Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - Strasburg
 Absolutorium na rok budżetowy 2007: Parlament Europejski
 Absolutorium 2007: Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium 2007: Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium budżetowe za 2007 r. budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Udzielenie absolutorium za 2007 r. budżet ogólny Unii Europejskiej – Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium budżetowe 2007: Eurojust
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP)
 Absolutorium budżetowe 2007: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
 Absolutorium 2007: budżet ogólny UE - Rada
 Zarządzanie finansami i kontroli agencji UE
 Wspólne zasady dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych (przekształcenie) ***II
 Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego ***II
 Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku przewozów drogowych (przekształcenie) ***II
 Charakterystyka energetyczna budynków (przekształcenie) ***I
 Agencje ratingowe ***I
 Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i wodną śródlądową ***I
 Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***I
 Czas ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ***I
 Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsy z innymi rodzajami transportu ***I
 Drugi program „Marco Polo” dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko („Marco Polo II”) ***I
 Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***I
 Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***I
 Bezpieczeństwo pacjentów *
 Działania na poziomie europejskim w dziedzinie rzadkich chorób *
 Absolutorium za rok 2007: Komisja
 Absolutorium za rok 2007: siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (EFR)
 Absolutorium budżetowe za 2007 r. Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny
 Absolutorium 2007: budżet ogólny UE - Komitet Regionów
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejskie Kolegium Policyjne
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Organ Nadzoru GNSS
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Kolejowa
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Odbudowy
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium budżetowe 2007: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy
 Absolutorium budżetowe 2007: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 Absolutorium budżetowe 2007: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa
 Wylesianie i degradacja lasów
 Plan działania na rzecz mobilności w mieście
 Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportowych
Teksty (1597 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności