Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 23. aprill 2009 - Strasbourg
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Parlament
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kohus
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kontrollikoda
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ombudsman
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Andmekaitseinspektor
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Eurojust
 ELi 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Frontex
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Nõukogu
 ELi ametite finantsjuhtimine ja -kontroll
 Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) ***II
 Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimused ***II
 Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad (uuestisõnastamine) ***II
 Ehitiste energiatõhusus (uuestisõnastamine) ***I
 Reitinguagentuurid ***I
 Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused ***I
 Bussireisijate õigused ***I
 Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaeg ***I
 Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***I
 Programm Marco Polo II ***I
 Konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatav Euroopa raudteevõrgustik ***I
 Patsiendiõiguste kohaldamine piiriüleses tervishoius ***I
 Patsiendi ohutus *
 Euroopa tegevus haruldaste haiguste valdkonnas *
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmise heakskiitmine: III jagu, Komisjon
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Seitsmes, kaheksas ja üheksas Euroopa Arengufond (EAF)
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Regioonide Komitee
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSS Järelevalveamet
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ülesehitusamet
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaagentuur
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
 ELi 2007. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
 2007. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Ühenduse Kalanduskontrolli agentuur
 Metsade raadamine ja metsade seisundi halvenemine
 Linnaliikluse korraldamise tegevuskava
 Intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava
Tekstid (1450 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika