Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 23 април 2009 г. - Страсбург
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски парламент
 Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Съд на ЕО
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Сметна палата
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски омбудсман
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски надзорен орган по защита на данните
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет
 Финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
 Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработка) ***II
 Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач ***II
 Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработка) ***II
 Енергийни характеристики на сградите (преработка) ***I
 Агенции за кредитен рейтинг ***I
 Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I
 Права на пътниците в автобусния транспорт ***I
 Закрила на авторското право и някои сродни права ***I
 Установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт ***I
 Програма „Марко Поло II“ ***I
 Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз ***I
 Права на пациентите при презгранично здравно обслужване ***I
 Безопасност на пациентите*
 Европейски действия в областта на редките заболявания *
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Комисия
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Европейски икономически и социален комитет
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Комитет на регионите
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2007 година
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на ЕС за основните права за финансовата 2007 година
 Oсвобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2007 година
 Обезлесяване и деградация на горите
 План за действие относно градската мобилност
 План за действие относно интелигентните транспортни системи
Текстове (2440 kb)
Правна информация - Политика за поверителност