Index 
Antagna texter
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg
Avtal EG/Pakistan om vissa luftfartsaspekter *
 EG:s anslutning till föreskrifter nr 61 från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för nyttofordon ***
 Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) *
 System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) *
 Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II
 Samordning av sociala trygghetssystem: Tillämpningsbestämmelser ***II
 Europeiskt forskningsprogram för metrologi ***I
 Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***I
 Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroleumprodukter *
 Nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur *
 Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer *
 Nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn *
 Protokoll för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) *
 Förslag till ändringsbudget nr 2/2009
 Förslag till ändringsbudget nr 3/2009
 Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet
 Begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet
 Begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier
 Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet
 Kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen
 Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar
 Årsrapport från utskottet för framställningar
 Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheter
 Den inre marknaden för elektricitet ***II
 Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***II
 Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II
 Den inre marknaden för naturgas ***II
 Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II
 Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) ***I
 Maskiner för spridning av bekämpningsmedel ***I
 Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I
 Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer) ***I
 Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I
 Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning) ***I
 Interimsavtalet om handel med Turkmenistan
 Interimsavtal med Turkmenistan *
 Gemenskapsram för kärnsäkerhet *
 Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs *
 Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder *
 Gemensam invandringspolitik för Europa
 Grönbok om TEN-T-politikens framtid
 Bekämpning av våld mot kvinnor

Avtal EG/Pakistan om vissa luftfartsaspekter *
PDF 188kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om vissa luftfartsaspekter (KOM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))
P6_TA(2009)0218A6-0188/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0081),

–   med beaktande av artikel 80.2 och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0080/2009),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0188/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Islamiska republiken Pakistan parlamentets ståndpunkt.


EG:s anslutning till föreskrifter nr 61 från FN:s ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för nyttofordon ***
PDF 195kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens anslutning till föreskrifter nr 61 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för godkännande av nyttofordon med avseende på deras utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg (KOM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))
P6_TA(2009)0219A6-0243/2009

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0675 –7240/2009),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke till rådets beslut 97/836/EG i enlighet med artikel 4.2 i EG-fördraget (C6-0119/2009)(1),

–   med beaktande av artiklarna 75.1 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A6-0243/2009).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets beslut.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Rådets beslut av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse av år 1958") (EGT L 346, 17.12.1997, s. 78).


Djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) *
PDF 194kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredjeland (kodifierad version) (KOM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))
P6_TA(2009)0220A6-0248/2009

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0715),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0479/2008),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0248/2009).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


System för handel med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) *
PDF 193kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (kodifierad version) (KOM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))
P6_TA(2009)0221A6-0249/2009

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0796),

–   med beaktande av artiklarna 37 och 133 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0018/2009),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0249/2009).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


Samordning av de sociala trygghetssystemen ***II
PDF 194kWORD 70k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))
P6_TA(2009)0222A6-0207/2009

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14518/1/2008 – C6-0003/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0007) och (KOM(2007)0376),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0648),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0207/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och om fastställande av innehållet i bilagorna

P6_TC2-COD(2006)0008


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 988/2009.)

(1) Antagna texter från sammanträdet 9.7.2008, P6_TA(2008)0349.


Samordning av sociala trygghetssystem: Tillämpningsbestämmelser ***II
PDF 194kWORD 69k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))
P6_TA(2009)0223A6-0204/2009

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0016),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0647),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0204/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

P6_TC2-COD(2006)0006


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 987/2009.)

(1) Antagna texter, 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


Europeiskt forskningsprogram för metrologi ***I
PDF 192kWORD 26k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))
P6_TA(2009)0224A6-0221/2009

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0814),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 169 och 172 andra stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0468/2008),

–   med beaktande av de utfästelser som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 7 april 2009 om att det ändrade förslaget ska godkännas i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0221/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2009/EG om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forskningsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater

P6_TC1-COD(2008)0230


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 912/2009/EG.)


Skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ***I
PDF 173kWORD 135k
Resolution
Konsoliderad text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))
P6_TA(2009)0225A6-0115/2009

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0644),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0373/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling och utskottet för internationell handel (A6-0115/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

P6_TC1-COD(2008)0198


(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag ║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1)  Skogen tillhandahåller en stor mängd miljömässiga, ekonomiska och sociala nyttigheter, som timmer, andra typer av skogsprodukter och miljötjänsteroch livsmiljöer för lokalsamhällen.

(2)  Skogsmiljön utgör ett värdefullt arv som måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det yttersta målet att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemens funktioner, skydda klimatet och slå vakt om rättigheterna för ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen och samhällen som är beroende av skogens resurser.

(3)  Skogen är en ekonomisk resurs och skogsbruket genererar välstånd och sysselsättning. Skogsbruket har även positiva inverkningar på klimatet eftersom skogens produkter kan ersätta mer energikrävande produkter.

(4)  Det är särskilt från ett klimatperspektiv av stor betydelse att underleverantörer som verkar på gemenskapsmarknaden saluför timmer endast från laglig avverkning, eftersom sådant timmer säkerställer att skogens viktiga funktion som koldioxidsänka inte rubbas. Vidare bidrar användandet av timmer från laglig avverkning som byggnadsmaterial, i exempelvis trähus, till en bindning av koldioxid på lång sikt.

(5)  Skogen och skogsindustrin står för en mycket stor del av utvecklingsländernas sociala och ekonomiska utveckling, och utgör i sådana länder den primära inkomstkällan för många människor. Det är därför viktigt att inte hämma denna utveckling och inkomstkälla, utan i stället fokusera på hur man kan främja en mer hållbar utveckling av skogsbruket i dessa länder.

(6)  Den ökande efterfrågan på timmer och trävaror har, tillsammans med de institutionella brister och bristfälliga styrelseformer som karakteriserar skogssektorn i flera timmerproducerande länder, lett till att den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln blivit allt mer oroande.

(7)  Det är uppenbart att trycket på de naturliga skogresurserna och efterfrågan på timmer och trävaror ofta är för högt och att gemenskapen måste minska sin inverkan på skogarnas ekosystem, oavsett var denna inverkan sker.

(8)  Den olagliga avverkningen i kombination med institutionella och förvaltningsmässiga brister inom skogssektorn i ett stort antal timmerproducerande länder är ett stort problem av internationella dimensioner. Denna avverkning utgör ett allvarligt hot mot skogarna eftersom den bidrar till avskogningen och skogsförstörelsen, som orsakar omkring 20 % av koldioxidutsläppen. Den påverkar också öken- och stäppbildningen, förvärrar markerosionen och förstärker ytterlighetsfenomenen i väderleken med de översvämningar de kan föra med sig, hotar ▌den biologiska mångfalden, skadar ursprungsbefolkningars livsmiljöer och underminerar det hållbara skogsbruket och dess utveckling. Den har också sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser, vilka ofta undergräver framstegen mot mål för god förvaltning och utgör ett hot mot lokalsamhällen som är beroende av skogen för att överleva samt mot ursprungsbefolkningars rättigheter.

(9)  Syftet med denna förordning är att inom EU stoppa handeln med olagligt avverkat timmer och produkter som framställts från sådant timmer och bidra till att i hela världen stoppa avskogningen och skogsförstörelsen, med de utsläpp av koldioxid och den förlust av biologisk mångfald den för med sig, och samtidigt främja hållbar ekonomisk tillväxt, hållbar mänsklig utveckling och respekt för ursprungsbefolkningar och lokalbefolkningar. Denna förordning bör bidra till fullgörandet av de skyldigheter och åtaganden som bland annat finns i konventionen från 1992 om biologisk mångfald (CBD), konventionen från 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), de internationella avtalen från 1983, 1994 och 2006 om tropiskt timmer (ITTA), FN:s ramkonvention om klimatförändringar från 2002 (UNFCCC), FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning från 1994, Riodeklarationen om miljö och utveckling från 1992, Johannesburgdeklarationen och genomförandeplanen, antagen av världstoppmötet om hållbar utveckling den 4 september 2002, handlingsförslagen FN:s mellanstatliga panel för skogsfrågor, godkända av FN:s generalförsamling vid dess särskilda möte 1997 (Ungass), och från FN:s mellanstatliga skogsforum, den icke-bindande förklaringen från FN:s konferens 1992 om miljö och utveckling (Unced) om principerna för global samsyn beträffande bruk, vård och en hållbar utveckling av alla slags skogar, Agenda 21, antagen av Unced i juni 1992, resolutionen 1997 från Ungass om ett program för vidare genomförande av Agenda 21, millenniedeklarationen från 2000, Världsstadgan för naturen från 1982, deklarationen från FN-konferensen om den mänskliga miljön 1972, handlingsplanen från 1972 för den mänskliga miljön, FN:s skogsforum, resolution 4/2, konventionen från 1979 om europeiska vilda djur och livsmiljöer och FN-konventionen mot korruption från 2003 (Uncac).

(10)  Enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om Europeiska gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram(4) bör företräde ges åt arbetet med att undersöka möjligheten att vidta aktiva åtgärder för att förhindra och bekämpa handel med olagligt avverkat timmer, liksom åt gemenskapens och medlemsstaternas fortsatt aktiva deltagande i genomförandet av globala och regionala lösningar och överenskommelser rörande skogsrelaterade frågor.

(11)  Kommissionens meddelande av den 21 maj 2003 med titeln "Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (Flegt) - förslag till en handlingsplan för EU" innehöll förslag om ett åtgärdspaket till stöd för de internationella insatser som görs för att lösa problemet med den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln och bidra till den vidare målsättningen om hållbar förvaltning av skogen(5).

(12)  Europaparlamentet och rådet anser att gemenskapen bör bidra till de globala insatserna för att lösa problemet med olaglig avverkning samt stödja hållbar laglig avverkning inom ramen för hållbar utveckling, hållbar förvaltning av skogen och fattigdomsminskning, liksom social rättvisa och nationell suveränitet, och välkomnade därför meddelandet.

(13)  I enlighet med meddelandets syfte, som är att garantera att endast trävaror som producerats i enlighet med producentlandets nationella lagstiftning förs in i gemenskapen, har gemenskapen förhandlat fram frivilliga partnerskapsavtal med timmerproducerande länder (partnerländer). Dessa avtal ålägger parterna att införa ett licenssystem och att reglera sådan handel med timmer och trävaror som anges i partnerskapsavtalen.

(14)  Gemenskapen bör också i bilaterala samtal med de främsta timmerkonsumerande länderna, såsom Förenta staterna, Kina, Ryssland och Japan, ta initiativ till diskussioner om problemet med olaglig avverkning, få till stånd en konvergens i riktning mot harmoniserade lämpliga skyldigheter för aktörerna på de egna timmermarknaderna samt skapa ett oberoende globalt varningssystem och ett register över olaglig avverkning som t.ex. kan drivas av Interpol och ett lämpligt FN-organ och där man kan utnyttja den senaste satellitövervakningstekniken.

(15)  Verksamhetsutövare från länder med skogar av internationell ekologisk betydelse bör ha särskilt ansvar för den hållbara exploateringen av timmer.

(16)  Med tanke på problemets omfattning och angelägenhetsgrad är det nödvändigt att aktivt stödja kampen mot den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln, att minska gemenskapens inverkan på skogarnas ekosystem, att komplettera och stärka initiativet med frivilliga partnerskapsavtal och att bättre samordna olika strategier som syftar till fattigdomsminskning, bevarande av skogar och en hög grad av miljöskydd, däribland kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

(17)  Utgående från principen om förebyggande åtgärder bör alla aktörer inom leveranskedjan dela på ansvaret för att undanröja risken för att olagligt avverkat timmer och trävaror från sådant timmer tillhandahålls på marknaden.

(18)  De insatser som gjorts av de länder som ingått frivilliga Flegtpartnerskapsavtal med gemenskapen och de principer som ingår i dessa avtal bör erkännas, framför allt när det gäller definitionen av lagligt producerat timmer. Det bör också beaktas att enligt Flegtlicenssystemet är det endast timmer och trävaror från avverkning som skett i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning som exporteras till gemenskapen. Därför bör trävaror som finns förtecknade i bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen(6), med ursprung i partnerländer som finns förtecknade i bilaga I till den förordningen anses komma från laglig avverkning om de uppfyller kraven i den förordningen och alla tillämpningsföreskrifter. De frivilliga partnerskapsavtalens principer, framför allt för definitionen av begreppet "timmer från laglig avverkning", måste bland annat innefatta en garanti för, samt bestämmelser om, att skogsbruket förutsätts vara hållbart, den biologiska mångfalden bevaras och lokalsamhällen som är beroende av skogen för att överleva samt ursprungsbefolkningar skyddas och får sina rättigheter garanterade.

(19)  Hänsyn bör också tas till det faktum att konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) ålägger parterna i konventionen att endast bevilja Citestillstånd för export när en art som finns förtecknad i Cites avverkats, bland annat, i enlighet med inhemsk lagstiftning i exportlandet. Därför bör trävaror från arter som finns förtecknade i bilagorna A, B och C i rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(7) anses komma från laglig avverkning om de uppfyller kraven i den förordningen och dess tillämpningsföreskrifter.

(20)  Den olagliga avverkningen är mycket komplex, med sina underliggande faktorer och konsekvenser, och mot bakgrund av detta bör incitamenten för olagliga handlingar minskas genom fokusering på verksamhetsutövarnas beteende. Striktare krav och skyldigheter samt bättre rättsliga möjligheter att åtala verksamhetsutövare för innehav av olagligt timmer och olagliga trävaror och för utsläppande eller tillhandahållande av sådant timmer eller olagliga trävaror på gemenskapsmarknaden är bland de effektivaste lösningarna för att avhålla verksamhetsutövarna från att handla med leverantörer av olagligt timmer.

(21)  I brist på internationellt erkänd definition bör lagstiftningen i det land där timret avverkas vara den huvudsakliga grunden för definitionen av vad som utgör olaglig avverkning. Som måttstock för lagligheten bör man ytterligare beakta internationella standarder, bland annat de standarder som tagits fram av den Afrikanska timmerorganisationen (ATO), Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO), Montrealprocessen om kriterier och indikatorer för bevarande och hållbar förvaltning av tempererad och boreal skog samt den alleuropeiska processen för kriterier och indikatorer för ett hållbart skogsbruk. En sådan måttstock för lagligheten bör bidra till genomförandet av internationella åtaganden, principer och rekommendationer, bland annat sådana som rör minskade klimatförändringar, minskade förluster av biologisk mångfald, fattigdomsminskning, minskad ökenspridning samt skydd och främjande av rättigheterna för ursprungsbefolkningar, lokalsamhällen och samhällen som är beroende av skogen. Avverkningslandet bör tillhandahålla en förteckning över den totala lagliga avverkningen med uppgifter om trädarter och maximal timmerproduktion.

(22)  Många trävaror genomgår ett stort antal processer både innan de släpps ut på marknaden första gången och efter. För att undvika att införa onödiga administrativa bördor bör kravet på att införa ett fullständigt system för åtgärder och förfaranden (ett system för tillbörlig aktsamhet) för minimering av risken för att olagligt timmer och olagliga trävaror släpps ut på marknadenomfatta endast de verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden för första gången, och inte alla verksamhetsutövare som deltar i distributionskedjan. Det generella förbudet mot att tillhandahålla olagligt timmer eller olagliga trävaror på marknaden bör dock gälla för alla verksamhetsutövare inom leveranskedjan och de måste visa tillbörlig aktsamhet för att så inte ska ske.

(23)  Alla verksamhetsutövare (handlare och producenter) i leveranskedjan för timmer och trävaror på gemenskapsmarknaden bör klart kunna ange från vilken källa eller leverantör deras produkter kommer.

(24)  Verksamhetsutövare som för första gången släpper ut timmer och trävaror på gemenskapsmarknaden bör visa tillbörlig aktsamhet genom ett system för tillbörlig aktsamhet som minimerar risken för att timmer och trävaror från olaglig avverkning släpps ut på marknaden.

(25)  Systemet för tillbörlig aktsamhet bör ge tillgång till källorna och leverantörerna för timmer och trävaror som släpps ut på gemenskapsmarknaden samt till information om efterlevnaden av tillämplig lagstiftning.

(26)  Vid genomförandet av denna förordning bör kommissionen och medlemsstaterna ta särskild hänsyn till små och medelstora företags särpräglade utsatthet och begränsade resurser. Det är ytterst viktigt att sådana företag inte betungas av komplicerade regler som hindrar deras utveckling. Kommissionen bör därför så långt det är möjligt, med utgångspunkt i de mekanismer och principer som slås fast i den kommande Small Business Act, utarbeta förenklade system för små och medelstora företags skyldigheter enligt denna förordning, utan att äventyra dess mål och syfte, och erbjuda sådana företag fullgoda alternativ för att ge dem möjlighet att verka i linje med gemenskapslagstiftningen.

(27)  ▌ För att främja genomförandet av denna förordning och bidra till utveckling av god praxis är det lämpligt att erkänna organisationer som har utarbetat lämpliga och effektiva krav för genomförandet av system för tillbörlig aktsamhet. En förteckning över sådana erkända organisationer bör offentliggöras ▌.

(28)  I samma syfte bör Europeiska unionen stimulera de ovannämnda organisationernas samarbete med miljöorganisationer och organisationer för de mänskliga rättigheterna till stöd för systemen för tillbörlig aktsamhet och tillsynen över dem.

(29)  De behöriga myndigheterna bör övervaka att verksamhetsutövarna fullgör de skyldigheter som fastställs i denna förordning. Därför bör de behöriga myndigheterna genomföra officiella kontroller, bland annat tullkontroller, och ålägga verksamhetsutövarna att vidta korrigerande åtgärder när så krävs.

(30)  De behöriga myndigheterna bör föra register över kontrollerna och offentliggöra en sammanfattning i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation(8).

(31)  Eftersom den olagliga avverkningen och den därmed sammanhängande handeln är internationell till sin karaktär, bör de behöriga myndigheterna samarbeta sinsemellan och med miljöorganisationer och organisationer för de mänskliga rättigheterna samt med de administrativa myndigheterna i tredjeländer och/eller kommissionen.

(32)  Medlemsstaterna bör se till att överträdelser av den här förordningen bestraffas genom effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder.

(33)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

(34)  Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta detaljerade regler för tillämpningen av systemet för tillbörlig aktsamhet, framför allt kriterierna för bedömning av risken för att timmer och trävaror från olaglig avverkning ska släppas ut på marknaden, liksom att fastställa kriterier för erkännande av system för tillbörlig aktsamhet som utarbetats av övervakningsorganisationer och att ändra förteckningen över timmer och trävaror som omfattas av denna förordning i de fall då de tekniska egenskaperna, slutanvändningen eller produktionsprocesserna gör det nödvändigt med sådana ändringar. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(35)  Utvecklingen på det hållbara skogsbrukets område är en kontinuerlig process varför denna förordning regelbundet bör utvärderas, uppdateras och ändras i linje med resultat av ny forskning. Kommissionen bör därför regelbundet analysera senast tillgängliga forskning och utveckling och framlägga resultatet av sin analys samt föreslagna ändringar i en rapport till Europaparlamentet.

(36)  För att värna om en väl fungerande inre marknad för skogsprodukter bör kommissionen kontinuerligt undersöka vilka effekter denna förordning för med sig. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förordningens konsekvenser för små och medelstora företag som verkar på gemenskapsmarknaden. Kommissionen bör således i enlighet härmed och regelbundet undersöka och konsekvensbedöma förordningens inverkan på den inre marknaden, och då särskilt för små och medelstora företag, utöver dess inverkan på hållbar skogsförvaltning. Kommissionen bör därefter lägga fram en rapport om sin undersökning samt slutsatser och åtgärdsförslag för Europaparlamentet.

(37)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att komplettera och stödja den nuvarande politiska ramen och stödja den internationella kampen mot den olagliga avverkningen och den därmed förbundna handeln, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och målet därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och mål

Genom denna förordning fastställs skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut eller tillhandahåller timmer och trävaror på marknaden.

Verksamhetsutövarna ska se till att endast lagligt avverkat timmer och trävaror från laglig avverkning tillhandahålls på marknaden.

Verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ska använda ett system för tillbörlig aktsamhet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

   a) "timmer och trävaror": timmer och trävaror som anges i bilagan, utan några undantag ▌,
   b) "tillhandahållande på marknaden": varje leverans av timmer och trävaror på gemenskapens marknad för distribution eller användning i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,
   c) "utsläppande på marknaden": varje första tillhandahållande av timmer och trävaror på gemenskapsmarknaden; efterföljande bearbetning eller distribution av timmer utgör inte ett "utsläppande på marknaden",
   d) "verksamhetsutövare": varje fysisk eller juridisk person som släpper ut eller tillhandahåller timmer eller trävaror på marknaden,
   e) "från laglig avverkning": avverkat i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig i avverkningslandet,
   f) "risk": funktion av sannolikheten för att det till gemenskapens territorium importeras, från gemenskapens territorium exporteras eller på gemenskapens territorium bedrivs handel med timmer eller trävaror från en olaglig källa, samt allvarlighetsgraden av detta,
   g) "riskhantering": systematisk riskidentifiering och genomförande aven uppsättning åtgärder och förfaranden ▌ för att minimera risken för att timmer och trävaror från olaglig avverkning ska släppas ut på marknaden,
   h) "tillämplig lagstiftning": nationell, regional eller internationell lagstiftning framför allt om bevarande av biologisk mångfald, skogsförvaltning, rätten till resursutnyttjande samt minimering av skadeverkningar på miljön, varvid lagstiftningen också bör ta hänsyn till skogsägarförhållanden, ursprungsbefolkningarnas rättigheter, lagstiftning om arbetstagarnas och samhällenas välfärd, skatter, import- och exportavgifter, royalties eller avgifter i anslutning till avverkning, virkesdrivning och -transport och saluföring,
   i) "hållbar förvaltning av skogen": förvaltning och utnyttjande av skogar och skogbevuxen mark på ett sätt och med en intensitet som gör att de bevarar sin biologiska mångfald, avkastning, förmåga till återväxt, livskraft och kapacitet att nu och i framtiden fullgöra viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala uppgifter på lokal, nationell och global nivå, utan att skada andra ekosystem,
   j) "avverkningsland": det land där timret eller det timmer som använts i trävaran avverkades,
   k) "övervakningsorganisation": ett rättssubjekt eller en medlemskapsbaserad sammanslutning som har rättskapacitet och lämplig sakkunskap att övervaka och säkerställa tillämpningen av system för tillbörlig aktsamhet av verksamhetsutövare certifierade som användare av sådana system och som är juridiskt oberoende av de verksamhetsutövare som den certifierar,
   l) "spårbarhet": att timmer eller trävaror kan spåras och följas genom alla skeden av produktion, bearbetning och distribution.

Artikel 3

Verksamhetsutövarnas skyldigheter

1.  Verksamhetsutövarna ska se till att de på marknaden endast släpper ut eller tillhandahåller timmer och trävaror från laglig avverkning ▌.

2.  Verksamhetsutövarna som släpper ut timmer och trävaror på marknaden ska inrätta ett system för tillbörlig aktsamhet som omfattar de aspekter som avses i artikel 4 eller ett sådant system som utarbetats av en erkänd övervakningsorganisation enligt artikel 6.1.

Befintlig övervakning som grundar sig på nationell lagstiftning och eventuella frivilliga skogsövervakningssystem som uppfyller kraven i denna förordning får användas som grund för systemet för tillbörlig aktsamhet.

3.  Verksamhetsutövare som tillhandahåller timmer och trävaror på marknaden ska genom hela leveranskedjan kunna

   i) identifiera den verksamhetsutövare som levererat timret och trävarorna samt den verksamhetsutövare till vilken timret och trävarorna levererats,
   ii) på begäran informera om träslag, avverkningsland/-länder samt, om möjligt, ursprungskoncession,
   iii) vid behov kontrollera att den verksamhetsutövare som släppt ut timret och trävarorna på marknaden fullgjort sina skyldigheter enligt denna förordning.

4.  Trävaror som finns förtecknade i bilagorna II och III i förordning (EG) nr 2173/2005 vilka har sitt ursprung i partnerländer som finns förtecknade i bilaga I till den förordningen och som uppfyller kraven i den förordningen och dess tillämpningsföreskrifter ska anses komma från laglig avverkning för denna förordnings syften.

5.  Trävaror tillverkade av arter som finns förtecknade i bilagorna A, B och C till förordning (EG) nr 338/97 och som uppfyller kraven i den förordningen och dess tillämpningsföreskrifter ska anses komma från laglig avverkning för denna förordnings syften.

Artikel 4

System för tillbörlig aktsamhet

1.  Ett system för tillbörlig aktsamhet enligt artikel 3.2 ska

   a) med hjälp av ett system för spårbarhet och kontroll av tredje part från övervakningsorganisationens sida se till att endast timmer och trävaror från laglig avverkning släpps ut på marknaden,
  b) innefatta åtgärder för att med säkerhet fastställa
   i) ursprungsland, ursprungsskog och, när så är möjligt, avverkningskoncession,
   ii) träslagets namn, också det vetenskapliga,
   iii) värde,
   iv) volym och/eller vikt,
   v) att timret eller virket i trävarorna avverkats lagligt,
   vi) namn och adress för den verksamhetsutövare som levererat timret och trävarorna,
   vii) den fysiska eller juridiska person som ansvarat för avverkningen,
   viii) den verksamhetsutövare till vilken timret eller trävarorna levererats,

  c) innefatta ett riskhanteringsförfarande som ska bestå av
   i) systematisk riskidentifiering, bland annat genom insamling av uppgifter och information med hjälp av internationella källor, gemenskapskällor eller nationella källor,
   ii) genomförande av alla åtgärder som behövs för att minska riskexponeringen,
   iii) fastställande av förfaranden för regelbunden kontroll av att de åtgärder som fastställts i enlighet med led i och ii fungerar effektivt samt översyn av dem vid behov,
   iv) upprättande av register för påvisande av att de åtgärder som fastställts i enlighet med led i, ii, och iii tillämpas effektivt,
   d) omfatta intern kontroll som säkerställer en effektiv tillämpning av systemet för tillbörlig aktsamhet.

2.  Kommissionen ska anta åtgärder för genomförandet av denna artikel för att säkerställa att verksamhetsutövarna tolkar bestämmelserna enhetligt och faktiskt följer dem. Kommissionen ska, framför allt, fastställa kriterier för att bedöma om det finns en risk för att timmer och trävaror från olaglig avverkning släpps ut på marknaden. Kommissionen ska härvidlag fästa särskild uppmärksamhet vid små och medelstora företags särställning och kapacitet och ska, så långt det är möjligt, erbjuda dessa företag anpassade och förenklade alternativ till rapporterings- och kontrollsystem så att dessa inte blir alltför betungande.

Utgående från faktorer som sammanhänger med produkttyp, källa eller leveranskedjans komplexitet ska vissa kategorier av timmer och trävaror eller leverantörer anses förenade med "hög risk" och ställa särskilda krav på att verksamhetsutövarna visar tillbörlig aktsamhet.

Dessa särskilda krav på tillbörlig aktsamhet kan innefatta bland annat

   att man kräver ytterligare dokumentation, uppgifter eller information,
   att man kräver granskningar som utförs av tredje part.

Timmer och trävaror från följande ska av verksamhetsutövarna betraktas som förenade med "hög risk", med avseende på tillämpningen av denna förordning:

   Konfliktområden eller länder/regioner som belagts med förbud mot timmerexport av FN:s säkerhetsråd,
   länder där, enligt samstämmiga och tillförlitliga uppgifter, skogsförvaltningen avgjort misslyckats, efterlevnaden av skogslagstiftningen är bristfällig och det förekommer en betydande grad av korruption,
   länder för vilka FAO:s officiella statistik visar en minskning av skogsarealen,
   källor i fråga om vilka kunder eller utomstående tillhandahållit information om regelstridigheter, och denna information stöds av tillförlitliga belägg och inte vederlagts av undersökningar.

Kommissionen ska göra tillgängligt ett register över sådana källor till timmer och trävaror eller leverantörer som är förenade med hög risk.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.

Berörda parter ska rådfrågas innan ytterligare tillämpningsåtgärder antas.

3.  De enskilda medlemsstaterna får inte hindras från att, med avseende på avverkningen av och ursprunget till timmer och trävaror som tillåts saluföras, ställa striktare krav än denna förordning i fråga om hållbarheten, miljöskyddet, bevarandet av den biologiska mångfalden och ekosystemet, skyddet av lokalsamhällenas livsmiljöer, skyddet av samhällen som är beroende av skogen för att överleva samt skyddet av och rättigheterna för ursprungsbefolkningar samt de mänskliga rättigheterna.

Artikel 5

Märkning

Medlemsstaterna ska se till att allt timmer och alla trävaror som släpps ut och tillhandahålls på marknaden märks med den information som avses i artikel 3.3 senast ...(10).

Artikel 6

Erkännande av övervakningsorganisationer

1.  Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3, erkänna en privat eller offentlig enhet som övervakningsorganisation om det har inrättat ett system för tillbörlig aktsamhet som innefattar de delar som anges i artikel 4.1.

2.  En offentlig enhet som ansöker om erkännande enligt punkt 1 ska uppfylla följande krav:

   a) Den är en juridisk person.
   b) Den lyder under offentlig rätt.
   c) Den har inrättats för att utföra särskilda uppgifter inom skogssektorn.
   d) Den finansieras till största del av staten, regionala eller lokala myndigheter eller andra organ som lyder under offentlig rätt.
   e) Den ålägger de verksamhetsutövare den certifierar att använda dess system för tillbörlig aktsamhet.
   f) Den har infört en övervakningsmekanism som säkerställer att systemet för tillbörlig aktsamhet faktiskt används av de verksamhetsutövare som den har certifierat som användare av dess system för tillbörlig aktsamhet.
   g) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder mot varje certifierad verksamhetsutövare som brister i genomförandet av dess system för tillbörlig aktsamhet, och dessa åtgärder kan innefatta anmälan till relevant nationell behörig myndighet.
   h) Den har ingen intressekonflikt med de behöriga myndigheterna.

3.  En privat enhet som ansöker om erkännande enligt punkt 1 ska uppfylla följande krav:

   a) Den är en juridisk person.
   b) Den lyder under privaträtt.
   c) Den förfogar över lämplig sakkunskap.
   d) Den är juridiskt oberoende av de verksamhetsutövare den certifierar.
   e) De verksamhetsutövare den certifierar är enligt enhetens bolagsordning skyldiga att använda dess system för tillbörlig aktsamhet.
   f) Den har infört en övervakningsmekanism som säkerställer att systemet för tillbörlig aktsamhet faktiskt används av de verksamhetsutövare som den har certifierat som användare av dess system för tillbörlig aktsamhet.
   g) Den vidtar lämpliga disciplinära åtgärder mot varje certifierad verksamhetsutövare som brister i genomförandet av dess system för tillbörlig aktsamhet, varvid åtgärderna bland annat ska innefatta anmälan för den relevanta nationella behöriga myndigheten.

4.  Övervakningsorganisationen ska till kommissionen lämna följande uppgifter tillsammans med sin ansökan om erkännande:

   a) Sina stadgar.
   b) Namnet på personer som har befogenhet att agera på dess vägnar.
   c) Handlingar som styrker att den förfogar över lämplig sakkunskap.
   d) En ingående beskrivning av dess system för tillbörlig aktsamhet.

5.  I enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3 ska kommissionen besluta om huruvida en övervakningsorganisation ska erkännas inom tre månader från det att organisationen lämnat in sin ansökan eller den behöriga myndigheten i en medlemsstat meddelat att den rekommenderar att organisationen erkänns.

Kommissionen ska överlämna beslutet om erkännande av en övervakningsorganisation till den behöriga myndigheten i den medlemsstat som har jurisdiktion över denna organisation, tillsammans med en kopia av ansökan, senast 15 dagar efter det att beslutet fattats.

Medlemsstatens behöriga myndigheter ska regelbundet,eller då det föreligger väl underbyggda farhågor från tredje part, kontrollera, också i form av granskningar på fältet, om övervakningsorganisationen uppfyller de krav som fastställs i punkt 1. Granskningsrapporterna ska göras tillgängliga för allmänheten.

Om de behöriga myndigheterna efter dessa kontroller konstaterar att övervakningsorganisationen inte uppfyller kraven i punkterna 1 och 2 eller punkterna 1 och 3, ska de omgående underrätta kommissionen och överlämna eventuella relevanta bevis för detta.

6.  Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 12.3, dra in en övervakningsorganisations erkännande om det fastställts att kraven i punkterna 1 och 2 eller punkterna 1 och 3 inte längre uppfylls.

7.  De behöriga myndigheterna ska inom två månader underrätta kommissionen om varje beslut om att rekommendera att ett erkännande till en övervakningsorganisation beviljas, vägras eller dras in.

8.  Kommissionen ska anta åtgärder för tillämpningen av denna artikel.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.

Artikel 7

Förteckning över övervakningsorganisationer

Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över erkända övervakningsorganisationer ▌ i Europeiska unionens officiella tidning,C-serien, och offentliggöra den på sin webbplats. Förteckningen ska uppdateras regelbundet.

Artikel 8

Övervaknings- och kontrollåtgärder

1.  De behöriga myndigheterna ska utföra kontroller för att fastställa om verksamhetsutövarna uppfyller kraven enligt artikel 3.1, 3.2 och 3.3 och artikel 4.1.

2.  Kontrollerna ska utföras i enlighet med en årlig plan och/eller då det föreligger väl underbyggda farhågor från tredje part, eller, i vilket fall som helst, om medlemsstatens behöriga myndighet förfogar över uppgifter ägnade att ifrågasätta att verksamhetsutövaren uppfyller de krav på system för tillbörlig aktsamhet som fastställts i denna förordning.

3.  Kontrollerna får innefatta bland annat följande:

   a) Undersökning av de tekniska system och förvaltningssystem samt de förfaranden för tillbörlig aktsamhet och riskbedömning som används av verksamhetsutövarna.
   b) Undersökning av handlingar och register som styrker att systemen och förfarandena fungerar på rätt sätt.
   c) Kontroller på platsen, även granskningar på fältet.

4.  De behöriga myndigheterna ska vara utrustade med ett tillförlitligt spårbarhetssystem för att spåra trävaror i internationell handel och med offentliga kontrollsystem för att bedöma hur pass väl verksamhetsutövarna fullgör sina skyldigheter och för att hjälpa dem att identifiera leverantörer av timmer och trävaror med hög risk.

5.  Verksamhetsutövarna ska erbjuda allt bistånd som är nödvändigt för att underlätta genomförandet av de kontroller som avses i punkt 1, framför allt i form av att bereda tillträde till lokaler och visa fram handlingar eller register.

6.  Om, till följd av de kontroller som avses i punkt 1, en verksamhetsutövare förmodas ha brutit mot föreskrifterna i artikel 3, kan de behöriga myndigheterna i enlighet med sin nationella lagstiftning inleda en full utredning av det inträffade och, i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen och beroende på hur allvarlig överträdelsen är, vidta omedelbara åtgärder, vilka kan omfatta bland annat följande:

   a) Omedelbar inställelse av affärsverksamheten.
   b) Beslag av timmer och trävaror.

7.  Åtgärder som omedelbart vidtas av de behöriga myndigheterna ska vara sådana att de förhindrar fortsatt överträdelse och att de låter de behöriga myndigheterna slutföra sin utredning.

8.  Om de behöriga myndigheterna finner att de tekniska systemen och förvaltningssystemen och förfarandena för tillbörlig aktsamhet och riskbedömning inte är tillräckliga ska myndigheterna kräva att verksamhetsutövaren vidtar korrigerande åtgärder.

Artikel 9

Register över kontroller

1.  De behöriga myndigheterna ska föra register över de kontroller som avses i artikel 8.1 och särskilt ange deras art och resultaten, inbegripet eventuella korrigerande åtgärder som ska vidtas. Register över alla kontroller ska sparas i minst tio år.

2.  ▌ De register som avses i punkt 1 ska offentliggöras, på Internet i enlighet med direktiv 2003/4/EG.

Artikel 10

Samarbete

1.  De behöriga myndigheterna ska samarbeta med varandra, med de administrativa myndigheterna i tredjeländer och med kommissionen för att säkerställa att denna förordning följs.

2.  De behöriga myndigheterna ska utbyta information om resultaten av de kontroller som avses i artikel 8.1 med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater samt med kommissionen.

Artikel 11

Behöriga myndigheter

1.  Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för tillämpningen av denna förordning. Dessa myndigheter ska ges tillräckliga befogenheter att genomdriva denna förordning genom övervakning av dess tillämpning, utredningar av påstådda överträdelser i samarbete med tullmyndigheter, och en snabb rapportering av överträdelser till åklagarmyndigheterna.

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen de behöriga myndigheternas namn och adress senast den 31 december .... Medlemsstaterna ska informera kommissionen om alla ändringar av de behöriga myndigheternas namn och adress.

2.  Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över behöriga myndigheter på Internet. Förteckningen ska hållas aktuell.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska bistås av kommittén för timmerhandel ║.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 13

Utveckling av hållbarhetskrav

Senast den ...(11) ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om en gemensam standard för allt timmer och alla trävaror från naturskogar, varvid syftet ska vara att uppnå högsta möjliga hållbarhetskrav.

Artikel 14

Rådgivningsgruppen

1.  En rådgivningsgrupp, bestående av företrädare för berörda aktörer såsom branschföreträdare inom skogsindustrin, skogsägare, icke-statliga organisationer och konsumentgrupper, ska inrättas och ledas av en företrädare för kommissionen.

2.  Företrädare för medlemsstaterna får delta i mötena antingen på eget initiativ eller efter inbjudan från rådgivningsgruppen.

3.  Rådgivningsgruppen ska fastställa en arbetsordning som ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

4.  Kommissionen ska tillhandahålla det tekniska och logistiska stöd som rådgivningsgruppen behöver och ställa ett sekretariat till förfogande för dess möten.

5.  Rådgivningsgruppen ska undersöka och avge yttranden i frågor som rör tillämpningen av denna förordning och som tas upp av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av medlemmarna i rådgivningsgruppen eller kommittén.

6.  Kommissionen ska förmedla rådgivningsgruppens yttranden till kommittén.

Artikel 15

Ändringar

Kommissionen får utöka förteckningen över timmer och trävaror i bilagan mot bakgrund av tekniska egenskaper, slutanvändning och produktionsprocesser.

Sådana åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas enligt det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 12.2.

Artikel 16

Påföljder

Medlemsstaterna ska fastställa regler om de påföljder som ska tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och de ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att påföljderna verkställs. Påföljderna får vara straffrättsliga eller administrativa, ska vara effektiva, proportionella och avskräckande och ska, vid behov, omfatta bland annat:

  a) Ekonomiska påföljder som återspeglar
   skadan på miljön,
   värdet av trävarorna som berörs av överträdelsen,
   de förlorade skatteintäkter och den ekonomiska skada som överträdelsen inneburit.
   b) Beslag av timmer och trävaror.
   c) Tillfälligt förbud att saluföra timmer och trävaror.

Under den tid då rättsliga förfaranden pågår ska verksamhetsutövaren inställa anskaffningen av timmer och trävaror från de ifrågavarande områdena.

Ekonomiska påföljder ska motsvara minst fem gånger det värde av trävarorna som erhållits genom allvarlig överträdelse. Vid upprepade allvarliga överträdelser inom en femårsperiod ska de ekonomiska påföljderna gradvis öka så att de motsvarar upp till minst åtta gånger det värde av trävarorna som erhållits genom allvarlig överträdelse.

Medlemsstaterna får, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i gemenskapslagstiftningen om offentliga medel, inte bevilja något offentligt stöd från nationella stödsystem eller gemenskapsmedel till verksamhetsutövare som dömts för allvarliga överträdelser av denna förordning, förrän korrigerande åtgärder har vidtagits och effektiva, proportionella och avskräckande påföljder har tillämpats.

Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna om påföljder till kommissionen senast den 31 december ... och utan dröjsmål underrätta kommissionen om alla eventuella senare ändringar som påverkar dessa bestämmelser.

Artikel 17

Rapportering

1.  Medlemsstaterna ska första gången den ...(12)och vartannat år därefter lämna en rapport om tillämpningen av förordningen under de föregående två åren.

2.  På grundval av dessa rapporter ska kommissionen utarbeta en rapport som lämnas till Europaparlamentet och rådet vartannat år.

3.  Kommissionen ska, vid utarbetandet av den rapport som avses i punkt 2, ta hänsyn till de framsteg som gjorts med att ingå och bedriva verksamhet enligt sådana frivilliga Flegtpartnerskapsavtal som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 2173/2005. Kommissionen ska överväga om det behövs någon översyn av denna förordning mot bakgrund av erfarenheten från verksamheten i Flegtpartnerskapsavtalen och hur effektiva de är när det gäller att lösa problemen med olagligt timmer.

Artikel 18

Ändring av direktiv 2008/99/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser(13) ska ändras på följande sätt från och med ...(14):

1.  I artikel 3 ska följande led läggas till:"

Att på marknaden tillhandahålla timmer eller trävaror från olaglig avverkning.

"

2.  I bilaga A ska följande strecksats läggas till:

  Europaparlamentets och rådets förordning av den (EG) nr .../2009 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.

Artikel 19

Översyn

Kommissionen ska senast den ...(15)*, och därefter vart femte år, genomföra en översyn av dess funktion med hänsyn till dess mål och syfte och rapportera sina slutsatser och, med anledning av dessa, sina förslag till ändringar till Europaparlamentet.

Översynen ska ta sikte på följande:

   En grundläggande och genomgående analys av forskning och utveckling på det hållbara skogsbrukets område.
   Förordningens inverkan på den inre marknaden, i synnerhet vad gäller konkurrenssituationen och möjligheten för nya aktörer att etablera sig på marknaden.
   Små och medelstora företags situation på marknaden och hur denna förordning har påverkat deras verksamhet.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den …(16).

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║ den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Timmer och trävaror enligt klassifikationen i Kombinerade nomenklaturen som fastställs i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87(17), som omfattas av denna förordning

1.  Produkter enligt bilagorna II och III till ║förordning (EG) 2173/2005 som omfattas av systemet med Flegtlicenser:

2.  Massa och papper i kapitel 47, 48 och 49 i Kombinerade nomenklaturen, med undantag för bambubaserade produkter och återvinningsprodukter (avfall och förbrukade varor).

3.  Trämöbler med KN-nummer 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 och 9403 90 30.

4.  Monterade eller monteringsfärdiga byggnader med KN-nummer 9406 00 20;

5.  Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form av flis eller spån, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande med KN-nummer 4401.

6.  Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inkl. cellplattor, sammansatt parkettstav, vissa takspån – shingles och shakes – av trä (inkl. icke-sammansatt parkettstav) likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat med KN-nummer 4418.

7.  Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor av trä, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel med KN-nummer 4410.

8.  Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel med KN-nummer 4411.

9.  Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former med KN-nummer 4413 00 00.

10.  Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. med KN-nummer 4414 00.

11.  Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä; kistor med KN-nummer 4415.

12.  Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav med KN-nummer 4416 00 00.

13.  Andra trävaror som ingår i kategorierna NC 94 och 95, inberäknat leksaker och sportartiklar av trä, etc.

(1) EUT C
(2) EUT C
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 april 2009.
(4) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
(5) KOM(2003)0251, 21.5.2003.
(6) EUT L 347, 30.12.2005, s. 1.
(7) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.
(8) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(10)* EUT: Två år efter det att denna förordning trätt i kraft.
(11)* EUT: Ett år efter det att denna förordning trätt i kraft.
(12)* EUT: vänligen för in den 30 april det tredje året från det datum då denna förordning trätt i kraft.
(13) EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.
(14)* Anm. till EUT: ett år efter det datum då denna förordning trätt i kraft.
(15)** Anm. till EUT: tre år efter det datum då denna förordning trätt i kraft.
(16)* Anm. till EUT:ett årefter det datum då denna förordning trätt i kraft.
(17) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


Miniminivå för lagren av råolja och/eller petroleumprodukter *
PDF 387kWORD 161k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (KOM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))
P6_TA(2009)0226A6-0214/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0775),

–   med beaktande av artikel 100 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0511/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0214/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Gemenskapens försörjning med råolja och petroleumprodukter fortsätter att vara av stor betydelse, bland annat för transportsektorn och den kemiska industrin.
(1)  Gemenskapens försörjning med råolja och petroleumprodukter fortsätter att vara av stor betydelse, bland annat för transportsektorn, den kemiska industrin och energisektorn. Avbrott i försörjningen av råolja och petroleumprodukter eller otillräckliga lager skulle kunna leda till stora ekonomiska förluster för företagen och skulle också kunna förlama ekonomins övriga branscher och EU-medborgarnas dagliga liv.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Råolja är och kommer under de närmaste decennierna att förbli en av de viktigaste primära energikällorna. Samtidigt kommer det att bli allt svårare för medlemsstaterna att trygga en oavbruten försörjning med råolja till ett rimligt pris.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Den ökande koncentrationen av produktionen, minskningen av oljetillgångarna och den ökade konsumtionen av petroleumprodukter i världen bidrar till att öka riskerna för försörjningsproblem.
(2)  Den ökande koncentrationen av produktionen, minskningen av oljetillgångarna och den konstant ökande konsumtionen av petroleumprodukter i världen bidrar till att allvarligt öka riskerna för försörjningsproblem.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)  Förutom skapande av ett gynnsamt investeringsklimat för prospektering och utvinning av oljereserver inom och utanför EU, vilket är avgörande för ett långsiktigt säkerställande av oljeförsörjningen, utgör lagring av olja ett beprövat sätt att kompensera för kortfristiga leveransstörningar.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)
(2b)  Medlemsstaternas grad av beroende av oljeimport för sina energibehov är extremt hög.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Europeiska unionen är en global aktör och dess politik för att förstärka försörjningstryggheten vad avser energi bör därför vara en del av de politiska målen i förbindelserna med kandidat- och grannländerna.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)  Då Europeiska unionen fattar beslut och vidtar åtgärder i samförstånd med Internationella energiorganet (IEA) bör kommissionen se till att samma hänsyn också tas de åtta medlemsstater som inte är medlemmar av IEA1.
1 Bulgarien, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien och Slovenien.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)  Kommissionen bör på lämpligt sätt framföra och försvara de intressen som de medlemsstater som inte är medlemmar i IEA har.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 8 och 9 mars 2007 visar att det är allt viktigare och mer brådskande att gemenskapen verkar för en integrerad energipolitik, som samordnar de åtgärder som tillämpas på europeisk nivå med dem som tillämpas i medlemsstaterna. Det är då av högsta vikt att de lagringsmekanismer som genomförts i de olika medlemsstaterna närmar sig varandra.
(7)  Ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 8 och 9 mars 2007 visar att det är allt viktigare och mer brådskande att gemenskapen verkar för en integrerad energipolitik, som samordnar de åtgärder som tillämpas på europeisk nivå med dem som tillämpas i medlemsstaterna. Det är då av högsta vikt att kompatibiliteten mellan de olikalagringsmekanismer som genomförts i de olika medlemsstaterna säkras.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  I ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober 2008 framhålls unionens önskan om att fastställa mekanismer för solidaritet mellan medlemsstaterna vid avbrott i energiförsörjningen och det föreslås att alla nödvändiga instrument ska införas för detta ändamål. Ett effektivt system för upprätthållandet av lagren av råolja och/eller petroleumprodukter som samordnas på gemenskapsnivå är också ett viktigt led i det praktiska genomförandet av principen om energisolidaritet.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  Oljelagrens tillgänglighet och skyddet för energileveranserna är av största vikt för gemenskapens medlemsstaters allmänna säkerheten. Införandet av centrala organ eller lagringscentraler inom gemenskapen gör det möjligt att närma sig dessa målsättningar. För att ge de berörda medlemsstaterna möjlighet att fastställa reglerna för sina centrala lagringsenheter utgående från sin nationella lagstiftning och samtidigt så långt möjligt minska denekonomiska börda som denna lagringsverksamhet utgör för slutkonsumenterna, räcker det, med tanke på att oljelager kan upprättas var som helst inom gemenskapen och innehas av vilket centralt organ eller vilken härför upprättad central tjänst som helst, att förbjuda att lagren drivs i vinstsyfte.
(8)  Oljelagrens tillgänglighet och skyddet för energileveranserna är av största vikt för gemenskapens medlemsstaters allmänna säkerhet. Införandet av centrala organ eller lagringscentraler inom gemenskapen kan bidra till att dessa målsättningar uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. För att medlemsstaterna ska kunna fastställa reglerna för sina centrala lagringsenheter och de villkor under vilka de delegerar lagerhållningen till andra medlemsstater eller lagringsenheter, utgående från sin nationella lagstiftning och samtidigt så långt möjligt minska den ekonomiska börda som denna lagringsverksamhet utgör för slutkonsumenterna, kan oljelager upprättas var som helst inom gemenskapen och innehas av vilket centralt organ eller vilken härför upprättad central tjänst som helst.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)  För att lätta den ekonomiska bördan för slutanvändarna bör medlemsstaterna föreskriva ett närmare samarbete mellan centrala lagringsenheter och inrättande av regionala lagringsenheter.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  Med beaktande av målsättningarna i gemenskapens lagstiftning om oljelager, eventuella farhågor gällande säkerheten hos vissa medlemsstater som kan tillkomma, och önskan om bättre disciplin och insyn i solidaritetsmekanismerna mellan medlemsstaterna, bör verksamheten för de centralenheter som arbetar utan mellanhänder begränsas till det egna landet.
utgår
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  Med tanke på de behov som hänger samman med inrättandet av en politik för nödsituationer, närmandet av de olika ländernas lagringsmekanismer och behovet av en bättre översyn av lagernivåerna, särskilt i krissituationer, bör medlemsstaterna och gemenskapen förfoga över ett effektivare sätt att kontrollera dessa lager.
(12)  Med tanke på de behov som hänger samman med inrättandet av en politik för nödsituationer, säkrandet av kompatibiliteten mellan de olika ländernas lagringsmekanismer och behovet av en bättre översyn av lagernivåerna, särskilt i krissituationer, bör medlemsstaterna förfoga över ett effektivare sätt att kontrollera dessa lager.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Samtidigt som medlemsstaterna måste ges tillräcklig flexibilitet i valet av de lagringsarrangemang som är mest lämpade med hänsyn till deras geografiska och organisatoriska särdrag, bör de mekanismer som krävs införas så att kommissionen alltid förses med noggranna och tillförlitliga uppgifter om lagernivåerna.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)
(12b)  Medlemsstaternas roll i upprätthållandet och förvaltningen av obligatoriska oljelager för krissituationer bör förstärkas.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  För att kunna bidra till försörjningstryggheten i gemenskapen bör de lager som förvärvats som egendom av medlemsstaterna eller centralenheterna (de särskilda lagren), och som upprättats enligt beslut som fattats av medlemsstaterna, motsvara de verkliga behoven i en krissituation. De bör dessutom få en rättslig status som säkerställer att de är fullt tillgängliga i en krissituation. Berörda medlemsstater bör därför vidta nödvändiga åtgärder för att ifrågavarande lager ska vara ovillkorligt skyddade mot alla slags verkställighetsförfaranden.
(14)  För att kunna bidra till försörjningstryggheten i gemenskapen bör de lager som upprättats i enlighet med detta direktiv minst kunna täcka försörjningen för den föreskrivna tidsperioden. De bör dessutom få en rättslig status som säkerställer att de är fullt tillgängliga i en krissituation. Berörda medlemsstater bör därför vidta nödvändiga åtgärder för att ifrågavarande lager ska vara ovillkorligt skyddade mot alla slags verkställighetsförfaranden.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  De volymer som centralenheterna eller medlemsstaterna är skyldiga att inneha bör för närvarande fastställas till en nivå som varje berörd medlemsstat självständigt och frivilligt beslutat.
(15)  De volymer som centralenheterna eller medlemsstaterna är skyldiga att inneha bör på detta stadiumfastställas i förväg till en nivå som varje berörd medlemsstat självständigt och frivilligt beslutat.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Periodiciteten för lagerinventeringar, liksom tidsfristerna för föreläggandet av inventeringsrapporterna inför kommissionen enligt direktiv 2006/67/EG, är oförenlig med andra system för oljelagring som upprättats i andra delar av världen. I en resolution om de makroekonomiska följderna för höjningar av priset på energi, gav Europaparlamentet sitt stöd till antagande av tätare informationsperioder.
(18)  Periodiciteten för lagerinventeringar, liksom tidsfristerna för föreläggandet av inventeringsrapporterna inför kommissionen enligt direktiv 2006/67/EG, är oförenlig med andra system för oljelagring som upprättats i andra delar av världen. I en resolution om de makroekonomiska följderna för höjningar av priset på energi, gav Europaparlamentet sitt stöd till antagande av tätare informationsperioder. Det är samtidigt nödvändigt att se till att uppgifterna också är korrekta och inte måste rättas till under flera veckor eller månader, såsom fortfarande ofta är fallet inom EU.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  Därför bör man också utvidga kravet på upprättandet och vidarebefordran av statistik till andra lager än beredskapslagren och de särskilda lagren, och föreskriva insamling av statistiska uppgifter varje vecka.
(21)  Därför bör man också utvidga kravet på upprättandet och vidarebefordran av statistik till andra lager än beredskapslagren och de särskilda lagren, och föreskriva insamling av statistiska uppgifter varje månad. Kommissionen bör med hänsyn till resultaten av genomförbarhetsstudien som ska genomföras om effektiviteten av veckorapportering om kommersiella oljelager ges befogenhet att ålägga medlemsstaterna att lämna in de statistiska sammanställningarna varje vecka, såvida det kan garanteras att bara minimala justeringar kommer att krävas och att detta ger avsevärda fördelar i fråga om marknadsinsyn.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  Avvikelser och misstag kan förekomma i de register som vidarebefordras till kommissionen. Personer anställda eller befullmäktigade av kommissionen bör därför ha möjlighet att kontrollera lagren och de dokument medlemsstaternas myndigheter åberopar.
(23)  Avvikelser och misstag kan förekomma i de register som vidarebefordras till kommissionen. Personer anställda eller befullmäktigade av kommissionen bör därför utöver medlemsstaternas behöriga tillsynsmyndigheter vid skäliga misstankar också ha möjlighet att kontrollera lagren och de dokument medlemsstaternas myndigheter åberopar.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  Skyddet av enskilda personer med avseende på medlemsstaternas behandling av personuppgifter styrs av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och skyddet av enskilda personer med avseende på kommissionens behandling av personuppgifter täcks av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. I dessa rättsakter föreskrivs bland annat att det ska finnas legitima skäl för behandling av personuppgifter och att personuppgifter som inkommit av misstag omedelbarts ska raderas.
(25)  Skyddet av enskilda personer med avseende på medlemsstaternas behandling av personuppgifter styrs av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och skyddet av enskilda personer med avseende på kommissionens behandling av personuppgifter täcks av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 29
(29)  Eftersom det inte finns någon enhetlig obligatorisk miniminivå för de särskilda lagren på gemenskapsnivå, och med tanke på antalet nya mekanismer som detta direktiv introducerar, bör genomförandet av direktivet ses över relativt kort tid efter det att det trätt i kraft.
(29)  Eftersom det inte finns någon enhetlig obligatorisk miniminivå för de särskilda lagren på gemenskapsnivå och med hänsyn till den pågående studien om kostnader och fördelar med att öka insynen på oljemarknaden, särskilt genom rapportering om de kommersiella oljelagren varje vecka, samt med tanke på antalet nya mekanismer som detta direktiv introducerar, bör genomförandet av direktivet ses över senast inom tre år efter det att det trätt i kraft.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led e
(e) "faktiskt internationellt beslut om ibruktagande av lager": alla gällande beslut som fattas av styrelsen för Internationella energiorganet i syfte att ta i bruk en medlemsstats lager av olja eller petroleumprodukter,
(e) "faktiskt internationellt beslut om ibruktagande av lager": alla gällande beslut som fattas av styrelsen för Internationella energiorganet i syfte att ta i bruk en IEA-medlemsstats lager av olja eller petroleumprodukter,
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt)
(a) "nödsituation": omständigheter som innebär betydande avbrott i försörjningen av råolja eller petroleumprodukter,
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
4.  Metoden för beräkningen av de lagringsskyldigheter som avses i denna artikel kan ändras enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.
4.  Metoden för beräkningen av de lagringsskyldigheter som avses i denna artikel kan ändras enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2, efter samråd med experter och intressenter.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
3.  Metoderna för beräkningen av de lager som avses i punkt 1 och 2 kan ändras enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.
3.  Metoderna för beräkningen av de lager som avses i punkt 1 och 2 kan ändras enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2, efter samråd med experter och intressenter.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1
1.  Medlemsstaterna ansvarar för att de beredskapslager och särskilda lager som befinner sig på deras territorium ständigt är fysiskt åtkomliga och tillgängliga. De ska upprätta metoder för identifiering, redovisning och kontroll av dessa beredskapslager, så att det när som helst är möjligt att kontrollera dem. För de beredskapslager och särskilda lager som ingår i lager som innehas av ekonomiska aktörer, eller som är blandade med sådana lager, ska separat redovisning finnas.
1.  Medlemsstaterna ansvarar för att de beredskapslager och särskilda lager som befinner sig på deras territorium ständigt är fysiskt åtkomliga och tillgängliga. De ska upprätta metoder för identifiering, redovisning och kontroll av dessa beredskapslager, så att det när som helst är möjligt att kontrollera dem. Dessa metoder ska fastställas med kommissionens förhandsgodkännande. För de beredskapslager och särskilda lager som ingår i lager som innehas av ekonomiska aktörer, eller som är blandade med sådana lager, ska separat redovisning finnas.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
1.  Varje medlemsstat ska upprätta ett detaljerat register, som ständigt uppdateras, över alla de beredskapslager den håller och som inte utgör särskilda lager enligt artikel 9. Sådana register ska bland annat innehålla de uppgifter som gör det möjligt att exakt lokalisera ifrågavarande lager och fastställa deras mäng, vem som är ägare, liksom vad de innehåller, enligt de kategorier som presenteras i bilaga C punkt 3.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr av den ** om energistatistik.
1.  Varje medlemsstat ska upprätta ett detaljerat register, som ständigt uppdateras, över alla de beredskapslager den håller och som inte utgör särskilda lager enligt artikel 9. Sådana register ska bland annat innehålla information om de depåer, raffinaderier eller lagringsanläggningar där ifrågavarande lager finns och vilken mängd det gäller, vem som är ägare, liksom vad de innehåller, enligt de kategorier som presenteras i bilaga C punkt 3.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik*.
––  ––––––––––––––––
* EUT L 304, 14.11.2008, s. 1.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
Den berörda medlemsstaten ska inom trettio dagar efter utgången av det berörda kalenderåret förse kommissionen med en kopia av registret över befintliga lager den sista dagen varje kalenderår.
Den berörda medlemsstaten ska inom 45 dagar efter utgången av det berörda kalenderåret förse kommissionen med en kopia av registret över befintliga lager den sista dagen varje kalenderår.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)
Kommissionen ska se till att de individuella uppgifter som finns i registren hålls konfidentiella.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)
Om dessa förpliktelser genom avtal delegeras till den medlemsstat inom vars territorium dessa lager finns eller till den centrala lagringsenhet som den medlemsstaten inrättat ska detta avtal innehålla bestämmelser om
a) den medlemsstatens eller den centrala lagringsenhetens skyldighet att sörja för att det alltid finns korrekta uppgifter om lagernivån,
b) tidsramen för att leverera de beredskapslager som förvärvats, upprättats, hållits eller förvaltats inom dess territorium till den medlemsstat som har delegerat dessa uppgifter,
c) effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner om den medlemsstaten eller den centrala lagringsenheten inte uppfyller avtalsvillkoren.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 – led b
b)  Publicering, åtminstone sex månader i förväg, av de villkor på vilka lagringsenheten erbjuder de ekonomiska aktörerna sådana tjänster.
b)  Publicering, åtminstone tre månader i förväg, av de villkor på vilka lagringsenheten erbjuder de ekonomiska aktörerna sådana tjänster.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led b
b) till en eller flera andra centrala lagringsenheter som är i stånd att hålla dylika lager, eller
b) till en eller flera andra centrala lagringsenheter som är i stånd att hålla dylika lager, förutsatt att ett avtal sluts mellan den berörda medlemsstaten och de medlemsstater där lagren kommer att hållas, eller
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1
1.  Varje medlemsstat kan oåterkalleligen förplikta sig att hålla ett minimalt oljelager, beräknat i antal konsumtionsdagar, med iakttagande av villkoren i denna artikel (nedan kallade särskilda lager).
1.  Varje medlemsstat kan förplikta sig att hålla ett minimalt oljelager, beräknat i antal konsumtionsdagar, med iakttagande av villkoren i denna artikel (nedan kallade särskilda lager).
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen
3.  De särskilda lagren omfattar endast följande produktkategorier, så som de definierats i bilaga B punkt 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr * av den * om energistatistik:
3.  De särskilda lagren får omfatta endast följande produktkategorier, som måste överensstämma med gemenskapslagstiftningen, särskilt i fråga om bränslestandarder och miljöskydd, så som de definierats i bilaga B punkt 4 i förordning (EG) nr 1099/2008:
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 1
5.  Varje medlemsstat som beslutat att hålla särskilda lager ska till kommissionen skicka ett meddelande för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, i vilket den anger nivåerna på de särskilda lager som den oåterkalleligen förpliktigar sig att hålla för varje kategori. Den obligatoriska miniminivå som sålunda anmälts är unik och tillämpas på samma sätt för alla kategorier av de särskilda lager som medlemsstaten använder.
5.  Varje medlemsstat som beslutat att hålla särskilda lager ska till kommissionen skicka ett meddelande för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning, i vilket den anger nivåerna på de särskilda lager som den förpliktigar sig att hålla för varje kategori och den period under vilken den gör detta åtagande. Den obligatoriska miniminivå som sålunda anmälts är unik och tillämpas på samma sätt för alla kategorier av de särskilda lager som medlemsstaten använder.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1
1.  Varje medlemsstat ska upprätta ett fortlöpande uppdaterat, detaljerat register över alla de särskilda lager som finns på dess territorium. Detta register ska bland annat innehålla alla uppgifter som gör det möjligt att exakt lokalisera lagren i fråga.
1.  Varje medlemsstat ska upprätta ett månadsvis och fortlöpande uppdaterat, detaljerat register över alla de särskilda lager som finns på dess territorium. Detta register ska bland annat innehålla information om de depåer, raffinaderier eller lagringsanläggningar där lagren i fråga finns.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2
På begäran av kommissionen ska medlemsstaten dessutom inom åtta dagar till kommissionen lämna in en kopia av registret; en sådan kopia kan begäras upp till tio år efter det datum uppgifterna gäller.
På begäran av kommissionen ska medlemsstaten dessutom inom tio arbetsdagar till kommissionen lämna in en kopia av registret; en sådan kopia kan begäras upp till tre år efter det datum uppgifterna gäller.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 11 – stycke 1a (nytt)
Varje avtal mellan medlemsstaterna och en central lagringsenhet ska innehålla bestämmelser om
a) den medlemsstatens eller den centrala lagringsenhetens skyldighet att sörja för att det alltid finns korrekta uppgifter om lagernivån,
b) tidsramen för att leverera de beredskapslager som förvärvats, upprättats, hållits eller förvaltats inom dess territorium till den medlemsstat som har delegerat dessa uppgifter,
c) effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner om den medlemsstaten eller den centrala lagringsenheten inte uppfyller avtalsvillkoren.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 15
1.  Medlemsstaterna ska varje vecka till kommissionen lämna in en statistisk sammanställning över de kommersiella lagernivåer som hålls på deras territorium. Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och ägarna till dessa lager får inte namnges.
1.  Medlemsstaterna ska varje månad till kommissionen lämna in en statistisk sammanställning över de kommersiella lagernivåer som hålls på deras territorium. Därvid ska känsliga uppgifter skyddas, och ägarna till dessa lager får inte namnges.
2.  Kommissionen ska varje vecka offentliggöra en statistisk sammanställning över de kommersiella lagernivåer som hålls inom gemenskapen, grundad på medlemsstaternas sammanställningar; härvid anges de sammanlagda nivåerna.
2.  Kommissionen ska varje månad offentliggöra en statistisk sammanställning över de kommersiella lagernivåer som hålls inom gemenskapen, grundad på medlemsstaternas sammanställningar; härvid anges de sammanlagda nivåerna.
3.  Kommissionen ska anta de tillämpningsregler som avses i punkt 1 och 2 enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.
3.  Kommissionen ska anta de tillämpningsregler som avses i punkt 1 och 2 enligt det föreskrivande förfarande som avses i artikel 24.2.
3a.  Kommissionen får efter sin översyn enligt artikel 23 ålägga medlemsstaterna att lämna in veckovisa (i stället för månadsvisa) statistiska sammanställningar om de kommersiella oljelagernivåerna, om en grundlig undersökning av genomförbarheten och effektiviteten av veckovisa statistiska sammanställningar visar att dessa ger avsevärda fördelar i form av marknadsinsyn och att uppgifterna kan samlas in på så sätt att det inte i någon större utsträckning krävs rättelser i efterhand.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1
1.  Kommissionen kan när som helst besluta att utföra kontroller av beredskapslagren och de särskilda lagren i medlemsstaterna. Kommissionen kan rådfråga samrådsgruppen under förberedelserna för dessa kontroller.
1.  Kommissionen kan vid skäliga misstankar besluta att utföra kontroller av beredskapslagren och de särskilda lagren i medlemsstaterna. Kommissionen kan rådfråga samrådsgruppen under förberedelserna för dessa kontroller.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2
2.  De kontroller som avses i punkt 1 omfattar inte insamling av personuppgifter. Personuppgifter som påträffas under kontrollerna kommer varken att samlas in eller beaktas; uppgifter som av misstag samlas in kommer omedelbart att raderas.
2.  De kontroller som avses i punkt 1 omfattar inte behandling av personuppgifter. Personuppgifter som påträffas under kontrollerna kommer varken att samlas in eller beaktas; uppgifter som av misstag samlas in kommer omedelbart att raderas.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska vid genomförandet av sådana kontroller som avses i punkt 1 se till att de personer som inom deras gränser ansvarar för underhåll och förvaltning av beredskapslagren och de särskilda lagren samarbetar med de personer som är anställda eller befullmäktigade av kommissionen.
4.  Medlemsstaterna ska vid genomförandet av sådana kontroller som avses i punkt 1 se till att de personer som inom deras gränser ansvarar för underhåll och förvaltning av beredskapslagren och de särskilda lagren samarbetar med de personer som är befullmäktigade och anställda av kommissionen eller befullmäktigade av kommissionen.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7
7.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att åtminstone under tio år säkerställa arkivering av data, handlingar, sammanställningar och dokument gällande beredskapslagren.
7.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att åtminstone under tre år säkerställa arkivering av data, handlingar, sammanställningar och dokument gällande beredskapslagren.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkterna 3 och 4
3.  Om ett gällande internationellt beslut om ibruktagande av lager föreligger, kan varje berörd medlemsstat använda sina beredskapslager och särskilda lager för att fullgöra de internationella skyldigheter som följer av detta beslut. I sådana fall ska medlemsstaten omedelbart meddela kommissionen, som kan sammankalla samrådsgruppen eller rådfråga dess medlemmar på elektronisk väg, bland annat för att bedöma effekterna av ibruktagandet.
3.  Kommissionen ska samarbeta nära med andra internationella organisationer som har befogenheter att fatta beslut om ibruktagande av lager samt stärka den multilaterala och bilaterala samordningen av dessa frågor i hela världen. Om ett gällande internationellt beslut om ibruktagande av lager föreligger, kan varje berörd medlemsstat använda sina beredskapslager och särskilda lager för att fullgöra de internationella skyldigheter som följer av detta beslut. I sådana fall ska medlemsstaten omedelbart meddela kommissionen, som kan sammankalla samrådsgruppen eller rådfråga dess medlemmar på elektronisk väg, bland annat för att bedöma effekterna av ibruktagandet.
4.  Om det uppstår problem med försörjningen av råolja eller petroleumprodukter i gemenskapen eller i en medlemsstat, ska kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ snarast sammankalla samrådsgruppen. Samrådsgruppen ska analysera situationen. Kommissionen ska fastställa huruvida det rör sig om ett allvarligt avbrott i försörjningen.
4.  Om det uppstår problem med försörjningen av råolja eller petroleumprodukter i gemenskapen eller i en medlemsstat, ska kommissionen på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ snarast sammankalla samrådsgruppen. Varje medlemsstat ska se till att den kan företrädas, personligen eller elektroniskt, vid ett möte med samrådsgruppen inom 24 timmar efter det att gruppen sammankallats. Samrådsgruppen ska analysera situationen utifrån den överenskomna principen om solidaritet mellan medlemsstaterna och en objektiv utvärdering av de ekonomiska och sociala konsekvenserna och kommissionen ska utifrån samrådsgruppens utvärdering fastställa huruvida det rör sig om ett allvarligt avbrott i försörjningen.
Om ett allvarligt avbrott i försörjningen har konstaterats, kan kommissionen ge tillstånd till ibruktagande, helt eller delvis, av de mängder som de berörda medlemsstaterna har föreslagit.
Om ett allvarligt avbrott i försörjningen har konstaterats, kankommissionen ge tillstånd till ibruktagande, helt eller delvis, av de mängder som de berörda medlemsstaterna har föreslagit.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 23
Tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv ska kommissionen göra en utvärdering av dess tillämpning och bland annat undersöka lämpligheten av att ålägga alla medlemsstater en obligatorisk miniminivå för speciella lager.
Senast inom tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv ska kommissionen göra en utvärdering av dess tillämpning och bland annat undersöka
a) om uppgifterna om lagren är noggranna och lämnas in i tid,
b) om de kommersiella oljelagren ska rapporteras varje vecka eller varje månad,
c) om det är lämpligt att ålägga alla medlemsstater en obligatorisk miniminivå för speciella lager under en längre tidsperiod.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1
1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 31 december 20XX. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.
1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 31 december 20XX med undantag för de medlemsstater som har en övergångsperiod för inrättande av petroleumreserver eller petroleumprodukter enligt fördraget om anslutning till Europeiska unionen, där tidsfristen för genomförande är det datum då övergångsperioden upphör. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Bilaga III – stycke 11
Vid beräkningen av lagren ska medlemsstaterna minska de beräknade lagrade mängderna med 10 % enligt föregående. Denna minskning tillämpas på alla mängder som tas upp i en beräkning.
Vid beräkningen av lagren ska medlemsstaterna minska de beräknade lagrade mängderna med 5 procent enligt föregående. Denna minskning tillämpas på alla mängder som tas upp i en beräkning.

Nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur *
PDF 255kWORD 116k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om inrättande av nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin) (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))
P6_TA(2009)0227A6-0228/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0676),

–   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget och artikel 203 i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0399/2008),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0228/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Kommissionen uppmanas att, efter det att Lissabonfördraget trätt i kraft och om rådet inte beslutat i frågan, överväga möjligheten att använda sig av artikel 196 (civilskydd) som rättslig grund för detta förslag och att om så är lämpligt på nytt överväga att lägga fram ett förslag för parlamentet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till beslut
Skäl 1
(1)  I "Rådets slutsatser om förebyggande, beredskap och insatser när det gäller terroristattacker" och "EU:s solidaritetsprogram om följderna av terroristhot och terroristattacker", som antogs av rådet i december 2004 , ställde sig detta bakom kommissionens planer på att föreslå ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (European Programme for Critical Infrastructure Protection, Epcip) och inrätta ett nätverk för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Critical Infrastructure Warning Information Network, Ciwin)1.
(1)  I "Rådets slutsatser om förebyggande, beredskap och insatser när det gäller terroristattacker" och "EU:s solidaritetsprogram om följderna av terroristhot och terroristattacker", som antogs av rådet i december 2004 , ställde sig detta bakom kommissionens planer på att föreslå ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (European Programme for Critical Infrastructure Protection, Epcip) och inrätta ett nätverk för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Critical Infrastructure Warning Information Network, Ciwin)1.
___________
Se rådets dok. 14894/04.
__________
Se rådets dok. 15232/04.
Ändring 2
Förslag till beslut
Skäl 4
(4)  Flera incidenter som berört kritisk infrastruktur i Europa (t.ex. det stora strömavbrottet i Europa år 2006) har visat på behovet av ett bättre och effektivare utbyte av information för att förhindra sådana incidenter eller begränsa deras omfattning.
(4)  Flera incidenter som berört kritisk infrastruktur i Europa (t.ex. det stora strömavbrottet i Europa år 2006) har visat på behovet av ett bättre och effektivare utbyte av information och ökad kunskap om praxis i olika medlemsstater för att kunna vara förberedd och förhindra att sådana incidenter upprepas.
Ändring 3
Förslag till beslut
Skäl 5
(5)  Det bör inrättas ett informationssystem som gör det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att utbyta information och varningsmeddelandenrörande skydd av kritisk infrastruktur och intensifiera sin dialog om sådant skydd och som bidrar till att främja integration och bättre samordning av nationellt spridda, fragmenterade forskningsprogram om skydd av kritisk infrastruktur.
(5)  Det bör därför inrättas ett informationssystem som gör det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att utbyta information omskydd av kritisk infrastruktur och intensifiera sin dialog om sådant skydd och som bidrar till att främja integration och bättre samordning av nationellt spridda, fragmenterade forskningsprogram om skydd av kritisk infrastruktur.
Ändring 4
Förslag till beslut
Skäl 6
(6)  Ciwin bör bidra till en förbättring av skyddet av kritisk infrastruktur i EU genom att tillhandahålla ett informationssystem som underlättar samarbete medlemsstaterna emellan samt erbjuda ett effektivt och snabbt alternativ till tidskrävande metoder för att söka efter information om kritisk infrastruktur i gemenskapen.
(6)  Ciwin bör bidra till en förbättring av skyddet av kritisk infrastruktur i EU genom att tillhandahålla ett informationssystem som underlättar samarbete och samordning medlemsstaterna emellan samt erbjuda ett effektivt och snabbt alternativ till tidskrävande metoder för att söka efter information om kritisk infrastruktur i gemenskapen. Det bör särskilt stimulera till utveckling av lämpliga åtgärder som syftar till att underlätta utbyte och spridning av information, bästa praxis och erfarenheter medlemsstaterna emellan.
Ändring 5
Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Den första utvärderingen av Ciwin bör också omfatta en djuplodande analys av behovet av att komplettera Ciwin med en ny funktion, nämligen den tekniska möjligheten att inkludera ett system för snabb varning. Denna funktion bör göra det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att utfärda varningar för omedelbara risker för och hot mot kritisk infrastruktur, samtidigt som alla nödvändiga säkerhetskrav beaktas.
Ändring 6
Förslag till beslut
Skäl 7
(7)  Ciwin bör särskilt främja utvecklingen av lämpliga åtgärder som underlättar utbyte av bästa praxis samt fungera som ett verktyg för överföring under säkra förhållanden av varningar och information om omedelbara hot.
utgår
Ändring 7
Förslag till beslut
Skäl 8
(8)  Ciwin bör ta hänsyn till särdragen och expertisen hos samt arrangemangen och kompetensområdena för vart och ett av de befintliga sektorsspecifika systemen för snabb varning (rapid alert systems, RAS) och undvika överlappningar av verksamhet.
(8)   I samband med utveckling och utvärdering av det nya informationssystemet bör medlemsstaterna och kommissionen se till att man inom Ciwin tar hänsyn till särdragen och expertisen hos samt arrangemangen och kompetensområdena för vart och ett av de befintliga sektorsspecifika systemen för snabb varning (rapid alert systems, RAS) och undviker överlappningar av verksamhet.
Ändring 8
Förslag till beslut
Skäl 10
(10)  Medlemsstaternas kritiska infrastrukturers ömsesidiga beroende av varandra och den varierande nivån på skyddet av kritisk infrastruktur i medlemsstaterna antyder att inrättandet av ett sektorsövergripande gemenskapsverktyg för informationsutbyte och varningar rörande skydd av kritisk infrastruktur skulle förbättra medborgarnas säkerhet.
(4a)  Medlemsstaternas kritiska infrastrukturers ömsesidiga beroende av varandra och den varierande nivån på skyddet av kritisk infrastruktur i medlemsstaterna antyder att inrättandet av ett sektorsövergripande gemenskapsverktyg för informationsutbyte omskydd av kritisk infrastruktur skulle förbättra medborgarnas säkerhet.
Ändring 9
Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)
(10a)  Antagandet av åtgärder på området för räddningstjänst finns med i förteckningen över gemenskapens verksamhet i artikel 3.1 i EG-fördraget, som led u. Inrättandet av Ciwin är således nödvändigt för att gemenskapen ska kunna uppnå ett mål som fastställts i fördraget.
Ändring 11
Förslag till beslut
Skäl 17
(17)  Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
(17)  Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i artikel 6 i EU-fördraget och återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
Ändring 12
Förslag till beslut
Artikel 1
Genom detta beslut inrättas ett säkert informations-, kommunikations- och varningssystem, nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin), i syfte att bistå medlemsstaterna att utbyta information om gemensamma hot mot kritisk infrastruktur, om sårbarheter hos denna och om lämpliga åtgärder och strategier för att minska riskerna med avseende på skyddet av kritisk infrastruktur.
Genom detta beslut inrättas ett säkert informations- och kommunikationssystem, nätverket för varningar om hot mot kritisk infrastruktur (Ciwin), i syfte att bistå medlemsstaterna med att utbyta information om sårbarheter hos kritisk infrastruktur och om lämpliga åtgärder och strategier för att minska riskerna med avseende på skyddet av kritisk infrastruktur.
Ändring 13
Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2
kritisk infrastruktur: anläggningar, system eller delar av dessa belägna i medlemsstaterna som är nödvändiga för att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet och människors ekonomiska eller sociala välfärd och där driftsstörning eller förstörelse av dessa skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat till följd av att man inte lyckas upprätthålla dessa funktioner,
kritisk infrastruktur: anläggningar, system eller delar av dessa belägna i medlemsstaterna som är nödvändiga för att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet, försörjningskedjan och människors ekonomiska eller sociala välfärd och där driftsstörning eller förstörelse av dessa skulle få betydande konsekvenser i en medlemsstat till följd av att man inte lyckas upprätthålla dessa funktioner,
Ändring 14
Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 3
deltagande medlemsstat: medlemsstat som undertecknat ett samförståndsavtal med kommissionen,
utgår
Ändring 15
Förslag till beslut
Artikel 3
Artikel 3
utgår
Deltagande
Alla medlemsstater har möjlighet att delta i och använda Ciwin. Deltagandet i och användningen av Ciwin är emellertid avhängiga av undertecknandet av ett samförståndsavtal innehållande de för nätverket gällande tekniska kraven och säkerhetskraven samt information om de platser som ska anslutas till nätverket.
Ändring 16
Förslag till beslut
Artikel 4 – rubriken
Funktioner
Funktion och struktur
Ändring 17
Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1
(1)  Ciwin ska ha följande två funktioner:
1.  Ciwin ska utformas som ett elektroniskt forum för utbyte av information om skydd av kritisk infrastruktur.
(a)  Elektroniskt forum för utbyte av information om skydd av kritisk infrastruktur.
(b)  System för snabb varning som gör det möjligt för de deltagande medlemsstaterna och kommissionen att lägga ut varningar om omedelbara risker för och hot mot kritisk infrastruktur.
Ändring 18
Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 1a (ny)
1a.  Den tekniska plattformen för Ciwin ska finnas på åtminstone ett säkert ställe i varje medlemsstat.
Ändring 19
Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2
De fasta områdena ska vara integrerade i Ciwin permanent. Deras innehåll får ändras, men fasta områden får inte tas bort eller ges nya beteckningar och inga nya fasta områden får läggas till. I bilaga I finns en förteckning över de fasta områdena.
De fasta områdena ska vara integrerade i Ciwin permanent. Deras innehåll får ändras, men fasta områden får inte tas bort eller ges nya beteckningar. I bilaga I finns en förteckning över de fasta områdena. Detta utesluter inte att nya områden tas med om systemets funktionssätt visar att så behövs.
Ändring 20
Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1
(1)  Varje deltagande medlemsstat ska utse en Ciwinansvarig och underrätta kommissionen om detta. Den Ciwinansvarige ska svara för beviljandet eller nekandet av tillträde till nätverket i medlemsstaten i fråga.
(1)  Varje medlemsstat ska utse en Ciwinansvarig och underrätta kommissionen om detta. Den Ciwinansvarige ska svara för beviljandet eller nekandet av tillträde till nätverket i medlemsstaten i fråga.
(Denna ändring är tillämplig på hela rättsakten.)
Ändring 21
Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2
(2)  De deltagande medlemsstaterna ska ge tillträde till nätverket i enlighet med de riktlinjer som fastställs av kommissionen.
(2)  Medlemsstaterna ska ge tillträde till nätverket i enlighet med de användarriktlinjer som fastställs av kommissionen.
Ändring 22
Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led b
(b) för fastställandet av riktlinjer om villkoren för användning av nätverket, bl.a. om uppgifters konfidentialitet och om överföring, lagring, arkivering och borttagning av information. Kommissionen ska även fastställa villkoren och förfarandena för beviljande av fullständigt eller selektivt tillträde till nätverket.
b) för fastställandet av användarriktlinjer om villkoren för användning av nätverket, bl.a. om uppgifters konfidentialitet och om överföring, lagring, arkivering och borttagning av information. Kommissionen ska även fastställa villkoren och förfarandena för beviljande av fullständigt eller selektivt tillträde till nätverket.
Ändring 23
Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
3a.  Kommissionen ska övervaka Ciwinsystemets funktionssätt.
Ändring 24
Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2
(2)  Användarna ska ges tillträde till handlingar på grundval av behovsenlig behörighet och måste alltid iaktta handlingarnas upphovsmäns anvisningar om skydd och spridning av handlingarna.
2.  Användarna ska ges tillträde till handlingar på grundval av behovsenlig behörighet. De ska alltid iaktta handlingarnas upphovsmäns anvisningar om skydd och spridning av handlingarna.
Ändring 25
Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 2a (ny)
2a.  I medlemsstaterna ska utbyte som sker mellan behöriga användare och tredje part och som avser känslig information som laddats upp till Ciwin kräva förhandstillstånd från den som har egendomsrätt till den berörda informationen; sådant utbyte ska ske i överensstämmelse med relevant lagstiftning på gemenskapsnivå och nationell nivå.
Ändring 26
Förslag till beslut
Artikel 7a (ny)
Artikel 7a
Krav i samband med information i Ciwin
I fråga om all information och alla handlingar som laddas upp till systemet kommer en möjlighet till automatisk översättning att finnas.
Kommissionen ska, i samarbete med kontaktpunkterna för skydd av kritisk infrastruktur, utarbeta en förteckning med områdesvisa nyckelord som skulle kunna användas vid uppladdning till eller sökning av information i Ciwin.
Ändring 27
Förslag till beslut
Artikel 8
Kommissionen ska utarbeta och regelbundet uppdatera användarriktlinjer med fullständiga uppgifter om Ciwins funktioner och roll.
Kommissionen ska utarbeta och regelbundet uppdatera användarriktlinjerna med fullständiga uppgifter om Ciwins funktionssätt och roll.
Ändring 28
Förslag till beslut
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)
Dessa användarriktlinjer ska utarbetas i enlighet med det rådgivande förfarandet enligt artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1.
________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
Ändring 29
Förslag till beslut
Artikel 10 – stycke 1
Kommissionen ska granska och utvärdera driften av Ciwin vart tredje år och regelbundet avlägga rapport till medlemsstaterna.
Med hjälp av särskilt utvecklade indikatorer för övervakning av framsteg ska kommissionen granska och utvärdera driften av Ciwin vart tredje år och regelbundet avlägga rapport till alla medlemsstater, Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
Ändring 30
Förslag till beslut
Artikel 10 – stycke 2
I den första rapporten, som ska läggas fram inom tre år efter ikraftträdandet av detta beslut, ska i synnerhet anges vilka komponenter av nätverket som bör förbättras eller anpassas. Rapporten ska även omfatta alla förslag till ändring eller anpassning av detta beslut som kommissionen anser nödvändiga.
I den första rapporten, som ska läggas fram inom tre år efter ikraftträdandet av detta beslut, ska i synnerhet anges vilka komponenter av nätverket som bör förbättras eller anpassas, och rapporten ska särskilt innehålla en utvärdering av varje medlemsstats deltagande i Ciwinsystemet och av möjligheten att uppgradera Ciwin till att även omfatta en funktion för ett system för tidig varning.Rapporten ska även omfatta alla förslag till ändring eller anpassning av detta beslut som kommissionen anser nödvändiga.
Ändring 31
Förslag till beslut
Artikel 11
Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2009.
Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 32
Förslag till beslut
Bilaga II – led 3
(3)  Varningsområden, som kan skapas i händelse av att en varning utlöses i systemen för snabb varning (RAS) och ska utgöra kommunikationskanalen i samband med åtgärder relaterade till skydd av kritisk infrastruktur.
utgår

Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer *
PDF 191kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om Konungariket Nederländernas initiativ om rådets beslut om ändring av beslut 2002/956/RIF om inrättande av ett europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))
P6_TA(2009)0228A6-0193/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Konungariket Nederländernas initiativ (16437/2008),

–   med beaktande av artiklarna 30.1 a, 30.1 c och 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0029/2009),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0193/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner Konungariket Nederländernas initiativ.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Konungariket Nederländernas initiativ.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och Konungariket Nederländernas regering parlamentets ståndpunkt.


Nationella omstruktureringsprogram för bomullssektorn *
PDF 194kWORD 36k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 637/2008 när det gäller de nationella omstruktureringsprogrammen för bomullssektorn (KOM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))
P6_TA(2009)0229A6-0200/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0037),

–   med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt punkt 6 i protokoll nr 4 om bomull, som återfinns som bilaga till anslutningsakten,

–   med beaktande av artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0063/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-0200/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändringsförslag
Ändring 1
Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)
(1a)  Den reform som trädde i kraft den 1 januari 2006 orsakade en drastisk nedgång i bomullsproduktionen i Spanien. Detta har allvarligt äventyrat sektorns fortlevnad och tvingat fram en omedelbar omstrukturering av bomullsrensningsindustrin.

Protokoll för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) *
PDF 186kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av protokollet för tillämpning av Alpkonventionen på transportområdet (Transportprotokollet) (KOM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))
P6_TA(2009)0230A6-0219/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0895),

–   med beaktande av artikel 71 och artikel 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0073/2009),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0219/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.


Förslag till ändringsbudget nr 2/2009
PDF 195kWORD 31k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))
P6_TA(2009)0231A6-0192/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 2 februari 2009 (KOM(2009)0032),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 2/2009 som rådet fastställde den 26 februari 2009 (6953/2009 – C6-0077/2009),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0192/2009).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 2 till den allmänna budgeten för 2009 gäller följande: Tjänsteförteckningarna för det europeiska systemet för flygledningstjänsten (det gemensamma företaget Sesar, SJU) och för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), ändringar av tjänsteförteckningen för Europeiska järnvägsbyrån (ERA) samt ändringar av budgetanmärkningarna avseende förberedande åtgärder för "GMES-tjänster" (Global Monitoring for Environment and Security).

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 2/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 2/2009.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 2/2009 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Förslag till ändringsbudget nr 3/2009
PDF 194kWORD 31k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III - kommissionen (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))
P6_TA(2009)0232A6-0194/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 6 mars 2009 (KOM(2009)0110),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2009 som rådet fastställde den 30 mars 2009 (8153/2009 – C6-0118/2009),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0194/2009).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 3/2009 till den allmänna budgeten för 2009 omfattar en justering av systemet med egna medel i enlighet med rådets beslut 2007/436/EG, Euratom av den 7 juni 2007, med retroaktiv effekt från den 1 januari 2007.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 3/2009 är att formellt föra in dessa budgetjusteringar i budgeten för 2009.

1.  Europaparlamentet uppmärksammar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 3/2009.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 3/2009 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet
PDF 136kWORD 33k
Europaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om fastställelse av Aldo Patriciellos immunitet och privilegier (2008/2323(IMM))
P6_TA(2009)0233A6-0196/2009

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Aldo Patriciellos begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av ett brottmål vid distriktsdomstolen i Campobasso, daterad den 11 november 2008 och tillkännagiven i kammaren den 20 november 2008,

–   efter att ha hört Aldo Patriciello i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 ("protokollet") och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986 och 21 oktober 2008(1),

–   med beaktande av artiklarna 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0196/2009), och av följande skäl:

A.  Aldo Patriciello är ledamot av Europaparlamentet, och hans valprövning genomfördes av parlamentet den 15 juni 2006.

B.  Enligt EG-domstolen måste Europaparlamentet och de nationella rättsliga myndigheterna samarbeta för att undvika konflikter i tolkningen och tillämpningen av protokollets bestämmelser. När en ledamot av Europaparlamentet åtalas vid en nationell domstol och denna domstol informeras om att ett förfarande om fastställelse av dennes immunitet och privilegier har inletts i enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen, måste därför denna domstol skjuta upp processen och begära att parlamentet avger ett yttrande så fort som möjligt(2).

C.  Enligt artikel 10 i protokollet har parlamentsledamöterna under Europaparlamentets sessioner samma immunitet på sin egen medlemsstats territorium som ledamöterna i landets eget parlament. Immuniteten gäller dock inte om en ledamot tas på bar gärning vid lagöverträdelse. Detta hindrar inte Europaparlamentet från att utöva sin rätt att upphäva immuniteten för en av sina ledamöter.

D.  Den tillämpliga bestämmelsen i det berörda fallet är artikel 68.2 i Republiken Italiens konstitution, genom vilken straffrättsligt förfarande kan inledas mot parlamentsledamöter utan särskilda formaliteter, men om kammaren som ledamoten tillhör inte har gett sin tillåtelse får varken kroppsvisitation eller husrannsakan av parlamentsledamoten genomföras, och ledamoten får inte gripas, på annat sätt frihetsberövas eller häktas, förutom i syfte att verkställa en dom eller då ledamoten tas på bar gärning vid brott för vilka ett gripande är obligatoriskt i fall av flagrante delicto.

E.  I sin nuvarande form ger protokollet inte Europaparlamentet möjligheter att vidta bindande åtgärder för att skydda Aldo Patriciello.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Aldo Patriciellos immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till behöriga myndigheter i Republiken Italien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203), mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703) och de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, (ännu inte offentliggjord i Rättsfallssamlingen från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt).
(2) Domar i de förenade målen C-200/07 och C-201/07Marra, punkterna 42 och 43.


Begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet
PDF 104kWORD 30k
Europaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om fastställelse av Renato Brunettas immunitet och privilegier (2008/2147(IMM))
P6_TA(2009)0234A6-0195/2009

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Renato Brunettas begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av ett brottmål vid distriktsdomstolen i Florens, daterad den 15 maj 2008 och tillkännagiven i kammaren den 4 juni 2008,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986 och 21 oktober 2008(1),

–   med beaktande av artiklarna 6.3 och 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0195/2009).

1.  Europaparlamentet beslutar att fastställa Renato Brunettas immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till behöriga myndigheter i Republiken Italien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203), mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703) och de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, (ännu inte offentliggjord i Rättsfallssamlingen från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt).


Begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier
PDF 105kWORD 30k
Europaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om samråd om Antonio Di Pietros immunitet och privilegier (2008/2146(IMM))
P6_TA(2009)0235A6-0197/2009

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om samråd om Antonio Di Pietros parlamentariska immunitet av den 15 maj 2008 som översänts av behörig myndighet i Republiken Italien och som tillkännagavs i kammaren den 5 juni 2008,

–   efter att ha hört Antonio Di Pietro i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986 och 21 oktober 2008(1),

–   med beaktande av artikel 68.1 i Republiken Italiens konstitution,

–   med beaktande av artiklarna 6.1 och artikel 7.13 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0197/2009),

1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Antonio Di Pietros immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till behöriga myndigheter i Republiken Italien.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203), mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703) och de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, (ännu inte offentliggjord i Rättsfallssamlingen från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt).


Begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet
PDF 107kWORD 30k
Europaparlamentets beslut av den 22 april 2009 om begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet (2009/2014(IMM))
P6_TA(2009)0236A6-0190/2009

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den begäran om upphävande av Hannes Swobodas immunitet av den 5 december 2008 som översändes av brottmålsdomstolen i Wien den 20 januari 2009 och som tillkännagavs i kammaren den 5 februari 2009,

–   efter att ha hört Hannes Swoboda i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och den 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 57 i Republiken Österrikes grundlag (Bundes-Verfassungsgesetz),

–   med beaktande av artikel 6.2 och artikel 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0190/2009).

1.  Europaparlamentet beslutar att inte upphäva Hannes Swobodas immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Österrike.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).


Kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen
PDF 157kWORD 67k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om kontroll av budgetgenomförandet av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) 2007 (2008/2206(INI))
P6_TA(2009)0237A6-0181/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA)(1),

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA)(2),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 november 2006 om instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) – En flerårig vägledande finansieringsram för 2008–2010 (KOM(2006)0672),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 november 2007 om instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) – En flerårig vägledande finansieringsram för perioden 2009–2011 (KOM(2007)0689),

–   med beaktande av 2007 års IPA-rapport från kommissionen av den 15 december 2008 (KOM(2008)0850 och SEK(2008)3026),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 november 2008 om en strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2008–2009 och medföljande landsvisa lägesrapporter för 2008 (KOM(2008)0674 åtföljt av SEK(2008)2692 till SEK(2008)2699),

–   med beaktande av kommissionens rapport av den 22 juli 2008 med titeln Skydd av gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – årsrapport 2007 (KOM(2008)0475 inklusive SEK(2008)2300),

–   med beaktande av kommissionens årsrapport av den 27 oktober 2008 för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (ISPA) 2007 (KOM(2008)0671 och SEK(2008)2681),

–   med beaktande av 2007 års rapport av den 22 december 2008 om Phare, föranslutningsinstrumentet för Turkiet, Cards och övergångmekanismen från kommissionen (KOM(2008)0880 och SEK(2008)3075),

–   med beaktande av Europeiska revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2007 samt byråns svar(3),

–   med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2007 om kommissionens förvaltning av Cardsprogrammet samt kommissionens svar(4),

–   med beaktande av den årliga verksamhetsrapporten för 2007 från kommissionens generaldirektorat för utvidgning(5),

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om EU:s utvidgning, särskilt resolutionen av den 10 juli 2008 om kommissionens strategidokument för utvidgningen från 2007(6),

–   med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om 2007 års lägesrapport om Kroatien(7),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 april 2008 om 2007 års lägesrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien(8),

–   med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2008 om 2007 års lägesrapport om Turkiet(9),

–   med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2009 om handel och ekonomiska förbindelser med västra Balkan(10),

–   med beaktande av sin resolution av den 4 december 2008 om kvinnornas situation på Balkan(11),

–   med beaktande av det besök som en delegation från budgetkontrollutskottet gjorde i Kosovo(12), den 22–25 juni 2008, samt rapporten från detta besök(13),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(14), särskilt artikel 53 i förordningen samt genomförandebestämmelserna,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor, (A6-0181/2009), och av följande skäl:

A.  IPA är ett nytt finansiellt instrument som ersätter instrument och program för kandidatländer och potentiella kandidatländer, nämligen Phare, Sapard, ISPA, ekonomiskt stöd till Turkiet inför anslutningen och Cardsprogrammet, och som har som mål att effektivisera EU-stödet och anpassa detta till ländernas särskilda behov och förvaltningskapacitet.

B.  Föranslutningsinstrumentet består av följande fem delar som täcker de prioriteringar som fastställts utifrån mottagarländernas behov, dvs.:

I. Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad,

II. Gränsöverskridande samarbete,

III. Regional utveckling,

IV. Utveckling av mänskliga resurser,

V. Landsbygdsutveckling.

C.  IPA är en nyckelfaktor för att förbättra medborgarnas livskvalitet, social standard, infrastruktur och regionalt och gränsöverskridande samarbete, och för att främja respekten för mänskliga rättigheter i kandidatländerna och potentiella kandidatländer.

D.  Syftet med parlamentets kontroll över genomförandet av budgeten inom politikområdet för utvidgning är inte bara att säkerställa att EU-stödet har använts i enlighet med grundbestämmelserna och med EU:s prioriteringar, utan även att utvärdera om det har fördelats effektivt i enlighet med de prioriteringar som har identifierats i mottagarländernas årliga lägesrapporter och om man har uppnått de önskade resultaten med hänsyn till EU:s gemensamma intresse.

E.  Det är viktigt att noggrant och på ett tidigt stadium undersöka genomförandet av IPA, för att undvika de problem som fanns vid genomförandet av de tidigare föranslutningsinstrumenten och som då identifierades för sent, med tanke på att otillbörligheter som inte uppmärksammas i tid sprider sig och att det blir mycket svårt att åtgärda dem senare eftersom de etablerar sig som permanenta missförhållanden.

F.  Bekämpningen av korruption och sektorsreformerna (inom rättsväsende, polis och offentlig förvaltning) har betydelse inte bara för god förvaltning och för rättsstatsprincipen utan också för det allmänna näringslivsklimatet.

G.  IPA erbjuder, framför allt genom översyn av fleråriga vägledande planeringsdokument, en beaktansvärd flexibilitet som möjliggör en anpassning till mottagarländernas föränderliga behov och förvaltningskapacitet.

H.  I enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1085/2006 (IPA-förordningen), har kommissionen skyldighet att senast den 31 december 2010 lägga fram en utvärderingsrapport efter halva programtiden om genomförandet av IPA till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljt av ett lagstiftningsförslag för att ändra denna förordning.

I.  Kommissionen har på uppmaning av parlamentet åtagit sig att redan 2009 genomföra en halvtidsöversyn av paketet för externa stödinstrument, inklusive IPA.

J.  Europaparlamentet anser att parlamentet nu bör ta kontakt med de nationella parlamenten i de medlemsstater som omfattas av IPA.

Allmänna anmärkningar

1.  Europaparlamentet välkomnar den strukturerade dialog som inletts med kommissionen om genomförandet av IPA och erinrar om sin ståndpunkt i detta hänseende. Framför allt krävs lika tillgång för samtliga mottagarländer till alla de politiska verktyg som hör till instrumentet, tillräckligt hög prioritet åt kampen mot korruption och organiserad brottslighet samt större uppmärksamhet åt den institutionella kapacitetsuppbyggnaden, särskilt på parlamentarisk nivå, utvecklingen av organisationerna inom civilsamhället, åtgärder för att främja principen om tolerans och icke-diskriminering, den humanitära utvecklingen och det regionala samarbetet inom centrala politikområden.

2.  Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden av IPA-åtagandena under 2007 men beklagar att de första IPA-programmen inte antogs förrän i slutet av 2007 och att det faktiska genomförandet påbörjades först under 2008, dels på grund av det sena antagandet av det nya instrumentet, dels på grund av att inrättandet av nödvändiga strukturer och förvaltningssystem försenats i mottagarländerna. Parlamentet vädjar till kommissionen att driva på genomförandet av projekten och övervaka anslagstilldelningen och de uppnådda resultaten, så att man ser till att IPA leder till synliga resultat i de berörda länderna.

3.  Europaparlamentet anser att övervakningen, utvärderingen och rapporteringen om 2007 års IPA-program och projekt, med anledning av det sena antagandet av IPA-förordningen och förordning (EG) nr 718/2007 (IPA-tillämpningsförordningen) och följaktligen även av den första fleråriga vägledande finansieringsramen och fleråriga vägledande planeringsinstrumenten, var begränsad och ännu inte har gett resultat, och betonar att en smidig övergång till IPA från de tidigare föranslutningsinstrumenten för nya medlemsstater kräver en kontinuerlig planering, lämpligt genomförande av projekten och verkställande av betalningar.

4.  Europaparlamentet anser att samstämmigheten mellan 2007 års nationella IPA-program och EU:s föranslutningspolitik var tillfredställande genom att de flesta mål som satts upp i programmen var i linje med de prioriteringar som identifierats i kommissionens lägesrapporter.

5.  Europaparlamentet konstaterar att kandidatländerna främst inriktar sig på att genomföra EU-standarder, det vill säga standarder avseende statistik, miljö och skatter som är samstämmiga med EU:s utvidgningspolitik, men påpekar också att man inte får undergräva betydelsen av de politiska kriterierna, särskilt demokratiska styrelseformer, respekt för de mänskliga rättigheterna, religionsfrihet, kvinnors rättigheter, minoriteters rättigheter och rättsstatsprincipen, eftersom det kan leda till komplikationer och försenade förhandlingar om dessa inte uppfylls. Parlamentet anser att det borde råda en bättre balans mellan projekt som öronmärkts för att uppfylla de politiska kriterierna och projekt som öronmärkts för att genomföra regelverket.

6.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att unionens legitimitet och dess förmåga att främja reformer kan stärkas betydligt om IPA-stödet riktas till områden som direkt gynnar medborgarna i kandidatländerna och i potentiella kandidatländer, särskilt med hänsyn till de behov och utmaningar som uppstått till följd av den globala finanskrisen.

7.  Europaparlamentet anser således att syftet med IPA bör vara att stödja mottagarländernas ansträngningar för att uppfylla de krav som fastställs i färdplanen för viseringsliberalisering, så att medborgarna på västra Balkan äntligen kan få fri rörlighet och fullt ut delta i EU:s olika program. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att ytterligare öka tilldelningen av IPA-medel till förmån för programmen Tempus, Erasmus Mundus och Aktiv ungdom.

8.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen hade möjlighet att ge tillstånd till decentraliserad förvaltning till Kroatien för del I–IV och till Turkiet för delarna I och II mot slutet av 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta intensivt med kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna, så att det inom kort blir möjligt för dessa länder att förvalta medel på ett decentraliserat sätt och därigenom helt och hållet få tillgång till alla IPA-delar, men påpekar också att tilldelningen av förvaltningsbefogenheter är villkorlig och avhängig av dessa faktiskt utövas.

9.  Europaparlamentet betonar att användningen av IPA är ett delat ansvar mellan kommissionen och de nationella regeringarna i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan sina respektive delegationer och myndigheter, att inrätta permanent kontroll över förfarandena för genomförande av projekt och arbeta med gemensamma åtgärder för att förbättra den administrativa kapaciteten i mottagarländerna.

10.  Europaparlamentet framhåller behovet av en öppen och effektiv förvaltning och kontroll av IPA, där man beaktar de särskilda förutsättningarna för varje lands interna gransknings- och kontrollsystem och goda förebilder från föranslutningsförfarandena i tidigare kandidatländer.

11.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen varje år rapporterar till parlamentet och dess ansvariga budgetkontrollutskott om utbetalningar och genomförande av medel inom ramen för IPA, och om de återstående Ispa-, Ipard- och Sapard-programmen, med uppgifter om varje mottagarland och föredömliga exempel, och rapporter om alla problem och oegentligheter som man stött på.

12.  Europaparlamentet konstaterar att övergripande frågor som miljökonsekvensbeskrivningar, god förvaltning, det civila samhällets bidrag, lika möjligheter och icke-diskriminering inte är tillräckligt närvarande och synliga i 2007 års IPA-projekt, och uppmanar kommissionen att särskilt ta fram regionala eller övergripande program med flera stödmottagare, särskilt när det gäller bekämpning av korruption och organiserad brottslighet, interkulturell dialog och jämställdhet.

13.  Europaparlamentet konstaterar likaså att stora geografiska områden eller omfattande politikområden tilldelas begränsat stöd och att detta stöd är uppdelat i många små projekt i stället för att vara koncentrerat till ett fåtal, mer synliga projekt, och påpekar att man i de årliga nationella programmen bör se till att det råder balans – man bör på ett lämpligt sätt fokusera på de huvudprioriteringar som identifierats i lägesrapporterna samtidigt som man undviker att medlen splittras.

Politiska och landsspecifika iakttagelser

14.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt och brådskande att använda IPA för att stärka bekämpningen av korruption och organiserad brottslighet i alla mottagarländer, särskilt när det gäller penningtvätt, olaglig invandring och människohandel. Parlamentet konstaterar att korruption inte beaktas i tillräcklig utsträckning i alla IPA program för 2007, trots att denna fråga har identifierats som ett allvarligt problem med största prioritet i alla lägesrapporter för 2008. Parlamentet föreslår vidare att medel bör öronmärkas för detta syfte, liksom i Kroatiens(15) och Montenegros(16) fall och uppmanar kommissionen att ta fram en mer enhetlig strategi på detta område, som bygger på erfarenheten från de senaste utvidgningarna.

15.  Europaparlamentet konstaterar att det civila samhällets organisationer i mottagarländerna bör involveras mer aktivt i utvecklingen och inledandet av projekt, och påpekar att man i de framtida IPA-programmen bör ta itu med frågan om organisationernas beroende av bidragsgivare för att undvika förekomsten av organisationer "på begäran". Dessutom bör man inrikta sig på att utveckla civilsamhällesorganisationer längs etnisk–politiska konfliktgränser, särskilt i Bosnien och Hercegovina, före detta jugoslaviska republiken Makedonien och Kosovo(17). Parlamentet förväntar sig att det i och med den nya finansieringsmekanismen till förmån för det civila samhället blir möjligt att ta itu med många av de problem som rör mångfalden, komplexiteten och splittringen av EU-programmen.

16.  Europaparlamentet menar att det behövs ett fortsatt stöd till frivilligorganisationerna i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna för att skapa en stimulerande och konkurrensutsatt miljö kring dem och åstadkomma långsiktighet för deras arbete med resultatorienterat genomförande av IPA och fortsatt verksamhet i programförvaltningen.

17.  Europaparlamentet konstaterar att IPA-finansierade projekt och verksamheter inte är särskilt synliga "ute på fältet", och att de inte har gett upphov till ett genomgripande samhällsstöd för ett ytterligare närmande till EU.

18.  Europaparlamentet anser att utbildning och sysselsättning för unga skapar förutsättningar för stabilitet på lång sikt, men att detta inte har hanterats på rätt sätt, och lyfter fram behovet av att bekämpa arbetslösheten, särskilt för unga och långtidsarbetslösa, vilket är en viktig övergripande fråga. I detta sammanhang föreslår parlamentet att kommissionen undersöker möjligheten att på ett bättre sätt utnyttja den flexibilitet som ges genom IPA för att därigenom och vid behov kunna finansiera åtgärder relaterade till delarna III-V genom de första två delarna.

19.  Europaparlamentet konstaterar att det regionala finansiella stödet inom ramen för IPA storleksmässigt är relativt litet (ungefär 10 procent av IPA totalt), särskilt med tanke på att det omfattar elva insatsområden i sex länder, från utbildning och ungdomsfrågor till kärnsäkerhet.

20.  Europaparlamentet är oroat över att de sammanlagda IPA-anslagen för 2007, del II, bara utgjorde 38 800 000 EUR av 497 200 000 EUR för IPA totalt (det vill säga mindre än 8 procent). Parlamentet påpekar att detta strider mot det som kommissionen hävdar – att gränsöverskridande samarbete bidrar till försoning och goda grannskapsförbindelser och att dessa är särskilt viktiga i en region som har en konfliktfylld nutidshistoria. Parlamentet beklagar att det i praktiken varit svårt att upprätta ett effektivt samarbete av ett antal orsaker, bl.a. på grund av strukturer och förfaranden mellan några parter som inte fungerat ihop, samt politiska svårigheter. Parlamentet uppmanar mottagarländerna och kommissionen att i denna del förbättra det befintliga samarbetet och utveckla ett nytt samarbete, i enlighet med målet att främja goda grannförbindelser och ekonomisk integration, särskilt inom områdena miljö, natur och kulturarv samt bekämpning av korruption och organiserad brottslighet.

21.  Europaparlamentet är vidare bekymrat över att inga av de IPA-program för 2007 som lades fram av mottagarländerna var direkt inriktade på kvinnors rättigheter eller jämställdhet, trots att genusfrågor har identifierats som en stor utmaning både i lägesrapporter och i vägledande fleråriga programdokument. Parlamentet begär åter att kommissionen tillhandhåller föranslutningsstöd för att stärka kvinnors rättigheter på Balkan, särskilt genom icke-statliga organisationer för kvinnor och genom kvinnoorganisationer. Kommissionen uppmanas att öronmärka IPA-medel för detta, för att främja en jämställdhetsintegrerad budget i föranslutningspolitiken och uppmana mottagarländerna att lämna in relevanta projektförslag.

22.  Europaparlamentet understryker behovet att i allt större utsträckning involvera icke-statliga organisationer i arbetet med att utforma och genomföra IPA-finansierade projekt, i syfte att se till att IPA-stödet motsvarar verkliga behov och förväntningar, att göra IPA-projekten mer synliga samt att verka för en utveckling mot ett aktivt och dynamiskt civilsamhälle i mottagarländerna.

23.  Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att senast i slutet av 2010 lägga fram en särskild utvärdering efter halva tiden av genomförandet av IPA.

o
o   o

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska revisionsrätten, samt regeringarna, parlamenten och de nationella revisionsorganen i de stater som omfattas av IPA.

(1) EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
(2) EUT L 170, 29.6.2007, s. 1.
(3) EUT C 311, 5.12.2008, s. 42.
(4) EUT C 285, 27.11.2007, s. 1.
(5) 31.3.2008, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/elarg_aar.pdf.
(6) Antagna texter, P6_TA(2008)0363.
(7) Antagna texter, P6_TA(2008)0120.
(8) Antagna texter, P6_TA(2008)0172.
(9) Antagna texter, P6_TA(2008)0224.
(10) Antagna texter, P6_TA(2009)0005.
(11) Antagna texter, P6_TA(2008)0582.
(12) Enligt resolution 1244/1999 från FN:s säkerhetsråd.
(13) http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CONT.
(14) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(15) Projekt 2007/019-247: Förbättring av samarbetet mellan myndigheterna vid bekämpning av korruption, ett projekt på 2 500 000 EUR för att stärka samordningsenheten inom justitieministeriet som ansvarar för korruptionsbekämpningsarbetet och öka medvetenheten bland allmänheten om frågor som rör korruption.
(16) Projekt 2007/19300: Bekämpning av organiserad brottslighet och korruption. Syftet med detta projekt är att bekämpa organiserd brottslighet och korruption genom att förbättra arbetsrutinerna och samarbetet mellan olika rättstillämpande myndigheter. Det är kopplat till den bredare regeringsstrategin och handlingsplanen mot korruption. 3 000 000 EUR har öronmärkts för detta projekt.
(17) Enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999.


Effektiv verkställighet av domar i EU: insyn i gäldenärers tillgångar
PDF 135kWORD 53k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar (2008/2233(INI))
P6_TA(2009)0238A6-0252/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 65 i EG-fördraget,

–   med beaktande av kommissionens grönbok av den 6 mars 2008 om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen: insyn i gäldenärers tillgångar (KOM(2008)0128),

–   med beaktande av kommissionens grönbok av den 24 oktober 2006 om effektivare verkställighet av domstolsavgöranden i Europeiska unionen: kvarstad på bankmedel (KOM(2006)0618) och sin resolution av den 25 oktober 2007 om denna(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 med rekommendationer till kommissionen om e-juridik(2),

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 3 december 2008,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 22 september 2008,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0252/2009), och av följande skäl:

A.  Enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna får ett gemenskapsinstrument på området civilrättsligt samarbete med återverkningar över gränserna övervägas endast om det kan visas att det på nationell nivå är omöjligt att avlägsna ett hinder för den inre marknadens upprättande eller funktionssätt.

B.  Försenade eller uteblivna betalningar av skulder äventyrar såväl företagens som konsumenternas intressen, i synnerhet om borgenären och de verkställande myndigheterna inte vet var gäldenären befinner sig eller saknar uppgifter om hans eller hennes tillgångar. Detta problem tillspetsas av det aktuella ekonomiska läget, där penningflödena är avgörande för företagens överlevnad.

C.  Svårigheterna med indrivning av skulder över gränserna kan lägga allvarliga hinder i vägen för den fria rörligheten för betalningsförelägganden inom EU och försvåra tillgången till rättslig prövning, och om domstolsavgöranden inte kan verkställas urholkas rättssamhället och normerna för affärsmoralen löses upp.

D.  Indrivning av skulder är generellt ett stort problem, som förvärras om fordran är av gränsöverskridande natur. Det gäller särskilt småföretag som inte har specialiserade jurister eller egna avdelningar för skuldindrivning till sitt förfogande och ofta hamnar i den olyckliga belägenheten att de måste avdela personal, knappa ekonomiska resurser och framför allt tid till problemet, resurser som kunde ha använts till produktiv verksamhet.

E.  Det finns tecken på att direktivet om sena betalningar(3) inte respekteras i tillräcklig utsträckning eller inte är tillräckligt känt. Om direktivet uppdaterades nu och tillämpades på rätt sätt skulle det kunna få avsevärda effekter för att minska de sena eller uteblivna betalningarna.

F.  Det finns stora skillnader i de olika systemen för nationell avtals- och insolvensrätt vad gäller borgenärers möjligheter att säkra sin fordran vid avtalsingåendet, särskilt genom användandet av klausuler om äganderättsförbehåll eller andra liknande mekanismer, som ibland kringgås på grund av dessa skillnader.

G.  En gemenskapslagstiftning för effektiv verkställighet av domstolsavgöranden bör gälla alla gäldenärer, utan att man på förhand gör åtskillnad mellan gäldenärer som handlar i ond eller god tro.

H.  Undandragna, försenade eller uteblivna betalningar av skulder förvärras ofta av oaktsamhet från parternas sida före och i samband med avtalsslutandet. Det behövs en större tonvikt på medvetenhet i affärslivet och eventuellt ett bruk av fakultativa klausuler av europeiskt snitt enligt den gemensamma referensramen. På så vis skulle man säkerställa att parterna beaktar dessa frågor i början av sin affärsrelation.

I.  Parlamentet har fått kännedom om att det i gränsöverskridande fall kan finnas ett allvarligt problem med besvärliga gäldenärer, dvs. personer som skulle kunna betala sina skulder eller fullgöra sina skyldigheter men som inte gör detta eller personer med vilka det finns en risk att de inte betalar vad de är skyldiga även om en dom har avkunnats mot dem. Sådana personer har ofta ansenliga tillgångar förvaltade i olika bolag, värdepappersfonder och portföljer, och verkställighet kan inte ske utan nödvändig information. Denna information behöver ofta skaffas utan att de besvärliga gäldenärerna förvarnas, så att de inte med kort varsel hinner föra över sina tillgångar till ett annat jurisdiktionsområde.

J.  Parlamentet har också fått veta att vissa suveräna stater inte respekterar skiljedomar eller domar från domstolar i andra stater, med följd att så kallade gamfonder har dykt upp. Dessa fonder köper upp utlandsskulder till ett kraftigt reducerat pris och försöker sedan göra en vinst genom att verkställa domen. Det vore bättre och mer rättvist om den ursprungliga borgenären fick möjlighet att själv kräva ersättning för sin fordran.

K.  Det finns få stater som över huvud taget inte har några utlandstillgångar, och om borgenären inte ser någon möjlighet att få domen verkställd i (enbart) den egna medlemsstaten eller i den berörda staten är domstolar utomlands, särskilt domstolar i andra EU-länder, den enda utvägen för en effektiv prövning.

L.  Enligt Bryssel I-förordningen(4) har varje medlemsstat sina egna interimistiska åtgärder, som utformats och styrts av den nationella lagstiftningen. Ensidiga förelägganden (ex parte) är inte föremål för ömsedigt erkännande och verkställighet enligt den förordningen, medan förelägganden mellan parterna (inter partes) verkställs av en mottagande domstol med hjälp av närmast motsvarande ersättning som är tillgänglig från den domstolen.

M.  De interimistiska åtgärderna omfattar i) förelägganden om utlämnande av uppgifter om tillgångar som kan bli föremål för åtgärder för verkställighet av en dom, ii) förelägganden om frysning av tillgångar i avvaktan på verkställighet samt iii) interimistiska betalningsförelägganden, där borgenären tillerkänns omedelbar betalning i avvaktan på en lösning av den bakomliggande tvisten.

N.  Beviljandet av interimistiska åtgärder bör vara föremål för villkor som liknar de villkor som tillämpas av domstolen, nämligen att borgenären skulle vara tvungen att övertyga domstolen om att han eller hon har en rättmätig fordran (en verkställbar rätt i form av ett domstolsavgörande eller en officiell handling eller bevis på att fordran utgör ett prima facie-fall – fumus boni juris) och visa att ärendet är av brådskande natur (en verklig risk för att verkställigheten av fordran kan hindras om åtgärden inte beviljas (periculum in mora)). Beviljandet av sådana åtgärder får göras föremål för fastställandet av en säkerhet.

O.  I mindre omfattande mål, särskilt sådana där rättskostnaderna annars skulle bli för höga, är "försenad rättvisa förnekad rättvisa". När det gäller större mål kan i stället bristen på information om tillgångar visa sig vara det största hindret. Därför kan interimistiska åtgärder utgöra en smidig lösning i båda fallen.

P.  Alla slags gemenskapsåtgärder för att göra information tillgänglig måste också övervägas i samband med denna typ av fall, där brist på information leder till allvarliga orättvisor. Borgenärer kommer bara att kunna få domar verkställda om de förfogar över information om vilka tillgångar hos gäldenärerna (särskilt de besvärliga gäldenärerna) som kan beslagtas.

Q.  I praktiken är detta problem inte begränsat till fall där en redan fälld dom inte har åtlytts utan kan också uppstå innan en kärande har framställt sina anspråk.

R.  Det är emellertid av helt avgörande betydelse att alla åtgärder som föreslås är proportionerliga. Vidare bör de inte bara överlappa sådant som redan kan uppnås genom befintliga nationella åtgärder. De bör också vara begränsade till gränsöverskridande anspråk, och onödig och olämplig harmonisering bör undvikas.

S.  Det har yppats farhågor om att vissa av tankarna om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen genom insyn i gäldenärers tillgångar skulle kunna kränka grundläggande rättigheter, bland annat rätten till personlig integritet (dataskydd), urholka rättssäkerhetsgarantier och gå stick i stäv med de konstitutionella traditionerna i många medlemsstater.

T.  Alla förslag som läggs fram måste vara kostnadseffektiva och integreras med övriga delar av gemenskapens politik, så att onödigt dubbelarbete undviks.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ovannämnda grönbok av den 6 mars 2008, eftersom den bidrar till Lissabonstrategin.

2.  Europaparlamentet anser att bristen på information som är nödvändig för att tvinga gäldenären att uppfylla sina skyldigheter strider mot de gemensamma principerna om god tro och ansvarsskyldighet. Parlamentet hävdar att bristen på kunskap om nationell lagstiftning avseende verkställighetsvägar eller lagstiftningens bristande effektivitet kan bromsa upp förverkligandet av en enhetlig inre marknad och medför oberättigade kostnader.

3.  Europaparlamentet påpekar att de försenade eller uteblivna betalningarna och svårigheten att driva in dessa fordringar skadar företag och konsumenter som har en fordran, minskar förtroendet för den inre marknaden och underminerar rättsliga åtgärder.

4.  Europaparlamentet stöder en integrerad och effektiv strategi enligt principerna för "bättre lagstiftning" och anser att man ska nå målet att trygga betalningarna, samtidigt som man säkerställer icke-diskriminering, skydd av känsliga uppgifter och rättssäkerhet, med proportionerliga åtgärder som medför nödvändig insyn och avsevärt minskar informations- och administrationskostnaderna.

5.  Europaparlamentet stöder att borgenären, utöver den information som är offentlig, ska kunna, under en behörig myndighets kontroll eller medverkan och utan svårigheter på hela den inre marknaden, få tillgång till nödvändiga uppgifter för att inleda verkställighetsförfarandet och kunna driva in sin fordran.

6.  Europaparlamentet är ense med kommissionen om att gränsöverskridande skuldindrivning genom verkställighet av domstolsavgöranden vållar stora problem på den inre marknaden, men anser att det behövs ytterligare arbete med de lösningar som förs fram av kommissionen för att på ett tillfredsställande sätt åtgärda det allvarligaste problemet, nämligen besvärliga gäldenärer.

Förslaget om att utarbeta en handbok över nationella bestämmelser och förfaranden på verkställighetsområdet

7.  Europaparlamentet noterar att handboken kan bli mödosam och kostsam att ta fram och uppdatera. För enskilda som söker gottgörelse kan det vara lättare att enbart ha att göra med ett system och i det största flertalet fall kommer borgenären att bli tvungen att rådfråga advokater i den relevanta utländska jurisdiktionen. Parlamentet anser dock att en enhetlig version kan vara av nytta i brist på ett fungerande gränsöverskridande system.

8.  Europaparlamentet är av den bestämda åsikten att det vore bra att offentliggöra nationella register över utländska advokater som utövar sina rättigheter på den inre marknaden enligt direktiven 77/249/EEG(5) och 98/5/EG(6). Parlamentet påpekar att dessa nationella register skulle kunna vara kopplade till kommissionens webbplats och komplettera handboken.

Utvidga den tillgängliga informationen i och förbättra tillgången till offentliga register

9.  Europaparlamentet är emot att ge omotiverad, urskillningslös och godtycklig tillgång till folkbokförings-, socialförsäkrings- och skatteregister och stöder inrättandet av en proportionerlig ram som garanterar en effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen.

10.  Europaparlamentet anser att tillgång till folkbokföringsregister (där sådana finns att tillgå) skulle kunna användas för att spåra otursamma privatpersoner som inte sköter sina underhållsbetalningar eller avbetalningar på privatlån samt för att undvika missbruk.

11.  Europaparlamentet anser att en förbättrad tillgång till socialförsäkrings- och skatteregister har varit en framgångsrik innovation inom vissa jurisdiktioner men att man också måste se till att reglerna om dataskydd och sekretess respekteras. Parlamentet påpekar att detta är en känslig fråga för allmänheten. Vidare kan det mycket väl tillstöta rättsliga komplikationer om man ska använda uppgifter i ett annat syfte än det som de ursprungligen samlades in för.

12.  Skattedeklarationer och socialförsäkringsuppgifter är sekretessbelagda i många medlemsstater, och Europaparlamentet framhåller att tanken på ett register – med den därmed förknippade risken att uppgifter kommer på villovägar – inte skulle tas emot välvilligt i dessa medlemsstater utan skulle ses som ett överskridande av den verkställande maktens befogenheter.

13.  Europaparlamentet vidhåller att om förslaget inte står i proportion till det mål som eftersträvas skulle det kunna leda till missbruk och kan utgöra en kränkning av rätten till personlig integritet.

Utbyte av information mellan verkställande myndigheter

14.  Europaparlamentet menar att idén om ett förbättrat samarbete mellan offentliga verkställande myndigheter kan vara värd att utreda vidare men påpekar samtidigt att sådana myndigheter inte finns i alla medlemsstater.

Deklaration från gäldenären

15.  Europaparlamentet anser att en deklaration från gäldenären med fördel skulle kunna utgöra en del av förfarandet för verkställighet av domar i de fall där deklarationen åtföljs av sanktionsmöjligheter i den nationella lagstiftningen.

16.  Europaparlamentet anser inte att det finns något behov av gemenskapsåtgärder på detta område om det inte har bevisats att medlemsstaternas befintliga instrument är ineffektiva.

Andra åtgärder

17.  Europaparlamentet anser att man kunde överväga att införa en provisorisk åtgärd av något slag på gemenskapsnivå, utöver de åtgärder som kan vidtas av nationella domstolar. Denna åtgärd skulle kunna utformas som ett enkelt, flexibelt förfarande som får effekt i hela EU, så att man undviker förseningar och onödiga utgifter. Parlamentet anser att en sådan lösning även skulle vara effektiv och rättvis för icke-parter.

18.  Europaparlamentet föreslår att en sådan åtgärd skulle kunna gälla krav på skiljedomar. Åtgärden skulle också kunna tas i beaktande i samband med den kommande översynen av Bryssel I-förordningen.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att prioritera behandlingen av detta ärende och göra a) en detaljerad bedömning av problemet, b) en genomförbarhetsstudie av möjliga gemenskapsinstrument och c) en konsekvensbedömning av möjliga åtgärder enligt gemenskapslagstiftningen när det gäller gränsöverskridande aspekter. Parlamentet anser att man i kommissionens undersökning även bör fastställa och vederbörligen motivera den korrekta rättsliga grunden för eventuella förslag till gemenskapsinstrument, som bör begränsas till gränsöverskridande fall och komplettera och inte hindra tillämpningen av nationella åtgärder på detta område.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo överväga sådana åtgärder före och i samband med avtal som skulle kunna kopplas till utvecklingen av den gemensamma referensramen och till eventuella frivilliga instrument som utgår från denna, så att man säkerställer att parter till gränsöverskridande EU-avtal beaktar frågan om försenade eller uteblivna betalningar vid avtalsingåendet.

21.  Europaparlamentet emotser otåligt översynen av direktivet om sena betalningar och uppmanar kommissionen att slutföra denna snarast möjligt, med tanke på det rådande ekonomiska klimatet.

22.  Europaparlamentet föreslår att en utredning genomförs av skillnaderna i de nationella rättsordningarna vad gäller äganderättsförbehåll och andra liknande mekanismer, i syfte att säkerställa ömsesidigt erkännande.

23.  Europaparlamentet föreslår att den som erhåller rättigheter till tillgångar genom ett domstolsavgörande ska kunna utöva sin rättighet under samma förutsättningar som den som överlåter dessa.

o
o   o

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 655.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0637.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EGT L 200, 8.8.2000, s. 35).
(4) Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 16.1.2001, s. 1).
(5) Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17).
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36).


Årsrapport från utskottet för framställningar
PDF 146kWORD 59k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2008 (2008/2301(INI))
P6_TA(2009)0239A6-0232/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om överläggningarna i utskottet för framställningar,

–   med beaktande av resultaten av utskottets undersökningsuppdrag under 2008 till Rumänien, Bulgarien och Frankrike samt motsvarande rapporter och rekommendationer som godkänts av utskottet,

–   med beaktande av artiklarna 21 och 194 i EG-fördraget, som ger alla EU-medborgare och EU-invånare rätt att göra framställningar till Europaparlamentet,

–   med beaktande av artiklarna 45 och 192.6 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A6-0232/2009), och av följande skäl:

A.  Framställningsförfarandet med dess särskilda egenskaper är betydelsefullt eftersom det gör det möjligt för det ansvariga utskottet att söka efter lösningar och förklaringar åt EU-medborgare som inger framställningar till parlamentet.

B.  Antalet EU-medborgare som inger framställningar till parlamentet ökar. Samtidigt strävar framställningsutskottet efter att påskynda sina förfaranden ytterligare för att på bättre sätt bistå de medborgare som vänder sig till utskottet för hjälp.

C.  Flera av de rekommendationer som antogs i årsrapporten 2007 har ännu inte genomförts av parlamentsmyndigheterna. Detta gäller bland annat begäran om att snarast ge utskottet för framställningar bättre administrativa resurser, bland annat språklig och juridisk expertis, så att parlamentets kapacitet att genomföra oberoende undersökningar av de framställningar det mottar ökar, och till exempel ett närmare samarbete med Solvit när det gäller framställningar och klagomål som rör den inre marknaden samt inrättandet av en gemensam EU-portal för unionens medborgare.

D.  Trots betydande framsteg under perioden när det gäller att utveckla Europeiska unionens strukturer och politik möter medborgarna fortfarande många brister i tillämpningen av unionens politik och program när dessa berör dem direkt och detta är ofta föremål för de mottagna framställningarna.

E.  Inrättandet av det "medborgarinitiativ" som beskrivs i Lissabonfördraget kommer att leda till att allmänhetens deltagande i EU:s verksamhet och arbete ökar.

F.  Parlamentet har följaktligen en skyldighet att på EU-medborgarnas och EU-invånarnas vägnar se till att gemenskapslagstiftningen tillämpas bättre av de enskilda medlemsstaterna och således att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att uppnå detta mål.

G.  Många medlemsstater är dock fortfarande obenägna att samarbeta aktivt med det ansvariga utskottet och underlåter bland annat att delta i möten med utskottet. Detta tyder på bristande lojalitet i samarbetet med institutionen.

H.  Underlåtenhet från den berörda medlemsstatens sida att aktivt och i god tid delta i det ansvariga utskottets arbete för att medverka till en korrekt tillämpning av gemenskapsrätten väcker tvivel om deras vilja och avsikt att tillämpa EU:s politik och mål på rätt sätt. Myndigheterna riskerar därmed att utsättas för de åtgärder i form av sanktioner och böter som är tillgängliga enligt fördragen, och även för offentlig kritik.

I.  Många medlemsstater visar dock ett gott samarbete och arbetar tillsammans med parlamentet för att försöka besvara de frågor som medborgarna framför genom framställningsprocessen.

J.  Europaparlamentet är tacksamt för det konstruktiva bidraget vid handläggningen av framställningarna från kommissionens avdelningar, vilka regelbundet på begäran av det ansvariga utskottet lämnar preliminära utlåtanden om många av de mottagna framställningarna.

K.  Detta samarbete kan och bör ytterligare förstärkas, särskilt i förfaranden enligt artiklarna 226 och 228 i EG-fördraget i motiverade fall.

L.  Parlamentet har ansett sig ha laglig rätt att, om det visar sig behövas, använda sig av sina befogenheter enligt artikel 230 i EG-fördraget för att sätta stopp för en allvarlig överträdelse av gemenskapsrätten som framkommit när en framställning har granskats och när det fortsatt råder stora tolkningsskillnader mellan parlamentet och kommissionen om vilka åtgärder som gemenskapsrätten kräver för att skydda den berörda medborgarens intressen i fallet i fråga.

M.  Överträdelseförfarandet är inte en gottgörelse för framställarna ens om en medlemsstat av EG-domstolen åläggs att ändra sin lagstiftning så att den överensstämmer med EU:s rättsakter.

N.  Att EU-medborgare som drabbats av bristande tillämpning av EU-rätten inte kan få någon direkt gottgörelse utanför domstol är en grundläggande orättvisa som EU:s institutioner, särskilt parlamentet, behöver överväga närmare.

O.  Parlamentet har enligt artikel 230 i EG-fördraget rätt att väcka talan vid domstolen på samma villkor som rådet och kommissionen, och i enlighet med artikel 201 i EG-fördraget har det befogenhet att utöva kontroll över kommissionens verksamhet, och det förfogar därmed över både de rättsliga och de politiska instrumenten som krävs för att mer effektivt tillgodose medborgarnas legitima intressen.

P.  Parlamentet bör se över sitt eget förfarande, särskilt artikel 121 i arbetsordningen, för att göra det lättare att väcka talan vid EG-domstolen när framställarnas rättigheter står på spel.

Q.  Artikel 6 i EU-fördraget anger att Europeiska unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, principer som även ligger till grund för Köpenhamnskriterierna för anslutning till EU, medan artikel 7 i EU-fördraget föreskriver de specifika förfaranden som kan inledas vid allvarliga och ihållande överträdelser av dessa principer eller om risk för sådana överträdelser föreligger.

R.  Med tanke på de framställningar som mottagits om konsekvenserna av Nord Stream-gasledningen i Östersjön och om oseriösa katalogföretag har utskottet under 2008 lagt fram förslag till resolutioner som antagits av en överväldigande majoritet av ledamöterna i kammaren, i enlighet med artikel 192.1 i arbetsordningen.

S.  Växande oro över tryggheten i energiförsörjningen har lett till satsningar på projekt att bygga ut rörledningar för naturgas och flytande naturgas vilka, särskilt när de genomförs i hast utan vederbörlig bedömning av risker och alternativ, har rest farhågor hos framställare om den brist på hänsyn som tagits till de potentiellt allvarliga risker för miljön och människans hälsa och säkerhet särskilt i samband med projekt i Östersjön, Wales och Irland.

T.  En granskning av inkomna framställningar ger vid handen att det i den projektförteckning som nämns i bilagorna till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt(1) i dess ändrade lydelse saknas ett antal viktiga anläggningar och verksamheter som har uppstått sedan den senaste ändringen av dessa bilagor, exempelvis återförgasningsanläggningar och biodieselanläggningar.

U.  De många framställningarna som ingivits i samband med Natura 2000-nätverket fortsätter att visa att uppgiften att hindra förlust av biologisk mångfald utgör en stor utmaning för EU och att habitat-(2) och fågeldirektiven(3) utgör grundläggande och oumbärliga verktyg för att uppfylla EU:s åtagande att senast 2010 få stopp på förlusten av biologisk mångfald.

V.  Granskningen av framställningar visar också att bristen på färskvattentillgångar ofta försvåras av andra faktorer såsom den växande efterfrågan på vatten som följd av överdrivna utvecklingsplaner för bebyggelse och fritidsanläggningar, otillräckligt underhåll av befintlig infrastruktur, inbegripet åtgärder för att förhindra läckage, intensiv vattenanvändning för storskaligt jordbruk och en prissättningspolitik som inte uppmuntrar till en hållbar vattenkonsumtion.

W.  Efter besök i Fos-sur-Mer, Cypern och Rumänien har utskottet för framställningar lagt fram rekommendationer.

X.  Utskottet för framställningar framförde sina betänkligheter i samband med vissa infrastrukturprojekt i Bulgarien i Rilabergen, som besöktes under ett undersökningsuppdrag 2008.

Y.  Den brittiska parlamentariska ombudsmannen för hälsovårdstjänster Ann Abraham talade inför utskottet i december 2008 och presenterade då resultatet av sina undersökningar, som det hade tagit henne fyra år att slutföra, men den brittiska regeringens svar i januari 2009, som omfattade en möjlig ex gratia-ersättning till dem som drabbats oproportionerligt hårt, kan inte ses som en korrekt gottgörelse för de många offren för detta debacle.

Z.  Europaparlamentet är tacksamt för det positiva och konstruktiva samarbetet med Europeiska ombudsmannen under 2008. Utskottet för framställningar gav sitt stöd till de rekommendationer som ombudsmannen presenterade i sin årsrapport för 2007 och i sina två specialrapporter om klagomålen 1487/2005 avseende de språk som rådet använder respektive 3453/2005 om kommissionens tillämpning av överträdelseförfarandet. Parlamentet välkomnar ändringarna av ombudsmannastadgan, som det har godkänt.

AA.  Utskottet för framställningar tog under 2008 emot 1 886 framställningar, varav 1 065 förklarades tillåtliga och 821 förklarades otillåtliga. Antalet framställningar som inte uppfyller villkoren enligt artikel 191.1 i arbetsordningen har ökat avsevärt sedan början av 2007.

1.  Europaparlamentet välkomnar deltagandet av och bidragen från framställare vid varje sammanträde som hålls i utskottet för framställningar, vilket ger möjlighet till en direkt och öppen dialog med företrädare för Europaparlamentet, och fortsätter att uppmuntra enskilda EU-medborgare och sammanslutningar i gemenskapen att lägga fram problem som gäller EU:s verksamhetsområde och som berör dem direkt. Parlamentet anser att denna process gör det möjligt för parlamentet som institution att inta en viktig övervakande roll när det gäller medlemsstaternas tillämpning av gemenskapens lagstiftning och att bättre försvara och främja alla EU-medborgares grundläggande rättigheter enligt EU-fördraget.

2.  Europaparlamentet uppmanar de nationella och regionala parlamenten att som företrädare för medborgarna fortsätta att vara vaksamma på hur medlemsstaterna tillämpar fördragen och EU:s rättsakter, särskilt i fråga om problem som gäller miljön, sociala rättigheter och anställningsrättigheter, den fria rörligheten för personer, varor och tjänster, finansiella tjänster, medborgarnas grundläggande rättigheter, inbegripet deras rätt till lagligen förvärvad egendom, erkännande av deras yrkeskvalifikationer samt alla former av diskriminering, och uppmanar EU:s institutioner att kommunicera effektivt med medborgarna så att dessa är medvetna om sina rättigheter och om de skyldigheter som åligger nationella och lokala myndigheter.

3.  Europaparlamentet framhåller att i enlighet med subsidiaritetsprincipen kan parlamentet inte betrakta sådana framställningar som tillåtliga i vilka framställaren vill överklaga beslut som fattats av de behöriga myndigheterna eller rättsorganen i medlemsstaterna och att framställarna måste informeras om detta på ett tydligt och lättbegripligt sätt. Vidare framhåller parlamentet att klagomål måste uppfylla de villkor som anges i artikel 191.1. i parlamentets arbetsordning innan de kan förklaras tillåtliga.

4.  Europaparlamentet kräver att de rekommendationer som antogs i årsrapporten 2007 men ännu inte tillämpats genomförs inom en rimlig tidsram.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och deras nationella, regionala och lokala institutioner att, tillsammans med sina ständiga representationer, på lojal och konstruktiv grundval samarbeta fullt ut med Europaparlamentets ansvariga utskott i undersökningar av anklagelser eller förslag som framförs i framställningar för att försöka finna lösningar på problem som framkommer under framställningsprocessen.

6.  Europaparlamentet önskar att tänkbara förfaranden för att tillförsäkra EU-medborgarna avhjälpande åtgärder utreds till fullo av de ansvariga organen i Europaparlamentet, kommissionen och rådet och att ett nytt interinstitutionellt avtal som innehåller förstärkta befogenheter för undersökningskommittéer förhandlas fram för att ytterligare stärka EU-medborgarnas rättigheter.

7.  Europaparlamentet anser att en sådan granskning skulle komplettera det slutliga genomförandet av Lissabonfördraget genom att ge ytterligare skydd grundat på EU-medborgarnas och EU-institutionernas uttryckliga rättigheter och skyldigheter.

8.  Europaparlamentet erinrar om att det i sin resolution av den 20 april 2004 om kommissionens meddelande om artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen(4) betonade det särskilda ansvar som parlamentet har i sin egenskap av EU-medborgarnas direktvalda företrädare när det gäller respekten för och främjandet av unionens värden och försvaret av demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna. Vidare framhöll parlamentet i denna resolution att "man, genom att inte diskutera det faktum att det kan komma att bli nödvändigt att införa sanktioner, ger intrycket av att unionen inte vill eller kan utnyttja alla till buds stående medel för att slå vakt om sina värden".

9.  Europaparlamentet uppmanar ännu en gång kommissionen att se till att framställningsförfarandet får ökat erkännande och betonas mer, särskilt vad gäller tillämpningen av överträdelseförfaranden och kravet på att informera utskottet för framställningar direkt och officiellt när beslut fattas om att inleda talan enligt artiklarna 226 och/eller 228 om frågor som väckts i enskilda framställningar.

10.  Europaparlamentet erinrar om sin uppfattning att anklagelser om allvarliga kränkningar av gemenskapens lagstiftning som framställningsutskottet, efter att ha granskat framställningar, finner välgrundade men som den berörda medlemsstaten vägrar att erkänna och som kan väntas få prejudicerande verkan på nationell nivå, i sista hand bör prövas av EG-domstolen för att säkerställa en enhetligt och konsekvent tillämpning av gemenskapsrätten och den inre marknadens verklighet(5).

11.  Europaparlamentet erkänner att överträdelseförfaranden, även när de lyckas, inte nödvändigtvis leder till att den fråga som en enskild framställare har rest finner en omedelbar lösning och att detta ofta får till följd att allmänhetens förtroende för EU-institutionernas förmåga att uppfylla dess förväntningar undergrävs.

12.  Europaparlamentet anser att eftersom det finns tydliga tecken på att målsättningen att senast 2010 få stopp på förlusten av biologisk mångfald i EU inte kan uppnås måste brådskande åtgärder vidtas för att se till att habitat- och fågeldirektiven tillämpas på ett mer effektivt sätt, och uppmanar kommissionen att göra allt den kan för att se till att medlemsstaterna tillämpar direktiven på ett sätt som överensstämmer med detta syfte.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med parlamentet övertyga medlemsstaterna om vikten av framåtriktat tänkande – särskilt när det gäller byggnadslov – för att bidra till att förhindra potentiella överträdelser av bestämmelser i gemenskapsrätten som antagits men som ännu inte trätt i kraft.

14.  Europaparlamentet är medvetet om att lösningar på framställarnas klagomål ibland inte kan hittas på grund av svagheter i själva den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.

15.  Europaparlamentet bekymras av det stora antalet framställningar som utskottet har mottagit angående begäran om rösträtt vid lokala val för i Lettland bosatta "icke-medborgare". Parlamentet erinrar om att FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, FN:s kommitté för eliminering av rasdiskriminering, Europarådets parlamentariska församling, Europarådets kommunalkongress, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans samt OSSE:s parlamentariska församling har rekommenderat att göra det möjligt för icke-medborgare att delta i lokala val. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att noga övervaka och främja åtgärderna för att reglera statusen för Lettlands "icke-medborgare", av vilka många är födda i landet.

16.  Europaparlamentet konstaterar att många av de framställningar det mottagit från individer och föreningar till stor del gäller fall som inte utgör överträdelser av gemenskapens lagstiftning och som därför bör lösas genom att uttömma alla rättsliga möjligheter till prövning i de berörda medlemsstaterna. Lämplig instans för överklaganden, då alla lämpliga åtgärder vidtagits på nationell nivå, är Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

17.  Europaparlamentet konstaterar att framställningen om "ett enda säte", som undertecknades av 1 500 000 personer och vars mål är att parlamentet ska ha ett enda säte, ännu inte behandlats tillräckligt. Parlamentet rekommenderar att utskottet för framställningar ger prioritet åt denna fråga under nästa valperiod.

18.  Europaparlamentet uppmanar därför ansvariga lagstiftande utskott att komma ihåg de förslag som utskottet för framställningar då och då framför om medlemsstaternas tillämpning av viss EU-lagstiftning inför en eventuell översyn eller fortsatt utredning.

19.  Europaparlamentet erinrar om sin begäran till kommissionen om att utöka sin övervakning av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam(6) avseende dess tillämpning på företag som marknadsför vilseledande företagskataloger, och att redogöra för parlamentet om möjligheten att utvidga tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EC av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden(7) samt om konsekvenserna av detta, särskilt om man ersätter ordet "konsument" med orden "målet för verksamheten".

20.  Europaparlamentet stöder ombudsmannens uppmaning till rådet att utöka språkvalen på ordförandeskapets webbplats till att omfatta de EU-språk som har flest talare och på så sätt se till att medborgarna har direkt tillgång till ordförandeskapets verksamhet. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till rådets franska ordförandeskap som offentliggjorde sin officiella webbplats i enlighet med ombudsmannens rekommendationer.

21.  Europaparlamentet stöder ombudsmannens uppmaning till rådet, med hänvisning till genomförandet av arbetstidsdirektivet(8), att bemöta klagomål från medborgarna på ett sätt som är förenligt med god förvaltning när det gäller kommissionens befogenheter att inleda överträdelseförfaranden.

22.  Europaparlamentet välkomnar det konstruktiva samarbetet mellan ombudsmannen och EU inom en lämplig institutionell ram. Parlamentet stöder ombudsmannens upprepade uppmaningar om behovet av att anta en kodex för god förvaltningssed, som ska vara gemensam för EU:s samtliga institutioner och organ, i enlighet med parlamentets resolution av den 6 september 2001 om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter undersökningen på eget initiativ av om de olika gemenskapsinstitutionerna och -organen antagit någon kodex för god förvaltningssed som är tillgänglig för allmänheten(9). Parlamentet anser att ombudsmannen, kommissionen och parlamentet bör utarbeta en gemensam EU-portal där klagomål riktade till EU:s institutioner kan behandlas.

23.  Europaparlamentet uppmanar samtliga berörda parter att tillämpa FN:s säkerhetsråds resolution 550 (1984) angående Cypern. så att egendom helt och fullt kan återbördas till sina rättmätiga ägare i Varosha. Om inga resultat kan uppvisas före utgången av 2009 föreslår parlamentet att det ansvariga utskottet skulle kunna besluta att i plenum ta upp denna fråga som rests av framställare i Famagusta.

24.  Europaparlamentet uppmanar de rumänska myndigheterna att vidta åtgärder för att bevara och skydda landets kulturella och arkitektoniska arv i enlighet med artikel 151 i EG-fördraget, vilket krävdes i parlamentets förklaring av den 11 oktober 2007 om behovet av åtgärder för att skydda ett hotat historiskt och arkitektoniskt monument – den romersk-katolska Sankt Josef-katedralen i Bukarest i Rumänien(10). Vad gäller problemet med att återbörda egendom som konfiskerades under kommunistregimen påpekar parlamentet att artikel 295 i EG-fördraget fastställer att frågor som rör äganderätten faller under nationell behörighet.

25.  Europaparlamentet begär att de franska myndigheterna förbereder en epidemiologisk utvärdering för att fastställa vilka konsekvenser den förbränningsanläggning som är under uppförande i Fos-sur-Mer kommer att få för närområdet kring Fos-Berre. Parlamentet konstaterar att rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften(11) inte förbjuder uppförande av en förbränningsanläggning i ett område som redan drabbats av luftföroreningar, men framhåller samtidigt att det enligt direktiv 1999/30/EG och rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten(12) ska vidtas åtgärder för att säkerställa att europeiska regler om luftföroreningar upprätthålls.

26.  Europaparlamentet erinrar om rekommendationerna i årsrapporten för 2007 från utskottet för framställningar om behovet att se över de administrativa förfarandena för behandlingen av framställningar i vad som exempelvis avser överföring av registreringen av framställningar till framställningsutskottets sekretariat, närmare samarbete med Solvit, ytterligare förstärkning av databasen för framställningar, utveckling av en gemensam EU-portal för unionens medborgare och så vidare. Parlamentet välkomnar ledamöternas initiativ att utarbeta en uppförandekod för behandlingen av framställningar, som skulle kunna komma att träda i kraft i början av nästa valperiod.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, Europeiska ombudsmannen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt dessa parlaments utskott för framställningar och ländernas nationella ombudsmän eller liknande behöriga organ.

(1) EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
(2) Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
(3) Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1).
(4) EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 408.
(5) Se parlamentets resolution av den 9 mars 2005 om överläggningarna i utskottet för framställningar under sammanträdesperioden 2003-2004 (EUT C 320 E, 15.12.2005, s. 161).
(6) EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.
(7) EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
(8) Rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (EGT L 307, 13.12.1993, s. 18).
(9) EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 331.
(10) EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 162.
(11) EGT L 163, 29.6.1999, s. 41.
(12) EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.


Integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas verksamheter
PDF 170kWORD 39k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas arbete (2008/2245(INI))
P6_TA(2009)0240A6-0198/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 2, artikel 3.2, artikel 13 och artikel 141.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den reviderade europeiska sociala stadgan och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas rättspraxis,

–   med beaktande av det arbete som utförts av Europarådets generaldirektorat för mänskliga rättigheter och rättsliga frågor, särskilt av dess styrgrupp för jämställdhet,

   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2003 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentet(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens verksamhet(3),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0198/2009), och av följande skäl:

A.  Jämställdheten mellan kvinnor och män är en grundläggande princip i gemenskapsrätten, och i enlighet med artikel 2 i fördraget ingår den i gemenskapens uppdrag.

B.  I artikel 3.2 i fördraget fastställs principen om integrering av jämställdhet genom föreskriften att gemenskapen i alla sina åtgärder ska sträva efter att undanröja ojämlikheter och främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

C.  Andelen kvinnor bland parlamentsledamöterna har stadigt ökat från 17,5 procent 1979 till 31,08 procent 2009.

D.  När det gäller toppositioner i parlamentets institutionella organ (exempelvis ordförande för utskotten eller delegationerna eller medlemmar av presidierna för dessa) är de kvinnliga ledamöterna underrepresenterade.

E.  Inom parlamentets generaldirektorat för intern respektive extern politik är kvinnor överrepresenterade och utgör 66,5 procent respektive 66 procent av personalen. Inom generaldirektoratet för intern politik har stora framsteg gjorts under de senaste åren, framsteg som fått ett erkännande genom utmärkelsen för jämställdhet och goda metoder 2007, detta både för att man lyckats skapa en arbetsmiljö som främjar jämställdhet och jämställdhetsintegrering och för att antalet kvinnor i viktiga positioner ökat i ansenlig mån (exempelvis har antalet kvinnliga enhetschefer ökat från 5 procent till 30 procent sedan 2005).

F.  Majoriteten av parlamentsutskotten fäster i allmänhet en viss vikt vid integreringen av jämställdhetsperspektivet (till exempel inom ramen för lagstiftningsarbetet, i de formella förbindelserna med utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och i utarbetandet av handlingsplaner för jämställdhet), medan en minoritet av utskotten sällan eller aldrig intresserar sig för detta.

G.  Nätverket för jämställdhetsintegrering inom parlamentsutskotten, som inbegriper ledamöter och personal vid sekretariaten, har fram till dags dato inte fungerat på ett sätt som lett till önskvärda resultat.

H.  Högnivågruppen för jämställdhet och mångfald har föreslagit att ett liknande nätverk skapas även för de interparlamentariska delegationerna med målet att införliva jämställdhetsfrågorna i EU:s yttre förbindelser.

1.  Europaparlamentet betonar att kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män bör leda till en praktisk inriktning där kvinnor och män inte ställs mot varandra.

2.  Europaparlamentet betonar att integreringen av jämställdhet utgör en positiv utveckling för både kvinnor och män.

3.  Europaparlamentet framhåller att integreringen av jämställdhet förutsätter omorganisation, förbättring, utveckling och utvärdering av politiken så att de aktörer som normalt medverkar i politiska beslut integrerar jämställdhetsperspektivet i all sin politik på alla nivåer och i alla skeden.

4.  Europaparlamentet erinrar om att det är nödvändigt att anta och tillämpa en strategi med konkreta mål för integrering av jämställdhetsperspektivet i den gemenskapspolitik som tillhör parlamentsutskottens och parlamentsdelegationernas behörighetsområden.

5.  Europaparlamentet understryker vikten av mandatet för högnivågruppen för jämställdhet och mångfald och uppmanar den att fortsätta att stimulera och främja denna process i hela parlamentet samt i förbindelserna och samarbetet med kommissionen, rådet och övriga institutioner.

6.  Europaparlamentet lyckönskar de utskott som har genomfört integreringen av jämställdhetsperspektivet i sitt arbete och uppmanar övriga utskott samt delegationerna att göra detsamma.

7.  Europaparlamentet kräver att nätverket för jämställdhetsintegrering stärks så att det även omfattar interparlamentariska delegationer och valobservatörsuppdrag.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar generalsekreteraren att prioritera utbildning om integreringen av jämställdhetsperspektivet för tjänstemän på alla nivåer i parlamentets utskott och delegationer. Parlamentet upprepar sitt krav på att alla parlamentsledamöter från och med början av den kommande mandatperioden ska få jämställdhetsutbildning.

9.  Europaparlamentet fortsätter att arbeta för inrättandet av ett nätverk för jämställdhetsintegrering bland de tjänstemän i parlamentsutskottens sekretariat och interparlamentariska delegationer som inom generaldirektoraten för intern och extern politik fått särskild utbildning i jämställdhetsintegrering så att de regelbundet kan utväxla information om bra metoder.

10.  Europaparlamentet betonar att dess utskott och delegationer behöver lämpliga verktyg för att få god kännedom om jämställdhetsintegrering, exempelvis indikatorer, uppgifter och statistik uppdelade på kön, och fördela budgetmedlen från jämställdhetssynpunkt.

11.  Europaparlamentet betonar att man vid jämställdhetsintegreringen bör beakta varje utskotts och delegations särdrag. Parlamentet uppmanar utskotten och delegationerna att delta aktivt i de utvärderingar som regelbundet görs under ledning av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, på grundval av den enkät som skickats till ordförandena och vice ordförandena med ansvar för jämställdhetsintegrering, genom att redovisa brister i utskottens och delegationernas arbete samt de framsteg som gjorts i fråga om att integrera jämställdhet i respektive utskott.

12.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det är för utskotten och delegationerna att deras roll och ansvarsområden inom jämställdhetsintegrering är väl definierade.

13.  Europaparlamentet understryker vikten av ett effektivt och samordnat samarbete mellan högnivågruppen för jämställdhet och mångfald, nätverket för jämställdhetsintegrering i utskotten och de interparlamentariska delegationerna och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

14.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att sörja för fortsatt genomförande av den integrerade strategin för förenande av arbetsliv och familjeliv och underlättande av de kvinnliga tjänstemännens karriärutveckling.

15.  Europaparlamentet uppmanar de politiska grupperna att beakta målsättningen om ett balanserat deltagande av kvinnor och män när de utser personer till höga ansvarsbefattningar.

16.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att i kontakterna med medlemsstaternas parlament lyfta fram den positiva förebild som högnivågruppen för jämställdhet och mångfald utgör.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europarådet.

(1) EGT L 269, 5.10.2002, s. 15.
(2) EUT C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
(3) EUT C 244 E, 18.10.2007, s. 225.


Den inre marknaden för elektricitet ***II
PDF 192kWORD 32k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))
P6_TA(2009)0241A6-0216/2009

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14539/2/2008 – C6-0024/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0528),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0216/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG

P6_TC2-COD(2007)0195


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/72/EG.)

(1) Antagna texter från sammanträdet 18.6.2008, P6_TA(2008)0294.


Byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ***II
PDF 72kWORD 25k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))
P6_TA(2009)0242A6-0235/2009

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14541/1/2008 – C6-0020/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0530),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0908),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0235/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

P6_TC2-COD(2007)0197


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 713/2009.)

(1) Antagna texter av den 18.6.2008, P6_TA(2008)0296.


Tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel ***II
PDF 192kWORD 26k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))
P6_TA(2009)0243A6-0213/2009

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14546/2/2008 – C6-0022/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0531),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0213/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003

P6_TC2-COD(2007)0198


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 714/2009.)

(1) Antagna texter, 18.6.2008, P6_TA(2008)0295.


Den inre marknaden för naturgas ***II
PDF 192kWORD 73k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och upphävande av direktiv 2003/55/EG (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))
P6_TA(2009)0244A6-0238/2009

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14540/2/2008 – C6-0021/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0529),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0238/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och upphävande av direktiv 2003/55/EG

P6_TC2-COD(2007)0196


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/73/EG.)

(1) Antagna texter, 9.7.2008, P6_TA(2008)0347.


Tillträde till naturgasöverföringsnäten ***II
PDF 192kWORD 26k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))
P6_TA(2009)0245A6-0237/2009

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14548/2/2008 – C6-0023/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0532),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0237/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005

P6_TC2-COD(2007)0199


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 715/2009.)

(1) Antagna texter, 9.7.2008, P6_TA(2008)0346.


Interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) ***I
PDF 192kWORD 24k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU (ISA) (KOM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))
P6_TA(2009)0246A6-0136/2009

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0583),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 156 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0337/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0136/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2009/EG om lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan europeiska offentliga förvaltningar (ISA)

P6_TC1-COD(2008)0185


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 922/2009/EG.)


Maskiner för spridning av bekämpningsmedel ***I
PDF 198kWORD 26k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner för spridning av bekämpningsmedel och om ändring av direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TA(2009)0247A6-0137/2009

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0535),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0307/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0137/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens förklaringsom bifogasresolutionen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av direktiv 2006/42/EG vad gäller maskiner för applicering av bekämpningsmedel

P6_TC1-COD(2008)0172


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/127/EG.)

BILAGA

Kommissionens förklaring

om standardisering av maskiner för spridning av bekämpningsmedel

För att uppnå överensstämmelse med de grundläggande krav som tas upp i avsnitt 2.4 i bilaga I kommer kommissionen att ge CEN mandat att utveckla harmoniserade standarder för varje typ av maskin för spridning av bekämpningsmedel utifrån bästa teknik som finns tillgänglig för att förhindra att miljön oavsiktligen utsätts för bekämpningsmedel. Mandatet ska särskilt leda till standarder som anger kriterier och tekniska specifikationer för mekaniska sköldsystem, tunnelsprutning och luftassisterade sprutsystem, för att förhindra förorening av vattenkällan i samband med påfyllning och tömning, samt utförliga specifikationer i tillverkarnas instruktioner för att förhindra avdrift av bekämpningsmedel, under beaktande av alla relevanta parametrar, såsom munstycken, tryck, sprutbommens höjd, vindhastighet, lufttemperatur och luftfuktighet samt körhastighet.


Märkning av däck avseende bränsleeffektivitet ***I
PDF 788kWORD 912k
Resolution
Konsoliderad text
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar (KOM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))
P6_TA(2009)0248A6-0218/2009

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0779),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0411/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0218/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning(EG) nr .../2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

P6_TC1-COD(2008)0221


(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag ║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1)  Hållbara transporter är en av gemenskapens stora utmaningar mot bakgrund av klimatförändringarna och behovet av att främja Europas konkurrenskraft, vilket betonades i kommissionens meddelande av den 8 juli 2008 om grönare transporter(4).

(2)  I kommissionens meddelande av den 19 oktober 2006 med titeln "Handlingsplan för energieffektivitet: Att förverkliga möjligheterna"(5)betonades att det är möjligt att minska den totala energiförbrukningen med 20 % fram till 2020 genom ett antal målinriktade åtgärder, inbegripet märkning av däck.

(3)  Däcken ║står för 20–30 % av fordonens drivmedelsförbrukning, framför allt på grund av deras rullmotstånd. Detta betyder att ett minskat rullmotstånd kan bidra avsevärt till energieffektivare vägtransporter och därmed till minskade utsläpp.

(4)  Däck kännetecknas av ett antal parametrar som är kopplade till varandra. Om en enskild parameter som rullmotståndet förbättras kan det ha en negativ inverkan på andra parametrar som väggreppet på vått underlag, samtidigt som en förbättring av väggreppet på vått underlag kan ha en negativ inverkan på det externa däck- och vägbanebullret. Däcktillverkarna bör uppmuntras att optimera alla parametrar utan att underminera de redan uppnådda säkerhetsstandarderna.

(5)  Drivmedelseffektiva däck är även kostnadseffektiva, eftersom den minskade drivmedelsförbrukningen mer än väl kompenserar dessa däcks högre inköpspris på grund av högre produktionskostnader.

(6)  I ║Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 av den… [om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem](6) fastställs minimikrav för rullmotstånd för däck. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att minska energiförlusterna på grund av däckens rullmotstånd betydligt mer än enligt dessa minimikrav. För att minska vägtrafikens miljöeffekter bör det därför fastställas bestämmelser som uppmuntrar slutanvändarna att köpa mer drivmedelseffektiva däck genom att ge dem harmoniserad information om denna parameter.

(7)  För att öka förståelsen och medvetenheten om rullmotståndet skulle ett beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar, som det som redan finns för däck av klass C3, vara ett användbart verktyg för att visa hur man kan spara drivmedel, pengar och koldioxid.

(8)  Trafikbuller är en betydande olägenhet som även har skadlig inverkan på hälsan. I ║förordning (EG) nr …/2009 [om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon...] fastställs minimikrav för externt däck- och vägbanebuller. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att minska det externa däck- och vägbanebullret betydligt mer än enligt dessa minimikrav. För att minska trafikbullret från vägtransporter bör det därför fastställas bestämmelser som uppmuntrar slutanvändarna att köpa däck som ger mindre externt däck- och vägbanebuller genom att ge dem harmoniserad information om denna parameter.

(9)  Tillhandahållandet av harmoniserad information om externt däck- och vägbanebuller skulle också främja genomförandet av åtgärder mot trafikbuller och bidra till en ökad medvetenhet om vilken effekt däck har på trafikbullret inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller(7).

(10)  I ║förordning (EG) nr …/2009 [om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon...] fastställs minimikrav för däck vad gäller väggrepp på vått underlag. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att förbättra det externa väggreppet på vått underlag betydligt mer än enligt dessa minimikrav, och därmed att korta bromssträckorna på vått underlag. För att förbättra trafiksäkerheten bör det därför fastställas bestämmelser som uppmuntrar slutanvändarna att köpa däck med bättre väggrepp på vått underlag genom att ge dem harmoniserad information om denna parameter.

(11)  Andra däckparametrar, som vattenplaning och väghållning i kurvor påverkar också trafiksäkerheten. I dagsläget finns det dock inga harmoniserade testmetoder för sådana parametrar. Det är därför lämpligt att fastställa möjligheten att senare, och om nödvändigt, fastställa bestämmelser om harmoniserad information till slutanvändare om sådana däckparametrar.

(12)  Snödäck och vinterdäck för nordiska förhållanden har specifika parametrar som inte är helt jämförbara med vanliga däck. För att slutanvändarna ska kunna fatta rimliga och välgrundade beslut bör dessa däcks parametrar presenteras på ett sådant sätt att de kan jämföras med vanliga däck.

(13)  Den omständigheten att information om däckparametrar tillhandahålls i form av en standardiserad märkning kommer förmodligen att påverka slutanvändarnas inköpsbeslut på ett sätt som gagnar säkrare, tystare och mer drivmedelseffektiva däck. Detta kommer i sin tur förmodligen att påverka däcktillverkarna att optimera dessa däckparametrar, vilket kan bana vägen för mer hållbar konsumtion och produktion.

(14)  Tillverkare, leverantörer och distributörer av däck bör uppmuntras att före 2012 följa bestämmelserna i denna förordning för att öka medvetenheten om systemet och se till att dess fördelar kan förverkligas så tidigt som möjligt.

(15)  Förekomsten av en mångfald olika bestämmelser om märkning av däck i olika medlemsstater kan medföra hinder för handel inom gemenskapen och öka den administrativa bördan och testkostnaderna för däcktillverkarna.

(16)  Ersättningsdäck utgör 78 % av däckmarknaden. Det är därför motiverat att informera slutanvändarna om parametrarna för både ersättningsdäck och däck monterade på nya fordon.

(17)  Behovet av mer information om däckens drivmedelseffektivitet och andra parametrar är relevant för konsumenter, inklusive ansvariga för fordonsparker och transportföretag, som inte kan jämföra parametrarna för olika däckmärken på ett enkelt sätt i avsaknad av märkning och ett harmoniserat testsystem. Därför bör C1-, C2- och C3-däck omfattas av denna förordning.

(18)  En energimärkning som klassificerar produkter på en skala från "A till G", såsom märkningen av hushållsapparater enligt rådets direktiv 1992/75/EG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser(8) är välbekant för konsumenterna och har visat sig framgångsrik när det gäller att främja effektivare apparater. Märkningen avseende däcks drivmedelseffektivitet bör utformas på samma sätt.

(19)  En märkning av däcken som syns på försäljningsstället och i tekniskt reklammaterial bör säkerställa att både distributörer och potentiella slutanvändare får harmoniserad information om däckens drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och externa däck- och vägbanebuller.

(20)  Vissa slutanvändare väljer däck innan de kommer till försäljningsstället eller köper däck via postorder. För att ge även dessa slutanvändare möjligheten att göra ett väl underbyggt val på grundval av harmoniserad information om däckens drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och externa däck- och vägbanebuller bör märkningen synas på allt tekniskt reklammaterial, även sådant material som tillhandahålls via Internet.

(21)  Potentiella köpare bör få ytterligare standardiserad information om märkningens olika delar – drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och bullerutsläpp – och om deras betydelse, inbegripet genom ett beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar som visar de genomsnittliga besparingarna i fråga om drivmedel, koldioxidutsläpp och kostnader. Denna information bör finnas på EU:s webbplats för däckmärkning och i broschyrer och på affischer vid alla försäljningsställen. Webbadressen bör anges tydligt på märkningen och i allt tekniskt reklammaterial.

(22)  Information bör tillhandahållas i enlighet med de harmoniserade testmetoder som fastställs i ║förordning (EG) nr …/2009 [om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon...] i syfte att möjliggöra för slutanvändare att jämföra olika däck och för att begränsa tillverkarnas kostnader för provtagning.

(23)  I syfte att lyckas tackla utmaningen med minskade koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn bör medlemsstaterna införa incitament som främjar drivmedelseffektiva däck. Dessa incitamentbör vara förenliga med artiklarna 87 och 88 i fördraget. I syfte att förhindra fragmentering av den inre marknaden bör det fastställas olika klasser för lägsta drivmedelseffektivitet.

(24)  En förutsättning för att uppnå syftet med märkningskravenoch säkerställa jämlika villkor inom gemenskapen är att tillverkare, leverantörer och distributörer uppfyller dessa krav. Medlemsstaterna bör därför besluta om effektiva åtgärder, inbegripet marknadsövervakning, regelbundna efterhandskontroller och effektiva sanktioner som är tillräckliga för att säkerställa verkställandet av bestämmelserna i denna förordning.

(25)  När medlemsstaterna tillämpar de relevanta bestämmelserna i denna förordning bör de sträva efter att avstå från åtgärder som medför onödiga byråkratiska och invecklade krav på små och medelstora företag och, när detta är möjligt, beakta små och medelstora företags särskilda behov och ekonomiska och administrativa begränsningar.

(26)  För att trygga en god utvärdering av denna förordning bör man genomföra en översyn i syfte att avgöra huruvida ändringar är nödvändiga. Översynen bör framför allt vara inriktad på konsumenternas förståelse av däckmärkningen, inbegripet gränsvärdena för buller, och anpassningen till tekniska förändringar.

(27)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(9).

(28)  Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att införa klassificeringskrav för däckklasserna C2 och C3 när det gäller väggrepp på vått underlag, att införa krav avseende andra väsentliga däckparametrar än drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller samt att anpassa bilagorna till den tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Denna förordning syftar till att göra vägtransporterna säkrare och ekonomiskt och miljömässigt effektivare genom att främja drivmedelseffektiva, säkra och tysta däck.

Genom denna förordning fastställs en ram för tillhandahållande av harmoniserad information om däckparametrar genom märkning i syfte att möjliggöra för konsumenterna att göra välgrundade val vid köp av däck.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på C1-, C2- och C3-däck.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska denna förordning inte tillämpas på följande:

   a) Regummerade däck.
   b) Terränggående däck för yrkesmässigt bruk.
   c) Däck som är konstruerade endast för montering på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990.
   d) Reservdäck för temporärt bruk (T-typ).
   e) Däck avsedda för hastigheter under 80 km/h.
   f) Däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller större.
   g) Däck som försetts med tilläggsutrustning för att förbättra friktionsegenskaperna, som t.ex. dubbdäck.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

   (1) "C1-, C2- och C3-däck": de däcksklasser som definieras i artikel 8 i ║förordning (EG) nr …/2009 [om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon...],
   (2) "reservdäck för temporärt bruk (T-typ)": reservdäck för temporärt bruk avsedda att användas med högre tryck än vad som används i standarddäck och förstärkta däck,
   (3) "snödäck": däck vars slitbanemönster, gummiblandning eller struktur primärt utformats för att under vinterförhållanden visa bättre prestanda än ett normalt däck i fråga om förmågan att initiera eller behålla fordonsrörelse,
   (4) "försäljningsställe": en plats där däck ställs ut ▌ eller bjuds ut för försäljning, inklusive bilförsäljningslokaler när däck som inte är monterade på fordon ställs ut,
   (5) "tekniskt reklammaterial": tekniska manualer, broschyrer, foldrar och kataloger i antingen tryckt eller elektroniskt format eller publicerade på Internet (med undantag för reklam i medier), som används i marknadsföringen av däck,som riktas till slutanvändare eller distributörer och som beskriver de specifika parametrarna för ett däck, ▌
   (6) "teknisk dokumentation":information om däck (inklusive tillverkare och däckmärke), beskrivning av den däcktyp eller däckkategori som fastställts för deklaration av drivmedelseffektivitetsklass, klass vad gäller väggrepp på vått underlag och uppmätt värde för externt däck och vägbanebuller, samt testrapporter och testernas tillförlitlighet,
   (7) "beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar": ett verktyg som tillhandahålls på webbplatser för däckmärkning och som visar möjliga drivmedels-, koldioxid- och kostnadsbesparingar för däckklasserna C1, C2 och C3,
   (8) "EU:s webbplats för däckmärkning": en av kommissionen förvaltad, central onlinetjänst som innehåller förklarande och kompletterande information om däckmärkningens alla olika delar, inbegripet ett beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar,
   (9) "tillverkare": varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför den produkten, i eget namn eller under eget varumärke,
   (10) "importör": varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och som släpper ut en produkt från ett tredjeland på gemenskapsmarknaden,
   (11) "leverantör": tillverkaren, tillverkarens ombud i gemenskapen eller importören,
   (12) "distributör": varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan utom tillverkaren eller importören som tillhandahåller ett däck på marknaden,
   (13) "tillhandahållande på marknaden": varje leverans av en produkt för distribution eller användning på gemenskapsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, antingen mot betalning eller kostnadsfritt,
   (14) "slutanvändare": en konsument, även ansvariga för fordonsparker eller vägtransportföretag, som köper eller förväntas köpa ett däck,
   (15) "väsentlig parameter": en däckparameter som t.ex. rullmotstånd, väggrepp på vått underlag eller externt däck- och vägbanebuller som har en betydande påverkan på miljö, trafiksäkerhet eller hälsa vid användning.

Artikel 4

Kommissionens ansvar

1.  Kommissionen ska senast i september 2010 upprätta och förvalta "EU:s webbplats för däckmärkning" som en referenskälla med beskrivande information om märkningens alla olika delar.

2.  Webbplatsen ska innehålla

   a) en förklaring av piktogrammen på märkningen,
   b) ett beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar som visar hur man kan spara drivmedel, pengar och koldioxidutsläpp genom att montera på däck med lågt rullmotstånd för däck av klasserna C1, C2 och C3,
  c) ett meddelande som visar att de faktiska drivmedelsbesparingarna och trafiksäkerheten i hög grad beror på förarnas beteende, särskilt
   i) miljövänlig körning, som avsevärt kan minska drivmedelsförbrukningen,
   ii) däcktryck, som bör kontrolleras regelbundet för bättre väggrepp på vått underlag och bättre drivmedelseffektivitet, och
   iii) säkerhetsavstånd, som alltid bör strikt respekteras.

Artikel 5

Däckleverantörernas ansvarsområden

Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer uppfyller följande krav:

   (1) Leverantörerna ska se till att C1- och C2-däck som levereras till distributörer eller slutanvändareförses med en märkning som visas på valfritt sätt eller genom en dekal på slitbanan och som visar däckets klass vad gäller drivmedelseffektivitet och väggrepp på vått underlag samt det uppmätta värdet för däck- och vägbanebuller enligt bilaga I delarna A, B och C.
   (2) Dekalen och märkningen enligt led 1 ska utformas enligt föreskrifterna i bilaga II.
   (3) Leverantörerna ska ange däckets klassificering vad gäller drivmedelseffektivitet och externt däck- och vägbanebuller samt uppmätt värde vad gäller externt däck- och vägbanebuller itekniskt reklammaterial enligt bilaga I i den ordning som fastställs i bilaga III. För C2- och C3-däck ska även den uppmätta rullmotståndskoefficienten anges.
   (4) Leverantörerna ska göra den tekniska dokumentationen tillgänglig för medlemsstaternas myndigheter på begäran, för en period som löper ut fem år efter det att det sista däcket av en viss däcktyp har tillhandahållits på marknaden; den tekniska dokumentationen ska vara så detaljerad att myndigheterna kan kontrollera tillförlitligheten för informationen på märkningen när det gäller drivmedelseffektivitet, väggrepp på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller.
   (5) Leverantörerna ska ange uppmätta värden från typgodkännandeprovet med avseende på rullmotståndskoefficienten (uttryckt i kg/ton), index för väggrepp vid vått väglag (uttryckt som ett prestandaindex, G, jämfört med standardreferensdäcket) och bullerutsläpp (uttryckt i dB) i en allmänt tillgänglig databas.

Artikel 6

Däckdistributörernas ansvarsområden

Medlemsstaterna ska säkerställa att distributörer av däck uppfyller följande krav:

   (1) Distributörerna ska se till att ▌ den dekal eller märkning som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med artikel 5.1, eller en mer detaljerad förklarande variant av märkningen i enlighet med punkt 3 i bilaga II, finns tillgänglig och visasett tydligt sätt på däcket eller i dess omedelbara närhet på försäljningsstället.
   (2) I de fall då däck som bjuds ut till försäljning inte förvaras synliga för slutanvändarna ska distributörerna ge slutanvändaren dokumentation om dessa däcks klassificering vad gäller drivmedelseffektivitet och väggrepp på vått underlag samt uppmätt värde för externt däck- och vägbanebuller.
   (3) För C1-, C2- och C3-däck ska distributörerna tillhandahålla den förklarande varianten av märkning i enlighet med punkt 3 eller 4 i bilaga II, med uppgifter om drivmedelseffektivitetsklass, klass vad gäller väggrepp i vått väglag och uppmätt värde vad gäller externt däck- och vägbanebuller, i enlighet med bilaga I delarna A, B och C, på eller tillsammans med de fakturor som slutanvändarna får vid inköp av däck. ▌

Artikel 7

Fordonsleverantörernasochfordonsdistributörernasansvarsområden

Medlemsstaterna ska säkerställa att fordonsleverantörerna och fordonsdistributörerna uppfyller följande krav:

   (1) Fordonsleverantörerna och fordonsdistributörerna ska tillhandahålla information om de däck som nya fordon utrustas med. Informationen ska innefatta drivmedelseffektivitetsklass enligt bilaga I, del A och uppmätt värde för externt däck- och vägbanebuller enligt bilaga I, del C, samt för C1-däck även klass i fråga om väggrepp på vått underlag enligt bilaga I, del B, i den ordning som fastställs i bilaga III. Denna information ska ingå i åtminstone det elektroniska tekniska reklammaterialet och ska tillhandahållas slutanvändarna före försäljningen av fordonet.
   (2) Då ett nytt fordon kan utrustas med olika däcktyper, utan att slutanvändarna erbjuds möjlighet att välja mellan dem, ska den information som avses i punkt 1 innehålla uppgifter om den lägsta drivmedelseffektivitetsklassen, den lägsta klassen vad gäller väggrepp på vått underlag och det högsta uppmätta värdet för däck- och vägbanebuller för dessa däcktyper ▌.
  (3) Då slutanvändarna har möjlighet att välja mellan olika däcktyper till ett nytt fordon ska endera av följande punkter gälla:
   a) Då slutanvändarna har möjlighet att välja mellan olika däckdimensioner/fäljstorlekar men inte mellan andra däcktypsparametrar, ska den information som avses i punkt 1 för varje däckdimension/fäljstorlek innehålla uppgift om den lägsta drivmedelseffektivitetsklassen, klass vad gäller väggrepp på vått underlag och det högsta uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller för alla däcktyper i denna däckdimension/fäljstorlek.
   b) Med undantag för fall som omfattas av punkt a ska den information som avses i punkt 1 innehålla uppgift om drivmedelseffektivitetsklass, klass vad gäller väggrepp på vått underlag och uppmätt värde för externt däck- och vägbanebuller för alla de däcktyper som slutanvändarna har möjlighet att välja mellan.

Artikel 8

Harmoniserade testmetoder

Den information som ska tillhandahållas enligt artiklarna 5, 6 och 7 om däckens drivmedelseffektivitetsklass, uppmätt värde för externt däck- och vägbanebuller och klass i fråga om väggrepp vid vått väglag ska tas fram genom tillämpning av de harmoniserade testmetoder som avses i bilaga I. De harmoniserade testmetoderna ska tillhandahålla slutanvändarna en tillförlitlig klassificering som är helt representativ för de egenskaper som testats.

Artikel 9

Kontrollförfarande

1.  Medlemsstaterna ska, i enlighet med förfarandet i bilaga IV, bedöma överensstämmelsen för de deklarerade klassificeringarna i fråga om drivmedelseffektivitet och väggrepp på vått underlag, i den mening som avses i bilaga I delarna A och B, och det deklarerade uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller i den mening som avses i bilaga I del C ║.

2.  Sådana bedömningar ska inte påverka EU-typgodkännanden av fordon eller däck som erhållits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon(10) eller förordning (EG) nr .../2009 [om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon...]. När medlemsstaterna bedömer överensstämmelsen ska de i förekommande fall även stödja sig på dokumentation om däckets typgodkännande och på relevanta styrkande handlingar som leverantören ska tillhandahålla.

3.  Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna inför ett system med rutinmässiga och icke rutinmässiga inspektioner vid försäljningsställen för att säkerställa att kraven i denna förordning uppfylls.

Artikel 10

Inre marknaden

1.  När kraven i denna förordning uppfylls får medlemsstaterna varken förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av däck på marknaden på grundval av produktinformation som omfattas av denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska anse att märkning och produktinformation uppfyller kraven i denna förordning om det inte finns bevis om motsatsen. De kan kräva att leverantörer tillhandahåller teknisk dokumentation i enlighet med artikel 5.4, så att de kan bedöma tillförlitligheten för deklarerade värden.

Artikel 11

Incitament

Medlemsstaten ska inte tillhandahålla några incitament som omfattar däck ▌ som är lägre än klass C avseende drivmedelseffektivitet eller väggrepp på vått underlag, i den mening som avses i bilaga I, del A och B.

Artikel 12

Ändringar och anpassning till den tekniska utvecklingen

Följande åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2:

   (1) Införande av krav som rör kategorisering avseende väggrepp på vått underlag för C2- och C3-däck, under förutsättning att lämpliga harmoniserade testmetoder finns tillgängliga.
   (2) Införande av krav som gäller snödäck eller vinterdäck för nordiska förhållanden.
     ▌(3) Anpassning av bilagorna I–IV till den tekniska utvecklingen.

Artikel 13

Efterlevnad och påföljder

1.  För att få till stånd en enhetlig tillämpning av denna förordning ska medlemsstaterna genom ett kontinuerligt informationsutbyte säkerställa ett nära marknadsövervakningssamarbete. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för regelbundna efterhandskontroller, för att säkerställa att däck som inte har vederbörligenmärkts i enlighet med bestämmelserna antingen märks i enlighet med bestämmelserna eller avlägsnas från marknaden.

2.  Medlemsstaterna ska införa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, inbegripet bestämmelser om påföljder vid överträdelser av de ║bestämmelser som antas enligt denna förordning och bestämmelser som säkerställer att de tillämpas.

3.  Dessa åtgärder ska vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

4.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål delge kommissionen bestämmelserna och eventuella ändringar av dessa.

Artikel 14

Kommitté

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 15

Översyn

1.  Senast tre år efter det att denna förordning har börjat tillämpas ska kommissionen se över genomförandet av denna förordning, bland annat i fråga om

   a) hur effektiv märkningen är när det gäller konsumenternas medvetenhet,
   b) huruvida märkningssystemet bör utökas till att även omfatta regummerade däck,
   c) huruvida nya däckparametrar eller däckklasser bör införas,
   d) den information om däckparametrar som fordonsleverantörerna och fordonsdistributörerna tillhandahåller slutanvändare.

2.  Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet, på grundval av denna översyn och efter en konsekvensanalys och en konsumentundersökning, lägga fram en rapport och, om tillämpligt, ett förslag till ändring av denna förordning.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 november 2012.

Artiklarna 5 och 6 ska dock inte tillämpas för däck som tillverkats före den 1 juli 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i ║

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

Bilaga I

Klassificering av däckparametrar

Del A: Drivmedelseffektivitetsklasser

Drivmedelseffektivitetsklassen ska fastställas på grundval av rullmotståndskoefficienten (RRC) enligt den A–G-skala som anges nedan och mätas i enlighet med ║ [Föreskrifter nr … från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) ║

C1-däck

C2-däck

C3-däck

RRC i kg/t

Energieffektivitetsklass

RRC i kg/t

Energieffektivitetsklass

RRC i kg/t

Energieffektivitetsklass

RRC≤6,5

A

RRC≤5,5

A

RRC≤4,0

A

6,6≤RRC≤7,7

B

5,6≤RRC≤6,7

B

4,1≤RRC≤5,0

B

7,8≤RRC≤9,0

C

6,8≤RRC≤8,0

C

5,1≤RRC≤6,0

C

Tomt

D

Tomt

D

6,1≤RRC≤7,0

D

9,1≤RRC≤10,5

E

8,1≤RRC≤9,2

E

7,1≤RRC≤8,0

E

10,6≤RRC≤12,0

F

9,3≤RRC≤10,5

F

RRC≥8,1

F

RRC≥12,1

G

RRC≥10,6

G

Tomt

G

Del B: Klasser avseende väggrepp i vått väglag

Klasserna avseende väggrepp på vått underlag för C1-däck måste fastställas på grundval av indexet för väggrepp på vått underlag (G) enligt den A–G-skala som anges nedan och mätas i enlighet med Föreskrifter nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av däck med avseende på däck-/vägbanebuller och väggrepp på vått underlag(11).

G

Klasser – väggrepp på vått underlag

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

Tomt

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

Tomt

G

Del C: Externt däck- och vägbanebuller

Det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller ska deklareras i decibel och mätas i enlighet med Föreskrifter nr 117 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om godkännande av däck med avseende på däck-/vägbanebuller och väggrepp på vått underlag.

Del D: Märket "låg bullernivå"

För däck med låg bullernivå ska märkningen av det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller uttryckt i dB kompletteras med märket "låg bullernivå", i enlighet med följande graderingsskala:

Externt däck- och vägbanebuller (dB(A))

C1

C2

C3

Märket "låg bullernivå"*

≤68

≤69

≤70

* Märket "låg bullernivå":

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000001.fig

Bilaga II

Märkningens utformning

Den dekal som avses i artiklarna 5.1 och 6.1 består av två delar:(1) ett märke upptryckt i det format som beskrivs nedan och (2) ettutrymme där leverantörens namn, däckgrupp, däckdimension, belastningsindex, hastighetskategori och andra tekniska specifikationer anges (nedan kallat "varumärkesutrymmet").

1.  Märkningens design

1.1.  Det märke som är tryckt på dekalen som avses i artiklarna 5.1 och 6.1 ska vara utformat i enlighet med illustrationen nedan:

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000003.fig

1.2.  Designen ska kompletteras med följande:

Adressen till EU:s webbplats för däckmärkning ska anges med stort typsnitt längst ner på märket.

1.3.  Nedan tillhandahålls specifikationer för märkningen:

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000005.fig

1.4.  Märkningen ska vara minst 75 mm bred och 110 mm hög. Om märkningen trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

1.5.  Märkningen ska uppfylla följande krav:

a)  Färgerna är CMYK – cyan, magenta, gult och svart – och anges i följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % svart.

b)  De nummer som anges nedan avser siffrorna i punkt 1.3:

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000007.fig Drivmedelseffektivitet

Piktogram enligt förlaga: bredd: 19,5 mm, höjd: 18,5 mm – Linjen i piktogrammets ram: 3,5 pt, bredd: 26 mm, höjd: 23 mm – Ram runt klassificeringen: linje: 1 pt – Ramens ändar: linje: 3,5 pt, bredd: 36 mm – Färg: X-10-00-05.

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000009.fig Väggrepp på vått underlag

Piktogram enligt förlaga: bredd: 19 mm, höjd: 19 mm – Piktogrammets ram: linje: 3,5 pt, bredd: 26 mm, höjd: 23 mm – Ram runt klassificeringen: linje: 1 pt – Ramens ändar: linje: 3,5 pt, bredd: 26 mm – Färg: X-10-00-05.

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000011.fig Externt däck- och vägbanebuller

Piktogram enligt förlaga: bredd: 23 mm, höjd: 15 mm – Piktogrammets ram: linje: 3,5 pt, bredd: 26 mm, höjd: 24 mm – Ram runt värdet: linje: 1 pt – Ramens ändar: linje: 3,5 pt, höjd: 24 mm – Färg: X-10-00-05.

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000013.fig Kant runt märkningen:linje:1,5 pt – Färg: X-10-00-05.

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000015.fig A-G-skala

   Pilar: höjd: 4,75 mm, mellanrum: 0,75 mm, svart streck: 0,5 pt – färg:

Ÿ A: X-00-X-00.

Ÿ B: 70-00-X-00.

Ÿ C: 30-00-X-00.

Ÿ D: 00-00-X-00.

Ÿ E: 00-30-X-00.

Ÿ F: 00-70-X-00.

Ÿ G: 00-X-X-00.

   Text: Helvetica fetstil 12 pt, 100 % vit, svart kontur: 0,5 pt.
  

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000017.fig Klassificering

   Pil: bredd: 16 mm, höjd: 10 mm, 100 % svart.
   Text: Helvetica fetstil 27 pt, 100 % vit.
  

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000019.fig Skala – rader:linje:0,5 pt, streckad linje: 5,5 mm, 100 % svart.

  

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000021.fig Skala – text: Helvetica fetstil 11 pt, 100 % svart.

  

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000023.fig Bullervärde

   Ruta: bredd: 25 mm, höjd: 10 mm, 100 % svart.
   Text: Helvetica fetstil 20 pt, 100 % vit.
   Enhet text:Helvetica fetstil normal för "(A)" 13 pt, 100 % vit.
  

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000025.fig EU:s logotyp:bredd:9 mm, höjd: 6 mm.

  

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000027.fig Hänvisning till förordning:Helvetica normal 7,5 pt, 100 % svart.

Hänvisning till däckklass:Helvetica fetstil 7,5 pt, 100 % svart.

c)  Bakgrunden ska vara vit.

1.6.  Däckklassen (C1, C2 eller C3) ska anges på märkningen i det format som föreskrivs i illustrationen i punkt 1.3.

2.  Varumärkesutrymme

║ Leverantörerna måste lägga till sitt namn, däckgruppen, däckens dimension, belastningsindex, hastighetskategori och andra tekniska specifikationer på dekalen i valfri färg, utformning och design, under förutsättning att varumärkesutrymmets proportionella storlek inte överstiger 4:5 i förhållande till märkningens storlek och att det meddelande som tryckts upp tillsammans med märkningen inte stör märkningens budskap.

3.  Utformning av märkning med utökad förklarande information

Den förklarande variant av märkning som avses i artikel 6 ska vara utformad i enlighet med illustrationen nedan och texten ska vara översatt till det språk som är relevant på försäljningsstället. Denna märkningsvariant ska ges till kunden på eller tillsammans med fakturan, om detta inte medför en orimlig börda för distributören, som i så fall ska ge informationen i enlighet med punkt 4 i bilaga II.

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000029.fig

4.  Utformning av information på kvittot

Om kostnaderna för att trycka den förklarande märkningen i enlighet med beskrivningen i punkt 3 i bilaga II innebär en orimlig börda för distributören, ska märkningsinformationen ges i enlighet med illustrationen nedan:

20090422-P6_TA(2009)0248_SV-p0000031.fig

Bilaga III

Information som tillhandahålls i tekniskt reklammaterial

1.  Information om däck ska tillhandahållas i följande ordning:

   i) Drivmedelseffektivitetsklass (bokstav A–G)
   ii) Klass vad gäller väggrepp på vått underlag (bokstav A–G)
   iii) Uppmätt värde för externt däck- och vägbanebuller (dB).

2.  Denna information ska uppfylla följande krav:

   i) Vara lätt att läsa.
   ii) Vara lättbegriplig.
   iii) Om olika klassificeringar finns tillgängliga för en viss typ av däck beroende på dimensionen eller andra parametrar, måste spännvidden mellan de däck som har bästa och sämsta prestanda anges.

3.  Leverantörerna ska på sin webbplats också

   i) lägga ut en länk till EU:s webbplats för däckmärkning,
   ii) förklara piktogrammen på märkningen och tillhandhålla det beräkningsverktyg för drivmedelsbesparingar som finns på EU:s webbplats för däckmärkning, och
  iii) lägga ut ett meddelande som belyser ║att de faktiska drivmedelsbesparingarna och trafiksäkerheten i hög grad beror på förarnas beteende, särskilt följande:
   Miljövänlig körning kan minska drivmedelsförbrukningen avsevärt.
   Däcktrycket bör kontrolleras regelbundet för bättre väggrepp på vått underlag och bättre drivmedelseffektivitet.
   Säkerhetsavstånden bör alltid följas strikt.

Bilaga IV

Kontrollförfarande

Överensstämmelsen för de deklarerade klasserna vad gäller drivmedelseffektivitet och väghållning på vått underlag samt det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller ska bedömas för varje däcktyp eller varje grupp av däck såsom fastställd av leverantören; detta ska ske i enlighet med följande förfarande:

   (1) Först ska ett enda däck testas. Om det uppmätta värdet uppfyller kraven för den deklarerade klassen eller för det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller godkänns testet.
   (2) Om det uppmätta värdet inte uppfyller kraven för den deklarerade klassen eller för det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller ska ytterligare tre däck testas. Genomsnittsvärdet för de fyra däck som testats ska användas som underlag för bedömningen av om den deklarerade informationen är korrekt.

(1) Yttrande av den 25 mars 2009 (ännu inte offentliggjort i EUT).
(2) EUT C
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 april 2009.
(4) KOM(2008)0433.
(5) KOM(2006)0545.
(6) ║, EUT L , , s. .
(7) EGT L 189, 18.7.2002, s. 12.
(8) EGT L 297, 13.10.1992, s. 16.
(9) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(10) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.
(11) EUT L 231, 29.8.2008, s. 19.


Ändring av förordning (EG) nr 717/2007 (mobiltelefoni) och direktiv 2002/21/EG (elektroniska kommunikationer) ***I
PDF 193kWORD 25k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (KOM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))
P6_TA(2009)0249A6-0138/2009

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0580),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0333/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A6-0138/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 717/2007 om roaming i allmänna mobiltelefonnät i gemenskapen och direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster

P6_TC1-COD(2008)0187


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 544/2009.)


Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I
PDF 194kWORD 26k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar (KOM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))
P6_TA(2009)0250A6-0247/2009

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0576),

–   med beaktande av de utfästelser som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 7 april 2009 om att det ändrade förslaget ska godkännas i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 44.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0330/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0247/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG vad gäller rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar

P6_TC1-COD(2008)0182


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/109/EG.)


Upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning) ***I
PDF 197kWORD 54k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning) (KOM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))
P6_TA(2009)0251A6-0413/2008

(Medbeslutandeförfarandet – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0361) och det ändrade förslaget (KOM(2008)0119),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen lagt fram förslaget för parlamentet (C6-0231/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av den utfästelse som rådets företrädare gjorde i en skrivelse av den 1 april 2009 om att det ändrade förslaget ska godkännas i enlighet med artikel 251.2 andra stycket första strecksatsen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artiklarna 80a och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0413/2008), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hänvisa ärendet till parlamentet på nytt om kommissionen avser att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med en annan text.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om upptagande och utövande av försäkrings och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II) (omarbetning)

P6_TC1-COD(2007)0143


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/138/EG.)

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Interimsavtalet om handel med Turkmenistan
PDF 115kWORD 38k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om interimsavtalet om handel med Turkmenistan
P6_TA(2009)0252B6-0150/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(1998)0617),

–   med beaktande av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (5144/1999),

–   med beaktande av artiklarna 133 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C5-0338/1999),

–   med beaktande av parlamentets resolution av den 20 februari 2008 om en EU-strategi för Centralasien(1),

–   med beaktande av parlamentets resolution av den 22 april 2009 om det ovannämnda förslaget(2),

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Turkmenistan omfattas för närvarande av avtalet om handel och kommersiellt och ekonomiskt samarbete mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen och Sovjetunionen som ingicks i december 1989. Detta avtal innehåller ingen människorättsklausul.

B.  Interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor av den 2 december 1998 mellan Europeiska gemenskapen, Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan, håller på att godkännas av rådet.

C.  Ett partnerskaps- och samarbetsavtal med Turkmenistan paraferades i maj 1997 och undertecknades 1998. Elva medlemsstater har sedan dess ratificerat partnerskaps- och samarbetsavtalet – Frankrike, Irland, Förenade kungariket och Grekland ska ännu ratificera det – och de tolv nya medlemsstaterna kommer att ratificera det genom ett gemensamt protokoll. Turkmenistan ratificerade partnerskaps- och samarbetsavtalet 2004.

D.  Efter ratificeringen kommer partnerskaps- och samarbetsavtalet att ingås för en inledande period på 10 år och därefter kommer det årligen att förnyas, förutsatt att ingendera parten säger upp avtalet. Parterna kan utvidga eller ändra avtalet eller vidareutveckla det, i syfte att beakta nya element.

E.  Turkmenistan innehar en viktig roll i Centralasien och därför är ett nära samarbete med EU önskvärt.

F.  Situationen i Turkmenistan har förbättrats sedan presidentbytet. Regimen har signalerat att den är villig att genomföra omfattande reformer. Betydande framsteg måste ännu uppnås inom flera nyckelområden, såsom mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, demokrati och individuella friheter.

G.  I det föreslagna interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Turkmenistan fastställs det att respekten för demokrati och mänskliga rättigheter är villkor för samarbetet.

H.  Interimsavtalet kunde därför komma att bidra till framsteg när det gäller de pågående demokratiska reformerna i Turkmenistan.

I.  I interimsavtalet fastställs en mekanism som gör det möjligt för endera parten att upphäva avtalet genom att meddela den andra parten.

1.  Europaparlamentet konstaterar att det efter presidentbytet i Turkmenistan verkar finnas en vilja att genomföra reformer inom en rad nyckelområden. Parlamentet välkomnar särskilt inrättandet av ett nationellt institut för demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet noterar processen för översyn av konstitutionen, vilken syftar till att främja demokrati, individuella friheter och rättsstatsprincipen. Parlamentet noterar även översynen av vallagstiftningen. Parlamentet välkomnar anslutningen till internationella konventioner såsom det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som syftar till att avskaffa dödsstraffet, och konventionen om kvinnors politiska rättigheter. Parlamentet välkomnar reformerna inom utbildningssystemet, som syftar till kvalitetsförbättringar och jämställdhet mellan studerandena.

2.  Europaparlamentet uppmanar Turkmenistans regering att genomföra en snabb förändring i riktning mot demokrati och rättsstatliga förhållanden. Parlamentet efterlyser i synnerhet öppna och demokratiska val, trosfrihet, skapande av ett genuint civilt samhälle och frigivning av politiska fångar och samvetsfångar, upphävande av reserestriktioner och tillträde för oberoende övervakare.

3.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten för EU att främja denna utveckling. Parlamentet understryker att regeringens verksamhet noggrant och regelbundet måste granskas.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att regelbundet lämna detaljerade uppgifter om läget avseende de mänskliga rättigheterna i Turkmenistan.

5.  Europarlamentet beklagar att situationen fortfarande är otillfredsställande inom flera områden, i synnerhet i fråga om mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet påminner särskilt om att alla politiska fångar ovillkorligen måste friges. Parlamentet betonar nödvändigheten att undanröja alla hinder för fri rörlighet och fritt tillträde för oberoende övervakare, inbegripet Internationella röda korset. Parlamentet kräver ytterligare framsteg när det gäller medborgerliga friheter, även för icke-statliga organisationer. Parlamentet betonar nödvändigheten att genomföra reformerna på alla administrativa nivåer och områden.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av förbindelser avseende ekonomi och handel för det turkmenistanska samhällets öppnande för omvärlden och för en förbättring av den demokratiska, ekonomiska och sociala situationen för turkmenistanska medborgarna.

7.  Eftersom man i interimsavtalet också fastställer regler som styr de ekonomiska förbindelserna, ser Europaparlamentet avtalet som ett potentiellt viktigt steg mot regelbundna och hållbara förbindelser mellan EU och Turkmenistan. Parlamentet ser också interimsavtalet som en möjlig hävstångseffekt för att främja reformprocessen i Turkmenistan.

8.  Europaparlamentet understryker att interimsavtalet inte är någon in blanco-check för Turkmenistan. Parlamentet kräver därför en sträng övervakning och regelbunden översyn av utvecklingen inom nyckelområden i Turkmenistan samt möjligheten att tillfälligt säga upp avtalet om det finns bevis för att villkoren inte uppfylls. Parlamentet begär att kommissionen och rådet regelbundet rapporterar om övervakningen.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inkludera en tydlig suspensiv människorättsklausul i partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet betonar att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ska respekteras. Parlamentet begär att rådet hörsammar en eventuell begäran från parlamentet om att tillfälligt upphäva avtalet.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att också inkludera en översynsklausul i partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet begär att bli hört i anslutning till varje översyn av partnerskaps- och samarbetsavtalet.

11.  Europaparlamentet påpekar att partnerskaps- och samarbetsavtalet, för att träda i kraft, kräver parlamentets samtycke. Interimsavtalet med Turkmenistan kräver tyvärr inte parlamentets samtycke. Parlamentet begär att de synpunkter som tas upp i denna resolution till fullo beaktas, eftersom parlamentet i annat fall kanske inte kan ge sitt samtycke till partnerskaps- och samarbetsavtalet. Parlamentet har för avsikt att grunda sina synpunkter på interimsavtalet på rådets och kommissionens svar i deras uttalanden.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Turkmenistans regering och parlament.

(1) Antagna texter, P6_TA(2008)0059.
(2) Antagna texter, P6_TA(2009)0253.


Interimsavtal med Turkmenistan *
PDF 193kWORD 31k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (5144/1999 – KOM(1998)0617 - C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))
P6_TA(2009)0253A6-0085/2006

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(1998)0617),

–   med beaktande av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (5144/1999),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2001 om situationen i Turkmenistan(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2003 om Turkmenistan och Centralasien(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om en EU-strategi för Centralasien(3),

–   med beaktande av artiklarna 133 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5-0338/1999),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0085/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Turkmenistan parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 343, 5.12.2001, s. 310.
(2) EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 639.
(3) Antagna texter, P6_TA(2008)0059.


Gemenskapsram för kärnsäkerhet *
PDF 410kWORD 209k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets direktiv (Euratom) om upprättande av en gemenskapsram för kärnsäkerhet (KOM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))
P6_TA(2009)0254A6-0236/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0790),

–   med beaktande av artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0026/2009),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 51 och 35 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0236/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 119.2 i Euratomfördraget, och se till att de rättsliga krav som fastställs i Euratomfördraget om antagandet av detta förslag efterlevs, särskilt samrådet med den expertgrupp som avses i artikel 31 i Euratomfördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Varje medlemsstat får själv besluta över sin energimix, och efter en tids övervägande har intresset för att bygga nya anläggningar ökat och en del medlemsstater har beslutat att ge tillstånd för nybyggnation. Dessutom förväntas tillståndshavare under de kommande åren begära en förlängning av livstiden för kärnkraftverk.
(6)  Varje medlemsstat får själv besluta över sin energimix.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Därför bör bästa praxis utvecklas, så att tillsynsorganen kan få vägledning i samband med beslut om förlängning av livstiden för kärntekniska anläggningar.
(7)  Kärnsäkerhet är en fråga av gemenskapsintresse, som bör beaktas vid beslut om tillstånd för nya anläggningar och/eller om förlängd livstid för kärntekniska anläggningar. Därför bör bästa praxis utvecklas, så att tillsynsorganen och medlemsstaterna kan få vägledning när de beslutar om huruvida tillstånd ska ges för nya anläggningar samt i samband med beslut om förlängning av livstiden för kärntekniska anläggningar.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  För en ständigt förbättrad kärnsäkerhet krävs att en hög säkerhetsnivå för allmänheten kan garanteras genom de ledningssystem som finns och av tillståndshavarna.
(9)  För en ständigt förbättrad kärnsäkerhet krävs att högsta möjliga säkerhetsnivå för allmänheten kan garanteras genom de ledningssystem som finns och av tillståndshavarna och avfallshanterarna.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Nationella säkerhetskrav bör baseras på den praxis som utgörs av de grundläggande principer och krav som fastställts av Internationella atomenergiorganet (IAEA). Medlemsstaterna har bidragit avsevärt till att förbättra dessa principer och krav.
(10)  Nationella säkerhetskrav bör baseras på en uppsättning regler och på den praxis som utgörs av de grundläggande principer, krav och riktlinjer som fastställts av Internationella atomenergiorganet (IAEA). Medlemsstaterna har bidragit avsevärt till att förbättra dessa principer, krav och riktlinjer. Reglerna bör spegla bästa internationella praxis i fråga om säkerhetskrav, och följaktligen utgöra en god grund för gemenskapslagstiftning. De kan inte införlivas i gemenskapslagstiftningen enbart genom hänvisning till IAEA:s säkerhetsnormer serie SF-1 (2006) i detta direktiv. Därför bör en bilaga som innehåller de grundläggande säkerhetsprinciperna fogas till detta direktiv.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Informationen till allmänheten om viktiga frågor på kärnsäkerhetsområdet bör tillhandahållas på ett lämpligt sätt och i rätt tid, och baseras på en hög grad av insyn i frågor rörande säkerheten vid kärntekniska anläggningar.
(13)  Informationen till arbetstagare inom den kärntekniska industrin och till allmänheten om viktiga frågor på kärnsäkerhetsområdet bör tillhandahållas på ett lämpligt sätt och i rätt tid, och baseras på en hög grad av insyn i frågor rörande säkerheten vid kärntekniska anläggningar.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)  För att tillgång till information, allmänhetens deltagande och insyn ska kunna säkerställas bör medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra de förpliktelser som fastställs i de internationella konventioner där de nödvändiga kraven i nationella, internationella och gränsöverskridande sammanhang redan föreskrivs, t.ex. konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen av den 25 juni 1998)1.
____________________
1 EUT L 124, 17.5.2005, s. 1, EUT L 164, 16.6.2006, s. 17 och förordning (EG) 1367/2006, EUT L 264, 25.9.2006, s. 13.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  För att säkerställa att säkerhetskraven för kärntekniska anläggningar efterlevs på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna upprätta tillsynsorgan i form av oberoende myndigheter. Tillsynsorganen bör förses med lämpliga kunskaper och resurser för att kunna utföra sina uppgifter.
(15)  För att säkerställa att kärntekniska anläggningar regleras på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna upprätta tillsynsorgan i form av myndigheter som är oberoende av intressen som skulle kunna påverka beslut om kärnsäkerhetsfrågor på ett otillbörligt sätt. Tillsynsorganen bör förses med lämpliga kunskaper och resurser för att kunna utföra sina uppgifter.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 19
(19)  Tillsynsorganen med ansvar för säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna i medlemsstaterna bör framför allt samarbeta genom Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering, som har utarbetat tio principer för regleringen av kärnsäkerheten. Europeiskahögnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering bör bidra till gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte att kontinuerligt förbättra den.
(19)  Tillsynsorganen med ansvar för övervakningen vid de kärntekniska anläggningarna i medlemsstaterna bör framför allt samarbeta genom Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering. Högnivågruppen har utarbetat tio principer för regleringen av kärnsäkerheten som är viktiga med avseende på detta direktiv. Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering bör bidra till gemenskapsramen för kärnsäkerhet i syfte att kontinuerligt förbättra den.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1
1.  Syftet med detta direktiv är att åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen och se till att denna säkerhet upprätthålls och kontinuerligt förbättras, samt att stärka de nationella tillsynsorganens roll.
1.  Syftet med detta direktiv är att upprätta en gemenskapsram för kärnsäkerheten inom EU. Det fastställer en grund för medlemsstaternas lagstiftning och övriga bestämmelser på kärnsäkerhetsområdet och syftar till att åstadkomma kärnsäkerhet i gemenskapen och se till att denna säkerhet upprätthålls och kontinuerligt förbättras, samt att stärka de nationella tillsynsorganens roll.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2
2.  Tillämpningsområdet omfattar utformning, anläggningsplats, uppförande, underhåll, drift och nedläggning av kärntekniska anläggningar, där säkerheten måste beaktas enligt bestämmelserna i den berörda medlemsstaten.
2.  Tillämpningsområdet omfattar utformning, anläggningsplats, uppförande, underhåll, idrifttagning, drift och nedläggning av kärntekniska anläggningar och det arbete som genomförs av underleverantörer som operatörerna anlitar, där säkerheten måste beaktas enligt bestämmelserna i den berörda medlemsstaten.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1
(1) kärnteknisk anläggning: anläggning för tillverkning av kärnbränsle, forskningsreaktor (inbegripet underkritiska och kritiska uppställningar), kärnkraftverk, anläggning för förvaring av använt kärnbränsle, anrikningsanläggning eller upparbetningsanläggning.
(1) kärnteknisk anläggning: anläggning för tillverkning av kärnbränsle, forskningsreaktor (inbegripet underkritiska och kritiska uppställningar), kärnkraftverk, anläggning för förvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, anrikningsanläggning eller upparbetningsanläggning, inklusive anläggningar för hantering och behandling av radioaktiva ämnen som genererats under driften av en anläggning.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3
(3) radioaktivtmaterial: material som innehåller en eller flera radionuklider, vars aktivitet eller koncentration inte kan förbises ur strålskyddssynpunkt.
(3) radioaktivtämne: material som innehåller en eller flera radionuklider, vars aktivitet eller koncentration inte kan förbises ur strålskyddssynpunkt.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8
(8) tillsynsorgan: varje organ, ett eller flera, som i respektive medlemsstat har tillstånd att i den medlemsstaten utfärda tillstånd och övervaka val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift och avveckling av kärntekniska anläggningar.
(8) tillsynsorgan: en myndighet eller instansordning som i en medlemsstat utnämnts som rättsligt behörig att leda tillsynsprocessen, inklusive frågan om godkännande, och följaktligen regleringen av kärn- och strålningssäkerhet och säkerheten i fråga om radioaktivt avfall och transport.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
(9) tillstånd: varje form av bemyndigande som tillsynsorganet ger den sökande och som innebär att den senare övertar ansvaret för val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift eller avveckling av kärntekniska anläggningar.
(9) tillstånd: varje form av bemyndigande som en statlig eller nationell myndighet som har godkänts av den aktuella regeringen ger den sökande och som innebär att den senare övertar ansvaret för val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift eller avveckling av kärntekniska anläggningar.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10
(10) nya reaktorer: kärnreaktorer med tillstånd att tas i drift efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
(10) nya reaktorer: kärnreaktorer med tillstånd att byggas efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken
Ansvar och ramar för säkerheten vid kärntekniska anläggningar
Rättsliga ramar för säkerheten vid kärntekniska anläggningar
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
1.  Huvudansvaret för säkerheten vid kärntekniska anläggningar ska ligga hos tillståndshavaren under överinseende av tillsynsorganet. Beslut om säkerhetsåtgärder och kontroller som ska genomföras vid en kärnteknisk anläggning ska fattas endast av tillsynsorganet och tillämpas av tillståndshavaren.
utgår
Tillståndshavaren ska ha huvudansvaret för säkerheten under den kärntekniska anläggningens hela livstid till dess att den befrias från tillsynskontroll. Tillståndshavarens ansvar kan inte delegeras.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska införa och upprätthålla lagar och andra författningar för att reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar. De ska omfatta nationella säkerhetskrav, ett system för tillståndsgivning och kontroll av kärntekniska anläggningar, förbud mot drift av dem utan tillstånd samt ett system för myndighetstillsyn och tillsyn över att lagarna följs.
1.  Medlemsstaterna ska införa och upprätthålla lagar och andra författningar som bygger på EU:s praxis och bästa internationella tillgängliga praxis för att reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar. De ska omfatta nationella säkerhetskrav, ett system för tillståndsgivning och kontroll av kärntekniska anläggningar, förbud mot drift av dem utan tillstånd samt ett system för myndighetstillsyn, med hjälp av upphävande, ändring eller återkallande av tillstånd och tillsyn över att lagarna följs.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska se till att det införs lagstiftning för att stadga om indragande av driftstillstånd för en kärnteknisk anläggning i samband med allvarliga brott mot tillståndsvillkoren.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)
2b.  Medlemsstaterna ska se till att alla organisationer som ägnar sig åt verksamhet som har direkt samband med kärntekniska anläggningar ska utforma en politik i vilken kärnsäkerhet prioriteras på vederbörligt sätt.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2c (ny)
2c.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet och det nationella regelverket genomgår en internationell sakkunnigbedömning minst en gång vart tionde år i syfte att kontinuerligt förbättra tillsynsinfrastrukturen.
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om resultaten av den internationella sakkunnigbedömningen.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2d (ny)
2d.  Medlemsstaterna får införa strängare säkerhetsåtgärder än de som anges i detta direktiv.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken
Tillsynsorgan
Utnämnande av tillsynsorgan och deras ansvar
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt -1 (ny)
-1.  Medlemsstaterna ska utse ett nationellt tillsynsorgan som ska ansvara för att reglera, övervaka och bedöma säkerheten i kärntekniska anläggningar.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet är oberoende av organisationer med uppgift att gynna eller driva kärntekniska anläggningar eller försvara samhällsnyttan, och att det inte står under påverkan på ett sätt som inverkar på säkerheten.
1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att tillsynsorganet är verkligt oberoende. I detta syfte ska medlemsstaterna se till att tillsynsorganet när det utför sina uppgifter enligt detta direktiv
a) är rättsligt skilt från och funktionellt oberoende av alla andra offentliga eller privata enheter, särskilt enheter med uppgift att gynna eller driva kärntekniska anläggningar eller försvara samhällsnyttan, och att det inte står under påverkan på ett sätt som inverkar på säkerheten,
b) ser till att tillsynsorganets personal och de personer som ansvarar för dess förvaltning agerar oberoende av marknadsintressen, och inte söker eller tar emot instruktioner från någon regering eller annan offentlig eller privat enhet när de utför sina tillsynsuppgifter.
Detta krav ska inte påverka nära samarbete, vid behov, med andra relevanta nationella myndigheter.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
2.  Tillsynsorganet ska förses med den makt och de befogenheter, ekonomiska resurser och personalresurser som erfordras för att det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Det ska övervaka och reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar och se till att krav, villkor och bestämmelser gällande säkerheten är uppfyllda.
2.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet har den makt och de befogenheter, ekonomiska resurser och personalresurser som erfordras för att det ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Tillsynsorganet ska övervaka och reglera säkerheten vid kärntekniska anläggningar och se till att tillämpliga krav gällande säkerheten och villkoren för tillstånd är uppfyllda.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3
3.  Tillsynsorganet ska utfärda tillstånd och övervaka tillämpningen av dem i fråga om val av anläggningsplats, utformning, uppförande, idrifttagning, drift eller avveckling av kärntekniska anläggningar.
utgår
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet genomför bedömningar, utredningar och kontroller av kärnsäkerheten och, vid behov, vidtar tvångsåtgärder i kärnanläggningar under deras livstid, bland annat under avvecklingen.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3b (ny)
3b.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet har befogenhet att beordra avbrytande av driften vid en kärnteknisk anläggning i sådana fall då säkerheten inte kan garanteras.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4
4.  Tillsynsorganet ska se till att tillståndshavare har tillräckligt med personal till sitt förfogande i fråga om antal och kvalifikationer.
utgår
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5
5.  Tillsynsorganet ska minst en gång vart tionde år se till att tillsynsorganet och det nationella regelverket genomgår en sakkunnigbedömning i syfte att kontinuerligt förbättra den rättsliga strukturen.
utgår
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5a (ny)
5a.  Medlemsstaternas tillsynsorgan ska utbyta bästa tillsynspraxis och komma fram till en gemensam uppfattning om internationellt accepterade kärnsäkerhetskrav.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 5
Medlemsstaterna ska informera allmänheten om förfarandena och resultaten i samband med övervakningen av kärnsäkerheten. De ska även se till att tillsynsorganen informerar allmänheten om sådant som ligger inom deras respektive kompetensområden. Tillgången till information ska garanteras i enlighet med relevanta nationella och internationella skyldigheter.
Medlemsstaterna ska informera allmänheten och kommissionen om förfarandena och resultaten i samband med övervakningen av kärnsäkerheten och omgående informera allmänheten om alla driftstörningar. De ska även se till att tillsynsorganen informerar allmänheten om sådant som ligger inom deras respektive kompetensområden. Tillgången till information ska garanteras i enlighet med relevanta nationella och internationella skyldigheter.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1
1.  Medlemsstaterna ska iaktta IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 [2006]). De ska uppfylla de skyldigheter och krav som ingår i konventionen om kärnsäkerhet (IAEA INFCIRC 449 av den 5 juli 1994).
1.  För val av anläggningsplats, utformning, uppförande, drift och avveckling av kärntekniska anläggningar ska medlemsstaterna tillämpa de delar av IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper (IAEA Safety Fundamentals: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 [2006]), som är relevanta för upprättandet av en gemenskapsram för kärnsäkerhet, såsom i detalj anges i bilagan. De ska tillämpa de skyldigheter och krav som ingår i konventionen om kärnsäkerhet1.
____________________
1EGT L 318, 11.12.1999, s. 20, och EUT L 172, 6.5.2004, s. 7.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2
I syfte att säkerställa en hög säkerhetsnivå vid kärntekniska anläggningar ska de i synnerhet se till att de tillämpliga principer som ingår i IAEA:s grundläggande säkerhetsprinciper följs, bland annat i fråga om effektiva åtgärder mot potentiella strålningsrisker, förebyggande av och insatser vid olyckor, hantering av åldrande anläggningar, långsiktig hantering av allt framställt radioaktivt material, och information till befolkning och myndigheter i grannländer.
utgår
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2
2.  Beträffande säkerheten vid nya reaktorer ska medlemsstaterna sträva efter att utarbeta ytterligare säkerhetskrav, i linje med den kontinuerliga förbättring av säkerheten som sker på grundval av de säkerhetsnivåer som fastställts av den västeuropeiska sammanslutningen av kärnenergiorgan (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA) i nära samarbete med Europeiska högnivågruppen för kärnsäkerhet och avfallshantering.
2.  För att ge tillstånd att bygga nya reaktorer ska medlemsstaterna sträva efter att utarbeta ytterligare säkerhetskrav som speglar den kontinuerliga förbättringen av driftserfarenheten vid befintliga reaktorer, kunskaper från säkerhetsanalyser för kärnkraftverk, avancerade metoder och teknik och resultat av säkerhetsundersökningar.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)
2a.  Kommissionen ska se till att alla tredjeländer som vill ansluta sig eller som för förhandlingar om sin anslutning till EU som ett minimum följer normerna i detta direktiv och principerna i bilagan, såsom de fastställs av IAEA.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 7 – titel
Skyldigheter för tillståndshavare
Ansvar för tillståndshavare
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt – -1 (ny)
-1.  Medlemsstaterna ska se till att huvudansvaret för säkerheten vid en kärnteknisk anläggning ligger hos tillståndshavaren under anläggningens hela livstid. Tillståndshavarens ansvar kan inte delegeras.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1
1.  Tillståndshavare ska utforma, uppföra och avveckla sina kärntekniska anläggningar i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 och 6.2.
1.  Medlemsstaterna ska se till att tillståndshavare är ansvariga för utformning, uppförande, drift och avveckling av sina kärntekniska anläggningar i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
2.  Tillståndshavare ska upprätta och ta i drift ledningssystem som ska kontrolleras regelbundet av tillsynsorganet.
2.  Medlemsstaterna ska se till att tillståndshavare upprättar och tar i drift ledningssystem som kontrolleras regelbundet av tillsynsorganet.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska se till att tillsynsorganet regelbundet bedömer om tillståndshavarens personal är tillräcklig och kvalificerad, som ett villkor för att garantera kärnsäkerheten, på grundval av en rapport som tillståndshavaren lägger fram avseende utvärdering av anställningsfrågor såsom hälsa och säkerhet samt säkerhetskultur, kvalifikationer och utbildning, antal anställda och anlitande av underleverantörer.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3b (ny)
3b.  De relevanta tillsynsmyndigheterna ska vart tredje år för kommissionen och arbetsmarknadens parter på EU-nivå lägga fram en rapport om kärnsäkerhet och säkerhetskultur. Kommissionen kan, i samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå, föreslå förbättringar för att säkerställa kärnsäkerheten, inklusive hälsoskydd, på högsta möjliga nivå i EU.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
1.  Tillsynsorganet ska vid de kärntekniska anläggningarna och under hela deras livstid, även under avvecklingen, bedöma, undersöka och kontrollera kärnsäkerheten och, vid behov, utöva tillsyn över att lagarna om kärnsäkerhet följs.
utgår
Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2
2.  Vid allvarliga eller upprepade brott mot säkerhetsreglerna vid en kärnteknisk anläggning får tillsynsorganet dra in driftstillståndet.
utgår
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3
3.  Om säkerheten inte kan garanteras fullt ut får tillsynsorganet avbryta driften vid den kärntekniska anläggningen.
utgår
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 9
Lämpliga möjligheter till utbildning och teoretisk och praktisk fortbildning om kärnsäkerhet ska tillhandahållas av respektive medlemsstat och genom internationellt samarbete.
För att uppnå tillräckliga nationella personalresurser och bevara kärnkraftskunskaper ska medlemsstaterna se till att möjligheter till utbildning och teoretisk och praktisk grundläggande utbildning och fortbildning om kärnsäkerhet, inklusive utbytesprogram, tillhandahålls på nationell nivå av medlemsstaterna och om så krävs genom internationellt samarbete.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 10
Artikel 10
utgår
Prioritering av säkerhet
Medlemsstaterna får besluta om säkerhetsåtgärder som är strängare än de som fastställs i detta direktiv.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 11
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta direktiv senast [tre år efter ikraftträdandet] och därefter vart tredje år. På grundval av den första rapporten ska kommissionen överlämna en rapport till rådet om framstegen vid genomförandet av direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta direktiv vid samma tidpunkt och lika ofta som i fråga om nationella rapporter vid möten för granskning av konventionen om kärnsäkerhet. På grundval av denna rapport ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om framstegen vid genomförandet av direktivet, eventuellt åtföljd av lagförslag.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den [två år efter det datum som avses i artikel 13]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den [två år efter det datum som avses i artikel 13]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Bilaga (ny)
Bilaga
SÄKERHETSMÅL
Det grundläggande säkerhetsmålet är att skydda arbetstagarna och allmänheten mot de skadliga effekterna av joniserande strålning, som kan orsakas av kärntekniska anläggningar.
1.  För att säkra skyddet för arbetstagarna och allmänheten ska kärntekniska anläggningar drivas på så sätt att man uppnår de högsta säkerhetsnormer som rimligtvis kan uppnås med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer.
Förutom de åtgärder som gäller hälsoskydd, som fastställs i Euratoms grundläggande säkerhetsnormer (direktiv 96/29/Euratom), ska följande åtgärder vidtas:
  Att begränsa risken för händelser som skulle kunna leda till förlorad kontroll över kärnreaktorhärdar, kärnreaktioner, radioaktiva källor.
–   Att mildra konsekvenserna av sådana händelser om de skulle inträffa.
2.  Det grundläggande säkerhetsmålet ska ställas upp med hänsyn till alla kärntekniska anläggningar och för alla skeden under kärntekniska anläggningars livstid.
SÄKERHETSPRINCIPER
Princip 1: Ansvar för säkerheten
Varje medlemsstat ska se till att det främsta ansvaret för säkerheten vid kärntekniska anläggningar ligger hos innehavaren av det relevanta tillståndet och ska ta lämpliga steg för att se till att alla sådana tillståndshavare uppfyller sina skyldigheter.
1.1  Varje medlemsstat ska se till att tillståndshavaren har genomfört bestämmelserna om
– att uppnå och upprätthålla nödvändig kompetens,
– att tillhandahålla tillräcklig utbildning och information,
– att inrätta förfaranden och arrangemang för att upprätthålla säkerheten under alla villkor,
– att kontrollera att kärntekniska anläggningar är lämpligt utformade och att de håller tillräcklig kvalitet,
– att säkerställa säker kontroll av allt radioaktivt material som används, produceras eller lagras,
– att säkerställa säker kontroll av allt radioaktivt avfall som alstras, och
att fullgöra skyldigheten att se till att de kärntekniska anläggningarna är säkra.
Dessa skyldigheter ska fullgöras i enlighet med gällande säkerhetsmål och krav såsom fastställts eller godkänts av tillsynsorganet, och deras fullgörande ska säkras genom genomförandet av ett ledningssystem.
Princip 2: Ledning och förvaltning för säkerhet
Effektiv ledning och förvaltning för säkerhet ska inrättas och upprätthållas inom alla organisationer som hanterar kärnsäkerhet.
2.1  Det ska finnas ett ledarskap i säkerhetsfrågor på organisationens högsta nivåer. Ett effektivt ledningssystem ska genomföras och upprätthållas, där man integrerar alla delar av ledningen så att säkerhetskraven fastställs och tillämpas på ett sätt som är konsekvent med andra krav, såsom krav som gäller människors prestationer, kvalitet och säkerhet, samt på så sätt att säkerheten inte äventyras genom andra krav eller anspråk.
Ledningssystemet ska också säkra främjandet av en säkerhetskultur, regelbunden bedömning av säkerhetsprestationer och tillämpningen av det man lärt av erfarenheten.
2.2  En säkerhetskultur som reglerar alla berörda organisationers och individers inställning och beteende i samband med säkerhet ska integreras i ledningssystemet. Säkerhetskulturen inkluderar
– individuellt och kollektivt åtagande i fråga om säkerhet från ledningens och personalens sida på alla nivåer,
– ansvarighet för säkerheten för organisationer och individer på alla nivåer,
– åtgärder för att uppmuntra en ifrågasättande och lärande inställning och motverka en okritisk inställning i säkerhetsfrågor.
2.3  Ledningssystemet ska beakta alla typer av interaktion mellan individer på alla nivåer och tekniken och organisationerna. För att förhindra misstag i fråga om säkerheten, samt betydande mänskliga och organisatoriska misstag, ska mänskliga faktorer beaktas och goda prestationer och god praxis ska främjas.
Princip 3: Bedömning av säkerheten
Omfattande och systematiska säkerhetsbedömningar ska genomföras före uppförandet och idrifttagningen av en kärnteknisk anläggning och under hela dess livstid. En stegvis metod ska tillämpas där man beaktar omfattningen av de potentiella risker som härrör från den kärntekniska anläggningen.
3.1  Tillsynsorganet ska kräva en bedömning av kärnsäkerheten för alla kärntekniska anläggningar, som är förenlig med en stegvis metod. Denna säkerhetsbedömning ska innefatta systematisk analys av den normala driften och dess effekter, av de sätt på vilka misstag skulle kunna inträffa och av konsekvenserna av sådana misstag. Säkerhetsbedömningarna ska innefatta de säkerhetsåtgärder som krävs för att kontrollera risken, och utformningen och de tekniska säkerhetslösningarna ska bedömas för att visa att de uppfyller de säkerhetsfunktioner som krävs. Där kontrollåtgärder eller operatörsåtgärder krävs för att upprätthålla säkerheten, ska en inledande säkerhetsbedömning genomföras för att visa att de förberedelser som gjorts är tillräckliga och tillförlitliga. Tillstånd för en kärnteknisk anläggning ska bara beviljas av en medlemsstat när tillsynsorganet har kunnat bekräfta att de säkerhetsåtgärder som föreslagits av tillståndshavaren är tillräckliga.
3.2  Den säkerhetsbedömning som krävs ska vid behov upprepas helt eller delvis senare under driften för att ta hänsyn till förändrade omständigheter (såsom tillämpning av nya normer eller vetenskaplig och teknisk utveckling), feedback utifrån driftserfarenheten, ändringar och effekter av att anläggningen åldras. När anläggningar drivs under långa tidsperioder, ska bedömningarna ses över och upprepas vid behov. En sådan fortsatt drift ska vara föremål för sådana nya bedömningar som visar att säkerhetsåtgärderna fortfarande är tillräckliga.
3.3  Inom den säkerhetsbedömning som krävs, ska förelöpare till olyckor (en inledande händelse som skulle kunna leda till en olyckssituation) identifieras och analyseras, och åtgärder ska vidtas för att förhindra att olyckor inträffar.
3.4  För att ytterligare förbättra säkerheten ska processer inrättas för feedback utifrån driftserfarenheten och analys av denna i egna och andra anläggningar, inklusive inledande händelser, faktorer som föregår en olycka, tillfällen då fel har varit nära, olyckor och otillåtna handlingar, så att man kan lära av detta, utbyta kunskaper och agera utifrån dessa.
Princip 4: Optimerad säkerhet
Medlemsstaterna ska se till att kärntekniska anläggningar är optimerade för att hålla den högsta säkerhetsnivå som rimligtvis kan uppnås utan att man på ett otillbörligt sätt begränsar driften.
4.1  Optimerandet av säkerheten ska förutsätta att man bedömer den relativa betydelsen av olika faktorer, inklusive
– sannolikheten att det inträffar händelser som kan förutses och konsekvenserna av dessa,
– omfattningen och fördelningen av de strålningsdoser som mottagits,
– ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som grundar sig på strålningsrisker.
Optimerandet av säkerheten innebär även att man tillämpar god praxis och sunt förnuft så långt detta kan genomföras i den dagliga verksamheten.
Princip 5: Förebyggande och mildrande åtgärder
Medlemsstaterna ska se till att man gör allt för att konkret förebygga och mildra kärntekniska olyckor och incidenter vid deras kärntekniska anläggningar.
5.1  Varje medlemsstat ska se till att tillståndshavaren gör allt som är praktiskt möjligt
– för att förhindra onormala villkor eller händelser som skulle kunna leda till att man förlorar kontrollen,
– för att förhindra upptrappningen av sådana onormala villkor eller händelser om de skulle äga rum, och
– för att mildra eventuella skadliga konsekvenser av en olycka,
genom att genomföra "djupförsvar".
5.2  Genom att tillämpa djupförsvar ska man se till att inget enskilt tekniskt, mänskligt eller organisatoriskt misstag skulle kunna leda till skadliga effekter, och att sannolikheten för den kombination av misstag som skulle kunna leda till omfattande skadliga effekter är mycket liten.
5.3  Djupförsvar ska genomföras genom en kombination av ett antal efterföljande och oberoende skyddsnivåer som alla måste brista innan skadliga konsekvenser kan uppstå för arbetstagarna eller allmänheten. Djupförsvarets nivåer ska inkludera
– lämpligt val av anläggningsplats,
– lämplig utformning av den kärntekniska anläggningen, som består av
hög kvalitet i utformning och uppförande,
hög tillförlitlighet hos komponenter och utrustning,
kontroll-, begränsnings- och skyddssystem samt övervakningsfunktioner,
– en tillräcklig organisation med
ett effektivt ledningssystem med ett starkt säkerhetsåtagande från ledningens sida,
heltäckande operativa förfaranden och rutiner,
heltäckande förfaranden för hantering av olyckor, samt
arrangemang för beredskap vid nödlägen.
Princip 6: Beredskap och agerande vid nödlägen
Medlemsstaterna ska förbereda beredskap och agerande vid nödlägen, för olyckor vid kärntekniska anläggningar enligt direktiv 96/29/Euratom.

Kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs *
PDF 368kWORD 296k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))
P6_TA(2009)0255A6-0253/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0721),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0510/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0253/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  För närvarande är kontrollbestämmelserna utspridda i ett stort antal överlappande och komplicerade rättsakter. Vissa delar av kontrollsystemet tillämpas bristfälligt av medlemsstaterna, vilket leder till otillräckliga och divergerande åtgärder vid överträdelser av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken och därmed underminerar skapandet av lika villkor för fiskare i hela gemenskapen. Det befintliga systemet och alla skyldigheter som föreskrivs i det bör därför konsolideras, rationaliseras och förenklas, i synnerhet genom att reducera dubbelregleringen och de administrativa bördorna.
(4)  För närvarande är kontrollbestämmelserna utspridda i ett stort antal överlappande och komplicerade rättsakter. Vissa delar av kontrollsystemet tillämpas bristfälligt av medlemsstaterna, och kommissionen har inte föreslagit alla de tillämpningsförordningar som krävs för förordning (EEG) nr 2847/93. Resultatet är otillräckliga och divergerande åtgärder vid överträdelser av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken och underminerar därmed skapandet av lika villkor för fiskare i hela gemenskapen. Det befintliga systemet och alla skyldigheter som föreskrivs i det bör därför konsolideras, rationaliseras och förenklas, i synnerhet genom att reducera dubbelregleringen och de administrativa bördorna.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar bevarande, förvaltning och nyttjande av levande akvatiska resurser, så att alla typer av verksamhet som nyttjar dessa resurser behandlas lika, oavsett om de är kommersiella eller icke-kommersiella. Det skulle vara diskriminerande att underställa det kommersiella fisket strikta kontroller och begränsningar, medan det icke-kommersiella fisket i stor utsträckning undantas från detta.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Kontrollverksamhet och -metoder bör basera sig på riskhantering och förfaranden för korskontroller användas på ett systematiskt och heltäckande sätt.
(19)  Kontrollverksamhet och -metoder bör basera sig på riskhantering och förfaranden för korskontroller användas på ett systematiskt och heltäckande sätt av medlemsstaterna. Medlemsstaterna måste också utbyta relevant information.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  Ett integrerat marint övervakningsnätverk bör upprättas för de system för övervakning, identifiering och spårning som används för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, skydd av havsmiljön, fiskekontroll, gränskontroll, allmän tillsyn över att lagen följs och underlättande av handel. Detta nätverk ska kontinuerligt kunna göra information om verksamhet på det marina området tillgänglig för att stödja en snabb beslutsprocess. Detta skulle i sin tur möjliggöra för de offentliga myndigheter som ägnar sig åt övervakning att tillhandahålla mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva tjänster. I det syftet bör uppgifter från automatiska identifieringssystem, de fartygsövervakningssystem som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg och system för positionsbestämning som insamlas inom ramen för denna förordning översändas och användas av andra offentliga myndigheter som ägnar sig åt den ovan nämnda övervakningen.
(24)  Ett integrerat marint övervakningsnätverk bör upprättas för de system för övervakning, identifiering och spårning som används för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, skydd av havsmiljön, fiskekontroll, gränskontroll, allmän tillsyn över att lagen följs och underlättande av handel som anpassats till det praktiska livet i medlemsstaterna. Detta nätverk ska kontinuerligt kunna göra information om verksamhet på det marina området tillgänglig för att stödja en snabb beslutsprocess. Detta skulle i sin tur möjliggöra för de offentliga myndigheter som ägnar sig åt övervakning att tillhandahålla mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva tjänster. I det syftet bör uppgifter från automatiska identifieringssystem, de fartygsövervakningssystem som avses i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade övervakningssystemet för fartyg och system för positionsbestämning som insamlas inom ramen för denna förordning översändas och användas av andra offentliga myndigheter som ägnar sig åt den ovan nämnda övervakningen.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Kommissionen bör ges befogenheter att stänga ett fiskeområde när en medlemsstats kvot eller den totala tillåtna fångstmängden har uppnåtts. Kommissionen bör också ha rätt att sänka kvoter och förbjuda överföringar eller utbyten av kvoter för att se till att medlemsstaterna når målen för den gemensamma fiskeripolitiken.
(29)  Kommissionen bör ges befogenheter att stänga ett fiskeområde när en medlemsstats kvot eller den totala tillåtna fångstmängden har uppnåtts.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 34
(34)  De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. Alla de åtgärder som kommissionen vidtar för att genomföra denna förordning kommer att vara förenliga med proportionalitetsprincipen.
(34)  De åtgärder som krävs för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006. Alla de åtgärder som kommissionen vidtar för att genomföra denna förordning kommer att vara förenliga med proportionalitetsprincipen.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 39
(39)  I enlighet med proportionalitetsprincipen är det nödvändigt och lämpligt att skapa ett heltäckande och enhetligt kontrollsystem för att nå det grundläggande målet att se till att den gemensamma fiskeripolitiken genomförs på ett effektivt sätt. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget.
(39)  I enlighet med proportionalitetsprincipen är det för att nå det grundläggande målet att se till att den gemensamma fiskeripolitiken genomförs på ett effektivt sätt nödvändigt och lämpligt att skapa ett heltäckande och enhetligt kontrollsystem, som beaktar det faktum att det finns en klar skillnad mellan småskaligt och icke-industriellt fiske och industriellt fiske, husbehovsfiske och fritidsfiske och att ett system med kontrollförordningar bör spegla dessa skillnader på lämpligt sätt. Denna förordning går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 1
Genom denna förordning upprättas ett gemenskapssystem för kontroll, övervakning, inspektion och tillsyn av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken följs (nedan kallat gemenskapens kontrollsystem).
Genom denna förordning upprättas ett gemenskapssystem för kontroll, i syfte att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken följs.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 1
(1) fiskeverksamhet: sökande efter fisk, utsättning och upptagning av fiskeredskap, ombordtagning av fångster, omlastning, bevarande ombord, beredning ombord, överföring och placering i bur av fisk och fiskeriprodukter.
(1) fiskeverksamhet: sökande efter fisk, utsättning och upptagning av fiskeredskap, ombordtagning av fångster, omlastning, bevarande ombord, landning, beredning ombord, överföring, placering i bur och gödning av fisk och fiskeriprodukter.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 6a (nytt)
(6a) allvarlig överträdelse: de verksamheter som anges i artikel 42.1 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 7a (nytt)
(7a) fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter levande akvatiska resurser som bedrivs som rekreation eller sport och som bland annat omfattar fritidsfiske med spö, sportfiske och fisketävlingar och andra former av fritidsfiske.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 8
(8) fisketillstånd: ett tillstånd som har utfärdats för ett av gemenskapens fiskefartyg som komplement till fiskelicensen och som ger det rätt att bedriva fiskeverksamhet i gemenskapens vatten i allmänhet och/eller särskild fiskeverksamhet under en angiven period, i ett visst område eller för ett visst fiskeri under särskilda omständigheter.
(8) fisketillstånd: ett tillstånd som har utfärdats för ett av gemenskapens fiskefartyg som komplement till fiskelicensen och som ger det rätt att bedriva fiskeverksamhet och/eller särskild fiskeverksamhet under en angiven period, i ett visst område eller för ett visst fiskeri under särskilda omständigheter.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 4 – led 17
(17) beredning: den process genom vilken produktformen framställdes. Häri ingår rengöring, filetering, isning, förpackning, konservering, frysning, rökning, saltning, kokning, inläggning, torkning eller preparering av fisk för marknaden på något annat sätt.
(17) beredning: den process genom vilken produktformen framställdes. Häri ingår filetering, förpackning, konservering, frysning, rökning, saltning, kokning, inläggning, torkning eller preparering av fisk för marknaden på något annat sätt.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska kontrollera den verksamhet som bedrivs av fysiska och juridiska personer som omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken på deras territorier och i vatten som omfattas av deras överhöghet eller jurisdiktion, i synnerhet fiske, omlastning, överföring av fisk till burar eller vattenbruksanläggningar inklusive gödningsanläggningar, landning, import, transport, saluföring och lagring av fiskeriprodukter.
1.  Medlemsstaterna ska kontrollera den verksamhet som bedrivs av fysiska och juridiska personer som omfattas av den gemensamma fiskeripolitiken på deras territorier och i vatten som omfattas av deras överhöghet eller jurisdiktion, i synnerhet fiske, vattenbruksverksamhet, omlastning, överföring av fisk till burar eller vattenbruksanläggningar inklusive gödningsanläggningar, landning, import, transport, saluföring och lagring av fiskeriprodukter.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska se till att kontroll, inspektion, övervakning och tillsyn utförs på icke-diskriminerande grund med avseende på de sektorer, fartyg och personer som tas ut för inspektion, och på grundval av riskhantering.
4.  Medlemsstaterna ska se till att kontroll, inspektion, övervakning och tillsyn utförs på icke-diskriminerande grund med avseende på sektorer, fartyg och personer, och på grundval av riskhantering.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
3.  Flaggmedlemsstaten ska tillfälligt återkalla fiskelicensen för ett fartyg som är föremål för tillfälligt stillaliggande enligt beslut av denna medlemsstat och som har fått sitt fisketillstånd indraget i enlighet med artikel 45.1 d i förordning (EG) nr 1005/2008.
3.  Flaggmedlemsstaten ska tillfälligt återkalla fiskelicensen för ett fartyg som är föremål för tillfälligt stillaliggande enligt beslut av denna medlemsstat och som har fått sitt fisketillstånd indraget i enlighet med artikel 45.4 i förordning (EG) nr 1005/2008.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Flaggmedlemsstaten ska slutgiltigt återkalla fiskelicensen för fartyg som är föremål för en åtgärd för att anpassa fiskekapaciteten enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 2371/2002 eller som har fått sitt fisketillstånd indraget i enlighet med artikel 45.1 d i förordning (EG) nr 1005/2008.
4.  Flaggmedlemsstaten ska slutgiltigt återkalla fiskelicensen för fartyg som är föremål för en åtgärd för att anpassa fiskekapaciteten enligt artikel 11.3 i förordning (EG) nr 2371/2002 eller som har fått sitt fisketillstånd indraget i enlighet med artikel 45.4 i förordning (EG) nr 1005/2008.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led f
f) fiskeverksamhet med bottenredskap i områden som inte faller under en regional fiskeriorganisations ansvar,
f) fiskeverksamhet med bottenredskap i internationella vatten som inte faller under en regional fiskeriorganisations ansvar; en förteckning ska upprättas över de redskap som avses i denna bestämmelse,
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Ett fiskefartyg vars största längd är 10 meter eller mer ska ha en fullt fungerande anordning installerad ombord som genom att sända ut uppgifter om fartygets position med jämna mellanrum gör att fartyget automatiskt lokaliseras och identifieras av fartygsövervakningssystemet. Den ska också göra det möjligt för flaggstatens centrum för fiskerikontroll att registrera fiskefartyget. För fartyg vilkas längd är 10 meter eller mer och vilkas största längd är högst 15 meter ska denna punkt tillämpas från och med den 1 januari 2012.
2.  Ett fiskefartyg vars största längd är 10 meter eller mer ska ha en fullt fungerande anordning installerad ombord som genom att sända ut uppgifter om fartygets position med jämna mellanrum gör att fartyget automatiskt lokaliseras och identifieras av fartygsövervakningssystemet. Den ska också göra det möjligt för flaggstatens centrum för fiskerikontroll att registrera fiskefartyget. För fartyg vilkas längd är 10 meter eller mer och vilkas största längd är högst 15 meter ska denna punkt tillämpas från och med den 1 juli 2013.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)
2a.  Ekonomiskt stöd till installation av system för fartygsövervakning ska vara berättigat enligt artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006. Samfinansieringen via gemenskapsbudgeten ska uppgå till 80 %.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6 – led a
a) endast är verksamma i flaggmedlemsstatens territorialvatten, eller
a) endast är verksamma i flaggmedlemsstatens territorialvatten, och
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2
2.  Kommissionen får kräva att en medlemsstat använder ett system för positionsbestämning för ett visst fiskeri vid en viss tidpunkt.
2.  Kommissionen får, efter att den lagt fram bevis på bristande efterlevnad av kraven avseende kontrollåtgärder eller vetenskapliga rapporter, kräva att en medlemsstat använder ett system för positionsbestämning för ett visst fiskeri vid en viss tidpunkt.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Uppskattningar av kvantiteter i kg av fisk ombord som förs in i loggboken får inte avvika med mer än 5 % från den kvantitet fisk som fartyget har ombord.
3.  Uppskattningar av kvantiteter i kg av fisk ombord som förs in i loggboken får inte avvika med mer än 10 % från den kvantitet fisk som fartyget har ombord.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1a (ny)
1a.  Ekonomiskt stöd till installation av elektroniska loggböcker ska vara berättigat enligt artikel 8 a i förordning (EG) nr 861/2006. Samfinansieringen via gemenskapsbudgeten ska uppgå till 80 %.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  Punkt 1 ska gälla de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd överstiger 15 meter och vilkas största längd är högst 24 meter från och med den 1 juli 2011 och de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd är 10 meter eller mer och vilkas största längd är högst 15 meter från och med den 1 januari 2012. Gemenskapsfartyg vilkas största längd är högst 15 meter får undantas från punkt 1 om de
2.  Punkt 1 ska gälla de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd överstiger 15 meter och vilkas största längd är högst 24 meter från och med den 1 juli 2011 och de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd är 10 meter eller mer och vilkas största längd är högst 15 meter från och med den 1 juli 2013. Gemenskapsfartyg vilkas största längd är högst 15 meter får undantas från punkt 1 om de
a) endast är verksamma i flaggmedlemsstatens territorialvatten, eller
a) endast är verksamma i flaggmedlemsstatens territorialvatten, och
b) aldrig tillbringar mer än 24 timmar till havs räknat från avfärden till återkomsten till hamnen.
b) aldrig tillbringar mer än 24 timmar till havs räknat från avfärden till återkomsten till hamnen.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fleråriga planerna ska befälhavare på gemenskapens fiskefartyg eller deras företrädare minst fyra timmar innan fartyget beräknas anlöpa hamn, om de behöriga myndigheterna inte har lämnat tillstånd till tidigare ankomst, lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamnar eller landningsplatser de vill använda:
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fleråriga planerna ska befälhavare på gemenskapens fiskefartyg eller deras företrädare, om de har arter ombord som omfattas av begränsningar av fångsten eller fiskeansträngningen, minst fyra timmar innan fartyget beräknas anlöpa hamn, om de behöriga myndigheterna inte har lämnat tillstånd till tidigare ankomst, lämna följande uppgifter till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat vars hamnar eller landningsplatser de vill använda:
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led d
d)  Datum för fiskeresan och de områden där fångsterna gjordes.
d)  Datum för fiskeresan och de områden där fångsterna gjordes. Området ska anges på samma detaljnivå som i artikel 14.1.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led f
f)  Mängder för varje art som finns ombord, inklusive nollfångster.
f)  Mängden av varje art som behålls ombord.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4
4.  Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 111 undanta vissa kategorier av fiskefartyg från den skyldighet som avses i punkt 1 under en begränsad tid, som kan förlängas, eller fastställa en annan anmälningsfrist, där hänsyn bland annat ska tas till typen av fiskeriprodukter, avståndet mellan fångstområdena, landningsplatserna och de hamnar i vilka fartygen ifråga är registrerade.
4.   Rådet får på förslag från kommissionen för vissa kategorier av fiskefartyg fastställa en annan anmälningsfrist för den skyldighet som avses i punkt 1, där hänsyn bland annat ska tas till typen av fiskeriprodukter, avståndet mellan fångstområdena, landningsplatserna och de hamnar i vilka fartygen ifråga är registrerade.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4a (ny)
4a.  De behöriga myndigheterna i en medlemsstat vars hamnar eller landningsplatser en kapten på ett fiskefartyg vill använda ska ge tillstånd inom två timmar efter att de fått begäran, under förutsättning att begäran lämnats minst fyra timmar innan beräknad ankomst till hamnen.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3
3.  Omlastningsdeklarationen ska innehålla uppgift om mängden fiskeriprodukter av varje art som har omlastats, datum och plats för varje fångst, namnen på de inblandade fartygen och omlastnings- och bestämmelsehamnarna. Befälhavarna på båda fartygen ska ansvara för att deklarationerna är korrekta.
3.  Omlastningsdeklarationen ska innehålla uppgift om mängden fiskeriprodukter av varje art som har omlastats, datum och plats för varje fångst, namnen på de inblandade fartygen och omlastnings- och bestämmelsehamnarna. Befälhavarna på båda fartygen ska ansvara för att deklarationerna är korrekta. Området ska anges på samma detaljnivå som i artikel 14.1.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4
4.  Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel 111 undanta vissa kategorier av fiskefartyg från den skyldighet som avses i punkt 1 under en begränsad tid, som kan förlängas, eller fastställa en annan anmälningsfrist, där hänsyn bland annat ska tas till typen av fiskeriprodukter, avståndet mellan fångstområdena, landningsplatserna och de hamnar i vilka fartygen ifråga är registrerade.
utgår
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 4
4.  När de behöriga myndigheterna lämnar tillstånd att landa ska de tilldela landningen ett unikt landningsnummer (ULN) och meddela fartygets befälhavare detta. Om landningen avbryts får den inte återupptas förrän tillstånd lämnas.
utgår
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fleråriga planerna ska befälhavare eller deras ombud på gemenskapens fiskefartyg vars största längd är 10 meter eller mer översända uppgifterna i landningsdeklarationen till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten på elektronisk väg inom två timmar efter det att landningen har fullbordats.
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser i de fleråriga planerna ska befälhavare eller deras ombud på gemenskapens fiskefartyg vars största längd är 10 meter eller mer översända uppgifterna i landningsdeklarationen till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten på elektronisk väg inom sex timmar efter det att landningen har fullbordats.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 4
4.  Punkt 2 ska gälla de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd överstiger 15 meter och vilkas största längd är högst 24 meter från och med den 1 juli 2011 och de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd är 10 meter eller mer och vilkas största längd är högst 15 meter från och med den 1 januari 2012. Gemenskapsfartyg vilkas största längd är högst 15 meter kan undantas från tillämpningen av punkt 2 om de
4.  Punkt 2 ska gälla de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd överstiger 15 meter och vilkas största längd är högst 24 meter från och med den 1 juli 2011 och de av gemenskapens fiskefartyg vilkas längd är 10 meter eller mer och vilkas största längd är högst 15 meter från och med den 1 juli 2013. Gemenskapsfartyg vilkas största längd är högst 15 meter kan undantas från tillämpningen av punkt 2 om de
a) endast är verksamma i flaggmedlemsstatens territorialvatten, eller
a) endast är verksamma i flaggmedlemsstatens territorialvatten, och
b) aldrig tillbringar mer än 24 timmar till havs räknat från avfärden till återkomsten till hamnen.
b) aldrig tillbringar mer än 24 timmar till havs räknat från avfärden till återkomsten till hamnen.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5
5.  För fartyg som undantas från kravet i punkt 2 ska befälhavare eller deras ombud i samband med landningen sammanställa en landningsdeklaration och så snart som möjligt, dock senast 24 timmar efter landningen, översända denna till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där landningen har ägt rum.
5.  För fartyg som undantas från kravet i punkt 2 ska befälhavare eller deras ombud i samband med landningen sammanställa en landningsdeklaration och så snart som möjligt, dock senast 24 timmar efter landningen, översända denna till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där landningen har ägt rum, som utan dröjsmål ska översända den till flaggmedlemsstaten.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
1.  Varje medlemsstat ska registrera alla relevanta uppgifter om de fiskemöjligheter som avses i detta kapitel, uttryckta både i fångster och fiskeansträngning, och bevara originalen under en period om tre år eller längre i enlighet med nationella bestämmelser.
1.  Varje medlemsstat ska registrera alla relevanta uppgifter om de fiskemöjligheter som avses i detta kapitel, uttryckta både i fångster, utkast och fiskeansträngning, och bevara originalen under en period om tre år eller längre i enlighet med nationella bestämmelser. De elektroniska uppgifterna ska sparas i minst tio år.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3
3.  Alla fångster ur ett kvoterat bestånd eller en kvoterad grupp av bestånd som tas av gemenskapens fiskefartyg ska avräknas från den kvot som tilldelats flaggmedlemsstaten för gällande bestånd eller grupp av bestånd, oberoende av landningsplatsen.
3.  Alla fångster och utkast ur ett kvoterat bestånd eller en kvoterad grupp av bestånd som tas av gemenskapens fiskefartyg ska avräknas från den kvot som tilldelats flaggmedlemsstaten för gällande bestånd eller grupp av bestånd, oberoende av landningsplatsen.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3
3.  Det beslut som avses i punkt 2 ska offentliggöras av den berörda medlemsstaten och omedelbart meddelas kommissionen och övriga medlemsstater.Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien). Från och med det datum då den berörda medlemsstaten offentliggör beslutet ska medlemsstaterna se till att fartyg som för den berörda medlemsstatens flagg inte bevarar ombord, landar eller omlastar fisken i fråga eller placerar den i bur i deras vatten eller på deras territorier.
3.  Det beslut som avses i punkt 2 ska offentliggöras av den berörda medlemsstaten och omedelbart meddelas kommissionen som informerar övriga medlemsstater. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien). Från och med det datum då den berörda medlemsstaten offentliggör beslutet ska medlemsstaterna, på basis av relevanta handlingar, kontrollera att fartyg som för den berörda medlemsstatens flagg inte bevarar ombord, landar eller omlastar fisken i fråga, om den fångats efter stängningsdatumet, eller placerar den i bur i deras vatten eller på deras territorier.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3
3.  Dessa avdrag och efterföljande tilldelningar ska göras med hänsyn till i första hand de arter och zoner för vilka fiskemöjligheterna har fastställts. Detta kan göras under det år skadan uppstår eller under något av de följande åren.
3.  Dessa avdrag och efterföljande tilldelningar ska göras med hänsyn till i första hand de arter och zoner för vilka fiskemöjligheterna har fastställts. Detta kan göras under det år skadan uppstår eller under året därefter.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 28a (ny)
Artikel 28a
Överföring av outnyttjade kvoter
1.  Om en medlemsstats kvoter under det år de tilldelades helt eller delvis inte kommer att utnyttjas, får de under samma år utnyttjas av andra medlemsstater. Kommissionen ska först informera de berörda medlemsstaterna och uppmana dem att bekräfta att de inte kommer att utnyttja dessa fiskemöjligheter. Efter att ha fått denna bekräftelse ska kommissionen göra en bedömning av samtliga outnyttjade fiskemöjligheter och presentera den för medlemsstaterna i syfte att senare, i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna, besluta om en omfördelning.
2.  Översändande av ansökningar i enlighet med denna artikel ska inte påverka fördelning eller utbyte av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 2371/2002.
3.  Tillämpningsföreskrifter för denna artikel ska fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 111, särskilt beträffande villkoren för utnyttjande och överföring av kvoter.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 33
Artikel 33
utgår
Omlastning i hamn
Gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiskeri som omfattas av en flerårig plan får inte överföra sina fångster till andra fartyg eller fordon utan att först landa fångsterna för vägning hos en auktionsinrättning eller annat organ som medlemsstaterna har godkänt.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4a (ny)
4a.  Medlemsstaterna får utse en hamn, som inte uppfyller kriterierna i punkt 4, för att undvika att fartyg tvingas segla längre än 50 sjömil för att komma till hamn.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – inledningen
2.  I fiskevatten där det är tillåtet att ha fler än två slags fiskeredskap ombord ska det redskap som inte används stuvas undan så att det inte kan användas utan vidare i enlighet med följande regler:
2.  I fiskevatten där det är tillåtet att ha fler än ett slags fiskeredskap ombord ska det redskap som inte används stuvas undan så att det inte kan användas utan vidare i enlighet med följande regler:
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1
1.  Befälhavare på fiskefartyg ska registrera alla utkast över 15 kg omräknat i levande vikt och utan dröjsmål översända dessa uppgifter till de behöriga myndigheterna på elektronisk väg.
1.  Befälhavare på fiskefartyg ska registrera alla utkast över 15 kg omräknat i levande vikt varje gång ett redskap halas ombord och för varje fiskeresa och utan dröjsmål översända dessa uppgifter till de behöriga myndigheterna på elektronisk väg. Kommissionen ska undersöka ett system för att införa videoövervakningsutrustning i syfte att garantera att förordningen respekteras. Frisläppande av fisk i samband med fritidsfiske ska varken betraktas som utkast eller dödlighet inom ramen för denna förordning.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 42
När fartyg är utrustade med fartygsövervakningssystem ska medlemsstaterna systematiskt kontrollera att de uppgifter som inkommer till centrumet för fiskerikontroll motsvaras av den verksamhet som registrerats i loggboken med hjälp av uppgifter från fartygsövervakningssystemet och i förekommande fall av uppgifter från observatörer. Sådana korskontroller ska registreras i maskinläsbart format och sparas i tre år.
När fartyg är utrustade med fartygsövervakningssystem ska medlemsstaterna systematiskt kontrollera att de uppgifter som inkommer till centrumet för fiskerikontroll motsvaras av den verksamhet som registrerats i loggboken med hjälp av uppgifter från fartygsövervakningssystemet och i förekommande fall av uppgifter från observatörer. Sådana korskontroller ska registreras i maskinläsbart format och sparas i tio år.
Ändring 47
Förslag till förordning
Kapitel IV – avsnitt 4
Avsnitt 4
Avsnitt 4 utgår.
Fredningstider i realtid
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1
1.  För att fritidsfiske ett fartyg i gemenskapens vatten ska få bedrivas efter ett bestånd som omfattas av en flerårig plan fordras tillstånd för fartyget utfärdat av flaggmedlemsstaten.
1.  Fritidsfiske som bedrivs från ett fartyg i gemenskapens marina vatten efter ett bestånd som omfattas av en flerårig återhämtningsplan får utvärderas av den medlemsstat i vars vatten fisket bedrivs. Fiske med spö och rulle från land ska inte ingå.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2
2.  Flaggmedlemsstaten ska registrera fångster från fritidsfiske efter bestånd som omfattas av en flerårig plan.
2.   Inom två år efter det att denna förordning trätt i kraft får medlemsstaterna uppskatta effekterna av det fritidsfiske som bedrivs i deras vatten och översända dessa uppgifter till kommissionen. Under vägledning av Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen ska den berörda medlemsstaten och kommissionen besluta vilket fritidsfiske som får allvarliga effekter för bestånden. Den berörda medlemsstaten ska i nära samarbete med kommissionen utveckla ett övervakningssystem för fiske som får omfattande effekter på bestånden, vilket på ett korrekt sätt kan bedöma de totala fångster av varje bestånd som tas upp av fritidsfiskare. Fritidsfiske ska vara förenligt med målen för den gemensamma fiskeripolitiken.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3
3.  Fångster från fritidsfiske efter arter som omfattas av en flerårig plan ska avräknas från flaggmedlemsstatens motsvarande kvoter. De berörda medlemsstaterna ska fastställa en andel av dessa kvoter som uteslutande ska användas för fritidsfiske.
3.  I de fall fritidsfisket anses ha allvarliga effekter för bestånden ska fångsterna avräknas från flaggmedlemsstatens motsvarande kvot. De berörda medlemsstaterna får fastställa en andel av denna kvot som uteslutande ska användas för det berörda fritidsfisket.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3
3.  När en minimistorlek har fastställts för en viss art ska de aktörer som ansvarar för försäljning, lagring eller transport kunna bevisa produkternas geografiska ursprung uttryckt med hänvisning till ett delområde och en sektion eller delsektion, eller i tillämpliga fall statistisk rektangel, där fångstbegränsningar gäller i enlighet med gemenskapslagstiftningen.
3.  De aktörer som ansvarar för försäljning, lagring eller transport ska kunna bevisa produkternas geografiska ursprung uttryckt på samma detaljnivå som i artikel 14.1.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2 – led da (nytt)
da) fångstområdet, på samma detaljnivå som i artikel 14.1,
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1
1.  Registrerade köpare, registrerade auktioner eller andra organ eller personer som ansvarar för den första försäljningen av fiskeriprodukter som landas i en medlemsstat ska inom två timmar efter den första försäljningen på elektronisk väg översända en avräkningsnota till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat på vars territorium den första försäljningen äger rum. Om denna medlemsstat inte är flaggstaten för det fartyg som landade fisken ska den se till att en kopia av avräkningsnotan översänds till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten när den relevanta informationen erhålls. Dessa köpare, auktioner, organ eller personer ansvarar för att avräkningsnotan är korrekt.
1.  Registrerade köpare, registrerade auktioner eller andra organ eller personer som ansvarar för den första försäljningen av fiskeriprodukter som landas i en medlemsstat ska inom sex timmar efter den första försäljningen på elektronisk väg översända en avräkningsnota till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat på vars territorium den första försäljningen äger rum. Om denna medlemsstat inte är flaggstaten för det fartyg som landade fisken ska den se till att en kopia av avräkningsnotan utan dröjsmål översänds till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten när den relevanta informationen erhålls. Dessa köpare, auktioner, organ eller personer ansvarar för att avräkningsnotan är korrekt.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 55 – led e
e)  Relevant namn eller FAO-alfakod för varje art och dess geografiska ursprung uttryckt med hänvisning till ett delområde och en sektion eller delsektion där fångstbegränsningar gäller i enlighet med gemenskapslagstiftningen.
e)  Relevant namn eller FAO-alfakod för varje art och dess geografiska ursprung uttryckt på samma detaljnivå som i artikel 14.1.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 55 – led ea (nytt)
ea)  Mängden för varje art i kg levande vikt.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 6
6.  Flaggmedlemsstaterna ska stå för alla kostnader som är förbundna med observatörernas verksamhet enligt denna artikel. Medlemsstaterna får helt eller delvis debitera ansvariga för fartyg som för deras flagg och bedriver fiskeverksamheten i fråga dessa kostnader.
6.  Flaggmedlemsstaterna och kommissionen ska stå för alla kostnader som är förbundna med observatörernas verksamhet enligt denna artikel.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 69
Medlemsstaterna ska upprätta en elektronisk databas med alla inspektions- och övervakningsrapporter som deras tjänstemän sammanställer och hålla den uppdaterad.
Medlemsstaterna ska upprätta en elektronisk databas med alla inspektions- och övervakningsrapporter, inklusive observatörsrapporter, som deras tjänstemän sammanställer och hålla den uppdaterad.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 78
Den inspekterande medlemsstaten får också överlåta den rättsliga uppföljningen av överträdelsen till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där aktören är registrerad eller den medlemsstat där lagöverträdaren är medborgare under förutsättning att detta görs i samförstånd med denna medlemsstat och att överlåtelsen gör att sannolikheten att nå det resultat som avses i artikel 81.2 ökar.
Den inspekterande medlemsstaten får också överlåta den rättsliga uppföljningen av överträdelsen till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat där lagöverträdaren är medborgare under förutsättning att detta görs i samförstånd med denna medlemsstat och att överlåtelsen gör att sannolikheten att nå det resultat som avses i artikel 81.2 ökar.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska se till att en fysisk person som har gjort sig skyldig till eller en juridisk person som har ställts till ansvar för en allvarlig överträdelse ska kunna bli föremål för sådana effektiva, proportionella och avskräckande administrativa påföljder som avses i kapitel IX i förordning (EG) nr 1005/2008.
1.  Medlemsstaterna ska se till att en fysisk person som har gjort sig skyldig till eller en juridisk person som har ställts till ansvar för en allvarlig överträdelse i princip skabli föremål för sådana effektiva, proportionella och avskräckande administrativa påföljder som avses i kapitel IX i förordning (EG) nr 1005/2008.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 6a (ny)
6a.  Medlemsstaterna ska se till att de aktörer som funnits ansvariga för allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser inte längre får stöd från Europeiska fiskerifonden, partnerskapsavtal om fiske och annat offentligt stöd. De påföljder som avses i detta kapitel ska åtföljas av andra sanktioner eller åtgärder, i synnerhet återbetalning av offentligt stöd eller bidrag som IUU-fartyg har erhållit under den berörda finansieringsperioden.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska tillämpa ett system med straffpoäng som innebär att den som innehar ett fisketillstånd tilldelas straffpoäng vid överträdelse av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.
1.  Medlemsstaterna ska tillämpa ett system med straffpoäng som innebär att den som innehar ett fisketillstånd tilldelas straffpoäng vid en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2
2.  När en fysisk person har gjort sig skyldig till eller en juridisk person har ställts till ansvar för en överträdelse av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken ska innehavaren av fisketillståndet tilldelas ett antal poäng till följd av överträdelsen. Innehavaren av fisketillståndet ska ha rätt till rättslig prövning i enlighet med nationell lag.
2.  När en fysisk person har gjort sig skyldig till eller en juridisk person har ställts till ansvar för en allvarlig överträdelse av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken ska innehavaren av fisketillståndet tilldelas ett antal poäng till följd av den allvarliga överträdelsen. Innehavaren av fisketillståndet ska ha rätt till rättslig prövning i enlighet med nationell lag.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2a (ny)
2a.  Så länge en innehavare ett fisketillstånd har straffpoäng ska denne innehavare inte vara berättigad till gemenskapsstöd eller statligt stöd.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 4
4.  Vid en sådan allvarlig överträdelse ska de tilldelade straffpoängen minst vara lika med hälften av de poäng som avses i punkt 3.
utgår
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 5
5.  Om innehavaren av ett indraget fisketillstånd inte gör sig skyldig till ännu en överträdelse inom tre år efter datumet för den senaste överträdelsen ska alla poäng i fisketillståndet raderas.
5.  Om innehavaren av ett indraget fisketillstånd inte gör sig skyldig till ännu en allvarlig överträdelse inom tre år efter datumet för den senaste allvarliga överträdelsen ska alla poäng i fisketillståndet raderas.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 7
7.  Medlemsstaterna ska också inrätta ett system med straffpoäng som innebär att befälhavaren och befäl på ett fartyg tilldelas ett lämpligt antal straffpoäng om de överträder bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.
7.  Medlemsstaterna ska också inrätta ett system med straffpoäng som innebär att befälhavaren eller kaptenen på ett fartyg tilldelas ett lämpligt antal straffpoäng om de överträder bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska registrera alla överträdelser av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken som fartyg som för deras flagg eller deras medborgare gör sig skyldiga till i en nationell databas, inklusive de påföljder som har utdömts och det antal poäng som har påförts. Medlemsstaterna ska också registrera överträdelser som fartyg som för deras flagg eller deras medborgare gör sig skyldiga till och som blivit föremål för rättsliga åtgärder i en annan medlemsstat i sin nationella databas med överträdelser när den medlemsstat som har jurisdiktion meddelar dem de slutliga avgörandena, i enlighet med artikel 82.
1.  Medlemsstaterna ska registrera alla överträdelser av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken som ansvariga för fartyg som för deras flagg eller deras medborgare gör sig skyldiga till i en nationell databas, inklusive de påföljder som har utdömts och det antal poäng som har påförts. Medlemsstaterna ska också registrera överträdelser som fartyg som för deras flagg eller deras medborgare gör sig skyldiga till och som blivit föremål för rättsliga åtgärder i en annan medlemsstat i sin nationella databas med överträdelser när den medlemsstat som har jurisdiktion meddelar dem de slutliga avgörandena, i enlighet med artikel 82.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3
3.  När en medlemsstat gör en förfrågan om information från en annan medlemsstat i samband med den rättsliga uppföljningen av en överträdelse ska denna andra medlemsstat tillhandahålla relevant information om fiskefartyget och personerna i fråga.
3.  När en medlemsstat gör en förfrågan om information från en annan medlemsstat i samband med den rättsliga uppföljningen av en överträdelse ska denna andra medlemsstat utan dröjsmål tillhandahålla relevant information om fiskefartyget och personerna i fråga.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 3a (ny)
3a.  Uppgifter om överträdelser som har begåtts och som berörda fiskefartyg och personer har dömts för kommer att finnas tillgängliga via den del av den webbplats som avses i artikel 107 som allmänheten har tillgång till.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 4
4.  Tjänstemän från den berörda medlemsstaten ska ges möjlighet att närvara vid inspektionen och ska på begäran av kommissionens tjänstemän hjälpa dem att utföra sina uppgifter.
4.  Tjänstemän från den berörda medlemsstaten ska alltid närvara vid inspektionen och ska på begäran av kommissionens tjänstemän hjälpa dem att utföra sina uppgifter.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 1 – led a
a) bestämmelserna i denna förordning inte har följts till följd av en handling eller försummelse som direkt kan tillskrivas den berörda medlemsstaten, och
utgår
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1
1.  När en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter i fråga om genomförandet av en flerårig plan och när kommissionen har anledning att tro att det är till särskilt men för de berörda bestånden att dessa skyldigheter inte fullgörs får kommissionen tillfälligt stänga de fiskeri som berörs av dessa brister.
1.  När en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter i fråga om genomförandet av en flerårig plan och när kommissionen har bevis för att det är till särskilt men för de berörda bestånden att dessa skyldigheter inte fullgörs får kommissionen tillfälligt stänga de fiskerier som berörs av dessa brister.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – inledningen
1.  Om kommissionen konstaterat att en medlemsstat överskridit sin kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd ska kommissionen under det följande året eller åren göra avdrag från den årliga kvot, tilldelning eller andel som den medlemsstaten förfogar över genom att använda en multiplikationsfaktor i enlighet med nedanstående tabell:
1.  Om kommissionen konstaterat att en medlemsstat överskridit sin kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd ska kommissionen under det följande året göra avdrag från den årliga kvot, tilldelning eller andel som den medlemsstaten förfogar över genom att använda en multiplikationsfaktor i enlighet med nedanstående tabell:
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – tabellen

Kommissionens förslag

Överskridande i förhållande till tillåtna landningar

Multiplikationsfaktor

Upp till 5 %

Överskridande * 1,0

Mellan 5 och 10 %

Överskridande * 1,1

Mellan 10 och 20 %

Överskridande * 1,2

Mellan 20 och 40 %

Överskridande * 1,4

Mellan 40 och 50 %

Överskridande * 1,8

Över 50 %

Överskridande * 2,0

Ändring

Överskridande i förhållande till tillåtna landningar

Multiplikationsfaktor

Upp till 10 %

Avdrag = Överskridande x 1,00

Mellan 10 % och 20 % totalt

Avdrag = Överskridande x 1,10

Mellan 20 % och 40 % totalt

Avdrag = Överskridande x 1,20

Över 40 %

Avdrag = Överskridande x 1,40

Obs: Procenttalen ska ersättas med de intervaller som anges i artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 artikel 5.2 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren.

Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1a (ny)
1a.  I det fall att den kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller grupp av ett bestånd som medlemsstaten tilldelats inte överstiger 100 ton, ska avdraget till följd av ett överskridande göras linjärt i stället för procentuellt, med undantag för arter som omfattas av en flerårig plan för vilka punkt 1 ska tillämpas.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2
2.  Om en medlemsstat upprepade gånger har överskridit sin kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd under de föregående två åren,om överskridandet är särskilt skadligt för det berörda beståndet eller om beståndet omfattasav en flerårig plan ska multiplikationsfaktorn i punkt 1 fördubblas.
2.  Om en medlemsstat upprepade gånger har överskridit sin kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd under de föregående två åren, och om det berörda beståndet är särskilt känsligt för överfiske eller omfattas av en flerårig plan ska multiplikationsfaktorn i punkt 1 fördubblas.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 3
3.  Om en medlemsstat tar fångster från ett bestånd som omfattas av en kvot för vilket den inte har tillgång till någon kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd får kommissionen under det följande året eller åren göra avdrag från kvoter för andra bestånd eller grupper av bestånd som medlemsstaten har tillgång till i enlighet med punkt 1.
utgår
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 98
Artikel 98
utgår
Avdrag från kvoter på grund av bristande överensstämmelse med målen för den gemensamma fiskeripolitiken
1.  När det finns bevis för att en medlemsstat inte följer bestämmelserna om bevarande, kontroll, inspektion eller tillsyn inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och att detta kan leda till ett allvarligt hot mot bevarandet av levande akvatiska resurser eller genomförandet av gemenskapens system för kontroll och tillsyn får kommissionen göra avdrag från de årliga kvoterna, tilldelningarna eller andelarna av ett bestånd eller en grupp av bestånd som medlemsstaten har tillgång till.
2.  Kommissionen ska skriftligen informera den berörda medlemsstaten om sina iakttagelser och fastställa en tidsfrist på högst 10 arbetsdagar inom vilken medlemsstaten ska visa att fiskeriet kan nyttjas på ett säkert sätt.
3.  De åtgärder som avses i punkt 1 ska endast tillgripas om medlemsstaten inte svarar på kommissionens framställning inom den tidsfrist som anges i punkt 2 eller om svaret betraktas som otillfredsställande eller klart visar att de åtgärder som krävs inte har vidtagits.
4.  Tillämpningsföreskrifter för denna artikel ska fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 111, särskilt beträffande bestämningen av ifrågavarande mängder.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 100
Artikel 100
utgår
Förbud mot utbyte av kvoter
Kommissionen får förbjuda utbyte av kvoter i enlighet med artikel 20.5 i förordning (EG) nr 2371/2002
a) för kvoter som har överskridits med mer än 10 % av de kvoter som en av de berörda medlemsstaterna hade tillgång till under något av de omedelbart föregående två åren, eller
b) om den berörda medlemsstaten inte vidtar lämpliga åtgärder för att se till att fiskemöjligheterna för de berörda bestånden förvaltas väl, i synnerhet genom att inte använda ett sådant datoriserat system för datavalidering som avses i artikel 102 eller genom att inte använda de system som tillhandahåller data för detta valideringssystem i tillräcklig omfattning.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1
1.  Om det finns bevis, till exempel på grundval av resultaten av de provtagningar som kommissionen utför, på att fiskeverksamhet och/eller åtgärder som har antagits av en eller flera medlemsstater undergräver den gemensamma fiskeripolitiken eller hotar det marina ekosystemet och detta kräver omedelbara åtgärder får kommissionen, efter en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ, besluta om nödåtgärder som får tillämpas under högst ett år. Kommissionen får fatta ett nytt beslut för att förlänga nödåtgärderna i högst sex månader.
1.  Om det finns bevis, till exempel på grundval av resultaten av de provtagningar som kommissionen utför, på att fiskeverksamhet och/eller åtgärder som har antagits av en eller flera medlemsstater undergräver den gemensamma fiskeripolitiken eller hotar det marina ekosystemet och detta kräver omedelbara åtgärder får kommissionen, efter en motiverad begäran från en medlemsstat eller på eget initiativ, besluta om nödåtgärder som får tillämpas under högst sex månader. Kommissionen får fatta ett nytt beslut för att förlänga nödåtgärderna i högst sex månader. Kommissionen får fatta ett nytt beslut om att förlänga nödåtgärderna i högst sex månader.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 2 – led g
g) förbud för fiskefartyg som för den berörda medlemsstatens flagg att fiska i vatten som lyder under andra medlemsstaters jurisdiktion,
g) förbud för fiskefartyg som för den berörda medlemsstatens flagg att fiska i vatten som lyder under andra medlemsstaters eller tredjelands jurisdiktion, eller på öppet hav,
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3
3.  En medlemsstat ska översända den begäran som avses i punkt 1 samtidigt till kommissionen och de berörda medlemsstaterna. De övriga medlemsstaterna får översända sina skriftliga kommentarer till kommissionen inom fem arbetsdagar efter mottagandet av begäran. Kommissionen ska fatta beslut inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av begäran.
3.  En medlemsstat ska översända den begäran som avses i punkt 1 samtidigt till kommissionen och de berörda medlemsstaterna. De övriga medlemsstaterna får översända sina skriftliga kommentarer till kommissionen inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av begäran. Kommissionen ska fatta beslut inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av begäran.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 5
5.  De berörda medlemsstaterna får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom tio arbetsdagar efter mottagandet av anmälan.
5.  De berörda medlemsstaterna får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av anmälan.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 104 – punkt 2
2.  Namnen på fysiska personer ska bara meddelas kommissionen eller en annan medlemsstat i de fall det uttryckligen anges i denna förordning, eller om det är nödvändigt för att förebygga eller beivra överträdelser eller granska uppenbara överträdelser. Uppgifterna i punkt 1 ska bara föras vidare om de är så införlivade med andra uppgifter att de berörda fysiska personerna inte direkt eller indirekt kan identifieras.
2.  Personuppgifter ska bara meddelas kommissionen eller en annan medlemsstat i de fall det uttryckligen anges i denna förordning, eller om det är nödvändigt för att förebygga eller beivra överträdelser eller granska uppenbara överträdelser. Uppgifterna i punkt 1 ska bara föras vidare om de är så införlivade med andra uppgifter att de berörda fysiska personerna inte direkt eller indirekt kan identifieras.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att de uppgifter som samlas in och erhålls inom ramen för denna förordning behandlas konfidentiellt och följa alla regler för professionell och kommersiell sekretess.
1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta alla de åtgärder som krävs för att se till att de uppgifter som samlas in och erhålls inom ramen för denna förordning behandlas konfidentiellt och följa alla regler för professionell och kommersiell sekretess, i enlighet med alla gällande bestämmelser som fastställs i förordning (EG) nr 45/2001 och direktiv 95/46/EG.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 4
4.  Uppgifter som inom ramen för denna förordning lämnas ut till personer som arbetar för behöriga myndigheter, domstolar, andra offentliga myndigheter och kommissionen eller det organ den utsett vilkas offentliggörande skulle undergräva
utgår
a) skyddet för den enskildes privatliv och integritet, i enlighet med gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter,
b) en fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter,
c) rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning, eller
d) inspektioners eller undersökningars räckvidd,
ska bara vara tillåtna om de är nödvändiga för att se till att en överträdelse av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken upphör eller förbjuds och om den myndighet som lämnar informationen samtycker till att den offentliggörs.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 108 – punkt 3
3.  Varje medlemsstat ska ge kommissionen och det organ som den utsett fjärråtkomst till den säkra delen av sin webbplats. Medlemsstaten ska ge kommissionens tjänstemän åtkomst på grundval av elektroniska certifikat som skapas av kommissionen eller det organ som den utsett.
3.  Varje medlemsstat ska ge kommissionen och det organ som den utsett fjärråtkomst till den säkra delen av sin webbplats. Medlemsstaten ska ge kommissionens tjänstemän åtkomst på grundval av elektroniska certifikat som skapas av kommissionen eller det organ som den utsett.
Tredjeländer ska få de uppgifter som ingår i punkterna 1 b, 1 d och 1 f för gemenskapsfartyg som ansöker om licenser för att fiska i deras vatten. Uppgifterna ska utan dröjsmål lämnas på begäran av det berörda tredjelandet, förutsatt att tredjelandet skriftligen garanterar att uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Överföring av personuppgifter enligt denna bestämmelse ska anses uppfylla kraven i artikel 26.1 d i direktiv 95/46/EG.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 112Förordning (EG) nr 768/2005
Artikel 17a – punkt 1 – inledningen
1.  Utan att det påverkar de verkställighetsbefogenheter som kommissionen tilldelats genom fördraget ska kontrollorganet biträda kommissionen vid utvärderingen och övervakningen av medlemsstaternas tillämpning av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken. Kontrollorganet får genomföra inspektioner av offentliga myndigheter och privata aktörer i medlemsstaterna. I detta syfte kan det, i enlighet med rättsreglerna i den berörda medlemsstaten,
1.  Utan att det påverkar de verkställighetsbefogenheter som kommissionen tilldelats genom fördraget ska kontrollorganet biträda kommissionen vid utvärderingen och övervakningen av medlemsstaternas tillämpning av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken. Kontrollorganet får med egna medel genomföra inspektioner av offentliga myndigheter och privata aktörer i medlemsstaterna. I detta syfte kan det, i enlighet med rättsreglerna i den berörda medlemsstaten,

Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder *
PDF 340kWORD 111k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 april 2009 om förslaget till rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder (KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))
P6_TA(2009)0256A6-0206/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0324),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0282/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0206/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Eftersom såväl de enhetliga regler som tillämpas på samtliga zoner i allmänhet som de regler som tillämpas på en bestämd region är lika viktiga för fiskeförvaltningen bör de antas av rådet.
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Som en extra förtydligande åtgärd för att undvika framtida tvister till följd av en felaktig tolkning av bestämmelserna, och som ett led i de rutiner som nyligen införts, bör kommissionen komplettera bestämmelserna i denna förordning genom att offentliggöra en bilaga med förklarande diagram över fiskeredskapens egenskaper.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  Man måste undvika situationer som orsakar snedvridning av konkurrensen, förvirring bland operatörerna och konsumenterna, och som kan leda till att bestämmelserna om minsta landningsstorlekar inte efterlevs, och bestämmelserna bör därför även tillämpas på importerade produkter. Kommissionen bör därför att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 104/20001 i syfte att harmonisera de biologiska storlekarna med saluföringsstorlekarna.
_________________
1 Rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22).
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  Ett fartyg måste omedelbart förflytta sig till ett annat område när största tillåtna bifångst överskrids.
(15)   För att garantera ett lämpligt skydd av marina resurser, skydda reproduktionsområden eller känsliga områden, och för att minska mängden fisk som kastas överbord, bör fiskeverksamheten begränsas i vissa zoner, under vissa perioder och för vissa fångstredskap.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Om bevarandet är utsatt för ett allvarligt hot bör kommissionen och medlemsstaterna bemyndigas att vidta lämpliga tillfälliga åtgärder som ska genomföras i realtid.
(17)  Om bevarandet är utsatt för ett allvarligt hot bör kommissionen, på eget initiativ eller på motiverad begäran från medlemsstaterna, bemyndigas att vidta lämpliga tillfälliga åtgärder som ska genomföras i realtid.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, inklusive särskilda bestämmelser för varje område som omfattas av en regional rådgivande nämnd, bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.
(19)  De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordningbör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.
Ändring 7
Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
Artikel 2a
Regionala förordningar
Rådet ska på förslag från kommissionen, och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget, anta de åtgärder som ska gälla särskilt för de olika regionerna som omfattas av regionala rådgivande nämnder.
Ändring 8
Förslag till förordning
Artikel 3 – led b
(b) bomtrål: en bottentrål som hålls öppen av en tvärgående bom.
(b) bomtrål: en bottentrål som hålls öppen av en tvärgående bom, och där bommen är ett runt stålrör som stöds av två "medar"; konstruktionen dras över sjöbottnen.
Ändring 9
Förslag till förordning
Artikel 3 – led e
(e) lyft: de bakre åtta metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är 80 mm eller mer och de bakre 20 metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är mindre än 80 mm.
(e) lyft: de bakre sex metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är 80 mm eller mer och de bakre 20 metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är mindre än 80 mm.
Ändring 10
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
3a.  När det gäller små pelagiska arter (sardin, ansjovis, taggmakrill och makrill) får även i fortsättningen 10 % av fångsterna bestå av exemplar av en storlek som understiger den fastställda minsta storleken.
Ändring 11
Förslag till förordning
Artikel 5
Regeln om ett nätredskap
Kombinationer av nätredskap
Det är förbjudet att vid fiskeresa medföra ombord kombinationer av nätredskap med mer än en maskstorlek.
1.  Rådet ska på förslag från kommissionen fastställa de fall då fartyg får medföra ombord en eller flera kombinationer av nätredskap med mer än en maskstorlek under en och samma fiskeresa.
2.  Bland dessa kriterier ska hänsyn tas till följande:
(a)  Avståndet mellan det berörda fartygets hemmahamn och fiskezonen.
(b)  I vilken utsträckning det utövade fisket är flerartsfiske och den ekonomiska betydelsen av bifångster i förhållande till målarterna.
(c)  Huruvida någon av fiskeaktiviteterna under en bestämd fiskeresa utförs med en maskstorlek som är större än de storlekar som fastställs i denna förordning.
3.  Innehållet i denna artikel ska fastställas inom ramen för bestämmelserna i artikel 2a i denna förordning.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a
(a) vid fiske med släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 80 mm, på utsidan av lyftet fästa en förstärkande nätkasse; maskstorleken i den förstärkande nätkassen ska vara minst dubbelt så stor som maskstorleken i lyftet,
(a) på utsidan av lyftet fästa en förstärkande nätkasse; maskstorleken i den förstärkande nätkassen ska vara minst dubbelt så stor som maskstorleken i lyftet,
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)
(ba) använda förstärkande nätkassar på utsidan av lyftet på fartyg med tillstånd att använda bomtrål med en maskstorlek på 60 mm eller större i ICES-områdena VIII, XIX och X,
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led d
(d) släpredskap med en maskstorlek som är 80 mm eller större och med fler än 100 öppna maskor och mindre än m40 öppna maskor i någon omkrets av lyftet, icke inbegripet sömförstärkningslinor eller sömmar.
utgår
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4
4.  Genom undantag från punkterna 2 a, 3 b, 3 d och 3 e ska maskstorleken 80 mm ersättas med 60 mm vid fiske i ICES-områdena VIII, IX och X.
utgår
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  Nedsänkningstiden för nät och grimgarn får inte överstiga 48 timmar.
2.  Nedsänkningstiden för nät och grimgarn får inte överstiga 24 timmar.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  Det är förbjudet att vid fiske med nät och grimgarn använda nät som är längre än 50 km.
3.  Det är förbjudet att vid fiske med nät och grimgarn använda nät som är längre än 40 km.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1
1.  Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek som är 120 mm eller större, men mindre än 150 mm norr om 48°N eller med en maskstorlek som är 100 mm eller större, men mindre än 130 mm söder om 48°N i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 meter, under förutsättning att de inte är mer än 100 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,5 och är försett med flöten eller motsvarande flytelement. Nätet får vara högst fem nautiska mil långt och den totala längden på samtliga nät som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 25 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 24 timmar.
1.  Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek som är 120 mm eller större, men mindre än 150 mm norr om 48°N eller med en maskstorlek som är 100 mm eller större, men mindre än 130 mm söder om 48°N i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 400 meter, under förutsättning att de inte är mer än 100 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,5 och är försett med flöten eller motsvarande flytelement. Ett nätstycke får vara högst fem nautiska mil långt och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 25 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 24 timmar, om inte vädret gör det omöjligt att dra näten.
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek på 250 mm eller större i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 meter, under förutsättning att de inte är mer än 15 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,33 och inte är försedda med flöten eller andra flytelement. Nätet får vara högst 10 km långt. Den totala längden på samtliga nät som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 100 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 72 timmar.
2.  Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek på 250 mm eller större i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 meter, under förutsättning att de inte är mer än 15 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,33 och inte är försedda med flöten eller andra flytelement. Ett nätstycke får vara högst 10 nautiska mil långt och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 60 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 72 timmar.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1
1.  Om den mängd undermålig fisk som fångas överstiger 10 procent av den totala fångstmängden i ett drag, ska fartyget flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde, innan det fortsätter att fiska.
1.  Om vikten på den mängd undermålig fisk som fångas, i enlighet med bilaga I, överstiger 10 procent av den totala fångstvikten i ett drag, och denna situation upprepas i tre på varandra följande drag, ska fartyget flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde, innan det fortsätter att fiska.
Genom undantag från ovanstående stycke får de obligatoriska förflyttningarna när det gäller lokalt kustfiske med särdrag relaterade till såväl batymetri och havsbottnens sammansättning som avstånd till kusten, vara mindre än fem sjömil, förutsatt att detta kan motiveras på förhand på grundval av en vetenskaplig rapport samt att det kan garanteras att fisket inte omfattar koncentrationer av unga exemplar.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.   Om de lägsta eller högsta procentsatserna för målarter, utom undermålig fisk av målarter, som får fångas med de olika maskstorlekar som är tillåtna för den arten och som behålls ombord, i ett drag inte har överensstämt med de procentsatser som fastställs i de närmare föreskrifter som antas i enlighet med artikel 22, ska fartyget omedelbart flytta minst tio nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde och vid nästa drag hålla ett avstånd på minst tio nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde.
2.   Rådet ska på förslag från kommissionen, och inom ramen för bestämmelserna i artikel 2a i denna förordning, fastställa de områden där förbudsperioder som avgränsas i tid och rum ska inrättas.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 12
Det är förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta, lagra, landa, sälja, ställa ut eller till försäljning utbjuda marina organismer som fångats med metoder som innefattar användning av sprängämnen, giftiga eller bedövande ämnen, elektrisk ström eller något slag av projektil.
Det är förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta, lagra, landa, sälja, ställa ut eller till försäljning utbjuda marina organismer som fångats med metoder som innefattar användning av sprängämnen, giftiga eller bedövande ämnen, elektrisk ström eller något slag av projektil, med undantag för fiske på trålar med elektrisk ström.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  Om bevarandet av vissa fiskarter eller fångstplatser allvarligt hotas, eller då det upptäcks en hög koncentration av juvenil fisk, och en fördröjning skulle medföra skador som är svåra att reparera får en medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under dess överhöghet eller jurisdiktion. Medlemsstaten i fråga ska se till att åtgärderna inte diskriminerar fiskefartyg från andra medlemsstater.
1.  Om bevarandet av vissa fiskarter eller fångstplatser allvarligt hotas, eller då det upptäcks en hög koncentration av juvenil fisk, och en fördröjning skulle medföra skador som är svåra att reparera får en medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under dess överhöghet eller jurisdiktion. Medlemsstaten i fråga ska se till att åtgärderna inte diskriminerar fiskefartyg från andra medlemsstater. Innan sådana åtgärder genomförs ska de berörda regionala rådgivande nämnderna samt kommissionen höras.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2
2.  Om en fördröjning av minskningen av eller förbudet mot utkast skulle medföra skador som är svåra att reparera fåren medlemsstat vidta lämpliga icke-diskriminerande åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under dess överhöghet eller jurisdiktion i enlighet med artikel 16.
2.  Om en fördröjning av minskningen av eller förbudet mot utkast skulle medföra skador som är svåra att reparera får kommissionen, på eget initiativ eller på motiverad begäran från en medlemsstat, vidta lämpliga icke-diskriminerande åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under den berörda medlemsstatens överhöghet eller jurisdiktion. Innan sådana åtgärder vidtas ska kommissionen samt de berörda regionala rådgivande nämnderna höras.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)
Artikel 21a
Framtida reglering
Bestämmelser om reglering av följande aspekter av de tekniska åtgärderna ska antas i en rådsförordning:
(a)  Lägsta och högsta procentsats av målarter bland levande akvatiska resurser som behålls ombord.
(b)  Tillåtna maskstorlekar för varje målart.
(c)  Bestämmelser om minskning av eller förbud mot utkast och förbättring av fiskeredskapens selektivitet.
(d)  Åtgärder för att begränsa fisket under vissa perioder och/eller i vissa områden som avses i artikel 2 mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga information i syfte att skydda marina livsmiljöer i de områdena.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 22
Närmare föreskrifter för genomförandet av denna förordning ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002. Dessa föreskrifter ska särskilt avse följande:
Andra tekniska åtgärder för att genomföra denna förordning för att skydda marina livsmiljöer eller fiskeresurser ska antasi enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.
(a)  Lägsta och högsta procentsats av målarter bland levande akvatiska resurser som behålls ombord.
(b)  Tillåtna maskstorlekar för varje målart.
(c)  Bestämmelser om minskning av eller förbud mot utkast och förbättring av fiskeredskapens selektivitet.
(d)  Åtgärder för att begränsa fisket under vissa perioder eller i vissa områden som avses i artikel 2 mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga information i syfte att skydda marina livsmiljöer i de områdena.
(e)  Andra tekniska åtgärder för att skydda marina livsmiljöer eller fiskeresurser.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)
2a.  Inom ramen för denna förordnings ikraftträdande ska det fastställas en period för anpassning av flottorna och antagande av kompletterande bestämmelser.

Gemensam invandringspolitik för Europa
PDF 194kWORD 93k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om en gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg (2008/2331(INI))
P6_TA(2009)0257A6-0251/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 juni 2008 med titeln "En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg" (KOM(2008)0359),

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 26 november 2008 om en gemensam invandringspolitik för Europa(1),

–   med beaktande av den europeiska pakten för invandring och asyl, som antogs av Europeiska rådet den 15 och 16 oktober 2008(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna(3) återvändande-direktivet,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter(4),

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) (KOM(2008)0820),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 oktober 2008 med titeln "Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika–EU" (KOM(2008)0617),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 februari 2008 med titeln "Att förbereda nästa steg i utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning" (KOM(2008)0069),

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument med titeln "Utvärdering och övervakning av genomförandet av EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel" (KOM(2008)0657),

–   med beaktande av den gemensamma strategin EU–Afrika och den första handlingsplanen för denna (2008–2010) – det strategiska partnerskap som man enades om vid Afrika-EU-toppmötet den 8–9 december 2007 i Lissabon(5),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2006 med titeln "Den övergripande strategin för migration efter ett år: På väg mot en samlad europeisk migrationspolitik" (KOM(2006)0735),

–   med beaktande av Haagprogrammet för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen, som antogs av Europeiska rådet den 4–5 november 2004,

–   med beaktande av Tammerforsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet den 15-16 oktober 1999, som fastställde en enhetlig strategi på asyl- och invandringsområdet,

–   med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2009 om framtiden för det gemensamma europeiska asylsystemet(6),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 19 februari 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU(7),

–   med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om genomförandet inom EU av direktiv 2003/9/EG om mottagningsvillkoren för asylsökande och flyktingar: LIBE-utskottets besök från 2005 till 2008(8),

–   med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om utvärderingen och den framtida utvecklingen av Frontex och det europeiska gränsbevakningssystemet Eurosur(9),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 20 november 2008 om förslaget till rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning(10),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 20 november 2008 om förslaget till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat(11),

–   med beaktande av sin resolution av den 2 september 2008 om utvärderingen av Dublinsystemet(12),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 23 april 2008 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/109/EG i syfte att utöka dess räckvidd till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd(13),

–   med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om den strategiska planen för laglig migration(14),

–   med beaktande av sin resolution av den 26 september 2007 om politiska prioriteringar i kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare(15),

–   med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2006 om strategier och metoder för integration av invandrare inom Europeiska unionen(16),

–   med beaktande av Amsterdamfördraget, som ger gemenskapen befogenheter och skyldigheter när det gäller invandrings- och asylfrågor, och artikel 63 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0251/2009), och av följande skäl:

A.  Invandringen till EU kommer att vara en realitet så länge det finns betydande skillnader i välstånd och livskvalitet mellan EU och andra regioner i världen.

B.  En gemensam strategi för invandring i EU har blivit nödvändig, i synnerhet i ett gemensamt område utan inre gränskontroller där åtgärder eller brist på åtgärder av en medlemsstat har omedelbara återverkningar på de övriga medlemsstaterna och på Europeiska unionen som helhet.

C.  En dåligt hanterad migration kan störa den sociala sammanhållningen i destinationsländerna och kan även vara skadlig för ursprungsländerna och för migranterna själva.

D.  Reguljär migration innebär en möjlighet som både migranterna, ursprungsländerna (eftersom de har nytta av de pengar som migranterna skickar hem) och medlemsstaterna kan dra nytta av. Framsteg på området reguljär migration måste dock gå hand i hand med verksamma åtgärder mot irreguljär invandring, varvid man framför allt måste beakta att denna invandring gynnar förekomsten av kriminella organisationer som sysslar med människohandel.

E.  Med beaktande av att en verklig gemenskapspolitik för migration måste vara grundad inte enbart på en bekämpning av den irreguljära migrationen, utan också på ett samarbete med tredjeländer och transiteringsländer och på en fungerande politik för integrering av migranterna.

F.  EU:s migrationspolitik måste följa normerna i den internationella rätten, särskilt de som berör mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och asylrätt.

G.  Europeiska unionen är och bör förbli en generös miljö för dem som får rätt att vistas i unionen, oavsett om de migrerat på grund av arbete, familjeanslutning eller studier, eller är personer som har behov av internationellt skydd.

H.  Med beaktande av att migranter har haft en mycket viktig roll i utvecklingen av EU och det europeiska projektet under de senaste årtiondena och att det är av grundläggande betydelse att erkänna denna roll och att samtidigt inse att EU även i framtiden behöver migranternas arbete.

I.  Enligt Eurostat kommer en åldrande befolkning inom EU att bli verklighet på medellång sikt eftersom befolkningen i aktiv ålder kan väntas minska med omkring 50 miljoner fram till 2060. Invandringen kan komma att stimulera en god ekonomisk utveckling inom EU.

J.  Lissabonstrategins perspektiv på tillväxt och sysselsättning kommer eventuellt att hejdas av en brist på arbetskraft som kan stå i vägen för uppfyllandet av dess målsättningar, och arbetslösheten är för närvarande på uppåtgång. Denna brist på arbetskraft kan på kort sikt avhjälpas genom en lämplig och strukturerad politik för ekonomisk invandring.

K.  Migranterna hamnar ofta i otrygga arbeten som kräver få kvalifikationer eller för vilka de är överkvalificerade.

L.  EU bör även öka sina insatser för att internt hantera bristen på arbetskraft och kompetens genom att utnyttja undersysselsatta grupper såsom människor med funktionshinder eller med bristande utbildning, långtidsarbetslösa, redan bosatta asylsökande etc.

M.  Antalet invandrarkvinnor i EU svarar för ungefär 54 procent av det totala antalet invandrare och ökar ständigt.

N.  De flesta invandrarkvinnor har avsevärda svårigheter att integreras och komma in på arbetsmarknaden på grund av sin låga utbildningsnivå och de negativa stereotyper och sedvänjor som de har med sig från sina ursprungsländer, liksom de negativa stereotyper och den diskriminering som råder i medlemsstaterna. Många unga kvinnor med hög utbildningsnivå kommer i alla fall till EU för att ta relativt okvalificerade arbeten.

Allmänna överväganden

1.  Europaparlamentet stöder starkt upprättandet av en gemensam invandringspolitik i EU som grundas på en hög grad av politisk och verksamhetsmässig solidaritet, ömsesidigt förtroende, insyn, partnerskap, delat ansvar och gemensamma insatser enligt gemensamma principer och med konkreta åtgärder med stöd i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

2.  Europaparlamentet upprepar att hanteringen av migrationsströmmar måste grundas på en samordnad strategi där hänsyn tas till EU:s och medlemsstaternas demografiska och ekonomiska situation.

3.  Europaparlamentet anser att utvidgade och regelbundna samråd med företrädare för det civila samhället, såsom organisationer som verkar för och tillsammans med invandrarföreningar, i hög grad skulle främja utarbetandet av en gemensam invandringspolitik.

4.  Europaparlamentet beklagar att man hittills inte har fastställt en tillräckligt omfattande gemensam politik för laglig invandring och välkomnar de nya lagstiftningsinstrument som har antagits inom ramen för den gemensamma europeiska politiken för laglig invandring.

5.  Europaparlamentet betonar att en samstämmig och välavvägd gemensam europeisk invandringspolitik ökar EU:s trovärdighet i förbindelserna med tredjeländer.

6.  Europaparlamentet upprepar att en effektiv hantering av migrationen kräver engagemang från regionala och lokala myndigheter samt ett verkligt partnerskap och samarbete med tredjeländer som är ursprungs- och transiteringsländer, vilka ofta uppfattar det som att beslut som påverkar dem tas utan deras medverkan. Parlamentet betonar att ett sådant samarbete kan föras endast om tredjelandet respekterar den internationella lagstiftningen om mänskliga rättigheter och skydd, och har undertecknat Genèvekonventionen från 1951 beträffande flyktingars status.

7.  Europaparlamentet anser att invandring till EU inte är rätta lösningen på utvecklingsländernas problem och att en gemensam invandringspolitik måste åtföljas av en ändamålsenlig politik för utveckling av ursprungsländerna.

8.  Europaparlamentet välkomnar den ovannämnda europeiska pakten för invandring och asyl, och de åtgärder, verktyg och förslag som lades fram av kommissionen i dess ovannämnda meddelande "En gemensam invandringspolitik för Europa:principer, åtgärder och verktyg". Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att skyndsamt inleda genomförandet av dessa åtaganden.

9.  Europaparlamentet välkomnar de institutionella konsekvenserna av Lissabonfördraget, särskilt att medbestämmandeförfarandet och förfarandet för omröstning med kvalificerad majoritet utvidgas till att omfatta all invandringspolitik, förtydligandet av EU:s behörighet när det gäller viseringar och gränskontroller samt EU:s utökade behörighet i asylfrågor och frågor som rör laglig och irreguljär migration.

10.  Europaparlamentet anser att en gemensam invandringspolitik också nödvändigtvis kräver inrättandet av en gemensam asylpolitik och erinrar om den ovannämnda resolutionen om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet samt kommissionens förslag till förordning om inrättande av en europeisk byrå för samarbete i asylfrågor.

Välstånd och invandring
Laglig migration

11.  Europaparlamentet anser att laglig migration fortsatt är nödvändig för att tillgodose EU:s demografiska, arbetsmarknadsmässiga och kunskapsmässiga behov, vilka beror på hur den demografiska tillbakagången och den allt äldre befolkningen påverkar ekonomin. Den lagliga migrationen bidrar också till att tredjeländerna utvecklas genom utbyte av kunskap och expertis och genom att EU:s migranter skickar tillbaka pengar. Parlamentet efterlyser införandet av säkra system som underlättar dessa ekonomiska överföringar till tredjeländer.

12.  Europaparlamentet anser att den reguljära migrationen måste vara ett alternativ till irreguljär migration eftersom den erbjuder ett lagligt, säkert och organiserat inträde till EU.

13.  Europaparlamentet påminner om att kommissionen enligt de prognoser som den har lagt fram beräknar att det kommer att behövas 60 miljoner migrerande arbetstagare 2050 och detta kommer att kräva att kanaler för laglig migration öppnas.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av en övergripande bedömning av EU:s yrkesfärdigheter och marknadsbehov. Parlamentet anser dock att varje medlemsstat bör behålla kontrollen över det antal personer som behövs för dess arbetsmarknad och att de ska ta hänsyn till principen om gemenskapspreferens så länge som övergångsåtgärderna är tillämpliga.

15.  Europaparlamentet stöder utarbetandet av nationella "invandringsprofiler" i syfte att ge en helhetsbild av invandringssituationen inom varje medlemsstat vid en viss tidpunkt, och betonar att arbetsmarknadens behov bör vara en central aspekt i dessa profiler.

16.  Europaparlamentet framhåller på nytt behovet av att öka EU:s dragningskraft för högkvalificerade arbetstagare, även via den information om destinations- och mottagarlandets arbetsmarknad som finns tillgänglig, och samtidigt ta hänsyn till den möjliga kunskapsflykten från ursprungsländerna. Det anser att kunskapsflykten kan mildras med tillfällig eller cirkulär migration genom att erbjuda vidareutbildning i ursprungsländerna för att behålla posterna inom centrala sektorer, särskilt utbildnings- och hälsovårdsektorerna, och genom att upprätta samarbetsavtal med ursprungsländer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från aktiv rekryteringsverksamhet i utvecklingsländer som lider brist på mänskliga resurser inom ovannämnda centrala sektorer.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram mekanismer, riktlinjer och andra instrument för att underlätta cirkulär och tillfällig migration, och att i samarbete med ursprungsländerna vidta åtgärder för att kompensera för förlusten av mänskliga resurser genom att tillhandahålla konkret stöd för yrkesutbildning inom centrala sektorer som försvagas till följd av kunskapsflykten.

18.  Europaparlamentet välkomnar att texten om "blåkort" öppnat för en gemensam politik för laglig invandring, men uppmanar medlemsstaterna att i högre grad arbeta mot gemensamma regler för invandringspolitik som inte endast omfattar välutbildade arbetstagare.

19.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av direktivet om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning (blåkortet), och uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för andra kategorier av arbeten så snart som möjligt, även i syfte att vidare motarbeta irreguljär invandring och utnyttjande av papperslösa invandrare.

20.  Europaparlamentet efterlyser nya åtgärder för att ytterligare underlätta mottagandet av studerande och forskare och deras rörlighet inom EU.

21.  Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att invandrarnas kompetens erkänns, i synnerhet genom att hänsyn tas till de formella och informella kvalifikationer som de har förvärvat i hemlandet. Parlamentet anser att ett sådant erkännande skulle motverka det kompetensslöseri som man ser otaliga exempel på bland invandrare, särskilt kvinnliga, som hänvisas till arbeten som de är överkvalificerade för.

22.  Europaparlamentet begär att kommissionen i sina framtida dokument i detta ärende beaktar frågan om kompetenserkännande, liksom incitament för ett livslångt lärande och samtidigt ser till att medlemsstaterna ger invandrare möjligheter till undervisning i mottagarlandets språk som en form av social, yrkesmässig och kulturell integrering i Europeiska unionen, och förbättrar deras möjlighet att stödja sina barns utveckling. Parlamentet uppmanar kommissionen att även använda resultaten från debatten om invandrarbarns språkinlärning och undervisning av ursprungslandets språk och kultur i den medlemsstat de bosätter sig i. Parlamentet önskar att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna respekteras i det ramverk som snart kommer att läggas fram.

23.  Europaparlamentet fastslår att Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) är ett av de verktyg som kan användas för att på ett öppet, ansvarsfullt och effektivt sätt skapa jämvikt mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Parlamentet föreslår också att konceptet med Eures-nätverk utvidgas så att det underlättar kontakterna mellan europeiska arbetsgivare som söker anställda med bestämda kvalifikationer och arbetssökande från tredjeländer. Parlamentet föreslår att man utnyttjar de särskilda anläggningarna (de redan inrättade och de som kommer att inrättas) eller EU:s representationer i tredjeländer som plattform för att bygga ut Eures-nätverket och garantera att rådgivningsarbetet fortsätter och utvidgas i fråga om verktyg och stöd för eget företagande eller tillgång till mikrokrediter. Parlamentet betonar att Europas behov av högkvalificerad arbetskraft inte bör leda till kompetensflykt från tredjeländer eftersom det har negativa effekter för deras tillväxtekonomier och sociala infrastruktur.

24.  Europaparlamentet anser att invandrare från så kallade tredjeländer bör ha rätt till rörlighet inom EU så att de, som lagligt bosatta i en medlemsstat, kan ta anställning som gränsarbetare i en annan medlemsstat utan att behöva ansöka om arbetstillstånd. Efter det att dessa invandrare har varit legalt bosatta i en medlemsstat i fem år ska de ges full rörelsefrihet som arbetstagare.

25.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av samordning mellan lokala och regionala myndigheter med särskilt ansvar för utbildning och mellan nationella och europeiska myndigheter när det gäller styrning av arbetsmarknadens behov enligt principen om gemenskapsföreträde. Parlamentet understryker att ett sådant samarbete är oumbärligt om man effektivt ska kunna genomdriva en invandringspolitik som motverkar den arbetskraftsbrist som kan konstateras inom vissa sektorer och medlemsstater och verka för en effektiv och lämplig integrering av invandrarna.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra mer information tillgänglig i ursprungsländerna om möjligheterna i samband med laglig migration och om invandrarnas rättigheter och skyldigheter när de väl har kommit till EU.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på ett tillfredsställande sätt använda gemenskapens finansieringsinstrument för invandrarpolitik för att skapa fler och bättre jobb för migranter.

Integration

28.  Europaparlamentet betonar att integrationen ökar den kulturella mångfalden i EU och bör grundas på social delaktighet, icke-diskriminering och lika möjligheter, närmare bestämt genom tillgång till hälsovård, utbildning, språkundervisning och anställning. Parlamentet anser att integrationspolitiken också ska grunda sig på lämpliga innovativa program och inser den nyckelroll som spelas av lokala och regionala myndigheter, fackföreningar, invandrarorganisationer, yrkesorganisationer och förbund för integration av invandrare.

29.  Europaparlamentet stöder de integrationsansträngningar som görs av medlemsstater, reguljära migranter och personer under internationellt skydd, med hänsyn tagen till respekten för EU:s och dess medlemsstaters identitet och värden, inklusive respekten för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, toleransoch jämlikhet, yttrandefrihet och obligatorisk skolgång för barn. Parlamentet påminner om att integration är en tvåvägsprocess som innebär att både invandrarna och värdlandets befolkning måste anpassa sig i enlighet med de gemensamma grundläggande principer som antagits av rådet och där utbytet av bästa metoder kan vara till nytta. Parlamentet inser att integration är svårare att uppnå i medlemsstater som är utsatta för ett betydande invandringstryck beroende på deras specifika geografiska läge, men detta måste ändå vara en målsättning som inte får överges. Parlamentet uppmanar andra medlemsstater att solidariskt bidra till att mildra detta tryck för att på så sätt underlätta integrationen för personer under internationellt skydd vilka befinner sig i någon av EU:s medlemsstater, samtidigt som laglig migration ska främjas.

30.  Europaparlamentet betonar att en effektiv integrationsprocess är det bästa verktyget för att undanröja misstro och misstänksamhet mellan infödda medborgare och migranter, vilket är mycket viktigt för att motverka främlingsfientliga tendenser eller handlingar.

31.  Europaparlamentet stöder utarbetandet av ömsesidiga mekanismer för lärande och utbyte av bästa metoder mellan medlemsstaterna för att stärka mottagarländernas förmåga att hantera den ökande mångfalden, och även ett system med gemensamma indikatorer och lämplig statistisk kapacitet som medlemsstaterna kan använda för att utvärdera resultaten av sin invandringspolitik.

32.  Europaparlamentet påminner om att det är mycket viktigt att se till att invandrarorganisationerna är delaktiga eftersom de spelar en unik roll i integrationsprocessen genom att ge migranterna möjligheter till demokratiskt deltagande. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att främja system för att stödja det civila samhället i integrationsprocessen genom att se till att migranterna deltar i värdsamhällets medborgerliga och politiska liv, och även underlätta migranternas deltagande i politiska partier och fackföreningar och deras möjligheter att rösta i lokala val.

33.  Europaparlamentet välkomnar det initiativ som kommissionen och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har tagit för att förbättra samstämmigheten i integrationspolitiken genom att inrätta ett europeiskt integrationsforum med deltagande och engagemang från samhälls- och invandrarorganisationer i syfte att utbyta erfarenheter och utarbeta rekommendationer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att samordna sina integrationsinsatser genom att utbyta bästa metoder om sina nationella integrationsplaner.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera ekonomiskt stöd till en strukturell och kulturell integration av invandrare, även med hjälp av EU-programmen "Livslångt lärande", "Ett Europa för medborgarna", "Aktiv ungdom" samt "Kultur 2007–2013". Parlamentet konstaterar att lärare ofta är dåligt förberedda på en situation med många barn till migranter i klasserna och efterlyser bättre utbildning för lärarna och tillräckliga ekonomiska resurser.

35.  Europaparlamentet understryker det faktum att skolprogram och livslångt lärande spelar en avgörande roll i integrationsprocessen genom att de utvecklar färdigheter, i synnerhet språkfärdigheter. Ett fritt deltagande i utbildningsprogram och livslångt lärande bör dessutom vara en rättighet och möjlighet för nyanlända invandrare.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att främja antidiskrimineringspolitik, och även den politik som tillämpas av offentliga myndigheter.

37.  Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna respekterar och stöder de relevanta direktiven: rådets direktiv 2000/78/EG(17), 2000/43/EG(18) och 2004/113/EG(19), i syfte att bekämpa diskriminering.

38.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera den internationella konventionen om skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar som antogs av FN:s generalförsamling den 18 december 1990(20).

39.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samla in könsrelaterade uppgifter om invandringen till EU och att ge Europeiska jämställdhetsinstitutet i uppgift att analysera dem för att ytterligare belysa invandrarkvinnors särskilda behov och problem och de lämpligaste metoderna för att integrera dem i värdländernas samhällen.

40.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vederbörligen beakta genusaspekten samt invandrarkvinnornas speciella situation och behov när de utarbetar sin integrationspolitik.

41.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att invandrarkvinnors grundläggande rättigheter respekteras, oavsett om deras status är laglig eller inte.

42.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja informationskampanjer som riktar sig till invandrarkvinnor för att informera dem om deras rättigheter, möjligheter till utbildning och språkinlärning, yrkesutbildning och anställning och för att förhindra tvångsäktenskap, könsstympning och andra former av psykiskt eller fysiskt tvång.

Säkerhet och invandring
Integrerad gränsförvaltning

43.  Europaparlamentet betonar behovet av en heltäckande huvudplan för att fastställa de övergripande målen för och uppbyggnaden av EU:s gränsförvaltningsstrategi. Planen bör omfatta uppgifter om hur alla relaterade program och system inom detta område kan optimeras ytterligare.Parlamentet anser i detta sammanhang att kommissionen först och främst bör analysera effektiviteten hos medlemsstaternas befintliga gränsförvaltningssystem när den överväger EU:s gränsförvaltningsstrategi, i syfte att skapa optimala synergier mellan dem och tillhandahålla ytterligare information om kostnadseffektiviteten för de nya föreslagna systemen, närmare bestämt systemet för in- och utresa, det elektroniska systemet för resetillstånd, automatiska gränskontroller och programmet för registrerade resenärer, inom ramen för EU:s integrerade gränsförvaltning.

44.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att man inom den integrerade gränsförvaltningen skapar rätt balans mellan behovet av att garantera fri rörlighet för ett ökande antal personer över gränserna och ökad säkerhet för EU-medborgarna. Parlamentet förnekar inte att det finns tydliga fördelar med användningen av personuppgifter, men anser samtidigt att allmänhetens förtroende för staternas åtgärder på detta område endast kan upprätthållas om det finns tillräckliga garantier för uppgiftsskydd, övervakning och tillgång till prövning.

45.  Europaparlamentet efterlyser en genomförbarhetsstudie för en integrerad strategi i fyra steg, där systematiska kontroller skulle göras i varje skede under en invandrares resa till unionen.

46.  Europaparlamentet betonar att EU:s gränsstrategi även bör kompletteras med konkreta åtgärder för att stärka tredjeländernas gränser inom ramen för EU–Afrika-partnerskapet och den europeiska grannskapspolitiken (östra partnerskapet, Euromed).

47.  Europaparlamentet efterlyser enhetliga europeiska Schengenvisum i stället för dagens nationella Schengenvisum eftersom sådana skulle öppna för likabehandling av alla visumsökande. Parlamentet vill bli informerat om den exakta tidsplanen och detaljerna för kommissionens politiska och tekniska studie, där man kommer att analysera genomförbarheten och de praktiska följderna och effekterna av ett system där medborgare från tredjeländer måste få elektroniskt godkännande för inresa innan de reser in på EU-territorium (det elektroniska systemet för resetillstånd, Esta). Parlamentet efterlyser ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas konsulat och ett gradvist inrättande av ett system för gemensamma konsulära tjänster för viseringar.

48.  Europaparlamentet uppmanar rådet att införa mekanismer som bygger på solidaritet mellan medlemsstaterna för att fördela bördorna på grund av gränskontrollen och samordna medlemsstaternas nationella politik.

Irreguljär migration

49.  Europaparlamentet anser att effektivt bekämpande av irreguljär invandring är en central del av en heltäckande migrationspolitik för EU, och beklagar därför att en effektiv beslutsprocess på detta område förhindras av medlemsstaternas bristande förmåga att föra ett verkligt samarbete på detta område, vilket ligger i deras ömsesidiga intresse.

50.  Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över den mänskliga tragedi som orsakas av olaglig invandring sjövägen, särskilt vid unionens södra havsgränser, där båtfolk lämnar den afrikanska kusten för att företa riskfyllda överfarter till Europa. Parlamentet efterlyser starkt skyndsamma åtgärder som kan sätta stopp för denna mänskliga tragedi en gång för alla och förstärka dialogen och samarbetet med ursprungsländerna.

51.  Europaparlamentet erinrar om att irreguljär invandring ofta drivs av kriminella nätverk som hittills har visat sig vara mer effektiva än de gemensamma EU-åtgärderna. Parlamentet är övertygat om att sådana nätverk är ansvariga för hundratals människors död, vilkas liv går förlorade till havs varje år. Parlamentet erinrar om att medlemsstaterna, med hänsyn till sina internationella åtaganden, har ett gemensamt ansvar för att rädda liv till havs. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att fördubbla sina ansträngningar i kampen mot den organiserade brottslighet, människohandel och smuggling som förekommer på flera håll inom EU, och i synnerhet att eftersträva att rasera dessa nätverk genom att inte bara angripa människosmugglarna, som endast är ansvariga utåt, utan också de personer i toppen av kedjan som tjänar mest på denna kriminella verksamhet.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera upplysningskampanjerna om farorna med irreguljär migration i transit- och ursprungsländerna.

53.  Europaparlamentet välkomnar det nya direktivet om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU. Parlamentet anser att direktivet är ett effektivt verktyg för att förhindra att migrerande arbetstagare exploateras, och på så sätt även se till att en av de starkaste drivkrafterna för irreguljär migration förlorar sin lockelse.

54.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte skjuta upp införlivandet av det nya direktivet om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU.

55.  Europaparlamentet anser att det är helt nödvändigt att förstärka kanalerna för dialog med ursprungsländerna och att upprätta samarbetsavtal med dessa länder, med syfte att sätta stopp för denna irreguljära migration, som är omänsklig och upprörande.

56.  Europaparlamentet anser att Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), trots att dess budgetmedel vid ett flertal tillfällen har ökats på parlamentets begäran, ännu inte kan tillhandahålla en ändamålsenlig samordning av övervakningsinsatser vid unionens yttre gränser på grund av sitt begränsade mandat, och på grund av att de berörda tredjeländerna inte engageras tillräckligt, särskilt när det gäller operationer till havs.

57.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ till ett förslag att se över Frontex mandat och anser att en förstärkning av detta mandat är av nöden, särskilt genom att utvidga dess samordningsförmåga och dess möjlighet att samordna permanenta uppdrag i områden med högt migrationsstryck på begäran av de berörda medlemsstaterna samt förmågan att agera i tredjeländer. Parlamentet anser att man även bör inrikta sig på att förstärka Frontex resurser för riskanalyser och insamling av underrättelser.

58.  Europaparlamentet anser att Frontex behöver tillräckliga resurser, och inte bara ekonomiska resurser, om man ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett meningsfullt sätt, och uppmanar medlemsstaterna att tillämpa ny teknik för att bekämpa irreguljär migration och öka den gemensamma förvaltningen av tekniska medel, samt kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag för att införa obligatorisk samarbetsskyldighet på samma villkor som man planerar för de snabba gränsinsatsenheterna.

59.  Europaparlamentet uppmanar Frontex och kommissionen att genomföra en studie, med uppskattningar, om möjligheten för Frontex att få sin egen utrustning och om vad som krävs för en möjlig utökning av Frontex verksamhet till havs till en EU-kustbevakning, utan att undergräva medlemsstaternas kontroller av sina gränser.

60.  Europaparlamentet anser att Frontex endast kan bli helt ändamålsenligt om man ökar insatserna för kompletterande åtgärder, såsom återtagande och samarbete med tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja Frontex i detta avseende.

61.  Europaparlamentet stöder inrättandet av specialicerade Frontex-kontor för att man ska kunna ta hänsyn till och bättre utvärdera den speciella situationen vid särskilt känsliga gränser, i synnerhet när det gäller landgränsen i öster och havsgränsen i söder.

62.  Europaparlamentet konstaterar att skillnader i tolkningen av rättsliga begrepp, tolkningen av den internationella havsrätten och skillnader i nationella lagstiftningar och förfaranden har hindrat Frontex verksamhet. Parlamentet efterlyser därför en genomgripande undersökning när det gäller att utforma en gemensam strategi och reda ut motstridiga skillnader mellan de olika nationella lagstiftningarna och förfarandena.

63.  Europaparlamentet efterlyser ett utökat och permanent samarbete mellan Frontex och de nationella organen och byråerna.

64.  Europaparlamentet anser att förslaget om ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) bör utvecklas ytterligare, bland annat genom att samordningen mellan medlemsstaterna förbättras.

65.  Europaparlamentet konstaterar att fiskare, privata fartyg och privata arbetstagare till sjöss ofta träffar på olagliga invandrare före ett lands marinstyrka, och betonar behovet av att tydligare informera dessa parter om deras internationella rättsliga skyldigheter att hjälpa invandrare i sjönöd. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en ersättningsmekanism för förlorad arbetsinkomst till följd av räddningsoperationer.

66.  Europaparlamentet betonar att det finns ett tydligt behov av tillförlitlig statistik för att inrätta konkreta verktyg för bekämpningen av irreguljär migration på EU-nivå, och uppmanar därför kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla sådan statistik.

Återvandring

67.  Europaparlamentet anser att migranter som inte har rätt till internationellt skydd och som uppehåller sig irreguljärt på medlemsstaternas territorium måste anmodas att lämna Europeiska unionens territorium. Parlamentet uppmärksammar i detta sammanhang antagandet av återvändandedirektivet och kräver att medlemsstaterna, inom ramen för direktivets införlivande, ska se till att bevara de mest gynnsamma befintliga bestämmelserna i den nationella lagstiftningen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera återvandring med tillbörlig respekt för lagen och värdigheten hos de berörda personerna, och att ge företräde åt frivillig återvandring.

68.  Europaparlamentet påpekar att ett system för rådgivning om återvandring bör inrättas vid stängda och öppna mottagningsförläggningar, vilket ska fungera som en kontaktpunkt för personer som vill får mer information om hjälp vid återvandring.

69.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett system för övervakning och stöd för social och yrkesmässig återanpassning av återtagna migranter i ursprungsländerna.

70.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera ett införande av sin återtagandepolitik inom ramen för en gemensam politik, och helst i bilaterala avtal.

71.  Europaparlamentet begär angående återtagandeavtal att parlamentet och dess behöriga utskott under diskussionerna med tredjeländer regelbundet ska informeras om hur diskussionerna framskrider och om eventuella hinder för förhandlingarna.

72.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försäkra sig om att medlemsstaterna endast har bilaterala återtagandeavtal med tredjeländer som kan lämna fullständiga garantier för att de återtagna personernas mänskliga rättigheter respekteras och som har undertecknat Genèvekonventionen från 1951.

73.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter ett effektivt verkställande av tredjeländernas skyldighet att ta tillbaka de medborgare som uppehåller sig irreguljärt på EU:s territorium, i enlighet med artikel 13 i Cotonouavtalet av den 23 juni 2000. Parlamentet efterlyser ett stärkande av dessa bestämmelser under förhandlingarna om det nya AVS-avtalet.

74.  Europaparlamentet betonar behovet av en verklig EU-dimension i fråga om återvandringspolitiken, genom ömsesidigt erkännande av återvandringsbeslut. Parlamentet vädjar om mer samarbete mellan medlemsstaterna i samband med verkställandet av återvandringsbeslut och stärkandet av Frontex roll i gemensamma återvandringsärenden.

75.  Europaparlamentet efterlyser ett stärkande av samarbetet, inklusive genom konsulärt samarbete, med ursprungs- och transiteringsländerna för att underlätta återtagandeförfarandena, och uppmanar kommissionen att utvärdera befintliga återtagandeavtal för att underlätta deras tillämpning och inhämta lärdomar inför förhandlingarna om framtida avtal.

76.  Europaparlamentet uppmanar rådet att överväga att anta rättsliga bestämmelser för att införa en europeisk "laissez-passer" – en passersedel som ska utfärdas till tredjelandsmedborgare som uppehåller sig olagligt i en medlemsstat i syfte att underlätta återsändande till tredjeländer. En bestämmelse om dessa passersedlar bör inbegripas i unionens återtagandeavtal så att de blir bindande för de berörda tredjeländerna.

Solidaritet och invandring
Samordning mellan medlemsstaterna

77.  Europaparlamentet beklagar djupt det faktum att medlemsstaterna har visat otillräcklig solidaritet inför den växande utmaningen med invandring. Parlamentet efterlyser en brådskande granskning av ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007–2013(21) och dess fyra finansiella instrument, så att de kan spegla den nya verklighet som uppstår genom ökande migrationstryck och användas vid brådskande behov, såsom vid massinvandring.

78.  Europaparlamentet uppmärksammar medlemsstaternas åtaganden i ovannämnda europeiska pakt för invandring och asyl när det gäller behovet av solidaritet. Parlamentet välkomnar särskilt införandet av en frivillig mekanism för fördelning av bördan som möjliggör omplacering inom EU av personer som beviljats internationellt skydd, från medlemsstater som utsätts för specifikt och oproportionerligt tryck på sina inhemska asylsystem, vilket framför allt är en följd av deras geografiska eller demografiska situation, till andra medlemsstater, samt uppmanar medlemsstaterna att fullgöra dessa åtaganden. Parlamentet välkomnar också tilldelningen av 5 miljoner EUR i EU:s budget för 2009 för detta ändamål inom ramen för Europeiska flyktingfonden, men insisterar på att bindande instrument införs. Parlamentet uppmanar kommissionen att genast tillämpa denna mekanism och omedelbart föreslå ett lagstiftningsinitiativ för att på ett varaktigt sätt införa en sådan mekanism på EU-nivå.

79.  Europaparlamentet välkomnar omarbetningen av Dublinförordningen och de föreslagna bestämmelserna om en mekanism för att inställa överföringar i enlighet med Dublinförordningen om det råder tvivel om huruvida en sådan överföring skulle kunna leda till att de sökande inte åtnjuter en tillräckligt hög skyddsnivå i den ansvariga medlemsstaten, särskilt när det gäller villkor för mottagande och tillträde till asylförfaranden, och i fall där ett sådant överförande skulle öka bördan för de medlemsstater som står inför ett specifikt och oproportionerligt tryck på sina inhemska asylsystem, särskilt med avseende på deras geografiska eller demografiska situation. Parlamentet betonar emellertid att dessa bestämmelser sannolikt enbart blir en politisk utfästelse i stället för ett effektivt instrument för att verkligen stödja en medlemsstat utan införandet av ett dubbelriktat, tvingande instrument för alla medlemsstater.

80.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om en omarbetning av förordningen om inrättande av "Eurodac" för jämförelse av fingeravtryck, och påminner medlemsstaterna om deras skyldigheter att ta fingeravtryck och översända uppgifter i enlighet med den gällande Eurodac-förordningen. Parlamentet anser att biometriska uppgifter, såsom fingeravtryck, måste utnyttjas för att öka effektiviteten i gränskontrollerna.

Samarbete med tredjeländer

81.  Europaparlamentet beklagar att samarbetet med tredjeländer inte har gett avsedda resultat, med undantag för Spaniens samarbete med tredjeländer som exempelvis Senegal och andra länder i Afrika söder om Sahara och i Nordafrika. Parlamentet efterlyser ett målinriktat stöd för tredjeländer som är transiterings- och ursprungsländer och som kan hjälpa dem att skapa ett effektivt system för gränshantering, med delaktighet av Frontex vid gränsbevakningshjälp i dessa länder.

82.  Europaparlamentet påminner kommissionen, rådet och medlemsstaterna om att det är mycket viktigt att fortsätta den dialog som har inletts med ursprungs- och transitländerna i enlighet med de ministerkonferenser mellan EU och Afrika om migration och utveckling som har hållits i Tripoli, Rabat och Lissabon.

83.  Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att genomföra de politiska instrument som tagits fram inom ramen för den övergripande strategin för migration(22) och "Rabat-processen" från 2006 om migration och utveckling, samt EU-Afrika-partnerskapet om migration, rörlighet och arbetstillfällen, som parterna enades om i Lissabon i december 2007.

84.  Europaparlamentet betonar vikten av en utvecklingspolitik i tredjeländer som är ursprungs- och transiteringsländer som ett medel för att ta itu med själva orsakerna till invandringsproblematiken. Parlamentet efterlyser en förbättrad samordning av unionens invandrings- och utvecklingspolitik, i vilken man till fullo tar hänsyn till strategiska mål såsom millennieutvecklingsmålen.

85.  Europaparlamentet konstaterar dock att utvecklingspolitiken inte kan utgöra det enda alternativet till migration eftersom en solidarisk utveckling är omöjlig utan permanent rörlighet.

86.  Europaparlamentet efterlyser ett stärkt samarbete med Internationella organisationen för migration och andra internationella organisationer för att nya regionala kontor ska kunna inrättas i känsliga områden där det finns behov av praktisk hjälp bland annat med laglig migration och i samband med invandrare som frivilligt vill återvandra.

87.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att inrätta centrum för information om och hantering av migration, som det centrum som invigdes i Mali i oktober 2008. Parlamentet anser vidare att dessa centrum bör kunna bidra avsevärt till att ta itu med migrationsproblemen genom att stå till tjänst med rådgivning för potentiella migranter, migranter som återsänds och migranter som uppehåller sig i EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att lämna nödvändig information om projekten för att inrätta fler centrum inom ramen för EU–Afrika-partnerskapet, och att överväga möjligheten att inrätta sådana centrum i de östra grannländerna.

88.  Europaparlamentet betonar att alla avtal med ursprungs- och transiteringsländer bör omfatta kapitel om invandringssamarbete, och efterlyser en ambitiös politik tillsammans med tredjeländer i fråga om polisiärt och rättsligt samarbete i kampen mot internationella brottsorganisationer inblandade i människohandel och när det gäller att ställa de berörda personerna inför rättamed hjälp av Europol och Eurojust. Parlamentet uppmanar också kommissionen att stärka stödet, inklusive ekonomisk och teknisk hjälp, till tredjeländerför att skapa ekonomiska och sociala förhållanden som bidrar till att motverka irreguljär migration, narkotikahandel och organiserad brottslighet.

89.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja förhandlingarna om övergripande EU-avtal som det som ingåtts med Kap Verde, att göra framsteg i de övergripande förhandlingar som förs med Marocko, Senegal och Libyen, och att även stödja ingående av avtal med de främsta ursprungsländerna i samband med invandring.

90.  Europaparlamentet påpekar behovet av att stödja tredjeländerna i deras arbete för att utforma nationella rättsliga ramar och inrätta invandrings- och asylsystem i full överensstämmelse med internationell rätt. Parlamentet uppmanar likaså tredjeländer som är transiteringsländer att underteckna och följa 1951 års Genèvekonvention.

91.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att reflektera över frågan med "miljöflyktingar", det vill säga flyktingar som för närvarande inte kan betraktas som ekonomiska flyktingar och som inte heller erkänns som flyktingar enligt Genèvekonventionen.

o
o   o

92.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 76, 31.3.2009, s.34.
(2) Rådets dokument nr 13440/08.
(3) EUT L 348, 24.12.2008, s. 98.
(4) EUT L 199, 31.7.2007, s. 30.
(5) Rådets dokument nr 7204/08.
(6) Antagna texter, P6_TA(2009)0087.
(7) Antagna texter, P6_TA(2009)0069.
(8) Antagna texter, P6_TA(2009)0047.
(9) Antagna texter, P6_TA(2008)0633.
(10) Antagna texter, P6_TA(2008)0557.
(11) Antagna texter, P6_TA(2008)0558.
(12) Antagna texter, P6_TA(2008)0385.
(13) Antagna texter, P6_TA(2008)0168.
(14) EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 215.
(15) EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 223.
(16) EUT C 303 E, 13.12.2006, s. 845.
(17) EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
(18) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(19) EUT L 373, 21.12.2004, s. 37.
(20) A/RES/45/158.
(21) KOM(2005)0123.
(22) KOM(2006)0735.


Grönbok om TEN-T-politikens framtid
PDF 140kWORD 60k
Europaparlamentets resolution av den 22 april 2009 om grönboken om TEN-T-politikens framtid (2008/2218(INI))
P6_TA(2009)0258A6-0224/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 februari 2009 med titeln "Grönboken: Transeuropeiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin", (KOM(2009)0044),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2008 med titeln "En ekonomisk återhämtningsplan för Europa" (KOM(2008)0800),

–   med beaktande av rådets slutsatser om grönare transporter som rådet (transport, telekommunikation och energi) antog vid sitt möte den 8–9 december 2008,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 juni 2006 med titeln "Hållbara transporter för ett rörligt Europa – Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transportpolitiken" (KOM(2006)0314),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 januari 2008 med titeln "Mot 20–20 till 2020 – Europas möjligheter i klimatförändringen" (KOM(2008)0030),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 oktober 2007 med titeln "Handlingsplan för godslogistik" (KOM(2007)0607),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 maj 2008 om resultatet av samrådet beträffande sammanhållningspolitikens strategier och program för programperioden 2007–2013 (KOM(2008)0301),

–   med beaktande av kommissionens rapport av den 20 januari 2009 om genomförandet av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet 2004–2005 (KOM(2009)0005),

–   med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2009 om Lissabonstrategin(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 5 september 2007 om godslogistik i Europa – nyckeln till hållbar rörlighet(2),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A6-0224/2009), och av följande skäl:

A.  Den politiska definitionen av TEN-T-politiken, såsom den beskrivs i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet(3) och Europaparlamentets och rådets beslut nr 884/2004/EG av den 29 april 2004 om ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet(4), ledde till en "önskelista" på 30 prioriterade projekt som i huvudsak inspirerats av nationella intressen.

B.  Den yttre konkurrenskraften för godstransporter på järnväg och sjöfart i förhållande till vägtransporter måste förbättras, i syfte att säkerställa en välavvägd användning av höghastighetsleder till sjöss och korridorer för järnvägsfrakt.

C.   30 prioriterade projekt ledde till ett förslag från kommissionen om att bevilja cirka 20 miljarder EUR i EU-medel inom ramen för budgetplanen 2007–2013 till det transeuropeiska transportnätet i sin helhet, ett belopp som slutligen minskades till cirka 8 miljarder EUR, varav endast 5,3 miljarder EUR avsatts till de 30 prioriterade projekten, efter krav från rådet.

D.  Europeiska unionens uppenbara oförmåga att efterleva finansieringsreglerna för TEN-T, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet(5), leder till osäkerhet i projektfinansieringsplaneringen.

E.  Det är nödvändigt att öka kommissionens kapacitet att genomföra stora gränsöverskridande projekt, särskilt järnvägsprojekt, som kräver en förstärkt och kontinuerlig samordning mellan de involverade medlemsstaterna och en flerårig finansiering som överskrider budgetramens tidsramar.

F.  Av bilagorna till kommissionens ovannämnda meddelande av den 14 maj 2008 framgår det visserligen att det inom ramen för transportprojekten kommer att anslås ca 49 % för vägar, ca 31 % för järnvägar och ca 9 % för stadstrafik, men det preciseras inte vilka konkreta projekt som kommer att samfinansieras.

1.  Europaparlamentet konstaterar att de första försöken att utveckla en transportinfrastrukturpolitik inom EU, som inspirerades av de felande länkarna från European Roundtable of Industrialists (ERT), stimulerades av kommissionens meddelande av den 2 december 1992 om den framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken, med motiveringen att få till stånd ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning och inleddes av f.d. transportkommissionären Karel Van Miert. Parlamentet konstaterar att man i rådets förordning (EG) nr 2236/95 av den 18 september 1995 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät(6) och i beslut nr 884/2004/EG försökte orientera sig mot ovannämnda mål. Man bör även betona de insatser för att främja denna politik som gjordes av kommissionens förra vice ordförande med ansvar för energi och transport, Loyola de Palacio.

2.  Europaparlamentet anser att rapporterna från TEN-T-samordnarna är intressanta exempel för framtida samordning och integrering av ett begränsat urval viktiga projekt, och uppmanar följaktligen kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta sitt arbete med att förbättra de prioriterade projekten. Investeringar på medellång och lång sikt bör fortlöpa i enlighet med målsättningen att färdigställa nätverket.

3.  Europaparlamentet välkomnar det tidiga framläggandet av det ovannämnda meddelandet från kommissionen av den 4 februari 2009, som syftar till att grundligt se över EU:s transportinfrastruktur och TEN-T-politiken i enlighet med nuvarande och framtida utmaningar vad gäller transport, gränsöverskridande rörlighet, finanser, ekonomiska, regionala (inklusive regioner med bestående handikapp) och sociala frågor samt säkerheten och miljön.

4.  Europaparlamentet ser i detta avseende ingen logisk grund till att införa ett vagt begrepp som "begreppsbaserad pelare" för TEN-T, vilket endast skulle överbelasta prioriteringslistan. Tvärtemot kommissionens påstådda målsättning kan en pelare som uttryckligen beskrivs som begreppsmässig inte förbättra TEN-T-politikens trovärdighet, vilken ligger i dess förmåga att utveckla konkreta projekt.

5.  Europaparlamentet håller därför med om att man bör utveckla ett mer sammanhängande och integrerat nätverk som återspeglar behoven av intermodala anslutningar för medborgare och gods. Parlamentet betonar därför att järnvägar, hamnar, hållbara yttre och inre vattenvägar och deras inlandsförbindelser eller intermodala knutpunkter i infrastrukturlänkar mellan och inom nya medlemsstater måste ges prioritet, och att särskild vikt även bör fästas vid gränsöverskridande transportförbindelser samt bättre förbindelser med flygplatser och hamnar inom det transeuropeiska nätet. Parlamentet betonar att de olika men kompletterande behoven inom passagerar- och godstrafiken måste uppmärksammas. Parlamentet rekommenderar att medlemsstaterna och de regionala myndigheterna förbättrar mellanliggande stationer och lokala förbindelser som fungerar som förbindelser till TEN-T i syfte att minimera kostnaderna relaterade till ett avlägset läge.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt stödja prioriterade projekt för intermodala förbindelser med permanent driftskompatibilitet som löper genom flera medlemsstater. Parlamentet påpekar att det är en nationell uppgift att sammanlänka de ekonomiska områdena längs dessa prioriterade projekt.

7.  Europaparlamentet håller med om att miljövänliga transportsätt i förteckningen över prioriterade projekt proportionellt sett ska betonas mer än andra. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att snarast se till att denna proportionella prioritet även bibehålls i samband med genomförandet av projekten.

8.  Europaparlamentet betonar behovet av att integrera klimatskydd och hållbara utvecklingsstrategier i alla transportslag i den europeiska infrastrukturpolitiken och att uppfylla EU:s mål att minska koldioxidutsläppen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att medlemsstaterna ska integrera den europeiska miljölagstiftningen i beslutsfattandet om och planeringen av TEN-T-projekt, såsom Natura 2000, SMB, MKB, luftkvalitet, vattenramdirektivet, habitat- och fågeldirektivet samt rapporter från transport- och miljörapporteringsmekanismen (TERM) om indikatorer för transport och miljö från Europeiska miljöbyrån.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att minska oklara eller motsägelsefulla bestämmelser rörande förklaringar av allmänt intresse och tillämpning av miljölagstiftning. Parlamentet anser dessutom att medlemsstaterna inte får missbruka den EU-lagstiftning som nämns i punkt 9 för att blockera genomförande av TEN-T-projekt när ett projekt väl beviljats TEN-T-status.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att beakta den senaste tidens utveckling, såsom den globala finanskrisen, de demografiska förändringarna, utvidgningen, de nya grannländerna, samt de intensifierade förbindelserna med länderna i Östeuropa och Medelhavsområdet, som viktiga faktorer som påverkar den europeiska transportinfrastrukturpolitiken.

12.  Europaparlamentet understryker, särskilt med tanke på den ekonomiska krisen, att utvecklingen av TEN-T och samordningen av EU:s transporter med transporterna i grannländerna är det säkraste sättet att garantera långsiktig hållbarhet för den inre marknaden och ekonomisk och social sammanhållning i EU.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera sina ansträngningar för att garantera en bättre europeisk samordning av den territoriella utvecklingen (EU:s territoriella agenda och principen för territoriell sammanhållning) och transportplaneringen, så att man genom att i ökad utsträckning upprätta nätverk mellan regionerna tar hänsyn till regional tillgänglighet. Stora skillnader mellan bergs-, kust- och öregioner samt mellan centrala, perifera och andra gränsöverskridande regioner måste tas i beaktande, såväl som behovet av bättre integrering av stadstrafiksystemen i TEN-T.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt prioritera projekt som omfattar de viktigaste järnvägs-, väg- och inlandsvattenlederna och syftar till att upprätta gränsöverskridande förbindelser med nya medlemsstater och tredjeländer.

15.  Europaparlamentet föreslår i detta sammanhang att programmet för regional utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv (ESDP) ska utgöra grund för planeringen och att tillgängliga ESPON-undersökningar bör inbegripas som vetenskaplig och regionalt inriktad bakgrundsinformation för transportutvecklingen.

16.  Europaparlamentet betonar att både målen i Lissabonstrategin och målen i återhämtningsplanen måste integreras i utvecklingen av TEN-T-politiken, med beaktande av att frågor som rörlighet, tillgänglighet och logistik är viktiga för EU:s konkurrenskraft samt för att sammanhållningen mellan territorierna ska kunna förbättras.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att integrera gröna korridorer, järnvägsnät för godstransporter, korridorer för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), höghastighetsleder till sjöss, såsom närsjöfart, befintliga inre vattenvägar med begränsad kapacitet eller slussar med otillräcklig kapacitet, torrhamnar, logistikplattformar och knutpunkter för rörlighet i städerna, samt den planerade utvidgningen av TEN-T till att omfatta länderna inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och länderna i Östeuropa och Medelhavsområdet, i ett intermodalt TEN-T-koncept som grundar sig på planerade åtgärder till förmån för mer miljövänliga, mindre oljekonsumerande och säkrare transportslag, för att garantera en optimal användning av alla transportslag och främja kompabilitet mellan de olika transportslagen, särskilt för järnvägsförbindelser i hamnar. Parlamentet begär dessutom att det nuvarande och framtida ramverket för TEN-T och den föreslagna lagstiftningen om korridorer för järnvägsfrakt samordnas.

18.  Europaparlamentet noterar att hittills endast 1 % av EU:s infrastrukturmedel använts till inre vattenvägar enligt de senaste undersökningarna. Parlamentet anser att tillräckliga EU-medel behövs för att utveckla EU:s infrastruktur för inre vattenvägar, så att de inre vattenvägarnas fulla potential som ett hållbart och pålitligt transportslag kan utnyttjas.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med hänsyn till kravet på ökad näteffektivitet och snabbare transporter verka för en snabbare ökning av godstrafiken på järnväg.

20.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (KOM(2008)0852) och det ovannämnda meddelandet från kommissionen av den 18 oktober 2007.

21.  Europaparlamentet understryker vikten av att möjliggöra informationsutbyte inom den intermodala transporten, för att främja och stödja växelverkan mellan mjuk och hård infrastruktur (informationssystem såsom ERTMS/flodinformationstjänster (RIS)/intelligenta transportsystem (ITS)/Sesar/Galileo), att förbättra driftskompatibiliteten, rullande järnvägsmateriel (ERTMS hård- och mjukvara i tåg och ljuddämpning av godsvagnar), grön logistik, intermodala anslutningar och knutpunkter, decentraliserade leveranskedjetjänster från dörr till dörr och trafikstyrning.

22.  Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla harmoniserade och standardiserade intelligenta transportsystem för TEN-T för att få till stånd en effektivare, smidigare, säkrare och miljövänligare transportförvaltning.

23.  Europaparlamentet föreslår att man förbättrar genomförandet av TEN-T genom att inrätta en öppen samordningsmetod som inkluderar prestandamätning och utbyte av bästa praxis för att på detta sätt underlätta tillgången till information med hjälp av informationssystem som TENtec.

24.  Europaparlamentet fokuserar på behovet av att främja effektiviteten i den infrastruktur som redan finns inom TEN-T-projekten på kort sikt, särskilt när genomförandet av sådana projekt redan inletts, i syfte att göra korridorerna mer hållbara och effektiva och utan att bara vänta på det långsiktiga förverkligandet av mycket stora projekt inom dessa korridorer.

25.  Europaparlamentet stöder grönbokens strukturella alternativ 3 för utformningen av 5TEN-T, det vill säga, två nivåer som består av ett övergripande nät som grundar sig på de nuvarande TEN-T-kartorna och ett intermodalt "stomnät" som ännu ska fastställas och där man prioriterar järnvägar, hållbara vattenvägar och hamnar samt deras anslutning till logistiska knutpunkter.

26.  Europaparlamentet stöder idén med ett "stomnät" som består av en "geografisk pelare" och en "begreppsbaserad pelare", där den "begreppsbaserade pelaren" innehåller kriterier och projekt, vilket gör det möjligt att under tidens gång fastställa projekt, korridorer och nätdelar på ett flexibelt sätt, och inte strikt i början av budgetperioden för hela perioden. Parlamentet anser att TEN-T måste kunna utvidgas flexibelt under budgetperioden så att hänsyn kan tas till ändrade marknadsvillkor.

27.  Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som medlemsstaterna, i samråd med regionala och lokala myndigheter, intressenter från det civila samhället och lokalbefolkningen, spelar när det gäller att besluta, planera och finansiera transportinfrastruktur, inklusive europeisk gränsöverskridande samordning och samarbete. Parlamentet förväntar sig ökad samstämmighet i Europeiska rådet mellan krav på TEN-T-projekt och beslut om TEN-T-budgetar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att, mot bakgrund av halvtidsutvärderingen av EU:s budgetram och med anledning av den pågående diskussionen om EU:s återhämtningsplan, ingående överväga att göra frågan om behovet av ekonomiskt stöd till infrastruktur som ingår i TEN-T-nätet till en prioritering, i enlighet med de strategier som hittills utarbetats inom EU.

28.  Europaparlamentet ställer sig bakom gemenskapens mål om att minska den administrativa bördan, och uppmuntrar således med kraft kommissionen att se över finansieringsramen för prioriterade TEN-T-projekt i syfte att ytterligare minska byråkratin.

29.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att förbättra samordningen av den politik som bedrivs på nationell nivå för att uppnå enhetlighet i samfinansieringen och genomförandet av TEN-T-programmet, i enlighet med artiklarna 154 och 155 i EG-fördraget.

30.  Europaparlamentet understryker i detta sammanhang att finanskrisen sätter större tryck på EU, medlemsstaterna och regionerna att grunda beslut om transportinfrastrukturprojekt på sunda kostnadsnyttoanalyser, hållbarhet och europeiskt gränsöverskridande mervärde.

31.  Europaparlamentet framhåller dock att investeringar i transportinfrastruktur är ett nyckelområde för att hantera den ekonomiska och finansiella krisen, och uppmanar kommissionen att påskynda TEN-T-relaterade infrastrukturprojekt som finansieras med hjälp av strukturfonderna och/eller Sammanhållningsfonden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ompröva sina investeringsprioriteringar med hänsyn till denna ståndpunkt, i syfte att påskynda de TEN-T-projekt som de är ansvariga för, särskilt i gränsöverskridande avsnitt.

32.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att EU:s samfinansiering av transportinfrastrukturprojekt via TEN-T, Sammanhållningsfonden och de regionala fonderna och Europeiska investeringsbanken måste överensstämma med följande kriterier: ekonomisk bärkraft, förstärkning av konkurrenskraften, främjande av den gemensamma marknaden, en hållbar miljö, insyn för skattebetalare och medborgarnas medverkan (partnerskapsprincipen). Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att utveckla offentlig-privata partnerskap för finansieringen av TEN-T samt behovet av att föreslå flexibla lösningar på problem som uppstår i projekt av denna storleksklass (svårigheter relaterade till terrängförhållanden, tekniska svårigheter, motstånd från allmänheten m.m.).

33.  Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang kommissionen att se till att det i projekt som bedöms inom ramen för EU:s finansiella program tas hänsyn till eventuella återverkningar på den nationella finansieringen av andra nödvändiga investeringar (som inte stöds med EU-medel). Parlamentet anser framför allt att medlemsstaternas utnyttjande av medel för att utvidga EU-finansierade projekt inte får ske på bekostnad av upprätthållande av eller investeringar i matartrafik. Parlamentet anser däremot att projekt därför åtminstone delvis bör fastställas och bedömas på basis av möjligheterna att integrera (och inte åsidosätta) utveckling och upprätthållande av nödvändig kompletterande infrastruktur för matartrafik.

34.  Europaparlamentet påpekar det snabbt ökande behovet av investeringar i den europeiska marknaden för lufttransporter inom ramen för paketet för ett gemensamt europeiskt luftrum, SES II, såväl som i det föreslagna "total aviation system approach", och uppmanar följaktligen kommissionen att överväga att tilldela en större del av de tillgängliga medlen till flygplatser och flygledning/ flygtrafiktjänster när TEN-T:s budgetram ses över.

35.  Europaparlamentet noterar att mer forskning och utveckling behövs om bästa och effektivaste metoder inom transportinfrastrukturfinansieringen och dess positiva effekter på konkurrenskraften och på den kvantitativa och kvalitativa sysselsättningen, inklusive erfarenheten av offentlig-privata partnerskap i detta avseende, något som redan påpekats i kommissionens studier.

36.  Europaparlamentet understryker behovet av att inrätta en arbetsgrupp inom den verkställande byrån för TEN-T i syfte att öka användningen av offentlig-privata partnerskap för att finansiera vissa prioriterade projekt eller avsnitt och för att sprida bästa praxis-lösningar.

37.  Europaparlamentet understryker att den ökande tilliten till offentlig-privata partnerskap och Europeiska investeringsbanken inte kan ersätta betydliga budgetanslag till storskaliga projekt med generationsöverskridande återbetalningsperioder.

38.  Europaparlamentet stöder en omprövning av TEN-T-budgeten av medlemsstaterna i samband med halvtidsöversynen av budgetramen för 2009–2010, för att motverka den drastiska nedskärningen av övriga projekt och minskad ambition att utveckla järnvägar och vattenvägar relaterade till dessa projekt.

39.  Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att avsätta en del av avgifterna för väginfrastruktur till att finansiera TEN-T-projekt för att öka hävstångseffekten på lånen.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett antal exempel på regionala gränsöverskridande järnvägsförbindelser, som har avvecklats eller övergivits, och som särskilt gynnar dem som kan ansluta sig till TEN-T.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se det europeiska cykelnätverket EuroVelo och järnridåleden som en möjlighet att främja ett europeiskt gränsöverskridande infrastrukturnätverk för cyklar, stödja ett miljövänligt resande och en hållbar turism.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före utgången av dess mandat lägga fram ett lagstiftningsinitiativ angående en öppning av de inhemska järnvägsmarknaderna för persontransporter från och med den 1 januari 2012, i syfte att främja hela TEN-T-järnvägsnätets konkurrenskraft.

43.  Europaparlamentet beklagar det långsamma genomförandet av prioriterade projekt som berör gränsöverskridande avsnitt, särskilt i Pyrenéerna, och som är av avgörande betydelse för Iberiska halvön och Frankrike.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla parlamentet och Europeiska rådet engagerat i sina fleråriga/årsvisa förslag och val om medfinansiering av TEN-T-projekt.

45.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet och minst en gång per år rapportera till Europaparlamentet och rådet om varje enskilt prioriterat projekt. Rapporten ska redogöra för hur långt varje projekt har kommit, tillförlitligheten i de uppgivna projektkostnaderna, projektets genomförbarhet och tidsplanen för genomförandet.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och EIB att i analogi med samfinansieringen av TEN-T årligen lägga fram en förteckning för parlamentet och rådet över konkreta samfinansierade projekt även när det gäller TEN-T-projekt som samfinansieras via regionalfonden, Sammanhållningsfonden och EIB.

47.  Europaparlamentet betonar att det ur ekologisk och ekonomisk synvinkel ofta är endast multimodala trafikmodeller – som gör det möjligt att utnyttja olika transportsätt på en transportsträcka – som har framtidspotential och är hållbara.

48.  Europaparlamentet understryker att transportinfrastrukturen mellan Väst- och Östeuropa är förknippad med en ekonomisk tillväxtpotential och därför har en enorm betydelse inom det nyligen utvidgade Schengenområdet, särskilt i de nya medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bygga ut och främja transnationella väg- och järnvägsförbindelser mellan Öst- och Västeuropa genom att särskilt stödja gränsöverskridande transportinfrastruktur via ett särskilt handlingsprogram som genomförs i samarbete med lokala, regionala och nationella myndigheter. Parlamentet påminner även om att en bättre förbindelse mellan de europeiska transportnäten och utvecklingsländernas transportnät skulle förbättra särskilt gränsområdenas ställning och bidra med ett mervärde för samarbetet mellan regionerna och för hela EU.

49.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P6_TA(2009)0120.
(2) EUT C 187 E, 24.7.2008, s. 154.
(3) EGT L 15, 17.1.1997, s. 1.
(4) EUT L 167, 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 162, 22.6.2007, s. 1.
(6) EGT L 228, 23.9.1995, s. 1.


Bekämpning av våld mot kvinnor
PDF 219kWORD 54k
Europaparlamentets förklaring om kampanjen "Säg NEJ till våld mot kvinnor"
P6_TA(2009)0259P6_DCL(2008)0094

Europaparlamentet avger denna förklaring

–   med beaktande av FN:s förklaring om avskaffande av våld mot kvinnor av den 20 december 1993, och förklaringen om avskaffande av våld mot kvinnor i hemmet som antogs av FN:s generalsekretariat den 22 december 2003, vilka erkänner det omedelbara behovet av att avskaffa våld mot kvinnor,

–   med beaktande av sin resolution av den 16 september 1997 om behovet av en europeisk kampanj för nolltolerans av våld mot kvinnor(1), och av den 2 februari 2006 om dagens situation när det gäller bekämpning av våld mot kvinnor och eventuella framtida åtgärder(2),

–   med beaktande av UNIFEM:s (FN:s kvinnofond) kampanj "Säg NEJ till våld mot kvinnor " ("Say NO to Violence against Women"), som betonar behovet av handling och att skydda kvinnor mot våld,

–   med beaktande av artikel 116 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Våld mot kvinnor och flickor är ett allmänt utbrett problem av världsomfattande proportioner.

B.  I ovannämnda resolutioner betonade parlamentet behovet av att inleda en EU-omfattande kampanj för nolltolerans av våld mot kvinnor.

C.  Europarådets nyligen genomförda kampanj "Stoppa våld mot kvinnor i hemmet" bekräftar behovet av handling och skydd av kvinnor mot våld.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom de närmaste fem åren utropa "Europaåret för nolltolerans av våld mot kvinnor", vilket parlamentet upprepade gånger har krävt.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja UNIFEM-kampanjen "Säg NEJ till våld mot kvinnor" genom att underteckna petitionen.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namn på undertecknarna till rådet, kommissionen och UNIFEM.

Förteckning över ledamöter som har undertecknat förklaringen

Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Roberta Angelilli, Rapisardo Antinucci, Kader Arif, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Mariela Velichkova Baeva, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Maria Berger, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Josep Borrell Fontelles, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, André Brie, Danutė Budreikaitė, Kathalijne Maria Buitenweg, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Maddalena Calia, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero González, Giorgio Carollo, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Giulietto Chiesa, Călin Cătălin Chiriţă, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Fabio Ciani, Richard Corbett, Dorette Corbey, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela Creţu, Brian Crowley, Hanne Dahl, Daniel Dăianu, Dragoş Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Brigitte Douay, Den Dover, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Konstantinos Droutsas, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Edite Estrela, Harald Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Göran Färm, Markus Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Glyn Ford, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Neena Gill, Monica Giuntini, Robert Goebbels, Bogdan Golik, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Zita Gurmai, Fiona Hall, Ioan Lucian Hămbăşan, David Hammerstein, Benoît Hamon, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Anna Hedh, Jacky Hénin, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jim Higgins, Jens Holm, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ģirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušķis, Sepp Kusstatscher, Joost Lagendijk, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Raymond Langendries, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Andrea Losco, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Nils Lundgren, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Erika Mann, Catiuscia Marini, Helmuth Markov, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Iosif Matula, Mario Mauro, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Alexandru Nazare, Catherine Neris, Ljudmila Novak, Péter Olajos, Gérard Onesta, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Athanasios Pafilis, Maria Grazia Pagano, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Neil Parish, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Maria Petre, Tobias Pflüger, Sirpa Pietikäinen, Rihards Pīks, João de Deus Pinheiro, Józef Pinior, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Samuli Pohjamo, Bernard Poignant, Lydie Polfer, Miguel Portas, Christa Prets, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Miloslav Ransdorf, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Marco Rizzo, Maria Robsahm, Giovanni Robusti, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Martine Roure, Heide Rühle, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, María Isabel Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Gilles Savary, Christel Schaldemose, Pierre Schapira, Lydia Schenardi, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Elisabeth Schroedter, Inger Segelström, Esko Seppänen, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Strož, Margie Sudre, Eva-Britt Svensson, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Michel Teychenné, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Jacques Toubon, Georgios Toussas, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Claude Turmes, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kyösti Virrankoski, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Johannes Voggenhuber, Sahra Wagenknecht, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Francis Wurtz, Anna Záborská, Jan Zahradil, Iva Zanicchi, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

(1) EGT C 304, 6.10.1997, s. 55.
(2) EUT C 288 E, 25.11.2006, s. 66.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy