia Parlamentowi jako instytucji odgrywanie znaczącej roli w nadzorowaniu stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich oraz lepszą obronę i lepsze wspieranie podstawowych praw każdego obywatela UE określonych w Traktacie UE;

2.   apeluje do parlamentów krajowych i regionalnych jako przedstawicieli obywateli UE o zachowanie czujności wobec sposobu, w jaki państwa członkowskie wykonują postanowienia traktatów oraz stosują przepisy aktów prawnych UE, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie dotyczące środowiska naturalnego, praw socjalnych i pracowniczych, swobody przepływu osób, towarów i usług, usług finansowych, podstawowych praw obywatelskich, w tym prawa obywateli do własności nabytej zgodnie z prawem, uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli i wszelkich form dyskryminacji, a także wzywa instytucje UE do prowadzenia skutecznej komunikacji z obywatelami, by mogli oni zdobywać wiedzę na temat swoich praw oraz obowiązków instytucji krajowych i lokalnych;

3.   podkreśla, że zgodnie z zasadą pomocniczości Parlament nie może uznawać za dopuszczalne petycji składanych w celu odwołania się od decyzji właściwych władz czy organów sądowych danego państwa członkowskiego i że informacje na ten temat trzeba przekazywać składającym petycję w sposób jasny i zrozumiały; podkreśla ponadto, że skargi muszą spełniać warunki zapisane w art. 191 ust. 1 Regulaminu Parlamentu, by mogły być uznane za dopuszczalne;

4.   wzywa do wdrożenia w rozsądnym terminie zaleceń przyjętych w sprawozdaniu rocznym za 2007 r., które nie zostały jeszcze wdrożone;

5.   wzywa Komisję Europejską, wszystkie państwa członkowskie oraz ich instytucje krajowe, regionalne i lokalne, a także ich stałe przedstawicielstwa do pełnej, lojalnej i konstruktywnej współpracy z właściwą komisją Parlamentu Europejskiego, kiedy rozpatrywane są zarzuty lub propozycje zawarte w petycjach, w celu znalezienia rozwiązań problemów poruszanych w ramach procedury składania i rozpatrywania petycji;

6.   zwraca się o dokonanie przez właściwe organy Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady pełnego przeglądu możliwych procedur mających na celu zagwarantowanie działań naprawczych, które mogą być podejmowane na rzecz obywateli UE, a także o wynegocjowanie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego przyznającego komisjom śledczym szersze uprawnienia w celu dalszego wzmocnienia praw obywateli UE;

7.   uważa, że taki przegląd mógłby stanowić uzupełnienie wszelkich ewentualnych działań mających na celu wdrożenie traktatu z Lizbony poprzez zapewnienie dodatkowych gwarancji w oparciu o uznane prawa i obowiązki obywateli oraz instytucji UE;

8.   przypomina, że jak podkreślił Parlament w rezolucji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji na temat art. 7 Traktatu UE,(4) przestrzeganie i propagowanie wartości, na których opiera się Unia, a także obrona demokracji, zasad państwa prawa i praw podstawowych należą do szczególnych zadań Parlamentu jako organu reprezentującego obywateli europejskich pochodzącego z wyborów bezpośrednich, i przypomina ponadto, że Parlament wyraził w tej rezolucji swoje zdania, iż "zaniedbywanie ewentualnej konieczności ukarania musi dawać wrażenie, że Unia nie jest przygotowana do wykorzystania wszystkich dostępnych jej środków do obrony swoich wartości lub nie jest w stanie tego uczynić";

9.   ponownie wzywa Komisję Europejską do zapewnienia wzrostu świadomości odnośnie do procedury składania i rozpatrywania petycji, a także przywiązywania do niej większej wagi, zwłaszcza w kontekście stosowania procedur dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz wymogu informowania Komisji Petycji bezpośrednio i urzędowo o każdym przypadku podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia na podstawie art. 226 i/lub art. 228 Traktatu WE postępowania dotyczącego kwestii podniesionej w danej petycji;

10.   przypomina, że Parlament uznał, iż w celu zapewnienia konsekwencji i spójności prawa wspólnotowego oraz rzeczywistego funkcjonowania rynku wewnętrznego(5) zarzuty poważnego naruszenia prawa wspólnotowego uznane przez Komisję Petycji przy rozpatrywaniu petycji za uzasadnione, których uznania odmawia jednak dane państwo członkowskie, a przy tym mogą one stanowić precedens na szczeblu krajowym, powinien w ostatniej instancji rozpatrzyć Trybunał Sprawiedliwości;

11.   uznaje, że postępowania o uchybienie zobowiązaniom, nawet gdy kończą się sukcesem, mogą nie prowadzić do niezwłocznego rozwiązania konkretnego problemu poszczególnych składających petycje, co często podważa wiarę obywateli w zdolności instytucji UE do spełnienia ich oczekiwań;

12.   jest zdania, że ze względu na wyraźne oznaki, iż cel powstrzymania utraty różnorodności biologicznej w EU nie może być osiągnięty do 2010 r., należy pilnie podjąć działania mające na celu zwiększenie skuteczności stosowania dyrektywy siedliskowej i ptasiej, a także wzywa Komisję, by dołożyła wszelkich starań o zapewnienie, że dyrektywy te są stosowane przez państwa członkowskie w sposób spójny ze wspomnianym celem;

13.   wzywa Komisję, by we współpracy z Parlamentem uświadamiała państwom członkowskim znaczenie myślenia przyszłościowego, zwłaszcza w dziedzinie zatwierdzania planów, co pomoże zapobiegać potencjalnym naruszeniom przepisów prawa wspólnotowego, które zostały przyjęte, ale nie weszły jeszcze w życie;

14.   zdaje sobie sprawę, że często nie da się znaleźć rozwiązania dla skarg wnoszonych przez składających petycję e względu na luki w obowiązujących przepisach prawa wspólnotowego;

15.   jest zaniepokojony dużą liczbą petycji otrzymanych przez Komisję, dotyczących prawa do głosowania w wyborach lokalnych na Łotwie dla mieszkańców "niebędących obywatelami"; przypomina, że Komisja Praw Człowieka ONZ, Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zalecają umożliwienie udziału w wyborach lokalnych osobom niebędącym obywatelami; wzywa Komisję Europejską do ścisłego monitorowania i zachęcania do uregulowania statusu osób "niebędących obywatelami" na Łotwie, z których wiele urodziło się w tym kraju;

16.   zauważa, że wiele petycji, które wpłynęły do Parlamentu od osób prywatnych i stowarzyszeń, dotyczy w dużej mierze kwestii niestanowiących naruszenia prawa wspólnotowego, które powinny zatem być rozstrzygane poprzez wyczerpanie wszelkich procedur prawnych obowiązujących w danych państwach członkowskich; zauważa ponadto, że po wykorzystaniu wszelkich stosownych działań na szczeblu krajowym kolejnym szczeblem apelacyjnym jest Europejski Trybunał Praw Człowieka;

17.   zauważa, że nie zajęto się jeszcze w pełni petycją w sprawie jednej siedziby, podpisaną przez 1 500 000 osób domagających się, by posiedzenia Parlamentu Europejskiego odbywały się w jednym miejscu; zaleca, by w kolejnej kadencji Komisja Petycji zajęła się tą sprawą priorytetowo;

18.   dlatego wzywa właściwe komisje legislacyjne do brania pod uwagę wniosków i propozycji dotyczących stosowania przez państwa członkowskie określonych przepisów prawa UE, które mogą być przedkładane, stosownie do potrzeb, przez Komisję Petycji w celu dokonania zmian lub dalszego rozpatrzenia;

19.   przypomina skierowany przez Parlament do Komisji wniosek o ściślejsze monitorowanie wdrażania dyrektywy 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej(6) w odniesieniu do nieuczciwych przedsiębiorstw oferujących wpisy do katalogów i książek telefonicznych oraz o złożenie Parlamentowi sprawozdania na temat wykonalności i potencjalnych konsekwencji rozszerzenia zakresu dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym(7), zwłaszcza poprzez zastąpienie słowa "konsument" terminem "osoba będąca celem danej praktyki";

20.   popiera apel Rzecznika Praw Obywatelskich do Rady o rozszerzenie opcji językowych na stronach internetowych prezydencji o języki najczęściej używane w Unii Europejskiej w celu zapewnienia obywatelom bezpośredniego dostępu do informacji o działalności prezydencji Rady; w związku z tym stwierdza, że francuska prezydencja Rady publikowała informacje na swojej oficjalnej stronie internetowej zgodnie z zaleceniami Rzecznika Praw Obywatelskich;

  21 popiera apel Rzecznika Praw Obywatelskich do Komisji w kwestii wdrożenia dyrektywy w sprawie czasu pracy(8), dotyczący rozpatrywania skarg obywateli zgodnie z zasadami dobrej administracji, w zakresie uprawnień uznaniowych Komisji dotyczących wszczynania postępowań o uchybienie zobowiązaniom;

22.   z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną współpracę między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a UE w odpowiednich ramach instytucjonalnych; popiera ponawiane apele Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące konieczności wprowadzenia Kodeksu postępowania w administracji, wspólnego dla wszystkich instytucji i organów UE, co zatwierdził Parlament w swej rezolucji z dnia 6 września 2001 r. w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla Parlamentu Europejskiego w następstwie badania z własnej inicjatywy na temat do istnienia i powszechnej dostępności, w różnych instytucjach i organach wspólnotowych, kodeksu dobrego postępowania administracyjnego urzędników(9); jest zdania, że Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja i Parlament powinny utworzyć wspólny portal internetowy UE poświęcony rozpatrywaniu skarg kierowanych do instytucji UE;

23.   wzywa z naciskiem wszystkie strony do wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 550 z 1984 r. w sprawie Cypru, co doprowadzi w Varoshy do zwrócenia własności wszystkim prawowitym właścicielom; sugeruje, że jeżeli do końca 2009 r. nie zostaną uzyskane widoczne rezultaty, właściwa komisja może rozważyć przedstawienie sprawy składających petycję z Famagusty na posiedzeniu plenarnym;

24.   wzywa władze rumuńskie do przyjęcia środków mających na celu zachowanie i ochronę rumuńskiego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego zgodnie z art. 151 Traktatu WE, do czego wezwało oświadczenie pisemne Parlamentu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie konieczności podjęcia środków ochrony rzymsko-katolickiej katedry św. Józefa w Bukareszcie, w Rumunii - zabytku historycznego i architektonicznego w niebezpieczeństwie(10); w odniesieniu do problemów dotyczących zwrotu własności skonfiskowanej pod rządami reżimu komunistycznego zauważa, że zgodnie z art. 295 Traktatu WE kwestie własności należą do właściwości organów krajowych;

25.   wzywa władze francuskie do przygotowania oceny epidemiologicznej w celu ustalenia wpływu spalarni budowanej w Fos-sur-Mer na bezpośrednio z nią sąsiadujący obszar w okolicach Fos-Berre; przyznaje, że dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu(11) nie zakazuje budowy spalarni w strefie już charakteryzującej się zanieczyszczeniem powietrza, jednak zwraca uwagę, że zgodnie z dyrektywą 1999/30/WE i 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza(12) należy podjąć działania mające na celu spełnienie europejskich norm w zakresie zanieczyszczenia atmosferycznego;

26.   przypomina zalecenia zawarte w sprawozdaniu rocznym Komisji Petycji za 2007 r., mające na celu przegląd administracyjnych procedur rozpatrywania petycji, np. przekazywaniem rejestru petycji sekretariatowi Komisji Petycji, ścisłą współpracą z siecią SOLVIT, dalszym doskonaleniem bazy danych petycji, utworzeniem portalu internetowego UE dla obywateli europejskich itp.; z zadowoleniem przyjmuje opracowanie przez posłów Kodeksu dobrych praktyk w zakresie rozpatrywania petycji, który wejdzie w życie na początku kolejnej kadencji;

27.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji oraz sprawozdania Komisji Petycji Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, rządom i parlamentom państw członkowskich, ich komisjom petycji oraz ich krajowym rzecznikom praw obywatelskich lub organom o podobnych kompetencjach.

(1) Dz.U. L 175, z 5.7.1985, s. 40.
(2) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
(3) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 25.4.1979, s. 1).
(4) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, s. 408.
(5) Zob. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie obrad Komisji Petycji w roku parlamentarnym 2003-2004 (Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, s. 161).
(6) Dz.U. L 376, z 27.12.2006, s. 21
(7) Dz.U. L 149, z 11.6.2005, s. 22
(8) Dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 307 z 13.12.1993, str. 18).
(9) Dz.U. C 72 E z 21.3.2002, s. 331.
(10) Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 162.
(11) Dz.U. L 163, z 29.6.1999, s. 41.
(12) Dz.U. L 296, z 21.11.1996, s. 55.


Zintegrowane podejścia do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji
PDF 210kWORD 48k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji i delegacji (2008/2245(INI))
P6_TA(2009)0240A6-0198/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 2, art. 13 oraz art. 141 ust. 4 Traktatu WE,

–   uwzględniając Europejską konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmienioną Europejską kartę społeczną oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

–   uwzględniając prace Dyrekcji Generalnej Praw Człowieka i Obrotu Prawnego Rady Europy, a w szczególności jej Komitetu Zarządzającego ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

–   uwzględniając dyrektywę 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającą dyrektywę 76/207/EWG Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Parlamencie Europejskim(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac komisji(3),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0198/2009),

A.   mając na uwadze, że równouprawnienie mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą prawa wspólnotowego oraz że, zgodnie z art. 2 Traktatu, dążenie do jej osiągnięcia jest jednym z zadań Wspólnoty,

B.   mając na uwadze, że art. 3 ust. 2 Traktatu ustanawia zasadę zintegrowanego podejścia do równouprawnienia, stwierdzając, że we wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do znoszenia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet,

C.   mając na uwadze stale rosnący odsetek kobiet będących posłami do Parlamentu, który z 17,5% w 1979 r. wzrósł do 31,08% w roku 2009,

D.   mając na uwadze, że tylko niewielka liczba posłanek zajmuje wysokie stanowiska w organach Parlamentu Europejskiego (np. przewodniczące lub członkinie prezydium komisji lub delegacji),

E.   mając na uwadze, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w Dyrekcjach Generalnych ds. Polityki Wewnętrznej i ds. Polityki Zewnętrznej Parlamentu, gdzie stanowią odpowiednio 66,5% i 66% personelu, a zarazem odnotowując istotne postępy poczynione w ostatnich latach w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej, uwieńczone przyznaniem w 2007 r. nagrody za najlepsze praktyki w zakresie równouprawnienia, zarówno za stworzenie środowiska pracy sprzyjającego równouprawnieniu i zintegrowanemu podejściu do równouprawnienia kobiet i mężczyzn, jak i za znaczny wzrost liczby kobiet zajmujących wysokie stanowiska kierownicze (np. od 2005 r. liczba kobiet – kierowników działów wzrosła z 5% do 30%),

F.   mając na uwadze, że większość komisji parlamentarnych zasadniczo przywiązuje do kwestii zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn pewne znaczenie (np. w ramach prac legislacyjnych w komisjach, ich oficjalnych stosunków z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia czy też przy opracowywaniu planu działań na rzecz równouprawnienia), a niewielka liczba komisji zajmuje się tą kwestią rzadko lub wcale,

G.   mając na uwadze i podkreślając, że funkcjonowanie sieci ds. zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w komisjach, złożonej z posłów i z pracowników sekretariatu, nie przyniosło jak dotąd spodziewanych efektów,

H.   mając na uwadze i podkreślając, że grupa wysokiego szczebla ds. równouprawnienia płci i różnorodności zaproponowała utworzenie podobnej sieci w delegacjach międzyparlamentarnych w celu uwzględnienia kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej,

1.   podkreśla, że wymóg równouprawnienia kobiet i mężczyzn powinien być realizowany poprzez praktyczne podejście, które nie stawia kobiet w opozycji do mężczyzn;

2.   podkreśla, że zintegrowane podejście do równouprawnienia będzie miało pozytywne skutki zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn;

3.   podkreśla, że zintegrowane podejście do równouprawnienia oznacza reorganizację, poprawę, rozwój i ocenę działań politycznych, tak aby perspektywa równouprawnienia płci została włączona do wszystkich strategii politycznych na wszystkich szczeblach i na wszystkich etapach przez podmioty zwykle zaangażowane w opracowywanie tych strategii;

4.   przypomina o konieczności przyjęcia i stosowania, w ramach polityk wspólnotowych podlegających kompetencji komisji i delegacji parlamentarnych, strategii zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn obejmującej konkretne cele;

5.   podkreśla wagę mandatu grupy wysokiego szczebla ds. równouprawnienia płci i różnorodności i wzywa ją do dalszego wspierania i promowania tego procesu w całym Parlamencie, a także w stosunkach i we współpracy z Komisją, Radą i pozostałymi instytucjami;

6.   z zadowoleniem przyjmuje uwzględnianie przez komisje parlamentarne w ich pracach zintegrowanego podejścia do równouprawnienia, oraz zachęca inne komisje i delegacje do kierowania się tym przykładem;

7.   wzywa do częstszego korzystania z sieci ds. zintegrowanego podejścia do równouprawnienia w przypadku delegacji międzyparlamentarnych; i misji obserwacyjnych na wybory;

8.   zachęca sekretarza generalnego do priorytetowego potraktowania szkoleń z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia dla urzędników wszystkich szczebli w komisjach i delegacjach parlamentarnych; ponawia wniosek o wprowadzenie szkoleń z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn dla wszystkich posłów do PE od początku nowej kadencji;

9.   w dalszym ciągu zachęca do tworzenia sieci urzędników sekretariatów komisji parlamentarnych i delegacji międzyparlamentarnych, którzy w dyrekcjach generalnych ds. polityki wewnętrznej i ds. polityki zewnętrznej przeszli specjalne szkolenie z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia płci, w celu regularnej wymiany dobrych praktyk;

10.   zwraca uwagę na konieczność korzystania w komisjach parlamentarnych z odpowiednich narzędzi pozwalających na rzetelne zapoznanie się z kwestią zintegrowanego podejścia do równouprawnienia, takich jak wskaźniki, dane i statystyki z podziałem na płeć, jak również na uwzględniający równouprawnienie kobiet i mężczyzn podział środków budżetowych;

11.   podkreśla, że wdrażanie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia wymaga uwzględnienia specyfiki każdej komisji i delegacji parlamentarnej; wzywa komisje i delegacje do aktywnego udziału w ocenach, przeprowadzanych systematycznie pod przewodnictwem Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, na podstawie kwestionariusza przedłożonego odpowiedzialnym za kwestię równouprawnienia kobiet i mężczyzn przewodniczącym i wiceprzewodniczącym, z uwzględnieniem braków w tej dziedzinie w pracach komisji i delegacji oraz postępów we wdrażaniu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia w obrębie każdej komisji;

12.   podkreśla, jak ważne jest należyte określenie roli i obowiązków komisji i delegacji parlamentarnych w dziedzinie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia płci;

13.   podkreśla znaczenie skutecznej i skoordynowanej współpracy między grupą wysokiego szczebla ds. równouprawnienia płci i różnorodności, siecią ds. zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w komisjach i delegacjach międzyparlamentarnych i Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia;

14.   zachęca sekretarza generalnego do dalszego wdrażania zintegrowanej strategii godzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz do ułatwiania rozwoju zawodowego urzędniczek;

15.   zachęca grupy polityczne, by mianując osoby mające zajmować wysokie stanowiska, uwzględniały cel, jakim jest zrównoważony udział kobiet i mężczyzn;

16.   wzywa Prezydium Parlamentu do propagowania w kontaktach z parlamentami państw członkowskich pozytywnego modelu, jakim jest grupa wysokiego szczebla ds. równouprawnienia płci i różnorodności;

17.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również Radzie Europy.

(1) Dz.U. L 269 z 5.10.2002, s. 15.
(2) Dz.U. C 61 E z 10.3.2004, s. 384.
(3) Dz.U. C 244 E z 18.10.2007, s. 225.


Rynek wewnętrzny energii elektrycznej ***II
PDF 273kWORD 33k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))
P6_TA(2009)0241A6-0216/2009

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14539/2/2008 – C6-0024/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0528),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0216/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE

P6_TC2-COD(2007)0195


(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w drugiego czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/72/WE.)

(1) Teksty przyjęte, 18.6.2008, P6_TA(2008)0294.


Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ***II
PDF 81kWORD 34k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))
P6_TA(2009)0242A6-0235/2009

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Wspólne stanowisko Rady (14541/1/2008 – C6-0020/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0530),

–   uwzględniając zmiany do wniosku Komisji (COM(2008)0908),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0235/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

P6_TC2-COD(2007)0197


(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 713/2009.)

(1) Teksty przyjęte, 18.6.2008, P6_TA(2008)0296.


Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***II
PDF 275kWORD 35k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))
P6_TA(2009)0243A6-0213/2009

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

–   uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0531),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0213/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003

P6_TC2-COD(2007)0198


(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 714/2009.)

(1) Teksty przyjęte, 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.


Rynek wewnętrzny gazu ziemnego ***II
PDF 274kWORD 72k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))
P6_TA(2009)0244A6-0238/2009

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14540/2/2008 – C6-0021/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0529),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0238/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WEdotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE

P6_TC2-COD(2007)0196


(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w drugiego czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/73/WE.)

(1) Teksty przyjęte dnia 9.7.2008, P6_TA(2008)0347.


Warunki dostępu do sieci przesyłowych gazu naturalnego ***II
PDF 275kWORD 35k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))
P6_TA(2009)0245A6-0237/2009

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0532),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art.62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0237/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

P6_TC2-COD(2007)0199


(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z drugiego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 715/2009.)

(1) Teksty przyjęte, 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Interoperacyjność dla europejskich administracji publicznych (ISA)***I
PDF 272kWORD 68k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))
P6_TA(2009)0246A6-0136/2009

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0583),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0337/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0136/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 dotyczącej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych

P6_TC1-COD(2008)0185


(Jako że Parlament i Rada zawarły porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania jest zgodne z ostateczną wersją aktu legislacyjnego dotyczącego decyzji nr 922/2009/WE.)


Maszyny do stosowania pestycydów ***I
PDF 279kWORD 73k
Rezolucja
Tekst
Załącznik
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn do stosowania pestycydów, zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TA(2009)0247A6-0137/2009

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0535),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0307/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0137/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów

P6_TC1-COD(2008)0172


(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/127/WE.)

ZAŁĄCZNIK

Deklaracja Komisji

w sprawie normalizacji maszyn do stosowania pestycydów

Celem wsparcia zasadniczych wymagań określonych w sekcji 2.4 załącznika I Komisja udzieli CEN mandatu do opracowania zharmonizowanych norm dla każdej kategorii maszyn do stosowania pestycydów w oparciu o najlepsze dostępne techniki zapobiegania niezamierzonego narażenia środowiska na działanie pestycydów. Mandat będzie w szczególności wymagał opracowania norm obejmujących kryteria i specyfikacje techniczne dotyczące mocowania osłon mechanicznych, urządzeń do opryskiwania techniką tunelową oraz wspomaganych powietrzem systemów do rozpylania celem zapobiegania zanieczyszczeniu źródeł poboru wody podczas napełniania i opróżniania, a także dokładne specyfikacje do instrukcji producenta dotyczące zapobiegania wyciekom pestycydów, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów, takich jak dysze, ciśnienie, wysokość belki, prędkość wiatru, temperatura i wilgotność powietrza oraz prędkość jazdy.


Efektywność paliwowa: oznakowanie opon ***I
PDF 818kWORD 941k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))
P6_TA(2009)0248A6-0218/2009

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0779),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi (C6-0411/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0218/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) .../2009 w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów

P6_TC1-COD(2008)0221


Tekst mający znaczenie dla EOG

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji ║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju jest dużym wyzwaniem, jakie stoi przed Wspólnotą w świetle zmian klimatycznych i potrzeby wspierania europejskiej konkurencyjności, co podkreślono w komunikacie Komisji z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ekologicznego transportu(4).

(2)  W komunikacie Komisji z dnia 19 października 2006 r. zatytułowanym "Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału"(5) podkreślono możliwość zmniejszenia całkowitego zużycia energii o 20% do 2020 r. poprzez stworzenie listy ukierunkowanych działań, w tym oznakowania opon.

(3)   20% do 30% zużycia paliwa przez pojazdy jest związane z oponami, głównie ze względu na ich opór toczenia. Dlatego też zmniejszenie oporu toczenia opon może w znaczący sposób przyczynić się do efektywności energetycznej w transporcie drogowym, a tym samym do zmniejszenia emisji.

(4)  Opony charakteryzują się szeregiem wzajemnie powiązanych ze sobą parametrów. Ulepszenie jednego parametru, na przykład oporu toczenia, może mieć negatywny wpływ na pozostałe parametry, takie jak przyczepność na mokrej powierzchni, natomiast optymalizacja przyczepności na mokrej powierzchni może negatywnie wpłynąć na zewnętrzny hałas toczenia. Producenci opon powinni być zachęcani do optymalizacji wszystkich parametrów, nie kwestionując już przyjętych norm bezpieczeństwa.

(5)  Opony paliwooszczędne są efektywne pod względem kosztów, ponieważ oszczędności paliwa rekompensują wyższą cenę zakupu opon, która wynika z wyższych kosztów produkcji.

(6)   ║Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 z dnia ... [w sprawie wymogów w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych, ich przyczep i systemów, komponentów i osobnych jednostek technicznych dla nich przeznaczonych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego](6) określa minimalne wymogi dotyczące oporu toczenia opon. Postęp technologiczny umożliwia znaczne obniżenie strat energii powodowanych oporem toczenia opon, tak aby były one niższe od wymogów minimalnych. Właściwe jest zatem, w celu zmniejszenia oddziaływania transportu drogowego na środowisko, określenie przepisów zachęcających użytkowników końcowych do zakupu bardziej paliwooszczędnych opon poprzez zapewnienie zharmonizowanych informacji na temat tego parametru.

(7)  Dla zwiększenia zrozumienia i wiedzy na temat oporu toczenia, kalkulator oszczędności paliwowych, taki jak ten, który już istnieje w odniesieniu do opon C3, posłużyłby za konkretne narzędzie dla wykazania ewentualnych oszczędności paliwa, pieniędzy i CO2.

(8)  Hałas wytwarzany przez ruch drogowy jest bardzo dokuczliwy i ma szkodliwy wpływ na zdrowie. ║Rozporządzenie (WE) nr …/2009 [w sprawie wymogów w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego] określa minimalne wymogi dotyczące zewnętrznego hałasu toczenia opon. Postęp technologiczny umożliwia znaczne zmniejszenie zewnętrznego hałasu toczenia, tak aby był on niższy od wymogów minimalnych. Właściwe jest zatem, w celu zmniejszenia hałasu wytwarzanego przez ruch drogowy, określenie przepisów zachęcających użytkowników końcowych do zakupu opon o niskim zewnętrznym hałasie toczenia poprzez zapewnienie zharmonizowanych informacji na temat tego parametru.

(9)  Zapewnienie zharmonizowanych informacji na temat zewnętrznego hałasu toczenia opon ułatwiłoby również wdrożenie środków przeciwdziałających hałasowi wytwarzanemu przez ruch drogowy i przyczyniłoby się do podniesienia świadomości w zakresie udziału opon w wytwarzaniu hałasu w ruchu drogowym w ramach dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku(7).

(10)   ║Rozporządzenie (WE) nr …/2009 w sprawie wymogów w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego] określa minimalne wymogi dotyczące właściwości użytkowych opon w zakresie przyczepności na mokrej powierzchni. Postęp technologiczny umożliwia znaczne zwiększenie przyczepności na mokrej powierzchni, tak aby była ona lepsza od wymogów minimalnych, a tym samym skrócenie drogi hamowania na mokrej powierzchni. Właściwe jest zatem, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, określenie przepisów zachęcających użytkowników końcowych do zakupu opon o dobrych właściwościach użytkowych pod względem przyczepności na mokrej powierzchni poprzez zapewnienie zharmonizowanych informacji na temat tego parametru.

(11)  Wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego mają również inne parametry opon, takie jak poślizg wodny lub zachowanie podczas pokonywania zakrętów. Na tym etapie jednak brak jest zharmonizowanych metod badania tych parametrów. Właściwe jest zatem zapewnienie możliwości określenia przepisów dotyczących zharmonizowanych informacji dla użytkowników końcowych na temat tych parametrów opon na późniejszym etapie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

(12)  Opony zimowe i nordyckie opony zimowe posiadają szczególne parametry, które nie są porównywalne z parametrami zwykłych opon. Aby zapewnić, że użytkownicy końcowi będą podejmować uzasadnione i świadome decyzje, parametry takich opon powinny być przedstawione w sposób umożliwiający ich porównanie ze zwykłymi oponami.

(13)  Zapewnienie informacji na temat parametrów opon w postaci standardowej etykiety prawdopodobnie wpłynie na decyzje podejmowane przy zakupie przez użytkowników końcowych na korzyść opon bezpieczniejszych, cichszych i bardziej paliwooszczędnych. Tym samym taka sytuacja prawdopodobnie zachęci producentów opon do optymalizacji tych parametrów opon, co utorowałoby drogę produktom gwarantującym bardziej zrównoważone zużycie paliwa i bardziej zrównoważoną produkcję.

(14)  Należy zachęcać producentów, dostawców i dystrybutorów opon do dostosowania się do przepisów niniejszego rozporządzenia przed 2012 r. w celu przyspieszenia uznania systemu i dostrzeżenia płynących z niego korzyści.

(15)  Mnogość różnych zasad oznakowania opon w państwach członkowskich powodowałaby ograniczenia w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz zwiększenie obciążenia administracyjnego i kosztów badań ponoszonych przez producentów opon.

(16)  Opony na wymianę stanowią 78% rynku oponiarskiego. W związku z tym uzasadnione jest informowanie użytkowników końcowych o parametrach opon na wymianę, jak również opon montowanych w nowych pojazdach.

(17)  Potrzeba obszerniejszych informacji na temat efektywności paliwowej i innych parametrów opon jest istotna dla konsumentów, w tym dla kierowników parków pojazdów oraz przedsiębiorstw transportowych, niemogących łatwo porównać parametrów opon różnych marek w przypadku braku oznakowania i zharmonizowanego systemu badań. Właściwe jest zatem włączenie opon C1, C2 i C3 w zakres niniejszego rozporządzenia.

(18)  Etykieta energetyczna, która klasyfikuje produkty w skali od "A do G", jak to zastosowano do urządzeń gospodarstwa domowego zgodnie z dyrektywą Rady 1992/75/WE z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego(8), jest dobrze znana konsumentom i okazała się skuteczna w promowaniu bardziej efektywnych urządzeń. Taki sam wzór powinien zostać wykorzystany do oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej.

(19)  Obecność etykiety na oponach w punkcie ich sprzedaży, jak również w technicznej literaturze promocyjnej, powinna zagwarantować dystrybutorom oraz potencjalnym użytkownikom końcowym uzyskanie zharmonizowanych informacji na temat efektywności paliwowej opon, ich przyczepności na mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia.

(20)  Niektórzy użytkownicy końcowi wybierają opony przed przyjazdem do punktu sprzedaży lub kupują opony w systemie sprzedaży wysyłkowej. W celu zagwarantowania również tym użytkownikom końcowym dokonania świadomego wyboru na podstawie zharmonizowanych informacji na temat efektywności paliwowej opon, ich przyczepności na mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia, etykiety należy prezentować we wszelkiej technicznej literaturze promocyjnej, w tym w miejscach udostępniania takiej literatury w Internecie.

(21)  Potencjalnym nabywcom należy dostarczyć dodatkowych ustandaryzowanych informacji, wyjaśniających poszczególne elementy oznakowania: efektywność paliwową, przyczepność na mokrej powierzchni i emisje hałasu, a także ich znaczenie, oraz zawierających kalkulator oszczędności paliwowych pokazujący średnie oszczędności paliwa, CO2 i kosztów. Informacje te powinny być podawane na stronie internetowej UE poświęconej oznakowaniu opon oraz w ulotkach i na plakatach informacyjnych we wszystkich punktach sprzedaży. Adres strony internetowej powinien być wyraźnie wskazany na etykiecie i we wszelkiej technicznej literaturze promocyjnej.

(22)  Informacje powinny być dostarczane zgodnie ze zharmonizowanymi metodami badań określonymi w ║rozporządzeniu (WE) nr …/2009 [w sprawie wymogów w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego] w celu ułatwienia użytkownikom końcowym porównywania różnych opon oraz ograniczenia kosztów ponoszonych przez producentów.

(23)  Aby sprostać wyzwaniu zmniejszenia emisji CO2 w transporcie drogowym, państwa członkowskie powinny wprowadzić bodźce zachęcające do stosowania opon paliwooszczędnych ▌.Takie środki zachęcające powinny być zgodne z art. 87 i 88 Traktatu. W celu uniknięcia rozdrobnienia rynku wewnętrznego należy określić minimalne klasy efektywności paliwowej.

(24)  Zgodność z przepisami dotyczącymi oznakowania przez producentów, dostawców i dystrybutorów jest kwestią zasadniczą dla osiągnięcia celów, jakie przyświecają tym przepisom oraz dla zapewnienia równych warunków we Wspólnocie. W związku z tym państwa członkowskie powinny określić skuteczne środki, obejmujące między innymi stosowanie nadzoru rynkowego, regularne kontrole ex post oraz skuteczne sankcje, pozwalające na egzekwowanie przepisów niniejszego rozporządzenia.

(25)  Przy wdrażaniu odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny wstrzymać się od przyjmowania środków nakładających nieuzasadnione, biurokratyczne i nadmierne obowiązki na małe i średnie przedsiębiorstwa i jeżeli jest to wykonalne, uwzględniać szczególne potrzeby MŚP oraz dotyczące ich ograniczenia finansowe i administracyjne.

(26)  Aby dokonać właściwej oceny wykonania niniejszego rozporządzenia, należy dokonać przeglądu pod kątem ustalenia, czy potrzebne są zmiany. Przegląd ten powinien dotyczyć w szczególności stopnia zrozumienia oznakowania przez konsumentów, w tym parametrów hałasu, oraz dostosowania do zmian technologicznych.

(27)  Środki niezbędne w celu wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(9).

(28)  W szczególności Komisja powinna otrzymać uprawnienia do wprowadzenia wymogów dotyczących klasyfikacji przyczepności na mokrej powierzchni dla opon klasy C2 i C3, wymogów dotyczących zasadniczych parametrów opon innych niż efektywność paliwowa, przyczepność na mokrej powierzchni i zewnętrzny hałas toczenia, oraz do przyjęcia załączników dotyczących postępu technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne elementy niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez jego uzupełnienie o inne elementy inne niż istotne, muszą one zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel i przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zwiększenie efektywności ekologicznej i kosztowej oraz bezpieczeństwa transportu drogowego poprzez promowanie opon paliwooszczędnych, bezpiecznych i cichych.

Niniejsze rozporządzenie określa ramy dla dostarczania ujednoliconych informacji na temat właściwości użytkowych opon poprzez ich oznakowanie, co umożliwi konsumentom dokonywanie przemyślanych wyborów przy zakupie opon.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do opon C1, C2 oraz C3.

2.  W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

   a) opon bieżnikowanych;
   b) opon terenowych do zastosowań profesjonalnych;
   c) opon przeznaczonych wyłącznie do montowania w pojazdach zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem 1 października 1990 r.;
   d) opon zapasowych typu T do użytku tymczasowego;
   e) opon, których dopuszczalna prędkość jest mniejsza niż 80 km/godz.;
   f) opon, których nominalna średnica obręczy nie przekracza 254 mm lub wynosi 635 mm lub więcej;
   g) opon zaopatrzonych w dodatkowe elementy wyposażenia w celu poprawy właściwości trakcyjnych, np. opon kolcowanych.

Artykuł 3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

   (1) "opony C1, C2 i C3" oznaczają klasy opon określone w art. 8 ║rozporządzenia (WE) nr …/2009 [w sprawie wymogów w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego];
   (2) "opona zapasowa typu T do użytku tymczasowego" oznacza oponę zapasową do użytku tymczasowego przeznaczoną do stosowania przy ciśnieniu powietrza w oponie wyższym od ustalonego dla opon standardowych i wzmocnionych;
   (3) "opona zimowa" oznacza oponę, której wzór bieżnika, jego mieszanka lub struktura zostały zaprojektowane przede wszystkim w celu uzyskania podczas jazdy po śniegu osiągów lepszych niż osiągi zwykłej opony w odniesieniu do jej zdolności wprawiania pojazdu w ruch lub utrzymywania jego ruchu;
   (4) "punkt sprzedaży" oznacza miejsce, gdzie opony są wystawiane ▌i oferowane na sprzedaż, w tym salony samochodowe w przypadku wystawianych opon, które nie są zamontowane w pojazdach;
   (5) "techniczna literatura promocyjna" oznacza instrukcje techniczne, broszury, ulotki i katalogi, drukowane lub w formie elektronicznej albo publikowane w Internecie z wyjątkiem reklamy w mediach, wykorzystywane w marketingu opon lub pojazdów skierowanym do użytkowników końcowych lub dystrybutorów, które opisują szczególne parametry opony ▌;
   (6) "dokumentacja techniczna" oznacza informacje dotyczące opon, obejmujące między innymi: nazwę producenta i markę opony; opis typu opony lub grupy opon wyznaczonej do celów zgłoszenia klasy efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia; sprawozdania z badań oraz dokładność badań;
   (7) "kalkulator oszczędności paliwowych" oznacza narzędzie udostępniane na specjalnych stronach internetowych poświęconych oznakowaniu opon w celu zademonstrowania potencjalnych średnich oszczędności paliwa, CO2 i ponoszonych kosztów dla opon klas C1, C2 i C3;
   (8) "strona UE poświęcona oznakowaniu opon" oznacza centralne źródło online, administrowane przez Komisję, zawierające wyjaśnienia i dodatkowe informacje na temat każdego z elementów etykiety opon i zawierające kalkulator oszczędności paliwowych;
   (9) "producent" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i oferuje ten produkt pod własną nazwą lub znakiem towarowym;
   (10) "importer" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę we Wspólnocie, która wprowadza na rynek wspólnotowy produkt z kraju trzeciego;
   (11) "dostawca" oznacza producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie lub importera;
   (12) "dystrybutor" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż dostawca lub importer, która udostępnia produkt na rynku;
   (13) "udostępnienie na rynku" oznacza każde dostarczenie produktu w celu jego dystrybucji lub używania na rynku wspólnotowym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;
   (14) "użytkownik końcowy" oznacza konsumenta, w tym kierownika parku pojazdów lub przedsiębiorstwo transportu drogowego, kupującego lub zamierzającego kupić oponę;
   (15) "zasadniczy parametr" oznacza parametr opony, taki jak opór toczenia, przyczepność na mokrej powierzchni lub zewnętrzny hałas toczenia, który ma znaczny wpływ na środowisko, bezpieczeństwo ruchu drogowego lub zdrowie w trakcie użytkowania.

Artykuł 4

Obowiązki Komisji

  Nie później niż do września 2010 r. Komisja tworzy stronę internetową poświęconą oznakowaniu opon w UE i administruje nią jako centralnym źródłem informacji objaśniających na temat każdego składnika oznakowania.

  Strona internetowa zawiera:

   a) objaśnienie piktogramów umieszczonych na etykiecie;
   b) kalkulator oszczędności paliwowych, który pokazuje potencjalne oszczędności paliwa, pieniędzy i CO2 płynące z zastosowania opon o niskich oporach toczenia dla klas opon C1, C2 i C3;
  c) oświadczenie podkreślającą fakt, że faktyczne oszczędności paliwa oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w znacznym stopniu zależą od zachowania kierowców, a zwłaszcza od następujących czynników:
   (i) ekologicznego prowadzenia pojazdu, które może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa;
   (ii) ciśnienia w oponach, które powinno być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia lepszej przyczepności na mokrej powierzchni i lepszych właściwości pod względem efektywności paliwowej;
   (iii) ścisłego przestrzegania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Artykuł 5

Obowiązki dostawców opon

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie się dostawców opon do następujących wymogów:

   (1) dostawcy zagwarantują, że opony C1 i C2 dostarczane do dystrybutorów lub użytkowników końcowych są wyposażone w etykietę, umieszczoną w jakikolwiek sposób lub za pomocą nalepki na bieżniku opony ▌, wskazującą klasę efektywności paliwowej i klasę przyczepności na mokrej powierzchni oraz wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia, określone odpowiednio w części A, B i C załącznika I;
   (2) format nalepki i etykiety, o których mowa w pkt 1, jest zgodny z formatem zaleconym w załączniku II;
   (3) dostawcy podają klasę efektywności paliwowej, klasę przyczepności na mokrej powierzchni oraz wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia w technicznej literaturze promocyjnej zgodnie z załącznikiem I, w kolejności podanej w załączniku III. Dla opon klas C2 i C3 podaje się także wartość pomiarową współczynnika oporu toczenia;
   (4) dostawcy udostępniają władzom państw członkowskich na ich wniosek dokumentację techniczną obejmującą okres kończący się po upływie pięciu lat od udostępnienia na rynku ostatniej opony danego typu; dokumentacja techniczna jest na tyle szczegółowa, aby umożliwić władzom sprawdzenie dokładności zamieszczonych na etykiecie informacji na temat efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej powierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia;
   (5) dostawcy przedstawiają wartości pomiarowe z testu homologacji typu dotyczące współczynnika oporu toczenia (wyrażonego w kg/t), wskaźnika przyczepności na mokrej powierzchni (wyrażonego wskaźnikiem G w porównaniu ze standardową oponą odniesienia) i emisji hałasu (wyrażonych w dB) w ogólnodostępnej bazie danych.

Artykuł 6

Obowiązki dystrybutorów opon

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie się dystrybutorów opon do następujących wymogów:

   (1) dystrybutorzy gwarantują, że nalepka lub etykieta umieszczona przez dostawcę zgodnie z art. 5 pkt 1lub bardziej szczegółowa objaśniająca wersja etykiety, określona w punkcie 3 załącznika II, jest dostępna i wyraźnie umieszczona odpowiednio na oponie albo w jej bezpośrednim sąsiedztwie w punkcie sprzedaży;
   (2) w przypadku gdy opony przeznaczone na sprzedaż nie są widoczne dla użytkowników końcowych, dystrybutorzy dostarczają użytkownikom końcowym dokumentację na temat klasy efektywności paliwowej, klasy przyczepności na mokrej powierzchni oraz wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia tych opon;
   (3) w przypadku opon C1 i C2 i C3 dystrybutorzy udostępniają objaśniającą wersję etykiety, jak określono w punkcie 3 lub 4 załącznika II, określającą klasę efektywności paliwowej, klasę przyczepności na mokrej powierzchni oraz wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia, jak określono odpowiednio w części A, B i C załącznika I, na rachunkach wystawianych użytkownikowi końcowemu przy zakupie opon lub wraz z tymi rachunkami.

Artykuł 7

Obowiązki dostawców i dystrybutorów pojazdów

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie się dostawców i dystrybutorów pojazdów do następujących wymogów:

   (1) dostawcy i dystrybutorzy pojazdów zapewniają informacje na temat opon montowanych w nowych pojazdach; informacje te obejmują klasę efektywności paliwowej określoną w części A załącznika I oraz wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia określoną w części C załącznika I, a także, w przypadku opon C1, klasę przyczepności na mokrej powierzchni określoną w części B załącznika I, w kolejności podanej w załączniku III. Informacje te dołącza się przynajmniej do technicznej literatury promocyjnej w formie elektronicznej oraz dostarcza się użytkownikom końcowym przed sprzedażą pojazdu;
   (2) w przypadku gdy w nowym pojeździe można montować opony różnego typu, a użytkownik końcowy nie ma możliwości ich wyboru, informacje, o których mowa w pkt 1, wskazują najniższą klasę efektywności paliwowej, najniższą klasę przyczepności na mokrej powierzchni oraz najwyższą wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia tych typów opon ▌;
  (3) w przypadku gdy użytkownik końcowy ma do wyboru różne typy opon, jakie mogą zostać zamontowane w nowym pojeździe, zastosowanie mają następujące litery a) lub b):
   a) w przypadku, gdy użytkownik końcowy ma do wyboru różne rozmiary opon/felg, ale nie ma wyboru co do innych parametrów typu opony, informacje, o których mowa w pkt 1 określają, dla każdego rozmiaru opony/felgi, najniższą klasę efektywności paliwowej, najniższą klasę przyczepności na mokrej powierzchnii najwyższą wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia wszystkich typów oponw ramach danego rozmiaru opon/felg;
   b) za wyjątkiem przypadków wymienionych w lit. a), informacje, o których mowa w pkt 1 określają klasę efektywności paliwowej, klasę przyczepności na mokrej powierzchni oraz wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia wszystkich typów opon, które może wybrać użytkownik końcowy.

Artykuł 8

Zharmonizowane metody badań

Informacje wymagane na mocy art. 5, 6 i 7, dotyczące klasy efektywności paliwowej, wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia i klasy przyczepności na mokrej powierzchni, są uzyskiwane w oparciu o zharmonizowane metody badań określone w załączniku I. Zharmonizowane metody badań muszą móc dostarczyć użytkownikom końcowym wiarygodną i w pełni reprezentatywną klasyfikację badanych właściwości.

Artykuł 9

Procedura weryfikacji

1.  Państwa członkowskie sprawdzają zgodność zadeklarowanych klas efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej powierzchni w rozumieniu części A i B załącznika I, a także zadeklarowaną wartość pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia w rozumieniu części C załącznika I, zgodnie z procedurą określoną w załączniku IV.

2.  Takie weryfikacje nie przynoszą uszczerbku żadnej homologacji UE typu pojazdu lub opon otrzymanej zgodnie z dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów(10) lub zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr .../2009 [w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego]. W ramach oceny zgodności państwa członkowskie odwołują się również, w stosownych przypadkach, do dokumentacji dotyczącej homologacji typu opon i do odnośnej dodatkowej dokumentacji dostarczanej przez dostawcę.

3.  Państwa członkowskie gwarantują, że właściwe władze tworzą system rutynowych i nierutynowych kontroli punktów sprzedaży celem zapewnienia zgodności z wymogami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Rynek wewnętrzny

1.  W przypadku gdy spełnione są wymogi niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie nie zakazują ani nie ograniczają udostępniania opon na rynku na podstawie informacji o produkcie objętych niniejszym rozporządzeniem.

2.  Państwa członkowskie uznają etykiety i informacje o produkcie za zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia, chyba że posiadają dowody na to, że tak nie jest. Państwa członkowskie mogą wymagać od dostawców dostarczenia dokumentacji technicznej, zgodnie z art. 5 pkt 4, w celu sprawdzenia rzetelności zadeklarowanych wartości.

Artykuł 11

Środki zachęcające

Państwa członkowskie nie stosują środków zachęcających w przypadku opon poniżej poziomu klasy C w odniesieniu do efektywności paliwowej lub przyczepności na mokrej powierzchni w rozumieniu odpowiednio części A i B załącznika I.

Artykuł 12

Zmiany i dostosowania do postępu technicznego

Wymienione poniżej środki, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi poprzez ich uzupełnienie, należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust 2:

   (1) wprowadzenie wymogów dotyczących klasyfikacji przyczepności na mokrej powierzchni dla opon C2 i C3, pod warunkiem że istnieją odpowiednie zharmonizowane metody badań;
   (2) wprowadzenie wymogów dotyczących opon zimowych lub nordyckich opon zimowych;
     ▌(3) dostosowanie załączników od I do IV do postępu technicznego.

Artykuł 13

Egzekwowanie i sankcje

1.  Państwa członkowskie, poprzez stałą wymianę informacji, gwarantują ścisłą współpracę przy nadzorze rynkowym dla dobra spójnego wykonania niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie podejmują stosowne środki w ramach regularnych kontroli ex post w celu zapewnienia, że opony, które nie są należycie oznakowane, zostaną dostosowane do wymogów lub usunięte z rynku.

2.  Państwa członkowskie wprowadzają środki określające sankcje za naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia, w tym także przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz przepisy zapewniające ich egzekwowanie.

3.  Środki te są skuteczne, współmierne i odstraszające.

4.  Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o tych środkach oraz o wszelkich późniejszych zmianach tych środków.

Artykuł 14

Komitet

1.  Komisję wspiera komitet.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1 do 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.

Artykuł 15

Przegląd

1.  Najpóźniej po upływie trzech lat od daty zastosowania niniejszego rozporządzenia, Komisja dokona przeglądu jego stosowania, uwzględniając między innymi:

   a) skuteczność etykiet pod względem świadomości konsumenckiej;
   b) czy system etykietowania powinien zostać rozszerzony na opony bieżnikowane;
   c) czy należy wprowadzić nowe parametry lub klasy opon;
   d) informacje na temat parametrów opon dostarczane użytkownikom końcowym przez dostawców pojazdów i dystrybutorów.

2.  Komisja, na podstawie wspomnianego przeglądu oraz po dokonaniu oceny wpływu i przeprowadzeniu ankiety konsumenckiej, przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownym przypadku wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Transpozycja

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się je od dnia 1 listopada 2012 r.

Jednakże art. 5 i 6 nie mają zastosowania do opon wyprodukowanych przed dniem 1 lipca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ║

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

Załącznik I

Klasyfikacja parametrów opon

Część A: Klasy efektywności paliwowej

Klasy efektywności paliwowej muszą być określane na podstawie współczynnika oporu toczenia (RRC) zgodnie z podaną poniżej skalą od A do G, zmierzoną zgodnie z ║regulaminem EKG ONZ ║.

Opony C1

Opony C2

Opony C3

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC w kg/t

Klasa efektywności energetycznej

RRC≤6.5

A

RRC≤5.5

A

RRC≤4.0

A

6.6≤RRC≤7.7

B

5.6≤RRC≤6.7

B

4.1≤RRC≤5.0

B

7.8≤RRC≤9.0

C

6.8≤RRC≤8.0

C

5.1≤RRC≤6.0

C

Puste

D

Puste

D

6.1≤RRC≤7.0

D

9.1≤RRC≤10.5

E

8.1≤RRC≤9.2

E

7.1≤RRC≤8.0

E

10.6≤RRC≤12.0

F

9.3≤RRC≤10.5

F

RRC≥8.1

F

RRC≥12.1

G

RRC≥10.6

G

Puste

G

Część B: Klasy przyczepności na mokrej powierzchni

Klasy przyczepności na mokrej powierzchni opon C1 muszą być określane na podstawie współczynnika przyczepności na mokrej powierzchni (G) zgodnie ze skalą od A do G określoną poniżej oraz mierzone zgodnie z regulaminem nr 117 EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach(11).

G

Klasy przyczepności na mokrej powierzchni

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

Puste

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

Puste

G

Część C: Zewnętrzny hałas toczenia

Wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia jest podawana w decybelach i mierzona zgodnie z regulaminem nr 117 EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach.

Część D: niski poziom hałasu

W przypadku opon o niskim wskaźniku hałasu określonym zgodnie ze skalą określoną poniżej, etykiecie dotyczącej wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia wyrażonej w dB towarzyszy znak "niski poziom hałasu':

Klasy zewnętrznego hałasu toczenia (dB(A))

C2 C3

C1

C2

C3

niski poziom hałasu* ≤68 ≤69 ≤70

≤68

≤69

≤70

*niski poziom hałasu

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000001.fig

Załącznik II

Format etykiety

Nalepka, o której mowa w art. 5 pkt 1 oraz art. 6 pkt 1, składa się z dwóch części:1) etykiety wydrukowanej w formacie opisanym poniżej oraz 2) miejsca pozostawionego na umieszczenie nazwy dostawcy oraz linii opon, rozmiaru opon, indeksu ładowności, indeksu prędkości i innych danych technicznych (zwanego dalej "miejscem na markę").

1.  Wzór etykiety

1.1  Etykieta wydrukowana na nalepce, o której mowa w art. 5 pkt 1 oraz art. 6 pkt 1, musi odpowiadać przedstawionej poniżej ilustracji:

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000003.fig

1.2  Do projektu dodaje się następujący element:

adres strony internetowej UE poświęconej etykietowaniu opon napisany dużą czcionką na dole etykiety,

1.3  Poniższy rysunek przedstawia specyfikację etykiety:

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000005.fig

1.4  Etykieta musi mieć szerokość co najmniej 75 mm i wysokość 110 mm. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji.

1.5  Etykieta musi być zgodna z poniższymi wymogami:

a)  Kolory CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny – podawane zgodnie z następującym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

b)  Poniższe liczby odnoszą się do legendy w sekcji 1.3;

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000007.fig Efektywność paliwowa

Piktogram: szerokość: 19,5 mm, wysokość: 18,5 mm – Ramka piktogramu: linia: 3,5 pkt, szerokość: 26 mm, wysokość: 23 mm – Ramka skali: linia: 1 pkt – Koniec ramki: linia: 3,5 pkt, szerokość: 36 mm – Kolor: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000009.fig Przyczepność na mokrej powierzchni

Piktogram: szerokość: 19 mm, wysokość: 19 mm – Ramka piktogramu: linia: 3,5 pkt, szerokość: 26 mm, wysokość: 23 mm – Ramka skali: linia: 1 pkt – Koniec ramki: linia: 3,5 pkt, szerokość: 26 mm – Kolor: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000011.fig Zewnętrzny hałas toczenia

Piktogram: szerokość: 23 mm, wysokość: 15 mm – Ramka piktogramu: linia: 3,5 pkt, szerokość: 26 mm, wysokość: 24 mm – Ramka wartości: linia: 1 pkt – Koniec ramki: linia: 3,5 pkt, wysokość: 24 mm – Kolor: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000013.fig Obramowanie etykiety:linia:1,5 pkt – Kolor: X-10-00-05;

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000015.fig Skala A-G

   Strzałki: wysokość: 4,75 mm, przerwa: 0,75 mm, czarna linia: 0,5 pkt – kolory:

Ÿ A: X-00-X-00;

Ÿ B: 70-00-X-00;

Ÿ C: 30-00-X-00;

Ÿ D: 00-00-X-00;

Ÿ E: 00-30-X-00;

Ÿ F: 00-70-X-00;

Ÿ G: 00-X-X-00.

   Tekst: Helvetica Bold 12 pkt, 100% białego, czarne obramowanie: 0,5 pkt;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000017.fig Skala

   Strzałka: szerokość: 16 mm, wysokość: 10 mm, 100% czarnego;
   Tekst: Helvetica Bold 27 pkt, 100% białego;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000019.fig Linie skali:linia:0,5 pkt, przerwa w linii przerywanej: 5,5 mm, 100% czarnego;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000021.fig Tekst skali: Helvetica Bold 11 pkt, 100% czarnego;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000023.fig Wartość hałasu

   Ramka: szerokość: 25 mm, wysokość: 10 mm, 100% czarnego;
   Tekst: Helvetica Bold 20 pkt, 100% białego;
   Tekst jednostki:Helvetica Bold Regular dla (A) 13 pkt, 100% białego;
  

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000025.fig Logo UE:szerokość:9 mm, wysokość: 6 mm;

  

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000027.fig Odniesienie do rozporządzenia:Helvetica Regular 7,5 pkt, 100% czarnego;

Odniesienie do klasy opon:Helvetica Bold 7,5 pkt, 100% czarnego;

c)  Tło musi być w kolorze białym.

1.6  Klasa opon (C1, C2 lub C3) musi być wskazana na etykiecie w formacie zaleconym na ilustracji w sekcji 1.3.

2.  Miejsce na markę

║ Oprócz etykiety dostawcy muszą umieszczać na nalepce swoją nazwę, linię opon, rozmiar opon, indeks ładowności, indeks prędkości i inne dane techniczne oraz markę opony w dowolnym kolorze, formacie i wzorze, pod warunkiem że proporcje wymiarów miejsca na markę nie przekraczają 4:5 w stosunku do etykiety, a informacje podane poza etykietą nie są sprzeczne z informacjami na etykiecie.

3.  Format rozszerzonej etykiety objaśniającej

Objaśniająca wersja etykiety, o której mowa w art. 6, jest zgodna z poniższą ilustracją, a jej treść jest tłumaczona na język właściwy dla danego punktu sprzedaży. Ta wersja etykiety dostarczana jest konsumentowi na rachunku lub wraz z nim, chyba że stanowi to zbędne obciążenie dla dystrybutora i w takim przypadku informacja zapewniana jest zgodnie z pkt 4 załącznika II.

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000029.fig

4.  Format informacji podawanych na rachunku

Gdy koszty druku etykiety objaśniającej, jak określono w pkt 3 załącznika II, stanowią zbędne obciążenie dla dystrybutora, informację na etykiecie podaje się jak na poniższej ilustracji:

20090422-P6_TA(2009)0248_PL-p0000031.fig

Załącznik III

Informacje podawane w technicznej literaturze promocyjnej

1.  Informacje dotyczące opon są podawane w określonej poniżej kolejności:

   (i) klasa efektywności paliwowej (litera od A do G);
   (ii) klasa przyczepności na mokrej powierzchni (litera od A do G);
   (iii) wartość pomiarowa zewnętrznego hałasu toczenia (dB).

2.  Informacje te muszą spełniać następujące kryteria:

   (i) być łatwe do odczytania;
   (ii) być łatwe do zrozumienia;
   (iii) w przypadku gdy dla danego typu opon istnieją różne klasyfikacje w zależności od wymiaru lub innych parametrów, podaje się zakres parametrów opon od najlepszych do najgorszych.

3.  Dostawcy muszą również na swojej stronie internetowej udostępnić następujące dane:

   (i) link do strony internetowej UE poświęconej etykietowaniu opon;
   (ii) objaśnienie piktogramów umieszczonych na etykiecie oraz kalkulator efektywności paliwowej udostępniony na stronie UE poświęconej etykietowaniu opon;
  (iii) informację podkreślającą fakt, że faktyczne oszczędności paliwa oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w znacznym stopniu zależą od zachowania kierowców, a zwłaszcza od następujących czynników:
   ekologicznego prowadzenia pojazdu, które może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa;
   ciśnienia w oponach, które powinno być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia lepszej przyczepności na mokrej powierzchni i lepszych właściwości pod względem efektywności paliwowej;
   ścisłego przestrzegania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Załącznik IV

Procedura weryfikacji

Zgodność zadeklarowanych klas efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej powierzchni, jak również zadeklarowanej wartości pomiarowej zewnętrznego hałasu toczenia, sprawdza się, w przypadku każdego typu opon lub każdej grupy opon ustalonej przez dostawcę, zgodnie z następującą procedurą:

   (1) Najpierw badaniom poddaje się jedną oponę. Jeżeli zmierzona wartość jest zgodna z zadeklarowaną klasą lub wartością pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia, wynik badania uważa się za pozytywny;
   (2) Jeżeli zmierzona wartość nie jest zgodna z zadeklarowaną klasą lub wartością pomiarową zewnętrznego hałasu toczenia, badaniu poddaje się kolejne trzy opony. Średnia wartość pomiaru, wynikająca z badań wykonanych na czterech oponach, jest wykorzystywana do oceny zgodności z zadeklarowanymi informacjami.

(1) Opinia z dnia 25 marca 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dz.U.).
(2) Dz.U., , s. .
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
(4) COM(2008)0433.
(5) COM(2006)0545.
(6) Dz.U L ...
(7) Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.
(8) Dz.U. L 297 z 13.10.1992, s. 16.
(9) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
(10) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.
(11) Dz.U. L 231 z 29.8.2008, s. 19.


Zmiana rozporządzenia (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej ***I
PDF 278kWORD 38k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))
P6_TA(2009)0249A6-0138/2009

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0580),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Taktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi Europejskiemu (C6–0333/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Kultury i Edukacji (A6-0138/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu .22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej

P6_TC1-COD(2008)0187


(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 544/2009.)


Wymogi dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów ***I
PDF 273kWORD 64k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0576),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 44 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0330/2008),

–   uwzględniając zobowiązanie podjęte przez przedstawiciela Rady w piśmie z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia projektu po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 tiret pierwsze,

–   uwzględniając art.51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0247/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego o przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/.../WE zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

P6_TC1-COD(2008)0182


(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/109/WE.)


Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna (SOLVENCY II) (przekształcenie) ***I
PDF 280kWORD 47k
Rezolucja
Tekst
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przekształcenie) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)0361) oraz zmieniony wniosek (COM(2008)0119),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którym Komisja przedłożyła wniosek Parlamentowi (C6-0231/2007),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–   uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 1 kwietnia 2009 r., do zatwierdzenia wniosku po poprawkach, zgodnie z art. 251 ust. 2 akapit drugi tiret pierwsze Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 80a i 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0413/2008),

A.   mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/.../WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (SOLVENCY II)

P6_TC1-COD(2007)0143


(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/138/WE.)

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Umowa przejściowa w sprawie handlu z Turkmenistanem
PDF 206kWORD 48k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie umowy przejściowej w sprawie handlu z Turkmenistanem
P6_TA(2009)0252B6-0150/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(1998)0617),

–   uwzględniając umowę przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony (5144/1999),

–   uwzględniając art. 133 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C5-0338/1999),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE dla Azji Środkowej(1),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wymienionego wyżej wniosku(2),

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że stosunki pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Turkmenistanem są w chwili obecnej regulowane Umową pomiędzy Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej zawartą w grudniu 1989 r.; mając na uwadze, że porozumienie to nie zawiera klauzuli poszanowania praw człowieka,

B.   mając na uwadze, że tymczasowe porozumienie w sprawie handlu i spraw związanych z handlem z dnia 2 grudnia 1998 r. zawarte pomiędzy Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony podlega obecnie procedurze zatwierdzania przez Radę,

C.   mając na uwadze, że Umowa o partnerstwie i współpracy (UPW) z Turkmenistanem została zainicjowana w maju 1997 r. i podpisana w 1998 r., mając na uwadze, że od tamtej pory UPW ratyfikowało 11 państw członkowskich, Francja, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja wciąż mają to uczynić, a 12 nowych państw członkowskich dokona jej ratyfikacji jednym odrębnym protokołem, mając na uwadze, że Turkmenistan ratyfikował UPW w 2004 r.,

D.   mając na uwadze, że UPW, po jej pełnej ratyfikacji, będzie zawarta początkowo na okres 10 lat, po upływie którego będzie corocznie odnawiana na kolejny rok, z zastrzeżeniem wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron; mając na uwadze, że strony mogą rozszerzyć lub zmienić UPW lub uszczegółowić ją w celu uwzględnienia nowych wydarzeń,

E.   mając na uwadze, że Turkmenistan odgrywa ważną rolę w regionie Azji Środkowej, a zatem bliska współpraca między tym krajem i Unią Europejską jest pożądana,

F.   mając na uwadze, że sytuacja w Turkmenistanie uległa poprawie od czasu zmiany na urzędzie prezydenta, mając na uwadze, że władze kraju wyraziły gotowość do przeprowadzenia ważnych reform; mając też na uwadze potrzebę poczynienia znacznych postępów w kilku kluczowych dziedzinach, takich jak prawa człowieka, rządy prawa, demokracja i swobody obywatelskie,

G.   mając na uwadze, że proponowana umowa przejściowa (ITA) pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Turkmenistanem przewiduje poszanowanie demokracji i praw człowieka, czyniąc z nich warunek współpracy,

H.   mając na uwadze, że ITA mogłaby tym samym potencjalnie przyczynić się do postępów w prowadzonych obecnie reformach demokratycznych w Turkmenistanie,

I.   mając na uwadze, że w ITA przewidziano mechanizm pozwalający każdej ze stron na wycofanie się z umowy poprzez powiadomienie drugiej strony,

1.   zauważa, że po zmianie na stanowisku prezydenta Turkmenistanu można zaobserwować pragnienie przeprowadzenia reform w najważniejszych dziedzinach; ze szczególnym zadowoleniem wita ustanowienie Krajowego Instytutu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka; zauważa proces nowelizacji konstytucji, którego celem jest wzmocnienie demokracji, swobód obywatelskich oraz rządów prawa; odnotowuje też przegląd prawa wyborczego; z zadowoleniem przyjmuje przystąpienie Turkmenistanu do umów międzynarodowych, takich jak drugi protokół fakultatywny do międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, zmierzający do zniesienia kary śmierci czy Konwencja o prawach politycznych kobiet; przychylnie odnosi się do reformy systemu edukacji, zmierzającej do podniesienia jakości oraz zwiększenia równości wśród studentów;

2.   wzywa rząd Turkmenistanu do szybkiego przyjęcia demokracji oraz do poszanowania dla rządów prawa; domaga się w szczególności wolnych i demokratycznych wyborów, swobody wyznania, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zwolnienia wszystkich więźniów politycznych i więźniów sumienia, zniesienia ograniczeń w podróżowaniu oraz dostępu dla niezależnych obserwatorów;

3.   podkreśla potrzebę dalszego zachęcania do tych zmian przez Unię Europejską; podkreśla, że należy ostrożnie i regularnie monitorować działania rządu Turkmenistanu;

4.   wzywa Radę i Komisję do regularnego przekazywania Parlamentowi Europejskiemu ważnych informacji dotyczących sytuacji w zakresie praw człowieka w Turkmenistanie;

5.   ubolewa nad faktem, że w kilku dziedzinach sytuacja jest nadal niezadowalająca, zwłaszcza w dziedzinie praw człowieka i demokracji; przypomina zwłaszcza o konieczności bezwarunkowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych; podkreśla znaczenie likwidacji wszelkich przeszkód w swobodnym podróżowaniu oraz dostępu niezależnych obserwatorów, w tym Międzynarodowego Czerwonego Krzyża; wzywa do dalszych postępów w dziedzinie swobód obywatelskich, również na rzecz organizacji pozarządowych; podkreśla potrzebę wdrożenia reform na wszystkich szczeblach oraz we wszystkich obszarach działania administracji;

6.   podkreśla znaczenie, jakie stosunki gospodarcze i handlowe mają dla otwarcia turkmeńskiego społeczeństwa oraz poprawy demokratycznej, gospodarczej i społecznej sytuacji obywateli Turkmenistanu;

7.   uważa, że regulująca stosunki gospodarcze ITA może stanowić jednocześnie kolejny krok naprzód służący stabilnym i zrównoważonym stosunkom pomiędzy Unią Europejską a Turkmenistanem oraz postrzega ją jako potencjalną dźwignię wzmacniającą proces reform w Turkmenistanie;

8.   podkreśla, że ITA nie jest czekiem in blanco wystawionym Turkmenistanowi; domaga się zatem ścisłego monitorowania i regularnych przeglądów rozwoju sytuacji w kluczowych dziedzinach w Turkmenistanie oraz ewentualnego zawieszenia umowy w przypadku dowodów na niespełnianie jej warunków; oczekuje regularnej aktualizacji monitoringu prowadzonego przez Komisję i Radę;

9.   wzywa Radę i Komisję do ujęcia w UPW jednoznacznej klauzuli zawieszającej dotyczącej praw człowieka; podkreśla, że należy respektować Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ; wzywa Radę do zawieszenia porozumienia w przypadku złożenia takiego wniosku przez Parlament;

10.   wzywa też Radę i Komisję do ujęcia w UPW klauzuli przeglądu; domaga się konsultacji w przypadku jakiegokolwiek przeglądu UPW;

11.   wskazuje, że UPW wymaga zgody Parlamentu, by mogła wejść w życie; mimo że ITA nie wymaga niestety zgody Parlamentu, wzywa on do pełnego uwzględnienia kwestii omówionych w niniejszej rezolucji, gdyż nieuczynienie tego mogłoby negatywnie odbić się na zgodzie Parlamentu na UPW; zamierza zatem oprzeć swą opinię na temat ITA na odpowiedziach uzyskanych od Rady i Komisji w wydanych przez nie oświadczeniach;

12.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi i parlamentowi Turkmenistanu.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0059.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0253.


Umowa przejściowa z Turkmenistanem *
PDF 197kWORD 33k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))
P6_TA(2009)0253A6-0085/2006

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji (COM(1998)0617),

–   uwzględniając umowę przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony (5144/1999),

–   uwzględniając własną rezolucję z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie sytuacji w Turkmenistanie(1),

–   uwzględniając własną rezolucję z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Turkmenistanu, w tym również Azji Środkowej(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE dla Azji środkowej(3),

–   uwzględniając art. 133 oraz art. 300 ust. 2, akapit pierwszy, Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3, akapit pierwszy, Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C5-0338/1999),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0085/2006),

1.   zatwierdza zawarcie umowy;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz parlamentowi Turkmenistanu.

(1) Dz.U. C 343 z 05.12.2001, str. 310.
(2) Dz.U. C 82 E z 1.04.2004, str. 639.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0059.


Wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego *
PDF 565kWORD 249k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))
P6_TA(2009)0254A6-0236/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0790),

–   uwzględniając art. 31 i 32 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0026/2009),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 i art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0236/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji do odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 119 ust. 2 traktatu Euratom, oraz do zadbania o przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących przyjęcia niniejszego wniosku, przewidzianych w traktacie Euratom, a w szczególności konsultacji z grupą ekspertów na mocy art. 31 traktatu Euratom;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły
(6)   O ile każde państwo członkowskie ma prawo do swobodnego decydowaniao swoim koszyku energetycznym, to po okresie refleksji wzrosło zainteresowanie budową nowych obiektów i niektóre państwa członkowskie postanowiły wydać stosowne zezwolenia. Co więcej, oczekuje się, że w nadchodzących latach posiadacze zezwoleń będą składać wnioski o przedłużenie okresu istnienia elektrowni jądrowych.
(6)  Każde państwo członkowskie ma prawo do swobodnego decydowaniao swoim koszyku energetycznym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
(7)  W związku z tym należy opracować najlepsze praktyki, które będą służyły organom regulacyjnym za wskazówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedłużenia okresu istnienia obiektów jądrowych.
(7)   Bezpieczeństwo jądrowe leży w interesie Wspólnoty, co należy wziąć pod uwagę w przypadku decyzji o zezwoleniu na budowę nowych obiektów lub przedłużeniu działania instalacji jądrowych. W związku z tym należy opracować najlepsze praktyki, które będą służyły organom regulacyjnym oraz państwom członkowskim za wskazówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących zezwolenia na nowe obiekty, jak również przedłużenia okresu istnienia obiektów jądrowych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
(9)  Zasada ciągłej poprawy bezpieczeństwa jądrowego wymaga, aby ustanowione systemy zarządzania oraz posiadacze zezwoleń zapewniali wysoki poziom bezpieczeństwa ludności.
(9)  Zasada ciągłej poprawy bezpieczeństwa jądrowego wymaga, aby ustanowione systemy zarządzania oraz posiadacze zezwoleń i podmioty gospodarujące odpadami zapewniali możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa ludności.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły
(10)  Podstawy i wymogi określone przez Międzynarodową Agencję Bezpieczeństwa Atomowego(MAEA) stanowią ramy dla praktyk, na których powinny opierać się krajowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Państwa członkowskie w znacznym stopniu przyczyniły się do udoskonalenia tych podstaw i wymogów.
(10)  Podstawy, wymogi i wytyczne określone przez Międzynarodową Agencję Bezpieczeństwa Atomowego(MAEA) stanowią zestaw przepisów oraz ramy dla praktyk, na których powinny opierać się krajowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Państwa członkowskie w znacznym stopniu przyczyniły się do udoskonalenia tych podstaw, wymogów i wytycznych. Przepisy te powinny odzwierciedlać najlepsze praktyki międzynarodowe w zakresie wymogów bezpieczeństwa, dlatego stanowią właściwą podstawę prawodawstwa wspólnotowego. Nie można ich wprowadzić do prawa wspólnotowego przez zwykłe odniesienie do serii norm bezpieczeństwa MAEA nr SF-1 (2006) w niniejszej dyrektywie. W związku z tym do niniejszej dyrektywy należy dodać załącznik zawierający Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
(13)  Odpowiednie i terminowe informowanie ludności o ważnych aspektach dotyczących bezpieczeństwa jądrowego powinno opierać się na wysokim poziomie przejrzystości aspektów związanych z bezpieczeństwem obiektów jądrowych.
(13)  Odpowiednie i terminowe informowanie pracowników sektora jądrowego i ludności o ważnych aspektach dotyczących bezpieczeństwa jądrowego powinno opierać się na wysokim poziomie przejrzystości aspektów związanych z bezpieczeństwem obiektów jądrowych.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)
(13a)  Aby zapewnić dostęp do informacji, udział społeczeństwa i przejrzystość, państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu realizacji zobowiązań określonych w konwencjach międzynarodowych, które już ustanawiają niezbędne wymogi w kontekście krajowym, międzynarodowym lub transgranicznym, np. w Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja z Aarhus z dnia 25 czerwca 1998 r.)1.
--  -------------------------------------------------------------
1 Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1; Dz.U. L 164 z 16.6.2006, s. 17 i rozporządzenie (WE) 1367/2006, Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
(15)  W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia wymogów dotyczących bezpieczeństwa obiektów jądrowych państwa członkowskie powinny ustanowić niezależne organy regulacyjne. Organy regulacyjne należy wyposażyć w odpowiednie kompetencje i środki, by mogły one wypełniać swoje obowiązki.
(15)  W celu zapewnienia skutecznej regulacji obiektów jądrowych państwa członkowskie powinny ustanowić organy regulacyjne, niezależne od interesów, które mogłyby zbytnio wpłynąć na decyzje dotyczące bezpieczeństwa jądrowego. Organy regulacyjne należy wyposażyć w odpowiednie kompetencje i środki, by mogły one wypełniać swoje obowiązki.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
(19)  Organy regulacyjne, odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektów jądrowych w państwach członkowskich, powinny przede wszystkim współpracować z Europejską Grupą Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami, która opracowała dziesięć zasad dotyczących regulacji kwestii bezpieczeństwa jądrowego. Europejska Grupa Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami powinna wnosić swój wkład do wspólnotowych ram bezpieczeństwa jądrowego w celu ciągłej poprawy jego poziomu,
(19)  Organy regulacyjne, odpowiedzialne za nadzór nad obiektami jądrowymi w państwach członkowskich, powinny przede wszystkim współpracować z Europejską Grupą Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami. Grupa Wysokiego Szczebla opracowała dziesięć zasad dotyczących regulacji kwestii bezpieczeństwa jądrowego, które mają znaczenie dla kontekstu niniejszej dyrektywy. Europejska Grupa Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami powinna wnosić swój wkład do wspólnotowych ram bezpieczeństwa jądrowego w celu ciągłej poprawy jego poziomu,
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  Celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie, utrzymanie i ciągła poprawa bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie oraz zwiększenie roli krajowych organów regulacyjnych.
1.  Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie ram prawnych bezpieczeństwa jądrowego w Unii Europejskiej. Określa ona podstawy środków prawnych i regulacyjnych w państwach członkowskich, dotyczących bezpieczeństwa jądrowego, i ma na celu osiągnięcie, utrzymanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa jądrowego we Wspólnocie oraz zwiększenie roli krajowych organów regulacyjnych.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do działalności w zakresie projektowania, poszukiwania lokalizacji, budowy, konserwacji, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, która wymaga uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa zgodnie z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi danego państwa członkowskiego.
2.  Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do działalności w zakresie projektowania, poszukiwania lokalizacji, budowy, konserwacji, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych oraz do prac wykonywanych przez podwykonawców na zlecenie podmiotów eksploatujących obiekty jądrowe, które wymagają uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa zgodnie z ramami legislacyjnymi i regulacyjnymi danego państwa członkowskiego.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1
(1) "obiekt jądrowy" oznacza zakład produkcji paliwa jądrowego, reaktor badawczy(łącznie z zestawami podkrytycznymi i krytycznymi), elektrownię jądrową, centrum przechowywania wypalonego paliwa, zakład wzbogacania lub zakład przetwarzania;
(1) "obiekt jądrowy" oznacza zakład produkcji paliwa jądrowego, reaktor badawczy(łącznie z zestawami podkrytycznymi i krytycznymi), elektrownię jądrową, centrum przechowywania wypalonego paliwa i odpadów radioaktywnych, zakład wzbogacania lub zakład przetwarzania, w tym zakład obróbki i przerobu substancji radioaktywnych powstających podczas eksploatacji obiektu jądrowego;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3
(3) "materiał radioaktywny" oznacza każdy materiał zawierający jeden lub więcej nuklidów promieniotwórczych o takiej aktywności lub stężeniu, które nie mogą być pominięte z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem;
(3) "substancja radioaktywna" oznacza każdy materiał zawierający jeden lub więcej nuklidów promieniotwórczych o takiej aktywności lub stężeniu, które nie mogą być pominięte z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem;
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8
(8) "organ regulacyjny" oznacza organ lub organy uprawnione przez państwo członkowskie do wydawania zezwoleń w tym państwie członkowskim oraz do sprawowania nadzoru nad lokalizacją, projektowaniem, budową, rozruchem, eksploatacją lub likwidacją obiektów jądrowych;
(8) "organ regulacyjny" oznacza organ lub system organów powołany przez państwo członkowskie, posiadający prawne kompetencje do prowadzenia procesu regulacyjnego, łącznie z wydawaniem upoważnień, a tym samym do regulacji kwestii bezpieczeństwa odpadów jądrowych, radiacyjnych i promieniotwórczych oraz bezpieczeństwa transportu;
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 9
(9) "zezwolenie" oznacza każde upoważnienie wydane wnioskodawcy przez organ regulacyjny, mające na celu nałożenie na wnioskodawcę odpowiedzialności za lokalizację, projektowanie, budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych;
(9) "zezwolenie" oznacza każde upoważnienie wydane wnioskodawcy przez rząd lub organ krajowy zatwierdzony przez ten rząd, mające na celu nałożenie na wnioskodawcę odpowiedzialności za lokalizację, projektowanie, budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych;
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10
(10) "nowe reaktory energetyczne" oznaczają jądrowe reaktory energetyczne, na których eksploatację wydano zezwolenie po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
(10) "nowe reaktory energetyczne" oznaczają jądrowe reaktory energetyczne, na których budowę wydano zezwolenie po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł
Odpowiedzialność i ramy bezpieczeństwa w zakresie obiektów jądrowych
Ramy prawne bezpieczeństwa obiektów jądrowych
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektów jądrowych spoczywa na posiadaczu zezwolenia podlegającym kontroli organu regulacyjnego. O wyborze środków bezpieczeństwa i kontroli, które zostaną zastosowane w obiekcie jądrowym, decyduje wyłącznie organ regulacyjny, a posiadacz zezwolenia wprowadza je w życie.
skreślony
Zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na posiadaczu zezwolenia przez cały okres istnienia obiektu jądrowego, aż do zwolnienia tego obiektu z kontroli regulacyjnej. Powyższa odpowiedzialność posiadacza licencji nie może być delegowana.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie ustanawiają i utrzymują ramy legislacyjne i regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa obiektów jądrowych. Obejmują one krajowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa, system wydawania zezwoleń i kontroli obiektów jądrowych oraz zakaz ich eksploatacji bez zezwolenia, a także system sprawowania nadzoru regulacyjnego wraz z niezbędnymi środkami egzekwowania przepisów.
1.  Państwa członkowskie ustanawiają i utrzymują ramy legislacyjne i regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa obiektów jądrowych, oparte na najlepszych praktykach dostępnych w UE i w skali międzynarodowej. Obejmują one krajowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa, system wydawania zezwoleń i kontroli obiektów jądrowych oraz zakaz ich eksploatacji bez zezwolenia, a także system sprawowania nadzoru regulacyjnego poprzez wstrzymanie, modyfikację lub cofnięcie zezwoleń wraz z niezbędnymi środkami egzekwowania przepisów.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie przepisów prawnych umożliwiających cofnięcie zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego w przypadku poważnych naruszeń warunków zezwolenia.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2b (nowy)
2b.  Państwa członkowskie dbają o to, aby wszystkie organizacje uczestniczące w działaniach bezpośrednio związanych z obiektami jądrowymi opracowały strategie, które przyznają należne pierwszeństwo bezpieczeństwu jądrowemu.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2c (nowy)
2c.  Państwa członkowskie gwarantują, że organ regulacyjny i krajowy system regulacyjny są co najmniej raz na dziesięć lat poddawane wzajemnej weryfikacji międzynarodowej, przeprowadzanej w celu stałego udoskonalania infrastruktury regulacyjnej.
Państwa członkowskie informują Komisję o wynikach wzajemnej weryfikacji międzynarodowej.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2d (nowy)
2d.  Państwa członkowskie mogą ustanowić środki bezpieczeństwa bardziej rygorystyczne od środków określonych w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł
Organy regulacyjne
Powołanie organów regulacyjnych i ich obowiązki
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Państwa członkowskie powołują krajowy organ regulacyjny, odpowiedzialny za regulację, nadzorowanie i ocenę bezpieczeństwa obiektów jądrowych.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie gwarantują rzeczywistą niezależność organu regulacyjnego od wszystkich organizacji zajmujących się promocją lub eksploatacją obiektów jądrowych lub wykazywaniem ich korzyści społecznych, a także, by organ ten nie podlegał jakiemukolwiek wpływowi, który może mieć skutki dla bezpieczeństwa.
1.  Państwa członkowskie gwarantują rzeczywistą niezależność organu regulacyjnego. W tym celu państwa członkowskie gwarantują, że w czasie wykonywania zadań powierzonych mu na mocy niniejszej dyrektywy:
(a) organ regulacyjny jest prawnie oddzielony i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego, szczególnie od podmiotów zajmujących się promocją lub eksploatacją obiektów jądrowych lub wykazywaniem ich korzyści społecznych, a także, że nie podlega wpływowi, który może mieć skutki dla bezpieczeństwa;
(b) personel organu regulacyjnego i osoby odpowiedzialne za zarządzanie działają niezależnie od jakichkolwiek interesów rynkowych i przy wykonywaniu powierzonych im obowiązków regulacyjnych nie zwracają się o udzielenie ani nie przyjmują instrukcji ze strony jakichkolwiek organów rządowych ani innych podmiotów publicznych lub prywatnych.
Wymóg ten nie wyklucza ścisłej współpracy z innymi odpowiednimi organami krajowymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Organ regulacyjny wyposaża się w odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności i wypełnienia swoich obowiązków. Organ ten pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa obiektów jądrowych, a także zapewnia wdrożenie wymogów, warunków i przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
2.   Państwa członkowskie gwarantują, że organ regulacyjny posiada odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz zasoby finansowe i zasoby ludzkie, niezbędne do przyjęcia odpowiedzialności i wypełnienia swoich obowiązków. Organ regulacyjny pełni funkcje nadzorcze i regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa obiektów jądrowych, a także zapewnia przestrzeganie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa oraz warunków zezwolenia.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Organ regulacyjny wydaje zezwolenia i monitoruje ich stosowanie w zakresie poszukiwania lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych.
skreślony
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie gwarantują, że organ regulacyjny przeprowadza w obiektach jądrowych oceny, badania i kontrole bezpieczeństwa jądrowego oraz, w razie potrzeby, działania związane z egzekwowaniem przepisów w całym okresie istnienia obiektu, w tym podczas jego likwidacji.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3b (nowy)
3b.  Państwa członkowskie gwarantują, że organ regulacyjny ma prawo do wydania nakazu wstrzymania eksploatacji każdego obiektu jądrowego, jeżeli jego bezpieczeństwo nie zostało zagwarantowane.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Organy regulacyjne pilnują, by posiadacze zezwoleń dysponowali odpowiednim pod względem liczebności i kwalifikacji personelem.
skreślony
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5
5.  Co najmniej raz na dziesięć lat organ regulacyjny poddaje swoją organizację i krajowy system regulacyjny wzajemnej weryfikacji międzynarodowej, przeprowadzanej w celu stałego udoskonalania infrastruktury regulacyjnej.
skreślony
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5a (nowy)
5a.  Organy regulacyjne państw członkowskich wymieniają najlepsze praktyki regulacyjne i opracowują wspólną interpretację wymogów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego uznanych na skalę międzynarodową.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5
Państwa członkowskie informują społeczeństwo o procedurach oraz wynikach nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym. Pilnują one również, by organy regulacyjne skutecznie informowały społeczeństwo o sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji. Dostęp do informacji zapewnia się zgodnie z odpowiednimi wymogami krajowymi i międzynarodowymi.
Państwa członkowskie informują społeczeństwo i Komisję o procedurach oraz wynikach nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym, a w razie jakiegokolwiek incydentu bezzwłocznie informują społeczeństwo. Pilnują one również, by organy regulacyjne skutecznie informowały społeczeństwo o sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji. Dostęp do informacji zapewnia się zgodnie z odpowiednimi wymogami krajowymi i międzynarodowymi.
Poprawka 35
(Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Państwa członkowskie przestrzegają podstaw bezpieczeństwa MAEA(podstawy bezpieczeństwa MAEA: podstawowe zasady bezpieczeństwa, seria norm bezpieczeństwa MAEA nr SF-1(2006)). Państwa członkowskie przestrzegają obowiązków i wymogów zawartych w Konwencji bezpieczeństwajądrowego (dokument MAEA INFCIRC 449 z dnia 5 lipca 1994 r.).
1.   W odniesieniu do lokalizacji, projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych państwa członkowskie stosują te części podstaw bezpieczeństwa MAEA(Podstawy bezpieczeństwa MAEA: podstawowe zasady bezpieczeństwa, seria norm bezpieczeństwa MAEA nr SF-1(2006)), które są istotne dla utworzenia wspólnotowych ram bezpieczeństwa jądrowego, określonych w załączniku. Państwa członkowskie stosują obowiązki i wymogi zawarte w Konwencji bezpieczeństwajądrowego1.
––  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1Dz.U. L 318 z 11.12.1999, s. 20 oraz Dz.U. L 172 z 6.5.2004, s. 7.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi
W szczególności państwa członkowskie zapewniają wdrożenie obowiązujących zasad, określonych w podstawach bezpieczeństwa MAEA, w celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa obiektów jądrowych, w tym, między innymi, uzgodnień dotyczących przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom radiologicznym, zapobiegania awariom i reagowania w razie ich wystąpienia, zarządzania starzejącymi się obiektami, długookresowego gospodarowania wszystkimi wytwarzanymi materiałami radioaktywnymi oraz informowania ludności i władz państw sąsiadujących.
skreślony
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
2.   Zgodnie z zasadą ciągłej poprawy bezpieczeństwa, zachęca się państwa członkowskie do opracowania dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa nowych jądrowych reaktorów energetycznych, na podstawie poziomów bezpieczeństwa określonych przez Stowarzyszenie Zachodnioeuropejskich Organów Nadzoru Instalacji Jądrowych (WENRA) oraz w ścisłej współpracy z Europejską Grupą Wysokiego Szczebla ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Gospodarowania Odpadami.
2.   Przy udzielaniu zezwoleń na budowę nowych jądrowych reaktorów energetycznych państwa członkowskie dążą do opracowania dodatkowych wymogów bezpieczeństwa, uwzględniając ciągłe ulepszenia w eksploatacji istniejących reaktorów, uwagi płynące z analiz bezpieczeństwa działających obiektów, stan metodologii i technologii oraz wyniki badań nad bezpieczeństwem.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Komisja upewnia się, że wszystkie kraje trzecie zamierzające przystąpić do procesu negocjacji akcesyjnych, lub które już ten proces rozpoczęły, spełniają przynajmniej wymogi określone w niniejszej dyrektywie i zasady przedstawione w załączniku, ustalone przez MAEA.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – tytuł
Obowiązki posiadaczy zezwoleń
Zakres odpowiedzialności posiadaczy zezwoleń
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp -1 (nowy)
-1.  Państwa członkowskie gwarantują, że zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektów jądrowych spoczywa przez cały okres istnienia obiektu jądrowego na posiadaczu zezwolenia. Powyższa odpowiedzialność posiadacza licencji nie może być delegowana.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
1.  Posiadacze zezwoleń prowadzą działalność w zakresie poszukiwania lokalizacji, projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji ich obiektów jądrowych zgodnie z przepisami określonymi w art. 6 ust. 1 i 2.
1.   Państwa członkowskie upewniają się, że posiadacze zezwoleń są odpowiedzialni za projektowanie, budowę, eksploatację i likwidację ich obiektów jądrowych zgodnie z przepisami określonymi w art. 6.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Posiadacze zezwoleń ustanawiają i wdrażają systemy zarządzania, które są regularnie weryfikowane przez organ regulacyjny.
2.   Państwa członkowskie gwarantują, że posiadacze zezwoleń ustanawiają i wdrażają systemy zarządzania, które są regularnie weryfikowane przez organ regulacyjny.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie zapewniają regularne przeprowadzanie przez organy regulacyjne ocen wydajności i kwalifikacji personelu posiadacza zezwolenia, które stanowią warunek wstępny zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, na podstawie sprawozdania przedstawionego przez posiadacza zezwolenia, dotyczącego oceny spraw dotyczących zatrudnienia, takich jak zdrowie i bezpieczeństwa oraz kultura bezpieczeństwa, kwalifikacji i szkolenie, liczba zatrudnionych osób i stosowania podwykonawstwa.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3b (nowy)
3b.  Właściwe organy regulacyjne przedstawiają co trzy lata Komisji i europejskim partnerom społecznym sprawozdanie w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i kultury bezpieczeństwa. Komisja, w porozumieniu z europejskimi partnerami społecznymi, może zaproponować ulepszenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, w tym ochrony zdrowia na możliwie najwyższym poziomie w UE.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Organ regulacyjny przeprowadza w obiektach jądrowych oceny, badania i kontrole dotyczące bezpieczeństwa jądrowego oraz, w razie potrzeby, podejmuje działania związane z egzekwowaniem przepisów w całym okresie istnienia obiektu, w tym podczas jego likwidacji.
skreślony
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Organ regulacyjny ma prawo do cofnięcia zezwolenia na eksploatację w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad bezpieczeństwa w obiekcie jądrowym.
skreślony
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Organ regulacyjny ma prawo do wydania nakazu wstrzymania eksploatacji każdej elektrowni jądrowej, jeżeli uzna, że bezpieczeństwo nie zostało w pełni zagwarantowane.
skreślony
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9
Państwa członkowskie, indywidualnie oraz w ramach współpracy transgranicznej, udostępniają właściwe programy kształcenia oraz umożliwiają udział w odpowiednich ustawicznych szkoleniach teoretycznych i praktycznych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego.
Państwa członkowskie, w celu budowania odpowiednich, krajowych zasobów ludzkich i zachowania wiedzy w dziedzinie energetyki jądrowej, zapewniają odpowiednie możliwości podstawowej edukacji i ustawicznych szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu bezpieczeństwa jądrowego, łącznie z programami wymian i w ramach współpracy między państwami, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10
Artykuł 10
skreślony
Priorytet bezpieczeństwa
Państwa członkowskie mogą ustanowić środki bezpieczeństwa bardziej rygorystyczne od środków określonych w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu [trzech lat od jej wejścia w życie], a następnie co trzy lata. Na podstawie pierwszego sprawozdania Komisja przedstawi Radzie sprawozdanie z postępów w wykonaniu niniejszej dyrektywy, uzupełnione, w stosownych przypadkach, wnioskami legislacyjnymi.
Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy w tym samym czasie i z tą samą częstotliwością, co w przypadku sprawozdań krajowych składanych w ramach posiedzeń weryfikacyjnych zgodnie z Konwencją bezpieczeństwa jądrowego. Na podstawie tego sprawozdania Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępów w wykonaniu niniejszej dyrektywy, uzupełnione, w stosownych przypadkach, wnioskami legislacyjnymi.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu [dwóch lat po dacie, o której mowa w art. 13]. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.
Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w ciągu [dwóch lat po dacie, o której mowa w art. 13]. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik (nowy)
Załącznik
CEL ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Podstawowy cel zapewnienia bezpieczeństwa to ochrona pracowników i ogółu społeczeństwa przed szkodliwym wpływem promieniowania jonizującego, które mogą powodować obiekty jądrowe.
1.  Aby zapewnić ochronę pracowników i ogółu społeczeństwa, obiekty jądrowe eksploatowane są w sposób pozwalający na osiągnięcie najwyższych standardów bezpieczeństwa, jakie można uzyskać, uwzględniając czynniki ekonomiczne i ludzkie.
Oprócz środków dotyczących ochrony zdrowia, określonych w podstawowych normach Euratom (dyrektywa 96/29/Euratom), przyjmuje się następujące środki:
- ograniczenie prawdopodobieństwa zdarzeń mogących prowadzić do utraty kontroli nad rdzeniem reaktora jądrowego, jądrową reakcją łańcuchową, źródłem radioaktywnym oraz
- złagodzenie konsekwencji takich zdarzeń, gdyby miało do nich dojść.
2.  Należy uwzględniać podstawowy cel zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich obiektach jądrowych, na wszystkich etapach ich istnienia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zasada 1: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo
Każde państwo członkowskie gwarantuje, że zasadnicza odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektu jądrowego spoczywa na posiadaczu stosownego zezwolenia, a także podejmuje właściwe kroki w celu zagwarantowania, że każdy posiadacz zezwolenia wywiązuje się ze swych zobowiązań.
1.1.  Każde państwo członkowskie upewnia się, że posiadacz zezwolenia wdrożył przepisy mające na celu:
– określenie i utrzymanie koniecznych kompetencji;
– prowadzenie odpowiednich szkoleń i dostarczanie odpowiednich informacji;
– ustanowienie procedur i środków w celu utrzymania bezpieczeństwa w każdych warunkach;
– weryfikację odpowiednich projektów i należytej jakości obiektów jądrowych;
– zapewnienie bezpiecznej kontroli wszelkich stosowanych, produkowanych lub przechowywanych materiałów radioaktywnych;
– zapewnienie bezpiecznej kontroli wszelkich wytwarzanych odpadów promieniotwórczych
aby wywiązać się za swoich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa obiektu jądrowego.
Obowiązki te należy spełnić zgodnie z obowiązującymi celami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa, ustanowionymi lub zatwierdzonymi przez organ regulacyjny, a ich spełnienie należy zapewnić przez wdrożenie systemu zarządzania.
Zasada 2: Kierownictwo i zarządzanie z myślą o bezpieczeństwie
W organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jądrowe należy wprowadzić i utrzymać system skutecznego kierownictwa i zarządzania z myślą o bezpieczeństwie.
2.1.  Aspekty związane z bezpieczeństwem muszą być widoczne na najwyższych szczeblach kierowniczych organizacji. Wprowadza się i utrzymuje skuteczny system zarządzania łączący wszystkie elementy zarządzania, tak aby wymogi bezpieczeństwa były opracowywane i stosowane spójnie z innymi wymogami, w tym z wymogami związanymi z wydajnością, jakością i bezpieczeństwem działań ludzkich, a także by inne wymagania lub żądania nie zagrażały bezpieczeństwu.
System zarządzania zapewnia także wspieranie kultury bezpieczeństwa, regularną ocenę wyników w zakresie bezpieczeństwa oraz wykorzystywanie nabytych doświadczeń.
2.2.  Kultura bezpieczeństwa, kształtująca postawy i zachowania wszystkich zainteresowanych organizacji i jednostek w kwestiach bezpieczeństwa, jest włączona do systemu zarządzania. Kultura bezpieczeństwa obejmuje:
– indywidualne i zbiorowe zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa ze strony kierownictwa, zarządu i personelu na wszystkich poziomach;
– odpowiedzialność organizacji i jednostek na wszystkich szczeblach za bezpieczeństwo;
– środki zachęcające do zdobywania informacji i przyswajania wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz zwalczające obojętność wobec kwestii bezpieczeństwa.
2.3.  System zarządzania uznaje cały szereg wzajemnych oddziaływań między jednostkami a technologią i organizacjami, na wszystkich poziomach. Aby zapobiec znacznym błędom ludzkim i organizacyjnym związanym z bezpieczeństwem, należy wziąć pod uwagę czynnik ludzki, a także wspierać dobre praktyki i osiągnięcia.
Zasada 3: Ocena bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do budowy i rozruchu obiektu jądrowego oraz w czasie jego istnienia przeprowadza się szeroko zakrojone i systematyczne oceny bezpieczeństwa. Wykorzystuje się stopniowe podejście uwzględniające stopień potencjalnego ryzyka wynikającego z działalności obiektów jądrowych.
3.1.  Organ regulacyjny nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa jądrowego wszystkich obiektów jądrowych przy zastosowaniu stopniowego podejścia. Ta ocena bezpieczeństwa obejmuje systematyczną analizę normalnej eksploatacji i jej skutków, przyczyn ewentualnych awarii i konsekwencji takich awarii. Oceny bezpieczeństwa obejmują środki bezpieczeństwa niezbędne do kontroli zagrożenia; ocenie podlegają również projektowe i konstrukcyjne elementy bezpieczeństwa w celu wykazania, że spełniają one swoje funkcje związane z bezpieczeństwem. Jeżeli do utrzymania bezpieczeństwa konieczne są środki kontrolne lub działania podmiotu eksploatującego, przeprowadza się wstępną ocenę bezpieczeństwa w celu wykazania, że podjęte środki są stabilne i niezawodne. Państwo członkowskie wydaje pozwolenie na budowę obiektu jądrowego tylko wtedy, gdy organowi regulacyjnemu przedstawione zostaną wystarczające dowody na to, że środki bezpieczeństwa proponowane przez posiadacza zezwolenia są właściwe.
3.2.  Wymaganą ocenę bezpieczeństwa powtarza się w zależności od potrzeb, w całości lub częściowo, na późniejszym etapie eksploatacji w celu uwzględnienia zmienionych warunków (np. zastosowanie nowych standardów lub postęp naukowy i technologiczny), doświadczeń z eksploatacji, modyfikacji i skutków upływu czasu. Przy dłuższych okresach eksploatacji oceny są weryfikowane i powtarzane w miarę konieczności. Kontynuowanie eksploatacji podlega tym ponownym ocenom, które wykazują, że środki bezpieczeństwa pozostają odpowiednie.
3.3.  W ramach wymaganej oceny bezpieczeństwa identyfikuje się i analizuje zwiastuny awarii (początkowe zdarzenie, które może doprowadzić do awarii) oraz podejmuje środki, aby zapobiec awariom.
3.4.  Aby bardziej wzmocnić bezpieczeństwo, wprowadza się proces analizy doświadczeń z eksploatacji we własnym obiekcie i w innych obiektach, w tym początkowych zdarzeń, zwiastunów awarii, sytuacji niebezpiecznych, awarii i niedozwolonych działań, tak aby wyciągnąć z tego wnioski, dzielić się nimi i podejmować działania z ich uwzględnieniem.
Zasada 4: Optymizacja bezpieczeństwa
Państwa członkowskie upewniają się, że obiekty jądrowe są zoptymalizowane, aby zapewnić najwyższy praktycznie możliwy poziom bezpieczeństwa bez zbytniego ograniczania ich eksploatacji.
4.1.  Optymalizacja bezpieczeństwa wymaga rozpatrzenia względnego znaczenia różnych czynników, m.in.:
– prawdopodobieństwa wystąpienia przewidywalnych zdarzeń i ich skutków;
– wielkości i rozkładu pochłoniętych dawek promieniowania;
– czynników ekonomicznych, społecznych i związanych z ochroną środowiska, wynikających z ryzyka promieniowania.
  Optymalizacja bezpieczeństwa oznacza także stosowanie dobrych praktyk i zdrowego rozsądku, o ile jest to praktycznie możliwe w codziennej działalności.
Zasada 5: Zapobieganie skutkom i ich łagodzenie
Państwa członkowskie dbają o to, aby dołożono wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia incydentów jądrowych i awarii w obiektach jądrowych oraz złagodzenia ich skutków.
5.1.  Każde państwo członkowskie upewnia się, że posiadacze zezwoleń dokładają wszelkich możliwych starań, aby
– zapobiegać nieprawidłowościom lub incydentom mogącym prowadzić do utraty kontroli;
– zapobiegać wzmaganiu się powstałych nieprawidłowości lub incydentów oraz
– złagodzić szkodliwe konsekwencje awarii
poprzez wdrożenie "obrony głębokiej".
5.2.  Zastosowanie pojęcia obrony głębokiej stanowi gwarancję, że żaden pojedynczy błąd techniczny, ludzki lub organizacyjny nie może doprowadzić do szkodliwych skutków, a prawdopodobieństwo wystąpienia sekwencji błędów, która mogłaby przynieść znaczne szkodliwe skutki, jest bardzo niskie.
5.3.  Obrona głęboka jest wdrażana poprzez połączenie szeregu następujących po sobie i niezależnych od siebie poziomów ochrony, które musiałyby wszystkie zawieść, aby mogły wystąpić szkodliwe skutki dla pracowników lub ogółu społeczeństwa. Poziomy ochrony głębokiej obejmują:
– właściwy wybór lokalizacji,
– odpowiednie zaprojektowanie obiektu jądrowego, polegające na:
projekcie i budowie wysokiej jakości,
wysokiej niezawodności składników i wyposażenia,
systemach kontroli, ograniczania i ochrony, a także elementach nadzorujących;
– odpowiednią organizację obejmującą
skuteczny system zarządzania, z silnym zobowiązaniem do przestrzegania kultury bezpieczeństwa,
kompleksowe procedury i praktyki eksploatacyjne,
kompleksowe procedury zarządzania w przypadku awarii,
ustalenia dotyczące gotowości w stanach zagrożenia.
Zasada 6: Gotowość i reagowanie na awarie
Państwa członkowskie gwarantują istnienie ustaleń dotyczących gotowości i reagowania w razie awarii w obiektach jądrowych, zgodnie z dyrektywą 96/29/Euratom.

Wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa *
PDF 568kWORD 359k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0721),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6–0510/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6–0253/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły
(4)  W chwili obecnej przepisy są rozproszone w wielu powielających się i złożonych tekstach prawnych. Pewna część systemu kontroli jest nieodpowiednio wdrażana przez państwa członkowskie, co skutkuje niewystarczającymi i rozbieżnymi środkami przyjmowanymi w odpowiedzi na naruszanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w wyniku czego niemożliwe jest stworzenie równych warunków konkurencji dla rybaków w całej Wspólnocie. Należy zatem skonsolidować, zracjonalizować i uprościć obecny system i wynikające z niego obowiązki, w szczególności poprzez zmniejszenie podwójnych uregulowań i obciążeń administracyjnych.
(4)  W chwili obecnej przepisy są rozproszone w wielu powielających się i złożonych tekstach prawnych. Pewna część systemu kontroli jest nieodpowiednio wdrażana przez państwa członkowskie, a Komisja nie przedstawiła wszystkich niezbędnych rozporządzeń wykonawczych potrzebnych w związku z rozporządzeniem (EWG) nr 2847/93. Skutkuje to niewystarczającymi i rozbieżnymi środkami przyjmowanymi w odpowiedzi na naruszanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w wyniku czego niemożliwe jest stworzenie równych warunków konkurencji dla rybaków w całej Wspólnocie Należy zatem skonsolidować, zracjonalizować i uprościć obecny system i wynikające z niego obowiązki, w szczególności poprzez zmniejszenie podwójnych uregulowań i obciążeń administracyjnych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)
(14a)  Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje ochronę i eksploatację żywych zasobów wodnych oraz gospodarowanie tymi zasobami w taki sposób, aby wszelkiego rodzaju działania, w ramach których wykorzystuje się takie zasoby, były równo traktowane niezależnie od tego, czy mają charakter handlowy, czy też niehandlowy. Objęcie rybołówstwa handlowego ścisłą kontrolą i limitami przy jednoczesnym szerokim zwolnieniu z nich rybołówstwa niehandlowego stanowiłoby dyskryminację.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
(19)  Działania i metody kontroli muszą opierać się na zarządzaniu ryzykiem, stosującym w kompleksowyi systematyczny sposób procedury kontroli krzyżowych.
(19)  Działania i metody kontroli muszą opierać się na zarządzaniu ryzykiem, stosującym w kompleksowyi systematyczny sposób procedury kontroli krzyżowych prowadzonych przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie muszą też prowadzić wymianę istotnych informacji.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły
(24)  Należy stworzyć zintegrowaną sieć nadzoru morskiego, łączącą nadzór, monitorowanie, systemy identyfikacji i wykrywania stosowane na potrzeby ochrony morza i bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska morskiego, kontroli rybołówstwa, kontroli granicznej, ogólnego egzekwowania prawa i ułatwień w handlu. Sieć taka musi być zdolna do udostępniania w trybie ciągłym informacji dotyczących działalności w sektorze morskim w celu wspierania szybkiego procesu decyzyjnego. To z kolei pozwoliłoby organom publicznym prowadzącym działania nadzorcze świadczyć skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne usługi. W tym celu dane pochodzące z systemów automatycznej identyfikacji, systemu monitorowania statków, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji(WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków oraz z systemu wykrywania statków, zebrane w ramach niniejszego rozporządzenia, powinny być przekazywane i wykorzystywane przez inne organy publiczne uczestniczące w działaniach nadzorczych wymienionych powyżej.
(24)  Należy stworzyć zintegrowaną sieć nadzoru morskiego, łączącą nadzór, monitorowanie, systemy identyfikacjii wykrywania stosowane na potrzeby ochrony morza i bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska morskiego, kontroli rybołówstwa, kontroli granicznej, ogólnego egzekwowania prawa i ułatwień w handlu, dostosowaną do różnych sytuacji w państwach członkowskich. Sieć taka musi być zdolna do udostępniania w trybie ciągłym informacji dotyczących działalności w sektorze morskim w celu wspierania szybkiego procesu decyzyjnego. To z kolei pozwoliłoby organom publicznym prowadzącym działania nadzorcze świadczyć skuteczniejsze i bardziej ekonomiczne usługi. W tym celu dane pochodzące z systemów automatycznej identyfikacji, systemu monitorowania statków, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji(WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków oraz z systemu wykrywania statków, zebrane w ramach niniejszego rozporządzenia, powinny być przekazywane i wykorzystywane przez inne organy publiczne uczestniczące w działaniach nadzorczych wymienionych powyżej.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
(29)  Należy przyznać Komisji uprawnienia do zamykania łowiska, jeżeli kwota danego państwa członkowskiego lub TAC zostały wyczerpane. Komisja musi również mieć prawo odliczenia kwot lub odmowy transferu kwot lub ich wymiany w celu zagwarantowania realizacji celów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie.
(29)  Należy przyznać Komisji uprawnienia do zamykania łowiska, jeżeli kwota danego państwa członkowskiego lub TAC zostały wyczerpane.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły
(34)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Wszystkie środki przyjęte przez Komisję w celu wykonania niniejszego rozporządzenia będą zgodne z zasadą proporcjonalności.
(34)  Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienioną decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. Wszystkie środki przyjęte przez Komisję w celu wykonania niniejszego rozporządzenia będą zgodne z zasadą proporcjonalności.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 39 preambuły
(39)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności stworzenie kompleksowego i jednolitego systemu kontroli jest konieczne i właściwe dla realizacji podstawowego celu polegającego na zapewnieniu skutecznego wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu.
(39)  Zgodnie z zasadą proporcjonalności stworzenie kompleksowego i jednolitego systemu kontroli jest konieczne i właściwe dla realizacji podstawowego celu polegającego na zapewnieniu skutecznego wdrożenia wspólnej polityki rybołówstwa, uwzględniając fakt, że rybołówstwo tradycyjne i na małą skalę stanowczo różni się od rybołówstwa przemysłowego, na własne potrzeby i rekreacyjnego oraz że system regulacji kontrolnych powinien odzwierciedlać te różnice w odpowiedni sposób. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia założonych celów zgodnie z art. 5 akapit trzeci Traktatu.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system kontroli, monitorowania, nadzoru, inspekcji i egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (system zwany danej "wspólnotowym systemem kontroli").
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 1
(1)  "Działalność połowowa" oznacza poszukiwanie ryb, wystawianie, zarzucanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na statek, przeładunek, zatrzymywanie na statku, przetwarzanie na statku, przenoszenie i umieszczanie w sadzach ryb i produktów rybołówstwa;
(1)  "Działalność połowowa" oznacza poszukiwanie ryb, wystawianie, zarzucanie i wybieranie narzędzia połowowego, wciąganie połowu na statek, przeładunek, zatrzymywanie na statku, wyładunek, przetwarzanie na statku, przenoszenie i umieszczanie w sadzach oraz tucz ryb i produktów rybołówstwa;
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 6a (nowy)
(6a) "poważne naruszenie" oznacza rodzaje działalności wymienione w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1005/2008;
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt7a (nowy)
(7a) "rybołówstwo rekreacyjne" oznacza niehandlową działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby wodne są wykorzystywane do celów rekreacji lub sportu, co obejmuje między innymi wędkarstwo rekreacyjne, połowy sportowe, turnieje sportowe oraz inne rodzaje rybołówstwa rekreacyjnego;
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 8
(8)  "Upoważnienie do połowów" oznacza upoważnienie do połowów wydane wspólnotowemu statkowi rybackiemu w uzupełnieniu jego licencji połowowej, pozwalające mu na prowadzenie działalności połowowej na wodach Wspólnoty ogólnie lub na prowadzenie szczególnego rodzaju działalności połowowej w określonych okresach, na określonym obszarze lub w odniesieniu do określonego rodzaju połowów przy spełnieniu szczególnych warunków;
(8)  "Upoważnienie do połowów" oznacza upoważnienie do połowów wydane wspólnotowemu statkowi rybackiemu w uzupełnieniu jego licencji połowowej, pozwalające mu na prowadzenie działalności połowowej lub na prowadzenie szczególnego rodzaju działalności połowowej w określonych okresach, na określonym obszarze lub w odniesieniu do określonego rodzaju połowów przy spełnieniu szczególnych warunków;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – punkt 17
(17)  "Przetwórstwo" oznacza proces przygotowywania określonej postaci produktu. W jego skład wchodzi czyszczenie, filetowanie, chłodzenie, pakowanie, puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, gotowanie, marynowanie, suszenie lub przygotowywanie ryb do wprowadzenia do obrotu w jakikolwiek inny sposób;
(17)  "Przetwórstwo" oznacza proces przygotowywania określonej postaci produktu. W jego skład wchodzi filetowanie, pakowanie, puszkowanie, mrożenie, wędzenie, solenie, gotowanie, marynowanie, suszenie lub przygotowywanie ryb do wprowadzenia do obrotu w jakikolwiek inny sposób;
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie kontrolują działalność prowadzoną przez osoby fizyczne lub prawne w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na ich terytorium oraz na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji, w szczególności połowy, przeładunki, umieszczanie ryb w sadzach lub urządzeniach akwakultury, w tym urządzeniach do tuczenia, wyładunek, wywóz, przewóz, wprowadzanie do obrotu i przechowywanie produktów rybołówstwa.
1.  Państwa członkowskie kontrolują działalność prowadzoną przez osoby fizyczne lub prawne w ramach wspólnej polityki rybołówstwa na ich terytorium oraz na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji, w szczególności połowy, działalność w zakresie akwakultury, przeładunki, umieszczanie ryb w sadzach lub urządzeniach akwakultury, w tym urządzeniach do tuczenia, wyładunek, wywóz, przewóz, wprowadzanie do obrotu i przechowywanie produktów rybołówstwa.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Każde państwo członkowskie zapewnia, aby kontrola, inspekcja, monitorowanie, nadzór i egzekwowanie przepisów były przeprowadzane w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do sektorów, statków lub osób wybranych do inspekcji, oraz na podstawie zarządzania ryzykiem.
4.  Każde państwo członkowskie zapewniaprowadzenie kontroli, inspekcji, monitorowania, nadzoru i egzekwowania przepisów w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do sektorów, statków lub osób oraz na podstawie zarządzania ryzykiem.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie bandery zawiesza czasowo licencję połowową danego statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją wydaną przez to państwo członkowskie, które zawiesiło jego upoważnienie do połowów zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. d) rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
3.  Państwo członkowskie bandery zawiesza czasowo licencję połowową danego statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją wydaną przez to państwo członkowskie, które zawiesiło jego upoważnienie do połowów zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Państwo członkowskie bandery wycofuje na stałe licencję połowową statku, w stosunku do którego stosowany jest środek dostosowywania zdolności połowowej, o którym mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia(WE) nr 2371/2002 lub którego upoważnienie do połowów zostało wycofane zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. d) rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
4.  Państwo członkowskie bandery wycofuje na stałe licencję połowową statku, w stosunku do którego stosowany jest środek dostosowywania zdolności połowowej, o którym mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia(WE) nr 2371/2002 lub którego upoważnienie do połowów zostało wycofane zgodnie z art. 45 ust. 4 rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera f)
f) działalnością połowową z użyciem dennych narzędzi połowowych w obszarach niepodlegających regionalnym organizacjom ds. zarządzania rybołówstwem;
f) działalnością połowową z użyciem dennych narzędzi połowowych na wodach międzynarodowych niepodlegających regionalnym organizacjom ds. zarządzania rybołówstwem; sporządza się spis narzędzi, o których mowa w niniejszym przepisie;
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Statek rybacki o długości całkowitej ponad 10 metrów ma zainstalowany na pokładzie w pełni działające urządzenie, pozwalające na jego automatyczne wykrywanie i identyfikację przez system monitorowania statków, dzięki przesyłaniu danych o pozycji w regularnych odstępach czasu. Umożliwia to również ośrodkowi monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery identyfikację statku rybackiego. W odniesieniu do statków o długości całkowitej od ponad 10 metrów do 15 metrów niniejszy ustęp stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.
2.  Statek rybacki o długości całkowitej ponad 10 metrów ma zainstalowany na pokładzie w pełni działające urządzenie, pozwalające na jego automatyczne wykrywanie i identyfikację przez system monitorowania statków, dzięki przesyłaniu danych o pozycji w regularnych odstępach czasu. Umożliwia to również ośrodkowi monitorowania rybołówstwa państwa członkowskiego bandery identyfikację statku rybackiego. W odniesieniu do statków o długości całkowitej od ponad 10 metrów do 15 metrów niniejszy ustęp stosuje się od dnia 1 lipca 2013 r.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Pomoc finansowa na instalację urządzeń systemu monitorowania statków kwalifikuje się do finansowania na mocy art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Współfinansowanie z budżetu Wspólnoty jest ustanowione na poziomie 80%.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6 – litera a)
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery lub
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery oraz
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Komisja może zażądać, aby dane państwo członkowskie stosowało system wykrywania statków dla określonego łowiska i w określonym czasie.
2.   Po uzasadnieniu takiej potrzeby na podstawie dokumentów w postaci dowodów nieprzestrzegania środków kontrolnych lub w postaci opinii naukowych Komisja może zażądać, aby dane państwo członkowskie stosowało system wykrywania statków dla określonego łowiska i w określonym czasie.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
3.  Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych zapisanych w dzienniku połowowym, dotyczących wyrażonych w kg ilości ryb zatrzymanych na statku, wynosi 5 %.
3.  Dopuszczalny margines tolerancji w wartościach szacunkowych zapisanych w dzienniku połowowym, dotyczących wyrażonych w kg ilości ryb zatrzymanych na statku, wynosi 10%.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)
1a.  Pomoc finansowa na instalację elektronicznych dzienników połowowych kwalifikuje się do finansowania na mocy art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Współfinansowanie z budżetu Wspólnoty jest ustanowione na poziomie 80%.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  Ustęp 1 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione z wymogów ustępu 1, jeżeli:
2.  Ustęp 1 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione z wymogów ustępu 1, jeżeli:
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery lub
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery oraz
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich kapitanowie wspólnotowych statków rybackich bądź ich przedstawiciele przekazują właściwym organom państwa członkowskiego, z którego portów pragną korzystać, najpóźniej na 4 godziny przed przewidywaną godziną wejścia do portu, chyba że właściwe organy udzieliły zezwolenia na wcześniejsze wejście do portu, następujące informacje:
1.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich kapitanowie wspólnotowych statków rybackich bądź ich przedstawiciele, posiadający na pokładzie gatunki objęte limitami połowowymi lub ograniczeniami nakładu połowowego, przekazują właściwym organom państwa członkowskiego, z którego portów pragną korzystać, najpóźniej na 4 godziny przed przewidywaną godziną wejścia do portu, chyba że właściwe organy udzieliły zezwolenia na wcześniejsze wejście do portu, następujące informacje:
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera d)
d) daty rejsu połowowego oraz obszary, na których dokonywano połowów;
d) daty rejsu połowowego oraz obszary, na których dokonywano połowów; informacje dotyczące obszaru mają poziom szczegółowości określony w art. 14 ust. 1;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera f)
f) dla każdego gatunku - ilości zatrzymane na statku, w tym działania połowowe o wyniku zerowym;
f) dla każdego gatunku - ilości zatrzymane na statku;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4
4.   Zgodnie z procedurą określoną w art. 111 Komisja może zwolnić niektóre kategorie statków rybackich z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na czas określony z możliwością przedłużenia lub przewidzieć inny termin na powiadomienie z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunkui portami, w których dane statki są zarejestrowane.
4.   Na wniosek Komisji Rada może ustalić dla niektórych kategorii statków rybackich inny termin obowiązku powiadamiania, ustanowionego w ust. 1, z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunkui portami, w których dane statki są zarejestrowane.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4a (nowy)
4a.  Właściwe organy państwa członkowskiego, z którego portów lub urządzeń wyładunkowych kapitan statku rybackiego chce korzystać po złożeniu odnośnego wniosku co najmniej cztery godziny przed szacowanym czasem przybycia do portu, wydają stosowne zezwolenie w ciągu dwóch godzin od otrzymania wniosku.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3
3.  Deklaracje przeładunkowe wskazują ilości produktów rybołówstwa, w podziale na gatunki, które zostały przeładowane, datę i miejsce każdego połowu, nazwy zaangażowanych w przeładunek statków oraz porty przeładunku i przeznaczenia. Kapitanowie obydwu zaangażowanych w przeładunek statków ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość takich deklaracji.
3.  Deklaracje przeładunkowe wskazują ilości produktów rybołówstwa, w podziale na gatunki, które zostały przeładowane, datę i miejsce każdego połowu, nazwy zaangażowanych w przeładunek statków oraz porty przeładunku i przeznaczenia. Kapitanowie obydwu zaangażowanych w przeładunek statków ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość takich deklaracji. Informacje dotyczące obszaru mają poziom szczegółowości taki sam jak określono w art. 14 ust. 1.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  Zgodnie z procedurą określoną w art. 111 Komisja może zwolnić niektóre kategorie statków rybackich z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, na czas określony z możliwością przedłużenia lub przewidzieć inny termin na powiadomienie z uwzględnieniem, między innymi, rodzaju produktów rybołówstwa oraz odległości pomiędzy łowiskami, miejscami wyładunku i portami, w których dane statki są zarejestrowane.
skreślony
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 4
4.  Udzielając zezwolenia na wyładunek właściwe organy przydzielają wyładunkowi niepowtarzalny numer wyładunkowy (ULN) i informują o nim kapitana statku. Jeżeli wyładunek ulega przerwaniu, przed ponownym rozpoczęciem wyładunku wymagane jest uzyskanie pozwolenia.
skreślony
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2
2.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich, kapitanowie bądź przedstawiciele wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej ponad 10 metrów przekazują drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego bandery dane zawarte w deklaracji wyładunkowej najpóźniej 2 godziny po zakończeniu wyładunku.
2.  Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich, kapitanowie bądź przedstawiciele wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej ponad 10 metrów przekazują drogą elektroniczną właściwym organom państwa członkowskiego bandery dane zawarte w deklaracji wyładunkowej najpóźniej 6 godzin po zakończeniu wyładunku.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 4
4.  Ustęp 2 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione ze stosowania przepisów ust. 2, jeżeli:
4.  Ustęp 2 stosuje się do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 15 do 24 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2011 r., a do wspólnotowych statków rybackich o długości całkowitej od ponad 10 do 15 metrów – począwszy od dnia 1 lipca 2013 r. Statki wspólnotowe o długości całkowitej do 15 metrów mogą być zwolnione ze stosowania przepisów ust. 2, jeżeli:
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery lub
a) działają wyłącznie w obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery oraz
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
b) nie spędzają nigdy więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5
5.  W odniesieniu do statków zwolnionych z wymogu określonego w ust. 2 kapitan lub jego przedstawiciel wypełniają deklarację wyładunkową w czasie wyładunku oraz wysyłają ją tak szybko jak to możliwe i nie później niż 24 godziny po wyładunku właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dokonano wyładunku.
5.  W odniesieniu do statków zwolnionych z wymogu określonego w ust. 2 kapitan lub jego przedstawiciel wypełniają deklarację wyładunkową w czasie wyładunku oraz wysyłają ją tak szybko jak to możliwe i nie później niż 24 godziny po wyładunku właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dokonano wyładunku, które przekazuje ją niezwłocznie państwu członkowskiemu bandery.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
1.  Każde państwo członkowskie prowadzi zapis istotnych danych dotyczących uprawnień do połowów, o których mowa w niniejszym rozdziale, wyrażonych zarówno w złowionych ilościach, jak i w nakładzie połowowym, oraz zachowuje oryginały tych danych przez okres trzech lat lub dłużej, zgodniez przepisami krajowymi.
1.  Każde państwo członkowskie prowadzi zapis istotnych danych dotyczących uprawnień do połowów, o których mowaw niniejszym rozdziale, wyrażonych zarówno w złowionych ilościach, odrzutach, jak i w nakładzie połowowym, oraz zachowuje oryginały tych danych przez okres trzech lat lub dłużej, zgodniez przepisami krajowymi. Dane w formie elektronicznej są przechowywane przez co najmniej 10 lat.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3
3.  Wszelkie połowy ryb należących do stada lub grupy stad objętych kwotą połowową dokonywane przez wspólnotowe statki rybackie wlicza się do kwoty połowowej przysługującej państwu członkowskiemu banderyw odniesieniu do danego stada lub grupy stad, niezależnie od miejsca wyładunku.
3.  Wszelkie połowy i odrzuty ryb należących do stada lub grupy stad objętych kwotą połowową dokonywane przez wspólnotowe statki rybackie wlicza się do kwoty połowowej przysługującej państwu członkowskiemu banderyw odniesieniu do danego stada lub grupy stad, niezależnie od miejsca wyładunku.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3
3.  Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest podawana do wiadomości przez zainteresowane państwo członkowskie i niezwłocznie przekazywana Komisji i innym państwom członkowskim. Jest ona publikowana w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Począwszy od dnia, w którym dane państwo członkowskie podało do wiadomości decyzję, państwa członkowskie gwarantują, aby na ich wodach lub na ich terytorium niemiało miejsca zatrzymywanie na statku, wyładunek, umieszczanie w sadzach ani przeładunek odnośnych ryb przez statki pływające pod banderą danego państwa członkowskiego.
3.  Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest podawana do wiadomości przez zainteresowane państwo członkowskie i niezwłocznie przekazywana Komisji, która informuje pozostałe państwa członkowskie. Jest ona publikowana w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Począwszy od dnia, w którym dane państwo członkowskie podało do wiadomości decyzję, państwa członkowskie sprawdzają, dzięki odpowiedniej dokumentacji, czy na ich wodach lub na ich terytorium niema miejsca zatrzymywanie na statku, wyładunek, umieszczanie w sadzach ani przeładunek odnośnych ryb złowionych po dacie zamknięcia przez statki pływające pod banderą danego państwa członkowskiego.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3
3.  Odliczeń i wynikających z nich przydziałów odliczonych ilości dokonuje się po uwzględnieniu, jako kwestii priorytetowej, gatunków i obszarów, dla których ustalone zostały uprawnienia do połowów. Można ich dokonać w roku, w którym wystąpiła szkoda lub w roku następnym lub latach następnych.
3.  Odliczeń i wynikających z nich przydziałów odliczonych ilości dokonuje się po uwzględnieniu, jako kwestii priorytetowej, gatunków i obszarów, dla których ustalone zostały uprawnienia do połowów. Można ich dokonać w roku, w którym wystąpiła szkoda lub w roku następnym.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28a (nowy)
Artykuł 28a
Transfer niewykorzystanych kwot
1.  Jeżeli kwoty danego państwa członkowskiego miałyby nie zostać wykorzystane, częściowo lub w całości, w ciągu roku, na który zostały przyznane, to mogą one być wykorzystane w tym samym roku przez inne państwa członkowskie. Komisja informuje najpierw zainteresowane państwa członkowskie, zwracając się do nich o potwierdzenie, że nie wykorzystają danych uprawnień do połowów. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia Komisja ocenia łączną wielkość niewykorzystanych uprawnień do połowów i powiadamia o niej państwa członkowskie, a następnie podejmuje decyzję o ich ponownym przyznaniu, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi.
2.  Przekazywanie wniosków zgodnie z niniejszym artykułem nie wpływa w żaden sposób na podział uprawnień do połowów ani na ich wymianę między państwami członkowskimi, zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
3.  Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego artykułu, zwłaszcza dotyczące warunków wykorzystania lub przekroczenia kwot, przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 111.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33
Artykuł 33
Przeładunki w porcie
Wspólnotowe statki rybackie prowadzące działalność połowową na łowiskach objętych wieloletnimi planami nie przenoszą swoich połowów na żaden inny statek lub pojazd bez uprzedniego ich wyładunku w celu zważenia w ośrodku aukcyjnym lub innym organie zatwierdzonym przez państwa członkowskie.
skreślony
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4a (nowy)
4a.  Państwa członkowskie mogą wyznaczyć port niespełniający kryteriów ust. 4, aby statki nie musiały płynąć do portu odległego o ponad 50 mil.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  W połowach, dla których dopuszcza się posiadanie więcej niż dwóch rodzajów narzędzi połowowych na statku, narzędzie nieużywane jest zasztauowane w taki sposób, aby nie mogło być natychmiastowo użyte, z zastosowaniem następujących warunków:
2.  W połowach, dla których dopuszcza się posiadanie więcej niż jednego rodzaju narzędzi połowowych na statku, narzędzie nieużywane jest zasztauowane w taki sposób, aby nie mogło być natychmiastowo użyte, z zastosowaniem następujących warunków:
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
1.  Kapitan statku rybackiego zapisuje wszystkie odrzuty przekraczające ilość15 kg ekwiwalentu żywej wagii niezwłocznie przekazuje tę informację, o ile to możliwe drogą elektroniczną, właściwym organom, którym podlega.
1.  Kapitan statku rybackiego zapisuje wszystkie odrzuty przekraczające ilość15 kg ekwiwalentu żywej wagi na jeden zaciąg narzędziem połowowym oraz na rejs i niezwłocznie przekazuje tę informację,o ile to możliwe drogą elektroniczną, właściwym organom, którym podlega. Do celów zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem Komisja rozważa system wyposażania w urządzenia do wideomonitoringu. Na użytek niniejszego rozporządzenia ryby wypuszczone w trakcie połowów rekreacyjnych nie są traktowane jako odrzuty ani nie są brane pod uwagę przy obliczaniu umieralności.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42
W przypadku statków wyposażonych w satelitarny system monitorowania statków państwa członkowskie systematycznie sprawdzają, czy informacje otrzymane przez centrum monitorowania rybołówstwa są zgodne z działalnością zapisaną w dzienniku połowowym, korzystając z danych VMS oraz, w razie potrzeby, danych uzyskanych od obserwatorów. Wyniki takich kontroli krzyżowych są zapisywane w formie danych komputerowych i przechowywane przez okres trzech lat.
W przypadku statków wyposażonych w satelitarny system monitorowania statków państwa członkowskie systematycznie sprawdzają, czy informacje otrzymane przez centrum monitorowania rybołówstwa są zgodne z działalnością zapisaną w dzienniku połowowym, korzystając z danych VMS oraz, w razie potrzeby, danych uzyskanych od obserwatorów. Wyniki takich kontroli krzyżowych są zapisywane w formie danych komputerowych i przechowywane przez okres dziesięciu lat.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – sekcja 4
Sekcja 4
Skreślenie całej sekcji 4.
Doraźne zamykanie łowisk
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1
1.  Rybołówstwo rekreacyjne na statku na wodach wspólnotowych, dotyczące stada objętego planem wieloletnim, podlega wydaniu upoważnienia przez państwo członkowskie bandery.
1.  Rybołówstwo rekreacyjne prowadzone ze statku na morskich wodach wspólnotowych, dotyczące stada objętego wieloletnim planem odbudowy, może być oceniane przez państwo członkowskie, w którego wodach jest prowadzone. Połowy wędką z kołowrotkiem z wybrzeża nie są uwzględniane.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2
2.   Połowy w ramach rybołówstwa rekreacyjnego dotyczące stad objętych planem wieloletnim są rejestrowane przez państwo członkowskie bandery.
2.  W ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie mogą dokonać oceny wpływu rybołówstwa rekreacyjnego prowadzonego na ich wodach i przedstawić te informacje Komisji. Na podstawie zaleceń Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa dane państwo członkowskie i Komisja określają, które rodzaje rybołówstwa rekreacyjnego wywierają znaczący wpływ na takie zasoby. Dla rodzajów rybołówstwa o znaczącym wpływie dane państwo członkowskie, w ścisłej współpracy z Komisją, opracowuje system monitorowania umożliwiający dokładne ocenienie całkowitego połowu rekreacyjnego z każdego stada. Rybołówstwo rekreacyjne jest prowadzone zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3
3.  Połowy gatunków objętych planem wieloletnim wliczane są do odpowiednich kwot państwa członkowskiego bandery. Zainteresowane państwa członkowskie określają część tych kwot, która jest zarezerwowana wyłącznie dla rybołówstwa rekreacyjnego.
3.   W razie stwierdzenia, że dany rodzaj rybołówstwa rekreacyjnego wywiera znaczący wpływ, połowy wliczane są do odpowiednich kwot państwa członkowskiego bandery. Państwo członkowskie może określić część tej kwoty, która jest zarezerwowana wyłącznie dla wspomnianego rybołówstwa rekreacyjnego.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3
3.   Jeżeli dla danego gatunku ustalono wielkość minimalną, podmioty gospodarcze odpowiedzialne za sprzedaż, składowanie lub przewóz muszą być w stanie udowodnić pochodzenie geograficzne produktów z odniesieniem do podobszaru i rejonu lub podrejonu lub, tam gdzie ma to zastosowanie, statystycznego prostokąta, gdzie stosuje się limity połowowe zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.
3.  Podmioty gospodarcze odpowiedzialne za sprzedaż, składowanie lub przewóz muszą być w stanie udowodnić pochodzenie geograficzne produktów na poziomie szczegółowości określonym w art. 14 ust. 1.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 2 – litera da) (nowa)
da) obszar połowu podany na poziomie szczegółowości określonym w art. 14 ust. 1;
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – ustęp 1
1.  Zarejestrowani nabywcy, ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa wyładowanych w państwie członkowskim przedkładają – drogą elektroniczną, w ciągu dwóch godzin następujących po pierwszej sprzedaży – dokument sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż. Jeżeli państwo to nie jest państwem członkowskim bandery statku, z którego wyładowano ryby, gwarantuje ono, że kopia dokumentu sprzedaży zostaje przekazana właściwym organom państwa członkowskiego bandery natychmiast po otrzymaniu odpowiedniej informacji. Za prawidłowość dokumentu sprzedaży odpowiedzialni są nabywcy, ośrodki aukcyjne, organy lub osoby.
1.  Zarejestrowani nabywcy, ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa wyładowanych w państwie członkowskim przedkładają – drogą elektroniczną, w ciągu sześciu godzin następujących po pierwszej sprzedaży – dokument sprzedaży właściwym organom państwa członkowskiego, na którego terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż. Jeżeli państwo to nie jest państwem członkowskim bandery statku, z którego wyładowano ryby, gwarantuje ono, że kopia dokumentu sprzedaży zostaje niezwłocznie przekazana właściwym organom państwa członkowskiego bandery natychmiast po otrzymaniu odpowiedniej informacji. Za prawidłowość dokumentu sprzedaży odpowiedzialni są nabywcy, ośrodki aukcyjne, organy lub osoby.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – litera e)
e) odpowiednią nazwę lub kod alfa FAO każdego gatunku oraz jego pochodzenie geograficzne z odniesieniem do podobszaru i rejonu lub podrejonu, gdzie stosuje się limity połowowe zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym;
e) odpowiednią nazwę lub kod alfa FAO każdego gatunku oraz jego pochodzenie geograficzne określone na poziomie szczegółowości podanym w art. 14 ust. 1;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – litera ea) (nowa)
ea) ilość każdego gatunku w kilogramach żywej wagi;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 6
6.  Wszystkie koszty związanez działalnością obserwatorów na mocy niniejszego artykułuponosi państwo członkowskie bandery. Państwa członkowskie mogą obciążyć tymi kosztami, częściowo lub w całości, armatorów statków pływających pod ich banderą, które uczestniczyły w danym połowie.
6.  Wszystkie koszty związanez działalnością obserwatorów na mocy niniejszego artykułuponosi państwo członkowskie bandery i Komisja.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69
Państwa członkowskie tworzą i aktualizują elektroniczną bazę danych, w której umieszczają wszystkie sprawozdaniaz inspekcji i z nadzoru sporządzone przez swoich urzędników.
Państwa członkowskie tworzą i aktualizują elektroniczną bazę danych, w której umieszczają wszystkie sprawozdaniaz inspekcji i z nadzoru, w tym sprawozdania obserwatorów, sporządzone przez swoich urzędników.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78
Państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję może również przekazać sprawę o naruszenie przepisów właściwym organom państwa członkowskiego bandery lub państwa członkowskiego rejestracji, lub państwa członkowskiego, którego obywatelem jest sprawca naruszenia przepisów, o ile odbywa się to za zgodą tego ostatniego państwa członkowskiego i pod warunkiem że przekazanie ma większe szanse na osiągnięcie skutku, o którym mowa w art. 81 ust. 2.
Państwo członkowskie przeprowadzające inspekcję może również przekazać sprawę o naruszenie przepisów właściwym organom państwa członkowskiego bandery lub państwa członkowskiego, którego obywatelem jest sprawca naruszenia przepisów, o ile odbywa się to za zgodą tego ostatniego państwa członkowskiego i pod warunkiem że przekazanie ma większe szanse na osiągnięcie skutku, o którym mowa w art. 81 ust. 2.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie gwarantują, że osoba fizyczna, która dokonała poważnego naruszenia przepisów, lub osoba prawna uznana za odpowiedzialną za dokonanie poważnego naruszenia przepisów podlega skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom administracyjnym, zgodnie ze zbiorem sankcji i środków, o którym mowa w rozdziale IX rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
1.  Państwa członkowskie gwarantują, że osoba fizyczna, która dokonała poważnego naruszenia przepisów, lub osoba prawna uznana za odpowiedzialną za dokonanie poważnego naruszenia przepisów co do zasady podlega skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom administracyjnym, zgodnie ze zbiorem sankcji i środków, o którym mowa w rozdziale IX rozporządzenia(WE) nr 1005/2008.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 6a (nowy)
6a.  Państwa członkowskie gwarantują, że operatorzy uznani za winnych poważnego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa są wykluczeni z możliwości skorzystania z Europejskiego Funduszu Rybackiego, umów o partnerstwie w sprawie połowów oraz innej pomocy publicznej. Sankcjom przewidzianym w niniejszym rozdziale towarzyszą inne sankcje lub środki, w szczególności zwrot pomocy publicznej lub dotacji otrzymanych przez statki dokonujące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów w danym okresie finansowania.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie stosują system punktów karnych, na którego podstawie właściciel upoważnienia do połowów otrzymuje odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
1.  Państwa członkowskie stosują system punktów karnych, na którego podstawie właściciel upoważnienia do połowów otrzymuje odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku poważnego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2
2.  Jeżeli osoba fizyczna dokonała naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub osoba prawna jest uznana za odpowiedzialną za dokonanie naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, odpowiednia liczba punktów karnych zostaje przyznana właścicielowi upoważnienia do połowów w wyniku dokonania naruszenia przepisów. Właściciel upoważnienia do połowów może wszcząć postępowanie odwoławcze zgodnie z prawem krajowym.
2.  Jeżeli osoba fizyczna dokonała naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub osoba prawna jest uznana za odpowiedzialną za dokonanie poważnego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, odpowiednia liczba punktów karnych zostaje przyznana właścicielowi upoważnienia do połowów w wyniku dokonania poważnego naruszenia przepisów. Właściciel upoważnienia do połowów może wszcząć postępowanie odwoławcze zgodnie z prawem krajowym.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Dopóki właściciel upoważnienia do połowów posiada przydzielone punkty karne, jest on wyłączony w tym czasie z otrzymywania dotacji wspólnotowych oraz krajowej pomocy publicznej.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 4
4.  W przypadku poważnego naruszenia przepisów przyznane punkty karne są co najmniej równe połowie liczby punktów, o których mowa w ust. 3.
skreślony
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 5
5.  Jeżeli właściciel zawieszonego upoważnienia do połowów nie dokona innego naruszenia przepisów w okresie trzech lat od daty dokonania ostatniego naruszenia przepisów, anuluje się wszystkie punkty przypisane upoważnieniu do połowów.
5.  Jeżeli właściciel zawieszonego upoważnienia do połowów nie dokona innego poważnego naruszenia przepisów w okresie trzech lat od daty dokonania ostatniego poważnego naruszenia przepisów, anuluje się wszystkie punkty przypisane upoważnieniu do połowów.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 7
7.  Państwa członkowskie ustanawiają również system punktów karnych, naktórego podstawie kapitan i oficerowie statku otrzymują odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
7.  Państwa członkowskie ustanawiają również system punktów karnych, na podstawie którego kapitan statku lub szyper otrzymuje odpowiednią liczbę punktów karnych w wyniku naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie rejestrująw krajowej bazie danych wszystkie naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa dokonane przez statki pływające pod ich banderą lub przez swoich obywateli, łącznie z nałożonymi na nich sankcjamii przyznaną im liczbą punktów. Naruszenia dokonane przez statki pływające pod ich banderą lub przez ich obywateli, będące przedmiotem sprawy o naruszenie przepisów w innych państwach członkowskich, są również rejestrowane przez państwa członkowskie w ich krajowych bazach danych dotyczących naruszeń przepisów, po powiadomieniu o ostatecznym orzeczeniu wydanym przez państwo członkowskie sprawujące jurysdykcję, zgodnie z art. 82.
1.  Państwa członkowskie rejestrująw krajowej bazie danych wszystkie naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa dokonane przez podmioty odpowiedzialne za statki pływające pod ich banderą lub przez swoich obywateli, łącznie z nałożonymi na nich sankcjamii przyznaną im liczbą punktów. Naruszenia dokonane przez statki pływające pod ich banderą lub przez ich obywateli, będące przedmiotem sprawy o naruszenie przepisów w innych państwach członkowskich, są również rejestrowane przez państwa członkowskie w ich krajowych bazach danych dotyczących naruszeń przepisów, po powiadomieniu o ostatecznym orzeczeniu wydanym przez państwo członkowskie sprawujące jurysdykcję, zgodnie z art. 82.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3
3.  Gdy państwo członkowskie zwraca się do innego państwa członkowskiego o udzielenie informacji związanych ze sprawą o naruszenie przepisów, to drugie państwo członkowskie udziela odpowiednich informacji na temat odnośnych statków rybackich i osób.
3.  Gdy państwo członkowskie zwraca się do innego państwa członkowskiego o udzielenie informacji związanych ze sprawą o naruszenie przepisów, to drugie państwo członkowskie niezwłocznie udziela odpowiednich informacji na temat odnośnych statków rybackich i osób.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 3a (nowy)
3a.  Informacja w sprawie naruszeń popełnionych przez dane statki i osoby i za które wydano w stosunku do nich wyrok skazujący, będzie publicznie dostępna na ogólnodostępnej części strony internetowej, o której mowa w art. 107.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 4
4.  Urzędnicy zainteresowanego państwa członkowskiego mogą być obecni podczas inspekcji i, na wniosek urzędników Komisji, pomagają im przy wykonywaniu ich obowiązków.
4.  Urzędnicy zainteresowanego państwa członkowskiego są zawsze obecni podczas inspekcji i, na wniosek urzędników Komisji, pomagają im przy wykonywaniu ich obowiązków.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 95 – ustęp 1 – litera a)
α) przepisy niniejszego rozporządzenia nie były przestrzegane z powodu działania lub zaniedbania bezpośrednio przypisywanego zainteresowanemu państwu członkowskiemu i jeżeli
skreślony
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 96 – ustęp 1
1.  Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega swoich obowiązków dotyczących wdrażania planu wieloletniego i jeżeli Komisja ma powody, by sądzić, że nieprzestrzeganie tych obowiązków jest szczególnie szkodliwe dla danego stada, Komisja może tymczasowo zamknąć łowiska, których dotyczą te uchybienia.
1.  Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega swoich obowiązków dotyczących wdrażania planu wieloletniego i jeżeli Komisja ma dowody, że nieprzestrzeganie tych obowiązków jest szczególnie szkodliwe dla danego stada, Komisja może tymczasowo zamknąć łowiska, których dotyczą te uchybienia.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Jeżeli Komisja ustaliła, że państwo członkowskie przekroczyło przyznaną mu kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad, Komisja dokonuje odliczeń od kwoty, przydziału lub udziału państwa członkowskiego, które dokonało przełowienia, w następnym roku lub w następnych latach, przy zastosowaniu mnożnika zgodnie z następującą tabelą:
1.  Jeżeli Komisja ustaliła, że państwo członkowskie przekroczyło przyznaną mu kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad, Komisja dokonuje odliczeń od kwoty, przydziału lub udziału państwa członkowskiego, które dokonało przełowienia, w następnym roku, przy zastosowaniu mnożnika zgodnie z następującą tabelą:
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Stopień przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków

Mnożnik

Maksymalnie 5 %

Przełowienie * 1,0

Od 5 do 10 %

Przełowienie * 1,1

Od 10 do 20%

Przełowienie * 1,2

Od 10 do 20 %

Przełowienie * 1,4

Od 40 do 50 %

Przełowienie * 1,8

Każde przełowienie powyżej 50 %

Przełowienie * 2,0

Poprawka

Stopień przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków

Mnożnik

Pierwsze 10%

Odliczenie = Przełowienie x 1,00

Następne 10%-20%

Odliczenie = Przełowienie x 1,10

Następne 20%-40%

Odliczenie = Przełowienie x 1,20

Każde kolejne przełowienie powyżej 40%

Odliczenie = Przełowienie x 1,40

Uwaga: Progi procentowe zastępuje się progami określonymi w art. 5. ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 1a (nowy)
1a.  Jeżeli kwota, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad przyznany danemu państwu członkowskiemu nie przekracza 100 ton, to ograniczenie nałożone w wyniku przekroczenia kwoty przyjmuje formę liniową zamiast procentowej, za wyjątkiem gatunków objętych planem wieloletnim, do których ma zastosowanie ust. 1.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 2
2.  Jeżeli państwo członkowskie wielokrotnie przekraczało w trakcie poprzednich dwóch lat przyznaną mu kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad, jeżeli to przełowienie jest szczególnie szkodliwe dla danego stada lub jeżeli stado objęte jest planem wieloletnim, mnożnik określony w ust. 1 zostaje podwojony.
2.  Jeżeli państwo członkowskie wielokrotnie przekraczało w trakcie poprzednich dwóch lat kwotę, przydział lub udział w stadzie lub grupie stad szczególnie wrażliwych na nadmierną eksploatację lub objętych planem wieloletnim, mnożnik określony w ust. 1 zostaje podwojony.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 97 – ustęp 3
3.  Jeżeli państwo członkowskie dokonuje połowów ryb ze stada objętego kwotą, w odniesieniu do którego nie przyznano mu kwoty, przydziału lub udziału w stadzie lub grupie stad, Komisja może w następnym roku lub w następnych latach dokonać odliczeń od kwot dotyczących innych stad lub grup stad przyznanych temu państwu członkowskiemu zgodnie z ust. 1.
skreślony
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 98
Artykuł 98
skreślony
Odliczanie kwot z powodu nieprzestrzegania celów wspólnej polityki rybołówstwa
1.  Jeżeli okazuje się, że przepisy dotyczące ochrony, kontroli, inspekcji lub egzekwowania wspólnej polityki rybołówstwa nie są przestrzegane przez państwo członkowskie i że może z tego wynikać poważne zagrożenie dla ochrony żywych zasobów wodnych lub dla skutecznego funkcjonowania wspólnotowego systemu kontroli i egzekwowania, Komisja może dokonać odliczeń od rocznych kwot, przydziałów lub udziałów w stadzie lub grupie stad przyznanych temu państwu członkowskiemu.
2.  Komisja przekazuje swoje ustalenia na piśmie zainteresowanemu państwu członkowskiemu i ustala termin nieprzekraczający dziesięciu dni roboczych, w którym państwo członkowskie musi wykazać, że łowisko może być bezpiecznie eksploatowane.
3.  Środki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie wyłącznie, jeżeli państwo członkowskie nie odpowie na wniosek Komisji w terminie ustalonym w ust. 2 lub jeżeli odpowiedź zostaje uznana za niezadowalającą bądź jasno wskazuje, że konieczne działania nie zostały wdrożone.
4.  Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego artykułu, w szczególności ustalania danych ilości, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 111.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 100
Artykuł 100
skreślony
Odmowa wymiany kwot
Komisja może wykluczyć możliwość wymiany kwot zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002:
a) w odniesieniu do kwot, w stosunku do których stwierdzono przełowienie o ponad 10 % kwoty przyznanej jednemu z zainteresowanych państw członkowskich w trakcie jednego z dwóch bezpośrednio poprzedzających lat lub
b) jeżeli zainteresowane państwo członkowskie nie podejmuje odpowiednich środków w celu zapewnienia właściwego zarządzania uprawnieniami do połowów danych stad, w szczególności nie korzystając ze skomputeryzowanego systemu zatwierdzania, o którym mowa w art. 102, lub korzystając w niewystarczającym stopniu z systemów dostarczających dane do tego systemu zatwierdzania.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 1
1.  Jeżeli istnieją dowody, w tym dowody oparte na wynikach kontroli wyrywkowych przeprowadzonych przez Komisję, świadczące o tym, że działalność połowowa i/lub środki przyjęte przez państwo członkowskie lub państwa członkowskie szkodzą wspólnej polityce rybołówstwa lub zagrażają ekosystemowi morskiemu oraz że sytuacja wymaga natychmiastowego podjęcia działań, Komisja może, na należycie umotywowany wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, ustanowić środki nadzwyczajne na maksymalny okres jednego roku. Komisja może podjąć nową decyzję o przedłużeniu stosowania środków nadzwyczajnych na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
1.  Jeżeli istnieją dowody, w tym dowody oparte na wynikach kontroli wyrywkowych przeprowadzonych przez Komisję, świadczące o tym, że działalność połowowa i/lub środki przyjęte przez państwo członkowskie lub państwa członkowskie szkodzą wspólnej polityce rybołówstwa lub zagrażają ekosystemowi morskiemu oraz że sytuacja wymaga natychmiastowego podjęcia działań, Komisja może, na należycie umotywowany wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, ustanowić środki nadzwyczajne na maksymalny okres sześciu miesięcy. Komisja może podjąć nową decyzję o przedłużeniu stosowania środków nadzwyczajnych na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 2 – litera g)
g) zakaz dokonywania połowów przez statki rybackie pływające pod banderą zainteresowanego państwa członkowskiego w wodach podlegających jurysdykcji innych państw członkowskich;
g) zakaz dokonywania połowów przez statki rybackie pływające pod banderą zainteresowanego państwa członkowskiego w wodach podlegających jurysdykcji innych państw członkowskich lub kraju trzeciego, lub też na pełnym morzu;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednocześnie Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim. Inne państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji swoje uwagi na piśmie w terminie pięciu dni roboczych od otrzymania wniosku. Komisja podejmuje decyzję w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania wniosku.
3.  Państwo członkowskie przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, jednocześnie Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim. Inne państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji swoje uwagi na piśmie w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania wniosku. Komisja podejmuje decyzję w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania wniosku.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 101 – ustęp 5
5.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą odwołać się od decyzji Komisji do Rady w terminie 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.
5.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą odwołać się od decyzji Komisji do Rady w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania powiadomienia.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 104 – ustęp 2
2.   Nazwiska osób fizycznych nie są ujawniane Komisji lub innemu państwu członkowskiemu z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie ujawnienie nazwisk jest wyraźnie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu lub jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec naruszeniom przepisów lub wnosić do sądu sprawy o naruszenie przepisów bądź w celu weryfikacji domniemanych naruszeń przepisów. Dane określone w ust. 1 nie są przekazywane, chyba że są powiązane z innymi danymi w formie, która uniemożliwia bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osób fizycznych.
2.   Dane osobowe nie są ujawniane Komisji lub innemu państwu członkowskiemu z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie ujawnienie jest wyraźnie przewidziane w niniejszym rozporządzeniu lub jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec naruszeniom przepisów lub wnosić do sądu sprawy o naruszenie przepisów bądź w celu weryfikacji domniemanych naruszeń przepisów. Dane określone w ust. 1 nie są przekazywane, chyba że są powiązane z innymi danymi w formie, która uniemożliwia bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osób fizycznych.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie i Komisja podejmują wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia poufnego traktowania danych zgromadzonych i otrzymanych w ramach niniejszego rozporządzenia oraz przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących tajemnicy danych o charakterze zawodowym i handlowym.
1.  Państwa członkowskie i Komisja podejmują wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia poufnego traktowania danych zgromadzonych i otrzymanych w ramach niniejszego rozporządzenia oraz przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących tajemnicy danych o charakterze zawodowym i handlowym, zgodnie ze wszystkimi odnośnymi przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 i dyrektywie 95/46/WE.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 105 – ustęp 4
4.  Dane przekazane w ramach niniejszego rozporządzenia osobom pracującym dla właściwych organów, sądów, innych organów publicznych i Komisji bądź wyznaczonego przez nią organu, których ujawnienie naruszyłoby:
skreślony
a) ochronę prywatności i integralności jednostki, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym ochrony danych osobowych,
b) interesy handlowe osoby fizycznej lub prawnej, w tym również własność intelektualną,
c) postępowanie sądowe lub poradę prawną,
d) zakres inspekcji lub postępowań wyjaśniających,
mogą być ujawniane jedynie w przypadku, gdy okaże się to konieczne do spowodowania zaprzestania lub zakazu naruszania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa i jeżeli organ, który przekazał dane, wyrazi na to zgodę.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 108 – ustęp 3
3.  Każde państwo członkowskie umożliwia Komisji i wyznaczonemu przez nią organowi zdalny dostęp do bezpiecznej części swojej strony internetowej. Państwo członkowskie umożliwia dostęp urzędnikom Komisji na podstawie elektronicznych zaświadczeń wydawanych przez Komisję lub wyznaczony przez nią organ.
3.  Każde państwo członkowskie umożliwia Komisji i wyznaczonemu przez nią organowi zdalny dostęp do bezpiecznej części swojej strony internetowej. Państwo członkowskie umożliwia dostęp urzędnikom Komisji na podstawie elektronicznych zaświadczeń wydawanych przez Komisję lub wyznaczony przez nią organ.
Kraje trzecie otrzymują informacje zawarte w ust. 1 lit. b), d) i f) w odniesieniu do statków Wspólnoty ubiegających się o licencje na prowadzenie połowów w wodach tych krajów. Informacji udziela się na wniosek danego państwa trzeciego oraz bezzwłocznie, pod warunkiem, że państwo trzecie zapewni na piśmie o zachowaniu poufności informacji. Przekazanie danych osobowych na mocy niniejszego przepisu uważa się za zgodne z art. 26 ust. 1) lit. d) dyrektywy 95/46/WE.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 112
Rozporządzenie (WE) nr 768/2005
Artykuł 17a – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Nie naruszając uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji przez Traktat Agencja wspiera Komisję w ocenie i kontroli stosowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie. Agencja może przeprowadzać inspekcje organów publicznych i podmiotów prywatnych w państwach członkowskich. W tym celu, zgodnie z przepisami prawnymi zainteresowanego państwa członkowskiego, może:
1.  Nie naruszając uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji przez Traktat Agencja wspiera Komisję w ocenie i kontroli stosowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przez państwa członkowskie. Agencja może przeprowadzać we własnym zakresie inspekcje organów publicznych i podmiotów prywatnych w państwach członkowskich. W tym celu, zgodnie z przepisami prawnymi zainteresowanego państwa członkowskiego, może:

Ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne *
PDF 492kWORD 134k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))
P6_TA(2009)0256A6-0206/2009

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0324),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0282/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0206/2009),

1.   zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego o przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7a preambuły (nowy)
(7a)  Ponieważ zarówno jednolite przepisy, mające ogólne zastosowanie we wszystkich obszarach, jak i te, które mają zastosowanie w konkretnym regionie są równie ważne dla zarządzania rybołówstwem, powinny być one uchwalane przez Radę.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)
(12a)  W ramach dodatkowego wyjaśnienia i celem zapobieżenia przyszłym sporom spowodowanym błędną interpretacją przepisów, oraz jako kontynuacja niedawno przyjętego podejścia, Komisja powinna uzupełnić przepisy niniejszego rozporządzenia publikując załącznik zawierający ilustracje przedstawiające cechy narzędzi połowowych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13a preambuły (nowy)
(13a)  Należy zapobiegać sytuacjom, które powodują zakłócenie konkurencji, dezorientację podmiotów gospodarczych i konsumentów i które mogłyby doprowadzić do nieprzestrzegania wymogów dotyczących minimalnych rozmiarów, a zatem przepisy te powinny także mieć zastosowanie do produktów pochodzących z przywozu. W tym celu Komisja powinna jak najszybciej przedłożyć wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 104/20001, celem zharmonizowania rozmiarów biologicznych i rozmiarów produktów wprowadzanych na rynek.
____________________________________
Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L z 17 21.1.2000, s. 22).
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły
(15)  Statek musi niezwłocznie przenieść się do innego obszaru w przypadku, gdy przekroczona zostanie maksymalna wielkość przyłowów.
(15)   Celem zagwarantowania odpowiedniej ochrony zasobów morskich, ochrony obszarów lęgowych lub obszarów wrażliwych oraz ograniczenia odrzutów, należy wprowadzić ograniczenia połowów na niektórych obszarach, w pewnych okresach i przy użyciu niektórych narzędzi i przyrządów.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły
(17)  Tam, gdzie ochrona jest poważnie zagrożona, należy upoważnić Komisję i państwa członkowskie do podjęcia właściwych środków tymczasowych, które zostaną natychmiast wdrożone.
(17)  Tam, gdzie ochrona jest poważnie zagrożona, należy upoważnić Komisję, na jej własny wniosek lub na uzasadniony wniosek państw członkowskich, do podjęcia właściwych środków tymczasowych, które zostaną natychmiast wdrożone.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły
(19)  Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w tym przepisy szczególne dotyczące każdego obszaru objętego przez regionalny komitet doradczy, powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.
(19)  Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2a (nowy)
Artykuł 2a
Przepisy regionalne
Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje – zgodnie z procedurą określoną w art. 37 traktatu – środki mające zastosowanie w konkretnych regionach podlegających określonym regionalnym komitetom doradczym.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera b)
(b) "włok rozprzowy" oznacza włok denny otwarty poziomo przy pomocy belki;
(b) "włok rozprzowy" oznacza włok denny otwarty poziomo przy pomocy belki, przy czym rozprze to okrągła rura zrobiona ze stali oparta na dwóch ślizgach; konstrukcja ta ciągniona jest po dnie morskim;
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera e)
(e) "worek włoka" oznacza ostatnie 8 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest równy co najmniej 80 mm, a także oznacza ostatnie 20 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest mniejszy niż 80 mm;
(e) "worek włoka" oznacza ostatnie 6 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest równy co najmniej 80 mm, a także oznacza ostatnie 20 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest mniejszy niż 80 mm;
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)
3a.  W przypadku małych gatunków pelagicznych (sardynek, sardeli, ostroboków i makreli) należy utrzymać możliwość, zgodnie z którą 10% połowów stanowią ryby niewymiarowe.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Zasada jednej sieci
Łączenie sieci
Zakazane jest posiadanie na pokładzie, w czasie dowolnego rejsu rybackiego, jakichkolwiek zestawów sieci posiadających więcej niż jeden zakres rozmiaru oczka.
1.  Rada, działając na wniosek Komisji, reguluje przypadki, w których w czasie tego samego rejsu połowowego statki mogą mieć na pokładzie jeden lub więcej niż jeden zestaw sieci posiadających więcej niż jeden zakres rozmiaru oczka.
2.  Kryteria te powinny uwzględniać:
a) odległość między portem macierzystym danego statku i obszarem połowów;
b) stopień, w jakim przedmiotowe połowy są połowami wielogatunkowymi oraz znaczenie gospodarcze gatunków wtórnych w porównaniu do gatunków docelowych;
c) czy połowy podczas konkretnego rejsu są dokonywane przy pomocy sieci o rozmiarze oczek większym niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.
3.  Treść niniejszego artykułu jest regulowana zgodnie z przepisami zawartymi w art. 2a niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)
a) przymocowanie, w sytuacji gdy połowy prowadzone są przy użyciu ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczka mniejszym niż 80 mm, worka wzmacniającego do zewnętrznej powierzchni worka włoka. Rozmiar oczka worka wzmacniającego jest co najmniej dwa razy większy niż rozmiar oczka worka włoka;
a) przymocowanie worka wzmacniającego do zewnętrznej powierzchni worka włoka. Rozmiar oczka worka wzmacniającego jest co najmniej dwa razy większy niż rozmiar oczka worka włoka;
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 - ustęp 2 - litera ba) (nowa)
ba) stosowanie worków wzmacniających na zewnątrz włoka na statkach, które mają zezwolenie na używanie włoków o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 60 mm w obszarach ICES VIII, IX i X;
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera d)
(d) wszelkiego rodzaju narzędzi ciągnionych o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 80 mm, posiadających więcej niż 100 otwartych oczek i mniej niż 40 otwartych oczek, licząc wzdłuż obwodu w dowolnej części worka włoka, oprócz złącza lub wzmocnionych brzegów tkaniny;
skreślona
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 4
4.  W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. a), ust. 3 lit. b), ust. 3 lit. d) i ust. 3 lit. e), rozmiar oczka wynoszący 80 mm zastępuje się rozmiarem 60 mm w przypadku, gdy połowy prowadzone są w obszarach ICES VIII, IX i X.
skreślona
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 2
2.  Czas zanurzenia pławnic i drygawic nie przekracza 48 godzin.
2.  Czas zanurzenia pławnic i drygawic nie przekracza 24 godzin.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 - ustęp 3
3.  Przy połowach prowadzonych z zastosowaniem pławnic i drygawic zakazane jest używanie więcej niż 50 km sieci.
3.  Przy połowach prowadzonych z zastosowaniem pławnic i drygawic zakazane jest używanie więcej niż 40 km sieci.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - ustęp 1
1.  W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 120 mm i mniejszym niż 150 mm na północ od 48° szerokości geograficznej północnej lub o rozmiarze oczka równym co najmniej 100 mm i mniejszym niż 130 mm na południe od 48° szerokości geograficznej północnej, w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 600 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 100 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,5 i że są zaopatrzone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 mil morskich, a całkowita długość wszystkich zastosowanych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 25 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny.
1.  W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 120 mm i mniejszym niż 150 mm na północ od 48° szerokości geograficznej północnej lub o rozmiarze oczka równym co najmniej 100 mm i mniejszym niż 130 mm na południe od 48° szerokości geograficznej północnej, w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 400 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 100 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,5 i że są zaopatrzone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 mil morskich, a całkowita długość wszystkich zastosowanych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 25 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny, chyba że warunki pogodowe uniemożliwiają wyciągnięcie sieci.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - ustęp 2
2.  W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 250 mm w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 600 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 15 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,33 i że nie są zaopatrzone w pływaki lub inne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 10 km. Całkowita długość wszystkich rozmieszczonych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 100 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny.
2.  W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 250 mm w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 600 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 15 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,33 i że nie są zaopatrzone w pływaki lub inne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 10 km. Całkowita długość wszystkich rozmieszczonych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 60 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - ustęp 1
1.  W przypadku gdy ilość złowionych niewymiarowych ryb przekracza 10 % łącznej ilości połowów w dowolnym zaciągu, statek oddala się przed kontynuowaniem połowów o odległość wynoszącą co najmniej pięć mil morskich od miejsca dokonania poprzedniego zaciągu.
1.  W przypadku gdy waga złowionych niewymiarowych ryb, zgodnie z załącznikiem I, przekracza 10 % łącznej wagi połowów w dowolnym zaciągu i taka sytuacja ma miejsce podczas trzech kolejnych zaciągów, statek oddala się przed kontynuowaniem połowów o odległość wynoszącą co najmniej pięć mil morskich od miejsca dokonania poprzedniego zaciągu.
W drodze odstępstwa od przepisów poprzedniego akapitu, w przypadku rybołówstwa lokalnego i przybrzeżnego, mającego określone cechy spowodowane głębokością i układem dna morza oraz odległością od brzegu, a także z zastrzeżeniem istnienia sprawozdania naukowego uzasadniającego te cechy, obowiązek oddalenia się może obejmować odległość mniejszą niż pięć mil morskich, pod warunkiem zagwarantowania, że połowy nie będą prowadzone w miejscach nagromadzenia młodych osobników.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - ustęp 2
2.   Jeżeli minimalne lub maksymalne udziały procentowe gatunków docelowych, z wyjątkiem niewymiarowych ryb gatunków docelowych, których łowienie jest dozwolone przy użyciu sieci o rozmiarze oczka dopuszczalnym dla przedmiotowego gatunku i które wolno zatrzymać na pokładzie, w dowolnym pojedynczym zaciągu, nie są zgodne z udziałami procentowymi określonymi w szczegółowych zasadach przyjętych zgodnie z art. 22, statek musi niezwłocznie oddalić się o co najmniej 10 mil morskich od dowolnego miejsca dokonania poprzedniego zaciągu, a podczas kolejnego zaciągu utrzymywać minimalną odległość 10 mil morskich od dowolnego miejsca dokonania poprzedniego zaciągu.
2.   Rada, działając na wniosek Komisji, określa odpowiednie obszary i okresy ochronne zgodnie z art. 2a niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
Zakazane jest poławianie, zatrzymywanie na pokładzie, przeładunek, przechowywanie, wyładunek, eksponowanie lub oferowanie do sprzedaży organizmów morskich złowionych przy zastosowaniu metod obejmujących użycie materiałów wybuchowych, substancji trujących lub oszałamiających, prądu elektrycznego lub jakichkolwiek pocisków.
Zakazane jest poławianie, zatrzymywanie na pokładzie, przeładunek, przechowywanie, wyładunek, eksponowanie lub oferowanie do sprzedaży organizmów morskich złowionych przy zastosowaniu metod obejmujących użycie materiałów wybuchowych, substancji trujących lub oszałamiających, prądu elektrycznego lub jakichkolwiek pocisków, z wyjątkiem połowów włokiem zelektryfikowanym.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 - ustęp 1
1.  Tam, gdzie ochrona niektórych gatunków bądź łowisk jest poważnie zagrożona, włącznie z sytuacją, gdy wykryto znaczne nagromadzenie młodych ryb, i jeżeli jakakolwiek zwłoka mogłaby spowodować trudną do naprawienia szkodę, państwo członkowskie może podjąć odpowiednie środki ochronne dotyczące wód podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, że tego rodzaju środki nie dyskryminują statków rybackich z innych państw członkowskich.
1.  Tam, gdzie ochrona niektórych gatunków bądź łowisk jest poważnie zagrożona, włącznie z sytuacją, gdy wykryto znaczne nagromadzenie młodych ryb, i jeżeli jakakolwiek zwłoka mogłaby spowodować trudną do naprawienia szkodę, państwo członkowskie może podjąć odpowiednie środki ochronne dotyczące wód podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, że tego rodzaju środki nie dyskryminują statków rybackich z innych państw członkowskich. Przed wdrożeniem tego rodzaju środków konsultowany jest regionalny komitet doradczy i Komisja.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 - ustęp 2
2.  W sytuacji, gdy jakakolwiek zwłoka w ograniczeniu lub wyeliminowaniu odrzutów spowodowałaby trudną do naprawienia szkodę, państwo członkowskie może podjąć odpowiednie niedyskryminacyjne środki ochronne dotyczące wód podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji zgodnie z art. 16.
2.  W sytuacji, gdy jakakolwiek zwłoka w ograniczeniu lub wyeliminowaniu odrzutów spowodowałaby trudną do naprawienia szkodę, Komisja z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek państwa członkowskiego może podjąć odpowiednie niedyskryminacyjne środki ochronne dotyczące wód podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji zainteresowanego państwa członkowskiego. Przed podjęciem tego rodzaju środków konsultowana jest Komisja i regionalny komitet doradczy.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21a (nowy)
Artykuł 21a
Przyszłe rozporządzenie
Przepisy dotyczące uregulowania następujących elementów środków technicznych przyjmowane są na podstawie rozporządzenia Rady:
a) minimalny i maksymalny udział procentowy gatunków docelowych w żywych zasobach wodnych zatrzymanych na pokładzie;
b) zakresy rozmiaru oczka sieci dopuszczalne dla każdego gatunku docelowego;
c) przepisy w zakresie ograniczenia lub wyeliminowania odrzutów oraz poprawy selektywności narzędzi połowowych;
d) środki dotyczące ograniczania działalności połowowej w szczególnych okresach lub szczególnych obszarach określonych w art. 2 na podstawie najlepszych informacji naukowych udostępnionych w celu ochrony siedlisk morskich w wymienionych obszarach;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22
Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia przyjmowane są zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia nr 2371/2002. Przepisy te określają w szczególności:
Inne środki techniczne na rzecz wdrożenia niniejszego rozporządzenia w celu ochrony siedlisk morskich i zasobów rybnych przyjmowane są zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
(a) minimalny i maksymalny udział procentowy gatunków docelowych w żywych zasobach wodnych zatrzymanych na pokładzie;
(b) zakresy rozmiaru oczka sieci dopuszczalne dla każdego gatunku docelowego;
(c) przepisy w zakresie ograniczenia lub wyeliminowania odrzutów oraz poprawy selektywności narzędzi połowowych;
(d) środki dotyczące ograniczania działalności połowowej w szczególnych okresach lub szczególnych obszarach określonych w art. 2 na podstawie najlepszych informacji naukowych udostępnionych w celu ochrony siedlisk morskich w wymienionych obszarach;
(e) inne środki techniczne na rzecz ochrony siedlisk morskich lub zasobów rybnych.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Wejście z życie niniejszego rozporządzenia przewiduje okres dostosowawczy dla flot rybackich i przyjęcie przepisów uzupełniających.

Wspólna polityka imigracyjna dla Europy
PDF 426kWORD 136k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej dla Europy: zasady, działania i narzędzia (2008/2331(INI))
P6_TA(2009)0257A6-0251/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zatytułowany "Wspólna polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia" (COM(2008)0359),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej z dnia 26 listopada 2008 r.(1),

–   uwzględniając Europejski pakt w sprawie imigracji i azylu, przyjęty na Radzie Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r.(2),

–   uwzględniając dyrektywę 2008/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich(3),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy(4),

–   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) (COM(2008)0820),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 października 2008 r. zatytułowany "Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka-UE" (COM(2008)0617),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 lutego 2008 r. zatytułowany "Przygotowanie kolejnych etapów rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej" (COM(2008)0069),

–   uwzględniając dokument roboczy Komisji zatytułowany "Ocena i monitorowanie realizacji planu UE dotyczącego najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu" (COM(2008)0657),

–   uwzględniając wspólną strategię UE-Afryka i pierwszy plan działania w ramach tej strategii (2008-2010) – partnerstwo strategiczne – uzgodniony na szczycie UE-Afryka w dniach 8 i 9 grudnia 2007 r. w Lizbonie(5),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2006 r. zatytułowany "Podejście globalne do migracji w rok później: ku kompleksowej europejskiej polityce migracyjnej" (COM(2006)0735),

–   uwzględniając program haski w sprawie wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, przyjęty na Radzie Europejskiej w dniach 4 i 5 listopada 2004 r.,

–   uwzględniając program z Tampere ustanawiający spójne podejście w dziedzinie imigracji i azylu, przyjęty na Radzie Europejskiej w dniach 15 i 16 października 1999 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przyszłości wspólnego europejskiego systemu azylowego(6),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przewidującej kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE(7),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wdrażania w Unii Europejskiej dyrektywy 2003/9/WE ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl: wizyty Komisji Wolności Obywatelskich w latach 2005-2008(8),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie oceny oraz przyszłego rozwoju agencji FRONTEX i europejskiego systemu nadzoru granic EUROSUR(9),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji(10),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim(11),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 2 września 2008 r. w sprawie oceny systemu dublińskiego(12),

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/109/WE w celu rozszerzenia zakresu jej obowiązywania na osoby objęte ochroną międzynarodową(13),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 września 2007 r. w sprawie planu polityki w dziedzinie legalnej migracji(14),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 września 2007 r. w sprawie priorytetów politycznych w ramach walki z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich(15),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie strategii i środków na rzecz integracji imigrantów w Unii Europejskiej(16),

–   uwzględniając traktat z Amsterdamu, nadający Wspólnocie uprawnienia oraz powierzający jej odpowiedzialność w dziedzinie imigracji i azylu, a także uwzględniając art. 63 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0251/2009),

A.   mając na uwadze, że migracje do Europy będą zawsze miały miejsce - tak długo, jak istnieć będą znaczne różnice materialne i różnice w poziomie życia pomiędzy Europą a innymi regionami na świecie,

B.   mając na uwadze, że pojawiła się konieczność wypracowania wspólnego podejścia do imigracji w UE, tym bardziej, że na wspólnym obszarze bez wewnętrznych kontroli granicznych działania lub bezczynność jednego państwa członkowskiego mają bezpośredni wpływ na inne państwa członkowskie i na UE jako całość,

C.   mając na uwadze, że złe zarządzanie migracjami może zakłócić spójność społeczną w krajach przyjmujących i może też mieć negatywne konsekwencje dla krajów pochodzenia, a także dla samych migrantów,

D.   mając na uwadze, że legalna migracja daje możliwości, z których mogą korzystać zarówno migranci jak i państwa członkowskie, a także państwa pochodzenia, gdyż korzystają one z transferu środków pieniężnych przekazywanych przez migrantów; mając na uwadze, że postępowi w obszarze legalnej migracji muszą jednak towarzyszyć efektywne działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnej imigracji, mając przede wszystkim na uwadze, że ten rodzaj imigracji sprzyja powstawaniu organizacji przestępczych trudniących się handlem ludźmi,

E.   mając na uwadze, że rzeczywista wspólna polityka Wspólnoty dotycząca imigracji musi opierać się nie tylko na walce z nielegalną imigracją, lecz także na współpracy z krajami trzecimi i krajami tranzytowymi oraz na istnieniu odpowiedniej polityki integracji migrantów,

F.   mając na uwadze, że europejska polityka migracyjna musi spełniać normy międzynarodowego prawa, zwłaszcza te dotyczące praw człowieka, godności ludzkiej oraz praw do azylu,

G.   mając na uwadze, że Unia Europejska jest i musi pozostać gościnnym środowiskiem dla tych osób, które otrzymują prawo pozostania na jej terytorium, a imigrują z powodów zawodowych, rodzinnych lub edukacyjnych, bądź dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej,

H.   mając na uwadze, że migranci odegrali bardzo ważną rolę w rozwoju Unii Europejskiej i konstrukcji europejskiej w ostatnich dekadach oraz że sprawą kluczową jest uznanie tego faktu, a także przyznanie, że Unia Europejska w dalszym ciągu potrzebuje pracy migrantów,

I.   mając na uwadze prognozy Eurostatu, zgodnie z którymi starzenie się ludności UE stanie się w średniej perspektywie faktem, jako że zgodnie z przewidywaniami do 2060 r. liczba osób aktywnych zawodowo w UE może zmniejszyć się o prawie 50 mln; mając na uwadze, że imigracja będzie mogła odegrać rolę znaczącego katalizatora dla poprawy wyników gospodarczych UE,

J.   mając na uwadze, że strategia lizbońska w części poświęconej wzrostowi i zatrudnieniu może napotkać na przeszkodę w postaci niedoboru siły roboczej, który może utrudnić realizację jej celów i mając na uwadze, że obecnie bezrobocie wzrasta, oraz że dzięki odpowiedniemu i usystematyzowanemu zarządzaniu imigracją ekonomiczną możliwe będzie ograniczenie tego niedoboru w krótkim czasie,

K.   mając na uwadze, że imigranci wykonują często podejmują prace dorywcze nie wymagające kwalifikacji lub prace poniżej swoich kwalifikacji;

L.   mając na uwadze, że UE powinna również nasilić starania zmierzające do wewnętrznego rozwiązania problemów związanych z niedoborem pracowników, w tym odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, koncentrując się na sektorach charakteryzujących się obecnie niedoborem siły roboczej, poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ze względu na wykształcenie lub osób pozostających przez długi czas bez zatrudnienia, posiadających pozwolenie na pobyt osób ubiegających się o azyl,

M.   mając na uwadze, że liczba kobiet imigrantek w UE stale rośnie i wynosi około 54% wszystkich imigrantów,

N.   mając na uwadze, że większość imigrantek napotyka na poważne problemy przy integracji i dostępie do rynku pracy z powodu swojego niskiego poziomu wykształcenia oraz negatywnych stereotypów i praktyk, których źródłem są ich kraje pochodzenia, a także negatywnych stereotypów i dyskryminacji istniejących w państwie członkowskim, mając jednak na uwadze, że wiele młodych kobiet posiadających wysokie wykształcenie przyjeżdża do UE, aby podejmować się prac zasadniczo niewymagających kwalifikacji,

Zagadnienia ogólne

1.   zdecydowanie popiera ustanowienie wspólnej europejskiej polityki imigracyjnej, opartej na daleko idącej solidarności politycznej i operacyjnej, wzajemnym zaufaniu, przejrzystości, partnerstwie, podziale odpowiedzialności oraz na wartościach uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

2.   przypomina, że zarządzanie przepływami migracyjnymi musi opierać się na skoordynowanym podejściu uwzględniającym sytuację demograficzną i gospodarczą UE i państw członkowskich;

3.   uważa, że dla opracowania wspólnej polityki imigracyjnej bardzo korzystne byłoby odbywanie intensywniejszych i regularnych konsultacji z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, takimi jak organizacje działające na rzecz społeczności migrantów i pracujące z tymi społecznościami;

4.   ubolewa nad faktem, że do dnia dzisiejszego wprowadzenie wspólnej polityki legalnej imigracji pozostało zbyt ograniczone I przyjmuje z zadowoleniem nowe instrumenty prawne przyjęte w ramach wspólnej europejskiej polityki legalnej imigracji;

5.   podkreśla, że spójna i zrównoważona wspólna europejska polityka w dziedzinie imigracji zwiększa wiarygodność UE w relacjach z krajami trzecimi;

6.   ponownie przypomina, że skuteczne zarządzanie migracją wymaga zaangażowania władz regionalnych i lokalnych oraz rzeczywistego partnerstwa i współpracy z krajami pochodzenia imigrantów i krajami tranzytowymi, w których odnosi się często wrażenie, że decyzje narzucane są im w sposób jednostronny; podkreśla, że taka współpraca jest jedynie możliwa, gdy kraj trzeci szanuje postanowienia międzynarodowe w zakresie praw człowieka i ochrony i jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej z 1951 r.;

7.   stoi na stanowisku, że imigracja do UE nie jest rozwiązaniem problemów krajów rozwijających się, natomiast wspólnej polityce imigracyjnej musi towarzyszyć efektywna polityka rozwoju krajów pochodzenia;

8.   popiera przyjęcie ww. Europejskiego paktu w sprawie imigracji i azylu oraz działania, narzędzia i wnioski przedstawione przez Komisję we wspomnianym wyżej komunikacie w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej: zasad, działań i narzędzi; wzywa Radę i Komisję do szybkiego zainicjowania etapu wdrażania tych zobowiązań;

9.   z zadowoleniem przyjmuje instytucjonalne implikacje traktatu z Lizbony, w szczególności rozszerzenie procedury współdecyzji i głosowania większością kwalifikowaną na wszystkie zagadnienia w zakresie polityki imigracyjnej, wyjaśnienie kompetencji UE w zakresie polityki wizowej i kontroli granicznych, rozszerzenie kompetencji UE w zakresie polityki azylowej, a także kompetencji UE w odniesieniu do imigracji legalnej i nielegalnej;

10.   uważa, że wspólna polityka imigracyjna wymaga także ustanowienia wspólnej polityki azylowej oraz przypomina o ww. rezolucji w sprawie przyszłego wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS) i wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej;

Dobrobyt i imigracja
Legalna imigracja

11.   uważa, że legalna migracja jest nadal konieczna do zaspokojenia potrzeb Europy pod względem liczby ludności, rynku pracy i kwalifikacji w związku ze skutkami gospodarczymi niżu demograficznego i starzenia się społeczeństw; przyczynia się ona także do rozwoju krajów trzecich dzięki wymianie wiedzy i umiejętności oraz za sprawą transferu zarobków przez imigrantów; wzywa do wdrożenia bezpiecznych systemów, które ułatwią te przekazy pieniężne do krajów trzecich;

12.   uważa, że legalna migracja musi być alternatywą dla imigracji nielegalnej, gdyż umożliwia legalny, bezpieczny i zorganizowany wstęp na terytorium Unii Europejskiej;

13.   przypomina, że zgodnie z prognozami zawartymi w szacunkach Komisji do 2050 r. wystąpi zapotrzebowanie na 60 mln pracowników migrujących, co wiąże się z koniecznością otwarcia legalnych kanałów imigracji;

14.   podkreśla potrzebę wykonania kompleksowej oceny potrzeb UE w kategoriach rynku i kwalifikacji; uważa jednak, że każde państwo członkowskie powinno zachować kontrolę nad liczbą osób odpowiadającą jego zapotrzebowaniu na rynku pracy i uwzględniać zasadę preferencji wspólnotowej przy jednoczesnym zastosowaniu środków przejściowych;

15.   popiera opracowanie krajowych "profili imigracyjnych" w celu całościowego przedstawienia sytuacji w zakresie imigracji w każdym z państw członkowskich w danej chwili, przy uznaniu zapotrzebowania na rynku pracy za centralną kwestię tych profili;

16.   ponownie zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia atrakcyjności UE dla pracowników wysoko wykwalifikowanych, w tym poprzez dostępność informacji na temat kraju docelowego i goszczącego rynku pracy, z uwzględnieniem ewentualnych skutków w formie drenażu mózgów w krajach pochodzenia imigrantów; jest zdania, że skutki te można złagodzić poprzez migrację czasową lub cyrkulacyjną, poprzez zapewnianie szkoleń w krajach pochodzenia w celu zachowania zatrudniania w kluczowych sektorach, w szczególności w oświacie i sektorze zdrowia, oraz poprzez podpisywanie umów o współpracy z państwami pochodzenia; zwraca się do państw członkowskich o powstrzymanie się od rekrutacji w krajach rozwijających się, w których odnotowuje się niedobór zasobów ludzkich w kluczowych sektorach, takich jak sektor zdrowia i edukacji;

17.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do tworzenia mechanizmów, wytycznych i innych instrumentów ułatwiających migrację o charakterze cyrkulacyjnym lub migrację okresową, a także we współpracy z państwami pochodzenia migrantów środków mających zrekompensować utratę zasobów ludzkich poprzez konkretne wsparcie na rzecz kształcenia zawodowego w kluczowych sektorach osłabionych przez drenaż mózgów;

18.   z zadowoleniem przyjmuje otwarcie dzięki dokumentowi w sprawie "niebieskiej karty" nowej drogi dla wspólnej polityki w zakresie legalnej imigracji, lecz wzywa państwa członkowskie do czynienia dalszych postępów na rzecz opracowania wspólnych zasad polityki imigracyjnej, która nie ograniczałaby się jedynie do pracowników wysoko wykwalifikowanych;

19.   wyraża uznanie w związku z przyjęciem błękitnej karty dotyczącej warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia inicjatyw dla pozostałych kategorii pracowników, mając także na względzie dalsze przeciwstawianie się nielegalnej imigracji oraz wykorzystywaniu imigrantów bez prawa do pobytu;

20.   wzywa do podjęcia nowych środków w celu dalszego ułatwienia przyjmowania studentów i pracowników naukowych oraz ich przepływu na terytorium UE;

21.   zwraca uwagę na znaczenie uznawania kompetencji imigrantów, w szczególności poprzez uwzględnienie kwalifikacji formalnych, pozaformalnych i nieformalnych nabytych w kraju pochodzenia; jest zdania, że uznawanie tych kwalifikacji umożliwi przeciwdziałanie utracie kompetencji, jaką można obecnie często zaobserwować wśród ludności napływowej - a w szczególności kobiet - która wykonuje prace wymagające kwalifikacji wyraźnie niższych od posiadanych;

22.   zwraca się do Komisji o uwzględnienie w przyszłych dokumentach poświęconych tej tematyce kwestii uznawania kompetencji, a także motywowania do uczenia się przez całe życie, przy jednoczesnym zapewnieniu imigrantom przez państwa członkowskie nauki języka kraju przyjmującego w celu zapewnienia ich integracji społecznej, zawodowej i kulturowej w Unii Europejskiej oraz umożliwienia mi skuteczniejszego wspierania rozwoju swoich dzieci; nawołuje również Komisję do wykorzystania wyników debat dotyczących edukacji językowej dzieci imigrantów oraz nauczania w państwach członkowskich, w których osiedlili się imigranci, języka i kultury kraju pochodzenia, wzywa też do ustanowienia ram odnoszących się do zasad pomocniczości i proporcjonalności;

23.   podkreśla, że europejska sieć zatrudnienia i mobilności zawodowej (EURES) jest jednym z właściwych rozwiązań służących dopasowaniu popytu i podaży na rynku pracy w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i skuteczny; w związku z tym zaleca rozszerzenie koncepcji sieci EURES w celu ułatwienia kontaktów między pracodawcami z UE poszukującymi pracowników o konkretnych kwalifikacjach a kandydatami do pracy pochodzącymi z krajów trzecich; proponuje wykorzystanie specjalnych ośrodków (istniejących lub tych, które powstaną) albo przedstawicielstw UE w krajach trzecich jako platformy rozszerzenia sieci EURES, a także zapewnienie ciągłości pracy doradczej i rozszerzania jej zakresu o dodatkowe instrumenty oraz o wsparcie dla samozatrudnienia i korzystanie z mikrokredytów; podkreśla, że europejska potrzeba wykwalifikowanej siły roboczej nie powinna powodować "drenażu mózgów" z krajów trzecich, a w konsekwencji negatywnych skutków dla wschodzących gospodarek i infrastruktury społecznej tych krajów;

24.   uważa, że imigrantom z tak zwanych krajów trzecich należy zapewnić prawo do mobilności na terytorium UE, by jako legalni rezydenci danego państwa członkowskiego mogli podjąć pracę w charakterze pracowników przygranicznych w innym państwie członkowskim bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę; imigrantom takim należy również zagwarantować pełną swobodę przemieszczania się przysługującą pracownikom po upływie pięcioletniego okresu legalnego pobytu w danym państwie członkowskim;

25.   wzmacnia zalecenie dotyczące znaczenia koordynacji między organami lokalnymi i regionalnymi, które są w szczególności odpowiedzialne za szkolenia, a organami krajowymi i wspólnotowymi w zakresie zarządzania potrzebami rynku pracy, w duchu zasady preferencji wspólnotowej; podkreśla, że tego rodzaju koordynacja jest niezbędna do skutecznego wdrożenia polityki imigracyjnej mogącej zaradzić niedoborom siły roboczej odnotowanym w niektórych sektorach i państwach członkowskich, a także do skutecznej i właściwej integracji imigrantów;

26.   wzywa Komisję, by w krajach pochodzenia szerzej upowszechniała informacje o możliwościach legalnej migracji oraz prawach i obowiązkach migrantów przyjeżdżających do UE;

27.   nawołuje państwa członkowskie do zadawalającego wykorzystania wspólnotowych mechanizmów finansowania związanych z polityką imigracji, by stworzyć dla migrantów więcej miejsc pracy lepszej jakości;

Integracja

28.   podkreśla, że integracja zwiększa różnorodność kulturową w UE i powinna opierać się na integracji społecznej, przeciwdziałaniu dyskryminacji, równych szansach, poprzez możliwość dostępu do służby zdrowia, edukacji, szkoleń językowych oraz zatrudniania; jest zdania, że polityka integracyjna powinna opierać się także na odpowiednich innowacyjnych programach i uznaje kluczową rolę, jaką w integracji imigrantów odgrywają organy lokalne i regionalne, związki zawodowe, organizacje migrantów, federacje branżowe i stowarzyszenia;

29.   popiera dążenia państw członkowskich do integracji legalnych migrantów i osób korzystających z międzynarodowej ochrony, przy zachowaniu poszanowania dla tożsamości i wartości UE oraz jej państw członkowskich, w tym poszanowania dla praw człowieka, państwa prawa, demokracji, tolerancji i równości; przypomina, że integracja jest procesem dwukierunkowym, co wiąże się z przystosowaniem się zarówno ze strony imigrantów, jak i ludności ich przyjmującej, zgodnie ze wspólnymi podstawowymi zasadami przyjętymi przez Radę, a proces ten może skorzystać na wymianie dobrych praktyk; potwierdza, że integracja jest trudniejsza w państwach członkowskich o nasilonej presji migracyjnej ze względu na ich sytuację geograficzną, lecz musi być celem, którego nie możemy zaniechać; wzywa zatem pozostałe państwa członkowskie, by w geście solidarności przyczyniały się do łagodzenia tych nacisków, ułatwiając integrację osób korzystających z ochrony międzynarodowej znajdujących się na terytorium państw członkowskich UE, i by promowały legalną imigrację;

30.   podkreśla, że prawidłowy proces integracji jest najlepszym narzędziem eliminowania braku zaufania i podejrzeń rdzennych mieszkańców wobec imigrantów oraz ma zasadnicze znaczenie dla wyeliminowania ksenofobicznych postaw i działań;

31.   zachęca do rozwijania mechanizmów wzajemnego uczenia się i wymiany dobrych praktyk miedzy państwami członkowskimi w celu wzmocnienia zdolności krajów przyjmujących w zakresie zarządzania większą różnorodnością, zachęca też do stworzenia systemu wspólnych wskaźników i odpowiedniego zabezpieczenia statystycznego do użytku państw członkowskich w celu oceny wyników strategii politycznych w dziedzinie imigracji;

32.   przypomina, że należy zwiększyć uczestnictwo imigrantów w życiu politycznym i obywatelskim jako element procesu integracyjnego, w szczególności poprzez poprawę kształcenia politycznego i obywatelskiego oraz uczestnictwo i reprezentację imigrantów we wszystkich odpowiednich aspektach zarządzania, w społeczeństwie obywatelskim i w procesie decyzyjnym oraz politycznym;

33.   przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rzecz zwiększenia spójności między strategiami politycznymi w zakresie integracji dzięki uruchomieniu - przy uczestnictwie i współdziałaniu organizacji społecznych i stowarzyszeń imigrantów - Europejskiego Forum Integracji, którego celem jest wymiana doświadczeń i opracowanie zaleceń; zwraca się do państw członkowskich o koordynację wysiłków w zakresie integracji z wymianą najlepszych praktyk zawartych w krajowych planach integracji;

34.  Zwraca się do Komisji, aby w odpowiedni sposób zapewniła wsparcie finansowe dla strukturalnej i kulturalnej integracji imigrantów za pomocą programów UE, takich jak: "Uczenie się przez całe życie", "Europa dla obywateli", "Młodzi w działaniu" i "Kultura 2007-2013"; zauważa, że w większości przypadków nauczyciele nie są przygotowani do nauczania dużych grup dzieci migrantów w klasie i apeluje o lepsze kształcenie nauczycieli oraz o odpowiednie wsparcie finansowe;

35.  Zwraca uwagę na fakt, że programy szkolne i uczenia się przez całe życie odgrywają istotną rolę w procesie integracji poprzez rozwijanie umiejętności, zwłaszcza językowych; uważa, że nieograniczony udział w programach szkoleniowych i uczenia się przez całe życie powinien stanowić prawo i szansę dla nowoprzybyłych imigrantów;

36.   nawołuje Komisję i państwa członkowskie do dalszego wspierania polityki zwalczania dyskryminacji, która prowadzona jest również przez organy państwowe;

37.  Domaga się, aby państwa członkowskie respektowały i wspierały odpowiednie dyrektywy: 2000/78/WE(17), 2000/43/WE(18) oraz 2004/113/WE(19) celem walki z dyskryminacją;

38.   wzywa państwa członkowskie do ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących oraz członków ich rodzin, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 18 grudnia 1990 r.(20)

39.   wzywa Komisję, aby gromadziła dane uwzględniające płeć dotyczące imigracji do UE oraz aby dopilnowała przeprowadzenia analizy tych danych przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w celu dalszego naświetlenia konkretnych potrzeb i problemów imigrantek oraz najbardziej odpowiednich metod zintegrowania ich ze społecznościami krajów przyjmujących;

40.   zwraca się do państw członkowskich o właściwe uwzględnienie - przy opracowywaniu strategii politycznych w zakresie integracji - problematyki płci oraz specyficznej sytuacji i wymagań kobiet-imigrantek;

41.   wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania przestrzegania podstawowych praw imigrantek niezależnie od tego, czy posiadają one legalny status prawny;

42.   wzywa państwa członkowskie do wspierania kampanii informacyjnych ukierunkowanych na imigrantki, aby informować je o ich prawach, możliwościach kształcenia i nauki języków, szkolenia zawodowego oraz dostępie do zatrudnienia, tudzież do zapobiegania przymusowym małżeństwom, okaleczaniu narządów płciowych u kobiet i innym formom psychicznego lub fizycznego przymusu;

Bezpieczeństwo i imigracja
Strategia Zintegrowanego Zarządzania Granicami

43.   podkreśla konieczność stworzenia kompleksowego planu głównego, przedstawiającego w całości unijne cele i strategię zarządzania granicami, w tym szczegóły ukazujące możliwości lepszego zoptymalizowania powiązań między wszystkimi powiązanymi z tym obszarem programów i planów; jest zdania, że rozpatrując strategię zarządzania granicami UE, Komisja powinna przede wszystkim przeanalizować skuteczność istniejących systemów zarządzania granicami państw członkowskich w celu uzyskania optymalnej synergii między nimi oraz zdobycia dodatkowych informacji na temat rentowności nowych proponowanych systemów ‐ wjazdu/wyjazdu, elektronicznego systemu zezwoleń na podróż, automatycznej kontroli granicznej oraz programu rejestracji podróżnych – w ramach zintegrowanego zarządzania granicami UE;

44.   podkreśla, że zintegrowane zarządzanie granicami powinno opierać się na odpowiedniej równowadze między zapewnieniem swobodnego transgranicznego przepływu coraz większej liczby ludzi a zapewnieniem większego bezpieczeństwa dla obywateli UE; nie zaprzecza, że wykorzystanie danych ma wyraźne zalety; jednocześnie jest zdania, że zaufanie społeczeństwa do działań rządu może zostać utrzymane tylko wówczas, gdy zapewnione zostaną wystarczające zabezpieczenia danych, nadzoru i możliwości odwołania;

45.   wzywa do dokonania oceny możliwości zastosowania zintegrowanego, czterostopniowego systemu, w ramach którego na każdym etapie podróży imigrantów zmierzających do Unii przeprowadzano by systematyczne kontrole;

46.   podkreśla, że strategia UE dotycząca granic powinna zostać uzupełniona konkretnymi działaniami mającymi na celu umocnienie granic państw trzecich w ramach partnerstwa Afryka-UE i europejskiej polityki sąsiedztwa (partnerstwo wschodnie, EUROMED);

47.   wzywa do zastąpienia obecnych krajowych wiz Schengen jednolitymi europejskimi wizami Schengen, umożliwiającymi równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o wizy; pragnie otrzymywać informacje na temat dokładnych terminów i szczegółów dotyczących zarówno analizy strategii politycznych, jak i przeprowadzonej przez Komisję analizy technicznej możliwości zrealizowania, praktycznych konsekwencji i wpływu systemu, który wprowadziłby dla obywateli krajów trzecich wymóg uzyskania zgody w systemie elektronicznym na odbycie podróży przed wyjazdem do UE (elektronicznego systemu zezwoleń na podróż – ESTA); wzywa do wzmocnienia współpracy między konsulatami państw członkowskich oraz do stopniowego i powoływania wspólnych urzędów konsularnych do spraw wiz;

48.   zwraca się do Rady o przyjęcie mechanizmów opartych na solidarności miedzy państwami członkowskimi, tak aby umożliwić podział korzyści pochodzących z kontroli granic, oraz o skoordynowanie ich krajowych strategii politycznych;

Nielegalna imigracja

49.   uznaje skuteczną walkę z nielegalną imigracją za zasadniczą część kompleksowej polityki UE w dziedzinie migracji, wyraża zatem ubolewanie, że niewystarczająca współpraca państw członkowskich w ich wzajemnym interesie paraliżuje skuteczny proces decyzyjny w tej dziedzinie;

50.   wyraża oburzenie tragedią ludzką powodowaną nielegalną migracją drogami morskimi, zwłaszcza na południowych granicach morskich Unii, gdzie ludzie na łodziach opuszczają wybrzeża Afryki, udając się w ryzykowną podróż do Europy; stanowczo wzywa do podjęcia pilnych działań, by raz na zawsze skończyć z tą tragedią ludzką oraz by umocnić dialog i współpracę z krajami pochodzenia;

51.   przypomina, że nielegalną imigrację wspierają często sieci przestępcze, które jak dotąd okazują się bardziej skuteczne od wspólnych działań europejskich; jest przekonany, że ta cyniczna sieć odpowiada za śmierć setek ludzi, którzy co roku giną na morzu; przypomina, że w ramach wypełniania zobowiązań międzynarodowych państwa członkowskie są wspólnie odpowiedzialne za ratowanie życia na morzu; w związku z tym, wzywa Komisję i Radę do zwiększenia wysiłków w walce ze zorganizowaną przestępczością, handlem ludźmi i przemytem, do których dochodzi w różnych miejscach na terytorium UE, a w szczególności do działań na rzecz zniszczenia całych sieci, wypowiadając walkę nie tylko przemytnikom, którzy stanowią widzialną sprężynę machiny, lecz także tym wszystkim, którzy czerpią największe korzyści z tego rodzaju działalności przestępczej, gdyż znajdują się na szczycie organizacji;

52.   wzywa Komisję do wzmocnienia programów uświadamiających w krajach tranzytowych i krajach pochodzenia poświęconych zagrożeniom związanym z nielegalną imigracją;

53.   wyraża zadowolenie w związku z przyjęciem nowej dyrektywy dotyczącej sankcji wobec pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich bez prawa pobytu oraz uważa ją za skuteczne narzędzie ograniczania wyzysku pracowników migrujących i likwidujące jeden z głównych czynników przyciągających nielegalnych imigrantów;

54.   zwraca się do państw członkowskich, by nie odwlekały transponowania nowej dyrektywy, która przewiduje sankcje dla pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających imigrantów;

55.   uważa za absolutnie niezbędne wzmocnienie kanałów dialogu z krajami pochodzenia i podpisanie z nimi umów o współpracy, aby położyć kres nielegalnej migracji, która jest nieludzka i dramatyczna;

56.   uważa, że pomimo wielokrotnych podwyżek środków budżetowych Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) wskutek nacisków Parlamentu, agencja ta nadal nie jest w stanie zapewnić efektywnej koordynacji działań kontrolnych na zewnętrznych granicach Unii ze względu na jej ograniczone uprawnienia oraz z powodu braku starań na rzecz zaangażowania państw trzecich w operacje morskie;

57.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w formie wniosku o zweryfikowanie mandatu FRONTEX oraz uznaje konieczność wzmocnienia tego mandatu, zwłaszcza przez rozszerzenie zdolności koordynacyjnych agencji oraz przez umożliwienie jej koordynowania stałych misji na obszarach o nasilonej presji migracyjnej na żądanie danego państwa członkowskiego i współpracy z krajami trzecimi; uważa, że należy także zwrócić uwagę na rosnący potencjał agencji FRONTEX w zakresie analizy ryzyka i wywiadu;

58.   uważa, że sensowne wypełnianie mandatu przez FRONTEX wymaga odpowiednich środków, nie tylko finansowych, i tym samym wzywa do wykorzystania nowych technologii do walki z nielegalną imigracją, wzywa państwa członkowskie do zwiększenia puli środków technicznych, a Komisję do przedstawienia wniosków legislacyjnych ukierunkowanych na urzeczywistnienie obowiązkowej solidarności na rzecz centralnego rejestru dostępnego wyposażenia technicznego służącego do kontroli i ochrony granic (CRATE), na takich samych zasadach jak te przewidziane w odniesieniu do zespołów szybkiej interwencji na granicy (RABIT);

59.   wzywa FRONTEX i Komisję do wykonania badania w celu uzyskania szacunkowych danych dotyczących możliwości nabycia przez FRONTEX własnego sprzętu oraz wymogów możliwego przekształcenia operacji morskich agencji FRONTEX w straż przybrzeżną UE, bez uszczerbku dla kontroli sprawowanej przez państwa członkowskie nad ich granicami;

60.   uważa, że pełna efektywność agencji FRONTEX możliwa jest tylko pod warunkiem spotęgowania wysiłków ukierunkowanych na działania uzupełniające, takie jak readmisja i współpraca z krajami trzecimi; wzywa Komisję do zapewnienia wsparcia agencji FRONTEX w tym obszarze;

61.   popiera utworzenie wyspecjalizowanych biur agencji FRONTEX w celu uwzględnienia i lepszej oceny konkretnych sytuacji na szczególnie istotnych granicach, w szczególności w odniesieniu do wschodnich granic na lądzie oraz południowych granic na morzu;

62.   zauważa, że różnice w interpretacji terminów prawnych, rozumieniu międzynarodowego prawa morza i różnice między prawodawstwem i procedurami poszczególnych krajów utrudniają działania agencji FRONTEX; wzywa do zrealizowania kompleksowych badań w celu wypracowania wspólnego podejścia i rozwiązania konfliktu między różniącymi się krajowymi przepisami i procedurami;

63.   wzywa do dalszej i ciągłej współpracy między agencją FRONTEX oraz krajowymi organami i agencjami;

64.   wzywa do dokonania dalszych postępów w ramach europejskiego systemu nadzoru granic (EUROSUR), także poprzez poprawę koordynacji działań państw członkowskich;

65.   zauważa, że nielegalnych imigrantów często znajdują rybacy, prywatne łodzie i pracownicy prywatni na morzu zanim zrobią to członkowie marynarki danego kraju; podkreśla potrzebę informowania tych stron o ich zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego w zakresie pomocy imigrantom w trudnej sytuacji i wzywa do stworzenia mechanizmu rekompensującego straty w działalności związane z udziałem w akcjach ratowniczych;

66.   podkreśla wyraźną potrzebę opracowywania wiarygodnych statystyk w celu tworzenia konkretnych narzędzi walki z nielegalną imigracją na poziomie UE i wzywa Komisję do podjęcia koniecznych działań w celu stworzenia tych statystyk;

Powroty

67.   uważa, że migranci nieuprawnieni do międzynarodowej ochrony lub przebywający nielegalnie na terytorium państw członkowskich powinni podlegać nakazowi opuszczenia terytorium Unii Europejskiej; dlatego odnotowuje przyjęcie dyrektywy w sprawie powrotów i wnioskuje, aby państwa członkowskie w ramach transpozycji tej dyrektywy czuwały nad zachowaniem korzystniejszych przepisów już przewidzianych na mocy ich prawa wewnętrznego; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia procedur powrotu z należytym poszanowaniem prawa i godności osób objętych taką procedurą, przy jednoczesnym nadaniu pierwszeństwa powrotom dobrowolnym;

68.   wzywa do utworzenia systemu usług doradczych w sprawie powrotów w ośrodkach zamkniętych i otwartych ‐ na zasadzie punktu kontaktowego dla osób chcących zasięgnąć informacji na temat pomocy w powrocie do kraju;

69.   wzywa Komisję do zorganizowania systemu monitorowania i wsparcia mechanizmów reintegracji społecznej i zawodowej w krajach pochodzenia imigrantów, którzy wrócili;

70.   zwraca się do państw członkowskich o przychylenie się do pomysłu wpisania swojej polityki dotyczącej readmisji w ramy wspólnej polityki, najlepiej do umów dwustronnych;

71.   jeżeli chodzi o umowy o readmisji, wnioskuje, aby Parlament Europejski i jego właściwe komisje były regularnie informowane o postępach i ewentualnych przeszkodach napotykanych przez negocjatorów w trakcie dyskusji z krajami trzecimi;

72.   wzywa Komisję do zapewnienia , by państwa członkowskie podpisywały umowy dwustronne o readmisji z państwami trzecimi jedynie przy pełnym poszanowaniu praw człowieka osób powracających i po podpisaniu konwencji genewskiej z 1951 r.;

73.   wzywa Komisję do podejmowania dążeń na rzecz skutecznego wywiązywania się przez kraje trzecie z obowiązku readmisji ich obywateli, którzy nielegalnie przebywają na terytorium UE, stosownie do postanowień art. 13 umowy z Kotonu z dnia 23 czerwca 2000 r.; wzywa do wzmocnienia tych postanowień w trakcie negocjacji dotyczących nowej umowy z państwami AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku);

74.   podkreśla potrzebę nadania prawdziwie europejskiego wymiaru polityce w zakresie powrotów imigrantów do krajów pochodzenia poprzez zagwarantowanie wzajemnego uznawania decyzji o powrocie; nalega na wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie realizacji działań na rzecz powrotu imigrantów do krajów pochodzenia oraz wzmocnienia roli agencji FRONTEX w zakresie wspólnych operacji powrotów;

75.   wzywa do wzmocnienia współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu ukierunkowanej na uproszczenie procedur readmisji, w tym współpracy konsularnej, jak również wzywa Komisję do oceny istniejących umów o readmisji w celu ułatwienia ich stosowania w praktyce i zebrania doświadczeń ułatwiających negocjowanie takich porozumień w przyszłości;

76.   wzywa Radę do rozważenia przepisów wykonawczych z myślą o wprowadzeniu europejskiego listu żelaznego wydawanego obywatelom państw trzecich bez prawa pobytu w celu ułatwienia im powrotu do kraju; należy podjąć działania w celu włączenia europejskiego listu żelaznego do unijnych umów o readmisji, tak aby stał się on wiążący dla danych państw trzecich;

Solidarność i imigracja
Koordynacja między państwami członkowskimi

77.   wyraża głębokie ubolewanie, że państwa członkowskie wykazały niewystarczającą solidarność w obliczu narastającego problemu imigracji; wzywa do pilnej weryfikacji programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi 2007–2013"(21) oraz jego czterech instrumentów finansowych, w sposób odzwierciedlający nową rzeczywistość w związku z coraz większą presją migracyjną oraz umożliwiający ich stosowanie w celu reagowania na pilne potrzeby, jak na przykład w sytuacjach masowego napływu migrantów;

78.   odnotowuje zobowiązania poczynione przez państwa członkowskie we wspomnianym wyżej Europejskim pakcie w sprawie imigracji i azylu, odnoszące się do potrzeby wykazania solidarnej postawy; w szczególności popiera włączenie mechanizmu współdzielenia kosztów, umożliwiającego przenoszenie wewnątrz UE osób korzystających z międzynarodowej ochrony, z państw członkowskich dotkniętych szczególną i nieproporcjonalną presją migracyjną, zwłaszcza z uwagi na ich położenie geograficzne lub sytuację demograficzną, do innych państw członkowskich oraz wzywa państwa członkowskie do wdrażania tych zobowiązań;wyraża również zadowolenie, że w budżecie UE na 2009 r. przeznaczono na ten cel kwotę 5 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu Uchodźców; nalega jednak na wprowadzenie wiążących instrumentów;wzywa Komisję do bezzwłocznego wdrożenia tego mechanizmu oraz do szybkiego przedstawienia inicjatywy legislacyjnej mającej na celu ustanowienie takiego mechanizmu na stałe na szczeblu europejskim;

79.   z zadowoleniem przyjmuje przekształcenie rozporządzenia dublińskiego oraz propozycję postanowień dotyczących mechanizmu zawieszenia przeniesień na mocy tego rozporządzenia, jeżeli istnieją obawy, że spowodują one, iż wnioskodawcy nie będą mogli skorzystać z odpowiednich standardów ochrony w odpowiedzialnych państwach członkowskich, w szczególności w zakresie warunków przyjmowania oraz dostępu do procedur azylowych, jak również w przypadkach, w których przeniesienia te stanowiłyby dodatkowe obciążenie dla tych państw członkowskich, które zwłaszcza z powodu specyficznej sytuacji geograficznej lub demograficznej muszą stawić czoła szczególnej i nadmiernej presji; podkreśla jednak, że te postanowienia mogłyby okazać się politycznym oświadczeniem, nie zaś skutecznym instrumentem umożliwiającym rzeczywiste wspieranie państw członkowskich, jeżeli nie zostałby wprowadzony dwuzadaniowy instrument wiążący dla wszystkich państw członkowskich;

80.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie przekształcenia rozporządzenia dotyczącego ustanowienia systemu "Eurodac" do porównywania odcisków palców i przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniach związanych z pobieraniem odcisków palców i przesyłaniem danych na mocy obowiązującego rozporządzenia Eurodac; jest zdania, że dane biometryczne, takie jak odciski palców, należy wykorzystywać z myślą o zwiększaniu skuteczności kontroli granicznych;

Współpraca z krajami trzecimi

81.   ubolewa, że współpraca z krajami trzecimi nie przyniosła dostatecznych wyników, z wyjątkiem współpracy prowadzonej z krajami trzecimi przez Hiszpanię, jak na przykład z Senegalem i innymi państwami Afryki Subsaharyjskiej i Afryki Północnej; wzywa do zapewnienia wsparcia krajom trzecim tranzytu i pochodzenia, ukierunkowanego na budowę skutecznego systemu zarządzania granicami, z zaangażowaniem agencji FRONTEX, która może realizować misje szkoleniowo-kontrolne na przejściach granicznych w tych krajach;

82.   przypomina Komisji, Radzie i państwom członkowskim o konieczności kontynuowania dialogu rozpoczętego z krajami pochodzenia i tranzytu w ramach konferencji ministerialnych UE-Afryka poświęconych migracji i rozwojowi, które odbyły się w Trypolisie, Rabacie i Lizbonie;

83.   wzywa do wdrożenia instrumentów politycznych utworzonych w ramach "Globalnego podejścia do kwestii migracji"(22), a także "procesu z Rabatu" z 2006 r. w sprawie migracji i rozwoju i partnerstwa UE-Afryka w dziedzinie migracji, mobilności i zatrudnienia, uzgodnionego w Lizbonie w grudniu 2007 r.;

84.   podkreśla znaczenie polityki rozwoju w krajach trzecich pochodzenia i tranzytu, będącej sposobem na rozwiązanie problemu imigracji u podstaw; wzywa do lepszej koordynacji polityki Unii w obszarach imigracji i rozwoju, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich celów strategicznych, takich jak milenijne cele rozwoju;

85.   zauważa jednak, że polityka na rzecz rozwoju nie może stanowić jedynej alternatywy wobec migracji, gdyż nie może istnieć solidarny rozwój bez stałej mobilności;

86.   wzywa do zacieśnienia współpracy z Międzynarodową Organizacją do spraw Migracji (IOM) i innymi organizacjami międzynarodowymi w celu ustanowienia nowych biur regionalnych w rejonach szczególnie narażonych, gdzie konieczna jest praktyczna pomoc w zakresie m.in. legalnej migracji lub dobrowolnego powrotu imigrantów;

87.   podkreśla znaczenie tworzenia centrów informacji i zarządzania migracją, na wzór ośrodka powołanego w Mali w październiku 2008 r.; uważa, że takie ośrodki powinny w znaczącym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemów w dziedzinie migracji poprzez zajęcie się kwestiami potencjalnych migrantów, migrantów wracających do kraju pochodzenia i migrantów przebywających na terenie UE; wzywa Komisję do dostarczenia niezbędnych informacji na temat projektów związanych powołaniem innych centrów w ramach partnerstwa UE-Afryka oraz zwraca się do Komisji o zbadanie możliwości utworzenia takich ośrodków w państwach sąsiadujących na Wschodzie;

88.   podkreśla, że wszystkie umowy z krajami pochodzenia i tranzytu powinny zawierać rozdziały poświęcone współpracy w obszarze imigracji oraz wzywa do realizacji ambitnej polityki z krajami trzecimi, ukierunkowanej na policyjną i sądową współpracę w celu zwalczania międzynarodowych organizacji przestępczych zaangażowanych w handel ludźmi oraz doprowadzania osób prowadzących taką działalność przed organy wymiaru sprawiedliwości przy zaangażowaniu Europolu i Eurojustu; wzywa także Komisję do większego wsparcia krajów trzecich, w tym do zapewnienia pomocy finansowej i technicznej, tak aby stworzyć warunki ekonomiczne i społeczne zniechęcające do nielegalnej imigracji, przemytu narkotyków i handlu nimi oraz przestępczości zorganizowanej;

89.   zwraca się do Komisji o promowanie negocjacji w sprawie globalnych porozumień europejskich, np. z Republiką Zielonego Przylądka, o dokonanie postępów w globalnych negocjacjach prowadzonych z Marokiem, Senegalem i Libią oraz o promowanie realizowania porozumień z głównymi krajami pochodzenia imigrantów;

90.   wzywa do wspierania państw trzecich w tworzeniu krajowych ram prawnych i ustanawianiu systemów w zakresie imigracji i azylu w pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego, a także wzywa państwa trzecie, przez które dokonuje się tranzytu, do podpisania i poszanowania Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźcy;

91.   zwraca się do państw członkowskich o zainicjowanie rozważań w sprawie tzw. "uchodźców ekologicznych", czyli migrantów, których nie można w chwili obecnej uznać za migrantów gospodarczych i którzy nie zostali też uznani za uchodźców w rozumieniu konwencji genewskiej;

o
o   o

92.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 76 z 31.3.2009, s. 34.
(2) Dokument Rady 13440/08.
(3) Dz.U. L 348 z 24.12.08, s. 98.
(4) Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 30.
(5) Dokument Rady 7204/08.
(6) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0087.
(7) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0069.
(8) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0047.
(9) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0633.
(10) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0557.
(11) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0558.
(12) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0385.
(13) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0168.
(14) Dz.U. C 219E z 28.8.2008, s. 215.
(15) Dz.U. C 219E z 28.8.2008, s. 223.
(16) Dz.U. C 303 E z 13.12.06, s. 845.
(17) Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
(18) Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22.
(19) Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
(20) A/RES/45/158.
(21) COM(2005)0123.
(22) COM(2006)0735.


Zielona księga na temat przyszłej polityki TEN-T
PDF 238kWORD 84k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie Zielonej księgi na temat przyszłej polityki TEN-T (2008/2218 (INI))
P6_TA(2009)0258A6-0224/2009

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. zatytułowany "Zielona księga: TEN-T: przegląd polityki" (COM(2009)0044),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. zatytułowany "Europejski plan naprawy gospodarczej" (COM(2008)0800),

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie ujmowania kwestii ochrony środowiska przy podejmowaniu decyzji w dziedzinie transportu, przyjęte przez Radę ds. transportu, telekomunikacji i energii na posiedzeniu w dniach 8 i 9 grudnia 2008 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. zatytułowany "Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r." (COM(2006)0314),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 stycznia 2008 r. "20 i 20 do 2020 r. – szansa Europy na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym" (COM(2008)0030),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 października 2007 r. zatytułowany "Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego" (COM(2007)0607),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 maja 2008 r. na temat wyników negocjacji w sprawie strategii i programów dotyczących polityki spójności na okres programowania 2007–2013 (COM(2008)0301),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 20 stycznia 2009 r. z wdrażania wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej w latach 2004-2005 (COM(2009)0005),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie strategii lizbońskiej(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 września 2007 r. w sprawie logistyki transportu towarowego w Europie – klucza do zrównoważonej mobilności(2),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0224/2009),

A.   mając na uwadze, że polityczna definicja polityki TEN-T zawarta w decyzji nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej(3) i w decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej(4) doprowadziła do powstania "listy życzeń" 30 priorytetowych projektów odzwierciedlającej głównie interesy krajowe,

B.   mając na uwadze, że konkurencyjność zewnętrzna szynowego i wodnego transportu towarów w porównaniu do transportu drogowego musi zostać zwiększona, aby zapewnić zrównoważoną eksploatację autostrad morskich i kolejowych korytarzy transportu towarowego,

C.   mając na uwadze, że tych 30 priorytetowych projektów doprowadziło do powstania wniosku Komisji w sprawie przyznania – w ramach finansowych na lata 2007-2013 – na rzecz transeuropejskiej sieci transportowej jako całości finansowania w wysokości około 20 000 000 000 EUR, którą to kwotę pod naciskiem Rady ostatecznie zmniejszono do około 8 000 000 000 EUR, z czego tylko 5 300 000 000 EUR przeznaczono na 30 projektów priorytetowych,

D.   mając na uwadze ogólnie znaną nieudolność Unii Europejskiej w zakresie stosowania się do zasad finansowania projektów TEN-T, ustanowionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. określającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych(5), co wywołuje niepewność w planowaniu finansowania projektów,

E.   mając na uwadze, że konieczne jest wzmocnienie zdolności Komisji do prowadzenia dużych projektów transgranicznych, szczególnie w sektorze kolejowym, co wymaga trwałej ściślejszej koordynacji między zainteresowanymi państwami członkowskimi i wieloletniego finansowania, wykraczającego poza zakres czasowy wieloletnich ram finansowych,

F.   mając na uwadze, że załączniki do wyżej wymienionego komunikatu Komisji z 14 maja 2008 r. pokazują wprawdzie, że około 49 % środków przewidzianych na projekty w zakresie transportu przeznacza się na drogi, około 31 % na kolej i około 9 % na transport miejski, lecz nie wynika z tego jasno, jakie konkretne projekty są współfinansowane,

1.   przyznaje, że pierwsze próby opracowywania strategii UE w zakresie infrastruktury transportowej – wywołane "brakującymi ogniwami" europejskiego okrągłego stołu przemysłowców (ERT) – przyspieszył komunikat Komisji z dnia 2 grudnia 1992 r. zatytułowany "Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej" z uzasadnieniem o "osiąganiu wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia", a zapoczątkował je były komisarz ds. transportu Karel Van Miert; odnotowuje, że rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady udzielania pomocy finansowej Wspólnoty w dziedzinie sieci transeuropejskich(6), a także decyzja nr 884/2004/WE, starały się ukierunkowywać na wymienione cele; zwraca też uwagę na ożywienie tej polityki przez wiceprzewodniczącą Komisji Loyolę de Palacio, komisarz odpowiedzialną za sprawy transportu i energetyki;

2.   uważa sprawozdania koordynatorów sieci TEN-T za interesujące przykłady mogące służyć dalszej koordynacji i integracji przy ograniczonej liście ważnych projektów; w związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o prowadzenie dalszych starań mających na celu wzmocnienie istniejących projektów priorytetowych; uważa, że inwestycje średnio- i długoterminowe należy kontynuować spójnie z celem, jakim jest ukończenie całej sieci;

3.   z zadowoleniem przyjmuje wczesne przedłożenie wyżej wymienionego komunikatu Komisji z dnia 4 lutego 2009 r. z zamiarem dokonania gruntownego przeglądu strategii UE dotyczącej infrastruktury transportowej i sieci TEN-T na miarę wyzwań w zakresie obecnego i przyszłego transportu, transgranicznej mobilności, finansów, gospodarki, polityki regionalnej (w tym dotyczącej regionów znajdujących się w trwale niekorzystnej sytuacji) i bezpieczeństwa oraz wyzwań społecznych i środowiskowych;

4.   w związku z tym nie widzi powodu do wprowadzenia niejasnego pojęcia filaru koncepcyjnego TEN-T przeciążającego listę priorytetów; uważa, że w przeciwieństwie do celu wyrażonego przez Komisję filar wyraźnie przedstawiony jako koncepcyjny nie poprawi wiarygodności TEN-T, cel ten może jedynie być osiągnięty poprzez rozwój konkretnych projektów;

5.   zgadza się zatem na opracowanie spójniejszego i bardziej zintegrowanego podejścia sieciowego odzwierciedlającego potrzeby w zakresie połączeń intermodalnych dla obywateli i towarów; podkreśla zatem, że należy dać pierwszeństwo kolei, portom, zrównoważonym drogom morskim i śródlądowym oraz ich połączeniom w głębi kraju lub węzłom łączącym różne środki transportu w sieci infrastrukturalne z nowymi państwami członkowskimi i wewnątrz nich, a także zwrócić szczególną uwagę na transgraniczne połączenia transportowe, jak również na lepsze połączenia lotnisk i portów z innymi elementami sieci transeuropejskich; podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na różne, lecz komplementarne potrzeby transportu pasażerskiego i towarowego; zaleca państwom członkowskim i władzom lokalnym usprawnienie stacji pośrednich i połączeń lokalnych jako połączeń z siecią TEN-T w celu zredukowania do minimum kosztów związanych z peryferyjnym położeniem;

6.   wzywa Komisję, aby w szczególny sposób wspierała priorytetowe projekty z połączeniami intermodalnymi i stałą interoperacyjnością, które przebiegają przez wiele państw członkowskich; zwraca uwagę, że połączenie obszarów gospodarczych położonych wzdłuż tych priorytetowych projektów jest zadaniem państw członkowskich;

7.   zauważa z zadowoleniem, że przyjazne dla środowiska środki transportu zostały w nieproporcjonalnie dużym stopniu uwzględnione w wykazie projektów priorytetowych; wzywa w związku z tym Komisję, aby zadbała w przyszłości o zachowanie tych proporcji w trakcie realizacji projektów;

8.   podkreśla, że należy koniecznie uwzględniać ochronę klimatu i zrównoważony rozwój wszystkich środków transportu w ramach europejskiej strategii infrastrukturalnej, dostosowując ją do celów UE w zakresie ograniczenia emisji CO2;

9.   wzywa Komisję, aby nakłoniła państwa członkowskie do wprowadzania europejskiego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska do procesu decyzyjnego i planowania w zakresie projektów TEN-T, takich jak Natura 2000, strategiczna ocena środowiska (SEA), ocena wpływu na środowisko (EIA), dyrektywa o jakości powietrza, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywy siedliskowa i ptasia, jak również sprawozdania w sprawie transportu i mechanizmu sprawozdawczości środowiskowej (TERM), w których Europejska Agencja Ochrony Środowiska podaje wskaźniki dla transportu i środowiska naturalnego;

10.   wzywa Komisję do ograniczenia niejasnych i sprzecznych przepisów dotyczących deklaracji wspólnych interesów i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska; ponadto uważa, że po nadaniu projektom statusu TEN-T państwa członkowskie nie powinny nadużywać europejskiej legislacji, o której mowa w ust. 9 w celu blokowania wdrażania projektów TEN-T;

11.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia niedawnych wydarzeń, takich jak ogólnoświatowy kryzys finansowy, zmiany demograficzne, rozszerzenie, nowe kraje ościenne oraz intensywniejsze związki z krajami Europy Wschodniej i krajami basenu Morza Śródziemnego, jako czynników istotnych dla europejskiej strategii w zakresie infrastruktury transportowej;

12.   podkreśla, że zwłaszcza w obecnym kontekście kryzysu gospodarczego rozwój TEN-T i integracja transportu w Unii z transportem w krajach sąsiadujących jest najpewniejszym środkiem zapewnienia zarówno długotrwale zrównoważonego charakteru rynku wewnętrznego, jak i gospodarczej oraz społecznej spójności w Unii;

13.   wzywa Komisję do podjęcia intensywniejszych działań zmierzających do lepszej koordynacji rozwoju terytorialnego (agenda terytorialna Unii Europejskiej i zasada spójności terytorialnej) oraz planowania transportu na szczeblu europejskim poprzez wzięcie pod uwagę dostępności regionalnej za pośrednictwem lepszych powiązań sieciowych między regionami; należy wziąć pod uwagę ogromne różnice między obszarami górzystymi, nadbrzeżnymi/wyspiarskimi, położonymi centralnie, peryferyjnymi i innymi obszarami nadgranicznymi, a także potrzebę lepszej integracji miejskich systemów mobilności z TEN-T;

14.   wzywa Komisję, aby w szczególnie uprzywilejowany sposób traktowała priorytetowe projekty dotyczące najważniejszych szlaków kolejowych, drogowych i śródlądowych w celu zapewnienia transgranicznego powiązania z nowymi państwami członkowskimi i państwami trzecimi;

15.   zachęca w związku z tym, aby włączyć do rozwoju transportu Europejską Perspektywę Rozwoju Przestrzennego (EPRP) jako podstawę planowania oraz analizy ESPON jako podstawowe informacje naukowo-przestrzenne;

16.   podkreśla potrzebę włączenia zarówno celów strategii lizbońskiej, jak i celów planu odbudowy w rozwój polityki TEN-T, z uwagi na kluczowe znaczenie ich mobilności, dostępności i logistyki dla konkurencyjności UE oraz dla poprawy spójności terytorialnej;

17.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia w systemie zintegrowanej sieci TEN-T zielonych korytarzy, kolejowych sieci towarowych, korytarzy europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), morskich "autostrad", takich jak żegluga morska bliskiego zasięgu, istniejących dróg wodnych o ograniczonej przepustowości lub śluz o niewystarczającej przepustowości, suchych portów, platform logistycznych oraz węzłów mobilności miejskiej, a także planowanego rozszerzenia TEN-T na kraje objęte Europejską polityką sąsiedztwa, kraje Europy Wschodniej i kraje basenu Morza Śródziemnego w oparciu o zaplanowane działania sprzyjające bardziej ekologicznym, bezpieczniejszym środkom transportu o niższym zużyciu paliwa, w celu optymalnego wykorzystania wszystkich rodzajów transportu oraz sprzyjania kompatybilności połączeń między poszczególnymi środkami transportu, zwłaszcza połączeń kolejowych z portami; ponadto apeluje o spójność między obecnymi i przyszłymi ramami TEN-T a proponowanymi aktami legislacyjnymi dotyczącymi korytarzy kolejowego transportu towarowego;

18.   zauważa, że według najnowszych badań jedynie 1% europejskich środków finansowych na infrastrukturę było do niedawna wykorzystywanych na śródlądowe drogi wodne; uważa, że potrzebne jest dostateczne europejskie wsparcie dla rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg wodnych w Europie, w celu pełnego wykorzystania potencjału żeglugi śródlądowej jako zrównoważonego i niezawodnego rodzaju transportu;

19.   zwraca się do Komisji, aby zagwarantowała przyspieszenie rozwoju kolejowego transportu towarowego mając na względzie zwiększenie wydajności sieci i szybkości transportu;

20.   z zadowoleniem przyjmuje w związku z tym wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (COM(2008)0852) oraz wyżej wymieniony komunikat Komisji z dnia 18 października 2007 r.;

21.   podkreśla znaczenie ułatwiania wymiany informacji w transporcie intermodalnym w celu upowszechniania i popierania interakcji pomiędzy infrastrukturą niematerialną i materialną (takie systemy informacyjne, jak ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo), poprawy interoperacyjności, ulepszenia taboru kolejowego (sprzęt i oprogramowanie ERTMS w pociągach oraz zmniejszenie poziomu emisji hałasu z wagonów towarowych), zielonej logistyki, połączeń i węzłów łączących różne środki transportu, zdecentralizowanych usług łańcucha dostaw "od drzwi do drzwi" oraz zarządzania mobilnością;

22.   podkreśla znaczenie rozwoju zharmonizowanych i znormalizowanych inteligentnych systemów transportowych dla TEN-T w celu uzyskania bardziej skutecznego, płynnego, bezpiecznego i ekologicznego zarządzania transportem;

23.   zaleca, aby poprawić wdrażanie TEN-T, zapewniając lepszy dostęp do informacji poprzez systemy takie jak system informacji TENtec, wprowadzając otwartą metodę koordynacji obejmującą poziomy odniesienia i wymianę najlepszych praktyk;

24.   koncentruje się na konieczności rozwijania w krótkiej perspektywie wydajności dotychczasowej infrastruktury w ramach projektów TEN-T, zwłaszcza w przypadku gdy realizacja takich projektów została już rozpoczęta, w celu uczynienia korytarzy rentowniejszymi i wydajniejszymi, bez czekania jedynie na długofalową realizację olbrzymich projektów obejmujących te korytarze;

25.   wyraża poparcie dla ujętej w zielonej księdze "opcji strukturalnej 3 w koncepcji TEN-T", tj. dwóch szczebli obejmujących sieć kompleksową w oparciu o istniejące mapy TEN-T oraz intermodalną sieć zasadniczą, jeszcze niezdefiniowaną, na którą będą składać się jako priorytety kolej, zrównoważone drogi wodne i porty oraz ich połączenie z węzłami logistycznymi;

26.   popiera koncepcję "sieci zasadniczej" składającej się z "filaru geograficznego" i "filaru koncepcyjnego", przy czym "filar koncepcyjny" obejmuje kryteria i działania, dzięki którym projekty, korytarze i elementy sieci będą mogły być identyfikowane długookresowo w sposób elastyczny, a nie sztywny na początku okresu budżetowego w odniesieniu do całego okresu; uważa, że musi istnieć możliwość elastycznego rozszerzenia TEN-T w trakcie okresu budżetowego z myślą o dostosowaniu do zmieniających się warunków rynkowych;

27.   przyznaje, że państwa członkowskie, w porozumieniu ze swoimi władzami regionalnymi i lokalnymi, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i społecznościami lokalnymi, mają zasadniczą rolę w określaniu, planowaniu i finansowaniu infrastruktury transportowej, wraz z transgraniczną europejską koordynacją i współpracą; oczekuje od Rady większej spójności między oczekiwaniami wobec projektów TEN-T i decyzjami na temat budżetów TEN-T; z myślą o śródokresowym przeglądzie ram finansowych UE, a także uwzględniając obecną dyskusję na temat unijnego planu odbudowy, zwraca się do państw członkowskich o właściwe rozważenie kwestii koniecznego finansowego wsparcia infrastruktury transportowej będącej częścią sieci TEN-T jako priorytetu zgodnie z dotychczas określoną polityką UE;

28.   w pełni popiera cel Wspólnoty polegający na zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i w związku z tym zdecydowanie zachęca Komisję do dokonania przeglądu ram finansowych dla projektów priorytetowych TEN-T z myślą o dalszym ograniczeniu biurokracji;

29.   wzywa państwa członkowskie i Komisję do wzmocnienia koordynacji polityki prowadzonej na szczeblu krajowym w celu zapewnienia spójności we współfinansowaniu i realizacji programu TEN-T zgodnie z art. 154 i 155 TWE;

30.   podkreśla w związku z tym, że kryzys finansowy wywiera większą presję na Unię Europejską, państwa członkowskie i regiony, aby decyzje dotyczące projektów z zakresu infrastruktury transportowej podejmowane były w oparciu o rzetelną ocenę kosztów i korzyści, zrównoważony charakter i europejską transgraniczną wartość dodaną;

31.   zauważa jednak, że inwestycje w infrastrukturę transportową są jednak dziedziną kluczową w walce z kryzysem gospodarczym i finansowym, w związku z czym wzywa Komisję do przyspieszenia realizacji projektów infrastrukturalnych związanych z TEN-T i finansowanych w ramach funduszy strukturalnych lub funduszu spójności; wzywa państwa członkowskie do dokonania ponownej oceny ich priorytetów inwestycyjnych z uwzględnieniem tego podejścia, w celu przyspieszenia realizacji projektów TEN-T, za które dane państwa członkowskie są odpowiedzialne, szczególnie na odcinkach transgranicznych;

32.   przypomina Komisji, że współfinansowanie projektów z zakresy infrastruktury transportowej z funduszy TEN-T, funduszy regionalnych i spójności oraz przez EBI musi spełniać następujące kryteria: rentowność, poprawa konkurencyjności, wspieranie jednolitego rynku, zasada równowagi środowiskowej, przejrzystość dla podatników i uwzględnienie udziału obywateli (zasada partnerstwa); w związku z tym podkreśla znaczenie rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych dla finansowania projektów TEN-T oraz potrzebę wypracowania elastycznych rozwiązań dla problemów towarzyszących pracom o tej skali (trudności orograficzne i techniczne, sprzeciw opinii publicznej itd.);

  33 wzywa w związku z tym Komisję do zagwarantowania, że projekty podlegające ocenie w ramach programów finansowanych przez UE będą uwzględniały ewentualny wpływ na krajowe finansowanie innych niezbędnych inwestycji (które nie otrzymują wsparcia ze środków UE); uważa w szczególności, że środki, które państwa członkowskie wykorzystują do uzupełnienia finansowania projektów otrzymujących wsparcie z UE, nie powinny być przydzielane ze szkodą dla utrzymania dróg zapewniających połączenia z siecią lub inwestycji w tym zakresie; ponadto uważa, że w związku z tym projekty powinny być sporządzane i oceniane przynajmniej w części na podstawie ich potencjału w zakresie obejmowania (nie zaś zaniedbywania) rozwoju i utrzymania niezbędnej uzupełniającej infrastruktury dróg zapewniających połączenia z siecią;

34.   podkreśla szybko rosnące potrzeby inwestycyjne europejskiego rynku transportu lotniczego w ramach pakietu jednolita europejska przestrzeń powietrzna II, a także w ramach proponowanego "podejścia opartego na kompleksowym systemie lotnictwa"; w związku z tym wzywa Komisję, aby dokonując przeglądu ram budżetowych TEN-T, rozważyła zwiększenie udziału dostępnych środków finansowych dla lotnisk oraz zarządzania ruchem lotniczym / służb nawigacji lotniczej (ATM/ANS);

35.   zauważa, że konieczne jest zwiększenie badań i rozwoju w dziedzinie najlepszych i najskuteczniejszych praktyk w finansowaniu infrastruktury transportowej i ich pozytywnego oddziaływania na konkurencyjność oraz ilościowe i jakościowe wskaźniki zatrudnienia, wraz z odpowiednim doświadczeniem z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, czego początki widać w obecnych analizach przygotowanych przez Komisję;

36.   podkreśla potrzebę utworzenia grupy zadaniowej w ramach agencji wykonawczej TEN-T w celu zwiększenia wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych do finansowania niektórych priorytetowych projektów lub odcinków oraz w celu upowszechniania rozwiązań jako najlepszej praktyki;

37.   podkreśla, że korzystanie w większym stopniu z partnerstw publiczno-prywatnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie zastąpi w znaczącej części budżetowego finansowania dużych projektów o międzypokoleniowym okresie zwrotu;

38.   preferuje rozważenie budżetu projektów TEN-T przez państwa członkowskie w ramach śródokresowego przeglądu perspektyw finansowych na lata 2009-2010, w celu odwrócenia trendu drastycznego ograniczania projektów i ambicji dotyczących rozwoju linii kolejowych i dróg wodnych, które się z nimi wiążą;

39.   podkreśla potrzebę przeznaczenia części dochodów z opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej na finansowanie projektów TEN-T w celu wzmocnienia efektu dźwigni w zakresie zaciągania pożyczek;

40.   wzywa Komisję do przedstawienia wyboru przykładów regionalnych transgranicznych połączeń kolejowych, które zostały rozebrane lub są nieużywane, koncentrując się zwłaszcza na tych, które mają połączenie z sieciami TEN-T;

41.   zwraca się do Komisji i państw członkowskich o rozważenie sieci Eurovelo oraz szlaku żelaznej kurtyny jako okazji do promowania europejskich transgranicznych sieci infrastruktury rowerowej, wspierania ekologicznych i bezpiecznych sposobów przemieszczania się (tzw. soft mobility) oraz zrównoważonej turystyki;

42.   wzywa Komisję, aby w celu pobudzenia konkurencyjności całej sieci kolejowej TEN przedstawiła – do końca swojej kadencji – wniosek legislacyjny dotyczący otwarcia krajowych rynków kolejowego transportu pasażerskiego z dniem 1 stycznia 2012 r.;

43.   z żalem odnotowuje wolne tempo realizacji projektów priorytetowych na odcinkach granicznych, szczególnie w Pirenejach, które to odcinki mają priorytetowe znaczenie dla Półwyspu Iberyjskiego i Francji;

44.   zachęca Komisję do dalszego angażowania Parlamentu i Rady Europejskiej w jej (wielo)letnie wnioski i wybory dotyczące współfinansowania projektów TEN-T;

45.   wzywa Komisję, aby regularnie i co najmniej raz w roku przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczące wszystkich projektów priorytetowych, odnoszące się do stanu zaawansowania każdego projektu, do wiarygodności kosztów projektu, do wykonalności każdego projektu oraz do harmonogramu wdrożenia projektu;

46.   wzywa Komisję i EBI, aby podobnie jak w przypadku współfinansowania sieci TEN-T, również w przypadku współfinansowania projektów TEN-T ze środków regionalnych, spójności i EBI przedstawiały Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co roku wykaz konkretnych współfinansowanych projektów;

47.   stwierdza, że z ekologicznego i gospodarczego punktu widzenia multimodalne systemy transportowe, umożliwiające wykorzystanie na danej trasie różnych środków transportu, stanowią w wielu przypadkach jedyne realne i zrównoważone rozwiązanie na przyszłość;

48.   podkreśla, że w rozszerzonej niedawno strefie Schengen szczególnej uwagi wymaga infrastruktura transportowa między Europą Zachodnią a Wschodnią, biorąc pod uwagę powiązany z nią potencjał wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich; wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwoju i promowania drogowych i kolejowych połączeń międzynarodowych między Europą Wschodnią i Zachodnią, wspierając zwłaszcza transgraniczną infrastrukturę transportową poprzez konkretny program działań wdrożony we współpracy z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi; wskazuje także, iż lepsze powiązanie TEN-T i sieci transportowych państw trzecich poprawiłoby w szczególności sytuację terenów przygranicznych oraz przysporzyłoby wartości dodanej współpracy regionalnej i całej UE;

49.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0120.
(2) Dz.U. 187 E z 24.7.2008, s.154.
(3) Dz.U. L 15 z 17.1.1997, s. 1.
(4) Dz.U. L 167 z 30.4.2004, s. 1.
(5) Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1.
(6) Dz.U. L 228 z 23.9.1995, s. 1.


Zwalczanie przemocy wobec kobiet
PDF 219kWORD 59k
Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie kampanii "Powiedz NIE przemocy wobec kobiet"
P6_TA(2009)0259P6_DCL(2008)0094

Parlament Europejski,

–   uwzględniając deklarację ONZ o eliminacji przemocy wobec kobiet z dnia 20 grudnia 1993 r. oraz rezolucję w sprawie eliminacji przemocy domowej wobec kobiet przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 22 grudnia 2003 r., które uznają pilną potrzebę eliminacji przemocy wobec kobiet,

–   uwzględniając swoje rezolucje dnia 16 września 1997 r. w sprawie potrzeby zorganizowania w całej Unii Europejskiej kampanii pod hasłem zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet(1) oraz z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i ewentualnych działań w przyszłości(2),

–   uwzględniając kampanię Fundacji ONZ na rzecz Kobiet "Powiedz NIE przemocy wobec kobiet", która podkreśla potrzebę działania i ochrony kobiet przed przemocą,

–   uwzględniając art. 116 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest uniwersalnym problemem o rozmiarach pandemii,

B.   mając na uwadze, że w swoich wymienionych powyżej rezolucjach Parlament podkreślił potrzebę zorganizowania kampanii Unii Europejskiej pod hasłem zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet,

C.   uwzględniając niedawną kampanię Rady Europy "Stop przemocy domowej wobec kobiet" potwierdzającą potrzebę działania i ochrony kobiet przed przemocą,

1.   zwraca się do Komisji o ogłoszenie w ciągu najbliższych pięciu lat "Europejskiego roku pod hasłem zero tolerancji dla przemocy wobec kobiet", zgodnie z wielokrotnymi wnioskami Parlamentu;

2.   wzywa państwa członkowskie do wsparcia kampanii UNIFEM "Powiedz NIE przemocy wobec kobiet" poprzez podpisanie petycji;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie i Komisji oraz UNIFEM.

Lista sygnatariuszy

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Roberta Angelilli, Rapisardo Antinucci, Kader Arif, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Maria Berger, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Josep Borrell Fontelles, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Maddalena Calia, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Giulietto Chiesa, Călin Cătălin Chiriţă, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Fabio Ciani, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Konstantinos Droutsas, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Markus Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Neena Gill, Monica Giuntini, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, Ioan Lucian Hămbăşan, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Anna Hedh, Jacky Hénin, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Nils Lundgren, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Erika Mann, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Iosif Matula, Mario Mauro, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Alexandru Nazare, Catherine Neris, Ljudmila Novak, Péter Olajos, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Maria Robsahm, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Lydia Schenardi, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Michel Teychenné, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Georgios Toussas, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kyösti Virrankoski, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) Dz.U. C 304 z 6.10.1997, s. 55.
(2) Dz.U. C 288 E z 25.11.2006, s. 66.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności